Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hà bắc

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34339 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Tiªu thô hµng ho¸ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung Nhµ n­íc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh­ng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ n­íc ®Þnh s½n. Tãm l¹i trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt c¸i g×? B»ng c¸ch nµo? Cho ai? ®Òu do Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®­îc Ên ®Þnh tõ tr­íc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®­îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng "l·i gi¶, lç thËt" th× sím muén còng sÏ bÞ ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. §Ó qu¶n lÝ ®­îc tèt nghiÖp vô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®­îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. NhËn thøc ®­îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o h­íng 1 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp dÉn NguyÔn ThÞ Lîi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸n bé kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, em ®· thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. PhÇn II: Néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ. Do thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó b¸o c¸o thùc tËp nµy cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¸o c¸o s¬ bé + Néi dung: KÕ to¸n b¸n hµng cña doanh nghiÖp + §Þa ®iÓm thùc tËp: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c (Ha Bac Joint Stock Company) - §Þa chØ: sè 16/27 Lª Thanh NghÞ - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c em ®­îc biÕt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ mét doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Tªn giao dÞch lµ: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c- Ha Bac Joint Stock company C«ng ty ®­îc thµnh lËp vµ ®­îc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Sè ®iÖn tho¹i: 04.683553 Fax: 04.8683553 E-mail: HaBac@fpt.vn Sè tµi kho¶n giao dÞch: 0100000049745 M· sè thuÕ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c ®­îc thµnh lËp dùa trªn luËt doanh nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý, cã con dÊu riªng, cã tµi s¶n vµ c¸c quü tËp trung ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc víi sè vèn ban ®Çu 2.589 triÖu ®ång, trong ®ã vèn cè ®Þnh cã kho¶ng 659 triÖu ®ång, vèn l­u ®éng kho¶ng 1.589 triÖu ®ång, C«ng ty Hµ B¾c ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, C«ng ty ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, tù trang tr¶i chi phÝ vµ kinh doanh cã 3 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp l·i. Doanh thu ngµy cµng lín, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ngµy cµng t¨ng. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i th«ng qua qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¨ng tÝch luü cho ng©n s¸ch, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. Víi ®Þnh h­íng ®óng ®¾n vµ môc tiªu phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn chung, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, n¨ng lùc cña m×nh trªn c¸c lÜnh vùc: "§iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng c¸c dù ¸n gi¶i ph¸p tæng thÓ hÖ thèng th«ng tin vµ cung cÊp c¸c linh kiÖn m¸y tÝnh, s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin". C¸c dù ¸n cña C«ng ty ®· thùc sù bao hµm ®­îc tÊt c¶ c¸c yÕu tè quan träng, cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ mòi nhän hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu hiÖn nay cña C«ng ty Hµ B¾c bao gåm: - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn tö viÔn th«ng, v¨n phßng vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao. - Nghiªn cøu øng dông chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ c¸c phÇn mÒm øng dông, ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin. - T­ vÊn x©y dùng c¸c dù ¸n, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh tæng thÓ, cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ CNTT, ®iÖn tö viÔn th«ng. Liªn doanh s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c lo¹i s¶n phÈm trªn. - Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c khi ®­îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh kinh tÕ, kÜ thuËt. Víi kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm vµ sù cè g¾ng hÕt m×nh, C«ng ty tin t­ëng r»ng trong t­¬ng lai sÏ ®ãng gãp ®­îc nhiÒu h¬n n÷a c«ng Ých cña m×nh trong 4 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp sù nghiÖp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nãi chung vµ ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam nãi chung. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng KÕ to¸n Phßng Kinh doanh Phßng KÜ thuËt Phßng Ph¸t triÓn dù ¸n Kho quü §Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lÝ tèt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh: §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc - ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ mét phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n tr­ëng vµ mét sè chuyªn viªn kh¸c vµ d­íi lµ mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®­îc tãm t¾t nh­ sau: - Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c kh©u träng yÕu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc: tham m­u cho gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý toµn diÖn vÒ tµi chÝnh, thu nhËp vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c mÆt ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ th«ng tin 5 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp kinh tÕ. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, l·ng phÝ, vi ph¹m kÜ thuËt tµi chÝnh. - Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô vËn chuyÓn, giao hµng, lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh mua b¸n vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c hîp ®ång cña C«ng ty. - Phßng ph¸t triÓn dù ¸n: cã nhiÖm vô nghiªn cøu khai th¸c nguån hµng vµ thÞ tr­êng tiªu thô, lµ n¬i quyÕt ®Þnh mua hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc ph©n phèi hµng ho¸. - Kho quü: cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu, chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø theo chøng tõ hîp lÖ, ghi sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty Hµ B¾c ®ang ¸p dông S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n c«ng nî Quü XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ ë trªn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý. C«ng ty Hµ B¾c ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c - bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, hÇu hÕt mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n trung t©m, tõ kho¶n thu nhËp kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ ®Õn kh©u tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, tõ kÕ to¸n chi tiÕt ®Õn kÕ to¸n tæng hîp. 6 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ë phßng kÕ to¸n mäi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc bè trÝ 6 nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc, n¾m v÷ng nghiÖp vô chuyªn m«n. - KÕ to¸n tr­ëng - tr­ëng phßng kÕ to¸n: lµ ng­êi tæ chøc, chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ toµn bé c«ng t¸c cña phßng, lµ ng­êi gióp viÖc phã gi¸m ®èc tµi chÝnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cã quyÒn dù c¸c cuéc häp cña c«ng ty bµn vµ quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò thu, chi, kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý tµi chÝnh, ®Çu t­, më réng kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - KÕ to¸n tæng hîp: lµ ghi sæ tæng hîp ®èi chiÕu sè liÖu tæng hîp víi chi tiÕt, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n b¸n hµng: tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n b¸n hµng trong C«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng ho¸ hµng ngµy, gi¸ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - KÕ to¸n thuÕ: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Çu vµo ho¸ ®¬n GTGT theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ lËp b¶ng kª chi tiÕt, tê khai b¸o thuÕ. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh vËt t­ hµng ho¸ cña C«ng ty. - Thñ quü: lµ ng­êi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ, ghi râ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ c«ng nî: cã nhiÖm vô lËp chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî, thanh to¸n lËp b¸o c¸o c«ng nî vµ c¸c b¸o c¸o thanh to¸n. * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông thèng nhÊt víi hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh kÌm theo qui ®Þnh 1177/TC/Q§-C§KT ngµy 23/12/1996 vµ quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh. 7 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, dïng nhiÒu lo¹i chøng tõ nªn C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy hay ®Þnh k× c¨n cø c¸c chøng tõ gèc nh­ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ®· kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ph©n lo¹i råi lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ gèc cÇn ghi chi tiÕt th× kÕ to¸n sÏ tËp hîp vµ ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu hµng ho¸ vµ më sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng theo tõng lo¹i vËt liÖu. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· lËp vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ sau ®ã ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu, chi tiÕt c¸c chøng tõ vµo sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. Cuèi th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i víi b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt, gi÷a b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n víi sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Cuèi k× h¹ch to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ghi vµo hai sæ kÕ to¸n tæng hîp mét c¸ch riªng rÏ: sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi vµo sæ c¸i. - Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ: sæ nµy dïng ®Ó ®¨ng kÝ c¸c chøng tõ ghi sæ, sæ ®· lËp theo thø tù thêi gian, t¸c dông cña nã lµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chøng tõ ghi sæ, tr¸nh bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®­îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. - Sæ c¸i: lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, do cã nhiÒu nhiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ t­¬ng ®èi phøc t¹p nªn C«ng ty dïng sæ c¸i nhiÒu cét, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè sæ thÎ chi tiÕt kh¸c. 8 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 9 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè tiÒn - Céng th¸ng - Luü kÕ tõ ®Çu quÝ Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) (KÝ, ®ãng dÊu) 10 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Sæ quÜ Chøng tõ gèc Sæ ®¨ng kÝ CTGS Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi SPS B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 11 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ Tr­íc ®©y, trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty sö dông sæ nhËt kÝ chøng tõ. Nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý chøng tõ ghi sæ ®­îc lùa chän lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. Víi ph­¬ng thøc nµy th× viÖc tiÕn hµnh ®­îc ®¬n gi¶n, dÔ lµm, phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, thuËn lîi cho viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong kÕ to¸n. Mµ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c l¹i cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh dïng lo¹i h×nh chøng tõu nªn viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy lµ phï hîp. H¬n n÷a viÖc sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, c¸c chøng tõ tr¸nh ®­îc viÖc bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®­îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi k× nªn ®é chÝnh x¸c ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Tuy nhiªn h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. V× cã nhiÒu lo¹i sæ s¸ch nªn viÖc ghi chÐp bÞ trïng lÆp mét nghiÖp vô ®­îc ghi vµo nhiÒu sæ s¸ch kÕ to¸n, do ®ã khèi l­îng c«ng viÖc t¨ng lªn. II. néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. Chøng tõ sæ s¸ch ®­îc ¸p dông ¸p dông hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. Víi ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng, c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh, c«ng nghÖ th«ng tin th× C«ng ty ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: - Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n lÎ hµng ho¸ dÞch vô. 12 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - B¶ng chøng tõ kh¸c liªnq uan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng - Sæ, thÎ kho 2. HÖ thèng sæ kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, viÖc lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp víi qui m« cña doanh nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc kÕt hîp c¸c lo¹i sæ s¸ch cã kÕt cÊu kh¸c nhau theo mét tr×nh tù h¹ch to¸n nhÊt ®Þnh nh»m hÖ thèng ho¸ vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu theo yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh. T¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, tr­íc ®©y trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ. Nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý, chøng tõ ghi sæ ®­îc lùa chän lµ h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ: c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kª sto¸n tæng hîp lµ "chøng tõ ghi sæ". HiÖn nay, C«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Ó gi¶m nhÑ søc lao ®éng cho bé m¸y kÕ to¸n. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ bao gåm c¸c lo¹i sæ sau: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 3. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña phßng kÕ to¸n C«ng ty nh­ sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng ph¶i khãa sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ tÝnh tæng sè ph¸t sinh nî, 13 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tæng sè ph¸t sinh cã vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng víi sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Tæng sè d­ nî vµ tæng sè d­ cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn t­¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. 14 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng t¹i doanh nghiÖp Sæ quü PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Ho¸ ®¬n GTGT Sæ ®¨ng ký GTGS Chøng tõ ghi sæ TK 511 Sæ c¸i TK 511 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 15 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Sæ chi tiÕt - ThÎ kho - B¸o c¸o BH B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ sö dông h¹ch to¸n hµng ho¸ Chøng tõ ë C«ng ty sö dông lµ bé chøng tõ do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh nh­: PhiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT. Khi nhËn ®­îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho thñ kho sÏ ghi vµo sæ kho (thÎ kho) theo sè l­îng hµng nhËp vµo b¸n ra (biÓu 2,3,4). Thñ kho cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ nhËp xuÊt tån vµ ghi vµo thÎ kho. §Õn cuèi th¸ng thñ kho tÝnh sè tån kho tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n vµ ë phßng kÕ to¸n sau khi nhËn ®­îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n nhËp vµo b¶ng kÕ to¸n, b¶ng kª nhËp theo m· cña tõng vËt t­ hµng ho¸ ®Ó theo dâi hµng ho¸ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Tõ b¶ng kª nµy kÕ to¸n läc ra ®­îc sæ chi tiÕt vËt t­ hµng ho¸ theo tõng mÆt hµng vµ sæ chi tiÕt doanh thu (b¸o c¸o doanh thu) theo tõng mÆt hµng. 16 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho MÉu sè: 01-VT Sè: Ban hµnh theo Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy: 10/10/04 Ngµy 1/11/1995 cña Bé TC Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty TNHH Hoµng Minh NhËp t¹i kho: Lª Thanh NghÞ STT Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch hµng ho¸ §VT M· sè Sè l­îng §¬n gi¸ 1 2 Thµnh tiÒn A B C 1 Mone Misumi ChiÕc 512421 2000 16.800 33.600.000 2 Qu¹t CPU pen IV ChiÕc 512432 1500 20.800 31.200.000 3 Qu¹t CPU pen III ChiÕc 512426 1000 25.600 25.600.000 4 Pin CMDS C¸i 512429 100 48245 4.824.500 Tæng tiÒn 3 95.224.5000 ThuÕ GTGT 9.522.450 Tæng sè tiÒn ph¶i 104.756.950 thanh to¸n Ngµy…. th¸ng…… n¨m Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n Thñ kho 17 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Ng­êi giao hµng B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho: - Môc ®Ých: PhiÕu nhËp kho ®­îc sö dông ë kho, do thñ kho ghi chÐp theo c¸c mÆt hµng ®­îc nhËp hµng ngµy. - Yªu cÇu: Ghi ®óng tr×nh tù c¶u phiÕu nhËp kho bao gåm: + Sè thø tù + Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch hµng ho¸ + §¬n vÞ tÝnh + Sè l­îng + §¬n gi¸ + Thµnh tiÒn - Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp. +Dßng thø nhÊt: ghi tªn, ®Þa chØ tæ chøc, c¸ nh©n b¸n hµng. + Dßng thø hai: ghi nhËp t¹i kho hoÆc ®¬n vÞ nµo + Cét A:ghi sè thø tù 1,2,3, 4 + Cét B: ghi tªn hµng ho¸ dÞch vô: Mouse Misumi Qu¹t CPU pen IV Qu¹t CPU pen III Pin CMOS + Cét 3: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc hoÆc c¸i + Cét 1: ghi sè l­îng cô thÓ cña nh÷ng bé phËn m¸y tÝnh + Cét 2: ghi ®¬n gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ch­a cã thuÕ VAT. + Cét 3: b¶ng cét 1 nh©n cét 2 + C¸c d¹ng c¨n thõa phÝa d­íi c¸c cét: A, B, C,, 1, 2, 3, ®­îc g¹ch bá phÇn bá tr¾ng + Dßng céng tiÒn hµng ghi sè tiÒn céng ®­îc ë cét 3. Nî TK 156: 95.224.500 Nî TK 133: 9.524.500 18 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cã TK 331: 104.746.950 Ho¸ ®¬n GTGT (kiªm phiÕu XK) Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Ngµy 10/10/04 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Cæ phÇn Hµ B¾c 16/27 Lª Thanh NghÞ - HBT- HN Tel: 8683553 §Þa chØ: Sè TK Hä tªn ng­êi mua hµng: ChÞ Lan Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty DP Ba §×nh §Þa chØ: 22/C9 Ngäc Kh¸nh. H×nh thøc thanh to¸n: TM STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô MS: 0100596869-1 §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1+2 1 Mouse Misumi ChiÕc 30 16.800 251.640 2 Qu¹t CPU pen III ChiÕc 30 25.600 288.000 3 Loa Microlab 1.1 bé 6 80.182 107.273 Céng tiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT 10% Tæng céng tiÒn thanh to¸n Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu chÝn tr¨m hai m­¬i t¸m ngµn bèn tr¨m linh mét ®ång 19 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 1.753.092 175.309 1.928.401 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ng­êi muahµng Ng­êi b¸n hµng 20 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
- Xem thêm -