Cơ sở lý luận về các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu