Tài liệu Bia bao cao thuc tap tot nghiep

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Trêng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi Khoa kÕ to¸n & QTKD ======::====== B¸o c¸o Thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi: “ H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng BØm S¬n” . Gi¸o viªn híng dÉn: Th¹c sÜ. lª ThÞ kim oanh Ngêi thùc hiÖn: Líp: SV. TrÇn Anh TuÊn. KE5 - Bỉm Sơn - Thanh Hoá. bØm s¬n – 2009
- Xem thêm -