Báo cáo sinh học curcumin reduces expression of bcl-2, leading to apoptosis in daunorubicin-insensitive cd34 acute myeloid leukemia cell lines and primary sorted cd34 acute myeloid leukemia cells

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu