6,749 tài liệu chứa từ khóa này

Marketting dịch vụ

Marketting dịch vụ

Đề tài về Marketting dịch vụ, khoa quản trị kinh doanh - trường Đại học Công nghiệp TP.HCM,\r\nChương 1: Tổng quan về Marketing dịch vụ\r\nChương 2: Hàng vi khách hàng trong thị trường dịch vụ\r\nChương 3: Hiểu và xây dựn...

13 776 1

Kiểm soát hoạt động cho vay tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích việt nam

Kiểm soát hoạt động cho vay tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích việt nam

Tài liệu Kiểm soát hoạt động cho vay tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam...

22 698 1