Tài liệu Yếu tố con người trong công tác quản lý

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email :1lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi c¶m ¬n Víi lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS. TS NguyÔn ThÞ Hêng – ngêi ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu, thùc tËp vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “ Ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng- Techcombank: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”.Sù gióp ®ì cña c« ®· gióp em vît qua nhiÒu khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh tèt luËn v¨n nµy. Em còng xin ®îc c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o Héi së Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng Techcombank , c¸c c¸n bé phßng Thanh to¸n quèc tÕ ®· tËn t×nh híng dÉn em trong suèt thêi gian thùc tËp vµ viÕt chuyªn ®Ò t¹i Ng©n hµng. Nh÷ng kiÕn thøc thùc tiÔn cã ý nghÜa to lín gióp em n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ cho phÐp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi , ngµy…..th¸ng …….n¨m Sinh viªn thùc hiÖn Ph¹m Thu Thuû. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :2lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ ph¸t triÓn nh vò b·o hiÖn nay, héi nhËp kinh tÕ quèc gia vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®ang lµ mét vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn nãng báng, s«i ®éng. Bªn c¹nh ®ã, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu ®èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo muèn ®¹t ®îc sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ x· héi. §îc xem nh chÊt xóc t¸c cho sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i quèc tÕ, c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ ®· kh«ng ngõng ®îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn, víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc thanh to¸n. Th«ng qua ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cã c¬ héi kh¼ng ®Þnh m×nh trªn trêng quèc tÕ, t¨ng thu nhËp vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh trong m«i trêng c¹nh tranh. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng Techcombank, em thÊy mÆc dï ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ song qui m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng vÉn cßn nhá, c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay cña Techcombank cßn Ýt vÒ sè lîng vµ h¹n chÕ vÒ chÊt lîng, l¹i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t tõ phÝa c¸c ng©n hµng trong níc vµ c¸c ng©n hµng níc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã, viÖc øng dông c«ng nghÖ Globus trong toµn bé hÖ thèng cña Techcombank ®ang ®Æt ra yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ hÖ thèng nµy. Ngoµi ra, viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng, ®æi míi vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô chÝnh lµ lîi thÕ c¹nh tranh mµ kh«ng chØ Techcombank mµ c¸c ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn kh¸c còng ®· nhËn ra vµ ®ang thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy, viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng Techcombank lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nã kh«ng nh÷ng gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng Techcombank nãi riªng vµ hÖ thèng c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i nãi chung mµ cßn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¸t triÓn. Trªn c¬ së nh÷ng lý do trªn, em ®· lùa chän ®Ò tµi :”Ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng – Techcombank : Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p “ . Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :3lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Trong ph¹m vi cña bµi viÕt , em chñ yÕu t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ, nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ víi ba ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ TÝn dông chøng tõ, ChuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n nhê thu t¹i Techcombank, trong ®ã ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng chøng tõ ®îc tËp trung h¬n c¶. Qua ®ã em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng Techcombank. Bè côc cña bµi viÕt ngoµi phÇn Më ®Çu vµ KÕt luËn gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ thanh to¸n quèc tÕ t¹i c¸c ng©n hµng Th¬ng m¹i. Ch¬ng II ; Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng – Techcombank. Ch¬ng III : Ph¬ng híng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng Techcombank. Tuy nhiªn, v× ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c ThÇy, c¸c C« ®Ó néi dung ®îc hoµn chØnh vµ phong phó h¬n. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :4lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ thanh to¸n quèc tÕ t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1 Kh¸i niÖm thanh to¸n quèc tÕ Thanh to¸n quèc tÕ ( TTQT) lµ sù chi tr¶ b»ng tiÒn ( ngo¹i tÖ ) liªn quan tíi ho¹t ®éng mua b¸n hay cung øng hµng ho¸ gi÷a c¸c tæ chøc hay c¸ nh©n níc nµy víi c¸c tæ chøc hay c¸ nh©n níc kh¸c; hay gi÷a mét quèc gia víi tæ chøc quèc tÕ, th«ng qua quan hÖ gi÷a c¸c Ng©n hµng cña c¸c níc liªn quan. TTQT chÝnh lµ kh©u cuèi cïng ®Ó kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh quèc tÕ th«ng qua nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau. Díi gi¸c ®é kinh tÕ, c¸c quan hÖ quèc tÕ ®îc chia thµnh hai lo¹i : quan hÖ mËu dÞch vµ quan hÖ phi mËu dÞch.Do ®ã, thanh to¸n quèc tÕ còng bao gåm thanh to¸n mËu dÞch vµ thanh to¸n phi mËu dÞch. + Thanh to¸n mËu dÞch : Ph¸t sinh trªn c¬ së trao ®æi hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô th¬ng m¹i theo gi¸ c¶ quèc tÕ. Th«ng thêng, thanh to¸n mËu dÞch ph¶i cã giÊy tê kÌm theo . C¸c bªn mua b¸n bÞ rµng buéc víi nhau bëi hîp ®ång th¬ng m¹i hoÆc mét h×nh thøc cam kÕt kh¸c nh : th , ®iÖn giao dÞch… Mçi hîp ®ång chØ ra mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, néi dung hîp ®ång ph¶i quy ®Þnh râ c¸ch thøc thanh to¸n dÞch vô th¬ng m¹i, hµng ho¸ nhÊt ®Þnh. + Thanh to¸n phi mËu dÞch : lµ quan hÖ thanh to¸n ph¸t sinh kh«ng liªn quan tíi hµng ho¸ kh«ng cã tÝnh th¬ng m¹i. Thanh to¸n phi mËu dÞch bao gåm c¸c chi phÝ cña c¸c c¬ quan ngo¹i giao ë c¸c níc së t¹i, chi phÝ vËn t¶i, chi phÝ ®i l¹i cña c¸c ®oµn kh¸ch ChÝnh phñ cña c¸c tæ chøc cña c¸c ®oµn kh¸ch c¸ nh©n. Dùa trªn kh¸i niÖm ta cã thÓ thÊy thanh to¸n phi mËu dÞch ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so víi thanh to¸n mËu dÞch, ®èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i th× thanh to¸n mËu dÞch lµ ®èi tîng chÝnh ®Æc biÖt lµ trong chuyÓn kiÒu hèi khi lîng kiÒu bµo cña mçi quèc gia ngµy cµng gia t¨ng. Ngoµi hai lo¹i thanh to¸n nªu trªn, trong TTQT cßn cã thanh to¸n vay nî, viÖn trî. Thùc chÊt lo¹i thanh to¸n nµy còng lµ thanh to¸n mËu dÞch chØ kh¸c lµ ë nguån vèn. Thanh to¸n mËu dÞch ®îc thùc hiÖn b»ng vèn tù cã, cßn thanh to¸n v¹y nî hay viÖn trî do níc ngoµi cÊp vèn.Ngµy nay, h×nh thøc thanh to¸n nµy chiÕm mét tû träng kh¸ lín nhÊt lµ ë c¸c níc b¾t ®Çu ph¸t triÓn hay c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî, kho¶n viÖn trî tíi kú h¹n hoµn tr¶ cña quèc gia. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :5lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Cã nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh tÝn dông tÝn dông chøng tõ ( L/C), chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn, nhê thu, ghi sæ, hµng ®æi hµng… nhng cã 3 ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ : tÝn dông chøng tõ, chuyÓn tiÒn vµ nhê thu.ViÖc ¸p dông ph¬ng thøc nµy tuú thuéc theo møc ®é tin cËy gi÷a c¸c b¹n hµng. B¶ng 1.1 Møc ®é tin cËy Ph¬ng thøc thanh to¸n Chi phÝ thanh to¸n Tin cËy nhiÒu ChuyÓn tiÒn Chi phÝ thÊp Nhê thu Chi phÝ võa TÝn dông chøng tõ Chi phÝ cao Tin cËy võa ph¶i Tin cËy Ýt Ngµy nay khi héi nhËp kinh tÕ vµ giao lu quèc tÕ ngµy cµng trë thµnh mét xu thÕ chñ yÕu th× thanh to¸n quèc tÕ còng ngµy cµng ph¸t huy vai trß cña m×nh. 1.2 Vai trß cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi chóng ta ®ang tiÕn hµnh x©y dùng ®Êt níc. Th«ng qua ho¹t ®éng TTQT, chóng ta cã thÓ tËn dông ®îc vèn , c«ng nghÖ níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, rót ng¾n kho¶ng c¸ch tôt hËu vµ ®a nÒn kinh tÕ ®Êt níc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng TTQT lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô. Ho¹t ®éng TTQT cña c¸c ng©n hµng ngµy cµng cã vÞ trÝ quan vµ vai trß quan träng, nã lµ c«ng cô, lµ cÇu nèi trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, quan hÖ kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng TTQT gióp cho doanh nghiÖp h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. Do vÞ trÝ ®Þa lý cña c¸c b¹n hµng thêng c¸ch xa nhau lµm h¹n chÕ viÖc t×m hiÓu kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng cña ngêi mua, cña bªn nî, ®ång thêi trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng thêng xuyªn biÕn ®éng, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña bªn nî bÊp bªnh, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ sÏ gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu h¹n chÕ ®îc rñi ro trong qu¸ tr×nh kinh doanh, nhê ®ã sÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng xu¸t nhËp khÈu ph¸t triÓn. §èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i, viÖc më réng thanh to¸n quèc tÕ cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng. §©y kh«ng ph¶i lµ mét dÞch vô thuÇn tuý mµ cßn ®îc coi lµ mét dÞch vô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :6lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ng©n hµng, nã bæ sung vµ hç trî cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c ph¸t triÓn . Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gióp cho ng©n hµng thu hót thªm kh¸ch hµng cã nhu cÇu giao dÞch kinh doanh quèc tÕ.Trªn c¬ së ®ã ng©n hµng ph¸t triÓn ®îc c¸c dÞch vô nh huy ®éng ngo¹i tÖ, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô kh¸c, nhê ®ã qui m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng ngµy cµng lín. Tãm l¹i, trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, ho¹t ®éng TTQT cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc gãp phÇn t¨ng thu nhËp ,uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho ng©n hµng. 1.3 C¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ 1.3.1 Hèi phiÕu 1.3.1.1 Kh¸i niÖm Hèi phiÕu lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do mét ngêi ký ph¸t cho ngêi kh¸c, yªu cÇu ngêi nµy khi nh×n thÊy hèi phiÕu, hoÆc ®Õn mét ngµy cô thÓ nhÊt ®Þnh hoÆc ®Õn mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh trong t¬ng lai ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi nµo ®ã hoÆc theo lÖnh cña ngêi nµy tr¶ cho ngêi cÇm hèi phiÕu. Hèi phiÕu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nh sau:  TÝnh trõu tîng cña hèi phiÕu: Trªn hèi phiÕu kh«ng cÇn ph¶i ghi néi dung quan hÖ tÝn dông, tøc lµ nguyªn nh©n g©y ra viÖc lËp hèi phiÕu, mµ chØ cÇn ghi râ sè tiÒn ph¶i tr¶ vµ néi dung cã liªn quan ®Õn viÖc tr¶ tiÒn. HiÖu lùc ph¸p lý cña hèi phiÕu còng kh«ng bÞ rµng buéc do nguyªn nh©n g× sinh ra hèi phiÕu. Mét khi t¸ch ra khái hîp ®ång ®Õn tay ngêi thø ba th× håi phiÕu trë thµnh mét tr¸i vô ®éc lËp, chø kh«ng ph¶i tr¸i vô sinh ra tõ hîp ®ång. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, nghÜa vô tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu lµ trõu tîng.  TÝnh b¾t buéc tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu: Ngêi tr¶ tiÒn hèi phiÕu ph¶i tr¶ tiÒn theo ®óng néi dung ghi trªn tê phiÕu. Ngêi tr¶ tiÒn kh«ng thÓ viÖn nh÷ng lý do riªng cña m×nh víi ngêi ký ph¸t phiÕu, ngêi ký hËu mµ tõ chèi tr¶ tiÒn, trõ trêng hîp hèi phiÕu ®îc lËp ra tr¸i víi ®¹o luËt chi phèi nã.  TÝnh lu th«ng cña hèi phiÕu. Hèi phiÕu cã thÓ ®îc chuyÓn nhîng mét hay nhiÒu lÇn trong thêi h¹n cu¶ nã. Së dÜ cã ®îc ®Æc ®iÓm nµy, bëi v× hèi phiÕu lµ lÖnh ®ßi tiÒn cña ngêi nµy ®èi víi ngêi kh¸c, hèi phiÕu cã mét trÞ gi¸ tiÒn nhÊt ®Þnh, cã mét Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :7lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp thêi h¹n nhÊt ®Þnh, thêi h¹n nµy thêng lµ ng¾n h¹n vµ ®îc ngêi tr¶ tiÒn chÊp nhËn. Tãm l¹i nhê vµo tÝnh trõu tîng vµ tÝnh b¾t buéc tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu, mµ hèi phiÕu cã ®îc tÝnh lu th«ng. 1.3.1.2 Ph©n lo¹i hèi phiÕu.  C¨n cø vµo thêi h¹n tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu, ngêi ta chia hèi phiÒu lµm ba lo¹i: + Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay: ngêi tr¶ tiÒn khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy do ngêi cÇm phiÕu xuÊt tr×nh th× ph¶i tr¶ tiÒn ngay cho hä. + Hèi phiÕu tr¶ tiÒn sau mét sè ngµy nhÊt ®Þnh, thêng tõ 5-7 ngµy: ngêi tr¶ tiÒn khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy do ngêi cÊm phiÕu xuÊt tr×nh th× tiÕn hµnh ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn, sau ®ã tõ 5-7 ngµy th× tr¶ tiÒn tê hèi phiÕu ®ã. + Hèi phiÕu cã kú h¹n: sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ghi trªn hèi phiÕu, ngêi tr¶ tiÒn hèi phiÕu ph¶i tr¶ tiÒn ghi trªn hèi phiÕu, hoÆc tÝnh tõ ngµy chÊp nhËn hèi phiÕu, ngµy ký ph¸t hèi phiÕu, hoÆc tÝnh tõ mét ngµy kh¸c quy ®Þnh cô thÓ. ViÖc tr¶ tiÒn còng cã thÓ ph¶i thùc hiÖn vµo mét ngµy quy ®Þnh cô thÓ trong t¬ng lai.  C¨n cø vµo hèi phiÕu cã kÌm chøng tõ hay kh«ng cã thÓ ®îc chia lµm hai lo¹i: + Hèi phiÕu tr¬n: Lo¹i hèi phiÕu nµy ®îc göi ®Õn ®ßi tiÒn ngêi tr¶ tiÒn kh«ng cã kÌm theo ®iÒu kiÖn cã liªn quan ®Õn viÖc trao chøng tõ hµng ho¸. Trong thanh to¸n quèc tÕ, hèi phiÕu nµy ®îc dïng ®Ó thu tiÒn cíc phÝ vËn t¶i, b¶o hiÓm, hoa hång v.v... hoÆc dïng ®Ó ®ßi tiÒn mua hµng cña ng÷ng th¬ng nh©n nhËp khÈu tin cËy. + Hèi phiÕu kÌm chøng tõ: lo¹i hèi phiÕu nµy ®îc göi ®Õn cho ngêi nhËp khÈu cã kÌm theo chøng tõ hµng hãa. Hèi phiÕu kÌm chøng tõ cã hai lo¹i. Lo¹i hèi phiÕu kÌm chøng tõ tr¶ tiÒn ngay (Documents against payment - viÕt t¾t lµ D/P) vµ lo¹i hèi phiÕu kÌm chøng tõ chÊp nhËn thanh to¸n (Documents against acceptance - viÕt t¾t lµ D/A).  C¨n cø vµo tÝnh chÊt chuyÓn nhîng cña hèi phiÕu cã thÓ chia lµm ba lo¹i: + Hèi phiÕu ®Ých danh: lµ lo¹i hèi phiÕu ghi râ tªn ngêi hëng lîi hèi phiÕu kh«ng kÌm theo ®iÒu kho¶n theo lÖnh. VÝ dô: hèi phiÕu ghi nh sau “Sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy tr¶ cho «ng X mét sè tiÒn lµ...”. Hèi phiÕu ®Ých danh kh«ng chuyÓn nhîng ®îc b»ng thñ tôc ký hËu theo luËt ®Þnh. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :8lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Hèi phiÕu theo lÖnh: lo¹i hèi phiÕu chi tr¶ theo lÖnh cña ngêi hëng lîi hèi phiÕu. VÝ dô ghi nh sau: “Sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy , tr¶ theo lÖnh cña «ng X mét sè tiÒn lµ...”. Hèi phiÕu theo lÖnh cã thÓ ®îc chuyÓn nhîng b»ng thñ tôc ký hËu theo luËt ®Þnh. §©y lµ lo¹i hèi phiÕu ®îc sö dông réng r·i trong thanh toµn quèc tÕ. + Hèi phiÕu tr¶ cho ngêi cÇm phiÕu( to bearer bill).  C¨n cø vµo ngêi ký ph¸t hèi phiÕu, ngêi ta chia hèi phiÕu lµm hai lo¹i: + Hèi phiÕu th¬ng m¹i lµ hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t ®ßi tiÒn ngêi nhËp khÈu trong nghiÖp vô vÒ thanh to¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu hoÆc dÞch vô cung øng. + Hèi phiÕu ng©n hµng lµ hèi phiÕu do ng©n hµng ph¸t ra lÖnh cho ®¹i lý cña m×nh thanh to¸n mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi chØ ®Þnh trªn hèi phiÕu. 1.3.2 SÐc trong thanh to¸n quèc tÕ 1.3.2.1 Kh¸i niÖm SÐc lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ngêi chñ tµi kho¶n, ra lÖnh cho ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ngêi cã tªn trong sÐc, hoÆc tr¶ theo lÖnh cña ngêi Êy hoÆc tr¶ cho ngêi cÇm sÐc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh, b»ng tiÒn mÆt hay b»ng chuyÓn kho¶n. §èi víi ngêi cã tiÒn më t¹i ng©n hµng mét tµi kho¶n, ng©n hµng sÏ cÊp cho ngêi göi tiÒn mét quyÓn sÐc. Mçi lÇn muèn rót tiÒn ra th× viÕt mét tê sÐc ®a ®Õn ng©n hµng ®Ó lÜnh tiÒn. 1.3.2.2 Ph©n lo¹i sÐc trong thanh to¸n quèc tÕ - SÐc v« danh (cheque to bearer): Lµ lo¹i sÐc kh«ng ghi tªn ngêi hëng lîi, chØ ghi c©u “Tr¶ cho ngêi cÇm sÐc” (Pay to the bearer). §èi víi lo¹i sÐc nµy, ai cÇm ®îc sÐc ®Òu cã thÓ lÜnh ®îc tiÒn. - SÐc ®Ých danh (nominal cheque): Lo¹i sÐc chØ ®Þnh râ tªn ngêi ®îc hëng vµ chØ cã ngêi nµy míi ®îc lÜnh tiÒn. - SÐc theo lÖnh (cheque to order): Lo¹i sÐc ghi “tr¶ theo lÖnh” cña ngêi hëng lîi. SÐc nµy ®îc chuyÓn nhîng b»ng h×nh thøc ký hËu, v× vËy sÐc theo lÖnh ®îc dïng phæ biÕn trong thanh to¸n quèc tÕ. - SÐc g¹ch chÐo (crossed cheque): Lµ lo¹i sÐc trªn mÆt tríc cña nã cã hai g¹ch chÐo song song víi nhau tõ gãc nµy sang gãc kia cña tê sÐc. Môc ®Ých cña g¹ch chÐo lµ dïng ®Ó chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng ®Ó kh«ng rót tiÒn mÆt. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email :9lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Cã hai lo¹i sÐc g¹ch chÐo: + SÐc g¹ch chÐo kh«ng tªn (sÐc g¹ch chÐo thêng ) : gi÷a hai g¹ch chÐo song song kh«ng ghi tªn ng©n hµng lÜnh hé. + SÐc g¹ch chÐo cã ghi tªn ( sÐc g¹ch chÐo ®Æc biÖt ) : gi÷a hai g¹ch song song cã ghi tªn mét ng©n hµng nµo ®ã. Theo ®ã, chØ cã ng©n hµng ®ã míi cã quyÒn lÜnh hé tiÒn mµ th«i. SÐc kh«ng ghi tªn cã thÓ chuyÓn thµnh sÐc cã tªn nhng sÐc cã tªn kh«ng thÓ chuyÓn thµnh sÐc g¹ch chÐo kh«ng ghi tªn b»ng c¸ch xo¸ tªn ®i ®îc. - SÐc chuyÓn kho¶n: Lµ lo¹i sÐc mµ ng©n hµng ph¶i trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n cña con nî sang tµi kho¶n cña chñ nî. SÐc chuyÓn kho¶n kh«ng thÓ chuyÓn nhîng vµ kh«ng lÜnh ®îc tiÒn mÆt. - SÐc x¸c nhËn: Lµ lo¹i sÐc ®îc ng©n hµng x¸c nhËn viÖc tr¶ tiÒn. Môc ®Ých cña sÐc x¸c nhËn lµ nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ cña tê sÐc vµ chèng viÖc ph¸t hµnh sÐc khèng. - SÐc du lÞch: Lµ lo¹i sÐc do ng©n hµng ph¸t hµnh vµ ®îc tr¶ tiÒn t¹i bÊt cø chi nh¸nh hay ë ®¹i lý cña ng©n hµng ®ã ë trong hay ngoµi níc. Kú phiÕu Kú phiÕu lµ mét chøng tõ cam kÕt tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do ngêi lËp hèi phiÕu ký ph¸t, trong ®ã ngêi lËp hèi phiÕu cam kÕt tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi hoÆc theo lÖnh cña ngêi nµy tr¶ cho mét ngêi thø ba theo quy ®Þnh trong kú phiÕu. Kú phiÕu cã mét sè nh÷ng ®Æc thï sau ®©y: Kú h¹n kú phiÕu ®îc quy ®Þnh râ trªn ®ã. Mét kú phiÕu cã thÓ do mét hay nhiÒu ngêi ký ph¸t ®Ó cam kÕt thanh to¸n cho mét hay nhiÒu ngêi hëng lîi. Hèi phiÕu cÇn cã sù b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc c«ng ty tµi chÝnh. Sù b¶o l·nh nµy ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kú phiÕu. Kh¸c víi hèi phiÕu thêng cã hai b¶n : sè 1 vµ sè 2, kú phiÕu chØ cã mét b¶n chÝnh do con nî ph¸t ra ®Ó chuyÓn cho ngêi hëng lîi kú phiÕu ®ã. Th tÝn dông ( L/C ) Th tÝn dông lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý trong ®ã ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu nÕu hä xuÊt tr×nh bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña L/C. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 10 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.4 C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ Ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ lµ toµn bé qu¸ tr×nh, c¸ch thøc tr¶ tiÒn hµng trong giao dÞch mua b¸n ngo¹i th¬ng gi÷a ngêi xuÊt khÈu vµ ngêi nhËp khÈu. Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn, c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ còng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó, nh»m ®¸p øng tèt h¬n c¸c nhu cÇu vÒ thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Mçi ph¬ng thøc thanh to¸n cã nh÷ng u nhîc ®iÓm kh¸c nhau. ViÖc nghiªn cøu c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n nh»m môc ®Ých: - HiÓu râ b¶n chÊt còng nh nguyªn t¾c cña c¸c ph¬ng thøc. - ThÊy ®îc vai trß quan träng cña tõng ph¬ng thøc trong thanh to¸n quèc tÕ. - NhËn ra ®îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n ®ang ¸p dông t¹i TechcomBank vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p hoµn thiÖn, ph¸t triÓn c¸c ph¬ng thøc ®ã. 1.4.1 Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn 1.4.1.1 Kh¸i niÖm Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ mµ kh¸ch hµng ( ngêi tr¶ tiÒn ) yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi kh¸c ( ngêi hëng lîi ) ë mét ®Þa ®iÓm, trong mét thêigian nhÊt ®Þnh b»ng ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 1.4.1.2 §iÒu kiÖn ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn - Hai bªn cã quan hÖ l©u n¨m vµ tÝn nhiÖm lÉn nhau - Thanh to¸n trong phi mËu dÞch, chuyÓn vèn ra níc ngoµi ®Çu t, chuyÓn lîi nhuËn vÒ níc, chuyÓn kiÒu hèi. 1.4.1.3 ¦u nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn - ¦u ®iÓm: ®©y lµ ph¬ng thøc ®¬n gi¶n , thuËn tiÖn; thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua, ng©n hµng chØ gi÷ vai trß trung gian. - Nhîc ®iÓm: ViÖc thanh to¸n phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña ngêi mua, bªn b¸n dÔ bÞ chiÕm dông vèn trong thanh to¸n. Ph¬ng thøc nµy thêng chØ sö dông trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ( phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm…) H×nh 1.1 Tr×nh tù tiÕn hµnh nghiÖp vô Ng©n hµng chuyÓn tiÒn (3) (2) Ngêi nhËp khÈu Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 (4) Ng©n hµng ®¹i lý (5) (1) Ngêi xuÊt khÈu Website: http://www.docs.vn Email 11 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp (1) : Sau khi ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th¬ng, ngêi xuÊt khÈu thùc hiÖn cung øng hµng ho¸, dÞch vô vµ giao toµn bé chøng tõ hµng ho¸ cho bªn nhËp khÈu. (2) : Ngêi nhËp khÈu sau khi kiÓm tra chøng tõ ho¸ ®¬n, lËp lÖnh chuyÓn tiÒn, yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh chuyÓn tiÒn cho ngêi hëng lîi. (3) : Ng©n hµng chuyÓn tiÒn tiÕn hµnh kiÓm tra nÕu thÊy hîp lÖ vµ ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ trÝch tµi kho¶n cña ngêi nhËp khÈu ®Ó chuyÓn tiÒn vµ göi giÊy b¸o nî cho ngêi nhËp khÈu. (4) : Ng©n hµng chuyÓn tiÒn ra lÖnh cho ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë níc ngoµi chuyÓn tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu. (5) : Ng©n hµng ®¹i lý ghi cã vµ b¸o cã cho ngêi xuÊt khÈu. 1.4.2 Ph¬ng thøc nhê thu 1.4.2.1 Kh¸i niÖm Ph¬ng thøc nhê thu lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã ngêi b¸n sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng mét dÞch vô cho kh¸ch hµng, uû th¸c cho ng©n hµng m×nh thu hé mét sè tiÒn ë ngêi mua trªn c¬ së hèi phiÕu lËp ra. Ph¬ng thøc nhê thu ®îc thùc hiÖn trªn c¬ sá nh÷ng quy ®Þnh cña nguyªn t¾c thèng nhÊt nhê thu sè 522 cña phßng th¬ng m¹i quèc tÕ söa ®æi n¨m 1995 cã hiÖu lùc tõ 1/1/1996. Ph¬ng thøc nhê thu bao gåm: nhê thu phiÕu tr¬n vµ nhê thu kÌm chøng tõ 1.4.2.2 Nhê thu phiÕu tr¬n * Kh¸i niÖm : Lµ ph¬ng thøc trong ®ã ngêi b¸n uû th¸c cho ng©n hµng thu hé tiÒn ë ngêi mua c¨n cø vµo hèi phiÕu do m×nh lËp ra cßn chøng tõ göi hµng th× göi th¼ng cho ngêi mua kh«ng th«ng qua ng©n hµng. Ph¬ng thøc nhê mua phiÕu tr¬n thêng chØ ¸p dông trong trêng hîp ngêi mua vµ ngêi b¸n tin cËy lÉn nhau hoÆc ph¶i cã quan hÖ liªn doanh víi nhau gi÷a c«ng ty mÑ, c«ng ty con hoÆc lµ chi nh¸nh cña nhau. Ph¬ng thøc nµy còng ¸p dông trong thanh to¸n c¸c dÞch vô cã liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ v× viÖc thanh to¸n nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i kÌm theo chøng tõ nh cíc phÝ vËn t¶i, b¶o hiÓm… ¦u ®iÓm cña ph¬ng thøc nµy : ®¬n gi¶n vµ nhanh gän Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 12 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nhîc ®iÓm : ph¬ng thøc nµy kh«ng ¸p dông nhiÒu trong thanh to¸n vÒ mËu dÞch v× : §èi víi ngêi b¸n : Kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho hä v× viÖc nhËn hµng cña ngêi mua hoµn toµn t¸ch rêi kh©u thanh to¸n , do ®ã ngêi mua cã thÓ nhËn hµng mµ kh«ng tr¶ tiÒn hoÆc tr¶ tiÒn chËm trÔ. §èi víi ngêi mua : Khi ¸p dông ph¬ng thøc nµy còng cã ®iÒu bÊt lîi v× nÕu hèi phiÕu ®Õn sím h¬n chøng tõ ,ngêi mua ph¶i tr¶ tiÒn ngay trong khi kh«ng biÕt viÖc giao hµng cña ngêi b¸n cã ®óng hîp ®ång hay kh«ng. H×nh 1.2 Tr×nh tù nghiÖp vô nhê thu phiÕu tr¬n (6) Ng©n hµng ®¹i lý Ng©n hµng thu hé (3) (2) (7) (5) (4) êi xuÊt nhËp hµng khÈu cña m×nh (1) Ngêi Ng nhËp khÈukhÈu lµm ®¬n xin më L/C göi Ng ®Õnêing©n yªu cÇu më mét L/C cho ngêi(1) xuÊt khÈu hëng. (2) Ng©n hµng më L/C c¨n cø vµo ®¬n xin më L/C sÏ lËp mét L/C vµ th«ng qua ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë níc ngêi xuÊt khÈu th«ng b¸o viÖc më L/C. (3) Ng©n hµng th«ng b¸o L/C cho ngêi xuÊt khÈu toµn bé néi dung L/C (4) NÕu ngêi xuÊt khÈu chÊp nhËn L/C sÏ giao hµng cho ngêi nhËp khÈu, nÕu kh«ng th× yªu cÇu söa ®æi bæ sung cho phï hîp. (5) Sau khi giao hµng, ngêi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C vµ xuÊt tr×nh tíi ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó qua ®ã xin ng©n hµng më L/C thanh to¸n. (6) Ng©n hµng më L/C kiÓm tra toµn bé chøng tõ ,nÕu thÊy phï hîp víi L/C th× sÏ tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu, nÕu kh«ng thÊy phï hîp sÏ tõ chèi thanh to¸n vµ göi l¹i chøng tõ cho ngêi xuÊt khÈu. (7) Ng©n hµng më L/C ®ßi tiÒn ngêi nhËp khÈu vµ chuyÓn toµn bé chøng tõ cho ngêi nhËp khÈu nÕu ngêi nhËp khÈu tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 13 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp (8) Ngêi nhËp khÈu kiÓm tra chøng tõ , nÕu thÊy phï hîp víi L/C th× chÊp nhËn tr¶ tiÒn hoÆc tõ chèi kh«ng tr¶ tiÒn. 1.4.2.3 Nhê thu kÌm chøng tõ * Kh¸i niÖm: Lµ ph¬ng thøc trong ®ã ngêi b¸n uû th¸c cho ng©n hµng thu hé tiÒn cho ë ngêi mua kh«ng nh÷ng c¨n cø vµo hèi phiÕu mµ cßn c¨n cø vµo bé chøng tõ göi hµng göi kÌm theo víi ®iÒu kiÖn lµ ngêi mua tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu th× ng©n hµng míi tra bé chøng tõ göi hµng cho ngêi mua ®Ó nhËn hµng. * Trong nhê thu kÌm chøng tõ, ngêi b¸n uû th¸c cho ng©n hµng ngoµi viÖc thu hé tiÒn cßn cã viÖc nhê ng©n hµng khèng chÕ chøng tõ vËn t¶i ®èi víi ngêi mua. §©y lµ sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a nhê thu kÌm chøng tõ vµ nhê thu phiÕu tr¬n. §©y còng chÝnh lµ u ®iÓm cña ph¬ng thøc thanh to¸n nµy. * Nhîc ®iÓm: - Ngêi b¸n th«ng qua ng©n hµng míi khèng chÕ ®îc quyÒn ®Þnh ®o¹t hµng ho¸ cña ngêi mua, chø cha khèng chÕ ®îc viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi mua. Ngêi mua cã thÓ kÐo dµi viÖc tr¶ tiÒn b»ng c¸ch cha nhËn chøng tõ hoÆc cã thÓ kh«ng tr¶ tiÒn trong trêng hîp bÊt lîi cho hä. - ViÖc tr¶ tiÒn cßn qu¸ chËm ch¹p, tõ lóc giao hµng ®Õn lóc nhËn ®îc tiÒn cã khi kÐo dµi vµi th¸ng hoÆc nöa n¨m. - Trong ph¬ng thøc nµy, ng©n hµng chØ ®ãng vai trß lµ ngêi trung gian thu tiÒn hé, cßn kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ®Õn viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi mua. H×nh 1.3 Tr×nh tù nghiÖp vô nhê thu kÌm chøng tõ Ng©n hµng thu hé (7) Ng©n hµng ®¹i lý (3) (2) (8) (4) (5) (6) (1) Ngêi xuÊt khÈu Ngêi nhËp khÈu (1) : Ngêi xuÊt khÈu mang hµng sang níc nhËp khÈu. (2) : Ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn ngêi nhËp khÈu göi kÌm theo bé chøng tõ hµng ho¸ ®Õn ng©n hµng phôc vô m×nh ®Ó nhê thu hé tiÒn ngêi nhËp khÈu. (3) : Ng©n hµng thu hé göi hèi phiÕu, chøng tõ hµng ho¸ kÌm theo th uû nhiÖm sang ng©n hµng ®¹i lý níc nhËp khÈu nhê thu hé tiÒn. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 14 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp (4) : Ng©n hµng ®¹i lý sau khi kiÓm tra, gi÷ l¹i bé chøng tõ, göi hèi phiÕu ®Õn ngêi nhËp khÈu yªu cÇu tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn. (5) : Ngêi nhËp khÈu th«ng b¸o chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc tõ chèi thanh to¸n. (6) : Ng©n hµng ®¹i lý chuyÓn giao chøng tõ hµng ho¸ cho ngêi nhËp khÈu ®Ó hä nhËn hµng nÕu ngêi nhËp khÈu ®ång ý thanh to¸n. (7) : Ng©n hµng ®¹i lý thùc hiÖn bót to¸n chuyÓn tiÒn vµ göi giÊy b¸o cã hoÆc hèi phiÕu ®· chÊp nhËn vÒ ng©n hµng thu hé, hoÆc th«ng b¸o vÒ viÖc tõ chèi thanh to¸n cña bªn nhËp khÈu. (8) : Ng©n hµng thu hé tiÒn thanh to¸n hoÆc chuyÓn hèi phiÕu ®· chÊp nhËn thanh to¸n cho ngêi xuÊt khÈu hoÆc tõ chèi thanh to¸n. So víi ph¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n th× ph¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ ®¶m b¶o h¬n v× ng©n hµng thay mÆt cho ngêi b¸n khèng chÕ chøng tõ. Ng©n hµng ®ãng vai trß ngêi trung gian thu hé tiÒn, ng©n hµng kh«ng cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi mua vµ ®îc hëng hoa hång. Ph¬ng thøc nhê thu thêng ®îc ¸p dông trong trêng hîp hµng ho¸ míi b¸n lÇn ®Çu ( mang tÝnh chÊt chµo hµng), hµng ø ®äng, khã tiªu thô, thu cíc phÝ vËn t¶i , phÝ b¶o hiÓm, tiÒn båi thêng hoa hång hoÆc trong trêng hîp hµng ®îc thanh to¸n theo ph¬ng thøc tÝn dông chuyÓn sang nhê thu. 1.4.3 Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 1.4.3.1 Kh¸i niÖm Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ( TDCT ) lµ mét sù tho¶ thuËn trong ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh ( ng©n hµng më th tÝn dông ) theo yªu cÇu cña ngêi më th tÝn dông sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi kh¸c ( ngêi hëng lîi ) hoÆc chÊp nhËn h«Ý phiÕu do ngêi nµy ký ph¸t trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ngêi nµy xuÊt tr×nh bé hå s¬ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh trong th tÝn dông. Trong ®ã, mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ ngêi yªu cÇu më th tÝn dông vÒ thùc chÊt lµ mét sù uû nhÞªm. Th tÝn dông thùc chÊt lµ mét chøng th ( ®iÖn hoÆc Ên chØ) trong ®ã ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu nÕu hä xuÊt tr×nh bé chøng tõ phï hîp víi néi dông L/C. Ph¬ng thøc TDCT ra ®êi vµo n¨m 1993, ®¸p øng nhu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n quèc tÕ vµ tõ ®ã ®Õn nay nã trë thµnh ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông nhÊt trong ngo¹i th¬ng. 1.4.3.2 §Æc ®iÓm cña ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ Thùc chÊt ®©y lµ mét h×nh thøc ®¶m b¶o thanh to¸n cña ng©n hµng t¹o nªn sù tin cËy gi÷a c¸c bªn trong quan hÖ th¬ng m¹i quèc tÕ. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 15 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TÝn dông chøng tõ chØ lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n gi÷a c¸c bªn chø kh«ng ph¶i lµ thùc tÕ hµng ho¸. Sù tån t¹i cña bé chøng tõ còng nh sù phï hîp cña nã víi L/C t¹o nªn c¬ së nÒn t¶ng cña tÝn dông chøng tõ, chø kh«ng g¾n liÒn víi thùc tÕ hµng ho¸ ®îc giao gi÷a c¸c bªn theo nh hîp ®ång. Vai trß cña c¸c ng©n hµng kh«ng cßn lµ trung gian ®¬n thuÇn mµ lµ ngêi qu¶n lý tæ chøc tr¶ tiÒn. Do vËy, khi sö dông ph¬ng thøc nµy c¸c bªn ph¶i ®iÒu tra vÞ thÕ vµ kh¶ n¨ng cña ng©n hµng. 1.4.3.3 ¦u nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc TDCT trong thanh to¸n quèc tÕ a/. ¦u ®iÓm: §èi víi ngêi xuÊt khÈu: - §îc ®¶m b¶o thanh to¸n: L/C lµ b¶n cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng©n hµng më L/C khi ngêi xuÊt khÈu nép bé chøng tõ hµng ho¸ phï hîp víi L/C. Do vËy trong ph¬ng thøc TDCT, ngêi xuÊt khÈu ®îc ®¶m b¶o thu håi tiÒn hµng ho¸ dÞch vô ®óng h¹n víi bé chøng tõ hoµn h¶o, ngay c¶ khi ngêi nhËp khÈu kh«ng muèn thanh to¸n, ®Æc biÖt ®èi víi L/C ®îc x¸c nhËn cña ng©n hµng t¹i níc xuÊt khÈu sÏ tr¸nh ®îc rñi ro kh«ng ®îc thanh to¸n khi t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh tÕ, chÝnh trÞ t¹i níc ngêi nhËp khÈu kh«ng ®îc æn ®Þnh. - Ngêi xuÊt khÈu cã thÓ nhËn ®îc sù tµi trî cña ng©n hµng th«ng qua triÕt khÊu bé chøng tõ hµng ho¸ hoÆc cã thÓ xin vay trªn c¬ së thÕ chÊp bé chøng tõ. §èi víi ngêi nhËp khÈu: - Ng©n hµng ®· gióp kh¸ch hµng kiÓm tra mét phÇn chÊt lîng, sè lîng, phÈm chÊt hµng ho¸ th«ng qua bé chøng tõ , tiÕt kiÖm thêi gian vµ tr¸nh ®îc mét phÇn rñi ro do ngêi b¸n kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt theo hîp ®ång. - Do cã sù cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng©n hµng nªn ngêi xuÊt khÈu më réng thanh to¸n cho ngêi nhËp khÈu (L/C tr¶ chËm ) t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi nhËp khÈu chñ ®éng h¬n trong viÖc thanh to¸n nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín. - Khi sö dông ph¬ng thøc nµy, tuú theo mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi nhµ nhËp khÈu mµ hä ®îc cÊp tÝn dông khi më L/C. §èi víi ng©n hµng: - Ng©n hµng ®îc hëng phÝ khi cung øng dÞch vô nµy, ngoµi ra cßn më réng ho¹t ®éng tÝn dông th«ng qua cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu, huy ®éng nguån ngo¹i tÖ lín qua c¸c kho¶n ký quü cña kh¸ch hµng, qua nguån ngo¹i tÖ kh¸ch hµng thu ®îc trong tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 16 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ ®ßi hái ng©n hµng ph¶i cã c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh, ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é, m¹ng líi ng©n hµng réng kh¾p. qua ®ã, n©ng cao chÊt lîng uy tÝn ng©n hµng. b/. Nhîc ®iÓm: §èi víi ngêi xuÊt khÈu: Do tÝnh chÆt chÏ cña bé chøng tõ vµ ngêi nhËp khÈu kh«ng cã thiÖn chÝ víi ngêi xuÊt khÈu, hä cã thÓ v× mét lçi nhá trªn chøng tõ ®Ó tõ chèi thanh to¸n mÆc dï hµng ho¸ ®îc giao theo ®óng hîp ®ång. §èi víi ngêi nhËp khÈu: Ng©n hµng chØ giao dÞch trªn c¬ së chøng tõ, kh©u thanh to¸n t¸ch rêi hµng ho¸ nªn ngêi nhËp khÈu vÉn cã thÓ gÆp rñi ro do gi¶ m¹o chøng tõ hoÆc chøng tõ kh«ng ®óng víi hîp ®ång hµng ho¸. §èi víi ng©n hµng: GÆp rñi ro vÒ tû gi¸, rñi ro do ngêi nhËp khÈu mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, tÝnh phøc t¹p vµ chÝnh x¸c khi cung øng dÞch vô. Tuy nhiªn, thanh to¸n theo ph¬ng thøc TDCT vÉn lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n phæ biÕn nhÊt hiÖn nay, chiÕm 80 -90 % trong c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n, nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh thanh to¸n quèc tÕ vµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ. 1.4.3.4 C¸c bªn tham gia trong ph¬ng thøc TDCT - Ngêi xin më th tÝn dông : lµ ngêi mua, ngêi nhËp khÈu hµng ho¸, hoÆc lµ ngêi mua uû th¸c cho mét ngêi kh¸c. - Ngêi hëng lîi th tÝn dông : lµ ngêi b¸n, ngêi xuÊt khÈu hay bÊt cø ngêi nµo kh¸c mµ ngêi hëng lîi chØ ®Þnh. - Ng©n hµng më th tÝn dông : lµ ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu, cÊp tÝn dông cho ngêi nhËp khÈu ®øng ra cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi th tÝn dông khi ngêi nµy xuÊt tr×nh giÊy tê phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n cña th tÝn dông. - Ng©n hµng th«ng b¸o th tÝn dông lµ ng©n hµng th«ng b¸o trùc tiÕp vÒ th tÝn dông vµ c¸c giao dÞch cã liªn quan ®Õn th tÝn dông cho ngêi hëng lîi th tÝn dông. §©y lµ ng©n hµng chi nh¸nh hoÆc ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng ph¸t hµnh vµ thêng ë níc ngêi xuÊt khÈu. Ngoµi ra, tuú theo yªu cÇu cña ngêi xuÊt khÈu, ®Ó t¨ng møc ®é an toµn cho c¸c bªn tham gia, trong quy tr×nh thanh to¸n theo ph¬ng thøc TDCT ngoµi 4 thµnh viªn nªu trªn cßn cã c¸c thµnh viªn sau: - Ng©n hµng x¸c nhËn : ng©n hµng nµy sÏ cïng ng©n hµng më th tÝn dông ®¶m b¶o tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu trong trêng hîp ng©n hµng më th Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tÝn dông kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ng©n hµng x¸c nhËn cã thÓ lµ ng©n hµng th«ng b¸o th tÝn dông hoÆc ng©n hµng kh¸c khi hä kh«ng tin vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng ph¸t hµnh. - Ng©n hµng hoµn tr¶ tiÒn: lµ ng©n hµng ®îc ng©n hµng ph¸t hµnh uû nhiÖm ®Ó chuyÓn tiÒn tr¶ cho ngêi hëng lîi. Th«ng thêng, ng©n hµng nµy lµ ng©n hµng mµ ng©n hµng ph¸t hµnh cã duy tr× tµi kho¶n t¹i ®ã. Trªn thùc tÕ, khi thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã ®Çy ®ñ 4 ng©n hµng ®ã tham gia mµ thêng chØ cã hai ng©n hµng ®øng ra ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng trªn. 1.4.3.5 Néi dung cña ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ a/. Th tÝn dông trong ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ Kh¸i niÖm: Th tÝn dông lµ mét v¨n b¶n do ng©n hµng ph¸t hµnh theo yªu cÇu cña ngêi xin më th tÝn dông ( ngêi nhËp khÈu ) . §ã ®îc hiÓu lµ mét b¶n cam kÕt tr¶ tiÒn trõu tîng cña ng©n hµng ph¸t hµnh vµ trong trêng hîp th tÝn dông ®îc chÊp nhËn bëi mét ng©n hµng kh¸c th× ®ã lµ b¶n cam kÕt cña c¶ ng©n hµng x¸c nhËn n÷a. Trõu tîng ë ®©y cã nghÜa lµ c¸c tÝn dông chøng tõ vÒ b¶n chÊt lµ c¸c giao dÞch riªng biÖt víi hîp ®ång mua b¸n hay dÞch vô mµ nh÷ng hîp ®ång nµy lµm c¬ së cho tÝn dông chøng tõ, nhng c¸c ng©n hµng ®ã kh«ng hÒ cã liªn quan ®Õn hoÆc kh«ng bÞ rµng buéc bëi nh÷ng hîp ®ång ®ã thËm chÝ ngay c¶ khi cã bÊt kú mét ®iÒu dÉn chiÕu nµo ®Õn c¸c hîp ®ång ®ã ®îc ghi vµo tÝn dông chøng tõ.  Chøc n¨ng cña th tÝn dông: - Chøc n¨ng thanh to¸n: Trong thanh to¸n quèc tÕ ,viÖc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ yÕu tè quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. TÝn dông chøng tõ còng cã chøc n¨ng c¬ b¶n ®ã. - Chøc n¨ng ®¶m b¶o tÝn dông chøng tõ : §îc thÓ hiÖn qua cam kÕt ®éc lËp cña ng©n hµng më th tÝn dông ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ngêi xuÊt khÈu ngay c¶ khi ngêi nhËp khÈu kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. QuyÒn lîi cña ngêi nhËp khÈu còng ®îc ®¶m b¶o víi viÖc ng©n hµng chØ tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu khi hä ®· tr×nh bé chøng tõ phï hîp víi L/C. - Chøc n¨ng tÝn dông : Khi ng©n hµng më L/C nhËn ®îc ®¬n xin më L/C cña ngêi nhËp khÈu, ng©n hµng cã thÓ yªu cÇu ngêi nhËp khÈu ký quü tõ 0 – 100 %, tuú theo quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ng©n hµng cã thÓ cho ngêi nhËp khÈu vay ®Ó ký quü hoÆc tr¶ tiÒn l·i cho sè tiÒn ký quü thuéc së h÷u cña ngêi nhËp khÈu. Khi ng©n hµng nhËn ®îc bé chøng tõ Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 18 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vµ hèi phiÕu, ng©n hµng tr¶ tiÒn cho ngêi nhËp khÈu, nghÜa lµ ng©n hµng cÊp tÝn dông cho ngêi nhËp khÈu.  Néi dung cña th tÝn dông Th«ng thêng mét th tÝn dông bao gåm c¸c néi dung sau: - Sè hiÖu : TÊt c¶ c¸c th tÝn dông ®Òu ph¶i cã sè hiÖu riªng cña nã ®Ó trao ®æi th tõ, ®iÖn tÝn cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn th tÝn dông. - §Þa ®iÓm më L/C : Lµ n¬i ng©n hµng më L/C viÕt cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu. §Þa ®iÓm nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc chän luËt ¸p dông khi x¶y ra tranh chÊp nÕu cã xung ®ét ph¸p lý vÒ L/C ®ã. - Ngµy më L/C : Lµ ngµy b¾t ®Çu ph¸t sinh cam kÕt cña ng©n hµng më L/C víi ngêi xuÊt khÈu, lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C vµ cuèi cïng lµ c¨n cø ®Ó ngêi xuÊt khÈu kiÓm tra xem ngêi nhËp khÈu thùc hiÖn më L/C cã ®óng thêi h¹n nh ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång kh«ng. - Lo¹i L/C ¸p dông : Tuú theo tÝnh chÊt cña hîp ®«ng mua b¸n, trong ®¬n ®Ò nghÞ më L/C ph¶i nªu râ lo¹i th tÝn dông cÇn më. - Sè tiÒn cña L/C : Sè tiÒn cña L/C ph¶i ®îc ghi râ b»ng sè vµ b»ng ch÷ vµ ph¶i thèng nhÊt víi nhau trªn ®¬n vÞ tiÒn tÖ râ rµng. - Tªn, ®Þa chØ cña ngêi vµ ng©n hµng cã liªn quan. - Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc cña L/C : Tõ ngµy më L/C ®Õn ngµy hÕt h¹n L/C lµ thêi h¹n mµ ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngìi xuÊt khÈu nÕu hä tr×nh bé chøng tõ phï hîp víi L/C trong thêi h¹n ®ã. - Thêi h¹n tr¶ tiÒn cña L/C : Thêi h¹n tr¶ tiÒn liªn quan ®Õn viÖc tr¶ ngay hay tr¶ chËm. Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m ngay trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C ( tr¶ tiÒn ngay ) hoÆc n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C ( tr¶ tiÒn chËm ) . Trong trêng hîp thanh to¸n chËm th× ph¶i quy ®Þnh bao nhiªu ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc bé chøng tõ hoµn chØnh. - Thêi h¹n giao hµng: Lµ thêi h¹n mµ ngêi xuÊt khÈu ph¶i chuyÓn giao hµng cho ngêi nhËp khÈu, thêi h¹n giao hµng cã quan hÖ chÆt chÏ víi thêi gian hiÖu lùc cña L/C. - Ng©n hµng më L/C : Do hai bªn tho¶ thuËn qui ®Þnh trong hîp ®ång hoÆc do ngêi nhËp khÈu chän. - Ng©n hµng th«ng b¸o : thêng lµ ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng më L/C. - C¸c quy ®Þnh vÒ L/C - C¸c néi dung vÒ hµng ho¸ : tªn hµng, sè lîng, träng lîng, gi¸ c¶, quy c¸ch phÈm chÊt, bao b× m· hiÖu. Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 19 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Nh÷ng néi dung vÒ vËn t¶i, giao nhËn hµng ho¸: ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng (FOB hay CIF ) , n¬i göi vµ n¬i giao hµng, c¸ch vËn chuyÓn vµ giao hµng. - Nh÷ng chøng tõ mµ ngêi xuÊt khÈu ph¶i tr×nh : ®©y lµ mét néi dung then chèt cña L/C v× c¨n cø vµo ®ã ng©n hµng quyÕt ®Þnh tr¶ tiÒn hay kh«ng tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu.Th«ng thêng, bé chøng tõ gåm: + Hèi phiÕu + Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i ®· ký + VËn ®¬n + Danh s¸ch ®ãng hµng + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø + Chøng nhËn b¶o hiÓm + Chøng nhËn chÊt lîng, sè lîng + Chøng nhËn cña ngêi hëng lîi Tuú theo yªu cÇu cña ngêi nhËp khÈu mµ thªm bít mét sè chøng tõ, sè lîng chøng tõ cña mçi lo¹i, yªu cÇu vÒ viÖc ký ph¸t tõng lo¹i chøng tõ nh thÕ nµo, lêi cam kÕt rµng buéc cña ng©n hµng më L/C Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42 Website: http://www.docs.vn Email 20 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  C¸c lo¹i th tÝn dông Trong thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph¬ng thøc TDCT, c¸c lo¹i th tÝn dông mµ chóng ta thêng gÆp ph¶i lµ nh÷ng lo¹i sau ®©y: - Th tÝn dông kh«ng huû ngang : lµ lo¹i L/C mµ sau khi ®· ®îc më th× ng©n hµng më L/C kh«ng ®îc quyÒn söa ®æi, bæ sung, huû bá trong thêi gian hiÖu lùc cña nã trõ trêng hîp cã sù tho¶ thuËn thèng nhÊt cña c¸c bªn tham gia .§©y lµ L/C ®îc ¸p dông phæ biÕn nhÊt trong thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc TDCT. - Th tÝn dông kh«ng huû ngang cã x¸c nhËn : lµ L/C kh«ng thÓ huû bá ®îc, ®îc mét ng©n hµng kh¸c x¸c nhËn ®¶m b¶o tr¶ tiÒn theo yªu cÇu cña ng©n hµng më L/C.Trong nhiÒu trêng hîp, tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng më L/C vµ ng©n hµng x¸c nhËn lµ gièng nhau nªn th«ng thêng th× ng©n hµng më L/C ph¶i tr¶ phÝ x¸c nhËn, ®«i khi cßn ph¶i ®Æt cäc víi sè tiÒn b»ng 100 % gi¸ trÞ L/C t¹i ng©n hµng x¸c nhËn. - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang miÔn truy ®ßi : lµ lo¹i L/C mµ sau khi ngêi xuÊt khÈu nhËn ®îc tiÒn hµng th× ng©n hµng më L/C kh«ng cã quyÒn ®ßi l¹i tiÒn tõ ngêi xuÊt khÈu trong bÊt kú trêng hîp nµo. Khi sö dông lo¹i L/C nµy, ngêi xuÊt khÈu cÇn ghi râ trong hèi phiÕu c©u:” miÔn truy ®ßi ngêi ký ph¸t “, ®ång thêi trong L/C còng ph¶i ghi vËy.§©y còng lµ mét trong nh÷ng L/C ®îc sö dông réng r·i. - Th tÝn dông tuÇn hoµn : lµ lo¹i L/C kh«ng thÓ huû bá, sau khi ®· sö dông xong hoÆc hÕt thêi h¹n hiÖu lùc nã l¹i tù ®éng më ra vµ cã hiÖu lùc cho tíi khi thanh to¸n xong tæng gi¸ trÞ hîp ®ång.Lo¹i L/C nµy cÇn ghi râ ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc cuèi cïng vµ sè lÇn tuÇn hoµn, trÞ gi¸ tèi thiÓu cña mçi lÇn ®ã.NÕu viÖc tuÇn hoµn c¨n cø vµo thêi h¹n hiÖu lùc trong mçi lÇn tuÇn hoµn th× cÇn ph¶i ghi râ cã cho phÐp sè d cña L/C tríc ®îc céng dån vµo L/C kÕ tiÕp hay kh«ng, nÕu cã th× ®ã lµ L/C tuÇn hoµn tÝch luü, nÕu kh«ng th× lµ L/C tuÇn hoµn kh«ng tÝch luü. - Th tÝn dông chuyÓn nhîng : lµ L/C kh«ng thÓ huû ngang, trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña ngêi hëng lîi thø nhÊt cã thÓ yªu cÇu ng©n hµng më L/C chuyÓn nhîng toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C cho mét hay nhiÒu ngêi kh¸c.L/C chuyÓn nhîng chØ ®îc chuyÓn nhîng mét lÇn. Chi phÝ chuyÓn nhîng thêng do ngêi hëng lîi ®Çu tiªn chÞu vµ kho¶n chi phÝ nµy ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i biÓu phÝ dÞch vô cña ng©n hµng. - Th tÝn dông gi¸p lng : Sau khi nhËn ®îc L/C do ngêi nhËp khÈu më, ngêi xuÊt khÈu dïng L/C nµy ®Ó thÕ chÊp më mét L/C kh¸c víi néi dung Ph¹m Thu Thuû - KDQT 42
- Xem thêm -