Tài liệu Yahoo toàn tập - ebook

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

http://vinasofts.ws/forums YAHOO ! Toaøn taäp created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/ Mụ c lụ c C h ư ơ n g I: Y ah o o ! M essen g er ....................................................................................................................... 3 1 . G iớ i thiệu ...................................................................................................................................... 3 2 . C ác đ iểm m ớ i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 ........................................................................ 3 3 . D o w n load và cài đ ặt Yahoo! Messenger ............................................................................................ 3 4 . T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er .............................................................................. 3 5 . Lo gin vào Y aho o ! M essen g er đ ể ch at................................................................................................ 5 6 . C ác th àn h p h ần g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er............................................................................... 5 7 . Q u ản lý d an h sách ch at .................................................................................................................. 7 8 . X em th ô n g tin về b ạn ch at .............................................................................................................. 8 9 . H iệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân và th ô n g tin b ạn ch at ........................................................................... 8 1 0 . T h an h trạn g thái .......................................................................................................................... 9 1 1 . G iao diện và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at............................................................................... 11 1 2 . Làm q u en vớ i Plu g in tro n g Y ah o o! M essen g er 8 .............................................................................. 11 1 3 . C ác p lu g in đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g củ a sổ ch at ....................................................................................... 12 1 4 . M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah o o! M essen g er ............................................................................. 13 C h ư ơ n g II: Y ah oo ! M ail .............................................................................................................................. 19 1 . Đ ăn g ký m ộ t đ ịa ch ỉ Y ah oo ! M ail m iễn p h í........................................................................................ 19 2 . N h ận m ail từ Y ah o o ! T h ư ............................................................................................................... 20 3 . G ử i m ail từ Y ah oo ! T h ư .................................................................................................................. 22 4 . C ác tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! M ail............................................................................................................... 22 5 . M ộ t số th ủ th u ật vớ i Y ah o o ! M ail..................................................................................................... 22 C h ư ơ n g III: Yahoo! 3600 ............................................................................................................................ 25 Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws C h ư ơ n g I: Yahoo! Messenger 1. G iớ i th iệu Y ah o o ! M essen g er là m ộ t ch ư ơ n g trìn h ch at đ ư ợ c Y ah o o h ỗ trợ ch o n h ữ n g Y ah o o ! ID củ a Y ah o o. B ạn có th ể dễ d àn g vào ch at b ở i đ ịa ch ỉ E m ail Y ah o o có sẵn h o ặc tạo m ộ t Y ah o o ! ID m ớ i. Y ah oo ! M essen g er xứ n g đ án g vớ i tên g ọ i củ a n ó (xứ g iả, n g ư ờ i đ ư a tin ) vớ i ch ứ c n ăn g tru yền tải th ô n g đ iệp n h an h , tru yền tải tập tin vớ i d u n g lư ợ ng lớ n . V ớ i p hiên b ản 6 .x trở lên, b ạn có th ể ch ia sẻ h ìn h ản h củ a m ìn h vớ i b ạn b è và n g ư ờ i th ân . V ớ i p h iên b ản Yahoo! Messenger 7.x trở lên . B ạn cò n có th ể tạo ch o m ìn h m ộ t p h ò n g ch at riên g và m ờ i m ọi n g ư ờ i vào p h ò ng ch at củ a m ìn h . Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ b ạn m ộ t h ộ p th ư đ iện tử có d u n g lư ợ n g 1 G B , b ạn có th ể n h ận m ail trên W eb Y ah o o rất n h an h ch ó n g . Y ah o o ! M essen g er g iú p bạn tìm kiếm b ạn b è trên In tern et rất d ễ dàn g và n h an h ch ó n g , b ạn có th ể làm q u en vớ i b ất kỳ ai và Y ah oo ! M essen g er sẽ giú p b ạn tìm đ ư ợ c n g ư ờ i th eo yêu cầu củ a b ạn . Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ V o ice C h at và W eb cam , b ạn có th ể n g h e đ ư ợ c g iọ n g n ó i và h ìn h ản h đ ố i p h ư ơ n g q u a Yah o o ! M essen g er. B ạn m u ố n làm q u en vớ i b ạn b è trên In tern et h ãy tran g b ị ch o m ìn h m ộ t m áy tín h vớ i M o dem 5 6 k(h o ặc cao h ơ n ), S o u n d C ard , S p eaker, M icro p h o n e, C am era và ch ỉ cần tạo m ộ t A cco u n t Y ah oo Free. 2. C ác đ iểm m ớ i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 a. Ch o p h ép b ạn ch at trự c tiếp vớ i n g ư ờ i d ù n g tài kh o ản M S N , H o tm ail h ay S B C G lo b al kh ô n g cần ch ư ơ n g trìn h Live M essen g er (M S N M essen g er) củ a M icro so ft. B ạn có th ể đ ư a các tài kh o ản đ ó vào d an h sách củ a m ìn h (n h ập đ ầy đ ủ đ ịa ch ỉ em ail, V D : myname@hotmail.com) b. T ìm kiếm n g u yên câu văn tro n g cử a số th o ại. B ạn đ ư a ch u ộ t đ ến câu văn n ào th ì cái kín h lú p sẽ hiển th ị ở câu văn đ ó . Y ah oo ! S earch sẽ tìm n h ữ n g câu văn g iố n g (h ay g ần g iố n g ) g iú p b ạn . c. C ac th ẻ M u sic, C alen d ar, S po rts, A nsw er, Lau n ch C ast, W eath er, … đ ư ợ c ch u yển th àn h các p lu g in . B ạn tu ỳ ch ọ n các p lu g in n ày th eo sở thích h ay p h ó n g to th u n h ỏ rất tiện (p h ần n ày sẽ đ ư ợ c m ìn h n ó i th êm ở d ư ớ i). 3. D o w n lo ad và cài đ ặt Y ah o o ! M essen g er a. B ạn có th ể m u a Y ah o o ! M essen g er trên các đ ĩa p h ần m ềm có b án ở các cử a h àn g tin h ọ c. b. B ạn vào tran g w eb http://messenger.yahoo.com/ và nh ấn vào n ú t “G et it n o w ” c. S au kh i d o w n lo ad Y aho o ! M essen g er, b ạn ch o ch ạy file * .exe đ ể b ắt đ ầu cài đ ặt Y ah oo ! M essenger. 4. T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er a. B ạn ch ạy Y ah o o ! M essen g er và n h ấn ch u ộ t vào d ò n g ch ữ “G et a n ew Y ah o o ! ID ” d ư ớ i kh u n g đ ăn g n h ập , m àn h ìn h R eg ister sẽ hiện lên . longhorn-vista 3 http://www.vinasofts.ws b. B ạn n h ập đ ầy đ ủ các th ô n g số về H ọ tên, G iớ i tín h , … S au đ ó b ấm N ext đ ể tiếp tụ c c. Y ah o o sẽ đ ư a ra m ộ t số ID có sẵn , b ạn có th ể ch ọ n m ột số Y ah o o! ID trên h o ặc có th ể tạo m ộ t Y ah o o! ID th eo sở thích b ằn g cách ch ọ n “C reat M y O w n ” và n h ập ID vào ô trố n g b ên cạn h và n h ập P assw o rd vào h ai ô trố n g p h ía d ư ớ i. S au đ ó b ấm vào n ú t “N ext”, Y ah o o sẽ h iện ra m ộ t cử a sổ m ớ i d. Y ah o o ! M essen g er sẽ yêu cầu b ạn ch ọ n câu h ỏ i g ợ i n hớ và b ạn n h ập câu trả lờ i(b ạn n ên n h ớ câu trả lờ i và câu h ỏ i g ợ i n h ớ đ ể kh i b ạn q u ên m ật m ã b ạn có th ể kh ô i p h ụ c lại m ật m ã), b ạn ch ọ n n g ày th án g n ăm sin h và m ộ t đ ịa ch ỉ E m ail kh ác( kh ác đ ịa ch ỉ E m ail Y ah oo ) và sau đ ó n h ấp vào n ú t “N ext” Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws e. Y ah o o ! S ẽ kiểm tra ID củ a b ạn , N ếu ID củ a b ạn đ ã đ ư ợ c ch ọ n , Y ah o o sẽ h iện ra cử a sổ m ớ i và m ờ i b ạn ch ọ n lại. S au đ ó b ấm n ú t “N ext” f. M ộ t cử a sổ m ớ i h iện lên và yêu cầu b ạn n h ập lại m ã kiể m tra. S au đ ó b ấm “N ext” g. Đ ợ i m ộ t lát, Y ah o o sẽ tạo ID ch o b ạn . h. B ạn có th ể d ù n g ID n ày đ ể ch eck m ail và tất n h iên là bạn cũ n g có th ể d ù n g ID n ày đ ể sử d ụ n g tất cả các d ịch vụ củ a Y ah o o 5. Login vào Y ah o o ! M essen g er đ ể ch at a. S au kh i đ ã có m ộ t Y ah oo ! ID , b ạn ch ạy Y ah oo ! M esseng er và n h ập Y ah o o ! ID và Passw o rd củ a b ạn đ ể và chat 6. C ác th àn h p h ần g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er Thanh Menu Thanh trạn g thái Thanh công cụ Hộ p chứ a danh sách nick chat (Friend List) Phần quản g cáo, mình sẽ hư ớ n g dẫn cách phá nó ở phần sau longhorn-vista 5 http://www.vinasofts.ws C ô n g d ụ n g củ a các th àn h p h ần g iao d iện Messenger Menu:  M y S tatu s: B ạn có th ể ch ỉn h trạn g th ái o n lin e củ a b ạn ở đ ây, ch ứ c n ăn g tư ơ n g tự n h ư “T h an h trạn g th ái;  M y C o n tact D etails: T in h ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân củ a b ạn  M y A cco u n t In fo : X em , đ iều ch ỉn h th ô n g tài kho ản  M y P ro files: X em th ô n g tin cá n h ân đ ư ợ c đ iều ch ỉn h tron g tài kh o ản  M y D isp lay Im ag e: X em , đ iều ch ỉn h h ìn h ản h đ ại d iện trong lúc chat  My Webcam: T hiết lập w eb cam củ a b ạn  S h o w /H id e: Đ iều ch ỉn h sự ẩn /h iện củ a các th àn h p h ần trên cử a sổ ch ín h  C h an g e skin : T h ay đ ổi g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er  P referen ces/P rivacy O ptio ns: T h ay đ ổi các tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! Mesenger  Sign Out: thoát kh ỏi tài kh o ản  E xit: T ho át kh ỏi Y ah o o ! M essen g er Contacts Menu:  A d d a C o n tact: T h êm m ộ t nick m ớ i vào dan h sách củ a b ạn  Im p o rt C o n tacts: N h ập m ộ t n ick m ớ i từ các ch ư ơ n g trìn h n h ận g ử i mail  S tealth S ettin g s: Đ iều ch ỉn h trạn g th ái o n lin e/o fflin e vớ i m ộ t nick h ay m ộ t n h ó m  C o n tact D etails: X em th ô n g tin củ a n ick ch at  V iew P ro files: X em th ô n g tin cá n h ân củ a n ick ch at  M essen g er A rch ive: X em lại n h ữ n g th ô n g tin đ ã ch at  V o ice M essen g er & C all H isto ry: X em , n g h e lại n h ữ n g cu ộ c V o ice Chat  R in g to n e: Đ iều ch ỉn h tiến g đ ổ ch u ô n g kh i có cu ộ c g ọ i hay th ô n g đ iệp m ớ i  S h o w O fflin e C o n tact: H iển th ị lu ô n n h ữ n g n ick o fflin e/ in visib le  S h o w E m p ty G ro u ps: H iển th ị n h ữ n g n h ó m ch ư a có n ick  S h o w M essen g er List: H iển th ị n h ó m ch at  S h o w A d d ress B o o k: H iển th ị S ổ đ ịa ch ỉ  D elete… : X o á m ộ t nick h ay m ộ t n h ó m khỏ i d an h sách ch at  O rg an ize M essen g er List: T u ỳ ch ọ n , đ iều ch ỉn h m ộ t n h ó m ch at. Actions Menu:  S en d an In stan t M essen g er: G ử i tin n h ắn tớ i m ộ t n ick hay m ộ t nhóm  C all co m p u ter: G ọ i đ iện th o ại từ m áy tín h đ ến m áy tín h  Call a Phone N u m b er: G ọ i đ iện th o ại từ m áy tín h đ ến đ iện th o ại (có phí)  S en d an S M S M essen g er: G ử i tin n h ắn đ ến đ iện th o ại di đ ộ n g  S en d an E m ail: G ử i m ail đ ến m ộ t n h ó m h ay m ộ t n ick  S en d M y C o n tact D etails: G ử i th ô n g tin cá n h ân củ a m ìn h đ ến m ộ t n ick h ay m ộ t n h ó m (th ư ờ n g áp d ụ n g đ ể b o m )  S en d M y M essen g er List: G ử i d an h sách ch at củ a m ìn h đ ến n g ư ờ i khác  S en d a File, S h are P h o to s: G ử i m ộ t file, ch ia sẻ h ìn h ảnh củ a m ìn h đ ến n g ư ờ i kh ác  P lay a G am e: C h ơ i gam e  Choose a Plugin (ch ỉ có ở p hiên b ản 8 ): C h ọ n m ộ t ch ứ c n ăn g mà mìn h cần  V iew W eb cam : X em w eb cam củ a b ạn ch at  In vite to V iew M y W eb cam : m ờ i xem w eb cam củ a m ìn h  In vite to C o n feren ce: M ờ i m ọ i n g ư ờ i vào p hò n g ch at củ a b ạn 7. Q u ản lý d an g sách ch at a. Frien d List là d an h sách tất cả b ạn ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er củ a b ạn , là nơ i ch ứ a các Group (nhóm) và các Y ah o o ! ID (b ạn ch at) d o b ạn th êm vào Y ah o o ! M essen g er. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws b. G ro u p là tên củ a m ộ t n h ó m (tro n g m ộ t th ư m ụ c trên Y ah o o ! M essen g er) d o b ạn tạo ra tro n g Y ah o o ! M essen g er. K h i ch at vớ i n ick lần đ ầu sử d ụ n g th ì Y ah o o! sẽ tạo m ộ t n h ó m m ặc n h iên là “Frien d ”. B ạn có th ể tạo các Group kh ác và A d d th êm b ạn ch at củ a m ìn h vào các Group n ày đ ể m ỗi kh i b ạn vào ch at, b ạn sẽ b iết đ ư ợ c b ạn ch at củ a m ìn h ở Group n ào và b iết đ ư ợ c h ọ đ an g Online (đ an g kết n ối tro n g Y ah o o ! Messenger) hay Offline (không kết n ối vào Y ah o o ! M essen g er). B ạn có th ể ch at trự c tiếp vớ i b ạn ch at củ a m ìn h kh i h ọ Online h o ặc b ạn n h ắn tin ch o h ọ kh i h ọ Offline, n ếu b ạn n h ắn tin kh i b ạn ch at Offline thì kh i h ọ kết n ối vào Y aho o ! M essen g er th ì h ọ sẽ n h ận đ ư ợ c th ô n g đ iệp n ày. B ạn có th ể tạo ra n h iều Group trong Friend List và b ạn có th ể A d d cả trăm Yahoo! ID vào Group. N ên đ ặt tên ch o G ro u p m ô tả n h ó m b ạn ch at củ a m ìn h ví d ụ : Banhoc, BanCty, Ban Canada, Giadinh, Family, U18,... . c. T ạo n h ó m tro n g Y ah oo ! M essen g er  S au kh i đ ăn g n h ập vào Y ah o o ! M essen g er, b ạn ch ọ n C o n tacts -> Organize Messenger List -> Create new Group  M ộ t cử a sổ m ớ i h iện ra, b ạn gõ tên củ a G ro u p m à b ạn m u ố n tạo vào ô trố n g rồi n h ấn “O K ” d. Thêm m ộ t n ick vào m ộ t n h ó m  V ào M en u C o n tacts và ch ọ n A d d a C o n tact và làm th eo h ư ớ n g d ẫn n h ư tro n g h ìn h 8. X em th ô n g tin về b ạn ch at  T ro n g q u á trìn h ad d Y ah o o! ID h o ặc tạo Y aho o ! ID th ì n h ữ n g th ô n g tin cá n h ân đ ư ợ c lư u lại trên Y ah o o. Đ ể xem lại, bạn làm th eo cách sau : a. B ấm ch u ộ t p h ải vào nick, ch ọ n V iew P ro file, m ộ t tran g w eb m ớ i h iện ra và sẽ ch o b ạn b iết m ộ t số th ô n g tin về n g ư ờ i b ạn ch at. longhorn-vista 7 http://www.vinasofts.ws b. N ếu kế b ên n ick b ạn đ ể ý có d ấu “* ” thì kh i b ạn b ấm vào đ ấy h o ặc áp d ụ n g cách trên th ì Y ah o o sẽ đ ư a b ạn đ ến B lo g củ a n g ư ờ i b ạn ch at 9. Hiệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân và th ô n g tin b ạn ch at a. H iệu ch ỉn h thông tin cá nhân 1) B ạn ch ọ n M essen g er -> My Contact Details Dấu “* ” 2) B ạn n h ập đ ầy đ ủ vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C lose” đ ể lư u lại b. Hiệu ch ỉn h th ô n g tin b ạn ch at. 1) B ạn n h ấn ch u ộ t p h ải vào n ick m u ố n h iệu ch ỉn h và ch ọ n C o n tact D etails Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws 2) N h ập th ô n g tin vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C lose” 10. T h an h trạn g th ái a. B ạn có th ể th ô n g b áo ch o ch o đ ối p h ư ơ n g b iết h iện tại b ạn đ an g ở tìn h trạn g (ch at) n h ư th ế n ào b ằn g n h ữ n g th ô n g đ iệp củ a Y ah o o ! M essen g er, m ặc n h iên củ a Y ah o o ! M essen g er là: A vailab le (đ an g O n lin e và sẵn sàn g ch at), b ạn có th ể th ay đ ổi th ô n g đ iệp m ặc n h iên n ày th eo sở th ích củ a m ìn h . Ð ể th ay đ ổ i th ô n g longhorn-vista 9 http://www.vinasofts.ws đ iệp m ặc n h iên b ạn ch ọ n : M essen g er -> My Status -> N ew S tatu s M essen g er h o ặc b ấm ch u ộ t trái vào th an h trạn g th ái -> New Status Messenger Bấm vào đ ây b. N h ập th ô n g đ iệp tu ỳ th eo sở th ích vào p h ần trố n g tro n g cử a sổ h iện ra, n h ấn vào ô “S h o w B u sy Ico n ” n ếu b ạn đ an g b ận . S au đ ó b ấm “O K ” c. M ộ t số th ô n g đ iệp có       sẵn củ a Y ah o o! M essen g er B u sy: M ìn h đ an g b ận S tep p ed O u t: M ìn h đ i ra n g o ài B e R ig h t B ack: M ìn h sẽ trở lại sau Not at M y D esk: M ìn h kh ô n g n g ồ i ở b àn O n th e P h o n e: M ìn h đ an g b ận n ó i đ iện th oại In visib le to E veryo n e: Ẩ n m ặt vớ i m ọi n g ư ờ i 11. G iao d iện và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws Thanh Menu Thanh công cụ Nơ i hiển thị trang thái củ a bạn chat Nơ i hiện nộ i dung chat Avatar Nơ i gõ nộ i dung chat 12. Làm q u en vớ i P lu g in tro n g Y ah o o ! M essen g er 8 .0 a. Vào menu Messenger -> Show/Hide -> Plug-ins b. Đ ể th êm vào m ộ t số p lu g in, b ạn ch ọ n m en u A ctio n s -> Choose a Plugin longhorn-vista 11 http://www.vinasofts.ws c. M ộ t cử a sổ m ớ i h iện ra.T h ẻ “Featu red P lu g -in s” liệt kê d an h sách các p lu g -in s đ ư ợ c Y ah o o ! cu n g cấp . Đ ể sử d ụ n g P lu g in , b ạn n h ấn vào d ò n g ch ữ “T ry it n o w ”. Ở th ẻ M y P lug-in s là các p lu g in m à b ạn đ ã ch ọ n sử dụng d. M ặc đ ịn h các p lu g -in s đ ư ợ c b ạn ch ọ n sử d ụ n g sau kh i tải về m áy là kh ô n g h o ạt đ ộ n g , đ ể kích h o ạt, b ạn n h ấn vào n ú t S tart. N ếu b ạn kh ô n g m u ố n sử d ụ n g P lu g in đ ó n ữ a, b ạn b ấm vào n ú t “S to p ” h o ặc m u ố n b ỏ p lu g in đ ó , b ạn b ấm vào cái biểu tư ợ n g “th ù n g rác” 13. Các p lu g in đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g cử a sổ ch at a. T ro n g cử a sổ ch at, b ạn b ấm vào b iểu tư ợ n g đ ể m ở cử a sổ P lu g -ins. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws b. M ộ t cử a sổ m ớ i cũ n g vớ i h ai th ẻ “Featu red Plu g -in s” và th ẻ “M y P lu g -in s” hiện , đ ể sử d ụ n g , b ạn th ự c h iện tư ơ n g tự n h ư trên . c. K h i b ạn ch ọ n m ộ t P lu g -in s đ ể sử d ụ n g , sẽ có m ộ t th ẻ m ớ i xu ất hiện vớ i tên củ a tên P lu g -in b ạn vừ a ch ọ n (Vd: Yahoo! iTranslate). M ộ t số p lu gin b ắt b u ộ c p h ải có h ai n g ư ờ i cù n g xài th ì m ớ i ch ịu h o ạt đ ộ n g . V ì th ế n ên kh i b ạn ấn vào m ộ t p lu gin n ào đ ó th ì n g ư ờ i b ạn ch at sẽ n h ận đ ư ợ c lờ i m ờ i sử d ụ n g . 14. M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah oo ! M essen g er a. Lư u n ộ i d u n g tro n g từ n g cử a sổ ch at  Ở cử a sổ ch at b ất kỳ, b ạn b ấm tổ hợ p p h ím C trl+ S (h oặc m en u C o n versatio n > S ave A s). Ở cử a sổ h iện ra, ch ọ n n ơ i lư u , đ ặt tên file và b ấm n ú t S ave đ ể lư u . File lư u đ ư ợ c ở d ạn g text (* .txt) n ên ai cũ n g có th ể xem đ ư ợ c b. T ự đ ộ n g lư u n ộ i d u n g ch at  Đ ể có tín h n ăn g n ày, b ạn cần p h ải đ iều ch ỉn h lại Y ah oo! M essen g er: Ở cử a sổ ch ín h củ a Y ah o o ! M essen g er, b ấm m en u M essen g er > P refe ren ces (h o ặc b ấm C trl+ S h ift+ P ). T ro n g cử a sổ hiện ra, b ấm h àn g ch ữ “A rch ive”, b ấm ch ọ n m ụ c “Y es”, “S ave all o f m y m essag es”, bấm O K .  K ể từ lú c n ày, Y ah oo ! M essen g er sẽ lư u tất cả n ội d u n g ch at vào th ư m ụ c co n củ a th ư m ụ c đ ã cài Yahoo! Messenger.  K h i cần xem lại n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch ive rồi đ ợ i tro n g ch ố c lát đ ể ch ờ cử a sổ h iện ra. N ếu có q u á n h iều n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch ive lần n ữ a th ì cử a sổ n ày m ớ i xu ất h iện . C ò n n ếu m u ố n xem n g ay n ộ i d u n g đ ã từ n g trao đ ổ i vớ i n g ư ờ i b ạn ch at: b ấm m en u A ctio n s > C o n tact O p tio n > M essag e A rch ive  C ác file lư u trữ n ộ i d u n g ch at n ày đ ư ợ c m ã h ó a n ên kh ô n g ai có th ể xem đ ư ợ c n ếu kh ô n g b iết p assw o rd Y aho o ! M essen g er củ a b ạn đ ể đ ăn g n h ập  V iệc đ iều ch ỉn h và lư u trữ n ày ch ỉ có tác d ụ n g ở m áy tín h đ an g d ù n g . V ì vậy, kh i cài h ệ đ iều h àn h W in d o w s, h o ặc kh i ch u yển san g d ù n g ở m ột m áy tín h kh ác, n ộ i d u n g tin n h ắn đ ã lư u sẽ kh ô n g cò n c. D i ch u yển và kh ô i p h ụ c n ộ i d u n g ch at  T rư ớ c kh i cài lại W in d o w s, b ạn m ở cử a sổ C o m p u ter, lần lư ợ t b ấm n ú t đ ú p ch u ộ t lên ổ đ ĩa C , th ư m ụ c P ro g ram Files, Y ah oo ! M essen g er và co p y th ư m ục P ro files vào m ột ổ đ ĩa kh ác.  S au kh i cài đ ặt xo n g W in d o w s và Y ah oo ! M essen g er, bạn tiến h àn h th iết lập ch ế đ ộ tự đ ộ n g lư u n ộ i d u n g ch at, rồ i ch ép đ è th ư m ụ c P ro files đ ã lư u trữ lên th ư m ụ c P ro files đ ã lư u trữ lên th ư m ụ c P ro files m ớ i tạo ra. longhorn-vista 13 http://www.vinasofts.ws d. C h ố n g p h á rố i trên Y ah o o ! M essen g er Y ah o o ! M essen g er h iện đ ư ợ c xem là ch ư ơ n g trìn h ch at, liên lạc, trao đ ổ i th ô n g tin trên In tern et đ ư ợ c sử d ụ n g n h iều n h ất vì m iễn p h í, n h iều ch ứ c n ăn g , tiện d ụ n g , h ỗ trợ W eb cam và V o ice - C h at tố t. T u y n h iên kh i sử d ụ n g n ó , các bạn vẫn kh ô n g trán h kh ỏ i m ộ t số p h iền p h ứ c, n h ất là b ị p h á rố i kh i đ an g ch at (tán g ẫu ) vớ i n g ư ờ i th ân , b ạn b è. H àn h vi p h á rố i g ồ m n h iều cách n h ư S ex - W eb cam (g ở i h ìn h sex), K ick - B o o t (“đ á” văn g kh ỏi m ạn g ), g ử i thô n g đ iệp q u ản g cáo vớ vẩn h ay sử d ụ n g n g ô n từ th ô tụ c. B ài viết n ày sẽ h ư ớ n g d ẫn m ộ t số p h ư ơ n g p h áp p h ò n g ch ố n g , có th ể kh ô n g triệt đ ể 1 0 0 % , n h ư n g ít ra cũ n g g iảm th iểu đ ến m ứ c th ấp n h ất việc b ị p h á rố i kh i đ an g sử d ụ n g Y ahoo! Messenger. C ách đ ơ n g iản n h ất đ ể d ù n g Y M m ộ t cách an to àn là d ự n g tư ờ n g lử a (Firew all). T u y n h iên n ếu d ù n g Firew all, các b ạn sẽ kh ô n g cò n sử d ụ n g tín h n ăn g V o ice – C h at đ ư ợ c n ữ a. V ì vậy, n ếu kh ô n g d ù n g V oice – C h at th ì h ãy b ật Firew all b ằn g cách vào Lo gin > P referen ces > C o n n ectio n , đ án h d ấu ch ọ n vào ô Firew all w ith n o p ro xies. C ách n ày cũ n g g iú p các b ạn trán h b ị K ick (đ á) b ằn g V oice N ếu tự n h iên các b ạn n h ận đ ư ợ c m ộ t lờ i m ờ i xem w eb cam (In vite V iew W eb cam ), n ên cẩn th ận kiểm tra xem n g ư ờ i m ờ i có quen h ay kh ô n g . N ếu là n h ữ n g N ickn am e (b iệt d an h) lạ và có vẻ kh ô n g b ìn h th ư ờ n g th ì các b ạn n ên C an cel (b ỏ q u a) đ ể trán h p h ải xem n h ữ n g h ìn h ản h kh ô n g làn h m ạn h . C ác b ạn cũ n g kh ô n g n ên ch o n g ư ờ i lạ tự d o xem w eb cam củ a m ìn h (đ ừ n g b ao g iờ ch ọ n P referen ces > w eb cam > A llo w everyo n e to view m y w eb cam , ch o p h ép m ọi n g ư ờ i xem w eb cam củ a tô i). Đ ã có n h ữ n g trư ờ n g h ợ p n g ư ờ i xài Y M vô tìn h ch o kẻ xấu xem w eb cam , vài h ô m sau, n g ư ờ i đ ó n h ận đ ư ợ c n h ữ n g h ìn h ản h g h ép m ặt m ìn h vào n h ữ n g th ân th ể “th iếu vải” đ ể q u ấy rố i. T ệ h ơ n n ữ a n h ữ n g h ìn h đ ó cò n có th ể đ ư ợ c đ ư a lên các tran g S ex, các d iễn đ àn (Fo ru m ) đ ể ch ọ c tứ c “kh ổ ch ủ ”. K h i vào các p h ò n g ch at (C h atR o o m ), các b ạn n ên lư u ý n h ữ n g n ickn am e n h ư m y -pic-in-my-profile hay my-porn-in-mysite..., đ ó là n h ữ n g n ickn am e tự đ ộ n g g iớ i thiệu các tran g w eb kh ô n g làn h m ạn h , n ếu vô ý có th ể d ẫn đ ến các cu ộ c g ọ i q u ố c tế m à các b ạn kh ô n g h ể h ay b iết ch o tớ i kh i n h ận h ó a đ ơ n cư ớ c đ iện th o ại. T rán h n h ữ n g p h ò n g ch at m à n h ữ n g n g ư ờ i tro n g đ ó sử d ụ n g n h ữ n g từ n g ữ th ô tụ c, th iếu văn h ó a. C h ỉ n ên ch at vớ i n h ữ n g n g ư ờ i th ân q u en có tên tro n g d an h sách . N ếu tự n h iên có m ộ t ai đ ó n h ảy vào ch at vớ i bạn , sau kh i b ạn lịch sự từ ch ố i n ó i ch u yện m à h ọ vẫn liên tụ c làm p h iền th ì cứ n h ấn vào n ú t Ig n o re, N ickn am e củ a n g ư ờ i đ ó sẽ b ị cấm và kh ô n g cò n làm p hiền b ạ n đ ư ợ c n ữ a. N ếu kỹ h ơ n , h o àn to àn kh ô n g m u ố n ch at vớ i n h ữ n g ai kh ô n g có tên tro n g d an h sách , các b ạn vào Lo gin > P rivacy S ettin gs > P rivacy, đ án h d ấu vào Ig n o re an yo n e w h o is no t o n m y Frien d list (làm n g ơ vớ i b ất cứ ai kh ô n g có tro n g d an h sách b ạn b è tô i). K h i có ai đ ó m u ố n g h i tên (A d d N ick) củ a b ạn vào Y M củ a h ọ , kh i m ở Y M lên , các b ạn sẽ th ấy xu ất h iện m ộ t cử a sổ th ô n g b áo vớ i các n ú t A ccep t (đ ồ n g ý), A ccep t an d A d d (đ ồ n g ý và g h i tên h ọ vào d an h sách củ a m ìn h ) và D en y (từ ch ố i). C ác b ạn n ên cẩn th ận kh i n h ấn cá c n ú t n ày, n ếu ch ắc ch ắn là n g ư ờ i q u en h ay có th ể tin tư ở n g thì n h ấn A ccep t h ay A ccep t an d A d d , cò n n ếu n g h i n g ờ th ì n ên n h ấn D en y, g h i th êm d ò n g th ô n g đ iệp đ ể n g ư ờ i b ên kia b iết b ạn kh ô n g đ ồn g ý ch o h ọ g h i tên m ìn h vào d an h sách Y M củ a h ọ . C h ín h việc n ày g iú p b ạn trán h đ ư ợ c b ị n g ư ờ i lạ có ý đ ồ vì khi h ọ có tên củ a b ạn tro n g d an h sách , n ếu b iết b ạn m ở Y M , h ọ có th ể sẽ K ick – B oo t, g ử i bo m th ư h ay viru s, th ậm ch í xâm n h ập (h ack) vào m áy tín h củ a b ạn . Đ ể ch ố n g K ick – B o o t, các b ạn có th ể sử d ụ n g b ộ lọ c (Filter) củ a Y M . C h ứ c n ăn g n ày g iú p b ạn ch ặn n h ữ n g th ô n g đ iệp có ch ứ a n h ữ n g từ kh ó a m à b ạn tạo tro n g b ộ lọ c. C ác từ kh ó a có th ể là ký tự , từ n g ữ , các đ o ạn m ã, các ký h iệu tắt củ a S m iley. C ách tạo b ộ lọ c n h ư sau : - M ở tập tin filter1 .txt tro n g th ư m ụ c C :\Program Files\Yahoo!\M essen g er. C h èn th êm đ o ạn m ã d ư ớ i đ ây vào b ên d ư ớ i: <<,|,),,,,<,,,, ,,,,,,,,,,,/,n,:),:-/ ,:O,>:),0:),:-&,:(,:x,X-(,:((,:-B,:$ ,;),:”> ,:> ,:)),= ;,[-(,:D,:p,B-),:|,I),:o),8-x,(~~),:@),:(|),:),* ,= ,”,’,po w ,ch im eu p , chimedwn,yahoomail,cowbell,phone,door,yahoo,,,, P refren ces > C h at, đ án h d ấu ch ọ n S tro n g u n d er w o rd filter, n h ấn A p p ly và O K . Ngoài cách Kick – Boo t b ằn g p h ư ơ n g p h áp g ử i liên tụ c th ô n g đ iệp h ay ký tự ... h iện n ay đ an g p h ổ b iến cách K ick – Boot là m ờ i (In vite) vào p h ò n g ch at liên tụ c. M ỗ i lần b ị m ờ i n h ư vậy, Y M sẽ b u n g m ộ t cử a sổ hỏ i b ạn có đ ồ n g ý vào ph ò n g ch at h ay kh ô n g . C ác cử a sổ n ày sẽ b u n g ào ạt kh iến Y M kh ôn g xử lý kịp d ẫn đ ến b ị đ ứ t kết n ố i Y M , th ậm ch í m áy tín h cấu h ìn h yếu có th ể b ị treo m áy, p h ải kh ở i đ ộ n g lại. K in h n g h iệm ch o th ấy ch ỉ cần b u n g kh o ản g ch ừ n g 4 0 cử a sổ In vite Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws C h atR o o m là Y M sẽ b ị treo . Đ ể trán h b ị b u n g các cử a sổ q u ái q u ỷ n ày các b ạn vào Lo g in > P referen ces > C h at, đ án h d ấu ch ọ n vào Ig n o re ch at In vitatio n s (kh ô n g ch ấp n h ận các lờ i m ờ i). Y M cũ n g có ch ứ c n ăn g ch ia sẻ tập tin (S h are Files – File T ran sfer), khi cài đ ặt Y M sẽ có th ư m ụ c n h ận và g ử i tập tin . C ác th ư m ụ c n ày lu ô n đ ư ợ c ch ia sẻ q u a In tern et ch o n h ữ n g ai d ù n g Y M n ếu b ạn m ở Y M củ a m ìn h lên . N ếu d ù n g n ó g ử i h ay n h ận tập tin củ a n g ư ờ i q u en th ì kh ô n g sao , n h ư n g n ếu lu ô n m ở tín h n ăn g n ày th ì có th ể bị kẻ xấu xâm n h ập đ ể cài các ch ư ơ n g trìn h đ án h cắp th ô n g tin n h ư T ro jan , B ackd oo r h ay K eylo g . Đ ể vô h iệu h ó a ch ứ c n ăn g n ày, các b ạn n h ấn Lo g in > P referen ces > File T ran sfer, đ án h d ấu ch ọ n vào N ever accep t file fro m an yo n e (kh ô n g b ao g iờ ch ấp n h ận file từ b ất cứ ai) và N ever allo w oth ers to do w n lo ad files fro m m e (kh ô n g b ao g iờ ch o p h ép n h ữ n g n g ư ớ i kh ác d o w n loard các file từ tôi). N g o ài ra, đ ể ch ố n g K ick – Boot hay Bomb - M ail từ Y M , các b ạn có th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trìn h ch ố n g K ick. Ở đ ây ch ỉ g iớ i th iệu ch ư ơ n g trìn h Y !T u n n el (vì các ch ư ơ n g trìn h kh ác cũ n g g iú p b ạn K ick – Boot hay hack n g ư ờ i kh ác), có th ể tải b ản m iễn p h í củ a Y !T u n n el 1 .2 (3 5 0K B ) tại đ ịa ch ỉ www.echip.com.vn, www.i-today.com.vn/echip h ay tải b ản P ro g iá 1 7 U S D tại http://ytunnel.digitalcitrus.com/. K h i cài đ ặt và sử d ụ n g Y !T u n n el sẽ xu ất hiện b iểu tư ợ n g là m ộ t khu ô n m ặt ở System Tray. C ác b ạn n h ấp p h ải ch u ộ t vào biểu tư ợ n g rồ i ch ọ n A n ti, đ án h d ấu vào n h ữ n g g ì cần th iết. C ác b ạn cũ n g có th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trìn h m essen g er kh ác đ ể ch at trên Y ah o o !. Ư u đ iểm củ a các ch ư ơ n g trìn h n ày là trán h b ị K ick – B o o t, có th ể ch at m ộ t lú c vớ i n h iều tài kh o ản Y ah oo . C ụ th ể, các b ạn n ên d ù n g các ch ư ơ n g trìn h sau (h o àn to àn m iễn phí): - Trillian 0.74D: http://www.trillian.cc - MaxxChat: http://www.maxxchat.com - Easy Message: http://www.easymessage.net - Y ah E lite (ch ư ơ n g trìn h g iú p b ạn vào p h ò n g ch at): http://www.angelfire.com/fl3/flipspa...e-archive.html - C h eetaC h at (vừ a ch at m IR C , vừ a vào p h ò n g ch at củ a Y ah o o !): http://www.cheetachat.com C u ố i cù n g , các b ạn n ên lu ô n U p d ate (cập n h ật) p h iên b ản Y M m ớ i n h ất, vì đ ây cũ n g là các p h iên b ản đ ã đ ư ợ c sử a các lỗ i đ ã p h át h iện tro n g các p h iên b ản cũ . C ó th ể tải p h iên bản m ớ i n h ất củ a Y M tại http://messenger.yahoo.com hay dùng n g ay tín h n ăn g tự đ ộ n g cập n h ật củ a Y M (vớ i tín h n ăn g n ày, các b ạn ch ỉ cần O K kh i n ào Y M hiện b ản g th ô n g b áo có b ản cập n h ật m ớ i). e. T ạo n h iều n ick đ ể ch at trong Yahoo! Messenger  B ật m àn h ìn h ch ín h củ a Y ah o o ! M essen g er lên : B ạn ch ọ n Lo g in sau đ ó ch ọ n tiếp M y P ro files B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t b ản g E dit M y P ro files B ạn C lick vào b ox C reate/E d it M y P ro files B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t tran g W eb m ớ i đ ể tạo và sử a ch ữ a P ro file T h ư ờ n g th ì trự c tiếp tran g n ày sẽ hiện ra n g ay n h ư n g cũ n g có th ể vài trư ờ n g h ợ p m ộ t tran g Lo g in ( g iố n g n h ư vào h ộ p m ail ấy) h iện ra và b ạn cứ n h ập U ser và P ass n h ư vẫn làm vớ i h ộ p m ail đ ể có th ể vào tran g đ ó.  H ết b ư ớ c 1 th ì tớ i tran g kh ác B ạn C lick vào C reate N ew P u b lic P ro file đ ể tạo m ộ t nick ảo Lập tứ c m ộ t tran g w eb kh ác h iện ra  C h ọ n m ụ c 1 . N am e Y o u r P ro file và g õ nick ảo vào b ox ở d ư ớ i N ick n ày p h ải tu yệt đ ố i kh ô n g đ ư ợ c trù n g vớ i bất kỳ n ick n ào n ếu kh ô n g b ạn sẽ p h ải làm lại từ b ư ớ c trên . B ạn kéo th an h trư ợ t xu ố n g d ư ớ i và C lick vào C reate P ro file  T h àn h cô n g h ay kh ô n g p h ụ th u ộ c vào việc n ick củ a b ạn kh ô n g h o ặc là trù n g vớ i nick củ a n g ư ờ i kh ác .N ếu sau kh i ch ọ n C reate P ro file m à có m ộ t tran g w eb kh ác xu ất h iện ( kh ô n g p h ai cái tran g m à b ạn tạo n ick ảo n ữ a ) th ì b ạn đ ã th àn h cô n g rồi đ ó .C ò n n ếu vẫn là tran g đ ó th ì b ạn đ ã kh ô n g làm đ ư ợ c rồ i b ạn n h ẫn n ại làm ch o đ ư ợ c th ì th ô i n h é  S au kh i tạo xo n g m ộ t n ick ảo b ạn h ãy B ack lại đ ể tạo th êm n h ữ n g n ick ảo n ữ a tố i đ a là 6 n ick (+ 1 ID) Làm xo n g xu ôi đ âu đ ấy b ạn h ãy Sig n o u t Y ah o o ! M essen g er đ i và vào lại lú c n ày th ì n ick ảo củ a b ạn m ớ i đ ư ợ c kick h o ạt đ ó C h ú ý : Đ ô i kh i b ạn kh ô n g d ù n g n g ay đ ư ợ c n ick ảo đ ó vì có th ể m ặc n h iên Y ah o o ! M essen g er n ó ch ư a ch o h iển th ị n ick ảo đ ó b ạn h ãy làm n h ư sau : B ạn ch ọ n Lo g in rồ i ch ọ n M y P ro files th ì b ản g E dit M y P ro files h iện ra B ạn đ án h d ấu ch eck vào b o x cạn h n ick và ch ọ n O K V à b ạn cũ n g có th ể kh ô n g ch o n ick ảo n ào đ ó kh ô n g h iện th ị tro n g List n ick củ a b ạn th i xo á dấu ch eck đ i n h a . B ư ớ c 6 : C h at b ằn g n ick ảo : S au kh i b ạn tạo đ ư ợ c n ick ảo th ì m àn h ìn h ch at củ a b ạn kh i b ắt đ ầu ch at n h ư b ìn h th ư ờ n g longhorn-vista 15 http://www.vinasofts.ws B o x T o : nick củ a n g ư ờ i ch at vớ i b ạn B o x Fro m : B o x n ày ch ứ a list n ick củ a b ạn ,kh i b ạn m u ố n ch at vớ i n g ư ờ i đ ó th ì bạn ch ỉ cần n h ấn vào m ũ i tên ch ỉ xu ố n g và ch ọ n m ộ t tro n g các n ick ảo m à bạn đ ã tạo ra và ch at. C h at n h iều n ick vớ i m ộ t n g ư ờ i : B ạn đ an g ch at b ằn g n ick ch ín h vớ i m ộ t n g ư ờ i và b ạn m u ố n ch at m ộ t h ay h ai n ick ảo vớ i n g ư ờ i đ ó m à kh i b ạn C lick vào n ick cu a n g ư ờ i đ ó th ì m àn h ìn h ch at củ a n ick ch ín h cứ h iện ra b ạn làm n h ư sau : B ạn C lick vào tên m ộ t n g ư ờ i kh ác và tìm b o x T o th ay n ick đ ó b ằn g n ick n g ư ờ i b ạn m u ố n ch at b ằn g n h iều n ick và b ên b o x Fro m b ạn ch ọ n n ick ảo .T h ế là bạn có th ể ch at đ ư ợ c rồ i đ ó n h a. f. Đ ư a n h ạc vào n ick  B ạn đ ăn g n h ập vào Y ah o o! M essen g er, ch ọ n m en u M essen g er -> My Contact Details  P aste đ o ạn co d e n ày vào ô Last n am e:  B ạn có th ể th ay lin k trên th àn h lin k củ a b ài h át m à m ìn h th ích g. Mộ t số lện h khi chat  join (chat room name) va`o phong chat /in vite [b u d d ys n am e] (sen d s in vitatio n req u est) m ờ i ch at /tell [u ser] [m essag e] (p rivate m essag es a frien d )" n h ắn tin cá n h ân (b í m ật ) /fo llo w [u ser] (follow s a frien d )" th eo ( 1 n g ư ờ i b ạn ) (ch ả h iểu ý gì ?) /sto p fo llo w [user] (sto p fo llo w in g so m eo n e)" n g ư n g th eo /sto p fo llo w [yo u rn am e] (to sto p th em fro m follo w in g yo u )" kh ô n g ch o n g ư ờ i n ào đ ó th eo n ữ a /g o to [u ser] đ i đ ến /aw ay o ff (to tu rn yo u r p rivate m essag es b ack o n )" b ật n h ắn tin cá n h ân lại /th in k (typ e th is to th in k a ran do m th o u g h t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ 1 ch u yện n g ẫu n h iên ! /th in k [m essage] (typ e th is to th in k w h at yo u w an t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ cái g ì m à b ạn m ú n /exit (exits yo u b ack to lo gin p ag e)" q u ay trở ra tran g lo g in /quit (exits yo u b ack to lo g in p ag e)" n h ư trên /ig n o re ad d [u ser] (ad d so m eo n e to yo u r ig n o rin g list)" ad d tên ai đ ó vào d an h sách ig n o re ( p h ớ t lờ ) /ig n o re ad d all (ig no res everyth in g g o in g o n )" p h ớ t lờ m ọ i th ứ đ an h xảy ra /ignore remove all (stop you from ignorin g everythin g )" n g ư n g p h ớ t lờ /au to fo llo w (list th e o p tio n s fo r au to follo w )" đ ư a ra d anh sách các tù y ch ọ n ch o au to fo llo w /au to fo llo w ask (m akes p erso n sen d a req u est to follo w yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i m ú n th eo b ạn /autofollow yes (allow an yo n e to follow yo u )" ch o p h ép m ọ i n g ư ờ i th eo /au to fo llo w n o (disallow an yo n e fro m follow in g yo u )" ko ch o p h ép n g ư ờ i n ào th eo /au to g o to (list th e o p tio n s fo r au to go to )" đ ư a ra d an h sách các tù y ch ọ n ch o au to g o to /autogoto ask (makes person send a requ est to g o to yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i m ú n g o to b ạn ( ko bít n ên d ịch g o to n ày là g ì ? đ i đ ến b ạn ? ) /buddy add [user] (add someone to your buddy list)" add nick vào list /b u d d y list (w ill list everyo n e o n yo u r b u d d y list)" đ ư a ra d an h sách các b ạn ch at tro n g Y M củ a b ạn /g o lo b b y (exits w h at ever ro o m yo u r in to lo b b y)" ra kh ỏ i p h ò n g ch át , vào lo b b y /g o (ro o m ) (go to w h at ever ro o m yo u w ish )"đ ể vào roo m n ào đ ó ( đ án h tên vào ) h. Gử i đ i các hình ản h bằn g ký tự lạ khi chat  ( n h ấp ch ọ n ô kiểu ch ữ , kéo kịch , đ ếm từ d ư ớ i lên d ò n g th ứ 9 là W eb d in gs ).    i. . . ... N h ư cái giư ờ n g là ch ữ ã, co n ch ó là ch ữ õ , m ặt trăn g là ch ữ à, trái tim là ch ữ Y , b ó h o a là ch ữ Z , (W eb d in g s), xe cấp cứ u là ch ữ h , ... T ôi th ấy có n h iều n g ư ờ i thích làm h ìn h co n b ồ câu "n g ậm " h o a tro n g ro o m . Làm n h ư sau : B ạn g iữ A lt, bấm 1 rồi 5 rồi 2 ( các p h ím số ở g ó c p h ải b àn p h ím n h é ) sau đ ó th ả tay ra. B ôi đ en h ìn h ÿ m ớ i h iện ra đ ó . C h ọ n fo n t W eb din g s. R ồ i ch ọ n m àu sắc ch o n ó , và ch ọ n cỡ 32 ( lớ n n h ất ). V ậy là đ ư ợ c co n b ồ câu . B ạn ch ọ n lại fo n t arial và g õ đ ể có h ìn h b ô n g h o a. E n ter g ử i đ i là xo n g ... H y vọ n g có ai đ ó th ích th ú vớ i n h ữ n g h ìn h đ ặc b iệt n ày... T ôi th ích ... ch iếc g iư ờ n g và ... Thay tiến g “b uzz” tro n g Y ah o o ! M essen g er  Đ ể ch at ch it đ ỡ n h àm ch án tô i th ay tiến g B uzz h ay các âm th an h kh ác (âm b áo cò th ư , b áo có tin n h ắn b áo b ạn m ìn h o n lin e h ay lo g o u t..) củ a Y ah o o b ằn g 1 đ o ạn n h ạc h ay 1 b ài h át b ằn g cách vào : Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\M edia rù i th ay tiếng B u zz ( do o rb ell.w av ) b ằn g 1 đ o ạ n n h ạc h ay 1 b ài h át có d ạn g *.w av rù i đ ổ i tên n ó th àn h d o o rbell ( trư ớ c đ ó p h ải cu t cái d oo rb ell cũ ra n g o ài đ ã n h a) cách n ày h ơ i d ài . H oặc vào Y ah oo / M essen g er / P referen ces / A lerts & S o u n d s ch ọ n A messenger contact buzzes me rùi B ro w se đ ến 1 file n ào đ ó có sẵn tro n g m áy n h ư n g p h ải có d ạn g * .w av rù i O k là xo n g . j. Loại bỏ phần quản g cáo củ a Yahoo! Messenger 7.5 trở lên Mờ Notepad, gõ vào đ oạn code dư ớ i và lư u lại vớ i tên “yah o o rem oveb an n er.reg ” Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\YUrl] "First Login Beacon"="http://pclick.internal.yahoo.com/p/s=97416787/lng=us/rand=%d" "Tutorials"="http://help.yahoo.com/us/tutorials/ms75/index.html" "Messenger Ad"="*" "Webcam Upload Ad"="*" "Webcam Viewer Ad"="*" "Webcam Viewer Ad Big"="*" "Webcam Viewer Ad Medium"="*" "Change Room Banner"="*" "Conf Adurl"="*" "Chat Adurl"="*" k. iFlashIM - Ngư ờ i bạn trên Yahoo! Messenger  C h ắc h ẳn b ạn kh ô n g xa lạ g ì vớ i iFlash IM , nick Y M th ô n g m in h đ ầu tiên củ a V N (b áo @ , e -C H ÍP , m ộ t số b áo đ iện tử đ ã g iớ i th iệu ). S au m ộ t th ờ i g ian n g ư n g h o ạt đ ộ n g vì lý d o tài ch ín h , iFlash IM trở lại.  V ẫn các ch ứ c n ă n g cũ n h ư tra từ đ iển , đ ọ c tru yện vu i, th ơ vu i... vớ i lư ợ n g d ữ lliệu p h o n g p h ú m ớ i cập n h ật, iFlash IM h iện n ay có th êm các ch ứ c n ăn g m ớ i là K IỂ M T R A M Ộ T N IC K C Ó O N LIN E H A Y KHÔNG và XEM BÓI (bói tên và bói ngày sinh).  Lư u ý là d o các n ick iFlash IM , kFlash IM , eFlash IM có nh iều n g ư ờ i n h ắn q u á n ên Y M đ ã b lo ck các n ick n ày. H iện n ay, iFlash IM h o ạt đ ộ n g vớ i các n ick: iFlash IM 1 , iFlashIM 2 , iFlash IM 3, iFlashIM 4 , iFlash IM 5. B ạn h ãy th êm 5 n ick n ày vào d an h sách b ạn b è tro n g Y M , và n h ắn "/h elp " h o ặc "/vieth elp " (kh ô n g n h ắn 2 d ấu n h áy) ch o n ick n ào o n line sẽ b iết các câu lện h và cách sử d ụ n g (xem hình).  B ảo đ ảm b ạn sẽ có n h ữ n g g iây p h ú t b ổ ích và th ư g iãn th o ải m ái vớ i iFlashIM . l. Quà cho dân nghiện Yahoo! Messenger C h ắc b ạn đ ã cảm th ấy n h àm ch án vớ i 5 4 E m o tico ns ít ỏ i có sẵn đ ể d iễn tả cảm xú c củ a m ìn h vớ i "đ ối tác", vậy xin g iớ i th iệu vớ i bạn m ộ t tran g w eb m iễn p h í có tên “S m iley C en tral”, tích h ợ p ... 1 0 n g àn E m o tico n s. T ran g w eb sử d ụ n g đ ư ợ c vớ i n h iều trìn h IM và E -mail, tích hợ p 1 0 n g àn E m o tico n s, đ ủ đ ể b ạn b iểu lộ cảm xúc củ a m ìn h vớ i b ạn C h at cả đ ờ i ! longhorn-vista 17 http://www.vinasofts.ws Đ ể sử d ụ n g 1 0 n g àn E m o tico ns n ày, b ạn tru y cập vào đ ịa ch ỉ http://www.smileycentral.com , click vào th ẻ m àu xan h : “C lick to D o w n lo ad ” (G et Fre S m iley !), sau đ ó b ạn th ự c h iện th eo các h ư ớ n g d ẫn D o w n lo ad trên m àn h ìn h . S au kh i h o àn tất việc D o w n lo ad , b ạn sẽ th ấy xu ất h iện trên th an h T ask B ar củ a trìn h IE các b iểu tư ợ n g và th àn h m ớ i củ a S m iley C en tral, tron g đ ó có p h ần M y W eb Search , là m ộ t trìn h tìm kiếm trên m ạn g m à S m iley C en tral vừ a tặn g th êm ch o b ạn . B ây g iờ , b ạn h ãy kích h o ạt Y ah o o! M essen g er, ch ọ n ID b ạn C h at, tro n g g ó c p h ải củ a m àn h ìn h Y ah o o ! M essen g er, b ạn click vào b iểu tư ợ n g b ộ m ặt cư ờ i, cử a sổ S m iley C en tral h iện ra và b ạn th a h ồ m à lự a ch ọ n n h ữ n g ico n m à b ạn th ích tro n g h ơ n 2 0 đ ề m ụ c… B ạn ch ỉ việc click lên m ộ t ico n , S m iley C en tral sẽ tự đ ộn g ch èn ico n đ ó vào ô S en d A s củ a Y ah o o ! M essen g er, b ạn n h ấn n ú t S en d (h o ặc E n ter) đ ể g ử i ch ú n g đ i. S m iley C en tral tích h ợ p m ộ t bộ sư u tập ico ns đ ộ n g vô cù n g p h o n g p h ú có kết h ợ p âm th an h và lờ i th o ại rất n gộ n g h ĩn h (T alkin g S m ileys), ch ắc ch ắn sẽ làm b ạn h ài lò n g . K h ô n g ch ỉ có th ế, S m iley C en tral cò n cu n g cấp ch o b ạn n h ữ n g m ó n đ ồ ch ơ i kh ác cũ n g kh ô n g kém p h ần h ấp d ẫn , đ ó là: Cursor M an ia, Po p u lar S creen savers, M y Fu n C ard s, Fun B u d d y Ico n s.., đ an g ch ờ b ạn tự m ìn h kh ám p h á đ ấy. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws C h ư ơ n g II: Yahoo! Mail 1. Đ ăn g ký đ ịa ch ỉ Y ah o o ! M ail m iễn p h í a. Y ah o o M ail h iện đ an g là m ộ t tro n g n h ữ n g đ ịa ch ỉ w eb m ail m iễn p h í đ ư ợ c n h iều n g ư ờ i sử d ụ n g n h ấ t vớ i các tín h n ăn g g iao d iện th ân th iện d ễ sử d ụ n g , tín h n ăn g lọ c b ỏ m ail rác cao , đ ặc b iệt d u n g lư ợ n g củ a h ộ p m ail m ớ i đ ư ợ c n ân g cấp đ ến 1 GB, q u á d ư xài ch o n h u cầu liên lạc. V iệc đ ăn g ký m ộ t đ ịa ch ỉ cũ n g rất d ễ, B ạn vào tran g w eb : http://mail.yahoo.com hoặc http://login.yahoo.com/config/login?.intl=vn , sau đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay). Ở đ ây, mình đ ăng ký vớ i và sử dụ n g vớ i hộ p thư Yahoo! Mail tiến g việt. Các ngôn ngữ khác cũ n g tư ơ ng tự . b. Bạn đ iền đ ầy đ ủ các mụ c như trong hình c. S au đ ó b ấm n ú t “T ôi đ ồ n g ý” đ ể tiếp tụ c. Nếu thành công, bạn sẽ nhận đ ư ợ c mộ t trang web như sau: d. Nhấn “T iếp tụ c tớ i Yahoo! Thư ” đ ể đ ến hộ p thư củ a bạn longhorn-vista 19 http://www.vinasofts.ws 2. Nhận mail từ Yahoo! Thư a. Login vào hộ p thư . Ngay tại trang chính, bạn sẽ thấy thông báo số thư mà bạn chư a đ ọ c. Hiện tại trong “H ộ p thư ” củ a mình có mộ t thư chư a đ ọ c. Đ ể đ ọ c thư đ ó , bạn bấm vào chữ “H ộ p thư ” b. Mộ t trang mớ i mở ra vớ i giao diện bên tro n g “H ộ p thư ” củ a bạn
- Xem thêm -

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.