Tài liệu ý nghĩa thể động từ thời tương lai và phương thức chuyển dịch sang tiếng việt

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2158 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

..............................................................................................................5 :.............................................................................................5 :..............................................................................6 : .......................................................................................7 : ........................................................................................7 ..................................................................................................7 ...................................................................................7 ................................................................................................8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1: 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. # $ % ' ' # 2: " .........................................................................................9 ...........................................................9 .............................................12 ..............................................................................15 ..............................................................................15 ! " .......................................................................18 .........................................23 .............................24 ................................................25 & .....................26 ! & ..........................27 ! & .............................35 ...................................................................................40 ...............................45 2.1. ( ! 2.2. ' 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. ) # 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. C ' # & ..........................................................................................45 ! & ! ............................................................................48 -* .........................................................48 " ............................................................52 ..........................................................56 .......................................................59 ! & ! ............................................................................64 -* ..........................................................64 ...............................................................67 .........................................................70 ................................................................................................81 .........84 !"#$ ! %&': 1. – ( . + . $ $ % . ( , + - . , . ' ( & ! ! , , . ! * , * , , , . . " * , c , & , , , . , $ . # ( " * , * . $- ! % ! ! . " ) . " ! ( ! ! $& ., . !, . / ( ! .) $ ! , + . – ( , . # , ( , & ( & ! ! ! , , " . ! , , $& . !* $ ( , ! ( $, ( ( ! . ( . & . / $ ! ! !. % ( % ! ! . * - !* ! , & & ! . ) ! ! !, % ! , & + . & + &+ , % . 2. (% ! ) * + ,) )$$ %+#- ").: $ % $ & + . % " : $& 1) . 2) 0 ! . " , % 3) ) ! ( % ! ) ( % !* ) & . " 4) 1 ! ! ! & . 3. /%+&% )$$ %+#- ").: $ * " ! & . 4. % #+' )$$ %+#- ").: : $ , , , . ," . "#-)*" 5. , + ! , & .0 ! ( ! ! " . 6. / ),%$ . *" ,)&#$ ! " , $ ( & ! " , ( $ ( . , + / 7. / / 0# ' , 0 $ ! , $ . , * 1 1.1. ., " .2 , . " . , #. . , 3. 3. 3 #. 1 . , ! , , 4. .0 . ). # " ( . , , . . % . . , . «0 , . , /. - , . ./ .2 # , 8. # ( ( , .( . , . #. . . , 3. # , . .# , . . , ,. # % , . . . 2 , 8. 4. 4. .' , $ & $ , . .9 - $ ! & $ . . , . . , 1967, .29-30). 4. 4. 2 % , , /. , ). . 0 , 6. . 5 ! ( % ! ( , " , /. . ( , . , 2. $ . .2 / % $ ( , , 4. . * . ! 2 , & ( ! .5 ! $ .6 . , . . / . 7. . ». ! $ . . . !, . , " $ /. . , , , , – ( * * ! * ( . /. . , 1981, .175). ! % !, . ) $& ! ( . . ! , 1958, .58). / , 2 $ 4. , - $ ( . . 4. . 2 , 1958, .113). XX , . . 2 : « ! ! * , ( ! , 1967, .4) 2 »( . ( .2 4. 4. .# ! : ( ; , . , 1, * 2 3- . " . . 6 ! ( ( " ): ( " " , , . , – , 1960, .82-83). . ( . 2 . $& ! , 4.4. 2 $ , ( " ( ; ! ! ! ) . 1) ! $ .# ( $ % . 2) )! , , . 3) ' $ & ( !- , ! , . $ $ . , – ( . 6 " , " " ! , ! ( $ " ! . 4) ! ! ., , ( , . 5) # $ ! , $ – . 6) 3 * , % , – , « – ... 7) # , ( " * – ! ! . ( " . » , * * * " $ . . 2 4. 4. 2 , 1967, .46-47). , / , % * " * , - " $& ! , ! ( ( * . , ! !. : # ( ( , - , ! $& ) ( ). / && ),%$ 1.1.1. . $%& " ) -)+#- 1 1# ! . $ . / " . $ ( ! ! , . . " $ , $ . # ( , ? . . , « ( . « , % » », ( ), " . .494). ! « ,- « » ( , . «0 », » . $ / , " ( ( . . . . / % , 1959, .142). ! !, .) ! & . $ $ .0 % «0 ! . ». , ! , , ! ( 1 , 1985, .117, 337), , . . $ . 5 ! , 1941, , .180; , /. . !, . 6 , . , , ! . – $ , * , ( , . – ' ( ( , 1962, .223). # " » . . . 5 ! , 1941, .180; . ). «) . #. 1 . 3.3. 3 . :« 5 ! ( ), ( , 0 , , ( . , ( , $& 4. . 2 , & & & , ( ( , .116-117). % . , , 4 $ , $ – . $ , ( , ( , ( . ( , , 1958, , , ( ! 2 . 2 ( . ) & . 4. , 4 $& . ( , ( )...». . " , . , ( " ( . . .2 , 1971, .17-18). : , + . . :« , " , »( . . . , 1946, .497). # . . , , . .# " , . . . , % , , ( ( , ! ., $& 6 . ! ! , , $ . ( ! . .2 3. , , ! , ). . 0 .6 , 4. . ,( , 7. . . .6 , 1954, .15). , / , , . . , ! $& . , " , , ! , $ $ $ " $, $& " $ , " $. " , – ! ! ... : " , , ! " , , , – , / " , . . , . . . , . – / )+#- . 2 / 1 1.1.2. 1# #- #". )% -)+#-#3 2 /' 1.1.2.1. , # , ( ! " , ! . !* . . ( ! , " $ , $ . ) , $ , $& " & . . $ $ . . * , ! $ $ , ( : $& , ( ) & $& . . . , 1998, .10). ! ( . , . . :« * – ! – ! * » ( ( . . . $ , 1947, .498). ( , $& & ( ( . $& $ , , $ $ . , $ , , , ) ( , , 7. – . " $ , % : « ) ( ., , – $ , * ( : ) . . – « ( ) – , . . » , % , ! , . 7. . , 1962, .9). ) - . .2 % $ .) ( , $. , »( . .2 & ! $ $ . % * , & »( ( , 1945, .173). ) , ( $ ! " $ " . ! , 1967, .37). : . $ ( $ , 4. 4. 2 " :« , ! ( ( $& : » ... ( »( $ « ( % , « . 0. /. , , . . ( $ . - .# " % , $ « " - ! » « , » ! - , , - $ . . . , ! ! - , ( . $ ! , ( - , , " – . ( , – – . 8 - , ( , , ! ! ! . ( – - " ! , , , ( . $ ) – $ , , : . , ( $ $ $ $ . ! , & :« . ». ( $ * , .537). . , " * . . " , " $& $ , . . . . . & $& - . % - – . , " ! - ( . 7. 2 , ( ) * . $ ! » ( « . . . 2 , 4. 4. 2 , 1967, .46). , ! * , " . % -80. ) , ! " * - . " ( ! . ! .2 8 & , $ : % :« $ ( * $ % ! – ; – & - * – ** .# ( – , .» ( / .0 , 1980, .584). % ! ( , ( ! ( $ !– ( : ) - ), . . $ - * – " * " * . " )2' -)+#-'4 #//% .5)3 1.1.2.2. & $ $& " & * ! * " - #1),%$ ! ) , ! #/6# . - ! )% !: )2' -)+#-'4 2 ) /: . & ) " $ . $ . 1) $ , * – , – , – -, & * , 2%/6% -, -, , -, - % .) " : – – , )- 5)%3. . , $ – ( , " . 0 " , ( ( & , $ , , , " - , . , : – – , – ... : * ! " ! * % ! . ; , , & . ' * , . " 2) , $ – ** , , – – , , )&2%/6% " : – – ; )- 5)%3. ** – ** " -(- -)/- -/- -. , $& , – . – . $ – ** -(- , – , . -)/- -/- ( , , .509). . . , . . , $ - . – ** -)/- -/- . , : ( & – -(- ** % – ** – -: ** , -)/- -/- - – , – . . – : -(- * ! " * ! % ! . ; , , & , .3 * , . " , ( * " , ! . 3) . 8&+ ! ! . –- , – – , – , ! * " $ , " " ! ( !. : ! ( ! % $ :* $ ( % ; $), ) $ – ; ( ) : ( ; : , – $: – % ! ( !, ( ), $ .' * ! , .' ! ! – ! , – , : – , . : * ! – – – * , , . ! – -; * , ( $ -( . . ./ , 1960, .202-209). , " % " - ! , 4) , ! " ( $ . $ . . . ! , ! , , " ( . . . ! ! , .176). ! , ! ( $ . , * : , , ( ), , , , ) $ , .... : , $ . ! ! * ( ( " , % . % ( % . * 6 : 1) $ : . % 2) , : , - $ / /"#-1/ && 0 % ),%$ * )2' -)+#-'4 2 : 1) ! ! ! 2) ! ! /: ! ( ( ) )% . ! * - $ ! ( , ! ). ) ( ! ! – ! . # - , ( : , # $ – ... ! : , ... . $ ) : $ $ ( $ ). , – : – ... ) : ! ( ! ). – ' 2) , ' : – ' – ! ... , ( – $& : & , , – . # - , – . # – : - , ... – , $ : % ) : $ : – , $ – $. ... ) : ! – ! $& , – * , ' , ( . % 1) – , !, ! ... ( 6. !. : ! . 1% « , % ( « . * »- .)» ; , « ( ! !)» ). % , * ! ( ( , – , ! * ( : , 0 - ). & ! , * ! " " % ! ., % ); 2) $ * ! ( . . ! ( $ $ , , ! , $ ( $ " , $ * $ , , 1.2. . ). ( ! , ( . ( , – , " " : 1) ! – ): - ! ( : !– ! . " # ! . ! * . 2 « * & », . 1971 . « », . .
- Xem thêm -