Tài liệu Xúc xắc tình yêu

  • Số trang: 499 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 272 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

NHÛÄNG LÚÂI NGÚÅI KHEN XUÁC XÙÆC TÒNH YÏU “Cuöën huát ngûúâi àoåc qua tûâng trang, chên thûåc àïën nao loâng... Khöng sa vaâo nhûäng tònh tiïët thûúâng thêëy trong caác tiïíu thuyïët daânh cho phaái nûä, Giffin kheáo leáo àùæp xêy nïn nhûäng niïìm hy voång sau möåt sûå cöë khöng dïî caãm thöng.” —Entertainment Weekly “Coá ai tûå nhêån mònh ‘tûã tïë’ maâ laåi lïn giûúâng vúái chöìng chûa cûúái cuãa baån thên nhêët? Àoá hùèn laâ möåt con ngûúâi vö cuâng xêëu xa hû hoãng, nhûng àöìng thúâi cuäng thêåt hêëp dêîn vaâ chên thûåc àïën laå kyâ, giöëng nhû nhên vêåt chñnh trong cuöën tiïíu thuyïët àêìu tay thuá võ naây.” —Glamour “Nhûäng nhên vêåt rêët thûåc, vaâ vò thïë thêåt gêìn guäi... Cuöën saách miïu taã cho baån thêëy bûúác sang tuöíi ba mûúi coân àöåc thên trong thaânh phöë laâ nhû thïë naâo, khi cuöåc söëng cuãa baån phêìn lúán xoay quanh caác möëi quan hïå baån beâ, tònh yïu, ài keâm vúái noá laâ nhûäng rùæc röëi, ganh àua vaâ nhûäng niïìm hy voång vaâo möåt caái kïët haånh phuác maäi maäi.” —San Francisco Chronicle “Möåt cêu chuyïån cöí tñch thúâi hiïån àaåi... bêët cûá cö gaái naâo tûâng laâ möåt cö dêu khoá tñnh, thñch sûå hoaân haão cuäng phaãi bêåt cûúâi thñch thuá.” —Time Out New York “Ngoâi buát thêåt haâi hûúác vaâ sêu sùæc... Coá leä nhûäng gò baån tûâng nghô vïì tònh baån - nhûäng böín phêån, ganh àua êm thêìm, nhûäng gò baån cho vaâ nhêån - seä khöng bao giúâ coân giöëng nhû trûúác kia nûäa.” —The Seattle Times “Möåt àöi mùæt tinh tïë sùæc saão vaâ möåt ngoâi buát tuyïåt vúâi.” —Newark Star-Ledger “Lúâi àöëi thoaåi rêët àùæt, nhûäng rùæc röëi vö cuâng àúâi thûúâng, àem laåi caãm giaác thêåt êëm aáp.” —Sarasota Herald-Tribune “Sûå chùm chuát tó mó àïën tûâng chi tiïët vaâ tònh yïu daânh cho caác nhên vêåt nûä chñnh cuãa Giffin khiïën Xuác xùæc tònh yïu trúã thaânh cuöën saách rêët àaáng àoåc... khöng àún thuêìn laâ cuöåc àua tranh tòm kiïëm tònh yïu àêìy ñch kyã maâ hún thïë nûäa, noá àûa àïën cho ngûúâi àoåc möåt caái nhòn coá phêìn mang tñnh phï phaán vïì nhûäng möëi quan hïå cuãa phaái nûä.” —Ripsaw Magazine “Xuác xùæc tònh yïu laâ cuöën tiïíu thuyïët tuyïåt vúâi; úã noá coá möåt chiïìu sêu caãm xuác hiïëm thêëy.” —Valerie Frankel, taác giaã The Accidental Virgin vaâ The Not-So-Perfect Man THANH HÛÚÂNG dõch SOMETHING BORROWED. Copyright © 2004 by Emily Giffin Originally published by St. Martin's Press, LLC Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh, Something Borrowed cuãa Emily Giffin, NXB St. Martin's Griffin. Xuêët baãn theo húåp àöìng nhûúång quyïìn giûäa St. Martin's Press, LLC vaâ Nhaä Nam, thöng qua Tuttle-Mori Agency, 2009. Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Vùn hoáa & Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2010. Baãn quyïìn taác phêím àaä àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc vùn baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. yïu thûúng tùång meå töi lôøi caûm ôn Töi muöën gûãi lúâi caãm ún àïën böë meå, chõ gaái, gia àònh vaâ baån beâ, nhûäng ngûúâi luön yïu thûúng vaâ uãng höå töi. Caãm ún trúå lyá Stephany Evans vaâ biïn têåp viïn Jennifer Enderlin vò àaä àùåt niïìm tin núi töi. Töi vö cuâng biïët ún nhûäng àöåc giaã àêìu tiïn, Sarah Giffin, Mary Ann Elgin vaâ Nancy LeCroy, nhûäng ngûúâi àaä goáp yá khöng biïët mïåt moãi cho möîi lêìn chónh sûãa baãn thaão cuãa töi. Vaâ trïn hïët, xin caãm ún Buddy Blaha vò têët caã. moät Lêìn àêìu tiïn töi nghô túái chuyïån bûúác sang tuöíi ba mûúi laâ khi coân àang hoåc lúáp nùm. Töi vaâ cö baån thên nhêët, Darcy, tònh cúâ bùæt gùåp cuöën lõch vaån niïn úã mùåt sau möåt têåp danh baå àiïån thoaåi, núi baån coá thïí tòm bêët kyâ ngaây naâo trong tûúng lai, röìi duâng möåt têëm baãng nhoã àïí xaác àõnh xem ngaây àoá laâ thûá mêëy trong tuêìn. Thïë laâ chuáng töi tòm xem sinh nhêåt nùm túái cuãa hai àûáa seä rúi vaâo thûá mêëy, töi sinh vaâo thaáng Nùm coân Darcy sinh thaáng Chñn. Sinh nhêåt töi seä vaâo thûá Tû, höm sau vêîn phaãi ài hoåc. Coân cö êëy vaâo thûá Saáu. Möåt chiïën thùæng nho nhoã, nhûng laåi rêët àiïín hònh. Darcy luön luön laâ ngûúâi may mùæn. Da cö êëy bùæt nùæng nhanh hún, toác dïî böìng lïn hún, vaâ cö êëy cuäng khöng cêìn àeo niïìng rùng. Darcy maâ nhaãy moonwalk thò quaã laâ siïu, cö êëy coân löån ngang vaâ nhaâo löån tung ngûúâi àûúåc nûäa (töi thò chùèng thïí nhaâo löån àûúåc). Darcy coá böå sûu têåp hònh daán àeåp hún. Nhiïìu huy hiïåu Michael Jackson hún. Nhûäng chiïëc aáo len hiïåu Forenza maâu xanh ngoåc, àoã, vaâ maâu àaâo (meå chùèng bao giúâ cho pheáp töi mua chiïëc aáo naâo nhû vêåy caã - baâ baão chuáng quaá thúâi trang, quaá àùæt tiïìn). Vaâ möåt chiïëc quêìn jean 10 emily giffin Guess giaá nùm mûúi àö la coá caã khoáa keáo úã mùæt caá chên (giöëng nhû lyá giaãi úã trïn). Darcy bêëm nhûäng hai löî úã möîi bïn tai vaâ coân coá caã möåt àûáa em nûäa - cho duâ laâ em trai nhûng nhû vêåy coân hún chaán so vúái chuyïån laâ con möåt nhû töi. Nhûng ñt ra thò töi cuäng lúán hún cö êëy vaâi thaáng tuöíi, vaâ cö êëy seä chùèng bao giúâ àuöíi kõp tuöíi töi. Vaâ röìi töi quyïët àõnh xem thûã ngaây sinh nhêåt lêìn thûá ba mûúi cuãa mònh - möåt thúâi àiïím quaá xa vúâi àïën mûác nghe cûá nhû trong truyïån khoa hoåc viïîn tûúãng vêåy. Ngaây àoá rúi vaâo Chuã nhêåt, coá nghôa laâ töi vaâ ngûúâi chöìng baãnh bao cuãa mònh seä thuï möåt cö tröng treã coá traách nhiïåm àïí tröng nom hai (maâ cuäng coá thïí laâ ba) con chuáng töi vaâo töëi thûá Baãy àoá, röìi vúå chöìng töi seä ùn töëi úã möåt nhaâ haâng Phaáp àeåp àeä coá khùn ùn bùçng vaãi, sau àoá seä ài chúi àïën quaá nûãa àïm, vêåy nïn nghiïm tuác maâ noái thò chuáng töi seä töí chûác ùn mûâng vaâo sinh nhêåt thûåc sûå cuãa töi. Khi àoá töi vûâa thùæng möåt vuå lúán - bùçng caách naâo àoá chûáng minh àûúåc möåt ngûúâi vö töåi àaä khöng phaåm phaãi caái töåi bõ caáo buöåc. Chöìng töi seä nêng cöëc chuác mûâng: “Mûâng cho Rachel, ngûúâi vúå xinh àeåp cuãa anh, meå cuãa caác con anh, vaâ cuäng laâ võ luêåt sû xuêët sùæc nhêët Indy.” Töi noái vúái Darcy nhûäng àiïìu mú möång êëy khi boån töi khaám phaá ra rùçng, sinh nhêåt lêìn thûá ba mûúi cuãa cö êëy rúi vaâo thûá Hai. Thêåt khöng may cho cö êëy. Töi quan saát thêëy Darcy bôu möi khi àoán nhêån tin àoá. “Cêåu biïët àêëy, Rachel, ai theâm quan têm xem chuáng ta bûúác sang tuöíi ba mûúi vaâo thûá mêëy trong tuêìn cú chûá?” cö êëy noái, nhuán àöi búâ vai mõn maâng maâu ö liu. “Luác àoá chuáng ta àaä giaâ caã röìi. Àïën tûâng êëy tuöíi thò sinh nhêåt àêu coân quan troång gò nûäa chûá.” xuùc xaéc tình yeâu 11 Töi nghô àïën böë meå mònh, cuäng àang úã têìm tuöíi ba mûúi, nghô àïën nhûäng caách töí chûác sinh nhêåt teã ngùæt cuãa hoå. Böë töi chó tùång meå möåt caái maáy nûúáng baánh mò vaâo dõp sinh nhêåt baâ, vò chiïëc maáy cuä cuãa nhaâ töi àaä bõ hoãng trûúác àoá möåt tuêìn. Caái maáy múái nûúáng àûúåc böën laát baánh möåt luác, chûá khöng phaãi chó hai laát. Àoá khöng phaãi laâ moán quaâ thuá võ cho lùæm. Nhûng dûúâng nhû meå cuäng haâi loâng vúái moán àöì múái àoá; töi chùèng hïì thêëy úã meå veã thêët voång giöëng nhû úã töi khi moán quaâ Giaáng sinh khöng thûåc sûå àuáng nhû mong àúåi. Vêåy nïn Darcy noái coá leä cuäng àuáng. Khi àaä àïën tuöíi ba mûúi röìi thò nhûäng chuyïån vui vui kiïíu nhû sinh nhêåt cuäng chùèng coân quan troång cho lùæm. Lêìn tiïëp theo khi töi thûåc sûå nghô àïën tuöíi ba mûúi laâ vaâo nùm cuöëi trung hoåc, khi Darcy vaâ töi cuâng xem chûúng trònh Thirtysomething. Àoá khöng phaãi chûúng trònh ûa thñch cuãa hai boån töi - chuáng töi thñch nhûäng böå phim sitcom vui nhöån kiïíu nhû Who’s the boss? vaâ Growing Pains hún - nhûng duâ sao thò boån töi cuäng àaä xem chûúng trònh àoá. Àiïìu töi gheát úã chûúng trònh Thirtysomething laâ caác nhên vêåt rêët hay than vaän vaâ caã nhûäng rùæc röëi maâ toaân laâ hoå tûå chuöëc lêëy. Töi nhúá mònh tûâng nghô rùçng hoå àaä trûúãng thaânh thò tûå phaãi lo giaãi quyïët lêëy nhûäng rùæc röëi chûá. Àûâng coá suy nghô maäi vïì yá nghôa cuöåc söëng maâ haäy bùæt àêìu lïn danh saách nhûäng àöì taåp hoáa ài. Höìi àoá töi àaä nghô nhûäng nùm thiïëu niïn seä keáo daâi, vaâ nhûäng nùm tuöíi hai mûúi chùæc chùæn seä töìn taåi maäi maäi. Thïë röìi cuäng túái luác töi àïën àöå tuöíi hai mûúi. Vaâ nhûäng nùm àêìu cuãa tuöíi hai mûúi dûúâng nhû töìn taåi maäi maäi thêåt. Khi nghe nhûäng ngûúâi quen lúán hún mònh vaâi tuöíi than thúã 12 emily giffin vïì chuyïån tuöíi treã cuãa mònh àaä kïët thuác, töi caãm thêëy tûå maän lùæm. Búãi khi àoá mònh vêîn chûa nùçm trong vuâng nguy hiïím maâ. Töi vêîn coân khöëi thúâi gian. Cho àïën nùm hai mûúi baãy tuöíi, khi caái thúâi coân bõ hoãi giêëy túâ tuây thên àaä tröi qua lêu lùæm röìi, thò töi múái bùæt àêìu ngúä ngaâng nhêån ra ngaây thaáng laåi tröi nhanh àïën vêåy (àiïìu àoá khiïën töi nhúá laåi nhûäng lúâi àöåc thoaåi meå töi nùm naâo cuäng noái khi gúä àöì trang trñ lïî Giaáng sinh xuöëng), ngaåc nhiïn vïì nhûäng nïëp nhùn cuâng nhûäng súåi toác muöëi tiïu theo nùm thaáng. ÚÃ caái tuöíi hai mûúi chñn töi múái thûåc sûå thêëy súå, vaâ töi nhêån ra rùçng súám muöån gò mònh cuäng seä bûúác sang tuöíi ba mûúi thöi. Tuy nhiïn, cuäng chûa hùèn nhû vêåy. Vò töi vêîn coá thïí noái mònh coân àang úã tuöíi àöi mûúi. Töi vêîn coân coá àiïím chung naâo àoá vúái nhûäng sinh viïn nùm cuöëi àaåi hoåc. Töi nhêån ra rùçng, ba mûúi cuäng chó laâ möåt con söë, rùçng baån chó giaâ khi naâo baån caãm thêëy mònh giaâ, nhûäng chuyïån kiïíu nhû vêåy. Xeát theo khña caånh röång hún töi laåi nhêån thêëy ba mûúi vêîn coân treã. Nhûng cuäng khöng treã lùæm àêu. Àaä qua caái tuöíi chñn nhêët, thñch húåp nhêët àïí sinh con chùèng haån. Àaä quaá giaâ àïí bùæt àêìu têåp luyïån mong giaânh àûúåc huy chûúng Olympic. Thêåm chñ xeát theo caái viïîn caãnh tûúi àeåp nhêët cuãa viïåc chïët-vò-tuöíi-giaâ, thò baån cuäng chó coân möåt phêìn ba quaäng àûúâng coân laåi àïí àïën vúái vaåch àñch maâ thöi. Thïë nïn töi khöng thïí caãm thêëy thoãa maái khi ngöìi trïn chiïëc sofa àïåm daây, maâu haåt deã, àùåt trong cùn phoâng töëi taåi Upper West Side trong bûäa tiïåc sinh nhêåt maâ Darcy, ngûúâi vêîn laâ baån thên nhêët cuãa töi, àaä bêët ngúâ àûáng ra töí chûác cho töi. Mai laâ ngaây Chuã nhêåt maâ töi àaä tröng chúâ lêìn àêìu tiïn xuùc xaéc tình yeâu 13 höìi lúáp nùm khi hai àûáa boån töi nghõch quyïín söí àiïån thoaåi. Sau àïm nay, nhûäng nùm thaáng tuöíi hai mûúi cuãa töi seä chêëm dûát, möåt chûúng cuöåc àúâi seä vônh viïîn kheáp laåi. Caãm giaác àoá khiïën töi nhúá laåi àïm giao thûâa, khi nhûäng giêy phuát àïëm ngûúåc àang àïën gêìn vaâ töi khöng daám chùæc liïåu mònh nïn cêìm lêëy maáy aãnh hay laâ chó söëng cuâng vúái phuát giêy àoá maâ thöi. Töi luön luön chöåp lêëy maáy aãnh àïí röìi sau àoá laåi nuöëi tiïëc khi bûác aãnh khöng thïí rûãa ra àûúåc. Sau luác àoá, töi caãm thêëy hïët sûác thêët voång vaâ tûå nhuã rùçng buöíi töëi àoá leä ra seä vui hún nïëu noá khöng coá yá nghôa quaá lúán, nïëu töi khöng buöåc phaãi bêån têm xem mònh àaä úã àêu vaâ seä ài àêu. Giöëng nhû àïm giao thûâa, töëi nay laâ àiïím kïët àöìng thúâi cuäng laâ möåt sûå khúãi àêìu. Töi chùèng thñch caã kïët thuác lêîn khúãi àêìu. Luác naâo töi cuäng thñch lú lûãng úã giûäa hún. Àiïìu tïå haåi nhêët úã chñnh àiïím kïët thuác (cuãa tuöíi treã) vaâ àiïím khúãi àêìu (cuãa tuöíi trung niïn) àùåc biïåt naây laâ úã chöî, lêìn àêìu tiïn trong àúâi töi nhêån ra khöng biïët mònh seä ài vïì àêu. Nhûäng mong muöën cuãa töi hïët sûác àún giaãn: chó laâ möåt cöng viïåc töi thñch vaâ möåt ngûúâi àaân öng töi yïu maâ thöi. Vaâo caái àïm bûúác sang tuöíi ba mûúi, töi phaãi àöëi diïån vúái möåt sûå thêåt rùçng vúái töi, caã hai àiïìu àoá àïìu laâ con söë khöng. Thûá nhêët, töi laâm luêåt sû cho möåt cöng ty lúán úã New York. Àiïìu àoá coá nghôa töi laâ keã khöën khöí. Laâm luêåt sû khöng hïì sung sûúáng nhû ngûúâi ta vêîn tûúãng - chùèng coá gò giöëng nhû trong L.A. Law(1), chûúng trònh àaä khiïën cho söë lûúång 1. Chûúng trònh truyïìn hònh vïì nhûäng vuå xeát xûã liïn quan túái caác vêën àïì noáng boãng trong xaä höåi nhû naåo phaá thai, naån phên biïåt chuãng töåc, quyïìn cho ngûúâi àöìng tñnh, xêm haåi tònh duåc, baåo lûåc gia àònh... 14 emily giffin àún xin hoåc úã caác trûúâng luêåt tùng voåt vaâo àêìu nhûäng nùm chñn mûúi. Töi phaãi laâm viïåc nhiïìu giúâ àöìng höì cûåc kyâ chaán chûúâng cho möåt ngûúâi tñnh tònh xêëu xa, thñch àïí yá tûâng chi tiïët nhoã nhùåt. Nhûäng viïåc töi laâm hêìu hïët àïìu teã nhaåt. Vaâ thïë laâ nöîi gheát boã caái cöng viïåc mònh àang phaãi laâm àïí kiïëm söëng êëy bùæt àêìu baâo moân tûâng chuát möåt con ngûúâi mònh. Thïë nïn töi àaä ghi nhúá cêu noái cûãa miïång cuãa ngûúâi trong cöng ty luêåt: Töi gheát cöng viïåc cuãa mònh vaâ seä boã viïåc súám. Ngay khi töi traã àûúåc xong caác khoaãn núå. Ngay khi naâo töi nhêån àûúåc tiïìn thûúãng cuãa nùm túái. Ngay khi naâo töi nghô ra àûúåc möåt cöng viïåc khaác àuã giuáp töi chi traã khoaãn tiïìn thuï nhaâ. Hoùåc laâ kiïëm àûúåc ngûúâi naâo àoá traã höå cho mònh. Àiïìu àoá dêîn töi àïën vêën àïì thûá hai, àoá laâ: töi cö àún ngay trong thaânh phöë haâng triïåu dên naây. Töi coá nhiïìu baån lùæm, cûá nhòn söë ngûúâi tham dûå àöng nghõt buöíi töëi nay thò biïët. Nhûäng ngûúâi baån cuâng ài trûúåt patanh. Nhûäng ngûúâi baån cuâng ài nghó heâ úã Hampton. Nhûäng ngûúâi baån vêîn thûúâng gùåp gúä vaâo buöíi töëi thûá Nùm sau giúâ laâm àïí ài uöëng vúái nhau möåt, hai, hoùåc ba cheán. Vaâ töi coá Darcy, ngûúâi baån thên nhêët tûâ höìi coân úã quï nhaâ, ngûúâi quan troång hún têët caã nhûäng baån beâ khaác. Nhûng ai cuäng biïët coá baån thöi thò chûa àuã, cho duâ töi thûúâng hay noái rùçng baån beâ chó coá taác duång giuáp töi giûä thïí diïån vúái nhûäng cö baån gaái àaä àñnh hön vaâ àaä lêåp gia àònh maâ thöi. Töi khöng hïì coá yá àõnh söëng cö àún möåt mònh trong nhûäng nùm tuöíi ba mûúi, cho duâ àoá coá laâ nùm àêìu ài nûäa. Giúâ àêy töi muöën coá möåt ngûúâi chöìng, töi muöën àûúåc laâm cö dêu khi coân úã tuöíi àöi mûúi. Nhûng töi cuäng hoåc àûúåc möåt àiïìu rùçng baån khöng thïí naâo chó cêìn vaåch xuùc xaéc tình yeâu 15 ra thúâi gian biïíu cho chñnh mònh vaâ röìi noá seä trúã thaânh hiïån thûåc àûúåc. Vêåy laâ giúâ àêy khi sùæp bûúác sang möåt thêåp kyã múái, töi nhêån ra rùçng nöîi cö àún khiïën cho nhûäng nùm thaáng àöå tuöíi ba mûúi cuãa töi trúã nïn thêåt àaáng súå, vaâ ba mûúi tuöíi laåi khiïën töi caâng caãm thêëy cö àún hún. Tònh traång êëy dûúâng nhû coân tïå haåi hún, vò ngûúâi baån lêu nùm nhêët, thên nhêët cuãa töi coá möåt cöng viïåc PR àêìy hêëp dêîn, laåi coân múái àñnh hön nûäa. Darcy vêîn luön laâ ngûúâi may mùæn. Giúâ àêy töi àang quan saát cö êëy ngöìi kïí chuyïån cho caã nhoám chuáng töi, trong àoá coá caã võ hön phu cuãa cö êëy. Dex vaâ Darcy laâ möåt àöi tuyïåt àeåp, cuâng cao raáo, thanh maãnh, toác sêîm maâu vaâ mùæt xanh nhû nhau. Hoå laâ hai trong söë nhûäng ngûúâi New York àeåp àeä. Àöi lûáa ùn vêån àaâng hoaâng êëy àang àùng kyá mua àöì sûá vaâ pha lï cao cêëp trïn têìng saáu úã trung têm thûúng maåi Bloomingdale. Coá leä baån seä gheát veã tûå maän cuãa hoå nhûng laåi khöng thïí cûúäng àûúåc viïåc nhòn chùçm chùçm vaâo hoå khi baån cuäng àang úã cuâng têìng vúái hoå, tòm mua möåt moán quaâ khöng-quaá-àùæt-tiïìn àïí ài dûå lïî cûúái khöng biïët lêìn thûá bao nhiïu baån àûúåc múâi maâ vêîn khöng coá lêëy möåt anh ngûúâi yïu ài cuâng. Baån seä cöë liïëc nhòn chiïëc nhêîn cuãa cö êëy, röìi ngay lêåp tûác seä caãm thêëy höëi hêån vò àaä laâm vêåy. Cö êëy bùæt gùåp baån àang nhòn chùm chùm röìi liïëc baån möåt caái bùçng aánh mùæt àêìy coi thûúâng. Baån ûúác giaá nhû mònh àûâng ài àöi giaây tennis àïën Bloomingdale thò töët biïët mêëy. Coá leä cö êëy àang nghô rùçng giaây deáp coá thïí laâ möåt trong nhûäng rùæc röëi cuãa baån. Baån mua möåt loå hoa Waterford röìi chuöìn thùèng khoãi núi àoá. “Vêåy baâi hoåc úã àêy laâ: nïëu caác cêåu ài têíy löng úã chöî kñn theo kiïíu Brazil thò phaãi nhúá noái cho roä raâng. Baão hoå àïí laåi 16 emily giffin möåt daãi, nïëu khöng caác cêåu thaânh ra truåi hïët, giöëng nhû möåt con nhoác múái mûúâi tuöíi vêåy!” Darcy kïí xong cêu chuyïån bêåy baå, vaâ moåi ngûúâi phaá lïn cûúâi. Chó trûâ coá Dex, anh ta lùæc àêìu nhû thïí noái rùçng: cö vúå chûa cûúái cuãa töi thêåt àuáng laâ hïët chöî noái. “Àûúåc röìi. Mònh seä quay laåi ngay,” Darcy àöåt nhiïn noái. “Möåt chuát rûúåu tequila cho möîi ngûúâi nheá!” Khi cö êëy rúâi khoãi nhoám baån, tiïën àïën chöî quêìy bar, töi nhúá laåi têët caã nhûäng lêìn hai chuáng töi cuâng töí chûác sinh nhêåt, röìi têët caã nhûäng tiïu chuêín maâ hai àûáa cuâng àaåt àûúåc, nhûäng muåc tiïu maâ töi luön luön àaåt àûúåc trûúác. Töi lêëy àûúåc bùçng laái xe trûúác cö êëy, àûúåc luêåt phaáp cho pheáp uöëng rûúåu trûúác cö êëy. Nhiïìu tuöíi hún duâ chó mêëy thaáng thöi àöi khi cuäng laâ möåt àiïím lúåi. Nhûng giúâ vêån may cuãa hai chuáng töi àaä àaão ngûúåc hoaân toaân. Darcy coân àûúåc hûúãng thïm möåt muâa heâ nûäa úã àöå tuöíi àöi mûúi - möåt àiïím lúåi khi sinh ra vaâo muâa thu. Nhûng àiïìu àoá cuäng chùèng mêëy quan troång vúái cö êëy: khi baån àaä àñnh hön hay kïët hön röìi thò bûúác sang tuöíi ba mûúi cuäng chùèng thaânh vêën àïì. Luác naây Darcy àang rûúán ngûúâi qua quêìy bar, taán tónh, àuâa cúåt vúái anh chaâng khoaãng hai mêëy tuöíi, möåt ngûúâi muöën laâm diïîn viïn kiïm bartender maâ cö êëy múái noái vúái töi rùçng “nhêët àõnh seä quan hïå” nïëu cö êëy coân àöåc thên. Cûá nhû thïí Darcy àaä tûâng àöåc thên vêåy. Khi chuáng töi coân hoåc trung hoåc, coá lêìn cö êëy tûâng noái: “Mònh khöng chia tay, maâ mònh kiïëm ngûúâi khaác töët hún thöi.” Cö êëy laâm y nhû lúâi àaä noái, vaâ luön luön laâ ngûúâi chuã àöång chia tay. Suöët thúâi thiïëu niïn, hoåc àaåi hoåc, vaâ suöët caã nhûäng nùm chuáng töi úã àöå tuöíi àöi xuùc xaéc tình yeâu 17 mûúi, cö êëy luön cùåp keâ vúái möåt anh chaâng naâo àoá. Thûúâng thò cö êëy luön coá nhiïìu hún möåt anh chaâng theo àuöi, hy voång àûúåc àïí mùæt àïën. Töi chúåt thêëy mònh coá thïí gùåp gúä heån hoâ vúái anh chaâng bartender kia àûúåc àêëy. Luác naây töi hoaân toaân chùèng coá dñnh lñu túái anh chaâng naâo hïët - thêåm chñ gêìn hai thaáng nay töi chûa möåt lêìn heån hoâ vúái ai caã. Nhûng coá veã àoá khöng phaãi laâ àiïìu möåt ngûúâi nïn laâm khi hoå úã tuöíi ba mûúi. Nhûäng chuyïån tònh-möåt-àïm chó daânh cho caác cö gaái àöi mûúi maâ thöi. Nhûng töi cuäng chûa tûâng thûã laâm àiïìu àoá. Tûâ trûúác àïën nay töi luön tuên theo löëi söëng nghiïm chónh cuãa möåt ngûúâi quy cuã, khöng möåt lêìn laåc löëi. ÚÃ trûúâng trung hoåc töi toaân àaåt àiïím A, sau àoá vaâo àaåi hoåc, töët nghiïåp haång khaá, tham dûå kyâ thi, àöî vaâo möåt trûúâng luêåt röìi laâm viïåc cho möåt cöng ty luêåt lúán sau khi hoåc xong. Khöng hïì coá möåt chuyïën du lõch buåi naâo àïën chêu Êu, khöng coá nhûäng chuyïån àiïn röì, khöng coá nhûäng möëi quan hïå thïí xaác, thiïëu laânh maånh. Vaâ khöng coá nhûäng bñ mêåt. Khöng lûâa loåc. Coân giúâ thò dûúâng nhû àaä quaá muöån àïí laâm bêët kyâ àiïìu gò trong söë àoá röìi. Búãi leä nhûäng chuyïån nhû thïë seä chó laâm trò hoaän thïm muåc tiïu cuãa töi laâ kiïëm möåt têëm chöìng, öín àõnh cuöåc söëng, coá nhûäng àûáa con yïu quyá, möåt töí êëm haånh phuác, möåt ngöi nhaâ xinh xùæn vúái baäi coã, möåt caái gara, möåt chiïëc loâ nûúáng baánh mò loaåi nûúáng àûúåc böën laát baánh möåt luác. Nghô vêåy töi caãm thêëy bêët an vïì tûúng lai, coá àöi chuát nuöëi tiïëc quaá khûá. Töi àaä tûâng tûå nhuã rùçng ngaây mai seä coá khöëi thúâi gian tha höì maâ suy ngêîm. Coân ngay luác naây àêy töi phaãi vui veã àaä. Möåt ngûúâi söëng quy cuã seä coá quyïët àõnh dïî 18 emily giffin daâng, àún giaãn. Maâ töi thò laåi laâ ngûúâi quy cuã hïët mûác - kiïíu möåt àûáa beá luön laâm baâi têåp vïì nhaâ vaâo chiïìu thûá Saáu ngay sau khi tan hoåc, kiïíu phuå nûä (möåt ngaây naâo àoá töi khöng coân laâ con gaái nûäa) töëi naâo cuäng duâng chó nha khoa, saáng naâo cuäng doån giûúâng êëy maâ. Darcy quay trúã laåi mang theo mêëy cöëc rûúåu, nhûng Dex tûâ chöëi khöng uöëng, thïë laâ Darcy nhêët àõnh bùæt töi uöëng bùçng àûúåc caã hai cöëc. Töi coân chûa yá thûác àûúåc gò thò nhûäng vò sao àïm àaä bùæt àêìu múâ ài, dêëu hiïåu cho thêëy ta àaä chuyïín tûâ traång thaái vui veã thaânh say, khöng coân biïët gò àïën thúâi gian vaâ trêåt tûå àuáng àùæn cuãa moåi thûá nûäa. Roä raâng Darcy àaä àaåt àïën àiïìu àoá, thêåm chñ coân súám hún, vò bêy giúâ cö naâng àang nhaãy nhoát trïn quêìy bar röìi. Darcy quay cuöìng vaâ xoay tñt trong chiïëc vaáy yïëm nhoã maâu àoã vaâ àöi giaây cao àïën gêìn mûúâi phên. “Giaânh luön caã maân trònh diïîn ngay taåi bûäa tiïåc cuãa cêåu kòa,” Hillary, ngûúâi baån thên nhêët úã cöng ty cuãa töi thò thêìm. “Cö ta àuáng laâ chùèng biïët xêëu höí gò caã.” Töi bêåt cûúâi. “ÛÂ. Chuyïån thûúâng ngaây êëy maâ.” Darcy kïu lïn möåt tiïëng, giú tay lïn quaá àêìu maâ vöî, vaâ ra hiïåu cho töi bùçng möåt cûã chó àêìy múâi moåc khiïën bêët kyâ gaä àaân öng naâo hûáng thuá chuyïån nûä-quan-hïå-vúái-nûä cuäng bõ hêëp dêîn. “Rachel! Rachel! Laåi àêy naâo!” Àûúng nhiïn Darcy thûâa biïët töi seä khöng àúâi naâo lïn àoá tham gia cuâng. Töi chûa bao giúâ nhaãy trïn möåt quêìy bar. Lïn àoá, ngoaâi viïåc ngaä bõch xuöëng thò töi chùèng biïët laâm gò nûäa. Töi lùæc àêìu vaâ móm cûúâi, möåt lúâi tûâ chöëi lõch sûå. Têët caã chuáng töi chúâ àúåi haânh àöång tiïëp theo cuãa cö êëy, àoá laâ lùæc xuùc xaéc tình yeâu 19 höng àuáng theo àiïåu nhaåc, tûâ tûâ cuái xuöëng, vaâ sau àoá laåi àûáng phùæt dêåy, maái toác daâi vung vêíy tûá phña. Àöång taác kheáo leáo àoá khiïën töi nhúá àïën lêìn cö êëy bùæt chûúác Tawny Kitaen trong video “Here I Go Again” cuãa Whitesnake túái mûác hoaân haão, nhúá laåi lêìn cö êëy tûâng laâm àöång taác xoaåc thùèng chên trïn mui chiïëc BMW cuãa öng böë mònh trûúác veã vui thñch cuãa nhûäng àûáa con trai haâng xoám àang tuöíi dêåy thò. Töi liïëc nhòn Dex, ngûúâi luác naây khöng biïët nïn vui mûâng hay tûác giêån nûäa. Trong trûúâng húåp naây maâ duâng tûâ kiïn nhêîn thò vêîn coân quaá nheå. Dex vaâ töi àïìu coá chung àùåc tñnh naây. “Chuác mûâng sinh nhêåt, Rachel!” Darcy kïu lïn. “Cuâng nêng cöëc vò Rachel naâo!” Têët caã moåi ngûúâi àïìu laâm theo. Mùæt hoå vêîn khöng rúâi cö êëy. Möåt phuát sau, Dex keáo phùæt Darcy tûâ quêìy bar xuöëng, vùæt ngûúâi cö êëy ngang qua vai röìi àùåt xuöëng saân, ngay caånh töi bùçng möåt àöång taác hïët sûác kheáo leáo. Roä raâng trûúác àêy anh ta tûâng laâm àiïìu naây röìi. “Thöi àûúåc röìi àêëy,” anh ta lïn tiïëng. “Töi seä àûa ngûúâi töí chûác tiïåc beá boãng naây vïì nhaâ.” Darcy cêìm cöëc rûúåu trïn quêìy bar vaâ giêåm chên. “Anh khöng phaãi sïëp cuãa em, Dex aå! Àuáng thïë khöng, Rachel?” Trong khi tuyïn böë sûå àöåc lêåp cuãa mònh, cö êëy loaång choaång hêët caã cöëc rûúåu martini lïn giaây Dex. Dex nhùn mùåt. “Em say quaá röìi àêëy, Darce. Chuyïån naây ngoaâi em ra chùèng ai thêëy vui hïët.” “Àûúåc röìi. Àûúåc röìi. Em seä vïì... em cuäng caãm thêëy húi buöìn nön,” Darcy noái, tröng coá veã nön nao. “Cêåu seä öín caã chûá?” 20 emily giffin “Mònh seä khöng sao àêu. Cêåu àûâng lo,” cö êëy àaáp, giúâ laåi àang laâm böå möåt cö gaái beá boãng öëm yïëu àêìy duäng caãm. Töi noái lúâi caãm ún cö êëy vïì bûäa tiïåc, noái rùçng àêy laâ möåt àiïìu ngaåc nhiïn hïët sûác - àoá laâ lúâi noái döëi, vò töi biïët Darcy lúåi duång sinh nhêåt lêìn thûá ba mûúi cuãa töi àïí mua quêìn aáo múái, baây ra möåt bûäa tiïåc thêåt lúán, múâi baån beâ cuãa cö êëy nhiïìu ngang vúái baån beâ cuãa töi. Nhûng dêîu sao cö êëy cuäng thêåt töët buång khi töí chûác bûäa tiïåc, vaâ töi caãm thêëy vui vò cö êëy àaä laâm vêåy. Darcy laâ kiïíu baån luác naâo cuäng laâm cho moåi thûá trúã nïn thêåt àùåc biïåt. Cö êëy öm chùåt lêëy töi röìi noái rùçng vò töi cö êëy seä laâm têët caã, rùçng cö êëy seä ra sao àêy nïëu khöng coá töi, phuâ dêu chñnh trong lïî cûúái cuãa cö êëy, ngûúâi chõ gaái maâ cö êëy chûa bao giúâ coá. Cö êëy noái möåt traâng, nhû nhûäng luác uöëng quaá nhiïìu vêîn thûúâng laâm vêåy. Dex ngùæt lúâi cö êëy. “Chuác mûâng sinh nhêåt, Rachel. Ngaây mai chuáng töi seä noái chuyïån vúái cö nheá.” Anh ta hön taåm biïåt lïn maá töi. “Caãm ún Dex,” töi àaáp laåi. “Chuác nguã ngon.” Töi quan saát anh ta dêîn Darcy ra ngoaâi, nùæm lêëy khuyãu tay cö êëy khi cö êëy suyát ngaä vò giêîm vaâo gêëu vaáy. Öi, giaá maâ mònh cuäng coá àûúåc möåt ngûúâi quan têm chùm soác nhû thïë kia. Coá thïí uöëng thoaãi maái maâ vêîn biïët àûúåc rùçng seä coá ngûúâi àûa mònh vïì nhaâ an toaân. Laát sau, Dex laåi xuêët hiïån úã chöî quêìy bar. “Darcy mêët vñ. Cö êëy nghô àaä àïí noá úã àêy. Caái vñ nhoã thöi, maâu baåc,” anh ta noái. “Cö coá thêëy noá úã àêu khöng?” “Cö êëy àïí mêët caái vñ Chanel múái û?” Töi lùæc àêìu cûúâi vò Darcy àuáng laâ ngûúâi hay àïí mêët àöì. Thûúâng thò töi luön àïí
- Xem thêm -