Tài liệu Xuất khâut

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

LuËn V¨n tèt nghiÖp yÕu tè søc c¹nh tranh lµ then chèt trong viÖc më réng tiªu thô s¶n phÈm ph¶i xem xÐt trong vßng ®êi cña s¶n phÈm . §¸nh gi¸ vµ ®¶m b¶o n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ph¶i ®îc xem xÐt toµn diÖn trªn 4 nhãm th«ng sè sau : - Nhãm thø nhÊt : c¸c th«ng sè cã ®Æc trng kÜ thuËt – c«ng nghÖ nh c¸c th«ng sè hîp thµnh c«ng n¨ng cña s¶n phÈm ; th«ng sè vÒ sinh th¸i – thÈm mü ; hÖ sè tiªu chuÈn ho¸ vµ ®iÓn h×nh ho¸ s¶n phÈm mÆt hµng . - Nhãm thø hai : c¸c th«ng sè vÒ kinh tÕ , th«ng thêng lµ c¸c th«ng sè hîp thµnh gi¸ trÞ sö dông bªn c¹nh gi¸ b¸n trªn thÞ trêng - Nhãm thø ba : c¸c th«ng sè cã ®Æc trng tæ chøc liªn quan ®Õn yÕu tè hËu cÇn kinh doanh nh : ®iÒu kiÖn thanh to¸n – giao hµng , tÝnh ®ång bé kÞp thêi vµ ®iÒu kiÖn b¸n hµng , hÖ thèng kho ®Öm , hÖ thèng gi¶m triÕt gi¸ ,... - Nhãm thø t : c¸c th«ng sè tiªu dïng cã dÆc trng x· héi vµ t©m lý nh : truyÒn thèng , ®iÒu kiÖn tù nhiªn , hÖ thèng dÞch vô tiªu dïng, ®iÒu kiÖn sö dông s¶n phÈm ,… Nh vËy , ®Ó t¹o lËp søc c¹nh tranh , s¶n phÈm ph¶i ®îc suy tÝnh cã chñ ®Ých vµ ®ång bé tõ thiÕt kÕ , s¶n xuÊt , kinh doanh trong mét thêi gian, kh«ng gian x¸c ®Þnh cña thÞ trêng , ®o¹n thÞ trêng . Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ nghiªn cøu n©ng cao søc c¹nh tranh cña mÆt hµng : thùc hiÖn qua 5 bíc cô thÓ sau : Bíc 1 : øng víi mçi nh·n hiÖu mÆt hµng ph¶i lîng ®Þnh ®îc c¸c th«ng sè c¬ b¶n , quan träng vµ ®iÓn h×nh . Bíc 2 : lîng ®Þnh ®îc c¸c chØ sè tham biÕn ( mét th«ng sè lùa chän ®iÓn h×nh lµ mét tham sè biÕn ) b»ng tû lÖ cña ®¹i lîng tham biÕn cña nh·n hiÖu mÆt hµng mµ c«ng ty hiÖn hoÆc ®ang kinh doanh chia cho ®¹i lîng tham biÕn cña mét nh·n hiÖu lý tëng ®îc gi¶ ®Þnh tho¶ m·n 100% nhu cÇu thÞ trêng . Bíc 3 : øng víi mçi tham biÕn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ møc ®é quan träng cña tham biÕn vµo cêng ®é søc c¹nh tranh cña nh·n hiÖu , thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh c¬ cÊu trong sè cña tham biÕn ®Õn søc c¹nh tranh tæng thÓ cña nh·n hiÖu mÆt hµng . Bíc 4 : X¸c ®Þnh chØ sè nhãm vÒ søc c¹nh tranh nh·n hiÖu trªn thÞ trêng b»ng tæng cña tÝch gi÷a chØ sè tham biÕn víi träng sè t¬ng øng cña nã . h  KiAi Knh  i 1 NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 22 LuËn V¨n tèt nghiÖp Trong ®ã : Ai lµ chØ sè tham biÕn thø i Ki lµ träng sè t¬ng øng cña tham biÕn i Bíc 5 : X¸c ®Þnh chØ sè søc c¹nh tranh t¬ng ®èi cña nh·n hiÖu trong mèi t¬ng quan víi c¸c nh·n hiÖu c¹nh tranh kh¸c : cti A K ct  cti cti i .K i ki u K khac .A ikhac i i 1 Kct : chØ sè søc c¹nh tranh t¬ng ®èi cho phÐp ®Þnh híng lùa chän ®îc c¸c nh·n hiÖu tiÕp cËn nhiÒu nhÊt víi mong muèn tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ ®Þnh híng khuyÕch tr¬ng b¸n hµng cña c«ng ty víi nh·n hiÖu lùa chän . 2. Gi¶i ph¸p Marketing n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . 2.1. Nghiªn cøu Marketing s¶n phÈm . Cã hai c©u hái then chèt mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing ph¶i tù ®Æt ra cho b¶n th©n hä , bao gåm “ Nh÷ng s¶n phÈm nµo cña chóng ta ph¶i b¸n trªn thÞ trêng quèc ngo¹i? ” Vµ “ Chóng ta ph¶i / cã thÓ ph¸t triÓn s¶n phÈm nµy nh thÕ nµo ? ”. Ngoµi ra , quy m« vµ møc ®é mong muèn ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò then chèt kh¸c ®èi víi mçi c«ng ty . C¸c c«ng ty dù ®Þnh tiÕn hµnh lo¹i ho¹t ®éng R&D ( Resarch and Development) nµo - ®æi míi thùc sù , c¶i tiÕn vµ biÕn ®æi s¶n phÈm , hoÆc nh÷ng thay ®æi vÒ h×nh thøc , vÒ tªn gäi vµ ®ãng gãi ? H¬n n÷a , x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¸t triÓn s¶n phÈm quèc tÕ vµ thiÕt kÕ c¸c cÊu tróc tá chøc thÝch øng còng lµ nh÷ng mèi quan t©m then chèt trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm . Ph¸t triÓn s¶n phÈm ph¶i ph¶n ¸nh triÕt lý vµ chiÕn lîc Marketing quèc tÕ cña mét c«ng ty . S¶n phÈm hçn hîp lµ tËp hîp cña tÊt c¶ c¸c tuyÕn vµ danh môc mµ mét ngêi b¸n riªng biÖt chµo b¸n víi ngêi mua . §é réng cña s¶n phÈm hçn hîp biÓu thÞ sè c¸c tuyÕn s¶n phÈm kh¸c nhau trong s¶n phÈm hçn hîp , chiÒu dµi lµ tæng sè c¸c danh môc cã trong s¶n phÈm hçn hîp , ®é s©u lµ sè c¸c biÕn thÓ cña tõng s¶n phÈm , vµ ®é ®Æc lµ møc ®é liªn quan gi÷a c¸c tuyÕn s¶n phÈm trªn ph¬ng diÖn c¸c chØ tiªu cho tríc . NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 23 LuËn V¨n tèt nghiÖp 2.2. Lùa chän s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ ®Þnh vÞ s¶n phÈm xuÊt khÈu trªn thÞ trêng môc tiªu . ViÖc lùa chän chiÕn lîc s¶n phÈm xuÊt khÈu rÊt quan träng . Cã 3 chiÕn lîc lµ Tiªu chuÈn ho¸ , ThÝch nghi ho¸ vµ Ph¸t triÓn s¶n phÈm xuÊt khÈu . Tiªu chuÈn ho¸ lµ ph¬ng thøc giµnh ®îc nh÷ng Ých lîi , lîi thÕ theo quy m« s¶n xuÊt , ph©n phèi , marketing vµ qu¶n trÞ . V× vËy , lîi thÕ th«ng thêng nhÊt cña tiªu chuÈn ho¸ chÝnh s¸ch s¶n phÈm quèc tÕ lµ nã t¹o ra thuËn lîi ®Ó ®¹t ®îc lîi thÕ s¶n xuÊt theo quy m« . “ Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm tiªu chuÈn cho phÐp lîi thÕ theo quy m« ®îc khai th¸c triÖt ®Ó . T×nh tr¹ng xÐ lÎ tèn kÐm ®èi víi lîng hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ®îc tèi thiÓu ho¸ . Tiªu chuÈn ho¸ cßn cho phÐp c«ng ty dµnh ®îc lîi thÕ theo quy m« tõ th¬ng m¹i ho¸ vµ marketing s¶n phÈm . ThÝch nghi ho¸ : cã nh÷ng ¸p lùc lín ®èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vÒ viÖc ®a ra mét s¶n phÈm ®îc biÕn ®æi phï hîp víi c¸c yªu cÇu kh¸c biÖt cña kh¸ch hµng . Do vËy nªn ®iÒu cùc kú quan träng ®èi víi c¸c c«ng ty lµ hiÓu mét c¸ch râ rµng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ngo¹i quèc vµ ®¸p øng trùc tiÕp víi nh÷ng yªu cÇu nµy . §Ó trë nªn næi bËt h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh , c¸c c«ng ty thêng ph¶i theo ®uæi c¸c chiÕn lîc thÝch nghi ho¸ s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ë c¸c ph©n ®o¹n nhu cÇu quèc tÕ ®· ®îc ph©n ®Þnh . C¸c c«ng ty cã thÓ theo ®uæi môc tiªu nµy ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng tríc nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c nhau. ViÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi nh÷ng c«ng ty tham gia kinh doanh tªn thÞ trêng quèc tÕ do muèn c¹nh tranh tèt trªn thÞ trêng th× tríc hÕt c«ng ty ph¶i cã mét s¶n phÈm tèt phï hîp víi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng trªn thÞ trêng mµ nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng lu«n thay ®æi , do vËy nÕu s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n kh«ng ngõng c¶i tiÕn sÏ gióp n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng ty trªn thÞ trêng quèc tÕ . 2.3 . §a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm xuÊt khÈu. Trªn thùc tÕ , cã ba khuynh híng c¬ b¶n vÒ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm xuÊt khÈu . - Më réng thÞ trêng. Ph¬ng ph¸p d©n téc – trung t©m trong ph¸t triÓn s¶n phÈm , n¬i c¸c s¶n phÈm néi ®Þa ®îc dù kiÕn tung ra thÞ trêng quèc tÕ trë nªn hÊp dÉn h¬n do nã hç trî tèi thiÓu ho¸ c¸c chi phÝ vµ tèi ®a tèc ®é x©m nhËp thÞ trêng – quèc NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 24 LuËn V¨n tèt nghiÖp ngo¹i . §Ó ®¸p øng tiªu chuÈn s¶n phÈm ®Þa ph¬ng c«ng ty ph¶i ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy , ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng biÕn ®æi s¶n phÈm cña m×nh . - §a quèc néi Quan ®iÓm cho r»ng c¸c thÞ trêng quèc ngo¹i kh¸c biÖt ®¸ng kÓ víi nhau trªn ph¬ng diÖn møc ph¸t triÓn , nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng , c¸c ®iÒu kiÖn sö dông s¶n phÈm , vµ c¸c ®Æc ®iÓm quan träng kh¸c lµ c¬ së ®èi víi ph¬ng ph¸p ®a – trung t©m trong ph¸t triÓn s¶n phÈm quèc tÕ. Trong trêng hîp nµy , c¸c chi nh¸nh níc ngoµi cã nhiÖm vô ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm míi cho thÞ trêng riªng cña hä , vµ kiÓm so¸t , phèi hîp tõ v¨n phßng trung t©m ®îc gi¶m tíi møc tèi thiÓu . Ph¬ng ph¸p nµy dÉn tíi sù ph¸t triÓn gia t¨ng kh«ng thÓ tr¸nh khái vÒ chiÒu réng , chiÒu dµi vµ s©u cña s¶n phÈm hçn hîp quèc tÕ cña c«ng ty . - Toµn cÇu Ph¬ng ph¸p ®Þa lý – trung t©m trong ph¸t triÓn s¶n phÈm quèc tÕ nghÜa lµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng ph¸t triÓn mét c¸ch tËp trung ho¸ vµ phèi hîp ho¸ cao . C¸c s¶n phÈm ®îc ph¸t triÓn nh»m l«i cuèn ngêi tiªu dïng ë thÞ trêng quèc ngo¹i . Ho¹t ®éng nµy cho phÐp s¶n phÈm ®ång d¹ng kh¸ cao trong c¸c ch¬ng tr×nh s¶n phÈm quèc tÕ tíi møc c¸c ®iÒu kiÖn sö dông s¶n phÈm t¬ng tù ë c¸c thÞ trêng quèc ngo¹i kh¸c nhau . - T¹o ra c¸c ý tëng s¶n phÈm míi . NhiÒu ho¹t ®éng ph¸t triÓn s¶n phÈm quèc tÕ bao hµm viÖc thay ®æi mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ s¶n phÈm . S¶n phÈm nguyªn mÉu cã thÓ ®îc ph¸t triÓn cho mét thÞ trêng néi ®Þa , hoÆc rót ra tõ mét mÉu mang tÝnh ®Þa lý – trung t©m h¬n . - Ph¸t triÓn s¶n phÈm quèc tÕ ChuyÓn c¸c ý tëng s¶n phÈm thµnh c¸c s¶n phÈm sèng ®éng vµ trÎ ho¸ c¸c s¶n phÈm l·o ho¸ bao hµm c«ng viÖc ph¸t triªn bao qu¸t . Ngoµi giai ®o¹n t¹o ra ý tëng qu¸ tr×nh nµy cßn cã c¸c giai ®o¹n kh¸c gåm : sang läc ý tëng , ph¸t triÓn vµ kiÓm tra kh¸i niÖm ph¸t triÓn mét chiÕn lîc Marketing, ph©n tÝch kinh doanh , ph¸t triÓn s¶n phÈm , kiÓm tra thÞ trêng vµ th¬ng m¹i ho¸ s¶n phÈm . 2.4 . Sù phèi hîp s¶n phÈm víi c¸c yÕu tè gi¸ , ph©n phèi vµ xóc tiÕn nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 25 LuËn V¨n tèt nghiÖp Muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm trªn thÞ trêng th× ngoµi s¶n phÈm tèt ra c«ng ty cÇn ph¶i phèi hîp nã víi c¸c biÕn sè gi¸ , ph©n phèi vµ xóc tiÕn . Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a 4 biÕn sè s¶n phÈm , gi¸ , ph©n phèi vµ xóc tiÕn sÏ gióp c«ng ty cã ®îc mét s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh tèt trªn thÞ trêng . Muèn n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng ty trªn thÞ trêng c«ng ty cã thÓ t×m gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña mét trong bèn biÕn sè trªn . §Ó cã mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi tèt th× c«ng ty cÇn ph¶i cã nhiÒu th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ trêng mµ c«ng ty tham gia . Nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng ®Ó tõ ®ã cã c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn nh»m thu hót ®îc ngêi tiªu dïng trªn thÞ trêng . 2.5 . Bao gãi vµ Th¬ng hiÖu s¶n phÈm xuÊt khÈu Bao gãi : b¶o vÖ vµ xóc tiÕn lµ nh÷ng mèi quan t©m then chèt trong bao gãi . C¸c nh©n tè b¶o vÖ s¶n phÈm , sù kh¸c biÖt vÒ khÝ hËu , c¬ së h¹ tÇng cña vËn chuyÓn vµ c¸c kªnh ph©n phèi tÊt c¶ ®Òu t¸c ®éng ®èi víi bao gãi . Trong nh÷ng vïng thÞ trêng cã khÝ hËu nãng Èm , nhiÒu s¶n phÈm bÞ h háng nhanh chãng trõ khi ®îc b¶o vÖ tèt h¬n so víi ho¹t ®éng b¶o vÖ hµng ho¸ ë vïng khÝ hËu «n ®íi . Ph©n phèi xuÊt khÈu thêng lµ mét qu¸ tr×nh kÐo dµi khã ®iÒu khiÓn vµ hay mÊt m¸t Do vËy bao gãi ®Æc biÖt ®Ó vËn chuyÓn ra níc ngoµi cã thÓ lµ cÇn thiÕt . Thêng xuyªn cã nh÷ng thay ®æi cã thÓ giíi h¹n ë bao gãi vËn chuyÓn nh»m ng¨n ngõa bÊt cø sù thiÕt kÕ l¹i nµo bao gãi nguyªn gèc. Tuy nhiªn , nÕu nh s¶n phÈm ®îc b¸n ë thÞ trêng ngoµi trêi cÇn ®îc b¶o vÖ tèt h¬n . Th¬ng hiÖu cña s¶n phÈm : mét nh·n hiÖu cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa lµ mét “ tªn , thuËt ng÷ dÊu hiÖu hoÆc kiÓu mÉu , hoÆc sù kÕt hîp gi÷a chóng ®îc sö dông nh»m nhËn biÕt hµng ho¸ vµ dÞch vô cña mét hay mét nhãm ngêi b¸n vµ kh¸c biÖt ho¸ víi nh÷ng nh·n hiÖu cña ®èi thñ c¹nh tranh ”. Khi c¸c c«ng ty ®Þnh nh·n hiÖu cho s¶n phÈm cña hä nh»m tung ra thÞ trêng quèc tÕ , tríc hÕt hä ph¶i kiÕm sù b¶o vÖ cña luËt ph¸p ®èi víi nh·n hiÖu nµy .Sù b¶o vÖ cña ph¸p luËt , mét mÆt lµ ng¨n chÆn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn thùc hay tiÒm n¨ng kh«ng sao chÐp ®îc , ®ång thêi cho phÐp c«ng ty khai th¸c nh÷ng g× cã thÓ lµ tµi s¶n rÊt quý gi¸ cña c«ng ty . Mét vÊn ®Ò liªn quan mµ c«ng ty cÇn quan t©m lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®îc nh·n hiÖu th¬ng m¹i ë thÞ trêng níc ngoµi . ViÖc ®¨ng ký c¸c nh·n hiÖu lo¹i trõ c¸c viÖc c¸c c«ng ty kh¸c ®¨ng ký b¶n quyÒn ®Þa ph¬ng víi tªn nh·n hiÖu . NÕu kh«ng cã sù NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 26 LuËn V¨n tèt nghiÖp b¶o vÖ nh vËy th× c«ng ty ph¶i mua quyÒn sö dông nh·n hiÖu riªng cña hä nÕu hä muèn x©m nhËp thÞ trêng . 2.6. KiÓm so¸t søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng xuÊt khÈu. Tríc hÕt sù kiÓm so¸t nµy ph¶i mang tÝnh thêng xuyªn . Ho¹t ®éng kiÓm so¸t ph¶i diÔn ra liªn tôc vµ thêng xuyªn . C«ng ty cÇn n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng kÕ ho¹ch nh»m chuÈn bÞ tríc nÕu s¶n phÈm cña c«ng ty bÞ s¶n phÈm cña c«ng ty kh¸c vît qua . C«ng ty ph¶i liªn tôc thu thËp th«ng tin còng nh ý kiÕn vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty tõ phÝa kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã thÊy ®îc ®iÓm m¹nh còng nh ®iÓm yÕu cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng . ChØ cã nh vËy c«ng ty míi kiÓm so¸t ®îc søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng . Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty INTIMEX trªn thÞ trêng Mü . I. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ kinh doanh vÒ c«ng ty INTIMEX 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Vµo cuèi nh÷ng n¨m 1970, cïng víi viÖc ®Èy m¹ng s¶n xuÊt , nhµ níc ta tõng bíc më réng trao ®æi hµng ho¸ néi th¬ng vµ hîp t¸c x· víi níc ngoµi , ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc . Ngµy 23/6/1979 theo ®Ò nghÞ cña Bé Néi Th¬ng vµ sù nhÊt trÝ cña Bé Ngo¹i Th¬ng , Thñ tíng ra quyÕt ®Þnh giao cho Bé Néi Th¬ng phô tr¸ch viÖc trao ®æi hµng ho¸ néi th¬ng vµ hîp t¸c x· víi níc ngoµi . ViÖc trao ®æi nµy nh»m môc ®Ých bæ sung cho nguån hµng nhËp khÈu chÝnh ng¹ch t¨ng lªn vµ mÆt hµng lu th«ng trong níc , phôc vô tèt h¬n cho ®êi sèng nh©n d©n. Ngµy 10/8/1979 C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Néi th¬ng vµ Hîp t¸c x· chÝnh thøc ®îc thµnh lËp , gäi t¾t lµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Néi th¬ng . §©y lµ trung t©m xuÊt nhËp khÈu cña ngµnh néi th¬ng , cã nhiÖm vô th«ng qua xuÊt nhËp khÈu c¶i thiÖn c¬ cÊu quü hµng ho¸ do ngµnh Néi th¬ng qu¶n lý ®ång thêi gãp phÇn dÈy m¹nh xuÊt khÈu . NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 27 LuËn V¨n tèt nghiÖp Ngµy 22/10/1985 do viÖc ®iÒu chØnh c¸c tæ chøc kinh doanh trùc thuéc Bé Néi Th¬ng th«ng qua nghÞ ®Þnh sè 225/H§BT ®· chuyÓn C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Néi Th¬ng vµ Hîp t¸c x· trùc thuéc Bé Néi Th¬ng thµnh tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Néi Th¬ng vµ Hîp t¸c x·. Theo quyÕt ®Þnh sè 496/TM-TCCB cña Bé trëng Bé Th¬ng M¹i ngµy 20/3/1995 , c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Néi th¬ng vµ Hîp t¸c x· Hµ Néi ®îc ®æi thµnh c«ng ty xuÊt nhËp khÈu – DÞch vô – Th¬ng M¹i , tªn giao dÞch lµ INTIMEX . ViÖc ®æi tªn ®· ph¶n ¸nh ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng vµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu x· héi . Trªn c¬ së ®ã ngµy 24/6/1995 , c¨n cø vµo nghÞ ®Þnh 95/CP ngµy 04/12/1995 cña ChÝnh phñ , Bé trëng Bé Th¬ng M¹i ®· chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu – DÞch vô – Th¬ng M¹i , c«ng nhËn c«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Bé Th¬ng M¹i . Ngµy 01/08/2000 Bé Th¬ng M¹i cã quyÕt ®Þnh sè 1078/2000/QD-BTM vÒ viÖc ®æi tªn c«ng ty XNK- DÞch vô – Th¬ng M¹i thµnh c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX . C«ng ty INTIMEX ®îc h×nh thµnh tõ ba c«ng ty : c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Néi th¬ng , Hîp t¸c x· Hµ Néi , c«ng ty H÷u NghÞ trùc thuéc Bé Th¬ng M¹i . N¨m 1995 , theo quyÕt ®Þnh sè 540 TNM ngµy 24/6/1995 cña Bé Th¬ng M¹i quyÕt ®Þnh s¸p nhËp thªm c«ng ty GEVINA vµo c«ng ty INTIMEX. Vµo cuèi th¸ng 6 thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Bé Th¬ng M¹i vÒ viÖc s¸p nhËp thªm c«ng ty N«ng thæ s¶n vµo c«ng ty INTIMEX . HiÖn nay c«ng ty cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ FOREIGN TRAGE ENTERPRISE INTIMEX ( viÕt t¾t lµ INTIMEX) . Trô së chÝnh ®Æt t¹i 96 TrÇn Hng §¹o – Hµ Néi. C«ng ty INTIMEX lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã quy m« võa , trùc thuéc Bé Th¬ng M¹i , thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp , tù chñ vÒ tµi chÝnh , cã t c¸ch ph¸p nh©n , ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ ®îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ níc tù chÞu tr¸ch nhiÖm kinh tÕ vµ d©n sù vÒ c¸c ho¹t ®éng vµ tµi s¶n cña m×nh tríc ph¸p luËt cña nhµ níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam , trùc tiÕp ®iÒu chØnh bëi luËt doanh nghiÖp nhµ níc . Môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty lµ th«ng qua ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i , s¶n xuÊt , dÞch vô , kh¸ch s¹n , HTX ®Çu t liªn doanh liªn kÕt ®Ó khai th¸c vËt t , nguyªn liÖu nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt t¹o ra viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng , gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 28 LuËn V¨n tèt nghiÖp 1.2. Chøc n¨ng cña c«ng ty Môc ®Ých cña c«ng ty lµ th«ng qua ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu , s¶n xuÊt , gia c«ng, kinh doanh th¬ng m¹i vµ dÞch vô th¬ng m¹i phôc vô cho xuÊt khÈu . Ngoµi ra c«ng ty cßn kinh doanh kh¸ch s¹n , hîp t¸c ®Çu t , liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc theo luËt ph¸p ViÖt Nam ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt , khai th¸c vËt t , nguyªn liÖu hµng ho¸ nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng x· héi vµ t¹o nguån hµng ho¸ cho xuÊt khÈu . C«ng ty ho¹t ®éng theo néi dung sau : - Trùc tiÕp xuÊt khÈu vµ nhËn uû th¸c . XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng l©m thuû h¶i s¶n , thùc phÈm chÕ biÕn , t¹p phÈm , thñ c«ng mü nghÖ vµ c¸c mÆt hµng kh¸c do c«ng ty s¶n xuÊt chÕ biÕn , gia c«ng hoÆc liªn doanh liªn kÕt t¹o ra. - Trùc tiÕp nhËp khÈu vµ nhËn uû th¸c nhËp khÈu c¸c mÆt hµng vËt t , nguyªn liÖu , hµng tiªu dïng , ph¬ng tiÖn vËn t¶i , kÓ c¶ chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt . - Tæ chøc s¶n xuÊt l¾p r¸p , gia c«ng , liªn doanh , liªn kÕt , hîp t¸c ®Çu t , víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ hµng tiªu dïng . - Kinh doanh nhµ hµng , kh¸ch s¹n , du lÞch . DÞch vô phôc vô ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi . B¸n bu«n , b¸n lÎ c¸c mÆt hµng thuéc ph¹m vi c«ng ty kinh doanh s¶n xuÊt , gia c«ng , l¾p r¸p . 1.3. NhiÖm vô cña c«ng ty . X©y dùng vµ tæ chøc thùc hÞªn c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu , gia c«ng – l¾p r¸p – kinh doanh th¬ng m¹i , dÞch vô th¬ng m¹i , kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch , liªn doanh ®Çu t trong níc vµ ngoµi níc ,… Theo ®óng luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ n íc vµ híng dÉn cña Bé Th¬ng M¹i . X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh , s¶n xuÊt vµ dÞch vô ph¸t triÓn kÕ ho¹ch vµ môc tiªu chiÕn lîc cña c«ng ty . ChÊp hµnh luËt ph¸p Nhµ níc , thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý vµ sö dông tiÒn vèn , vËt t , tµi s¶n , nguån lùc , thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ , b¶o toµn vµ ph¸p triÓn nguån vèn , thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc . NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 29 LuËn V¨n tèt nghiÖp Qu¶n lý toµn diÖn , ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc theo ph¸p luËt , chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ sù ph©n cÊp qu¶n lý cña Bé ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ch¨m lo ®êi sèng , t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng , thùc hiÖn ph©n phèi c«ng b»ng vµ thùc hiÖn vÖ sinh m«i trêng . Kinh doanh theo môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp vµ theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký kinh doanh . Chñ ®éng trong s¶n xuÊt , kinh doanh , trong ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc vÒ liªn doanh hîp t¸c ®Çu t , vÒ nghiªn cøu , øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ níc . §îc giao vµ qu¶n lý sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn , tµi s¶n , nguån lùc ®îc huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c trong vµ ngoµi níc , ®îc cö ®oµn ra níc ngoµi vµ mêi c¸c ®oµn níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång theo ®óng ph¸p luËt vµ chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh. §îc quyÒn tè tông , khiÕu n¹i tríc c¬ quan ph¸p luËt vµ vô viÖc vi ph¹m chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ nhµ níc. 1.4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Intimex C«ng ty Intimex thùc hiÖn qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng trªn c¬ së quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ngêi lao ®éng . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty bao gåm: §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc do Bé trëng Bé th¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ miÔn nhÞªm.Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn duy nhÊt cña doanh nghiÖp tríc ph¸p luËt ,cã quyÒn quyÕt ®Þnh nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp . Gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ trëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty tríc ph¸p luËt ,cÊp trªn vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty . TiÕp theo lµ hai phã gi¸m ®èc vµ mét kÕ to¸n trëng. Phã gi¸m ®èc lµ do gi¸m ®èc lùa chän vµ ®Ò nghÞ Bé trëng BTM bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm . KÕ to¸n trëng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty ,cã tr¸ch nhiÖm gióp cho gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª , th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë c«ng ty , thùc hiÖn ph©n tÝch ho¹t NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 30 LuËn V¨n tèt nghiÖp ®éng kinh tÕ , b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc . C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý vµ m¹ng líi kinh doanh phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña Bé th¬ng m¹i . 1. Phßng kinh tÕ tæng hîp : cã chøc n¨ng tham mu , híng dÉn vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô , c«ng t¸c nh lËp kÕ ho¹ch thèng kª ,c«ng t¸c kho vËn , c«ng t¸c ®èi ngo¹i , ph¸p chÕ . 2. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty , c¸c c«ng t¸c b¸o c¸o chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ níc , theo ®Þnh kú chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh . 3. Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng : tæ chøc s¾p xÕp vµ thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi nh©n viªn cña c«ng ty . 4. Phßng qu¶n trÞ : gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng hµnh chÝnh , qu¶n lý tµi s¶n phôc vô cho c«ng ty . 5. V¨n phßng 6. Phßng kinh doanh doanh xuÊt nhËp khÈu ( 4phßng) cã chøc n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng KDXNK . kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp theo ®iÒu lÖ vµ giÊy phÐp kinh doanh cña c«ng ty . C¸c phßng ban ph¶i thêng xuyªn cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin chøng tõ cho phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ®Ó phßng kÞp h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C«ng ty INTIMEX cã m¹ng líi ®¬n vÞ trùc thuéc nh sau : 7. Trung t©m th¬ng m¹i–DÞch vô tæng hîp( 26-32 Lª Th¸i Tæ – Hµ Néi) XÝ nghiÖp th¬ng m¹i –DÞch vô XNK (sè 2 Lª Phông HiÓu – Hµ Néi) 8. XÝ nghiÖp l¾p r¸p xe m¸y (11B L¸ng H¹ - Hµ Néi ) 9. XÝ nghiÖp may ( ThÞ trÊn V¨n §iÓn - Hµ Néi ) 10.Chi nh¸nh c«ng ty XNK INTIMEX TPHCM 11. Chi nh¸nh c«ng ty XNK INTIMEX TP H¶i Phßng 12.Chi nh¸nh c«ng ty XNK INTIMEX TP §µ N½ng 13.Chi nh¸nh c«ng ty XNK INTIMEX TØnh §ång Nai 14.Chi nh¸nh c«ng ty XNK INTIMEX TØnh NghÖ An C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc , qui chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc gi¸m ®èc c«ng ty qui ®Þnh cô thÓ phï hîp víi ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc c¸n bé cña NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 31 LuËn V¨n tèt nghiÖp BTM.Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn díi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng theo ®óng ®iÒu lÖ tæ chøc , ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ph¸p luËt. 2 . Nguån nh©n lùc cña c«ng ty VÊn ®Ò con ngêi lu«n ®îc c«ng ty quan t©m hµng ®Çu trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña m×nh. ChiÕn lîc con ngêi cña c«ng ty ®ã lµ trong bÊt kú ®iÒu kiÖn nµo nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , c«ng ty lu«n t×m c¸ch n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc . C«ng ty liªn tôc ®µo t¹o båi dìng c¸n bé ®Ó hä kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý . §ång thêi c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch ngêi lao ®éng, thëng ph¹t kÞp thêi tõ ®ã n©ng cao ®îc n¨ng suÊt lao ®éng . Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· liªn tôc tuyÓn chän nh©n viªn vµo lµm viÖc ®é tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ thùc hiÖn chÕ ®é nghØ hu cho mét sè c¸n bé ®Õn tuæi nghØ hu , ®ång thêi gi¶i quyÕt th«i viÖc cho nh÷ng ngêi kh«ng cã n¨ng lùc. Hµng n¨m c«ng ty lu«n tuyÓn thªm nh÷ng c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®Ó thay ®æi dÇn nh÷ng nh©n viªn kÐm n¨ng lùc hoÆc ®· ®Õn tuæi nghØ hu, gi¶m dÇn sè nh©n viªn cã tr×nh ®é tr×nh ®é trung s¬ cÊp . B¶ng 2 : tr×nh ®é lao ®éng cña nh©n viªn c«ng ty Intimex N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè ngêi Tû Sè ngêi Tû Sè Tû ChØ tiªu träng träng ngêi träng (%) (%) (%) Tæng sè lao ®éng 405 417 450 Sè lao ®éng trùc tiÕp 300 307 320 Sè lao ®éng gi¸n tiÕp 105 110 130 Trong ®ã : §¹i häc 149 49.6 173 56.3 198 61.9 Trung cÊp 90 30 84 27.3 92 28.8 S¬ cÊp 41 13.6 35 11.4 20 6.25 Ng¾n h¹n 20 67 15 5 10 3.13 Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty Intimex lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh . C«ng ty cã sè vèn ®iÒu lÖ lµ : 25.040.229.900 VN§ Trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 4.713.567.284 VN§ vèn lu ®éng lµ 20.326.303.485 VN§ NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 32 LuËn V¨n tèt nghiÖp C«ng ty cã tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng . C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt : Trô së chÝnh cña c«ng ty ë 96 TrÇn Hng §¹o , Hµ Néi víi hÖ thèng trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ , ®¸p øng ®îc yªu cÇu trong ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi. Ngoµi ra c«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu thuËn lîi nhê cã sù u ®·i cña nhµ níc, nhê c¸c nguån vèn , vµ c¸c kho¶n viÖn trî cho ho¹t kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty . 3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh cña c«ng ty . C«ng ty Intimex lµ mét c«ng ty cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . §Õn nay c«ng ty ®· trë thµnh mét ®¬n vÞ kh¸ v÷ng m¹nh vµ kinh doanh rÊt cã hiÖu qu¶ . §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong c¸c n¨m 2000 – 2002 . B¶ng 3 : B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m 2000 – 2002 ChØ tiªu 2000 NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 2001 2002 §¬n vÞ tÝnh : tû ®ång So s¸nh So s¸nh 2001/2000 2002/2001 33 LuËn V¨n tèt nghiÖp ±ST % ±ST % 1. Tæng doanh thu 425 1000 1150 575 235.3 150 115 Trong ®ã : B¸n hµng trªn TT néi ®Þa 155 287 447 132 185.2 160 155.7 Doanh thu tõ xuÊt khÈu 128 710 700 442 265 -10 98.59 Doanh thu tõ dÞch vô 1 1 2 0 100 1 200 Doanh thu kh¸c 1 2 1 1 200 -1 50 2.Tæng chi phÝ SX- KD 346.5 906.6 928 560.3 261.8 21.4 102.4 Trong ®ã : Gi¸ vèn hµng b¸n 316.3 868 885 557.2 274.5 17 101.9 Chi phÝ b¸n hµng 20.3 26.6 28 6.3 131.3 1.4 105.3 Chi phÝ qu¶n lý DN 9.5 12 15 2.5 125.3 3 125 3. Lîi nhuËn tríc thuÕ 78.8 93.4 98 14.6 118.5 4.6 104.9 4. Lîi nhuËn sau thuÕ 1.8 2.2 2.5 0.4 122.2 0.3 113.6 5. C¸c kho¶n nép ng©n 76.92 91.2 74.38 14.28 118.6 -16.8 81.56 s¸ch Trong ®ã : ThuÕ VAT 35.94 45.25 2510 9.31 125.9 -20.1 55.46 ThuÕ XNK 37.67 42 45 4.33 111.5 3 107.4 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 1.8 2.2 2.5 0.4 122.2 0.3 113.6 ThuÕ thu nhËp DN 0.57 0.7 0.75 0.13 122.8 0.05 107.1 Thu trªn vèn 0.74 0.8 0.83 0.06 108.1 0.03 103.7 Phô thu hµng NK,XK C¸c kho¶n nép kh¸c 0.2 0.25 0.2 0.05 125 -0.05 80 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy mét sè kÕt qu¶ kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m 2000 – 2002 lµ kh«ng ngõng t¨ng trëng . Nh×n chung c¸c chØ tiªu ®Òu vît h¬n so víi n¨m tríc . Cã ®îc kÕt qu¶ nµy chñ yÕu lµ do ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty t¨ng m¹nh trong ®ã ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß chñ ®¹o trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã víi bÊt cø sù thay ®æi nµo ¶nh hëng tíi xuÊt khÈu còng t¸c ®éng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ngµy cµng t¨ng . Trong ®ã xuÊt khÈu ®· chuyÓn dÞch c¬ b¶n sang xuÊt khÈu trùc tiÕp . N¨m 2000 xuÊt khÈu trùc tiÕp chØ chiÕm 45% ®Õn n¨m 2001 xuÊt khÈu trùc chiÕm tû träng 98% kim ng¹ch xuÊt khÈu . Trong khi NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 34 LuËn V¨n tèt nghiÖp viÖc chuyÓn ®æi tõ nhËp khÈu uû th¸c sang nhËp khÈu trùc tiÕp ®îc tiÕn hµnh chËm h¬n , n¨m 2000 nhËp khÈu uû th¸c chiÕm 50.6 % kim ng¹ch nhËp khÈu , cßn n¨m 2002 phÇn uû th¸c cßn 31.5%. N¨m 2000 , c«ng ty ®· nép VAT lµ 35.94 tû ®ång , b»ng 46.7% tæng sè thuÕ nép ng©n s¸ch , sè thuÕ xuÊt nhËp khÈu mµ c«ng ty ®· nép lµ 37.67% tû ®ång chiÕm 48.96% tæng ng©n s¸ch c«ng ty ®· nép ng©n s¸ch . N¨m 2002 VAT mµ c«ng ty ®· nép 25.1 tû ®ång b»ng 33.74% tæng sè thuÕ nép vµo ng©n s¸ch . C¸c kho¶n nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2002 cho thÊy sù u ®·i cña nhµ níc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi riªng vµ toµn ngµnh n«ng s¶n nãi chung v× Nhµ níc ®· ban hµnh v¨n b¶n bá h¹n ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra cßn cã c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nh : thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt , thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp , thu trªn vèn ,…Tuy nhiªn sè tiÒn mµ c«ng ty nép vµo ng©n s¸ch c¸c lo¹i thuÕ nµy kh«ng nhiÒu . Lîi nhuËn t¨ng thÓ hiÖn sù cè g¾ng vît bËc cña c«ng ty trong t×nh h×nh kinh doanh vµ c¹nh tranh ngµy cµng khã kh¨n . Nh×n chung kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua liªn tôc t¨ng trëng vÒ mäi mÆt doanh thu vµ lîi nhuËn . II. Thùc tr¹ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm n«ng s¶n cña c«ng ty INTIMEX trªn thÞ trêng Mü . 1. Mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ søc c¹nh tranh hµng n«ng s¶n cña níc ta hiÖn nay trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸, thÞ trêng lu«n lµ yÕu tè quan träng sè mét, cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn qui m«, tèc ®é ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt. Tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, tù cÊp tù tóc ®i lªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸ ph¶i cã mét qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt. Néi dung, tèc ®é vµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng. Th«ng qua ho¹t ®éng cña thÞ trêng ®Ó t¸c ®éng vµo s¶n xuÊt, thay ®æi tÝnh chÊt cña nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. ë níc ta, qu¸ tr×nh ®æi míi t duy vµ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ tõ quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng lµ mét bíc thay ®æi quan träng nhÊt ®èi NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 35 LuËn V¨n tèt nghiÖp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ViÖc xo¸ bá h×nh thøc thu mua n«ng l©m s¶n theo nghÜa vô trong c¬ chÕ bao cÊp ®· t¹o ®iÒu kiÖn xo¸ bá c¸c tiªu cùc trong s¶n xuÊt vµ lu th«ng. C¬ chÕ thÞ trêng tõng bíc ®i vµo ho¹t ®éng nÒ nÕp trong chÕ ®é lu th«ng bu«n b¸n tù do, thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ gi÷a c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i. Trong nh÷ng n¨m qua c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n cña níc ta ®ang kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn vµ ®· cã nh÷ng tiÕn bé lín trong c¸c kh©u chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n . Nhê vËy mµ níc ta ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu c¸c ®¬n ®Æt hµng cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®Æt mua hµng n«ng s¶n . Ngoµi ra nhê cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cña nhµ níc ®· gióp cho c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n so víi nh÷ng n¨m tríc . Sè lîng hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ra níc ngoµi ngµy cµng t¨ng vµ nã ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng díi ®©y : B¶ng 4 : TØ lÖ tiªu thô NSHH ë thÞ trêng trong níc vµ xuÊt khÈu Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lo¹i n«ng s¶n hµng hãa G¹o Ng« §Ëu t¬ng, l¹c Cµ phª ChÌ §iÒu Cao su H¹t tiªu Rau qu¶ ThÞt gia sóc gia cÇm Thuû s¶n TØ träng tiªu thô (%) ThÞ trêng trong níc 75,0 100,0 80,0 10,0 15,0 10,0 30,0 5,0 80,0 95,0 40,0 ThÞ trêng xuÊt khÈu 25,0 0,0 20,0 90,0 85,0 90,0 70,0 95,0 20,0 5,0 60,0 N¨m 2001 ViÖt nam xuÊt khÈu 55,3 ngh×n tÊn h¹t tiªu sang c¸c thÞ trêng Singapore, Mü, Hµ lan .... Gi¸ b¸n ®¹t b×nh qu©n 1670 USD/tÊn, gi¸ mua h¹t tiªu lo¹i 1 ë néi ®Þa ®¹t 21 – 21,5 ngh×n ®ång/kg . Tuy nhiªn , chÊt lîng h¹t NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 36 LuËn V¨n tèt nghiÖp tiªu cña ViÖt Nam cßn nhiÒu h¹n chÕ nh kÝch thíc h¹t bÐ vµ kh«ng ®Òu, tØ lÖ lÉn t¹p chÊt, bÞu bÈn nhiÒu, ®é Èm kh«ng æn ®Þnh nªn bÞ hao hôt vµ dÔ bÞ mèc. 2. Thùc tr¹ng søc c¹nh tranh vµ gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty INTIMEX sang thÞ trêng Mü. 2.1 . ThÞ trêng Mü Mỹ là một quốc gia xuất khẩu gạo lớn trªn thế giới, nhưng thị trường Mỹ cũng cã mua gạo với một số lượng kh«ng lớn và từ nhiều thị trường kh¸c nhau. Việt Nam cũng cã tham gia xuất khẩu gạo vào thị trường Mỹ nhưng kh«ng nhiều v× gạo của ta vẫn bị coi là chất lượng kh«ng cao. Ngoài ra thị trường Mỹ còng nhập một khối lượng đ¸ng kể c¸c mặt hàng n«ng sản của Việt Nam. C¸c c«ng ty kinh doanh n«ng sản của Mỹ tÝch cực hoạt động xuất nhập khẩu theo biến động của cung cầu và lợi nhuận. ChÝnh phủ Mỹ cũng chuyển một phần đ¸ng kể khoản ®ãng gãp của họ cho Liªn hiệp quốc và c¸c tổ chức quốc tế bằng nguồn gạo nhập khẩu để viện trợ cho c¸c vïng và c¸c quốc gia đang gặp khã khăn về lương thực. Sau khi cã Hiệp định thương mại Việt - Mỹ th× quan hệ thương mại và khối lượng c¸c hàng ho¸ n«ng sản trao đổi giữa 2 nước sẽ tăng lªn nhiều, kể cả c¸c loại n«ng sản mà cả 2 bªn đều cã xuất khẩu . Đ©y là một trong c¸c thị trường mà Việt Nam cã xuất siªu, nhất là từ sau khi cã Hiệp định thương mại Việt - Mỹ. HiÖn nay cã trªn 170 níc cã hµng ho¸ xuÊt khÈu sang Mü , ViÖt Nam ®øng thø h¹ng 72 trong sè nµy . Hµng ho¸ ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü víi doanh sè xuÊt khÈu nhá , mÆt hµng xuÊt khÈu ch a ®a NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 37 LuËn V¨n tèt nghiÖp d¹ng vµ phong phó , møc t¨ng xuÊt khÈu ë nhiÒu mÆt hµng ch a ®Òu vµ æn ®Þnh , tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm cßn thÊp . S¶n phÈm xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®a vµo thÞ trêng Mü ®a sè lµ c¸c s¶n phÈm khai th¸c tõ thiªn nhiªn , ®Êt ®ai , tµi nguyªn biÓn : nh÷ng s¶n phÈm n«ng l©m , thuû h¶i s¶n , kho¸ng s¶n(dÇu th« , than ®¸ ) xuÊt khÈu díi d¹ng th« Ýt qua chÕ biÕn , hiÖu qu¶ thÊp , gi¸ c¶ bÊp bªnh, trÞ gi¸ xuÊt khÈu kh«ng æn ®Þnh . B¶ng 5 : T×nh h×nh nhËp khÈu thùc phÈm vµ ®å uèng vµo Mü §¬n vÞ tÝnh : TriÖu USD MÆt hµng 2000 2001 2001/2000 1. Rîu cån 2.189 2.300 +111 2. Rîu vang 3.253 3.627 +374 3. Tr¸i c©y vµ níc qu¶ c« ®Æc 4.057 4.095 +38 4. H¶i s¶n 7.702 8.117 +415 5. S¶n phÈm thÞt 4.162 4.315 +153 6. ChÌ , gia vÞ 660 751 +91 7. Rau 2.937 3.499 562 8. Cµ phª h¹t 3.575 3.499 +562 9. DÇu ¨n 1.641 1.534 -107 10. C¸c s¶n phÈm thùc phÈm 9.518 9.928 +410 kh¸c Tæng céng 39.694 41.229 1.535 NhiÒu mÆt hµng trong ngµnh hµng nµy ViÖt Nam cã thÓ th©m nhËp m¹nh vµo thÞ trêng Mü sau hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt – Mü nh : h¶i s¶n, rau qu¶ ,… vµ nh÷ng mÆt hµng ViÖt Nam ®ang cã lîi thÕ xuÊt khÈu nh : cµ phª h¹t , chÌ , gia vÞ (v× thuÕ nhËp khÈu = 0) . VÊn ®Ò lµ s¶n phÈm cña ViÖt Nam muèn th©m nhËp m¹nh vµo thÞ trêng Mü ph¶i cã tÝnh c¹nh tranh cao so víi c¸c lo¹i n«ng s¶n cña Th¸i Lan , Indonesia , Philippines vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ . B¶ng 6: Kim ng¹ch bu«n b¸n ViÖt Nam – Mü n¨m 2002 §¬n vÞ : triÖu USD NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 38 LuËn V¨n tèt nghiÖp Nhãm hµng Thùc vËt vµ ®éng vËt sèng XuÊt khÈu NhËp khÈu tõ sang ViÖt Nam ViÖt Nam 37.35 496.68 0.53 0.52 30.25 7.03 Nhiªn liÖu kho¸ng ,dÇu nhên... 0.18 88.41 DÇu mì thùc vËt 0.17 0.08 Ho¸ chÊt vµ c¸c s¶n phÈm liªn quan 71.61 0.17 Hµng chÕ t¹o (ph©n lo¹i theo nguyªn liÖu) 22.78 15.71 M¸y mãc vµ thiÕt bÞ vËn t¶i 149.43 3.32 C¸c s¶n phÈm chÕ t¹o kh¸c 48.28 198.42 7.13 10.77 367.72 821.66 §å uèng vµ thuèc l¸ Nguyªn liÖu th« Hµng ho¸ vµ giao dÞch Tæng 2.2 . Thùc tr¹ng søc c¹nh tranh hµng n«ng s¶n cña c«ng ty INTIMEX trªn thÞ trêng Mü C«ng ty INTIMEX ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ dÞch vô vµ kinh doanh b¸n hµng néi ®Þa . §èi tîng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c mÆt hµng n«ng l©m h¶i s¶n , thùc phÈm chÕ biÕn , t¹p phÈm . thñ c«ng mü nghÖ , hµng may mÆc s½n ®Ó xuÊt khÈu , ngoµi ra c«ng ty cßn nhËp khÈu mét sè lo¹i vËt t , m¸y mãc , nguyªn liÖu , hµng tiªu dïng , ph¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô s¶n xuÊt trong níc . C¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh»m môc ®Ých th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh XNK vµ dÞch vô nh»m khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn , vËt t, nh©n lùc vµ tµi nguyªn ®Êt níc nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu . Cè g¾ng tËn dông tèi ®a c¸c nguån lùc cã s½n cña c«ng ty ®Ó gióp c«ng ty ph¸t triÓn thËt v÷ng m¹nh . HiÖn nay, c«ng ty ®· vµ ®ang ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh kinh doanh. NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 39 LuËn V¨n tèt nghiÖp C«ng ty lu«n ®Æt ho¹t ®éng xuÊt khÈu lªn hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty. LÊy xuÊt khÈu ®Ó lµm tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty . Nhê vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y doanh thu cña c«ng ty tõ viÖc xuÊt khÈu chiÕm tíi 75% . Trong n¨m 2002 võa qua c¸c mÆt hµng n«ng phÈm ®· xuÊt khÈu t¨ng h¬n nhiÒu so víi n¨m 2001, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty lµ cµ phª xuÊt khÈu 7000 tÊn ; h¹t tiªu 1800 tÊn ; l¹c nh©n 500 tÊn,… B¶ng 7 : T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña c«ng ty n¨m 2002 So s¸nh ChØ tiªu §¬nvÞ tÝnh N¨m 2002 KÕ ho¹ch N¨m 2001 XuÊt khÈu 1000 USD 48.000 +120% +192% NhËp khÈu 1000 USD 25.000 +250% +310% DT 1000 USD 130.000 +170% +180% Nh vËy t×nh h×nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y liªn tôc ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu . C«ng ty ®· thùc hiÖn chiÕn lîc lÊy xuÊt khÈu lµm mòi nhän nªn xuÊt khÈu ®· chiÕm tØ träng lín trong kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty . B¶ng 8 : C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty Tªnhµng Sè lîng (tÊn) N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng gi¸ Tæng gi¸ Sè trÞ Tû träng lîng (tÊn) % §¬n vÞ : USD So s¸nh trÞ Tû träng % ± SL ±ST Cµ phª H¹t tiªu 8.870 10.008.127 43.5 46.700 29.775.000 50,8 37.830 19.766.873 2.095 7.929.946 34.5 4.581 20.362.690 34.7 2.486 12.432.744 Cao su 2.363 849.425 3.7 5.800 3.424.69 5.8 3.437 2.575.270 L¹cnh©n 700 1.6 3.229 1.747.632 3 2.529 1.378.244 369.388 NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 40 LuËn V¨n tèt nghiÖp Thñ c«ng mü nghÖ Hµng kh¸c Tæng trÞ gi¸ 382.240 1.7 173.495 0.3 -208.745 3.462.041 15 3.076.788 5.2 -385.253 23.001.167 100 58.650.000 100 35.648.833 Tæng hîp sè liÖu hai n¨m qua , mÆt hµng n«ng s¶n lµ mÆt hµng chiÕm tû lÖ lín nhÊt trong c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty . MÆt hµng n«ng s¶n chiÕm tíi 90% kim ng¹ch xuÊt khÈu , trong ®ã cµ phª vµ h¹t tiªu lµ hai mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu . N¨m 2001 c«ng ty xuÊt khÈu 8870 tÊn cµ phª ®¹t 10.008.127 USD chiÕm 43.5 % tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty . Cßn n¨m 2002 c«ng ty xuÊt khÈu 46700 tÊn cµ phª ®¹t 29.775.000 USD chiÕm 50.8 % . MÆt hµng h¹t tiªu c«ng ty xuÊt khÈu ®¹t 7.929.946 USD víi sè lîng lµ 2095 tÊn n¨m 2001 chiÕm 34.5 % , n¨m 2002 c«ng ty xuÊt khÈu ®¹t 20.362.960 USD chiÕm 34.7% víi mét sè lîng t¨ng vät so víi n¨m 2001 lµ 4581 tÊn . Trong b¶ng sè liÖu trªn næi lªn lµ mÆt hµng l¹c nh©n , n¨m 2002 c«ng ty xuÊt khÈu gÇn n¨m lÇn n¨m 2001 . N¨m 2002 xuÊt khÈu h¹t nh©n ®îc 1.747.632 USD chiÕm 3% . Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 1.378.244 USD so víi n¨m 2001 tøc t¨ng gÊp 5 lÇn . MÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ n¨m 2001 c«ng ty xuÊt khÈu trÞ gi¸ 382.240 USD , n¨m 2002 xuÊt khÈu chØ ®¹t 173.495 USD gi¶m 208.745 USD so víi n¨m 2001 . Qua viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ xuÊt khÈu cña c«ng ty trong hai n¨m qua ta thÊy r»ng , trong t×nh h×nh khã kh¨n chung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu , kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty vÉn ®îc duy tr× vµ t¨ng lªn . Sù t¨ng lªn cña kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng s¶n qua tõng n¨m cho ta thÊy vai trß quan träng cña mÆt hµng nµy trong c¬ c©u hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty . V× vËy c«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn vÒ mÆt chÊt lîng vµ mÉu m· ®èi víi hai s¶n phÈm cµ phª vµ h¹t tiªu ®Ó c«ng ty cã thÓ n©ng cao søc c¹nh tranh cña hai s¶n phÈm nµy t¹i thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng níc ngoµi . Ngoµi hai mÆt hµng chñ lùc trªn , c«ng ty cßn chó träng khai th¸c vµ më réng xuÊt khÈu ®èi víi mÆt hµng cao su vµ l¹c nh©n . §Ó ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu tiÕn triÓn tèt NguyÔn Minh Tó – K35 – C4 41
- Xem thêm -