Tài liệu Xuất khẩu uỷ thác ở công ty tocontap

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi më ®Çu Ch¬ng Kh¸i niÖm chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng XNK uû th¸c 2. Néi dungvµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng XNK uû th¸c 3. C¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc ®iÒu chØnh XNK uû th¸c 4. C¸c nghiÖp vô cña ho¹t ®éng XNK uû th¸c 5. Hîp ®ång uû th¸c XNK Ho¹t ®éng XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP A. Vµi nÐt vÒ C«ng ty TOCONTAP vµ t×nh h×nh XNK uû th¸c ë C«ng ty trong mÊy n¨m qua 1. Gíi thiÖu tãm t¾t vÒ C«ng ty TOCONTAP 2. C¬ cÊu tæ chøc ë C«ng ty TOCONTAP 3. T×nh h×nh XNK nãi chung va XNK uû th¸c ë C«ng ty trong mÊy n¨m qua B. Thùc hiÖn hîp ®ång XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP 1. Giao dÞch 2. Chµo hµng, ®Æt hµng 3. §µm ph¸n 4. Ký kÕt hîp ®ång ngo¹i 5. Ký kÕt hîp ®ång XNK uû th¸c 6. KiÓm tra chÊt lîng 7. Thuª tÇu lu cíc 8. Lµm thñ tôc h¶i quan 9. Giao nhËn hµng víi tÇu 10. LËp bé chøng tõ thanh to¸n 11. Gi¶i quyÕt tranh chÊp nÕu cã 12. Thanh lý hîp ®ång C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP Hµ néi 1. C«ng t¸c nghiªn cøu vµ th©m nh©p thÞ trêng 2. C«ng t¸c båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé trong C«ng ty 3. C«ng t¸c khuyÕn khÝch nguån tµi chÝnh C«ng ty 4. ¦u nhîc ®iÓm vµ mét sè kiªn nghÞ KÕt luËn 1 Lêi më ®Çu Kinh tÕ ViÖt Nam®ãng vai trß lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ cña cac mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ , nÒn kinh tÕ níc ta tÊt yÕu ph¶i chÞu nh÷ng sù t¸c ®éng cña mäi sù biÕn ®éng trªn thÕ giíi vµ còng nh c¸c mèi quan hÖkinh tÕ quèc tÕ ®ã. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ viÖc tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ ®ã lµ ®iÒu cÇn thiªt vµ mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ dan téc tham gia, trong ®ã cã ViÖt Nam. Ch¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c I. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c : Kh¸i niÖm vÒ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c gi÷a c¸c ph¸p nh©n trong n íc®· ®îc bé th¬ng m¹i quy ®Þnh cô thÓ trong Th«ng t sè18/TT – BTM cña Bé trëng Bé th¬ng m¹i ký ngµy 28/8/1998 ban hµnh qui chÕ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c gi÷a c¸c ph¸p nh©n trong níc nh sau: XuÊt nhËp khÈu uû th¸c lµ ho¹t ®éng dich vô th¬ng m¹i díi h×nh thøc thuª vµ nhËn lµm dÞch vô xuÊt nhËp khÈu ho¹t ®éng nµy ® îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu gi÷a c¸c doanh nghiÖp, phï hîp víi nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ. II. Néi dung vµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c 1. VÒ chñ thÓ: Chñ thÓ uû th¸c xuÊt khÈu , nhËp khÈu: TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp kinh doanh trong n íc vµ hoÆc giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Òu ®îc uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu. Chñ thÓ nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu: TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp kinh doanh xuÊt khÈu ®Òu ® îc phÐp nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2. §iÒu kiÖn cña chñ thÓ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c: §èi víi bªn uû th¸c: Cã giÊy phÐp kinh doanh trong níc vµ hoÆc cã giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Cã h¹n ng¹ch hoÆc cã chØ tiªu xuÊt khÈu, nhËp khÈu, nÕu uû th¸c xuÊt nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ thuéc h¹n ng¹ch hoÆc chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n íc ®· duyÖt ®èi víi c¸c mÆt hµng cã liªn quan ®Õn c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trêng hîp cÇn thiÕt Bé th¬ng m¹i cã v¨n b¶n cho doanh nghiÖp ®îc xuÊt khÈu, nhËp khÈu uû th¸c theo h¹n ng¹ch hoÆc cã chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· giao cho bªn nhËn uû th¸c. §îc c¬ quan chuyªn ngµnh ®ång ý b»ng v¨n b¶n ®èi víi nh÷ng mÆt hµng XNK chuyªn ngµnh. Cã kh¶ n¨ng thanh to¸n hµng ho¸ XNK uû th¸c. §èi víi bªn nhËn uû th¸c: Cã giÊy phÐp kinhh doanh XNK. Cã ngµnh hµng phï hîp víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c. 3. Ph¹m vi ho¹t ®éng XNK uû th¸c. Uû th¸c vµ nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng kh«ng thuéc diÖn Nhµ níc cÊm xuÊt khÈu , cÊm nhËp khÈu. Bªn uû th¸c chØ ®îc uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng n»m trong ph¹m vi kinh doanh ®· ®îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp kinh doanh trong níc, hoÆc trong giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 4. NghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn. Bªn nhËn uû th¸c ph¶i cung cÊp cho bªn uû th¸c c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng gi¸ c¶ kh¸ch hµng cã liªn quan ®Õn ®¬n hµng uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu. Bªn uû th¸c vµ bªn nhËn uû th¸c th¬ng lîng vµ ký kÕt hîp ®ång uû th¸c. QuyÒn lîi, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña hai bªn do hai bªn tháa thuËn vµ ghi trong hîp ®ång uû th¸c. Bªn uû th¸c thanh to¸n cho bªn nhËn uû th¸c vµ c¸c kho¶n phÝ tæng ph¸t sinh khi thùc hiÖn uû th¸c. C¸c bªn tham gia ho¹t ®éng XNK uû th¸c ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu do c¸c bªn tham gia ®· ký kÕt. Vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh trong hîp ®ång tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Mäi tranh chÊp gi÷a c¸c bªn ký kÕt hîp sÏ do c¸c bªn th ¬ng lîng hoµ gi¶i ®Ó gi¶i quyÕt, nÕu th¬ng lîng kh«ng ®i ®Õn kÕt qu¶ th× sÏ ®a ra Toµ kinh tÕ, ph¸n quyÕt cña toµ ¸n lµ kÕt luËn cuèi cïng b¾t buéc c¸c bªn ph¶i th× hµnh. Nh×n chung, tríc n¨m 1989 ho¹t ®éng XNK uû th¸c Ýt ®îc mäi ngêi chó ý quan t©m ®Õn, nhng ngµy nay trong ®iÒu kiÖn më cöa céng víi sù chuyªn m«n ho¸ trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng nªn ho¹t ®éng XNK uû th¸c ®ang ®¬c Nhµ níc quan t©m chó ý ®Õn, biÓu hiÖn lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt nh ph¸p lÖnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ, nghÞ ®Þnh 57/CP cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi XNK, h¬n n÷a cßn cã Th«ng t cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 18/1998/TT – BTM ban hµnh riªng vÒ viÖc ®iÒu chØnh ho¹t ®éng XNK uû th¸c. Cho ®Õn ngµy nay ho¹t ®éng XNK uû th¸c ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn kÓ tõ n¨m 1990 ®Õn nay vµ nã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c con sè vÒ phÝ thu uû th¸c XNK cña mét sè c¸c c«ng ty XNK nh sau (thêng lµ phÝ XNK uû th¸c mµ c¸c c«ng ty thu ®îc lµ 0,5 – 2% trªn tæng gi¸ trÞ hîp ®ång). N¨m PhÝ uû th¸c (USD) 1996 3.876.000 1997 4.526.000 1998 5.200.000 1999 5.173.272 2000 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt kÕ ho¹ch kim ng¹ch XNK uû th¸c. Ngµy 16/1/2001. 2. C¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc ®iÒu chØnh ho¹t ®éng XNK uû th¸c. 5 Ph¸p lÖnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ cña Héi ®ång Bé tr ëng ký ngµy 25/9/1989 vµ NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng nay lµ ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 16/1/1990. VÒ hîp ®ång XNK uû th¸c còng lµ mét lo¹i hîp ®ång kinh tÕ ® îc ký kÕt gi÷a c¸c ph¸p nh©n trong níc víi nhau nh»m trao ®æi hµnh ho¸ víi sù quy ®Þnh râ rµng cña mçi bªn ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh. Cho nªn ho¹t ®éng XNK uû th¸c ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së sù tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ , tu©n thñ vÒ mÆt h×nh thøc vµ néi dung cña mét hîp ®ång kinh tÕ. Tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn thay ®æi, thanh lý mét hîp ®ång kinh tÕ. C¸c bªn ký kÕt còng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång uû th¸c XNK theo nh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn ®îc quy ®Þnh trong ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ. Tãm l¹i, mét ho¹t ®éng XNK uû th¸c ph¶i dùa trªn c¬ së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong ph¸p lÖnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ. Ngoµi ra, nã cßn ph¶i dùa trªn c¨n cø theo NghÞ ®Þnh sè 57/CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý nhµ níc ®èi víi XNK. Vµ ho¹t ®éng uû th¸c XNK cßn cÇn ph¶i c¨n cø vµo th«ng t cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 18/1998/N§ - CP, ngµy 31/7/1998, ban hµnh quy chÕ XNK uû th¸c gi÷a c¸c ph¸p nh©n trong níc, trong ®ã quy ®Þnh râ rµng, ®Çy ®ñ vµ cô thÓ vÒ ho¹t ®éng XNK uû th¸c gi÷a c¸c ph¸p nh©n trong níc. 3.C¸c nghiÖp vô cña ho¹t ®éng XNK uû th¸c. 3.1. Nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó ®i ®Õn ký kÕt mét hîp ®ång ñy th¸c XNK. a. Giao dÞch. Trêng hîp xuÊt khÈu. Bªn uû th¸c cã ®îc mét khèi lîng hµng ho¸ nµo ®ã mµ muèn xuÊt khÈu sang níc ngoµi th× bªn uû th¸c sÏ ®em mÉu m· cña hµnh ho¸ ®ã mµ nh÷ng th«ng sè kü thuËt cÇn thiÕt tèi thiÓu cña hµng ho¸ ®ã ®Õn yªu c©ï mét ®¬n vÞ kinh doanh XNK nµo ®ã mµ m×nh c¶m thÊy cã uy tÝn vµ tin t ëng nhÊt, sau ®ã yªu cÇu ®¬n vÞ kinh doanh XNK nµy xuÊt khÈu hµng ho¸ (theo mÉu kÌm theo) cho hä. Th«ng thêng ë bíc nµy bªn uû th¸c viÕt mét ®¬n yªu cÇu uû th¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ göi trùc tiÕp cho ®¬n vÞ kinh doanh XNK. Bªn nhËn uû th¸c nÕu ®ång ý sÏ ®em hµng ho¸ vµ tÊt c¶ c¸c th«ng sè kü thuËt cÇn thiÕt cïng víi gi¸ c¶ cña hµng ho¸ chµo hµng cho c¸c b¹n hµng níc ngoµi. NÕu cã mét ®¬n vÞ kinh doanh cña níc ngoµi ®Æt mua hµng ho¸ nhng víi ®iÒu kiÖn thay ®æi mét th«ng sè nµo ®ã vÒ hµng ho¸ th× bªn nhËn uû th¸c sÏ th«ng b¸o yªu cÇu nay cho bªn uû th¸c xem xÐt. NÕu bªn uû th¸c ®ång ý th× b¸o l¹i ®Ó bªn nhËn uû th¸c th«ng b¸o x¸c nhËn víi ®¬n vÞ kinh doanh níc ngoµi. 6 Tãm l¹i, nÕu nh bªn níc ngoµi ®ång ý th× mua vµ bªn uû th¸c ®ång ý b¸n (mét sè ®iÒu kiÖn ®a ra cã thÓ thay ®æi hoÆc kh«ng) th× bªn nhËn uû th¸c sÏ th«ng b¸o cho bªn uû th¸c bªn níc ngoµi biÕt, ®ång thêi bªn nhËn uû th¸c sÏ lµm mét v¨n b¶n ký kÕt hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn chi tiÕt vµ cô thÓ. Trêng hîp nhËp khÈu. C¸c tæ chøc kinh tÕ cña c¶ tËp thÓ lÉn c¸ thÓ nÕu nh cã nhu cÇu muèn nhËp khÈu mét mÆt hµng nµo ®Êy (víi ®iÒu kiÖn hµng ho¸ ®ã kh«ng n»m trong danh môc hµng cÊm nhËp khÈu cña nhµ níc) mµ kh«ng lµ ®¬n vÞ kinh doanh XNK th× c¸c tæ chøc ®ã sÏ t×m mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh XNK ®Ó uû th¸c cho ®¬n vÞ ®ã nhËp khÈu hµng ho¸ cho m×nh. Th«ng thêng bªn uû th¸c sÏ viÕt ®¬n hoÆc th¶o c«ng v¨n yªu cÇu ®¬n vÞ XNK uû th¸c cho hä vµ göi kÌm c«ng v¨n (hoÆc ®¬n) nµy lµ nh÷ng yªu cÇu vÒ mÉu mµ hµng ho¸ vµ nh÷ng th«ng sè cña hµng ho¸ cÇn nhËp. Bªn nhËn uû th¸c nÕu chÊp nhËn sÏ n¾m v÷ng nh÷ng th«ng sè cÇn thiÕt vÒ hµng ho¸ vµ th¶o th ®Æt mua hµng råi göi cho bªn níc ngoµi. C¸c c«ng ty níc ngoµi nhËn ®îc th ®Æt hµng cña bªn nhËn uû th¸c nÕu nh cã hµng ho¸ phï hîp vµ ®ång ý th× sÏ th«ng b¸o l¹i cho bªn nhËn uû th¸c vÒ hµng ho¸ vµ gi¸ c¶. Bªn nhËn uû th¸c sÏ th«ng b¸o l¹i víi bªn uû th¸c. Nõu bªn uû th¸c chÊp nhËn th× bªn nhËn uû th¸c sÏ th¶o mét c«ng v¨n chÊp nhËn uû th¸c vµ göi kÌm cho bªn uû th¸c ®Ó bªn uû th¸c ®îc biÕt. b. ChÊp nhËn uû th¸c vµ ®ång ý ñy th¸c. Bªn nhËn uû th¸c. Sau khi nhËn ®îc giÊy yªu cÇu uØy th¸c xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu cña bªn uû th¸c nhf lµ mét sù ®ång ý ngÇm, bªn nhËn uû th¸c sÏ tiÕn hµnh chµo hµng hoÆc ®Æt hµng theo ®óng yªu cÇu cña bªn uû th¸c, nÕu nh bíc nµy hoµn tÊt tøc lµ cã thÓ xuÊt khÈu hoÆc xuÊt khÈu theo ®óng yªu cÇu cña bªn uû th¸c, th× bªn nhËn uû th¸c sÏ lµm mét v¨n b¶n chÊp nhËn uû th¸c vµ göi kÌm cho bªn uû th¸c (göi kÌm c¸c th«ng tin vÒ mÉu m·, th«ng sè kü thuËt cña hµng ho¸ ®ã). Bªn nhËn uû th¸c. Sau khi nhËn ®îc c«ng v¨n chÊp nhËn uû th¸c, bªn uû th¸c nÕu nh thÊy hµng ho¸ muèn xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu víi yªu cÇu cña bªn uû th¸c, th× bªn nhËn uû th¸c sÏ lµm v¨n b¶n chÊp nhËn uû th¸c vµ göi kÌm cho bªn uû th¸c (göi kÌm c¸c th«ng tin vÒ mÉu m·, th«ng sè kü thuËt cña hµng ho¸ ®ã). Bªn uû th¸c: Sau khi nhËn ®îc c«ng v¨n chÊp nhËn uû th¸c, bªn uû th¸c nÕu nh thÊy hµng ho¸ muèn xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu víi yªu cÇu cña m×nh th× bªn uû th¸c còng sÏ lµm c«ng v¨n ®ång ý uû th¸c vµ göi cho bªn nhËn uû th¸c. 7 Sau ®ã hai bªn uû th¸c vµ nhËn uû th¸c sÏ dùa trªn c¬ söo bµn b¹c thèng nhÊt gi÷a hai bªn, sÏ tho¶ thuËn quy ®Þnh ngµy giê cô thÓ ®Ó ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång uû th¸c XNK. 4. Hîp ®ång uû th¸c xuÊt nhËp khÈu. Hîp ®ång uû th¸c XNK ®îc ký kÕt gi÷a hai ®¬n vÞ kinh tÕ lµ c¸c ph¸p nhËn trong níc. C¨n cø vµo c«ng v¨n chÊp nhËn uû th¸c vµ hîp ®ång uû th¸c cña hai bªn trªn c¬ së bµn b¹c vµ thèng nhÊt víi nhau hai bªn sÏ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång ñy th¸c xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu. Hîp ®ång uû th¸c XNK lµ mét v¨n b¶n ®îc hia bªn tho¶ thuËn vµ ký kÕt lµ c¬ së ph¸p lý rµng buéc c¶ hai bªn. PhÇn ®Çu cña hîp ®ång ghi râ tªn (c¸c tæ chøc kinh tÕ cña c¶ hao bªn, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, tµi kho¶n ngo¹i tÖ, tµi kho¶n tiÒn göi VN vµ do ai lµm ®¹i diÖn ký kÕt) Th«ng thêng c¸c diÒu kho¶n cña bªn A vµ bªn B sÏ ®îc tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång nh sau: * §iÒu I: Tªn hµng, gi¸ c¶, sè lîng Tªn cña hµng ho¸, níc xuÕt xø, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ gåm ®¬n gi¸ vµ tæng trÞ gi¸ ë ®iÒu nµy sÏ cã phô lôc ®i kÌm qui ®Þnh vÒ gi¸ c¶ cô thÓ cña tõng mÆt hµng hoÆc chi tiÕt hµng ho¸ vµ tæng gi¸ trÞ cña l« hµng. Gi¸ ®îc hiÓu theo ®iÒu kiÖn giao hµng CIF hoÆc FOB (Incoterm 90) t¹i kho bªn A (trêng hîp xuÊt khÈu uû th¸c) hoÆc bªn B (nhËp khÈu uû th¸c). Tæng gi¸ trÞ cña hîp ®ång tÝnh b»ng USD. * §iÒu II: Qui c¸ch phÈm chÊt Thêng ë ®iÒu nµy ®îc qui ®Þnh mét c¸ch rÊt chÆt chÏ nh sau: Bªn B ph¶i giao hµng theo ®óng qui c¸ch phÈm chÊt theo mÉu do bªn A x¸c nhËn. Tríc khi x¸c nhËn sè lîng s¶n xuÊt, bªn A ph¶i göi cho bªn B 02 s¶n phÈm mÉu ®Ó x¸c nhËn mÉu hµng. Bªn B ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¶ vÒ sè l îng vµ chÊt lîng hµng ho¸ tíi tay kh¸ch hµng níc ngoµi. * §iÒu III: Bao b× ®ãng gãi, ký m· hiÖu ë ®iÒu kho¶n nµy v× qui c¸ch cña hµng ho¸ thêng xuyªn thay ®æi vµ phøc t¹p nªn sau phÈn hîp ®ång ngêi ta thêng ®Ýnh kÌm c¸c phô lôc chi tiÕt cã liªn quan ®Õn hµng ho¸. Nh×n chung ®iÒu kho¶n nµy thêng ®îc qui ®Þnh theo nhu cÇu hîp ®ång ngo¹i mµ bªn B ký víi kh¸ch hµng níc ngoµi. * §iÒu IV: Giao hµng ë ®iÒu kho¶n nµy thêng qui ®Þnh: - Theo thêi gian giao hµng lµ X tuÇn (hoÆc Y th¸ng) kÓ tõ ngµy chuyÓn tiÒn ®Æt cäc lµ 10%, bªn B cïng nhµ s¶n xuÊt cè g¾ng giao sím h¬n thêi h¹n nãi trªn. 8 - Giao hµng tõng phÇn: cho phÐp hay kh«ng - ChuyÓn t¶i: cho phÐp hay kh«ng - C¶ng xÕp hµng - C¶ng ®Õn - N¬i ®Õn: + Thêng lµ t¹i kho bªn A (nhËp khÈu uû th¸c) + Trêng hîp xuÊt khÈu th× tuú theo tho¶ thuËn cña hai bªn * §iÒu V: Thanh to¸n - Trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c Bªn B sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång ngo¹i víi kh¸ch hµng níc ngoµi ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ vÒ cho bªn A theo ®óng yªu cÇu cña bªn A. TiÒn thanh to¸n hµng ho¸ bªn A sÏ chuyÓn cho bªn ®Ó bªn B chuyÓn cho phÝa níc ngoµi. Th«ng thêng bªn A sÏ chÞu tiÒn thanh to¸n cho bªn B gåm 3 phÇn vµ chuyÓn cho bªn B vµo 3 thêi ®iÓm kh¸c nhau trong lóc thùc hiÖn hîp ®ång. Tríc tiªn bªn A sÏ chuyÓn 10% tiÒn ®Æt cäc b»ng T.T.R vµo tµi kho¶n cña bªn B trong thêi gian X ngµy kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång. TiÕp ®ã bªn A sÏ chuyÓn 80% tiÒn hµng b»ng th tÝn dông vµo tµi kho¶n cña bªn B ®Ó bªn B cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè tiÒn cho nhµ s¶n xuÊt n íc ngoa×. Cßn 10% thanh to¸n b»ng T.T.R sÏ ®îc chuyÓn nèt cho bªn B khi bªn A cã kÕt qu¶ nghiÖm thu hµng. Chøng tõ thanh to¸n: §èi víi hµng ho¸ chuyªn chë b»ng ®êng kh«ng hoÆc ®êng biÓn yªu cÇu ba b¶n chÝnh cña vËn ®¬n hµng ho¸ kh«ng ghi “®· thanh to¸n”, vËn ®¬n ®êng biÓn ghi “S¹ch vµ ®· thanh to¸n” theo lÖnh cña bªn B. B¶ng kª chi tiÕt hµng ho¸ Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i ®· ký. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do nhµ ®¬ng côc cÊp. GiÊy chøng nhËn sè lîng hµng ho¸ do nhµ s¶n xuÊt cÊp. Hîp ®ång mua b¶o hiÓm 100% gi¸ trÞ hµng ho¸ theo ho¸ ®¬n víi ®iÒu kiÖn mäi rñi ro sÏ ®îc thanh to¸n t¹i ViÖt Nam hµng ngo¹i tÖ nh ho¸ ®¬n. B¶n copy hoÆc Telex/Fax th«ng b¸o cho bªn A chi tiÕt giao hµng. - Trêng hîp xuÊt khÈu uû th¸c. Th«ng thêng bªn B sÏ chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n cña bªn A ngay sau khi nhËn ®îc tiÒn tõ phÝa níc ngoµi chuyÓn vµo tµi kho¶n cña bªn B. Tuú theo tõng ®iÒu kiÖn thanh to¸n gi÷a bªn B víi phÝa níc ngoµi trong hîp ®ång ngo¹i mµ tiÒn ®îc chuyÓn cho bªn A mét lÇn hay nhiÒu lÇn, nhanh hay chËm. 9 §iÒu kho¶n thanh to¸n trong hîp ®ång xuÊt khÈu uû th¸c còng sÏ gÇn gièng nh ®iÒu kho¶n thanh to¸n gi÷a bªn B ký kÕt víi phÝa n íc ngoµi trong hîp ®ång ngo¹i. Cã ®iÒu kiÖn chuyÓn vµo tµi kho¶n bªn A sÏ chËm h¬n Ýt ngµy. * §iÒu VI: Gi¸m ®Þnh hµng ho¸ - §èi víi nhËo khÈu uû th¸c: ViÖc gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cuèi cïng sÏ do c¬ quan gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cña ViÖt Nam (VINACONTROL) tiÕn hµnh. NÕu khiÕu n¹i nÕu cã sÏ ®îc th«ng b¸o ngay cho nhµ s¶n xuÊt vµ ®îc x¸c nhËn b»ng th b¶o ®¶m cã cïng víi c¸c tµi liÖu cña Vinacontrol trong vßng 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn hµng. Khi khiÕu n¹i ®îc chøng tá tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ nhµ s¶n xuÊt th× nhµ s¶n xuÊt ph¶i gi¶i quyÕt ngay kh«ng ®îc chËm trÔ. - §èi víi xuÊt khÈu uû th¸c ViÖc gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cuèi cïng sÏ ®îc c¬ quan gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cña ngêi nhËp khÈu tiÕn hµnh, mäi khiÕu n¹i nÕu cã sÏ ®îc th«ng b¸o cho bªn A vµ bªn B sÏ th«ng b¸o cho bªn A, th«ng thêng khiÕu n¹i ®îc th«ng b¸o b»ng th b¶o ®¶m cïng víi c¸c tµi liÖu kÌm theo chøng minh vµ hµng ho¸ háng, trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy phÝa n íc ngoµi nhËn ®îc hµng ho¸ khiÕu n¹i chøng tá tr¸ch nhiÖm thuéc bÒ bªn A th× bªn A ph¶i cïng víi bªn B gi¶i quyÕt ngay kh«ng ®îc chËm chÔ. * §iÒu VII: B¶o hµnh Tuú theo tõng lo¹i hµng ho¸ mµ thêi gian b¶o hµnh cña nã kh¸c nhau, th«ng thêng trong hîp ®ång uû th¸c xuÊt nhËp khÈu qui ®Þnh nh sau Hµng ho¸ sÏ ®îc b¶o hµnh trong vßng X th¸ng kÓ tõ ngµy ký biªn b¶n giao hµng theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn lu kho, lu b·i nh ®· qui ®Þnh. Bªn B vµ nhµ s¶n xuÊt sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt cø sù h háng nµo ®ã vÒ nguyªn vËt liÖu hay chÕ t¹o xuÊt biÓu hiÖn trong thêi gian b¶o hµnh. Trong trêng hîp cã khiÕu n¹i bªn A ®iÖn b¸o cho bªn B, bªn B sÏ ®iÖn cho nhµ s¶n xuÊt vµ cã x¸c nhËn th trong vßng 10 ngµy sau ngµy ®iÖn b¸o cho bªn B cïng nhµ s¶n xuÊt sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt bÊt kú sî khiÕu n¹i nµo ®îc chøng minh lµ thuéc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Sau ®ã nhµ s¶n xuÊt göi hµng ho¸ míi ®Ó thay thÕ vµ chÞu c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. * §iÒu VIII: BÊt kh¶ kh¸ng Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng trong hîp ®ång XNK uû th¸c ph¶i dîc th«ng b¸o b»ng ®iÖn tÝn cho mçi bªn trong vßng 5 ngµy vµ ® îc x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n trong vßng 7 ngµy sau ngµy ®iÖn b¸o cïng víi giÊy chøng nhËn bÊt kh¶ kh¸ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña chÝnh phñ cÊp, hoÆc kh«ng chÊp nhËn. Ngoµi thêi gian nãi trªn trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng kh«ng ®îc xem xÐt. * §iÒu IX: Träng tµi 10 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång uû th¸c XNK gi÷a bªn A vµ bªn B nÕu cã x¶y ra tranh chÊp th× hai bªn sÏ c¨n cø vµo ®iÒu kho¶n träng tµi trong hîp ®ång uû th¸c XNK ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh cÊp ph¸t sinh. Th«ng thêng ®iÒu kho¶n träng tµi trong hîp ®ång uû th¸c XNK ®îc qui ®Þnh nh sau: Trong qu¸ tr×nh thîc hiÖn hîp ®ång mäi tranh chÊp ph¸t sinh tr¸i ng îc nhau hay kh¸c biÖt, kh«ng ®¹t ®îc sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn, sÏ gi¶i quyÕt cuèi cïng bëi héi ®ång träng tµi kinh tÕ nhµ níc ViÖt Nam. Ph¸n quyÕt cña träng tµi lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng rµng buéc c¶ hai bªn liªn quan. Chi phÝ träng tµi vµ chi phÝ kh¸c sÏ do bªn thua kiÖn chÞu, ngoµi trõ cã tho¶ thuËn kh¸c. * §iÒu X: Ph¹t vi ph¹m - Trong hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu Do hµng ho¸ ®a d¹ng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p nªn trong tõng hîp ®ång kh¸c nhau ®iÒu kho¶n ph¹t còng ®îc thÓ hiÖn mét c¸ch kh¸c nhau. Th«ng thêng ®iÒu kho¶n nµy qui ®Þnh: Bªn B cïng nhµ s¶n xuÊt cam kÕt s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ theo ®óng yªu cÇu cña bªn A. NÕu lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt th× qui ®Þnh bªn B cïng h·ng s¶n xuÊt chØ s¶n xuÊt ®óng sè lîng vµ yªu cÇu theo ®¬n ®Æt hµng cña bªn A. NÕu bªn A cã chøng cí vÒ hµng ho¸ sai qui ®Þnh (hoÆc cã sè l îng thiÕu hôt ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ quan träng) th× bªn A yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt ®iÒu tra x¸c minh vÒ nguån gèc còng nh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ s¶n xuÊt kiÓm tra vÊn ®Ò nµy, nÕu hµng ho¸ thùc sù s¶n xuÊt sai so víi yªu cÇu ®¬n ®Æt hµng cña bªn A th× bªn B cã tr¸ch nhiÖm t×m ra nguyªn nh©n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã Giao hµng chËm: NÕu hµng ho¸ kh«ng thÓ xÕp lªn tµu tríc X tuÇn (thêng lµ tõ 15 – 17 ngµy ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ë ch©u ¢u) th× bªn B cïng nhµ s¶n xuÊt bÞ ph¹t 0,2% tuÇn cña trÞ gi¸ hîp ®ång nhng kh«ng qu¸ 6% trÞ gi¸ hîp ®ång, ngoµi X ngµy bªn A cã quyÒn huû hîp ®ång. Bªn B cïng nhµ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm båi thêng tiÒn ph¹t vµ tiÒn ®Æt cäc. - Trêng hîp uû th¸c xuÊt khÈu NÕu hµng ho¸ bªn A cÊp kh¸c víi mÉu m· bªn A göi chµo hµng, hoÆc kh¸c víi ®¬n ®Æt hµng th× bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng hîp ®ång víi bªn B vµ phÝa níc ngoµi ®ång thêi bªn A ph¶i chÞu mäi chi phÝ tæn mµ bªn B ®· bá ra ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång. NÕu do lçi bªn A lµm cho bªn B kh«ng thÓ giao hµng lªn tµu tríc X tuÇn kÓ tõ ngµy phÝa níc ngoµi ®iÖn chuyÓn tiÒn ®Æt cäc, th× bªn A sÏ bÞ ph¹t 0,2% tuÇn gi¸ trÞ hîp ®ång (nhng kh«ng qu¸ 6% trÞ gi¸ hîp ®ång). 11 NÕu bªn níc ngoµi huû bá hîp ®ång víi bªn B mµ lµ do lçi cña bªn A, th× bªn A ph¶i chÞu båi thêng tiÒn ph¹t vµ ®Æt cäc. Ngoµi ra bªn A ph¶i båi thêng cho bªn B toµn bé phÝ tæn mµ bªn B ®· bá ra ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång. Th«ng thêng tiÒn båi thêng do hai bªn qui ®Þnh vµ sÏ c¨n cø trªn tæng gi¸ trÞ gîp ®ång thêng lµ tõ 14% trÞ gi¸ hîp ®ång. * §iÒu XI Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn - Trong hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu Tr¸ch nhiÖm cña bªn B: Bªn B tho¶ thuËn ký víi nhµ s¶n xuÊt nhËp hµng theo ®óng sè l îng, chÊt lîng,c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt ®· ®îc ghi vµ qui ®Þnh trong b¶n phô lôc cña b¶n hîp ®ång nµy ®ång thêi ®¶m b¶o hµng nhËp vµ ®Õn c¬ së cña b©n A ®Çy ®ñ vµ an toµn. Thùc hiÖn c¸c thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ víi c¸c c¬ quan h÷u quan vµ thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ nhËp khÈu níc ngoµi Lµm mäi thñ tôc nhËn hµng t¹i c¶ng hay t¹i s©n bay vµ th«ng b¸o cho bªn A b»ng v¨n b¶n tríc 8 ngµy vµ cïng bªn A giao nhËn sè hµng trong hîp ®ång víi c¸c c¬ quan h÷u quan. Bªn B cã tr¸ch nhiÖm ® a hµng vÒ c¬ së cña bªn B mét c¸ch ®¶m b¶o vµ an toµn, chi phÝ do bªn B chÞu. Lµm c¸c thñ tôc kiÓm hµng víi c¸c c¬ quan h÷u quan ®¶m b¶o hµng nhËp khÈu mang ®Çy ®ñ tÝnh hîp ph¸p vµ ®a ®îc vÒ tíi c¬ së bªn A. Lµm c¸c thñ tôc mêi c¸c bªn h÷u quan gi¸m s¸t (kÓ c¶ chuyªn gia cña h·ng s¶n xuÊt) trong suèt qu¸ tr×nh l¾p ®Æt b¶o hµnh vµ bµn giao ®Çy ®ñ thiÕt bÞ còng nh vËt t phô, phô kiÖn kÌm theo ®· ®îc ghi trong phô lôc cña hîp ®ång cho bªn A Lµm c¸c thñ tôc khiÕu n¹i nÕu cã, ®ßi båi thêng thiÖt h¹i hoÆc huû hîp ®ång víi phÝa níci ngoµi khi c¸c ®iÒu kho¶n giao hµng qui ®Þnh vÒ b¶o mËt b¶n quyÒn bÞ vi ph¹m theo ®iÒu kho¶n ph¹t cña hîp ®ång nµy. KÓ c¶ thanh to¸n toµn bé sè tiÒn mµ bªn A ®· chuyÓn vµo tµi kho¶n cña bªn B theo c¸c qui ®Þnh cañ chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ ViÖt Nam. TiÒn l·i ® îc x¸c ®Þnh theo l·i suÊt ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm khiÕu n¹i. Tr¸ch nhiÖm cña bªn A Bªn A thanh to¸n toµn bé sè tiÒn hµng cña tæng gi¸ trÞ hîp ®ång theo diÒu kho¶n thanh to¸n ®· qui ®Þnh s½n trong hîp ®ång vµ theo vËn ®¬n ®Ó nhap¹ khÈu sè hµng ho¸ cña hîp ®ång nµy b»ng tiÒn USD vµo tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña bªn B PhÝ uû th¸c vµ c¸c chi phÝ kh¸c (chi phÝ ph¸t sinh n»m ngoµi c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶n thuËn) th× bªn A sÏ thanh to¸n b»ng tµi kho¶n ViÖt Nam vµo tµi kho¶n cña bªn B trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lÖ. PhÝ uû th¸c cã thÓ ®îc thanh to¸n theo c¸c giai ®o¹n vµ tØ lÖ víi c¸c gi¸ trÞ thanh to¸n cña hîp ®ång ngo¹i cña tõng giai ®o¹n theo nh c¸c bªn ®· thèng nhÊt víi nhau. 12 Khi cã th«ng b¸o ngµy giê hµng vÒ bªn A cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn tiÕp nhËn hangf ho¸ còng nh chuÈn bÞ kho b·i ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó chøa hµng ho¸. Khi nhËn hµng nÕu ph¸t hiÖn hµng ho¸ kh«ng ®¶m b¶o qui c¸ch vËn chuyÓn theo qui ®Þnh: vì kiÖn, mÊt hµng hoÆc vì nøt liªm phong th× bªn A cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho bªn B ®Ó bªn B cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu c¸c h·ng vËn t¶i vµ c¸c c¬ quan h÷u quan lËp biªn b¶n x¸c nhËn ®ång thê tæ chøc gi¸m ®Þnh ngay. ViÖc kÕt to¸n hîp ®ång nµy ®îc kÕt to¸n trong vßng 0 ngµy kÓ tõ khi hÕt thêi h¹n ghi trong ®iÒu kho¶n b¶o hµnh trong hîp ®ång. - Trong hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu: Tr¸ch nhiÖm cña bªn B: Bªn B ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm ký kÕt víi kh¸ch hµng n íc ngoµi hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ theo ®óng sè lîng vµ chÊt lîng c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt ®· ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång vµ b¶n phô lôc cña hîp ®ång kÌm theo. Lµm mäi thñ tôc xuÊt khÈu hµng ho¸ víi c¸c c¬ quan h÷u quan lµm mäi thñ tôc giao hµng, nhËn tiÒn vµ chuyÓn tiÒn cho bªn A. Tr¸ch nhiÖm cña bªn A: Bªn A cã tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt vµ thu gom hµng ho¸, ®ãng gãi bao b× theo ®óng yªu cÇu mµ bªn B ®· th«ng b¸o, chë hµng ra tËp kÕt ë c¶ng ®óng thêi h¹n ®Ó cïng víi bªn B lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸. Xin c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn viÖc cho phÐp xuÊt khÈu hµng ho¸. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho bªn B phÝ uû th¸c vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh ®· tho¶ thuËn, phÝ uû th¸c ®îc thµnh to¸n theo tõng giai ®o¹n vµ tû lÖ tõng giai ®o¹n nh hîp ®ång ngo¹i mµ cacs bªn ®· tho¶ thuËn thèng nhÊt. * §iÒu VII: C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c: Mäi thay ®æi hay ®iÒu chØnh hîp ®ång nµy chØ cã gi¸ trÞ khi ® îc lËp b»ng v¨n b¶n vµ ®îc sù ®ång ý cña hai bªn. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. B»ng viÖc ký kÕt hîp ®ång nµy c¸c v¨n b¶n vµ c¸c cuéc ®µm ph¸n liªn quan tríc ®©y ®Òu v« gi¸ trÞ. TÊt c¶ c¸c phô lôc kÌm theo (phôlôc 1 …n) lµ c¸c phµn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hîp ®ång nµy. C¸c vÊn ®Ò kh¸c cha nªu trong hîp ®ång nµy sÏ ®îc hai bªn c¨n cø vµo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ chÕ ®é vÒ hîp ®ång kinh tÕ ®Ó gi¶i quyÕt. 13 Ch¬ng II: Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c ë c«ng ty tocontap – Hµ Néi. I. Vµi nÐt vÒ c«ng ty tocontap vµ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu uû th¸c ë c«ng ty trong mÊy n¨m qua: 1. Giíi thiÖu tãm t¾t vÒ C«ng ty TOCONTAP - Hµ néi (1). C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tõ ngµy 5/3/1956, lµ mét trong sè Ýt c«ng ty xuÊt nhËp khÈu l©u ®êi nhÊt cña ViÖt Nam. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i 36 Bµ TriÖu, Hoµn KiÕm – Hµ Néi. C«ng ty cã 2 chi nh¸nh nh sau: - Chi nh¸nh TOCONTAP t¹i H¶i Phßng ë 96A NguyÔn §øc C¶nh . - Chi nh¸nh TOCONTAP t¹i TP. Hå ChÝ Minh ë 1168D ®êng 3/2 Q.11. C«ng ty TOCONTAP lµ doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n (tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ) t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. (2). Môc ®Ých kinh doanh cña C«ng ty lµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt liªn doanh vµ hîp t¸c ®Çu t ®Ó khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vËt t, nguyªn liÖu, nh©n lùc vµ c¬ së s¶n xuÊt trong níc nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu t¨ng thu ngo¹i tÖ cho Nhµ níc. (3). Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña TOCONTAP ®· thÓ hiÖn t¹i QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 597/TM –TCCB ngµy 19/7/1995 theo ®ã TOCONTAP: * XuÊt khÈu: C¸c mÆt hµng n«ng s¶n, l©m s¶n, h¶i s¶n, thùc phÈm, thñ c«ng mü nghÖ, t¹p phÈm, c«ng nghÖ, s¶n phÈm dÖt, may, da giµy. * NhËp khÈu: VËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, vËt liÖu x©y dùng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hµng n«ng s¶n, thùc phÈm vµ hµng tiªu dïng thiÕt yÕu ®Ó phôc vô cho nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - §îc kinh doanh kh¸ch s¹n, vµ dÞch vô kh¸ch s¹n, ®¹i lý b¸n hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - §îc më cöa hµng bu«n b¸n, b¸n lÎ hµng nhËp khÈu vµ hµng s¶n xuÊt trong níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - §îc tæ chøc gia c«ng chÕ biÕn, hîp t¸c ®Çu t, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty TOCONTAP: a. Nh©n sù: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty nh sau: Tæng gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vµ bé chñ qu¶n vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. 14 C¸c phßng trùc tiÕp tæ chøc kinh doanh h¹ch to¸n néi bé ®îc quyÒn chñ ®éng h¹ch to¸n kinh doanh trªn c¬ së c¸c ph¬ng ¸n ®îc gi¸m ®èc duyÖt, ®¶m b¶o trang tr¶i c¸c chi phÝ vµ kinh doanh cã l·i. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh chuyÓn tõ h×nh thøc tËp trung sang h×nh thøc kÕ to¸n võa tËp trung võa kÕ to¸n theo tõng ®¬n vÞ. Mét sè ®¬n vÞ thùc hiÖn b¸o sæ cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty trëng c¸c phßng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña phßng m×nh vµ trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ ph¸p luËt theo giÊy uû quyÒn cña gi¸m ®èc. Chi nh¸nh H¶i Phßng Ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh TP. HCM Hµnh chÝnh qu¶n trÞ NKK 1 Tµi chÝnh kÕ to¸n NKK NKK NKK 2 3 4 Chi nh¸nh H¶i Phßng NKK 5 Chi nh¸nh TPHCM NKK NKK NKK 6 7 8 XÝ nghiÖp TOCAN b. M« h×nh tæ chøc: Do c¬ chÕ thÞ trêng nªn c¸c phßng XNK cña c«ng ty tù t×m kiÕm, khai th¸c ®îc bÊt cø mÆt hµng nµo ®Òu ®îc phÐp XNK mÆt hµng ®ã (trõ nh÷ng hµng ho¸ Nhµ níc cÊm xuÊt, cÊm nhËp). Tuy vËy, mçi mét phßng XNK cña TOCONTAP ®Òu cã mÆt hµng chÝnh, chñ lùc cu¶ m×nh, cô thÓ: Phßng XNK 1: Chuyªn vÒ hµng m¸y vi tÝnh + giÊy lo¹i. Phßng XNK 2: Chuyªn vÒ hµng v¨n phßng phÈm, hµng thÓ thao, nguyªn vËt liÖu vµ m¸y mãc phôc vô s¶n xuÊt. Phßng XNK 3: Chuyªn vÒ hµng may mÆc, dÖt. Phßng XNK 4: Chuyªn vÒ hµng giµy, dÐp, cao su… Phßng XNK 5: §å ¨n uèng, thùc phÇm, mü phÈm. 15 Phßng XNK 6: §å ®iÖn. Phßng XNK 7: N«ng s¶n thùc phÈm. Phßng XNK 8: M©y tre ®an, mü nghÖ. XÝ nghiÖp TOCAN: chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i chæi quÐt s¬n. 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña TOCONTAP trong nh÷ng n¨m võa qua. MÆc dï cã sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ, tiÒn tÖ mäi ho¹t ®éng cña c¸c n íc trong khu vùc còng nh trªn toµn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ sù t¸c ®éng cña cuéc khñng kho¶ng kinh tÕ tµi chÝnh Ch©u ¸ vµ toµn cÇu, cã thÓ nãi khã kh¨n lín h¬n thêi kú khñng ho¶ng do khèi c¸c níc XHCN ®æ vì, ph¶i ®èi mÆt víi sù khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng, song TOCONTAP ®· ®øng v÷ng, æn ®Þnh, kinh doanh ®¹t kinh ng¹ch n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, cã hiÖu qu¶. Thµnh tÝch ®ã ®îc thÓ hiÖn sau ®©y: T×nh h×nh XNK tõ 1996 – 2000. §¬n vÞ tÝnh: triÖu USD & RCN N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu Kim ng¹ch 1996 4,8 12,7 17,5 1997 5,0 20,1 25,1 1998 3,575 24,836 28,441 1999 4,543 12,004 16,547 2000 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt kÕ ho¹ch kim ng¹ch XNK ngµy 16/1/2001. Qua b¶ng t«ng kÕt trªn ®©y ta thÊy kim ng¹ch n¨m 1998 cao nhÊt kÓ tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y. §ã lµ mét n¨m ®Çy s«i ®éng vµ thö th¸ch. Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña TOCONTAP tËp trung nhiÒu cho nhËp khÈu. Tû träng nhËp khÈu cao h¬n nhiÒu so víi xuÊt khÈu. NhËp khÈu chÝnh cña TOCONTAP lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt, ngoµi ra TOCONTAP cßn nhËp hµng tiªu dïng vµ ®å ®iÖn gia dông phôc vô cho nhu cÇu thiÕt yÕu trong níc. Trong ®ã hµng nhËp khÈu uû th¸c chiÕm tû träng chñ yÕu (h¬n 50% tæng kim ng¹ch thùc hiÖn). HiÖn mÆt hµng xuÊt khÈu cao nhÊt ë TOCONTAP lµ chæi quÐt s¬n (trung b×nh mçi n¨m xuÊt ®îc xÊp xØ 1 triÖu USD). Nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu truyÒn thèng TOCONTAP tËp trung vµo: gèm, sø, m©y tre ®an, mü nghÖ, may mÆc + dÖt len, n«ng s¶n… 16 Ta cã thÓ lÊy thÝ dô n¨m 1998 ®Ó minh ho¹ cho viÖc XNK uû th¸c chiÕm kinh ng¹ch quan träng trong toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña TOCONTAP. Trong n¨m 1998 TOCONTAP ®· ký ®îc 1.256 hîp ®ång ®èi néi vµ ®èi ngo¹i víi tæng kim ng¹ch nh sau: a. Hîp ®ång ®èi néi : 27.546.488 USD = 518 hîp ®ång. Trong ®ã: NK uû th¸c 19.499.828 USD NK tù doanh 6.772.822 USD. XK uû th¸c 1.140.000 USD XK tù doanh 133.838 USD. b. Hîp ®ång ngo¹i: 29.919.608 USD = 738 hîp ®ång. Trong ®ã: NK uû th¸c 18.242.271 USD. NK tù doanh 9.703.039 USD. XK uû th¸c 1.196.943 USD. XK tù doanh 316.146 USD. XK gia c«ng 453.852 USD. Trong n¨m 1999 TOCONTAP ®· ký ®îc 757 hîp ®ång néi vµ ®èi ngo¹i víi tæng kim ng¹ch nh sau: a. Hîp ®ång ®èi néi: 11.890.588 USD = 308 hîp ®ång Trong ®ã : Tù doanh 6.717.316 USD Uû th¸c 5.173.272 USD. b. Hîp ®ång ngo¹i: 13.654.742 USD = 499 hîp ®ång. Trong ®ã: XuÊt khÈu 2.765.874 USD. NhËp khÈu: 10.888.744 USD. TOCONTAP cã quan hÖ XNK víi hµng chôc níc trªn thÕ giíi, Ch©u ¸ cã b¹n hµng lµ: Singapore, Malaixia, In®«nªxia, Trung Quèc, Hµn quèc … Ch©u ¢u cã b¹n hµng lµ: Nga, PhÇn Lan, Anh, Thuþ SÜ, Thuþ §iÓn, BØ, Bungari, Hung, TiÖp … Ch©u óc, Ch©u Mü cã b¹n hµng lµ: Cana®a, Chi Lª, Ch©u PhÝ, Angeri… N¨m 1996 ®Õn nay kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cã l·i. Mét vµi chØ tiªu tµi chÝnh sau ®©y nãi trªn TOCONTAP ®· cã mét sè thµnh tÝch nhÊt ®Þnh, lµ mét c«ng ty cã nÒn tµi chÝnh lµnh m¹nh. §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång TT 1 Doanh thu 2 Nép ng©n s¸ch + ThuÕ doanh thu + ThuÕ XNK 1997 142.524,7 16.971,8 913,4 14.419,7 17 1998 204.872,0 29.969,0 1.277,4 26.892,1 1999 104.842 22.618/21.300 581 9.865 + ThuÕ lîi tøc 705,0 809,7 379,5 + ThuÕ vèn 867,7 989,8 806,5 + ThuÕ VAT 10.986 3 Quü l¬ng 1,791,8 2.274,2 1,495 4 Lîi nhuËn 1.566,7 1.799,5 1.186,8 5 Vßng quay vèn 5,35 vßng 7,7 vßng 3,94 vßng 6 Thêi gian hoµn vèn 67,3 ngµy 46,3 ngµy 91,4 ngµy Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt kÕ ho¹ch kinh ng¹ch XNK ngµy 16/1/2001. Do c«ng ty TOCONTAP cã nÒn tµi chÝnh lµnh m¹nh nªn ho¹t ®éng XNK uû th¸c ë TOCONTAP cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn kÓ tõ n¨m 1996 ®Õn nay C«ng ty thu phÝ uû th¸c XNK tõ 0,5 –2% trªn tæng trÞ gi¸ hîp ®ång. NÕu trÞ gi¸ hîp ®ång lín th× c«ng ty thu phÝ uû th¸c thÊp, ngîc l¹i nÕu trÞ gi¸ hîp ®ång bÐ th× c«ng ty thu phÝ uû th¸c cao. VÒ t×nh h×nh XNK uû th¸c cña TOCONTAP trong mÊy n¨m qua nh×n chung kim ng¹ch XNK uû th¸c lu«n lu«n chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch XNK chung cña c«ng ty. XÐt riªng vÒ nhËp uû th¸c: th× mÆt hµng m¸y vi tÝnh vµ phô tïng vi tÝnh lµ mÆt hµng cã kim ng¹ch nhËp khÈu uû th¸c cao nhÊt ë TOCONTAP liªn tôc 2 n¨m nay 1997 – 1998 (2.000.000 USD – 4.000.000 USD). XÐt vÒ xuÊt khÈu uû th¸c : th× mÆt hµng mú ¨n liÒn xuÊt ®i Liªn bang Nga cã kim ng¹ch xuÊt khÈu uû th¸c cao nhÊt ë TOCONTAP. Dù ®o¸n trong nh÷ng n¨m tíi ho¹t ®éng XNK uû th¸c ë TOCONTAP vÉn s«i næi vµ dîc ®Èy m¹nh v× ho¹t ®éng XNK uû th¸c t¹o nªn sù chuyªn m«n ho¸ cao ®é trong lÜnh vùc XNK. Do cã uy tÝn ®èi víi nhiÒu kh¸ch hµng trong níc nªn ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn uû th¸c XNK qua TOCONTAP. Do TOCONTAP cã bÒ dµy h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng XNK , cã mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc ngo¹i th¬ng, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c XNK, ®©y lµ thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó c¸c doanh nghiÖp mäi miÒn cña ®Êt níc ViÖt Nam t×m ®Õn TOCONTAP khi hä muèn XNK uû th¸c. II. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c ë c«ng ty TOCONTAP. 1. Giao dÞch. Th«ng thêng khi cã mét ®¬n vÞ kinh tÕ nµo ®ã víi ®iÒu kiÖn hµng ho¸ kh«ng n»m trong danh môc hµng cÊm XNK cña Nhµ níc th× ®¬n vÞ kinh tÕ ®ã ®em 02 s¶n phÈm mÉu ®Õn C«ng ty TOCONTAP ®µm ph¸n vµ yªu cÇu C«ng ty TOCONTAP xuÊt khÈu hµng ho¸ cho hä, hoÆc trong trêng hîp nhËp khÈu th× ®¬n vÞ kinh tÕ ®ã cÇn ®em nh÷ng yªu cÇu vÒ mÉu m· th«ng sè kü thuËt vÒ hµng ho¸ cÇn nhËp ®Ó c«ng ty ®µm ph¸n yªu cÇu C«ng ty TOCONTAP nhËp khÈu hµng ho¸ ®ã cho ®¬n vÞ m×nh. 2. Chµo hµng, ®Æt hµng. 18 Trªn c¬ söo ®¬n yªu cÇu uû th¸c vµ mÉu m· còng nh c¸c th«ng sè kü thuËt vÒ hµng ho¸ ®ã C«ng ty TOCONTAP sÏ thiÕt lËp b¶n chµo hµng, hoÆc ®Æt hµng ®Ó göi tíi c¸c b¹n hµng cña m×nh ë níc ngoµi. Th«ng thêng néi dung ®¬n chµo hµng cña c«ng ty bao gåm: Tªn hµng, quy c¸ch phÈm chÊt, sè lîng, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng, thêi h¹n giao hµng, ®iÒu kiÖn thanh to¸n, bao b×, ký m· hiÖu thÓ thøc giao nhËn hµng… Trong trêng hîp b¹n hµng níc ngoµi cña c«ng ty ®· cã mèi quan hÖ mua, b¸n víi c«ng ty l©u dµi, hoÆc cã ®iÒu kiÖn chung giao hµng ®iÒu chØnh th× chµo hµng cã khi cÇn thiÕt chØ cÇn nªu nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cho lÇn giao dÞch ®ã. VÝ dô nh tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè lîng, gi¸ c¶, thêi h¹n giao hµng. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cßn l¹i sÏ ¸p dông nh nh÷ng hîp ®ång ®· ký tríc ®ã hoÆc theo ®iÒu kiÖn chung giao hµng gi÷a hai bªn. T¬ng tù nh vËy trong ®¬n ®Æt hµng C«ng ty TOCONTAP nªu cô thÓ c¸c yªu cÇu vÒ mÉu m·,th«ng sè kü thuËt vÒ hµng mµ ngêi uû th¸c nhËp khÈu yªu cÇu nh: tªn hµng, quy c¸ch phÈm chÊt, gi¸ c¶, sè l îng, thêi h¹n giao hµng vµ mét sè c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. 3. §µm ph¸n. C¸c lo¹i h×nh ®µm ph¸n chñ yÕu mµ C«ng ty TOCONTAP th êng sö dông lµ c¸c lo¹i h×nh c¬ b¶n sau: - §µm ph¸n trùc tiÕp: H×nh thøc nµy thêng do Phßng Th¬ng m¹i giíi thiÖu hoÆc do Tham t¸n th¬ng m¹i ViÖt Nam ë níc ngoµi giíi thiÖu hoÆc lµ do b¹n hµng níc ngoµi ®· lµm viÖc nhiÒu víi C«ng ty trong thêi gian sang ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ trêng hoÆc ký kÕt c¸c hîp ®ång mua hµng, mÆt kh¸c cã thÓ ®µm ph¸n víi c¸c c«ng ty ®¹i diÖn níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n tho¶ thuËn viÖc mua b¸n, c«ng ty ® a mÉu hµng cho kh¸ch hµng xem ®ång thêi ph¸t gi¸ tõng mÆt hµng (víi xuÊt khÈu) hoÆc yªu cÇu chµo hµng (víi xuÊt khÈu). Gi¸ c¶ nµy ph¶i dùa trªn gi¸ c¶ thùc tÕ cña thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng gi¸ c¶ quèc tÕ. Qua ®¹i diÖn hoÆc qua c¸c c¬ së mµ ®· cã quan hÖ mua b¸n tõ tríc víi níc ngoµi, c«ng ty sÏ chµo hµng (hoÆc ®Æt hµng) b»ng c¸ch lªn nh÷ng ®¬n chµo hµng (hoÆc ®Æt hµng) víi c¸c ®iÒu kho¶n gièng nh mét hîp ®ßng ®Ó giao cho kh¸ch níc ngoµi, nÕu nh kh¸ch hµng ®ång ý th× coi nh hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt. Trªn thùc tÕ th× c«ng ty TOCONTAP ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i rÊt cã hiÖu qu¶. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ mua b¸n l©u dµi th× ph ¬ng thøc nµu rÊt cã hiÖu qu¶ vµ ®îc ¸p dông phæ biÕn, hai bªn cïng tin tëng lÉn nhau vµ mua b¸n nh÷ng mÆt hµng ®îc ký kÕt nhiÒu lÇn chØ cÇn thay ®æi mét chót Ýt vÒ gi¸ c¶ quy c¸ch phÈm chÊt, thêi gian giao hµng … 19 - §µm ph¸n qua th tõ, telex, fax: §©y lµ ph¬ng thøc ¸p dông phæ biÕn nhÊt ë c«ng ty TOCONTAP víi hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng cña m×nh ®µm ph¸n giao dÞch qua th tõ, telex, fax th× qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång nhanh chãng, Ýt tèn kÌm h¬n ®µm ph¸n, giao dÞch ký kÕt qua ®iÖn tho¹i v¶ l¹i trong telex ngêi ta cã thÓ ghi râ cô thÓ, chi tiÕt yªu cÇu cña m×nh tr¸nh ®îc nhÇm lÉn. 4. Ký kÕt hîp ®ång ngo¹i: ViÖc giao dÞch ®µm ph¸n nÕu cã kÕt qu¶ sÏ dÉn tíi viÖc ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th¬ng. C¸c ®iÒu kho¶n trong b¶n hîp ®ång ngo¹i ph¶i dùa trªn c¬ së vÒ sù thèng nhÊt víi bªn A vÒ chi tiÕt cô thÓ cña tõng ®iÒu kho¶n. Ng«n ng÷ dïng ®Ó x©y dùng b¶n hîp ®ång ph¶i b»ng tiÕng Anh. Tãm t¹i, c«ng ty thay mÆt bªn uû th¸c, ký kÕt hîp ®ång ngo¹i nh lµ viÖc ký kÕt mét b¶n hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu th«ng thêng vµ nã còng bao gåm c¸c phÇn nh: * Sè hîp ®ång. * Ngµy vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn ký kÕt. * Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn ký kÕt. C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång nh: * Tªn hµng, quy c¸ch phÈm chÊt, sè lîng bao b×, kü m· hiÖu. ViÖc ghi nh thÕ nµo trong ®iÒu kho¶n nµy ®Òu ®· ®îc th«ng qua sù tho¶ thuËn, thèng nhÊt víi bªn A. VÝ dô nh vÒ sè lîng, phï hîp víi sè liÖu nhu cÇu bªn A cÇn nhËp hoÆc xuÊt. * Gi¸ c¶- ®¬n gi¸, tæng trÞ gi¸: §¬n gi¸ vµ tæng gi¸ ghi nh thÕ nµo th× còng ®îc ghi nh vËy trong b¶n hîp ®ång néi. * Thêi h¹n vµ ®Þa ®iÓm giao hµng - ®iÒu kiÖn giao nhËn: Thêi h¹n giao hµng ®îc quy ®Þnh trªn c¬ së viÖc chuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu cña bªn A nh thÕ nµo, vµ cã thÓ giao trong kho¶ng thêi gian nµo trong t¬ng lai, nh vËy sÏ ®îc ghi vµo hîp ®ång ngo¹i. §Þa ®iÓm giao hµng: C¶ng H¶i Phßng. * §iÒu kiÖn thanh to¸n: banög L/C tr¶ ngay kh«ng huû ngang. * §iÒu kiÖn khiÕu n¹i träng tµu. * §iÒu kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. 5. Ký kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu uû th¸c (hay cßn gäi lµ hîp ®ång néi): Sau khi ký kÕt hîp ®ång ngo¹i xong, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång néi, c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång néi vµ hîp ®ång ngo¹i cã mèi liªn quan chÆt chÏ víi nhau, cho nªn viÖc ghi thiÕu, hoÆc bá qua mµ kh«ng xem xÐt cÈn thËn, ®èi chiÕu víi b¶n hîp ®ång ngo¹i, ®Õn khi xÈy ra tranh 20 chÊp th× sÏ rÊt nguy h¹i vµ lµm mÊt uy tÝn cho C«ng ty, cho nªn b¶n hîp ®ång ph¶i ®Ò cËp ®Õn mäi vÊn ®Ò. C«ng ty TOCONTAP sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång néi víi bªn uû th¸c. Hîp ®ång uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty TOCONTAP ký kÕt víi bªn uû th¸c ®îc lµm b»ng v¨n b¶n do c«ng ty so¹n th¶o trªn c¬ söa ® îc xem xÐt mét c¸ch kü lìng cÈn thËn, ®èi chiÕu víi nh÷ng tho¶ thuËn ®· ®¹t ®îc trong ®µm ph¸n, giao dÞch tríc ®©y. Hîp ®ång néi lµ mét c¬ së ph¸p lý rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña hai bªn. Th«ng thêng néi dung cña mét hîp ®ång uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty TOCONTAP nh sau PhÇn ®Çu cña hîp ®ång ghi râ tªn cña ®¬n vÞ uû th¸c, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, fax, tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam , tµi kho¶n ngo¹i tÖ do ai lµm ®¹i diÖn ký kÕt th«ng thêng bªn uû th¸c ®îc gäi t¾t lµ bªn A. Cßn vÒ phÝa c«ng ty thêng ®îc ghi. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm – TOCONTAP. §Þa chØ: 36 Bµ TriÖu – Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 84 – 4 – 82536618 84 – 4 – 8253619 Fax: 84 - 4 – 8253614. Sè tµi kho¶n 361.11.000.005 t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ ®îc gäi t¾t lµ bªn B. §iÒu 1: Tªn hµng sè lîng, ®¬n gi¸, trÞ gi¸: gi¸ c¶ thêng ®îc viÕt lµ USD/CVR H¶i Phßng hoÆc USD/POB H¶i Phßng vµ ®îc ghi râ gi¸ cña tõng ®¬n vÞ hµng ho¸ vµ tæng trÞ gi¸ cña chóng. §iÒu 2: Quy c¸ch phÈm chÊt. Thêng ®îc quy ®Þnh dùa vµo mÉu m· vµ ®îc quy ®Þnh mét c¸ch chÆt chÏ nh»m rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña bªn uû th¸c vÒ chÊt l îng cña hµng ho¸ ®Ó gi÷ v÷ng uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty, ë ®iÒu kho¶n nµy ® îc ghi nh sau: - Bªn A ph¶i giao hµng theo ®óng quy c¸ch, theo mÉu bªn B x¸c nhËn. - Tríc khi x¸c nhËn lîng s¶n xuÊt, bªn A ph¶i gi÷ cho bªn B 02 s¶n ph¶m mÉu ®Ó x¸c nhËn mÉu hµng. Bªn B ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¶ vÒ sè l îng vµ chÊt lîng hµng ho¸ tíi tay kh¸ch hµng níc ngoµi. §iÒu 3: Bao b× ®ãng gãi, ký m· hiÖu. Thêng ®îc quy ®Þnh tuú thuéc vµo hîp ®ång ngo¹i mµ bªn B ®· ký víi kh¸ch hµng níc ngoµi, vÝ dô: - Bao b× ®ãng gãi: phô lôc víi tiªu chuÈn xuÊt khÈu. - Kü m· hiÖu: mçi mét hép ph¶i cã etickÐt ®Ýnh kÌm. Néi dung etickÐt sÏ do bªn B cung cÊp cho bªn A. + Trªn mçi kiÖn hµng ph¶i ghi b»ng mùc kh«ng phai nh sau: - Mét mÆt: (n¬i ®Õn). 21
- Xem thêm -