Tài liệu Xuất khẩu tổng hợp tại công ty cung ứng tàu biển quảng ninh

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi c¶m ¬n ! T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh Doanh Quèc TÕ - Trêng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i c¬ së ®Ó thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c C« c¸c Chó c¸c Anh lµm viÖc t¹i C«ng ty cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh ®· chØ dÉn gióp ®ì T«i trong thêi gian thùc tËp lµm quen víi c«ng viÖc, trªn c¬ së ®ã T«i ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. T«i xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi PGS. TS : NguyÔn ThÞ Hêng ®· giao ®Ò tµi vµ tËn t×nh híng dÉn T«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Lêi Më §Çu Ho¹t ®éng th¬ng m¹i ra ®êi rÊt sím trong lÞch sö ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi. Qua c¸c thêi kú ph¸t triÓn trong tõng khu vùc, mçi quèc gia trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng th¬ng m¹i lu«n tån t¹i ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña nã trong mäi nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay ngµnh th¬ng m¹i ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¶ vÒ chiÒu réng lÉn bÒ s©u, nhê tiÕn bé cña khoa häc - kü thuËt c«ng nghÖ tin häc... c¸c quèc gia trªn ThÕ giíi tuú hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn, c¨n cø thuËn lîi khã kh¨n nhu cÇu cña tõng quèc gia m×nh ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch riªng phï hîp ®Ó thóc ®Èy th¬ng m¹i. NÒn kinh tÕ níc ta sau mét thêi kú dµi h¹n bÞ h¹n chÕ bëi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp trung, bao cÊp, l¹i chÞu hËu qu¶ cña c¸c cuéc chiÕn tranh kÐo dµi, tiÒm lùc kinh tÕ yÕu kÐm, tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ h¹n chÕ, bé m¸y c¸c c¸n bé qu¶n lý tõ h¹ tÇng c¬ së ®Õn thîng tÇng kiÕn tróc tr×nh ®é thÊp kÐm, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt níc. §¶ng vµ nhµ nø¬c ®· nhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy vµ ®· phÇn nµo ®· ®a ra nh÷ng c¬ chÕ kinh tÕ míi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc ho¹t ®éng, ph¸t triÓn. Qu¶ng Ninh lµ mét tØnh cã nhiÒu thuËn lîi bëi tiÒm n¨ng kinh tÕ ®a d¹ng, ®ã lµ vïng c«ng nghiÖp khai th¸c than, cã tr÷ lîng lín, cã c¶ng biÓn, cã cöa khÈu biªn giíi th«ng th¬ng víi Trung Quèc, c¸c ngµnh n«ng, l©m, ng nghiÖp ®Òu cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn,ngoµi ra Qu¶ng Ninh cßn lµ n¬i nÕu biÕt khai th¸c tèt sÏ thu hót ®îc nhiÒu nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc. Trong bèi c¶nh nãi trªn, C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Së th¬ng m¹i Qu¶ng Ninh, ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1992. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm, song ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c ngµnh tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng vµ b»ng sù cè g¾ng cña l·nh ®¹o, tËp thÓ CBCNV C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh ®· cã híng ®i ®óng ®¾n, vît qua nh÷ng khã kh¨n cña thêi k× qu¸ ®é chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ kinh tÕ míi. Tõ mét ®¬n vÞ yÕu kÐm trë thµnh ®¬n vÞ ®øng ®Çu ngµnh th¬ng m¹i, thÓ hiÖn ë møc thu nhËp cña CBCNV ngµy mét n©ng cao, nép ng©n s¸ch vµ c¸c kho¶n nghÜa vô víi nhµ níc ngµy mét t¨ng. §êi sèng CBCNV æn ®Þnh, an t©m c«ng t¸c vµ g¾n bã víi doanh nghiÖp. Nhng xuÊt nhËp khÈu tæng hîp cña C«ng ty cßn ë møc khiªm tèn, do s¶n phÈm xuÊt khÈu cña ta cha cao, kinh nghiÖm xuÊt khÈu cßn yÕu kÐm, cha ®i s©u t×m hiÓu thÞ hiÕu cña thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu ®Ó cã ®iÒu kiÖn t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu nhiÒu h¬n, cÇn t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p th¸o gì cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt khÈu nãi chung vµ c«ng ty cung øng tµu biÓn nãi riªng. Môc tiªu ®Ò ra ®èi víi c«ng ty lµ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh«ng nh÷ng tån t¹I trªn thÞ trêng mµ cßn ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng m¹nh. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã lµ buéc ph¶I kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng s½n cã lÉn tiÒm tµng, song song víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao vÞ trÝ trªn thÞ trêng trong níc còng nh më réng thÞ trêng quèc tÕ. së lý luËn, ®· ®ù¬c trang bÞ ë trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi, t×m hiÓu thùc tr¹ng cña C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh. Cïng víi nguån tµi liÖu nh s¸ch b¸o, c¸c b¸o c¸o cña C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh, em ®· chän ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p më réng thÞ trêng xuÊt khÈu tæng hîp cña c«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh". Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®îc chia thµnh 3 ch¬ng chÝnh: Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ më réng thÞ trêng níc ngoµi. Ch¬ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng níc ngoµi cña C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh trong thêi gian qua. Ch¬ng III. Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cña C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh. Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp I/- thÞ trêng vµ c¸c ph¬ng thøc më réng thÞ trêng. 1/. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ trêng: 1.1 Kh¸i niÖm: Cã rÊt nhiÒu c¸ch xem xÐt thÞ trêng díi gãc ®é kh¸c nhau, tõ ®ã cã kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng. Ta cã thÓ gÆp mét sè kh¸i niÖm phæ biÕn sau: ThÞ trêng lµ biÓu hiÖn ng¾n gän cña qu¸ tr×nh mµ nhê ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c hé gia ®×nh vÒ viÖc tiªu dïng c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau c¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp vÒ viÖc s¶n xuÊt c¸i g× vµ nh thÕ nµo c¸c quyÕt ®Þnh cña c«ng nh©n vÒ lµm viÖc bao nhiªu vµ cho ai ®îc ®iÒu hoµ bëi sù ®iÒu chØnh gi¸. ThÞ trêng lµ tËp hîp c¸c dµn xÕp mµ th«ng qua ®ã ngêi b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc nhau ®Ó trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. ThÞ trêng lµ mét khu«n khæ v« h×nh trong ®ã ngêi nµy tiÕp xóc víi ngêi kia ®Ó trao ®æi mét thø g× ®ã khan hiÕm vµ trong ®ã hä cïng x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè lîng trao ®æi. Theo quan ®iÓm kinh tÕ häc th×. ThÞ trêng lµ tæng thÓ cña cung vµ cÇu ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ. §øng trªn gi¸c ®é qu¶n lý mét doanh nghiÖp kh¸i niÖm thÞ trêng ph¶i ®îc g¾n víi c¸c nh©n tè kinh tÕ tham gia vµo thÞ trêng nh: Ngêi mua, ngêi b¸n, ngêi ph©n phèi...Víi nh÷ng hµnh vi cô thÓ cña hä. Nh÷ng hµnh vi nµy kh«ng ph¶i bao giê còng tu©n theo qui luËt cøng nh¾c dùa trªn gi¶ thuyÕt vÒ tÝnh hîp lý trong tiªu dïng. Hµnh vi cô thÓ cña ngêi mua vµ ngêi b¸n ®èi víi mét s¶n phÈm cô thÓ cßn chÞu sù t¸c ®éng cña yÕu tè t©m lý vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch. Ch¼ng h¹n trong mét sè trêng hîp cô thÓ khi gi¸ cña s¶n phÈm t¨ng lªn th× nhu cÇu vÒ s¶n phÈm ®ã kh«ng nh÷ng gi¶m ®i vµ ngîc l¹i cßn t¨ng lªn. Trong nh÷ng trêng hîp nµy tÝnh qui luËt chung cña nhu cÇu vµ vai trß ®iÒu tiÕt cña gi¸ c¶ kh«ng cßn ®óng n÷a. Nh vËy víi mét s¶n phÈm cô thÓ vµ mét nhãm kh¸ch hµng cô thÓ, nh÷ng quy luËt chung cña mèi quan hÖ cung cÇu kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng. MÆt kh¸c trong diÒu kiÖn kinh doanh hiÖn ®¹i th× trong kh¸i niÖm thÞ trêng yÕu tè cung cÊp ®ang mÊt dÇn tÇm quan träng, trong khi ®ã nhu cÇu vµ nhËn biÕt nhu cÇu lµ nh÷ng yÕu tè ngµy cµng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. HiÖn nay do n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cho thÞ trêng ®· t¨ng lªn gÇn nh lµ v« h¹n trong khi ®ã nhu cÇu ®èi víi s¶n phÈm ®· tiÕn gÇn tíi møc b·o hoµ th× ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn h¼n sang quan ®iÓm nhu cÇu. Trong ®ã mäi doanh nghiÖp ph¶i tËp chung sù chó ý vµo viÖc n¾m b¾t nhu cÇu vµ c¸c ph¬ng thøc ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu ®ã. V× thÕ viÖc kh¸i niÖm thÞ trêng cña doanh nghiÖp ph¶i nhÊn m¹nh vµo vai trß quÕt ®Þnh cña nhu cÇu. Song nhu cÇu lµ hµnh vi, ý kiÕn, th¸i ®é bªn ngoµi cña kh¸ch hµng, lµ c¸i mµ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn ®îc. V× vËy ®øng trªn gi¸c ®é doanh nghiÖp th×: ThÞ trêng cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã, tøc lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®ang mua hoÆc cã thÓ sÏ mua s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . Khi vËn dông kh¸i niÖm trªn cho thÞ trêng ThÕ giíi th× nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cµng râ nÐt h¬n, sù kh¸c biÖt vµ ®a d¹ng cµng trë nªn s©u s¾c h¬n. Do ®ã, cã thÓ ®a ra kh¸i niÖm thÞ trêng Quèc tÕ cña doanh nghiÖp nh sau: ThÞ trêng Quèc tÕ cña doang nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng kh¸ch hµng nø¬c ngoµi vµ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã . 1.2 C¸c chøc n¨ng vµ vai trß cña thÞ trêng: Vai trß cña thÞ trêng trong ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa - Thø nhÊt: ThÞ trêng lµ ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng cña s¶n xuÊt hµng hãa. C¸c chñ thÓ kinh tÕ th«ng qua thÞ trêng ®Ó mua b¸n c¸c yÕu tè, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm mua ®îc c¸c hµng hãa, tiªu dïng vµ dÞch vô. Kh«ng cã thÞ trêng thÞ s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng hãa kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. - Thø hai: ThÞ trêng lµ trung t©m cña tßan bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng hãa. ThÞ trêng lµ n¬i kiÓm tra chÊt lîng, chñng lo¹i, sè lîng hµng hãa, thÞ trêng ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - Thø ba: Nãi ®Õn thÞ trêng lµ nãi ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ s¶n lîng hµng hãa. - Thø t: Th«ng qua viÖc mua b¸n hµng hãa trªn c¸c thÞ trêng hµng hãa, yÕu tè s¶n xuÊt vµ thÞ trêng tiªu dïng, dÞch vô, lÊy tiÒn tÖ lµm m«i giíi, lµm cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ cã ®îc thu nhËp. V× vËy thÞ trêng thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. - Thø n¨m: ThÞ trêng trong níc cã mèi quan hÖ chÆt chÎ víi thÞ trêng ngßai níc th«ng qua häat ®éng ngo¹i th¬ng, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngo¹i th¬ng sÏ ®¶m b¶o më réng thÞ trêng. C¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña thÞ trêng trong níc vµ ®¶m b¶o sù c©n b»ng gi÷a hai thÞ trêng ®ã. Víi ý nghÜa vµ vai trß nh vËy cña thÞ trêng, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa ë níc ta cÇn chñ ®éng ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ trêng. Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa ®· chØ ra lµ bíc ®Çu xuÊt hiÖn thÞ trêng hµng tiªu dïng, sau ®ã më réng thÞ trêng t liÖn s¶n xuÊt, sè lao ®éng, dÞch vô... 1.3 Ph©n lo¹i vµ ph©n ®o¹n thÞ trêng: 1.3.1 Ph©n lo¹i thÞ trêng: Khi xem xÐt trªn gi¸c ®é c¹nh tranh hay ®éc quyÒn tøc lµ xem xÐt hµnh vi cña thÞ trêng, c¸c nhµ kinh tÕ ph©n lo¹i thÞ trêng nh sau: ThÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o, thÞ trêng ®éc quyÒn, thÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hßan h¶o bao gåm c¹nh tranh ®éc quyÒn vµ ®éc quyÒn tËp ®oµn. Khi ph©n lo¹i thÞ trêng, c¸c nhµ kinh tÕ sö dông c¸c tiªu thøc c¬ b¶n sau: Sè lîng ngêi b¸n vµ ngêi mua: ®©y lµ tiªu thøc rÊt quan träng x¸c ®Þnh cÊu tróc thÞ trêng. Trong thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o vµ c¹nht tranh ®éc quyÒn cã rÊt nhiÒu ngêi b¸n vµ ngêi mua. Mçi ngêi trong sè hä chØ b¸n (hoÆc mua) mét phÇn rÊt nhá trong lîng cung thÞ trêng. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn b¸n th× mét nghµnh chØ cã mét ngêi b¸n (ngêi s¶n xuÊt) duy nhÊt. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn mua chØ cã mét ngêi mua duy nhÊt. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn cã mét vµi ngêi b¸n, cßn trong thÞ trêng ®éc quyÒn mua tËp ®oµn chØ cã mét sè ngêi mua. - Lo¹i s¶n phÈm: Trong thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o, s¶n phÈm ®ång nhÊt, trong thÞ trêng c¹nh tranh ®éc quyÒn s¶n phÈm kh¸c nhau. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn tËp ®oµn, s¶n phÈm cã thÓ gièng nhau cã thÓ kh¸c nhau mét Ýt. Táng thÞ trêng ®éc quyÒn s¶n phÈm lµ ®éc nhÊt. - Søc m¹nh thÞ trêng cña ngêi b¸n vµ ngêi mua. Trong thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o, ngêi b¸n vµ ngêi mua ®Òu kh«ng cã ¶nh hëng g× ®Õn gi¸ thÞ trêng cña s¶n phÈm, nghÜa lµ hä kh«ng cã søc m¹nh thÞ trêng. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn b¸n (mua) ngêi b¸n (mua) cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn gÝa thÞ trêng cña s¶n phÈm. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn b¸n (mua) tËp ®oµn, ngêi b¸n (mua) cã ¶nh hëng ®Õn gi¸ thÞ trêng cña s¶n phÈm ë mét møc ®é nµo ®ã. - C¸c trë ng¹i gia nhËp thÞ trêng: trong thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o c¸c trë ng¹i gia nhËp thÞ trêng lµ rÊt thÊp. Ngîc l¹i, trong thÞ trêng ®éc quyÒn b¸n (mua) tËp ®oµn cã nh÷ng trë ng¹i ®¸ng kÓ ®èi víi viÖc gia nhËp thÞ trêng. Ch¼ng h¹n, trong c¸c nghµnh s¶n xuÊt « t«, luyÖn kim... viÖc x©y dùng nhµ m¸y míi lµ rÊt tèn kÐm. §ã chÝnh lµ trë ng¹i lín ®èi víi viÖc gia nhËp thÞ trêng. Cßn trong ®iÒu kiÖn ®éc quyÒn th× viÖc gia nhËp thÞ trêng lµ cùc k× khã kh¨n. - H×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸: trong c¹nh tranh hoµn h¶o kh«ng cã sù c¹nh tranh phi gi¸. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn còng nh trong ®éc quyÒn tËp ®oµn, c¸c nhµ s¶n xuÊt sö dông nhiÒu h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ nh qu¶ng c¸o, ph©n biÖt s¶n phÈm. C¸c nhµ ®éc quyÒn còng qu¶ng c¸o ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng. 1.3.2. Ph©n ®o¹n thÞ trêng - Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ph©n ®o¹n thÞ trêng + Kh¸i niÖm ®o¹n thÞ trêng vµ ph©n ®o¹n thÞ trêng: §o¹n thÞ trêng lµ mét nhãm ngêi tiªu dïng cã ph¶n øng nh nhau ®èi víi cïng mét tËp hîp nh÷ng kÝch thÝch cña marketing. Ph©n ®o¹n thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh ph©n chia ngêi tiªu dïng thµnh nhãm trªn c¬ së nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt nhu cÇu, vÒ tÝnh c¸ch hay hµnh vi. Nh vËy vÒ thùc chÊt ph©n ®o¹n thÞ trêng lµ ph©n chia theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh thÞ trêng tæng thÓ quy m« lín, kh«ng ®ång nhÊt, mu«n h×nh mu«n vÎ vÒ nhu cÇu thµnh nhãm (®o¹n, khóc) nhá h¬n ®ång nhÊt vÒ nhu cÇu. Qua ®Þnh nghÜa trªn cho thÊy sau khi ph©n ®o¹n, thÞ trêng tæng thÓ sÏ ®îc chia nhá thµnh c¸c nhãm (®o¹n, khóc). Nh÷ng kh¸ch hµng trong cïng mét ®o¹n thÞ trêng sÏ cã sù ®ång nhÊt (gièng nhau) vÒ nhu cÇu hoÆc íc muèn hoÆc cã nh÷ng ph¶n øng gièng nhau tríc cïng mét kÝch thÝch marketing. Ph©n ®o¹n thÞ trêng nh»m môc ®Ých gióp doanh nghÞªp trong viÖc lùa chän mét hoÆc vµi ®o¹n thÞ trêng môc tiªu ®Ó lµm ®èi tîng u tiªn cho c¸c nç lùc marketing. + Quan niÖm chung vÒ ph©n ®o¹n thÞ trêng ThÞ trêng rÊt ®a d¹ng. Ngêi mua cã thÓ rÊt kh¸c nhau vÒ nhu cÇu: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, n¬i c tró, th¸i ®é vµ thãi quen mua s¾m. Sè lîng ®o¹n thÞ trêng trªn mét thÞ trêng tæng thÓ rÊt kh¸c nhau phô thuéc vµo viÖc ngêi ta sö dông c¸c tiªu chuÈn ph©n ®o¹n nh thÕ nµo. + Yªu cÇu cña ph©n ®o¹n thÞ trêng: Ph©n ®o¹n thÞ trêng nh»m gióp doanh nghÞªp x¸c ®Þnh nh÷ng ®o¹n thÞ trêng môc tiªu hÑp vµ ®ång nhÊt h¬n thÞ trêng tæng thÓ. Ho¹t ®éng marketing cña doanh nghÞªp sÏ nh»m vµo mét môc tiªu râ rµng cô thÓ h¬n, cã hiÖu lùc h¬n. Nhng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ viÖc ph©n chia cµng nhá thÞ trêng tæng thÓ lµ cµng cã lîi. §iÒu quan träng cña c«ng viÖc nµy lµ mét mÆt ph¶i ph¸t hiÖn tÝnh kh«ng ®ång nhÊt gi÷a c¸c nhãm kh¸ch hµng, mÆt kh¸c sè lîng kh¸ch hµng trong mçi ®o¹n ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng bï ®¾p l¹i nç lùc marketing cña doanh nghiÖp th× viÖc ph©n ®o¹n ®ã míi cã hiÖu qu¶. Nh vËy, nÕu mét doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña mét nhãm kh¸ch hµng ®ång thêi cã l·i th× nhãm kh¸ch hµng ®ã chÝnh lµ mét ®o¹n thÞ trêng cã hiÖu qu¶. §Ó x¸c ®Þnh ®îc mét ®o¹n thÞ trêng cã hiÖu qu¶ viÖc ph©n ®o¹n thÞ trêng ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: . TÝnh ®o lêng ®îc, tøc lµ quy m« vµ hiÖu qu¶ cña ®o¹n thÞ trêng ®ã ph¶i ®o lêng ®îc. . TÝnh tiÕp cËn ®îc, tøc lµ doanh nghÞªp ph¶i nhËn biÕt vµ phôc vô ®îc ®o¹n thÞ trêng ®· ph©n chia theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. . TÝnh quan träng, nghÜa lµ c¸c ®o¹n thÞ trêng ph¶i bao gåm c¸c kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®ång nhÊt víi quy m« ®ñ lín ®Ó cã kh¶ n¨ng sinh lêi ®îc. . TÝnh kh¶ thi, tøc lµ cã thÓ cã ®ñ nguån lùc ®Ó h×nh thµnh vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh marketing riªng biÖt cho tõng ®o¹n thÞ trêng ®· ph©n chia. - C¸c tiªu thøc dïng ®Ó ph©n ®o¹n thÞ trêng. VÒ mÆt lý thuyÕt ®Ó ph©n ®o¹n thÞ trêng tæng thÓ, bÊt kú mét ®Æc trng nµo cña ngêi tiªu dïng còng cã thÓ ®îc sö dông lµm tiªu chuÈn. Song ®Ó ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu cña ph©n ®o¹n thÞ trêng, trªn thùc tÕ ngêi ta chØ chän mét sè ®Æc trng tiªu biÓu vµ xem nh lµ c¬ së dïng ®Ó ph©n chia mét thÞ trêng tæng thÓ. C¸c c¬ së nµy lµ nh÷ng nguyªn nh©n t¹o ra sù kh¸c biÖt vÒ nhu cÇu vµ ®ßi hái sù kh¸c biÖt vÒ chiÕn lîc marketing. Tõ nh÷ng c¬ së ®ã ngêi ta x¸c ®Þnh c¸c tiªu thøc hay tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n ®o¹n (xem b¶ng díi ®©y) B¶ng c¬ së vµ tiªu thøc dïng ®Ó ph©n ®o¹n thÞ trêng C¬ së ph©n ®o¹n Tiªu thøc ph©n ®o¹n §A lý MiÒn (miÒn B¾c, miÒn Nam) vïng (thµnh thÞ, n«ng th«n), tØnh, HuyÖn, QuËn, x·, phêng... D©n sè - X· héi Tuæi; Giíi tÝnh; Thu nhËp (c¸ nh©n vµ hé); NghÒ nghÞªp, Tr×nh ®é häc vÊn, t×nh tr¹ng h«n nh©n; Quy m« gia ®×nh, giai tÇng x· héi, tÝn ngìng, chñng téc, d©n téc , t×nh tr¹ng viÖc lµm... T©m lý Th¸i ®é, ®éng c¬, c¸ tÝnh, lèi sèng, gi¸ trÞ v¨n ho¸, thãi quen... Hµnh vi tiªu dïng Lý do mua; Lîi Ých t×m kiÕm; Sè lîng vµ tû lÖ tiªu dïng; TÝnh trung thµnh... + Ph©n ®o¹n theo ®Þa lý ThÞ trêng tæng thÓ sÏ ®îc chia c¾t thµnh nhiÒu ®¬n vÞ ®Þa lý: vïng, miÒn, tØnh, thµnh phè; quËn - huyÖn; phêng - x·... ®©y lµ c¬ së ph©n ®o¹n ®îc ¸p dông phæ biÕn v× sù kh¸c biÖt vÒ nhu cÇu thêng g¾n víi yÕu tè ®Þa lý (khu vùc). VÝ dô: ¨n s¸ng cña ngêi miÒn B¾c thêng lµ c¸c lo¹i b¸nh, bón, phë...Ngêi miÒn Nam lµ cµ phª - b¸nh ngät. Ngêi miÒn B¾c Ýt ¨n cay. Ngîc l¹i: vÞ ngät, cay ®Ëm lµ së thÝch cña ngêi miÒn Trung vµ miÒn Nam. + Ph©n ®o¹n theo d©n sè - x· héi: Nhãm tiªu thøc thuéc lo¹i nµy bao gåm: giíi tÝnh, tuæi t¸c, nghÒ nghÞªp, tr×nh ®é v¨n ho¸, quy m« gia ®×nh, t×nh tr¹ng h«n nh©n, thu nhËp, giai tÇng x· héi; tÝn ngìng, d©n téc, s¾c téc... D©n sè - x· héi víi c¸c tiªu thøc nãi trªn lu«n ®îc sö dông phæ biÕn trong ph©n ®o¹n thÞ trêng bëi hai lý do: Thø nhÊt, chóng lµ c¬ së chÝnh t¹o ra sù kh¸c biÖt vÒ nhu cÇu vµ hµnh vi mua. VÝ dô: giíi tÝnh kh¸c nhau, nhu cÇu s¶n phÈm kh¸c nhau. Phô n÷ thêng thÝch dïng xe m¸y h×nh thøc ®Ñp, nhÑ, tèc ®é võa ph¶i, dÔ ®iÒu khiÓn. Nam giíi l¹i a chuéng c¸c lo¹i xe ph©n khèi lín, tèc ®é cao, d¸ng khoÎ... Thø hai, c¸c ®Æc ®iÓm vÒ d©n sè - x· héi dÔ ®o lêng. C¸c tiªu thøc thuéc lo¹i nµy thêng cã s½n sè liÖu v× chóng ®îc sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Hçu hÕt c¸c mÆt hµng tiªu dïng ®Òu ph¶i sö dông tiªu thøc nµy trong ph©n ®o¹n. Tuy nhiªn tuú thuéc vµo tõng mÆt hµng cô thÓ mµ ngêi ta sö dông mét vµi tiªu thøc cô thÓ trong nhãm. VÝ dô: tuæi t¸c vµ giai ®o¹n cña chu kú sèng gia ®×nh ®îc sö dông phæ biÕn ®Ó ph©n ®o¹n thÞ trêng ®å ch¬i, thùc phÈm, ®å gia dông, quÇn ¸o... Thu nhËp l¹i ®îc c¸c thÞ trêng xe h¬i, xe m¸y, néi thÊt, mü phÈm... chän lµm tiªu thøc ph©n ®o¹n chÝnh. Xu híng chung ngêi ta thêng sö dông kÕt hîp nhiÒu tiªu thøc thuéc lo¹i nµy trong ph©n ®o¹n v× c¸c tiªu thøc ®ã lu«n cã mèi quan hÖ vµ ¶nh h ëng qua l¹i víi nhau. + Ph©n ®o¹n theo t©m lý häc. C¬ së ph©n ®o¹n nµy ®îc thÓ hiÖn thµnh c¸c tiªu thøc nh: Th¸i ®é, ®éng c¬, lèi sèng, sù quan t©m, quan ®iÓm, gi¸ trÞ v¨n ho¸... ViÖc sö dông c¸c tiªu thøc theo t©m lý häc dùa trªn c¬ së cho r»ng: c¸c yÕu tè thuéc t©m lý ®ãng vai trß quan träng ¶nh hëng tíi hµnh vi lùa chän vµ mua s¾m hµng ho¸ cña ngêi tiªu dïng. Khi ph©n ®o¹n, c¸c tiªu thøc thuéc nhãm nµy thêng ®îc sö dông ®Ó hç trî cho c¸c tiªu thøc theo D©n sè - X· héi. Trong mét sè trêng hîp nã còng ®îc coi lµ nhãm tiªu thøc ph©n ®o¹n chÝnh. VÝ dô: hµng may mÆc, mü phÈm... thêng kh¸ch hµng chó ý ®Õn c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm g¾n víi c¸c thuéc tÝnh t©m lý nh: lßng tù hµo vÒ quyÒn së h÷u, c¸ tÝnh, lèi sèng h¬n lµ nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c. V× vËy, ë nh÷ng thÞ trêng nµy ngêi ta hay ph©n chia kh¸ch hµng theo nh÷ng nhãm ®ång nhÊt vÒ lèi sèng. C¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ¸p dông cho hä nÆng vÒ nhÊn m¹nh c¸c khÝa c¹nh cña mét lèi sèng. + Ph©n ®o¹n theo hµnh vi tiªu dïng. Theo c¬ së nµy, thÞ trêng ngêi tiªu dïng sÏ ®îc ph©n chia thµnh c¸c nhãm ®ång nhÊt vÒ c¸c ®Æc tÝnh sau: Lý do mua s¾m, lîi Ých t×m kiÕm, tÝnh trung thµnh, sè lîng vµ tû lÖ sö dông, cêng ®é tiªu thô, t×nh tr¹ng sö dông (®· sö dông, cha sö dông, kh«ng sö dông...). Khi lùa chän c¸c tiªu thøc ph©n ®o¹n, nh÷ng tiªu thøc thuéc nhãm nµy ®· ®îc nhiÒu nhµ marketing cho r»ng c¸c ®Æc tÝnh vÒ hµnh vi øng xö lµ khëi ®iÓm tèt nhÊt ®Ó h×nh thµnh c¸c ®o¹n thÞ trêng. 2/. C¸c ph¬ng thøc më réng thÞ trêng níc ngoµi. Ph¬ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó më réng thÞ trêng níc ngoµi lµ th«ng qua xuÊt khÈu. Mét doanh nghiÖp cã thÓ xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh b»ng hai c¸ch lµ xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp: 2.1. XuÊt khÈu gi¸n tiÕp: XuÊt khÈu gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc khi doanh nghiÖp th«ng qua dÞch vô cña c¸c tæ chøc ®éc lËp, ®Æt ngay t¹i níc xuÊt khÈu ®Ó tiÕn hµnh xuÊt khÈu cña m×nh ra níc ngoµi. H×nh thøc nµy cã nh÷ng u ®iÓm c¬ b¶n lµ Ýt ph¶i ®Çu t, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i triÓn khai mét lùc lîng ra níc ngoµi còng nh c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp vµ khuyÕch tr¬ng ë níc ngoµi. Sau n÷a, nã còng h¹n chÕ ®îc c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra t¹i thÞ trêng níc ngoµi v× tr¸ch nhiÖm b¸n hµng thuéc vÒ c¸c tæ chøc kh¸c. Tuy nhiªn, h×nh thøc nµy cã nh÷ng h¹n chÕ lµ gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp do ph¶i chia sÎ víi c¸c tæ chøc tiªu thô vµ do kh«ng cã liªn hÖ trùc tiÕp víi thÞ trêng níc ngoµi nªn viÖc n¾m b¾t c¸c th«ng tin bÞ h¹n chÕ, kh«ng thÝch øng nhanh ®îc víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ trêng. Trong h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c trung gian ph©n phèi sau ®©y: + H·ng bu«n xuÊt khÈu: lµ h·ng bu«n n»m t¹i níc xuÊt khÈu, mua hµng cña ngêi s¶n xuÊt sau ®ã b¸n l¹i cho ngêi níc ngoµi. C¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu trùc tiÕp thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vµ chÞu mäi rñi ro liªn quan ®Õn viÖc xuÊt khÈu. C¸c nhµ s¶n xuÊt th«ng qua c¸c h·ng nµy, ®Ó th«ng qua thÞ trêng níc ngoµi vµ quan hÖ giao dÞch, kh«ng kh¸c g× nhiÒu so víi c¸c kh¸ch hµng trong níc. H·ng bu«n xuÊt khÈu ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng t×m thÞ trêng, chän kªnh ph©n phèi, x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¸n hµng, cÊp tÝn dông cho c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh b¸n hµng vµ chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. §«i khi h·ng bu«n xuÊt khÈu cÊp tÝn dông cho ngêi s¶n xuÊt vµ t vÊn cho ngêi s¶n xuÊt vÒ thiÕt kÕ s¶n phÈm, bao gãi vµ yªu cÇu nh·n hiÖu ®Æc biÖt cña thÞ trêng níc ngoµi. HÇu hÕt c¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu chØ chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng ë mét sè thÞ trêng nhÊt ®Þnh vµ mèt sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh. T¹i thÞ trêng níc ngoµi hä cã lùc lîng b¸n hµng hoÆc sö dông ®¹i lý, thËm chÝ cã kho b·i, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, lóc ®ã nã trë thµnh mét tæ chøc ®Çy quyÒn lùc, thèng nhÊt nªn th¬ng m¹i cña c¶ mét khu vùc thÞ trêng. + C«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu: C«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu ho¹t ®éng gièng nh mét liªn doanh xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c¸c chøc n¨ng marketing xuÊt khÈu nh nghiªn cøu thÞ trêng, chän kªnh ph©n phèi vµ kh¸ch hµng, tiÕn hµnh ch¬ng tr×nh b¸n hµng vµ qu¶ng c¸o hµng… kh¸c víi h·ng bu«n xuÊt khÈu, c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu kh«ng b¸n hµng trªn danh nghÜa cña m×nh mµ ®îc thùc hiÖn trªn danh nghÜa cña nhµ s¶n xuÊt, C«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu chØ gi÷ vai trß cè vÊn, c¸c dÞch vô cña c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu ®îc thanh to¸n b»ng hoa hång céng thªm mét kho¶n tiÒn cè ®Þnh hµng th¸ng hoÆc hµng n¨m vµ tiÒn thanh to¸n cho c¸c chi phÝ ®îc tho¶ thuËn. C¸c c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu cã thÓ cïng mét lóc thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh©n danh nhiÒu nhµ s¶n xuÊt. + §¹i lý xuÊt khÈu: §¹i lý xuÊt khÈu lµ mét h·ng hay c¸ nh©n, theo mét hîp ®ång ®Æc biÖt, b¸n hµng víi danh nghÜa cña nhµ s¶n xuÊt vµ ®îc hëng thï lao b»ng hoa hång, quyÒn së h÷ hµng ho¸ ®îc chuyÓn trùc tiÕp tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi mua th«ng qua trung gian. + Kh¸ch v·ng lai: PhÇn lín c¸c nhµ nhËp khÈu níc ngoµi vµ c¸c nhµ ph©n phèi nh c¸c cöa hµng, hÖ thèng cöa hµng t¹p phÈm, c¸c nhµ s¶n xuÊt sö dông nguyªn liÖu th« vµ linh kiÖn sö dông cho kh¸ch du lÞch tõ níc nµy sang níc kh¸c nh nguån cung cÊp hµng, kh¸ch du lÞch lµ nh©n viªn cña nhµ nhËp khÈu, th«ng thêng c¸c kh¸ch du lÞch cã quyÒn lËp c¸c ®¬n ®Æt hµng trong ph¹m vi tµi chÝnh vµ gi¸ c¶ nhÊt ®Þnh cho c¸c chuyÕn giao hµng ngay mµ kh«ng cÇn ®îc phÐp cña c¬ quan trong níc. + C¸c tæ chøc ph©n phèi: C¸c tæ chøc ph©n phèi lµ sù pha t¹p gi÷a xuÊt khÈu gi¸n tiÕp vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp. Nã lµ kªnh giao tiÕp v× kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn cña nhµ s¶n xuÊt, song còng cã thÓ xem nh mét kªnh trùc tiÕp khi nhµ s¶n xuÊt cã thÓ sö dông c¸ch ®iÒu hµnh mang tÝnh hµnh chÝnh ®èi víi chÝnh s¸ch ho¹t ®éng cña tæ chøc phèi hîp. Cã hai lo¹i tæ chøc phèi hîp lµ phèi hîp trung gian vµ c¸c tæ hîp xuÊt khÈu. 2.2. XuÊt khÈu trùc tiÕp: HÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt chØ sö dông c¸c trung gian ph©n phèi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, khi ®· ph¸t hiÖn ®ñ m¹nh ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp tæ chøc b¸n hµng riªng cña m×nh, ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t trùc tiÕp thÞ trêng th× hä thÝch sö dông c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp h¬n. Trong h×nh thøc nµy nhµ s¶n xuÊt trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng níc ngoµi ë khu vùc thÞ trêng níc ngoµi th«ng qua tæ chøc cña m×nh. VÒ nguyªn t¾c mÆc dï xuÊt khÈu trùc tiÕp cã lµm t¨ng thªm rñi ro trong kinh doanh song nã còng cã nh÷ng u ®iÓm sau: - Gi¶m bít lîi nhuËn trung gian sÏ lµm t¨ng chªnh lÖch gi¸ b¸n vµ chi phÝ, tøc lµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho nhµ s¶n xuÊt. - Ngêi s¶n xuÊt cã liªn hÖ trùc tiÕp vµ ®Ò ®Æn víi kh¸ch hµng, víi thÞ tr¬ng, biÕt ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh b¸n hµng do ®ã cã thÓ cã thay ®æi s¶n phÈm vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¸n hµng trong c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. C¸c tæ chøc b¸n hµng trùc tiÕp cña nhµ s¶n xuÊt gåm c¸c lo¹i sau: + C¬ së b¸n hµng trong níc + Chi nh¸nh t¹i níc ngoµi + §¹i diÖn b¸n hµng xuÊt khÈu + Tæ chøc trî gióp ë níc ngoµi + §¹i lý nhËp khÈu + Nhµ th¬ng lîng quèc tÕ mua vµ b¸n + ChuyÓn giao hoÆc xuÊt khÈu bÝ quyÕt c«ng nghÖ + Trî gióp kü thuËt cho níc ngoµi + Hîp ®ång qu¶n lý II/- C¸c ph¬ng ph¸p th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi. Sau khi ®· lùa chän ®îc mÆt hµng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh lùa chän thÞ trêng ®Ó xuÊt khÈu mÆt hµng ®ã. §©y lµ kh©u më ®Çu ®Çy khã kh¨n, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong t¬ng lai cña doanh nghiÖp. ViÖc lùa chän thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch tæng hîp nhiÒu yÕu tè bao gåm nh÷ng yÕu tè vÒ chÝnh trÞ, v¨n ho¸-x· héi, luËt ph¸p, kinh tÕ, chiÕn tranh, c¸c yÕu tè thuéc vÒ m«i trêng tµi chÝnh. Tuy nhiªn doanh nghiÖp th¬ng kh«ng ho¹t ®éng trªn toµn bé thÞ trêng ®· nghiªn cøu mµ chØ ho¹t ®éng trªn mét hoÆc mét sè ®o¹n thÞ trêng ®· ®îc ph©n ®o¹n theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. 1/. C¸c ph¬ng thøc ®Ó tiÕp cËn thÞ trêng níc ngoµi: a. TiÕp cËn thô ®éng: Lµ viÖc doanh nghiÖp ®¸p øng l¹i nhu cÇu cña thÞn trêng níc ngoµi kh«ng theo mét kÕ ho¹ch ®Þnh tríc. Doanh nghiÖp chØ thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng khi ®îc nhµ nhËp khÈu ®Ò nghÞ, c¸ch tiÕp cËn nµy kh«ng mang tÝnh hÖ thèng vµ ®Þnh híng râ rµng, do ®ã lµm cho ho¹t ®éng marketing quèc tÕ Ýt nhiÒu mang tÝnh rêi r¹c. b. TiÕp cËn chñ ®éng: Lµ viÖc lùa chän thÞ trêng ®îc thùc hiÖn theo mét kÕ ho¹ch dù kiÕn tríc nh»m ®¶m b¶o th©m nhËp ch¾c ch¾n vµ l©u dµi vµo thÞ trêng míi. Trong trêng hîp nµy, chi phÝ ph¶i bá ra sÏ cao h¬n nhng doanh nghiÖp sÏ bï ®¾p l¹i b»ng lîi nhuËn dµi h¹n. 2/- C¸c chiÕn lîc ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng. a. ChiÕn lîc tËp trung (Quèc tÕ ho¸ tõng phÇn): Víi chiÕn lîc nµy doanh nghiÖp chØ ¸p dông khi th©m nhËp s©u vµo mét sè thÞ trêng níc ngoµi. ChiÕn lîc nµy cã u ®iÓm lµ: + DÔ tËp chung ®îc c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp, viÖc chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm ®¹t ®îc ë møc cao. + Ho¹t ®éng qu¶n lý trªn c¸c thÞ trêng ®îc thùc hiÖn dÔ dµng. Nhîc ®iÓm: + TÝnh linh ho¹t trong kinh doanh kÐm. + Rñi ro trong kinh doanh lín. b. ChiÕn lîc ph©n t¸n ( Quèc tÕ ho¸ toµn cÇu): Víi chiÕn lîc nµy C«ng ty ¸p dông më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cïng mét lóc sang nhiÒu thÞ trêng níc ngoµi kh¸c nhau, khã x©m nhËp vµo mét thÞ trêng. ChiÕn lîc nµy cã u ®iÓm lµ: + TÝnh linh ho¹t trong kinh doanh cao. + Cã thÓ h¹n chÕ ®îc rñi ro. Nhîc ®iÓm: + Ho¹t ®éng kinh doanh bÞ dµn tr¶i, s¶n phÈm khã tiªu chuÈn ho¸. +Ho¹t ®éng qu¶n lý trªn c¸c thÞ trêng phøc t¹p. Ch¬ng II Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng níc ngoµi cña c«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh trong thêi gian qua. I/- Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh. 1/.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: Cïng víi ®êng lèi më cöa vµ ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc, víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, TØnh Qu¶ng Ninh víi ®Þa ®Çu §«ng b¾c cña Tæ quèc víi diÖn tÝch 5100 km2 cã nhiÒu tiÒm n¨ng nh du lÞch, th¬ng m¹i, c«ng nghiÖp...ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh lµ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÒ mäi mÆt. Trong ®ã chiÕn lîc ph¸t triÓn khu vùc C¶ng Hßn gai - C¸i l©n - V¹n gia trë thµnh nh÷ng trung t©m th¬ng m¹i Du lÞch – DÞch vô, c«ng nghiÖp lµ mét chiÕn lîc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Khu vùc nµy ®· trë thµnh mét ®Çu mèi giao th«ng ®êng biÓn quan träng vµ ngµnh kinh tÕ c¶ng biÓn trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ cã tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh ®Ó thóc ®Èy xuÊt nhËp khÈu –Du lÞch vµ dÞch vô ph¸t triÓn. Ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 60 ®Õn nay C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh ®· tr¶i qua nhiÒu bíc th¨ng trÇm. Tõ 1962 ®Õn n¨m 1977 C«ng ty cung øng TÇu biÓn Qu¶ng Ninh ®îc thµnh lËp víi tªn gäi C«ng ty Cung øng tµu biÓn vµ dÞch vô Qu¶ng Ninh trùc thuéc Tæng côc du lÞch ViÖt Nam. Tõ n¨m 1978 ®Õn 1987 C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh t¸ch ra khái Tæng Côc Du lÞch ViÖt Nam vµ trùc thuéc UBND TØnh Qu¶ng Ninh víi tªn gäi : C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô : Kinh doanh cung øng c¸c dÞch vô cho ho¹t ®éng tµu biÓn t¹i khu vùc Qu¶ng Ninh. N¨m 1988 UBND TØnh Qu¶ng Ninh quyÕt ®Þnh s¸t nhËp c«ng ty C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh vµ C«ng ty du lÞch H¹ long Thµnh lËp C«ng ty du lÞch vµ dÞch vô Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh. Ngµy 2/12/1992 TØnh Qu¶ng Ninh ra th«ng b¸o sè 299 TB/TU t¸ch c«ng ty Du lÞch dÞch vô cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh thµnh 2 c«ng ty : + C«ng ty du lÞch h¹ long. + C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh Ngµy 16/12/1992 UBND TØnh Qu¶ng Ninh ra quyÕt ®Þnh sè 2840 Q§/UB nh»m thùc hiÖn th«ng b¸o sè 299 TB/TU cña TØnh Qu¶ng ninh. Ngµy 11/3/1993 UBND tØnh Qu¶ng Ninh ra quyÕt ®Þnh 429 Q§/UB thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc víi tªn gäi C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh víi nhiÖm vô kinh doanh chÝnh lµ cung øng dÞch vô cho ho¹t ®éng tµu biÓn t¹i khu vùc Qu¶ng Ninh – Kinh doanh kho ngo¹i quan , hµng miÔn thuÕ hµng chuyÓn khÈu qu¸ c¶nh, t¹m nhËp t¸i xuÊt, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, kinh doanh du lÞch l÷ hµnh vµ nhµ hµng kh¸ch s¹n. C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh ho¹t ®éng díi ¸nh s¸ng nghÞ quyÕt cña c¸c ®¹i héi ®æi míi cña ®¶ng CSVN theo ®êng lèi: Thùc hiÖn nhÊt qu¸n ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp tù chñ. Më réng ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ Quèc tÕ, ViÖt Nam s½n sµng lµm b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy víi tÊt c¶ c¸c níc trong céng ®ång quèc tÕ, PhÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn. (trÝch ®¹i héi 9 §CSVN phÇn VII më réng quan hÖ quèc tÕ , héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ ). GÇn 40 n¨m qua c«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn quan träng, tèc ®é t¾ng trëng kh¸, uy tÝn ®îc n©ng lªn râ dÖt, m¹ng líi th¬ng m¹i dÞch vô trong vµ ngoµi níc kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng lµm t¨ng lît tµu biÓn ®Õn c¶ng ®ång thêi C«ng ty cßn ®¶m b¶o ®îc ch÷ tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty am hiÓu, th«ng th¹o nghiÖp vô, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ trªn c¸c lÜnh vùc. Tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn . 2/.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Chøc n¨ng: Chuyªn kinh doanh vÒ Cung øng tµu biÓn, kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch, Du lÞch l÷ hµnh, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ t¹m nhËp t¸i xuÊt, kinh doanh kho ngo¹i quan, cöa hµng miÔn thuÕ. b. NhiÖm vô: §¶m b¶o æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp, ®êi sèng cña 250 C¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty, lµm tèt c¸c kho¶n nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, cô thÓ nhiÖm vô cña n¨m 1997 nh sau: - §¹t vµ vît møc chi tiªu Ng©n s¸ch do Uû Ban Nh©n D©n tØnh Qu¶ng Ninh ®Ò ra. Tæng doanh thu 33 tû ®ång ViÖt Nam, trong ®ã ngo¹i tÖ lµ 2.700.000 USD. - Ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, æn ®Þnh viÖc lµm, tõng bíc c¶i thiÖn vµ n©ng cao thu nhËp, ®¶m b¶o l¬ng b×nh qu©n ®¹t 800.000 ®ång/ngêi/th¸ng trë lªn. - B¶o toµn vµ bæ xung vèn. - Cñng cè, më réng c¬ së vËt chÊt phôc vô kinh doanh b»ng c¸ch söa ch÷a, lµm míi nhiÒu h¹ng môc C«ng tr×nh, n©ng cÊp nhµ hµng, kh¸ch s¹n, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ... - KÞp thêi phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh tíi c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn hµng, hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n chøng tõ, ®Þnh møc chi phÝ cho tõng lo¹i dÞch vô ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®óng ph¸p luËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. c. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty vµ chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban. S¬ ®å 01: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Ban gi¸m ®èc c«ng ty Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kho ngo¹i quan Phßng kinh doanh KÕ ho¹ch ®Çu t Phßng ®iÒu hµnh híng dÉn du lÞch Du lÞch l÷ hµnh Mãng C¸i KÕ to¸n tµi chÝnh Kh¸ch s¹n B¹ch §»ng * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: Ban Gi¸m ®èc : Cung øng tµu biÓn Hßn Gai Cung øng tµu biÓn Cöa ¤ng - Gi¸m ®èc: ë vÞ trÝ ®µi chØ huy, ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, nhËn sö lý th«ng tin, giao nhiÖm vô cho c¸c phßng ban quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò trong ®¬n vÞ. - Phã Gi¸m ®èc: Tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc ë tõng lÜnh vùc cô thÓ ®îc gi¸m ®èc giao phã, thêng xuyªn gi¸m s¸t c¸c bé phËn díi quyÒn. §Ó ®¸p øng ®îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty. HÖ thèng bé m¸y tæ chøc ®îc s¾p xÕp thµnh 03 phßng ban chøc n¨ng vµ 07 ®¬n vÞ, phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt .  C¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn chøc n¨ng, tham mu cho gi¸m ®èc tõng lÜnh vùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Bao gåm nhiÒu bé phËn tæng hîp nh: Hµnh chÝnh, tæ chøc, b¶o vÖ ... cã nhiÖm vô tæ chøc con dÊu cña C«ng ty, qu¶n lý toµn bé hå s¬ nh©n sù, bè trÝ s¾p xÕp tuyÓn chän c«ng nh©n viªn, tham mu cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o c¸n bé, thi ®ua khen thëng. + Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t : Tham mu ®Ò xuÊt cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c¸c kÕ ho¹ch ®Þnh híng, chiÕn lîc vµ chiÕn thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chung cña C«ng ty. X©y dùng vµ giao chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®Þnh híng c¸c ®¬n vÞ phßng ban tõng th¸ng quý thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®îc C«ng ty giao. Ngoµi ra cßn cã ph¬ng tiÖn tµu thuyÒn, c¸c c¬ së vËt chÊt trong toµn C«ng ty. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô tham mu, cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt gióp l·nh ®¹o C«ng ty cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng, thÝch hîp nhÊt. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh víi c¸c quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch hiÖn hµnh vµ chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ ph¸p luËt, gi¸m ®èc theo dâi, ®«n ®èc c¸c sæ kÓ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ sæ vµ phßng ban thùc hiÖn ®óng theo sù chØ ®¹o chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. * C¸c ®¬n vÞ phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh: + Kh¸ch s¹n B¹ch ®»ng : Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng phôc vô kh¸ch trong vµ ngoµi níc ®Õn tham quan du lÞch vµ lµm viÖc t¹i thµnh phè H¹ Long. Kinh doanh hµng miÔn thuÕ phôc vô cho thuû thñ thuyÒn viªn cã hé chiÕu hoÆc c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng cña c¸c tµu níc ®Õn c¶ng Hßn gai. + Cung øng tµu biÓn Hßn gai vµ cung øng tµu biÓn Cöa «ng: Kinh doanh dÞch vô cung øng tµu biÓn cÊp l¬ng thùc thùc phÈm, nhiªn liÖu, níc ngät, vÖ sinh m«i trêng, dÞch vô ®a ®ãn thuû thñ, vµ c¸c dÞch vô kh¸c cho c¸c tµu ®Õn c¶ng Hßn Gai, C¶ng c¸i L©n, c¶ng Cöa «ng . Ngoµi ra cßn kinh doanh nhµ hµng phôc vô ¨n uèng, kinh doanh hµng miÔn thuÕ t¹i c¸c khu vùc C¶ng trªn. + Phßng kho ngo¹i quan: Kinh doanh kho ngo¹i quan lµ h×nh thøc kinh doanh míi ®îc më ra ë níc ta nh»m môc ®Ých cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ë níc ngoµi, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp trong níc ®îc phÐp göi l¹i hµng ho¸ ®îc phÐp cña ChÝnh phñ vµo kho ngo¹i quan, phßng kho ngo¹i quan cßn lµm nhiÖm vô m«i giíi ®Æt hµng cho níc ngoµi thu hoa hång t¸i chÕ, gia cè, thay thÕ bao b×, cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuª l¹i kho . + Phßng kinh doanh: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c, t¹m nhËp t¸i xuÊt c¸c lo¹t hµng ho¸, vËn chuyÓn hµng qu¸ c¶nh .. + Phßng ®iÒu hµnh híng dÉn du lÞch vµ chi nh¸nh du lÞch l÷ hµnh t¹i Mãng c¸i: Tæ chøc khai th¸c vµ trùc tiÕp kinh doanh kh¸ch du lÞch l÷ hµnh theo c¸c hîp ®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®èi víi c¸c tour kh¸ch níc ngoµi ®Õn ViÖt Nam vµ c¸c tour kh¸ch trong níc cã nhu cÇu ®i níc ngoµi. II/- Ph©n tÝch thùc tr¹ng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cña c«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh trong thêi gian qua. 1/. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty trong thêi gian qua. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng lµ nh÷ng ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña C«ng ty, víi ®Æc tÝnh lµ mét C«ng ty th¬ng m¹i qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. V× vËy C«ng ty cã thÓ cïng mét lóc thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh©n danh nhiÒu nhµ s¶n xuÊt. Ngoµi ra c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu t¹i chç vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp, thÓ hiÖn qua c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999 ®Õn th¸ng 06 n¨m 2002.(b¶ng 01) §Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi, trªn c¬ së hiÓu râ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp. Víi tinh thÇn quyÕt t©m n¨ng ®éng s¸ng t¹o, n¾m b¾t thêi c¬ thuËn lîi, kÞp thêi kh¾c phôc khã kh¨n vît qua thö th¸ch cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, nªn thêi gian qua c«ng ty ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: B¶ng 01: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian qua STT Danh môc §VT Tæng doanh thu VN§ Trong ®ã ngo¹i tÖ USD c¸c nghiÖp vô kinh 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 33.300.000 37.186.380 54.317.891 26.603.284.4 .000 .746 .659 42 1.750.700 1.934.720. 2.575.049 1.382.025,89 162 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1 doanh Kinh doanh cung øng tµu biÓn CÊp níc ngät USD VN§ CÊp nhiªn liÖu USD VN§ Cung øng l¬ng USD thùc, thùc phÈm VN§ VÖ sinh tµu USD VN§ Kh¸m ch÷a bÖnh, USD vËn t¶i, dÞch vô VN§ kh¸c 2 3 4 5 B¸n hµng miÔn USD thuÕ Kinh doanh kh¸ch VN§ s¹n nhµ hµng Phßng nghØ thu USD VN§ ¡n uèng USD VN§ DÞch vô kh¸c USD VN§ Kinh doanh kho USD ngo¹i quan VN§ Kinh doanh USD chuyÓn khÈu Kinh doanh du lÞch VN§ l÷ hµnh 25.780 11.872.727 616.629.00 700.000.00 0 0 156.951 219.180 79.778.000 83.991 203.300 610.434.55 1 65.804 45.350 143.545.00 0 2.346 45.000 11.034.000 40.497,07 1.138.939. 197 284.327 26.926,50 440.568.990 113.151 13.381.000 52.063 2.248.895 145.727,26 304.915.77 8 9.752,5 203.297.99 4 973.896 426.449,87 429.288,12 67.744,69 108.234.535 321.455 22.632,70 223.010.260 141.948 3.026.000. 8.208.558. 4.091.727.18 000 911 8 2.251 195 77.737.882 77.614,23 1.098.000. 1.227.960. 3.883.958. 1.294.456.85 000 080 748 6 844 239,58 9.086,02 11.481,56 1.440.000. 1.867.280. 3.057.702. 1.443.553.35 000 001 976 4 4.213 386.000.00 0 460.966 78.508 138.068 31.771,05 65.000.00 74.045 662.549.52 991.947 117.637,27 5 5.112.000.0 5.336.081. 7.012.351. 1.741.577.89 00 400 925 6 6 Kinh doanh tæng hîp Kinh doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt Kinh doanh kh¸c - Thu ngo¹i tÖ - Thu VN§ VN§ USD 10 II XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp Uû th¸c xuÊt khÈu Nép ng©n s¸ch III Lîi nhuËn ®ång IV L¬ng b×nh qu©n ®/ng/t h¸ng ( Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt 199 - 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002) 7 8 9 14.500.000 USD 82.003 USD VN§ USD ®ång 1.575.000. 000 1.600.000. 000 850.000 332.055 510.292,54 1.043,85 3.142 329.994.36 739.619.65 9 9 156.060 459,35 298.609.392 2.968 1.649.790. 960 1.240.000. 000 928.000 2.744.662. 1.771.107.00 435 8 2.000.000. 850.000.000 000 1.000.000 1.000.000 + Vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®îc b¶o toµn vµ bæ sung thªm. + Thùc l·i: 1,6 tû ®ång. + Nép ng©n s¸ch Nhµ níc: 1,575 tû ®ång. + æn ®Þnh viÖc lµm, ®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¹t 850.000®/ ngêi/ th¸ng. b¶ng 02: TrÞ gi¸ hµng chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt. S T T I 1 ChuyÓn khÈu DÇu Diezel 2 DÇu cä MÆt hµng 3 DÇu ®Ëu nµnh 4 Thuèc l¸ ®iÕu II Hµng TNTX 1 Hoa qu¶ t¬i TrÞ gi¸ NhËp (USD) TrÞ gi¸ xuÊt (USD) 90.226,804 T 12.648,981 T 2.504,878T 18.014K 24.012.503,9 5 4.877.113,54 24.586.512,8 82 4.914.459,61 1.152.243,88 3.782.610 1.159.758,51 3.826.200 348,8T 121.248 139.946,92 Sè lîng L·i gép (USD) 662.549 18.700 2 3 M× chÝnh M¸y xay n«ng s¶n Khoai sä Augtimon +H. chÊt Tungsten 4 5 6 200T 16C 148.000 6.400 154.000 8.200 6.000 1.800 175T 2.561T 6.204 3.497.400 7.648 3.548.620 1.400 51.220 138T 165.600 168.360 2.700 B¶ng TrÞ gi¸ hµng qua kho ngo¹i quan. Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn hµng M× chÝnh Xe ®¹p míi §êng kÝnh Vá xuång Autimon Xe « t« TÇu (Th©n+m¸y+®Çu tµu) ThÐp kh«ng gØ Céng c¶ n¨m TrÞ gi¸ (USD) 160.000 144.300 44.544 478.556 808.000 1.343.450 156.020 27.025 3.161.895 Sè lîng 200T 1.660B 192T 40C 640T 41C 13C 16,8T Thu dÞch vô (USD) 6.000 6.000 5.568 14.000 28.940 8.400 8.400 1.200 78.508 2/. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty: C«ng ty Cung øng TÇu biÓn Qu¶ng Ninh lµ mét trong nh÷ng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu lín t¹i Qu¶ng Ninh, còng nh c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kh¸c tõ khi Nhµ níc thùc hiÖn chñ tr¬ng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ më, C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu. §øng tríc nh÷ng khã kh¨n ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng v¬n lªn vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Th«ng qua b¶ng sè liÖu sau ®©y: B¶ng 03: C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yªó cña C«ng ty N¨m 1999 N¨m 2000 6 Th¸ng ®Çu n¨m 2002 2.174 1.450 ST T MÆt hµng xuÊt khÈu §vÞ tÝnh N¨m 2001 01 L¬ng thùc thùc phÈm TÊn 1.800 2.200 02 DÇu cä TÊn 12.648, 98 13.540, 70 15.870, 02 9.640,23 03 Cao su TÊn 9.340 9.500,7 4 11.350, 05 6.742,12 04 Thuèc l¸ KiÖn 18.014 25.562 28.570 18.840
- Xem thêm -