Tài liệu Xuất khẩu hàng dệt may của việt nam sang thị trường hoa kỳ

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A/ Lêi më ®Çu Nªu tÇm quan träng vµ môc ®Ých cña vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu. B/ Néi dung: Ch-¬ngI: Vµi nÐt tæng quan qu¶n lý xuÊt khÈu ngµnh dÖt may ë n-íc ta I/ VÞ trÝ vai trß cña ngµnh dÖt may trong nÒn kinh tÕ 1. Vai trß cña ngµnh ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ 2. ¶nh h-ëng cña ngµnh ®Õn qu¸ tr×nh t¨ng tr-ëng kinh tÕ h-íng vÒ xuÊt khÈu. II/ Qu¶n lý nhµ n-íc vÒ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ë ViÖt Nam 1. Thñ tôc h¶i quan - xuÊt khÈu. 2. H¹n ng¹ch xuÊt khÈu. Ch-¬ngII: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may ViÖt nam sang thÞ tr-êng Mü trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra. I/ T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü. 1. Sù biÕn ®æi vÒ qui m« vµ tèc ®é t¨ng tr-ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may. 2. Sù biÕn ®æi vÒ c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu. 3. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt nam. II/ §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng Mü. 1. Nh÷ng thuËn lîi: VÒ mÆt c¬ chÕ chÝnh s¸ch VÒ vèn ®Çu t- vµ kh¶ n¨ng thu hót vèn Nh÷ng thuËn lîi vÒ nguån nh©n lùc 2. Nh÷ng trë ng¹i vµ th¸ch thøc cña hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü. 1 III/ Bµn vÒ ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü trong nh÷ng n¨m tíi 1. §Þnh h-íng xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Mü 1.1 Ph-¬ng h-íng tæng qu¸t. 1.2 Ph-¬ng h-íng cô thÓ. 2. Mét sè gi¶i ph¸p vµ chiÕn l-îc Marketing : T¨ng c-êng nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ x©y dùng chÝnh s¸ch phï hîp. Thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t- kÕt hîp víi viÖc n©ng cÊp vµ ®æi míi c«ng nghÖ. C/ KÕt luËn : Kh¸i qu¸t mét lÇn n÷a vÒ xuÊt khÈu hµng may mÆc ViÖt Nam. Lêi nãi ®Çu KÓ tõ khi chuyÓn ®æi thµnh c«ng tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp b¶o hé sang nªn kinh tÕ thÞ tr-êng më cöa vµ nhÊt lµ ®ang trªn ®µ t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ,ViÖt nam ta ®· vµ ®ang gÆt h¸I ®-îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ:thÞ tr-êng xuÊt khÈu ®-îc më réng tèc ®é t¨ng tr-ëng xuÊt khÈu b×nh qu©n h¬n 24%, ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn tÝch cùc trong c¬ cÊu xuÊt khÈu. Nh÷ng thµnh tùu ®ã ®· chøng tá chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng "H-íng vÒ xuÊt khÈu, thay thÕ nhËp khÈu cã chän läc nh÷ng mÆt hµng trong n-íc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶" mµ §¶ng vµ nhµ n-íc ta lùa chän lµ hoµn toµn ®óng ®¾n.§Ó ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n mµ nÒn kinh tÕ n-íc ta nãi chung vµ ho¹t ®«ng th-¬ng m¹i quèc tÕ nãi riªng cßn ®ang ph¶i ®-¬ng ®Çu ®ång thêi c¶i biÕn c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu theo h-íng tÝch cùc viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn trong ®ã cã hµng dÖt may lµ rÊt cÇn thiÕt. ë ViÖt nam, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, ngµnh dÖt may ®ang chøng tá lµ mét ngµnh mòi nhän trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn qua kim ng¹ch xuÊt khÈu liªn tôc gia 2 t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè l-îng lao ®éng thu hót ngµy cµng nhiÒu chiÕm tû träng lín trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, ®ãng gãp vµo nguån thu ng©n s¸ch vµ t¹o nguån thu ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, c¸c thÞ tr-êng quèc tÕ ®· kh«ng ngõng më réng. Ngµnh dÖt may lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ cã vÞ trÝ quan träng trong c¬ cÊu s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ nãi riªng. Ngµnh ®¶m b¶o hµng ho¸ tiªu dïng cho nhu cÇu trong n-íc, thu hót nhiÒu lao ®éng ®ßi hái vèn ®Èu t- ban ®Çu kh«ng lín, Ýt rñi ro ph¸t huy hiÖu qu¶ nhanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng më réng th-¬ng m¹i quèc tÕ nªn phï hîp víi b-íc ®i ban ®Çu cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn nhn-íc ta hiÖn nay. Víi môc ®Ých lµ t×m hiÓu chuyªn s©u h¬n vÒ thùc tr¹ng cña xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng Mü em ®· chän ®Ò tµi lµ: " XuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt nam sang thÞ tr-êng Hoa Kú ". 3 Ch-¬ng I: Vµi nÐt tæng quan qu¶n lý xuÊt khÈu ngµnh dÖt may ë n-íc ta I/ VÞ trÝ vai trß cña ngµnh dÖt may trong nÒn kinh tÕ: 1.Vai trß cña ngµnh ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Nh- chóng ta ®· biÕt th× dÖt may ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ n-íc ta vµ lµ mét trong nh÷ng nghµnh xuÊt khÈu thÕ m¹nh, chiÕm 1 tû träng kh¸ lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu n-íc nhµ. DÖt may vèn lµ mét ngµnh s¶n xuÊt thiÕt yÕu ®· xuÊt hiªn tõ l©u ®êi ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Çu tiªn ë c¸c n-íc ch©u ¢u. Cïng víi tiÕn tr×nh c¸c cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu kü thuËt ®· khiÕn cho ngµnh dÖt may ch©u ¢u ®¹t tíi nh÷ng b-íc nh¶y vät c¶ vÒ chÊt vµ sè l-îng vµ ®em l¹i thu nhËp cao cho ng-êi d©n vµ cho nhiÒu quèc gia. Tuy nhiªn, chi phÝ ®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n cao dÇn ®· thóc ®Èy ngµnh dÖt may chuyÓn dÞch tõ c¸c n-íc ph¸t triÓn sang c¸c n-íc chËm ph¸t triÓn lµ nh÷ng n-íc cã nguån lao ®éng dåi dµo víi møc gi¸ thuª nh©n c«ng rÎ. ë c¸c n-íc ch©u ¸ th¸i b×nh d-¬ng ngµnh dÖt may lµ ngµnh khëi ®Çu cho c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n nhê c«ng nghÖ t-¬ng ®èi ®¬n gi¶n, cÇn Ýt vèn nguån nh©n lùc ®ßi hái kh«ng ë tr×nh ®é cao: §iÓn h×nh lµ c¸c n-íc NICs, Trung quèc…Hµng dÖt may cña c¸c n-íc nµy chiÕm 1/4 hµng dÖt vµ 1/3 tæng khèi l-îng bu«n b¸n hµng dÖt may trªn thÕ giíi. ViÖt nam vèn ®i lªn tõ mét n-íc cã nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu, thu nhËp quèc d©n tÝnh theo ®Çu ng-êi rÊt thÊp, phÇn lín d©n c- sèng ë n«ng th«n víi nguån sèng chÝnh dùa vµo n«ng nghiÖp_mét khu vùc ph¸t triÓn n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ®Òu thÊp. §Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Lîi thÕ lín cña nhiÒu n-íc ®ang ph¸t triÓn trong ®ã cã ViÖt nam trong giai ®o¹n ®Çu c«ng nghiÖp ho¸ lµ gi¸ rÎ, nguyªn liÖu dåi dµo. V× vËy trong giai ®o¹n ®Çu lÊy c«ng nghiÖp ho¸ lµ träng t©m, c¸c n-íc cã hoµn c¶nh t-¬ng tù nh- ViÖt nam cÇn ph¸t 4 triÓn m¹nh c¸c ngµnh cã kh¶ n¨ng tËn dông nh÷ng lîi thÕ cã s½n bëi lÏ chÝnh c¸c ngµnh nµy sÏ nhanh chãng t¹o ra mét tiÒm lùc c«ng nghiÖp míi, nhanh chãng t¹o ra nhiÒu viÖc lµm gãp phÇn ®Èy lïi t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cao, nhanh chãng cã thªm nguån thu nhËp vµ tÝch luü lín h¬n ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc ph¸t triÓn c¸c tiÒm lùc lín h¬n. §iÒu nµy thÓ hiÖn r· nÐt ë ngµnh dÖt may. Sau nhiÒu n¨m ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n kh¸ cao ngµnh dÖt may n-íc ta trë thµnh mét ngµnh mòi nhän trong nÒn kinh tÕ. HiÖn may, ngµnh kh«ng chØ tho¶ m·n nhu c¶u cña thÞ tr-êng néi ®Þa mµ cßn lµ ngµnh cã kim ng¹ch xuÊt khÈu cao ®em l¹i mét nguån thu ngo¹i tÖ lín phôc vô ®¾c lùc cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n-íc. H¬n n÷a, ®èi víi mét n-íc d©n sè kho¶ng 78 triÖu ng-êi cã nguån lao ®éng gÇn 40 triÖu ng-êi, chóng ta cßn hµng chôc triÖu ng-êi thiÕu viÖc lµm vµ hµng triÖu ng-êi ch-a cã viÖc, ngµnh dÖt may cã vai trß quan träng trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm. Ngµnh dÖt may (NhÊt lµ lÜnh vùc may) cã nhiÒu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt thñ c«ng kh«ng ®ßi hái tay nghÓ cao…nªn cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÕc lµm cho ng-êi lao ®éng. HiÖn nay, ngµnh ®· thu hót ®-îc h¬n 500 ngh×n lao ®éng trong c¶ n-íc , gãp phÇn lµm gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp t¹o thu nhËp vµ æn ®Þnh cho ®êi sèng ng-êi lao ®éng. §iÒu nµy cµng chøng tá vai trß to lín cña ngµnh dÖt may trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®µi ho¸ ®Êt n-íc. 2. ¶nh h-ëng cña ngµnh ®Õn qu¸ tr×nh t¨ng tr-ëng kinh tÕ vÒ h-íng xuÊt khÈu. Ngµnh dÖt may cã mét vai trß to lín trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ phÊt triÓn m¹nh mÏ theo xu h-íng vÒ xuÊt khÈu. Lµ mét ngµnh cã c«ng nghÖ t-¬ng ®èi ®¬n gi¶n, cÇn Ýt vèn viÖc s¶n xuÊt trong lÜnh vùc dÖt may rÊt phong phó, phèi hîp tõ c«ng nghÖ dÖt may ®¬n gi¶n nhÊt thî may t¸p nèi kh«ng cÇn huÊn luyÖn kh¸ c«ng phu ®Õn nh÷ng kü thuËt tiªn tiÕn nhÊt (thiÕt kÕ mÉu, gi¸ mÉu, x¾t… b»ng hÖ thèng m¸y ®iÖn to¸n) ®iÒu nµy cho thÊy sù 5 phèi hîp cña nhiÒu tr×nh ®é c«ng nghÖ dÉn ®Õn hiÖn t-îng phæ cËp lµ c¸c n-íc ph¸t triÓn n¾m nh÷ng kh©u kü thuËt cao, thu nhiÒu lîi nhuËn nhÊt; c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn víi møc l-¬ng nh©n c«ng rÎ m¹t gia c«ng víi nh÷ng kh©u kü thuËt thÊp gia c«ng hµng may mÆc víi mÉu m· vµ nguyªn liÖu phô liÖu ®-íc cung cÊp s½n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chóng ta ®· chän con ®-êng t¨ng tr-ëng c«ng nghiÖp dÖt may h-íng xuÊt khÈu. Thùc tÕ cho thÊy con ®-êng dÉn ®Õn ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng kh«ng ph¶i qua viÖc chuyªn m«n ho¸ ngµy cµng s©u ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm s¬ chÕ mµ lµ th«ng qua viÖc më réng c¸c ngµnh s¶n xuÊt h-íng vÒ xuÊt khÈu lµ chÝnh, ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n-íc cã hiÖu qu¶ cao h¬n ®Ó khai th¸c tèt nhÊt c¸c lêi thÕ so s¸nh vÒ nguån nh©n lùc, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vèn, kü thuËt c«ng nghÖ, thÞ tr-êng cho sù ph¸t triÓn. Thùc chÊt cña chiÕn l-îc kinh tÕ h-íng vÒ xuÊt khÈu lµ ®Æt nÒn kinh tÕ quèc gia vµo µnh s¶n xuÊt trong n-íc trong quan hÖ c¹nh tranh víi thÞ tr-êng quèc tÕ nh»m ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh, buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n-íc. Ph¶i lu«n ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng xuÊt chÊt l-îng s¶n phÈm …®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng thÕ giíi vµ ®em l¹i nguån ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ ë ngµnh dÖt may ViÖt nam: xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt nam ®· vµ ®ang sÏ lµ ngµnh xuÊt khÈu quan träng hµng ®Çu cña ViÖt nam trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû 20 vµ ®Çu thÕ kû 21. Víi møc t¨ng tr-ëng cao vµ æn ®Þnh tõ 30% ®Õn 40%. Suèt chôc n¨m qua, xuÊt khÈu hµng dÖt may ®· lÇn l-ît v-ît qua c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc kh¸c. GÇn chôc n¨m qua, xuÊt khÈu hµng dÖt may ®· lÇn l-ît v-ît lªn vÞ trÝ sè mét trong danh s¸ch 10 mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt nam(1998) vµ ®øng thø 2 (1999) víi gi¸ trÞ xuÊt kh¶u gÇn 1,7 tØ USD ( T¨ng 16% so víi n¨m 1998)lµ mÆt hµng cã kim ng¹ch xu¸t kh¶u sau dÇu th«_mÆt hµng cã møc s¶n l-íng xuÊt khÈu 14,7 ngh×n tÊn vµ kim ng¹ch ®¹t tíi gÇn 2 tØ USD. XuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt nam hµng n¨m ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc kho¶ng 300 triÖu USD ngµnh nµy cßn gãp phÇn tÝch 6 cùc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu ng-êi lao ®éng trªn mäi miÒn ®Êt n-íc. §iÒu ®ã cã ý nghÜa trong lóc chóng ta ®ang thiÕu vèn thõa lao ®éng . Víi ®-êng lèi më cöa vµ héi nhËp vµo céng ®ång thÕ giíi nãi chung vµ c¸c n-íc trong khu vøc nãi riªng , ngµnh dÖt may ph¶i trùc tiÕp tham gia hîp t¸c vÒ c¸c lÜnh vøc lao ®éng mËu dÞch tham gia tiÕn hµnh c¾t gi¶m thuÕ quan cña khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) vµ tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ kh¸c, ngµnh dÖt may cña chóng ta cÇn ph¶i tÝch cùc ®æi míi víi møc chi phÝ s¶n xuÊt thÊp c«ng nh©n cÇn cï s¸ng t¹o cïng víi viÖc n©ng cao chÊt l-îng ®Æc biÖt lµ quan t©m tíi thÞ hiÕu, mÉu mèt thêi trang cña thÞ tr-êng thÕ giíi. ViÖt nam sÏ ph¸t triÓn s¶n phÈm dÖt may cña m×nh trong qu¸ tr×nh tù do ho¸ mËu dÞch vµ thÝch øng ®-íc víi xu thÕ chuyÓn dÞch hµng dÖt may cña thÕ giíi. II/ Qu¶n lý nhµ n-íc vÒ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ë ViÖt nam. 1. Thñ tôc h¶i quan - xuÊt khÈu: Hµng xuÊt khÈu ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan khi xuÊt khÈu theo qui ®Þnh chÝnh thøc vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ khi theo yªu cÇu cña n-íc nhËp khÈu. ViÖc lµm thñ tôc xuÊt khÈu cho hµng ho¸ liªn quan ®Õn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh-: H¹n chÕ sè l-îng (giÊy phÐp xuÊt khÈu) ViÖt nam vÉn ch-a thùc hiÖn m¹nh mÏ chÝnh s¸ch xuÊt kh¶u hµng dÖt may do ®ã vÒ sè l-îng vÉn cßn bÞ h¹n chÕ H¹n chÕ ngo¹i tÖ (gi¸m s¸t ngo¹i hèi) H¹n chÕ tµi chÝnh (kiÓm tra h¶i quan , thuÕ quan) Nhu cÇu thèng kª th-¬ng m¹i (b¸o c¸o thèng kª) KiÓm tra sè l-îng, chÊt l-îng, kiÓm tra vÖ sinh, y tÕ, hµng nguy hiÓm. 7 KiÓm tra ¸p dông c¸c biÖn ph¸p -u ®·i thuÕ quan ( giÊy chøng nhËn xuÊt xø) C¸c chøng tõ phôc vô cho viÖc kiÓm tra h¶i quan xuÊt khÈu hµng ho¸ bao gåm: GiÊy phÐp xuÊt khÈu Tê khai kiÓm tra ngo¹i hèi Tê khai hµng ho¸ (khai h¶i quan) GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Tê khai hµng nguy hiÓm Ho¸ ®¬n l·nh sù (nÕu cã yªu cÇu) hoÆc ho¸ ®¬n th-¬ng m¹i. Khi lµm thñ tôc h¶i quan, th«ng th-êng ph¶i kiÓm tra t- c¸ch ph¸p nh©n cña ng-êi xuÊt khÈu còng nh- kiÓm tra c¸c chøng tõ cã hîp ph¸p vµ ®óng qui ®Þnh kh«ng. Nh÷ng qui ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan lµ ®èi t-îng hµng ®Çu trong viÖc ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc th-¬ng m¹i quèc tÕ. Thêi gian lµm thñ tôc c¸c yªu cÇu ®èi víi chøng tõ lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc th-¬ng m¹i. 2. H¹n ng¹ch xuÊt khÈu: §èi víi hµng ho¸ cã h¹n ng¹ch vµ cã giÊy phÐp cña Bé th-¬ng m¹i: Th-¬ng nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1, ®iÒu 9 nghÞ ®Þnh sè 57 /1998 /N§ - CP chØ ®-îc uû th¸c xuÊt khÈu, nh¹p khÈu hµng ho¸ cã h¹n ng¹ch vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã giÊy phÐp cña bé th-¬ng m¹i trong ph¹m vi sè l-îng hoÆc trÞ gi¸ ghi t¹i v¨n b¶n pham bæ h¹n ng¹ch cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc giÊy phÐp cña bé th-¬ng m¹i. Th-¬ng nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 2, ®iÒu 9 nghÞ ®Þnh sè 57 /1998/ N§CP chØ ®-îc nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cã h¹n ng¹ch vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã giÊy phÐp cña bé th-¬ng m¹i trong ph¹m vi sè l-îng hoÆc gi¸ trÞ ghi t¹i v¨n b¶n ph©n bæ h¹n ng¹ch 8 cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc giÊy phÐp cña bé th-¬ng m¹i cÊp cho th-¬ng nh©n uû th¸c. Kh«ng ®-îc sö dông h¹n ng¹ch hoÆc giÊy phÐp do bé th-¬ng m¹i cÊp cho m×nh ®Ó nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu. Tr-êng hîp bé th-¬ng m¹i cã qui ®Þnh riªng vÒ viÖc uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cã h¹n ng¹ch hoÆc cã giÊy phÐp th× viÖc uû th¸c ®-îc thøc hiÖn theo quy ®Þnh ®ã. §èi víi hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã giÊy phÐp cña bé qu¶n lý chuyªn ngµnh. Th-¬ng nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 ®iÒu 9 nghÞ ®Þnh sè 57 /1998 /N§CP ®-îc uû th¸c hoÆc nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ qu¶n lý chuyªn ngµnh khi bªn uû th¸c hoÆc bªn nhËn uû th¸c cã v¨n b¶n cña bé qu¶n lý chuyªn ngµnh cho phÐp xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu hµng ho¸ ®ã. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may viÖt nam sang thÞ tr-¬ng mü trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ vÊn ®Ò ®Æt ra. I. T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü 1. Sù biÕn ®æi vÒ qui m« vµ tèc ®é t¨ng tr-ëng kim ng¹ch xuÊt kh¶u hµng dÖt may vµo Mü. Mü lµ mét thÞ tr-êng réng lín giµu tiÒm n¨ng m¹nh c¶ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nh-ng c¹nh tranh còng rÊt ¸c liÖt. Bèn n¨m qua kÓ tõ khi Mü b×nh th-êng ho¸ quan hÖ víi ViÖt nam, quan hÖ bu«n b¸n gi÷a hai n-íc ph¸t triÓn theo chiÒu h-íng tèt ®Ñp. §Õn nay, kim ng¹ch xuÊt khÈu gi÷a ViÖt nam vµ Mü ®· ®¹t 1 tû USD mét n¨m. ViÖt nam xuÊt khÈu sang Mü cµ phª, dÇu th«, giµy dÐp, h¶i s¶n, quÇn ¸o, hµng dÖt may…. vµ nhËp tõ Mü thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu. HiÖn nay Mü lµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm dÖt may lín nhÊt thÕ giíi. Víi sè d©n kho¶ng 260 triÖu ng-êi, ®a sè sèng ë thµnh thÞ víi thu nhËp cao. Mü nhËp khÈu hµng n¨m tõ 40-50 tû USD c¸c s¶n phÈm dÖt may tõ Trung quèc, Hång k«ng, Hµn quèc, §µi loan, Mªxico, EU vµ ViÖt nam…trong ®ã s¶n phÈm dÖt kim chiÕm kho¶ng 40% 9 Do ®ã Mü ®-îc xem lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng rÊt lín cho mäi nhµ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu dÖt may thÕ giíi còng nh- ®èi víi c¸c doanh nghiÖp chóng ta. Mü lµ thµnh viªn cña APEC_khu vùc kinh tÕ ch©u ¸ th¸i b×nh d-¬ng, mét khu vùc cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ hÕt søc n¨ng ®éng. GDP hµng n¨m cña Mü lªn tíi 8000 tû USD kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu xÊp xØ 14% bu«n b¸n toµn cÇu, trong ®ã nhËp khÈu trªn 800 tû USD mçi n¨m vµ lµ n-íc cã søc mua lín nhÊt thÕ giíi. N¨m 1994 Mü ®øng thø nhÊt vÒ nhËp khÈu hµng may vµ ®øng thø ba vÒ nhËp khÈu hµng dÖt. MÆt hµng 1995 1996 1997 Hµng dÖt th-êng 22247 22870 25993 Hµng dÖt kim 13886 15060 18653 Tæng 36103 37930 44646 B¶ng 1: Kim ng¹ch nhËp khÈu hµng may mÆc cña Mü qua c¸c n¨m §¬n vÞ tÝnh: TriÖu USD Tõ khi Mü bá cÊm vËn víi ViÖt nam, Mü ®ang dÇn trë thµnh thÞ tr-êng nhËp khÈu lín hµng dÖt may cña ViÖt nam. Hµng dÖt may ViÖt nam xuÊt khÈu Mü bao gåm c¸c chñng lo¹i nh- lµ s¬ mi nam, quÇn ©u, g¨ng tay, ¸o jacket… trong c¸c n¨m tõ 1994_1999 xuÊt khÈu dÖt may Viªt nam vµo thÞ tr-êng Mü t¨ng víi tèc ®é cao. N¨m 1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt nam sang thÞ tr-êng Mü ®¹t 26,3 triÖu USD t¨ng 12,5% so víi n¨m 1997 vµ tíi n¨m 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng nµy ®· lªn tíi 33,02 triÖu USD N¨m 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TrÞ gi¸ 2,436 15,092 20,013 23,041 26,343 33,026 10 B¶ng 2: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt nam vµo thÞ tr-êng Mü §¬n vÞ tÝnh: TriÖu USD Tuy nhiªn so víi l-îng hµng dÖt may Mü nhËp qua c¸c n¨m th× gi¸ trÞ hµng dÖt may cña ViÖt nam xuÊt vµo Mü chØ chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá. Hiªn nay, hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt_Mü võa ®-îc ký kÕt t¹o ra nh÷ng c¬ héi lín tõ phÝa Mü dµnh cho ViÖt nam quy chÕ tèi huÖ quèc, miÔn Ýa thuÕ do ®ã hµng dÖt may ViÖt nam cã thÓ triÓn väng t¨ng nhanh xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng Mü. V× gi¸ c¶ hÊp dÉn cã thÓ c¹nh tranh víi hµng dÖt may cña c¸c n-íc kh¸c. §©y lµ mét c¬ héi rÊt lín dµnh cho ngµnh dÖt may ViÖt nam. 2. Sù biÕn ®æi vÒ c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu: Bao gåm c¶ c¸c mÆt hµng nh- quÇn ¸o, dÖt kim, quÇn ¸o may s½n, kh¨n mÆt, bit tÊt ®en… H¬n n÷a s¶n phÈm may cña n-íc ta kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ chÊt l-îng còng nh- mÉu m·. §Æc biÖt tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y nh÷ng tiÕn bé nµy rÊt râ nÐt, sè l-îng s¶n phÈm trong n-íc t¨ng lªn râ rÖt hµng dÖt may xuÊt khÈu ngoµi nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng nh- quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ¸o n phÈm chñ yÕu cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may gåm h¬n 10 chñng lo¹i. Gåm: sîi, v¶i lôa, v¶i b¹t, jacket…®· cã thªm nhiÒu mÆt hµng míi víi chÊt l-îng cao ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña c¸c thÞ tr-êng khã tÝnh. Tuy nhiªn chñng lo¹i vµ chÊt l-îng cña hµng dÖt may xuÊt khÓu vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. §¸ng chó ý lµ tû träng hµng chÊt l-îng cao trong tæng khèi l-îng hµng dÖt may xuÊt khÈu vÉn cßn nhá, nhiÒu mÆt hµng ta ch-a s¶n xuÊt ®-îc . Trong ngµnh dÖt, s¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu hiÖn nay lµ dÖt kim. MÆt hµng kh¨n b«ng xuÊt khÈu cã thÞ tr-êng rÊt lín nh-ng tû träng cßn nhá bÐ. Trong ngµnh may ta míi s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng nh¹y c¶m, 11 tËp trung nhÊt lµ nh÷ng nÆt hµng ¸o jacket, s¬ mi nam n÷ , ¸o b¶o hé lao ®éng. C¸c mÆt hµng ®ßi hái kü thuËt cao nh- comple, veston …. ta ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña thô tr-êng thÕ giíi. C¸c mÆt hµng quÇn ¸o dÖt kim, v¶i thun tõ nguyªn liÖu sîi ®µn tÝnh cao cßn rÊt Ýt. §Æc biÖt vÒ kiÓu mèt may mÆc cña ta cßn rÊt yÕu do ch-a ®-íc coi träng ®Çu t- c¬ së th«ng tin vÒ mèt vµ c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ tr-êng hµng dÖt may cña n-íc ta hiÖn nay ®a phÇn ®-îc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu theo mÉu m· cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi. Tuy nhiªn chÊt l-îng hµng dÖt may cña ViÖt nam cã phÇn ®-îc c¶i thiÖn tõ chç s¶n xuÊt c¸c lo¹i sîi chØ sè trung b×nh (NM40) nay ®· n©ng lªn ®Õn chØ sè b×nh qu©n (NM61,22) tõ chç chóng ta chØ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng may mÆc trung b×nh cho Liªn x« cò vµ c¸c n-íc §«ng ©u nay chóng ta ®· v-¬n sang thÞ tr-êng t- b¶n vµ ®ßi hái chÊt l-îng cao nh- Mü, EU… §Æc biÖt s¶n phÈm dÖt kim tõ chç vµi lo¹i v¶i s¶n phÈm ®¬n gi¶n mÆc nãt trong th× nay ®· cã nhiÒu chñng lo¹i mµu s¾c phong phó dïng cho mÆc trong, mÆc ngoµi nh- ¸o pull Thµnh C«ng, ¸o T_shirt, ¸o polo shirt Hµ néi, dÖt kim §«ng Xu©n, dÖt kim Ph-¬ng §«ng, c¸c lo¹i tÊt dÖt Xu©n §×nh, dÖt Nha Trang….ChÊt l-îng s¶n phÈm may (¸o jacket, s¬ mi) vµ dÖt kim (T_shirt, polo shirt) c¹nh tranh ®-îc víi s¶n phÈm cïng lo¹i so víi c¸c n-íc trong khu vùc nh- gi¸ c¶ ch-a c¹nh tranh ®-îc ( ®Æc biÖt so víi hµng Trung quèc) v× chi phÝ s¶n xuÊt cao thiÕt bÞ nguyªn v¹t liÖu ®Òu nhËp khÈu trong khi ®ã tû lÖ v¶i phô liÖu s¶n xuÊt trong n-íc thÊp, gi¸ c«ng nh©n tuy thÊp nh-ng n¨ng suÊt kh«ng cao, chi phÝ kh¸c trong gi¸ thµnh kh¸ lín. 3. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt nam: Theresa Guerro_ chuyªn viªn thuÕ quan ph©n ban dÖt may t¹i cöa khÈu Los Angeles, dù kiÕn hµng khæng lå tõ ViÖt nam sÏ th©m nhËp vµo thÞ tr-êng Mü. Khi Campuchia khëi ®éng th-¬ng m¹i víi Mü trªn quy chÕ quan hÖ th-¬ng m¹i b×nh th-êng (NTR) ®· bïng næ sè hµng dÖt may xuÊt khÈu tõ Campuchia vµo thÞ tr-êng Mü víi nøc kim ngach 7,7 triÖu USD 12 n¨m 1996_1997 lªn 171 triÖu USD n¨m 1997_1998 , trong khi ®ã so víi Campuchia hµng dÖt may ViÖt nam cã nhiÒu -u thÕ h¬n… L¹c quan nh-ng dÌ dÆt vô khoa häc bé th-¬ng m¹i cho r»ng mÆc dï thÞ tr-êng nhËp khÈu hµng dÖt may cña Mü lín h¬n c¶ EU, song l©u nay ViÖt nam míi xuÊt khÈu ®-îc mét sè lo¹i v¶i th«, v¶i cotton, dÖt may…. sang NhËt, Canada, EU víi kim ng¹ch kh«ng ®¸ng kÓ chñ yÕu lµ gia c«ng vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc trong ®ã mÆt hµng ¸o jacket lu«n chiÕm 50% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ®i EU. Nh-ng thÞ tr-êng Mü lu«n ®ßi hái cËp nhËt vÒ mÉu m·, chÊt l-îng chñng lo¹i. Ngoµi ra, hµng dÖt néi ®Þa còng ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu nguyªn liÖu cho may xuÊt khÈu. Do ®ã tuy kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÑt may t¨ng nhanh nh-ng lîi nhuËn thùc tÕ thu d-îc l¹i nhá, -íc tÝnh chØ chiÕm 20% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may. Vµ tÝnh riªng gi¸ trÞ v¶i nhËp dÖt s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc ®· lªn tíi trªn d-íi 50% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ch-a kÓ ®Õn c¸c lo¹i phô liÖu may kh¸c mµ ViÖt nam ph¶i nhËp khÈu phÇn lín tõ c¸c n-íc thuª gia c«ng. Gi¸c ®é kh¸c, tuy víi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt_Mü gióp hµng dÖt may ViÖt nam vµo thÞ tr-êng nµy ®-îc h-ëng gi¶m thuÕ suÊt nhËp khÈu tõ 45% tr-íc ®©y xuèng 15% (thuÕ tÝnh trªn gi¸ trÞ hµng ho¸ chø kh«ng tÝnh riªng phÇn gi¸ trÞ gia c«ng ) song «ng Lª Quèc ¢n chñ tÞch hiÖp héi dÖt may ViÖt nam vÉn lo ng¹i r»ng s¾p tíi sù kiÖn Trung quèc ra nhËp WTO th× ®©u sÏ lµ ®èi thñ rÊt m¹nh trong c¹nh tranh vÒ gi¸ hµng ho¸ b¸n bu«n trªn tr-êng quèc tÕ, nhÊt lµ ë Mü. Phã tæng gi¸m ®èc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt nam_Vò §øc ThÞnh_cho hay ngµnh dÖt may ViÖt nam ®ang ph¶i nhËp nhiÒu thiÕt bÞ, nguyªn liÖu b«ng cña Trung quÕc thªm vµo ®ã tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n dÖt may ë Qu¶ng ch©u (Trung quèc ) kho¶ng 45USD/ th¸ng, ë Trung hoa lôc ®Þa lµ 22 USD/ th¸ng cßn møc l-¬ng trung b×nh c«ng nh©n dÖt may ViÖt nam lªn tíi 1120000 ®ång/ th¸ng (kho¶ng 79 USD) cho thÊy chi phÝ gi¸ thµnh cña hµng dÖt may ViÖt nam ®¾t h¬n Trung quèc . 13 Do ch-a ph¶i lµ thµnh viªn cña WTO nªn hµng dÖt may ViÖt nam ®ang chÞu hai bÊt lîi lín so víi c¸c n-íc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn WTO cßn bÞ h¹n chÕ b»ng h¹n ng¹ch theo c¸c hiÖp ®Þnh song ph-¬ng kÓ c¶ sau n¨m 2004 ( thêi ®iÓm chÕ ®é kiÓm so¸t nhËp khÈu hµng dÖt may b»ng h¹n ng¹ch ®-îc b·i bá hoµn toµn cho c¸c n-íc thµnh viªn WTO ) chÞu thuÕ suÊt nhËp khÈu cao h¬n ë nhiÒu thÞ tr-êng Do c¸c n-íc ph¸t triÓn sÏ t¨ng c-êng lo¹i hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c ®Ó h¹n chÕ bít viÖc nhËp khÈu s¶n phÈm tõ nh÷ng quèc gia ®ang ph¸t triÓn_ «ng Lª Quèc ¢n ph©n tÝch. Do vËy, tõ c¬ së cña hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt_Mü ®Ých s¾p tíi ph¶i lµ gia nhËp WTO cã nh- vËy míi gióp t¨ng ®-îc kh¶ n¨ng xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may víi sè l-îng lín trong t-¬ng lai. II. §¸nh gÝa chung t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng Mü 1. Nh÷ng thuËn lîi vµ c¬ héi xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng Mü. 1.1/ VÒ mÆt c¬ chÕ chÝnh s¸ch: C«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ b¾t ®Çu tõ n¨m 1986 ®· gióp cho nÒn kinh tÕ ViÖt nam cã nh÷ng ph-¬ng h-íng vµ ®éng lùc ph¸t triÓn míi. Vµ trong thêi kú ®æi míi nµy ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ngµnh dÖt may: Thø nhÊt, ®ã lµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ ®Æc biÖt lµ sù níi láng quy chÕ th-¬ng m¹i cho phÐp mét sè xÝ nghiÖp tæ chøc kinh doanh c¸c ®Þa ph-¬ng ®-îc quyÒn xuÊt khÈu trùc tiÕp t¹o ra m«i tr-êng thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®èi víi ngµnh dÖt may. Thø hai, th«ng qua c¸c ®¹i héi VI, VII, VIII, §¶ng céng s¶n ViÖt nam ®· x¸c ®Þnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu lµ nh÷ng môc tiªu quan träng trong chiÕn l-îc ®Çu t- ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ h-íng vÒ xuÊt khÈu. LuËt ®Çu t- n-íc ngoµi t¹i ViÖt nam ra ®êi th¸ng 2/1987 vµ ®-îc söa ®æi ®· t¹o ra kh¶ n¨ng cho toµn bé nÒn kinh tÕ nãi 14 chung vµ ngµnh dÖt may nãi riªng thu hót ®-îc kh¸ lín vèn ®Çu t- nh»m môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Thø ba, víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ tÝch cùc tham gia quan hÖ ngo¹i giao ®a ph-¬ng hãa chÝnh phñ ViÖt nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may v-¬n ra chiÕm lÜnh thÞ tr-êng n-íc ngoµi, nhÊt lµ víi Mü. Khi n-íc ta kÝ kÕt hiÖp ®Þnh song ph-¬ng ViÖt_Mü gióp ngµnh dÖt may t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm . HiÖn nay, s¶n phÈm n-íc ta ®· cã mÆt trªn 50 n-íc ®· ®ñ søc c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng còng nhgi¸ c¶. Thø t-, chÝnh s¸ch vÒ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu tõ nhiÒu n¨m nay nhµ n-íc kh«ng ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu vµo mÆt hµng dÖt may hay nãi c¸ch kh¸c lµ ¸p dông biÓu thuÕ b»ng 0% ®èi víi c¸c mÆt hµng dÖt may. §©y lµ møc thuÕ thÊp nhÊt nh»m t¹o ®iÒu kiªn cho hµng dÖt may xuÊt khÈu ®-îc thuËn lîi ®Æc biÖt víi sù thµnh lËp cña hiÖp héi dÖt may ViÖt nam cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINATAS. HiÖp héi dÖt may lµ mét tæ chøc trung t©m héi nhËp ®oµn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh dÖt may c¶ n-íc kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, tù nguyÖn vµ trªn c¬ së tu©n thñ luËt ph¸p cña nhµ n-íc. Nhiªm vô ®Æt ra cho hiÖp héi lµ n¾m b¾t kÞp thêi ho¹t ®éng ngµnh dÖt may ViÖt nam vµ thÕ giíi, t- vÊn c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Çu t- kü thuËt chuyÓn giao c«ng nghÖ liªn doanh liªn kÕt quèc tÕ vµ thÞ tr-êng xóc tiÕn tham gia vµ héi nhËp ASEAN, khu vùc vµ thÕ giíi. Sù ra ®êi cña hiÖp héi dÖt may sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp hîp t¸c lÉn nhau trong c¸c lÜnh vùc tiªu thô s¶n phÈm mua s¾m thiÕt bÞ vËt t-, qu¶n lý nghiÖp vô lao ®éng ®µo t¹o, tvÊn dÞch vô, trao ®æi th«ng tin…v× sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may ViÖt nam. Ngoµi ra ®Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc xuÊt khÈu chÝnh phñ ®· cho phÐp ¸p dông hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p sau: Mét lµ, t¨ng c-êng h¬n n÷a quyÒn kinh doanh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp 15 Hai lµ, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®-îc hoµn l¹i thuÕ doanh thu tr¶ cho nguyªn liÖu phô liÖu vµ b¸n s¶n phÈm ®Çu vµo Ba lµ, víi luËt khuyÕn khÝch ®Çu t- trong n-íc ®· ®-îc quèc héi söa ®æi bæ sung vµo th¸ng 5/1998 ®· giµnh thªm mét sè -u ®·i cho s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, trong ®ã cã viÖc thµnh lËp quü hç trî xuÊt khÈu. 1.2/ VÒ vèn ®Çu t- vµ kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t- n-íc ngoµi: HiÖn nay cã 165 dù ¸n FDI ®Çu t- vµo lÜnh vùc dÖt may víi tæng sè vèn ®¹t gÇn 1900 triÖu USD, vèn thùc hiÖn 738 triÖu USD. Trong ®ã cã 71 dù ¸n vÒ dÖt víi sè vèn ®¨ng ký lµ 1.577 triÖu USD,94 dù ¸n dÖt may, vèn ®¨ng ký 269 triÖu USD. §· cã 98 dù ¸n ®i vµo s¶n xuÊt t¹o viÖc lµm cho 4 v¹n lao ®éng víi môc tiªu ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. ChÝnh phñ cïng b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ngµnh dÖt may ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng trong thêi gian qua. Mét mÆt, nhµ n-íc t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt , dïng c¸c chÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt vµ ®Çu t- chiÒu s©u (khoa häc c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý) cho ngµnh dÖt may. MÆt kh¸c thèng nhÊt qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ®· t¹o ra hµnh lang th«ng suèt v÷ng ch¾c cho ngµnh dÖt may ph¸t triÓn ®ång bé vµ hiÖu qu¶. ViÖc ®Çu t- cho ngµnh dÖt may kh«ng khã kh¨n vÒ lµ ngµnh cã xuÊt ®Çu t- kh«ng lín thêi gian thu håi vèn nhanh, cã ®iÒu kiÖn huy ®éng vèn.ViÖc ®Çu t- cã ®iÒu kiÖn huy ®éng vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia. HiÖn nay cã 19 n-íc ®Çu t- trong lÜnh vùc dÖt may chñ yÕu lµ c¸c n-íc Ch©u ¸ trong ®ã §µi Loan ®øng ®Çu víi 23 dù ¸n, tæng sè vèn 56,430 triÖu USD, Hµn Quèc 14 dù ¸n víi sè vèn 21,843 triÖu USD, Hång K«ng 11 dù ¸n víi møc vèn ®Çu t- lµ 19,206 triÖu USD. 1.3/ Nh÷ng thuËn lîi vÒ nguån nh©n lùc: N-íc ta hiÖn nay cã nguån nh©n lùc hÕt søc dåi dµo, phong phó. Víi d©n sè c¶ n-íc gÇn 80 triÖu ng-êi, sè ng-êi trong tuæi lao ®éng xÊp xØ 34 triÖu trong ®ã phô n÷ chiÕm 52% ngµnh dÖt may cã nhiÒu c«ng ®o¹n thñ c«ng, 16 kh«ng ®ßi hái søc lùc cao nªn rÊt phï hîp bíi n÷ giíi, víi ®øc tÝnh lao ®éng cÇn cï s¸ng t¹o. Gi¸ nh©n c«ng cña ViÖt nam t-¬ng ®èi rÎ h¬n so víi c¸c n-íc kh¸c vµ ®©y lµ thÕ m¹nh ®Ó t¨ng -u thÕ c¹nh tranh trong gi¸ b¸n hµng may mÆc trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. 2. Nh÷ng trë ng¹i vµ th¸ch thøc cña hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü. Trong nh÷ng n¨m qua kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt nam ®· t¨ng tr-ëng kh«ng ngõng vµ chiÕm tû träng ngµy cµng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (®øng thø hai sau dÇu th«) MÆc dï bÞ ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc song kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may vÉn t¨ng tr-ëng ®Òu, ®¹t 1,45 tû USD trong n¨m 1998, tíi n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 1,75 tû USD vµ n¨m 2000 ®¹t kho¶ng 1,9 tû USD. Tuy nhiªn kim ng¹ch hµng dÖt may ViÖt nam xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü, mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng lín cßn rÊt nhá chØ ®¹t 26,4 triÖu USD n¨m 1998 , 48 triÖu USD n¨m 1999 vµ 60 triÖu USD n¨m 2000. V× sao vËy? V× cã nh÷ng trë ng¹i chÝnh nh- sau: Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do hiÖn nay hµng dÖt may cña ViÖt nam khi xuÊt khÈu vµo Mü vÉn ph¶i chÞu thuÕ suÊt rÊt cao. T¹i héi th¶o "XuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü " do phßng th-¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt nam phèi hîp víi c«ng ty c«ng nghÖ ViÖt Mü vµ c«ng ty xuÊt khÈu dÖt may, cïng víi sù hîp t¸c cña c«ng ty luËt RUSSIN vµ VECCHI vµ c«ng ty luËt WHITE and CASE phèi hîp tæ chøc ngµy 6/11/2000 t¹i Hµ néi, luËt sFLLEN KERIGAN DRY thuéc c«ng ty RUSSIN &VECCHI cho biÕt Mü cã c¸c luËt vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi s¶n phÈm cã hÖ th«ng -u ®·i phæ cËp (GSP) vµ hiÖn nay ®· cã trªn 100 quèc gia ®-îc h-ëng GSP khi hµng xuÊt khÈu dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü. Còng cÇn ph¶i nãi râ r»ng c¸c s¶n phÈm ®-îc miÔn thuÕ ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu lµ hµng ®-îc xuÊt khÈu tõ chÝnh n-íc ®-îc h-ëng GSP vµ ®-îc chÕ biÕn toµn bé s¶n phÈm hay Ýt nhÊt lµ trªn 30% gi¸ trÞ gia t¨ng t¹i chÝnh n-íc nµy 17 Trong khi ®ã hiÖn nay ViÖt nam vÉn ch-a ®-îc h-ëng -u ®·i GSP. ViÖc -u ®·i GSP chØ ®-îc thùc hiÖn sau khi ViÖt nam ®¹t ®-îc quy chÕ tèi huÖ quèc víi Mü vµ lµ thµnh viªn cña WTO vµ IMF. Bªn c¹nh trë ng¹i thuÕ quan ®Ó t¨ng c-êng xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü hµng dÖt may ViÖt nam ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cña Mü vµ c¸c n-íc xuÊt khÈu truyÒn thèng vµo Mü nh-: Trung Quèc, Ên §é, vµ c¸c n-íc nam Mü , ®Æc biÖt lµ Trung Quèc ®ang cã rÊt nhiÒu thÕ m¹nh. Mét bÊt lîi n÷a lµ trong sè c¸c mÆt hµng cña ViÖt nam xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng Mü th× hµng dÖt may ph¶i chÞu møc thuÕ phÝ NTR rÊt cao, gÇn gÊp 2,5 lÇn so víi c¸c n-íc kh¸c. Thªm n÷a còng cÇn ph¶i nãi lªn r»ng chÊt l-îng hµng dÖt may cña ViÖt nam ch-a cao nªn ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n khi th©m nhËp vµo thÞ tr-êng Mü. III. Bµn vÒ ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü trong nh÷ng n¨m tíi 1. §Þnh h-íng xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Mü 1.1 Ph-¬ng h-íng tæng qu¸t: §¶ng vµ nhµ n-íc cïng c¸c cÊp l·nh ®¹o ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®· x©y dùng ®-îc nh÷ng quan ®iÓm chñ ®¹o vµ c¸c môc tiªu quan rräng vÒ ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng dÖt may trong thêi gian tíi. Víi môc ®Ých t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng vµ ®ãng gãp mét møc t¨ng tr-ëng nhanh vÒ doanh thu xuÊt khÈu . Tæng c«ng ty dÖt may vµ toµn ngµnh dÖt may cÇn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c b-íc: Mét lµ, ph¶i hoµn thµnh nhanh chãng kÕ ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ®Õn n¨m 2010, x©y dùng mét chiÕn l-îc kinh doanh cña toµn c«ng ty trong ®ã kÕt hîp víi chiÕn l-îc thÞ tr-êng vµ chiÕn l-îc s¶n phÈm ®Ó tËp trung ®Çu t- vµo viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc. Hai lµ, ph¶i kh«ng ngõng më réng thÞ tr-êng t¹i Mü . Ph¶i chó träng ®Õn c¸c mÆt hµng míi, mÆt hµng chÊt l-îng cao theo tiªu chuÈn ISO 9000 vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.Ph¶i ®Èy m¹nh vµ khuyÕn khÝch ph-¬ng thøc giao hµng 18 FOB ®Ó dÇn dÇn gi¶m bít tû lÖ hîp ®ång phô. Ph¶i ®¸nh gi¸ cao thÞ tr-êng néi ®Þa. Ba lµ, ph¶i t¨ng c-êng ®Èu t- ®Ó n©ng cao chÊt l-îng v¶i ®¶m b¶o ®ñ m¸y mãc vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu thay thÕ, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi vµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng, ®-a vµo nhiÒu mÉu m· ®Ñp. Ph¶i kÕt hîp gi÷a khuyÕn khÝch ®Çu t- vµ më réng ®Çu t- ®Èy m¹nh ®Çu t- th«ng qua c¸c liªn doanh vµ hîp t¸c trong vµ ngoµi n-íc ®Ó thu hót vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr-êng vµ kün¨ng qu¶n lý nh©n sù. Ph¶i t¹o nhiÒu h-íng ®Çu th-íng tíi thµnh lËp c¸c c«ng ty cæ phÇn ®Ó nhanh chãng thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña ng-êi lao ®éng. Ph¶i thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký vµ tiÕn tíi cæ phÇn ho¸ dÇn dÇn toµn bé hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp dÖt may trong c¶ n-íc. Bèn lµ, ®Ó hoµn thµnh ®-îc môc tiªu tæng c«ng ty cÇn sím cã mét liªn ®oµn dÖt may ViÖt nam ®Ó phèi hîp ho¹t ®éng vµ tËp trung mäi nguån lùc nh»m ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc cña sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn khu vùc vµ quèc tÕ. §ång thêi chóng ta cÇn ®Ò nghÞ nhµ n-íc tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch trong viÖc cung cÊp nguån tµi chÝnh cho ®Çu t- vµ ph¸t triÓn, gi¶m thuÕ, ®Êu tranh chèng n¹n bu«n lËu, ®µo t¹o nguån nh©n lùc , khuyÕn khÝch xuÊt khÈu 1.2 Ph-¬ng h-íng cô thÓ: §Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Mü trong nh÷ng n¨m tíi chóng ta cÇn quan t©m tíi nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh sau: Ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh x¶n xuÊt æn ®Þnh thÞ tr-êng. §Æc biÖt cÇn æn ®Þnh h¹n ng¹ch ®-îc cÊp, nÕu ng-îc l¹i sÏ mÊt thÞ tr-êng. T¨ng c-êng kiÓm tra kiÓm so¸t ®¸nh gi¸ thùc chÊt viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch. Liªn bé chØ cÊp h¹n ng¹ch c¸c chñng lo¹i hµng c¸c n¨m qua sö dông hÕt h¹n ng¹ch Nhµ n-íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh, c¬ së h¹ tÇng ®Êt ®ai, lao ®éng…®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá , võa vµ míi thµnh lËp v× lo¹i h×nh nµy thÝch hîp víi kinh doanh xuÊt khÈu. 19 Hµng n¨m tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may cã doanh sè xuÊt khÈu hµng n¨m trªn 1 triÖu USD ®Ó trao ®æi th«ng tin, t×m kiÕm gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may. 2. Mét sè gi¶i ph¸p vµ chiÕn l-îc Marketing Trong n¨m 2001 ,-íc tÝnh kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n-íc ta ®¹t 2,1 tû USD ,trong ®ã tËp trung chñ yÕu vµo thÞ tr-êng Eu vµ NhËt B¶n .Cßn víi thÞ tr-êng mü th× rÊt khiªm tèn (chØ kho¶ng vµo 70 triÖu USD).Nguyªn nh©n c¬ b¶n khiÕn c¸c doanh nghiÖp viÖt nam kh¸ trÇy trËt khi xuÊt khÈu vµo mü lµ do ch-a ®-îc h-ëng qui chÕ tèi huÖ quèc cho nªn thuÕ nhËp khÈu rÊt cao . H¬n n÷a xuÊt khÈu vµo mü tõ tr-êc ®Õn nay chñ yÕu th«ng qua c¸c ®èi t¸c thø ba nh- hång k«ng ,®µi loan ,hµn quèc... HiÖn phÇn lín hµng dÖt may viÖt nam xuÊt khÈu theo h×nh thøc gia c«ng ,trong khi ®ã thi tr-êng mü l¹i -a chuéng h×nh thøc mua b¸n víi sè l-¬ng lín,mua ®øt b¸n ®o¹n ®©y lµ c¸i khã cho c¸c doanh nghiÖp viÖt nam .Lµm sao tËn dông ®-îc lîi thÕ vµ h¹n chÕ nh-ng nh-îc ®iÓm tr-íc m¾t ®©y lµ vÊn ®Ò lín ®Æt ra .C¸c doanh nghiÖp vèn trong n-¬c ph¶i khac phôc yÕu kÐm ,n©ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó t¨ng l-îng hµng b¸n vµo mü,c¸c doanh nghiÑp liªn doanh còng cã nhiÒu c¬ héi th©m nhËp vµo thÞ tr-êng nµy ®Æc biÖt ,c¸c doanh nghiÖp 100% vèn n-íc ngoµi tr-íc ®©y tËp trung xuÊt khÈu nhiÒu vµo EU vµ nhËt b¶n nay t¨ng c-êng ®-a s¶n phÈm cña minh vµo thi tr-êng mü. Bªn c¹nh ®ã c¸c n-íc thø ba sÏ ®-a ®¬n ®Æt hµng s¶n xuÊt ®Õn viÖt nam (lÊy xuÊt xø viÖt nam ) ®Ó xuÊt khÈu vµo Mü, h¬n n÷a ,c¸c doanh nghiÖp Mü tõ doanh nghiÖp b¸n bu«n ®Õn doanh nghiÖp s¶n xuÇt còng cã thÓ trùc tiÕp ®Õn viÖt nam ®Æt hµng,®Çu t- s¶n xuÊt hoÆc liªn kÕt víi viÖt nam ®Ó cïng ®-a hµng vµo thÞ tr-êng nµy .tuy nhiªn ,cÇn tÝnh ®Õn mét thùc tÕ kh¸c lµ t¹i mü ,c¸c doanh nghiÖp viÖt nam ch¾c ch¾n ph¶i “so g¨ng “víi s¶n phÈm dÖt may trung quèc ®ang trµn ngËp thÞ tr-êng.tÝnh ra mçi n¨m trung quèc xuÊt khÈu vµo mü 25 tû USD ngµnh dÖt may viÖt nam cßn qu¸ non trÎ vµ cã nhiÒu ®iÓm yÕu h¬n.trung quèc s¶n xuÊt ®-îc b«ng x¬ ,sîi tæng hîp ,ho¸ chÊt vµ c¶ nh-ng thiÕt bÞ cho ngµnh dÖt may, trong khi viÖt nam nh¹p 20
- Xem thêm -