Tài liệu Xuân -nghề nghiệp

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò nh¸nh iii: NGhÒ x©y dùng ( Thùc hiÖn 1 tuần tõ ngµy 25/11 – 29/11/2013) a. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng -Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... -Trò chuyện với trẻ về chủ đề . b. ThÓ dôc s¸ng : TËp kÕt hîp lêi ca bµi : “ ThËt ®¸ng yªu ”. B . Ho¹t ®éng gãc. Gãc H§ Môc ®Ých – yªu cÇu ChuÈn bÞ 1.Gãc ph©n vai - G§ : B¸c cÊp dìng. - B¸c sÜ : Phßng kh¸m. - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - TrÎ n¾m ®îc 1 sè c«ng viÖc cña vai ch¬i nh : b¸c sÜ kh¸m bÖnh cho bÖnh nh©n... - Bé ®å ch¬i nÊu ¨n. - 1 sè ®å dïng ®å ch¬icho trß ch¬i phßng kh¸m : ¸o bê lu tr¾ng, mò, èng nghe, thuèc... 2.Gãc XD - LG - TrÎ biÕt sö dông X©y dùng khu tËp c¸c nguyªn vËt liÖu thÓ kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD khu tËp thÓ ®Ñp vµ 3. Gãc hîp lÝ. T¹o h×nh. - BiÕt nhËn xÐt s¶n - T« mµu tranh vÒ phÈm cña m×nh. dông cô mét sè - TrÎ biÕt ten gäi ®å nghÒ. dïng, s¶n phÈm cña 1 sè nghÒ. - TrÎ t« mµu ®Ñp vµ hîp lÝ. - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá... - Tranh vÏ vÒ ®å dïng vµ s¶n phÈm 1 sè nghÒ. - Bót s¸p mµu... C¸ch tiÕn hµnh a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i : - TrÎ h¸t bµi : Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n - §T vÒ néi dung bµi h¸t. - Chó c«ng nh©n lµm nghÒ g× ?. - S¶n phÈm cña nghÒ XD lµ g× ?. - C¸c con cã muèn x©y nh÷ng ng«i nhµ thËt ®Ñp gièng c« chu c«ng nh©n x©y dùng kh«ng ? - Cô hướng trẻ đến các góc chơi và về góc chơi theo ý thích b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i 4.Góc To¸n -Chơi lô tô về nghề,các dụng cụ LĐ Trẻ biết chơi lô Lô tô một số tô,biết trò chuyện về nghề và các dụng một số nghề và các cụ lao động dụng cụ của nghề đó 5. Gãc ©m nh¹c - H¸t hoÆc biÓu diÔn -TrÎ biÕt h¸t vµ nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn tai thuéc vÒ chñ ®Ò, nghe nh¹c - Lµm s¸ch tranh -TrÎ biÕt lËt gië truyÖn vÒ mét sè trang s¸ch, ®äc nghÒ, xem s¸ch tranh theo tranh, biÕt liªn quan ®Õn chñ ®Ò. lµm s¸ch tranh vÒ nghÒ x©y dùng - TrÎ cã 1 sè kü n¨ng lao ®éng ®¬n gi¶n : - C¸c chËu c©y tíi c©y, nhÆt l¸ vµng.. c¶nh, b×nh tíi níc.. 6. Gãc s¸ch Lµm s¸ch tranh nghµnh ghÒ 7 . Gãc thiªn nhiªn - Ch¨m sãc c©y xanh IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi V. VÖ sinh - ¨n tra VI. Ngñ tra VII. VÖ sinh - ¨n phô VIII. Ho¹t ®éng chiÒu IX. VÖ sinh, nªu g¬ng, c¾m cê, tr¶ trÎ gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt và cho trẻ nhẹ nhàng cất đồ chơi - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2013 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG:  Trß chuyÖn s¸ng : - G§ con cã nh÷ng ai ? Bè , mÑ con lµm nghÒ g× ? - NghÒ x©y dùng cÇn ®Õn nh÷ng ®å dïng g× ? - Ngoµi ra con cßn biÕt nh÷ng nghÒ nµo n÷a ? Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh Phát triển nhận thức Đề tài: Trò chuyện về nghề công nhân I: Mục tiêu 1.KiÕn thøc : - Biết một số công việc cụ thể của cô chú công nhân. - Trẻ biết tên gọi, tính chất, đặc điểm của 1 số dụng cụ phục vụ cho nghề như: xi măng, bai, gạch, xẻng… 2.Kü n¨ng : ch¬i trß ch¬i 3.Th¸i ®é - Biết yêu quý, kính trọng và biết ơn các cô chú công nhân xây dựng. - Biết giữ gìn trường lớp nơi công cộng sạch đẹp II: Chuẩn bị - Cô: xi măng, gạch, cát, tranh chú công nhân xây dựng - Trẻ: chổ ngồi - Địa điểm: lớp lá A4 III: Tổ chức hoạt động HD c« Hoạt động 1: Ổn định giới thiệu Hoạt động 2: Quan sát Hoạt động 3: trò chơi củng cố Hoạt động của cô và trẻ - Trẻ đọc thơ “ Chiếc cầu mơi” - Các bạn vừa đọc bài thơ gì? - Bài thơ vừa nhắc ai? - Các chú công nhân làm gì? - À để biết rõ hơn công việc của các chú công nhân cô cháu ta cùng nhau tìm hiểu về công việc của cô chú công nhân nha. * Xem tranh ¶nh về công việc của chú công nhân - Các bạn thấy ai đây không? - Chú công nhân đang làm gì? - Đây là gì? - Đây là những nguyên vật liệu dùng để xây nên ngôi nhà. - Giới thiệu với trẻ một số nguyên vật liệu dùng để xây nhà. - Xi măng trộn với cát và nước sẽ thành hồ, để gắn những viên gạch lại với nhau vì những viên gạch chỉ xếp chồng lên nhau không thì không đủ vững chắc. - Để cần dụng cụ gì các bạn biết không? - Ở nhà bố mẹ các bạn làm gì? - Bố mẹ bạn nào làm thợ hồ? - Ở nhà chắc các bạn đã từng thấy những dụng cụ ba mẹ mình cần để làm rồi đúng không, vậy bạn nào kể cho cô nghe đi? * Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của vật liệu xây dựng - Gạch: Các bạn nhìn xem viên gạch này có hình gì? - Bây giờ cô sẽ dặt viên gạch này xuống và để chồng viên gạch khác lên, để dính được với nhau cần có gì đây? - Các bạn nhìn thử xem cô trộn hồ nha. - Có dùng tay trộn được không? Phải dùng cái gì? - Cô sẽ cho xi măng trộn với cát sau đó cho nước vào ( vừa nói cô vừa thực hiện). - Cô cho 1 số trẻ dùng bay xem thử. - Giáo dục: Các bạn phải biết yêu quý kính trọng các cô chú công nhân vì cô chú đã xây dựng nên những ngôi nhà, cầu, đường phục vụ cho chúng ta. Chúng ta phải biết giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp để góp phần làm đẹp cho đất nước. - Ngoài làm công nhân ra các bạn còn biết những nghề nào nữa không? - Khi lớn lên các bạn muốn mình làm nghề gì? * Trò chơi “ Ai chọn đúng" - Cách chơi: Cô chia lớp thành hai đội, bạn đầu sẽ chạy lên rỗ đựng tranh lô tô cuả nhóm mình chọn 1 tranh lô tô rồi chạy lên đặt lên bàncủa đội mình. Sau đó chạy về đứng cuối hàng để bạn tiếp theo lên chơi tiếp. Cứ như vậy cho đến hết thời gian. - Luật chơi: đội nào chọn được nhiều và đúng tranh lô tô về dụng cụ nguyên vật liệu xây dựng thì đội đó sẽ thắng. * Nhận xét kết thúc- Tuyên dương Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1/ Trò chuyện đàm thoại về một số nghề. - Cô và trẻ đứng thành vòng tròn hát bài “ Cháu yêu cô cháu công nhân” - Trong bài hát nhắc đến ai? - Ngoài công nhân các bạn còn biết những nghề nào nữa? - Để tạo ra sản phẩm người làm nên chúng rất vất vả cho nên khi mua một món đồ về nhà các bạn phải biết quý trọng nó nha. 2/ Trò chơi vận động: Chạy nhanh lấy đúng tranh - Cô giới thiệu trò chơi và nói cách chơi: Cô để nhiều tranh trên bàn, lớp mình sẽ được chia làm 2 đội. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải lấy tranh có đồ dùng của nghề mà cô yêu cầu các bạn lấy. - Luật chơi: 2 đội đứng thành 2 hàng bạn đầu hàng chạy lên và khi nào chạy về thì bạn kế tiếp mới được chạy lên chọn tranh, mỗi lần lấy chỉ được 1 tranh. 3/ Chơi tự do. Ch¬i víi ®u quay cÇu tr¬t Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : 1- Gãc ph©n vai: - G§ :B¸c cÊp dìng. - B¸c sÜ : Phßng kh¸m. 2- Gãc XD - LG: 2.Gãc XD - LG X©y dùng khu tËp thÓ 3- Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động 4- Góc to¸n : c¨t d¸n l« t« trong ph¹m vi 7 HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1. Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. §äc c¸c bµi ®ång dao, ca dao, c©u ®è vÒ chñ ®Ò, lµm tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... Thø 3 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2014 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých LQCC. H§ chÝnh : ¤n tËp c¸c ch÷ c¸i võa häc u, , e,ª H§KH : Âm nhạc, toán. 1. Mục tiêu.  1.1 Kiến thức: Trẻ nhớ và phát âm đúng chữ cái đã học u, , e,ª  1.2 Kỹ năng: Trẻ tìm được chữ u, ,. e,ª.qua trß choi rÌn kü n¨ng ch¬i cña trÎ 1.3 Thái độ: Có ý thức trong hoạt động học tập. 2. Chuẩn bị. - Thẻ chữ - TD – 2 bót d¹ ,vë tËp t«,tranh mÉu c« - Bản nhạc có lời bài hát .3. Tiến hành. ND ho¹t ®éng Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ. * Hoạt động 1. C« cïng trÎ h¸t vËn ®éng bµi ch¸u yªu c« c«ng nh©n - Gây hứng thú. chó - Hát và vận động. - Trß chuyªn nghÒ c«ng nh©n x©y dùng - Trò chơi: Thi xem ai nhanh. Cô miêu tả * Hoạt động 2. đặc điểm của chữ. Trß ch¬i víi - Trò chơi 2: Chuyển hµng về đúng kho chò cai u,,e,ª (hµng có chữ cái gì thì về kho chữ cái ấy). ch÷ c¸i u, * Hoạt động 3. T« C« trÎ ph¸t amm ch u, , Trß ch¬i ai tµi C« cho t« mÉu n¨ng. C« cho trÎ thùc hµnh t« trong vë * Hoạt động 4. - Tiến hành, trÎ chon bµi vµ nh©n xÐt nhận xét và phát âm chữ cái qua trò chơi. - Kết thúc. Ho¹t ®éng ngoµi trêi - Trẻ tìm chữ u ,, e,ª Trẻ tự kiểm tra kết quả. - Trẻ hứng thú tham gia chơi. - Trẻ hát và vận động. 1/ Trò chuyện đàm thoại về một số nghề. - Cô và trẻ đứng thành vòng tròn hát bài “ Cháu yêu cô cháu công nhân” - Trong bài hát nhắc đến ai? - Ngoài công nhân các bạn còn biết những nghề nào nữa? - Để tạo ra sản phẩm người làm nên chúng rất vất vả cho nên khi mua một món đồ về nhà các bạn phải biết quý trọng nó nha. 2/ Trò chơi vận động: Chạy nhanh lấy đúng tranh - Cô giới thiệu trò chơi và nói cách chơi: Cô để nhiều tranh trên bàn, lớp mình sẽ được chia làm 2 đội. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải lấy tranh có đồ dùng của nghề mà cô yêu cầu các bạn lấy. - Luật chơi: 2 đội đứng thành 2 hàng bạn đầu hàng chạy lên và khi nào chạy về thì bạn kế tiếp mới được chạy lên chọn tranh, mỗi lần lấy chỉ được 1 tranh. 3/ Chơi tự do. Ch¬i víi ®u quay cÇu tr¬t Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : 1- Gãc ph©n vai: - G§ :B¸c cÊp dìng. - B¸c sÜ : Phßng kh¸m. 2- Gãc XD - LG: 2.Gãc XD - LG X©y dùng khu tËp thÓ 3- Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động 4- Góc to¸n : c¨t d¸n l« t« trong ph¹m vi 7 HOẠT ĐỘNG CHIỀU 2. Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. T¹o h×nh : ®Ò tµi :Cắt dán hình ảnh một số nghề từ họa báo I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1kiÕn thøc : - Trẻ biết cắt dán hình hình ảnh của một số nghề từ báo. - Trẻ biết một số nghề phổ biến trong xã hội. 2. kü n¨ng - Kỹ năng ghi nhớ, quan sát - Kỹ năng cắt dán của trẻ 3. th¸i ®é - Giáo dục trẻ yêu quý các nghề có ích cho xã hội. Giáo dục bảo vệ môi trường II. CHUẨN BỊ: - Hình ảnh một số nghề từ họa báo, hồ dán, vở tạo hình, kéo con. - Tranh mẫu của cô - Bàn trưng bày sản phẩm . III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Ho¹t ®éng trÎ Hoạt động cô h¸t vµ tro chuyÖn cïng *Hoạt động. Ổn định lớp. c« - Cô cho trẻ hát: Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n - Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, về chủ đề - Giáo dục trẻ *Hoạt động. Quan sát tranh mẫu của cô. trÎ quan s¸t mÉu c« vµ - Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và yêu cầu trẻ nêu nhận xét nhËn xÐt về tranh. - Cô đã dán những hình ảnh về những nghề gì đây các con? - Các con thấy cô dán như thế nào? Có cân đối không? - Để dán được bức tranh đẹp như thế này các con hãy quan sát nhìn cô làm lại một lần nữa nhé! Cô thực hiện mẫu. - Đầu tiên cắt những bức tranh cần thiết để gián - Phết hồ lên, phết ít hồ. - Dán vào vở tạo hình của mình, dán cân đối. - Các con có thích dán những bức tranh đẹp như cô không? trÎ quan sat c« lµm *Hoạt động. Trẻ thực hiện. mÉu - Cô tổ chức cho trẻ cắt dán - Cô bao quát, quan sát trẻ - Cô đi đến từng bàn hướng dẫn trẻ nặn - Những trẻ nào chưa thực hiện được cô hướng dẫn kỹ hơn. - Động viên trẻ tham gia tích cực *Hoạt động. Trưng bày sản phẩm. trÎ thùc hiÖn høng thó - Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình lên bàn theo thứ tự. *Hoạt động. Nhận xét sản phẩm - Hỏi trẻ vừa làm gì? Cho trẻ nhận xét sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. - Cô cùng trẻ nhận xét và chọn ra mấy sản phẩm đẹp của trÎ trng bµy s¶n phÈm trẻ . vµ nhËn xÐt - Động viên những trẻ chưa thực hiện xong. - Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp 2. §äc c¸c bµi ®ång dao, ca dao, c©u ®è vÒ chñ ®Ò, lµm tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... Thø 3 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2014 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : ChiÕc cÇu míi H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ trÎ yªu quý kÝnh träng c¸c b¸c c«ng nh©n x©y dùng ®· vÊt v¶ lµm ra chiÕc cÇu , cã ý thøc gi÷ g×n SP cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu bµi th¬ H§3: Gi¶ng gi¶i, trÝch dÉn lµm râ ý cña bµi th¬ H§4: §µm tho¹i H§5: D¹y trÎ ®äc thuéc th¬ Ho¹t ®éng cña c« C« cho trÎ h¸t ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n - Hái trÎ chó c«ng nh©n trong BH XD g×? - Con cßn biÕt c¸c chó c«ng nh©n cßn XD g× n÷a Cã mét bµi th¬ rÊt hay h«m nay c« ®äc tÆng c¸c con ( C« giíi thiÖu BT, T/g) C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 1( ChØ tranh) C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 2 (cho trÎ xem tranh) - C« gi¶ng gi¶i ND bµi th¬, gi¶i thÝch tõ khã “ hín hë”, “ tÊm t¾c” - Tªn cña bµi th¬ lµ g×? t/g? - ChiÕc cÇu míi ®îc XD ë ®©u? - ChiÕc cÇu ®îc XD nh thÕ nµo? ( Gîi ý cÇu cã dµi kh«ng?) - Mäi ngêi ®· tÊm t¾c khen ai? khen nh thÕ nµo? KÕt hîp lång bµi häc gi¸o dôc trÎ ph¶i lu«n kÝnh träng ngêi lao ®éng, cã ý thøc gi÷ g×n s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng Cho trÎ ®äc th¬ díi nhiÒu h×nh thøc C¶ líp ®äc th¬ Tæ ®äc th¬ ( ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp…) C¸ nh©n ®äc th¬ C« chØ tranh ch÷ - 1 trÎ chØ cho c¶ líp ®äc H§6: §äc th¬ theo tranh ch÷ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Khu nÊu ¨n cña trêng M§: TrÎ biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña khu bÕp ¨n cña nhµ trêng §T: - C¸c con ®ang ®øng ë ®©u? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bÕp ¨n cña trêng? - §è trÎ ai ®· nÊu nh÷ng mãn ¨n ngon cho c¸c con? Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« TrÎ ®äc th¬ cïng c« TrÎ ®äc theo tay chØ cña c« - TrÎ ®äc th¬ - TrÎ ®äc GD trÎ ph¶i lu«n kÝnh träng c¸c b¸c cÊp dìng, ph¶i ¨n hÕt suÊt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3/ Ch¬i tù do: Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : 1- Gãc ph©n vai: - G§ :B¸c cÊp dìng. - B¸c sÜ : Phßng kh¸m. 2- Gãc XD - LG: 2.Gãc XD - LG X©y dùng khu tËp thÓ 3- Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động 4- Góc to¸n : c¨t d¸n l« t« trong ph¹m vi 7 HOẠT ĐỘNG CHIỀU 3. Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. §äc c¸c bµi ®ång dao, ca dao, c©u ®è vÒ chñ ®Ò, lµm tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... Thø 3 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2014 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých Lµm quen víi to¸n §Ò tµi: Chia nhãm ®å vËt cã 7 ®èi tîng lµm hai phÇn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau I. Môc ®Ých – Yªu cÇu : 1 KiÕn thøc :D¹y trÎ biÕt c¸ch chia 7 ®èi tîng ra lµm 2 phÇn b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau 2 Kü n¨ng :RÌn cho trÎ cã kü n¨ng ®Õm , so s¸nh 2 nhãm ®èi tîng , t¹o nhãm trong ph¹m vi 7 RÌn kü n¨ng quan s¸t , ghi nhí cã chñ ®Þnh 3 Gi¸o dôc : TrÎ høng thó tham gia vµo tiÕt häc , cã ý thøc häc tËp tèt II. ChuÈn bÞ : Mµ h×nh chiÕu Mçi trÎ 1 chó bé ®éi h¶i qu©n, 1 chó bé ®éi bé binh, 7 c¸i sóng ThÎ sè tõ 1…7 §å dïng c« gièng trÎ kÝch thíc to 7 c¸i sóng, 7 c¸i mò tai bÌo, 7 c¸i ba l« Hå d¸n 3 tranh vÏ chó bé ®éi h¶i qu©n vµ chó bé ®éi bé binh * NDTH : ¢N : Ch¸u th¬ng chó bé ®éi, Chó bé ®éi MTXQ : Trß chuyÖn vÒ chó bé ®éi Th¬ : Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma §ång dao: Vuèt hét næ III. TiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña ch¸u *T¹o høng thó: - H¸t vÒ 3 hµng ngang bé ®éi - æn ®inh tæ chøc líp, c« chia ®å dïng, ®å ch¬i Chó TrÎ kÓ cho trÎ. - C¸c con h·y l¾ng nghe c« ®äc bµi ve vµ ®o¸n xem nh÷ng nghÒ g× xuÊt hiÖn trong bµi vÌ cña c« nhÐ ! “Nghe vẻ nghe ve Chừng nào có bệnh Ch¬i trß ch¬i Nghe vè tôi đố Là đến bác sĩ ®Õn Nghề gì cầm cuốc Đến lớp thủ thỉ Làm ra hạt gạo Cùng bạn cùng §äc ch÷ c¸i Chó bé ®éi Là bác nông dân Nghe vẻ nghe ve Cã tÊt c¶ 7 chó bé ®éi TrÎ ®äc ch÷ c¸i Xây nhà cao tầng Nghe vè tôi đố” cô Công nhân xây dựng - Trong bµi vÌ nh¾c ®Õn nh÷ng nghÒ nµo? - Nh÷ng nghÒ ®Êy mang ®Õn nh÷ng lîi Ých nµo cho x· héi ( NghÒ n«ng d©n lµm ra h¹t g¹o, nghÒ x©y dùng x©y nhµ cho chóng ta ë, nghÒ b¸c sÜ mang ®Õn søc kháe cho mäi ngêi...) - C« kÕt luËn: NghÒ nµo còng tèt, còng cã Ých cho x· héi. Khi lín lªn chóng m×nh h·y chon lÊy mét nghÒ mµ c¸c con thÝch cã Ých cho x· héi nh vËy nhÐ! + ¤n nhËn biÕt nhãm cã 7 ®èi tîng , thªm bít trong ph¹m vi 7 +Ch¬i trß ch¬i: B¸nh xe quay C« vµ trÎ cïng ch¬i trß ch¬i ®i siªu thÞ chän mua dông cô vµ s¶n phÈm nghÒ C« chia trÎ thµnh 3 ®éi.c« mêi ®¹i diÖn tõng ®éi tham gia trß ch¬i TrÎ vÒ nhãm th¶o luËn c¸c b¹n xem ®éi m×nh mua g× vµ tr¶ lêi c©u hái c«? - §éi1: con mua ®îc g× nµo? -Cã tÊt c¶ mÊy qu¶,cñ? - §éi2: con mua ®îc g× nµo? -Cã tÊt c¶ m¸y c¸i mò? -7 c¸i mò bít ®i 2 c¸i mò cßn l¹i mÊy c¸i mò? - §éi3: con mua ®îc g× nµo? -Cã tÊt c¶ m¸y dông cô ? - 6 dông cô thªm 1 lµ mÊy? + Chia 7 ®èi tîng lµm 2 phÇn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau -Nghe tin líp m×nh häc giái nªn h«m nay c¸c b¸c sÜ ®Õn th¨m líp m×nh . Cho trÎ xÕp c¸c b¸c sÜ ra vµ ®Õm -Cã mÊy c¸c b¸c sÜ ®Õn th¨m líp m×nh nµo? -Nh©n ngµy h«m nay chóng ta còng cã mét mãn quµ tÆng c¸c b¸c sÜ -TrÎ ®Õm tai nghe ®Æt ra Cã tÊt c¶ mÊy? B©y giê c¸c con h·y tÆng cho 7 b¸c sÜ ë hai nhãm ®Ó b¸c sÜ nµo còng cã tai nghe nµo? C« ®Õn tõng trÎ kiÓm tra vµ hái c¸ch chia cña trÎ Con chia c¸c b¸c sÜ mÊy nhãm? C¶ hai nhãm cã mÊy b¸c sÜ? Tai nghe con chia ntn? C¶ hai nhãm cã mÊy c¸i tai nghe? -TrÎ chia theo yªu cÇu cña c« Chia nhãm b¸c sÜ: Nhãm :2vµ 5 Nhãm :3vµ 4 Nhãm :4vµ 3 T¬ng tù chia tai nghe Nhãm :6vµ 1 Nhãm :5vµ 2 Nhãm :4vµ 3 §· ®Õn giê c¸c b¸c sÜ ph¶i t¹m biÖt chóng ta ®Ó vÒ ®¬n vÞ ®i kh¸m bÖnh råi. Cho trÎ ®Õm vµ cÊt c¸c b¸c sÜ Chóng ta h·y gióp c¸c b¸c sÜ chuyÓn nh÷ng mãn quµ vÒ ®¬n vÞ nµo Cho trÎ ®Õm vµ cÊt tai nghe * LuyÖn tËp: + Trß ch¬i: TÆng quµ cho b¸c sÜ C¸c lo¹i cñ vµ qu¶ Cã tÊt c¶ 6 qu¶ cam lµ 7 cñ cµ rèt Mò Cã tÊt c¶ 7 mò Cßn 5 c¸i mò Dông cô lµm vên 6 dông cô Lµ 7 XÕp c¸c b¸c sÜ ra Cã 2 c¸c b¸c sÜ ®óng bªn ph¶i 5 b¸c sÜ ®øng bªn tr¸i Cã 7 c¸i tai nghe TrÎ chia theo ý thÝch cña trÎ Cã 7 tai nghe Chia theo yªu cÇu cña c« Ch¬i trß ch¬i Thi ®ua gi÷a 3 tæ Cho trÎ lªn d¸n tÆng 7 mãn quµ cho 2 nhãm b¸c sÜ VÒ gãc thùc hiÖn vë 3 tæ thi ®ua nhau thùc hiÖn *§äc ®ång dao: Vuèt hét næ vÒ gãc thùc hiÖn Vë BÐ lµm quen víi to¸n II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa d©m bôt : M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Gîi ý trÎ nhËn xÐt h×nh d¸ng l¸ hoa… - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : 1- Gãc ph©n vai: - G§ :B¸c cÊp dìng. - B¸c sÜ : Phßng kh¸m. 2- Gãc XD - LG: 2.Gãc XD - LG X©y dùng khu tËp thÓ 3- Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động 4- Góc to¸n : c¨t d¸n l« t« trong ph¹m vi 7 HOẠT ĐỘNG CHIỀU 4. Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. ¤n ho¹t ®éng s¸ng : to¸n s« 7 tiÕt 3 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... Thø 3 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2014 H§C: ¢m nh¹c: Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých -H¸t vËn ®éng: Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n -Nghe h¸t: §i cÊy - Trß ch¬i: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt H§KH: MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t thuéc lêi, kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó tham gia TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, gâ ®Öm nhÞp nhµng theo tiÕt tÊu chËm BH - TrÎ hëng øng nhÞp nhµng theo BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§ - Qua ®ã trÎ yªu quý kÝnh träng ngêi lao ®éng, biÕt gi÷ g×n b¶o qu¶n s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ph¸ch tre, s¾c x«, bé gâ - Tranh c¸c c« chó n«ng d©n cÊy lóa 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: D¹y vËn - Trß truyÖn víi trÎ ng«i trêng c¸c ®éng con ®ang häc nhê ai XD nªn - C¸c chó c«ng nh©n rÊt tµi giái, XD ®îc nhiÒu kiÓu nhµ kh¸c nhau, cã mét BH ca ngîi c« chó c«ng nh©n ®ã lµ BH g×? Chóng ta cïng thÓ hiÖn BH ®ã nhÐ - C« bËt nh¹c “ Ch¸u yªu …” - Giai ®iÖu BH nh thÕ nµo? - Cho trÎ cïng suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng “ vç tay theo tiÕt tÊu chËm” - C« lµm mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« l2 - Cho tõng vßng trßn thùc hiÖn - Gäi 3 trÎ ®a ra ý tëng cña m×nh - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - Gîi ý trÎ lÊy ®å dïng ©m nh¹c vµ chuyÓn §H - Cho 2 hµng mét thùc hiÖn - Giíi thiÖu nhãm thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n thùc hiÖn H§2: Nghe T×nh huèng cho trÎ cÊt ®å dïng h¸t Cho trÎ xem tranh( tranh vÏ g× ) giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “ §i cÊy” C« h¸t 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau H§3: Trß ch¬i - Giíi thiÖu cho trÎ ch¬i TC: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt,c« giíi thiÖu c¸ch ch¬i luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - TrÎ th¶o luËn - TrÎ QS -TrÎ h¸t vËn ®éng §H vßng trßn - TrÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña cac b¹n - TrÎ lÊy ®å dïng chuyÓn §H 4 hµng däc - 5 trÎ gâ ®Öm - TrÎ cÊt ®å dïng - TrÎ l¾ng nghe vµ hëng øng cïng c« - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên c©y M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸ kh¸c nhau... §T: - C¸c con nh×n xem trong vên cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn?...) - C©y cao hay thÊp, c©y nµo cao h¬n? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi truyÒn bãng nhanh 3/ Ch¬i tù do: Ho¹t ®éng gãc 1- Gãc ph©n vai: - G§ :B¸c cÊp dìng. - B¸c sÜ : Phßng kh¸m. 2- Gãc XD - LG: 2.Gãc XD - LG X©y dùng khu tËp thÓ 3- Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động 4- Góc to¸n : c¨t d¸n l« t« trong ph¹m vi 7 HOẠT ĐỘNG CHIỀU 5. Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. ¤n ho¹t ®éng s¸ng : Ch¬i nhÑ nhµng ë gãc 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... Chñ ®Ò tuÇn 4 NGhÒ gióp ®ì céng ®ång Thêi gian thùc hiÖn ( Tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 7/12/2012 ) I/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò nãi vÒ nh÷ng íc m¬ vÒ nghÒ nghiÖp cña trÎ sau nµy, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông: Tay gi¬ cao , cói ngêi tay ch¹m ®Êt - BËt: ch©n s¸o Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c hoÆc tËp vâ II/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa Néi dung Ch¬i ®ãng vai b¸c sÜ, cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng dông cô lao ®éng vµ s¶n phÈm cña mét sè nghÒ VÏ, t«, nÆn mét sè ®å dïng cña nghÒ y H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ c¸c ©m thanh kh¸c nhau X©y dùng bÖnh viÖn, l¾p ghÐp mét sè ®å dïng cña nghÒ y Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ §å dïng ®Ó ch¬i b¸c sÜ, ch¬i b¸n hµng… PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ ®å dïng cña nghÒ y TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn tai nghe nh¹c GiÊy, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ nghÒ y.... - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ C¸c h×nh, khèi… - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Lµm tranh TrÎ biÕt lËt gië truyÖn vÒ trang s¸ch, ®äc nghÒ y, xem theo tranh, biÕt s¸ch tranh kÓ lµm s¸ch tranh vÒ truyÖn theo nghÒ y… tranh, ch¬i nèi ®å dïng phï hîp víi nghÒ Ph©n biÖt c¸c TrÎ biÕt ph©n biÖt h×nh , khèi h×nh d¹ng, khèi - Quan s¸t - Híng dÉn häc, to¸n cÇu – khèi trô cÇu- khèi trô Gãc thiªn nhiªn Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, tËp ®ong ®o c¸t, níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2012 I/ Ho¹t ®éng học cã chñ ®ịnh: Thể dục. Hoạt động chính: - BËt s©u. - TCV§ : Ai nÐm xa nhÊt. Hoạt động kết hợp: âm nhạc ; KPKH – To¸n I. Mục tiêu: 1.KiÕn thøc: - TrÎ biÕt nhón bËt vµ ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng hai mòi bµn ch©n – tõ tõ ®Õn c¶ bµn ch©n. 2.Kü n¨ng: - Cñng cè kü n¨ng nÐm xa, nÐm theo híng th¼ng tríc mÆt. - RÌn tè chÊt nhanh nhÑn, khÐo lÐo cho trÎ. 3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ thêng xuyªn luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ. II. Chuẩn bị. - Sàn nhà sạch sẽ. - GhÕ thÓ dôc cao 25cm : 4 c¸i. - 20 bao c¸t.(bãng: III. Tiến hành. ND ho¹t ®éng Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ. - C« vµ trÎ h¸t bµi : Ch¸u th¬ng - TrÎ tr¶ lêi chó bé ®éi. - §T vÒ néi dung bµi h¸t. - Cho trẻ làm đoàn tầu đi chạy nhẹ nhàng, kết hợp giữa các kiểu - Trẻ thực hiện theo * Hoạt động 2 đi , ®i thêng, ®i b»ng gãt ch©n , yêu cầu của giáo viên. mòi bµn ch©n n÷a bµn ch©n, ch¹y Khởi động. nhanh chËm dÇn sau đó chuyển ®éi h×nh 3 hµng ngang. (theo nh¹c bµi tµu lít) 1. Động tác tay. Tay dang ngang gËp * Hoạt động 3 khuû tay. Bài tập phát triển chung 2. Động tác chân. Ch©n bíc khuþ ra phÝa -TrÎ thùc hiÖn . tríc, ch©n sau th¼ng. * H§ 1 Trß chuyÖn g©y høng thó. 3. Động tác bụng. Tay gi¬ cao cói gËp ngêi. 4. Động tác bật. BËt ch©n tríc ch©n - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh. sau. - Trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau 5m. * Ho¹t ®éng 4 V§CB : BËt s©u. - C¸c chó bé ®éi khi hµnh qu©n ph¶i trÌo ®Ìo léi suèi rÊt vÊt v¶. V× vËy chóng m×nh cïng luyÖn tËp gièng c¸c chó bé ®éi qua bµi tËp : BËt s©u nhÐ. - Cô làm mẫu lần 1. - TrÎ quan s¸t. - Cô làm mẫu lần 2 và phân tích động tác : B¾t ®Çu c« bíc lÇn lît tõng ch©n - Trẻ quan sát và lắng nghe. lªn ghÕ.TTCB : 2 ch©n ®øng më tù nhiªn trªn ghÕ, 2 tay gi¬ phÝa tríc. Khi cã hiÖu bËt th× nhón gèi l¨ng tay vÒ phÝa sau ®Ó t¹o ®µ. Sau ®ã bËt ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng 2 mòi bµn ch©n. Khi ch¹m ®Êt gèi h¬i khôy, 2 tay gi¬ ra - Trẻ lên thực hiện. phÝa tríc.Sau ®ã ®øng th¼ng ngêi bíc tiÕp lªn bôc thø 2 bËt tiÕp sau ®ã ®i vÒ cuèi hµng ®øng. - Gọi 1-2 trÎ lªn lµm mÉu - Trẻ thực hiện : Lần lượt cho 2 trẻ vào thực hiện. mỗi trẻ thực hiên 2-3 lần. - Quá trình trẻ thực hiện động viên khuyến khích vµ söa sai cho trẻ. - Khi trÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c« cho trÎ ë 2 tæ thi ®ua lªn t×m tranh l« t« vÒ ®å dïng vµ s¶n phÈm cña c¸c nghÒ. - C« nhËn xÐt kÕt qu¶ cña trÎ. - Vµ b©y giê chóng ta sÏ bíc tiÕp vµo phÇn luyÖn tËp thø 2 qua trß * Ho¹t ®éng 5 ch¬i “ Ai nÐm xa nhÊt ” - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt TCV§: Ai ch¬i. nÐm xa nhÊt. - C« tæ chøc chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn. * Ho¹t ®éng 6 - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng. Hồi tỉnh - TrÎ ®i lại nhẹ nhàng 1-2 phót - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i TrÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh líp 1- 2 vßng. II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quan s¸t vên c©y M§: TrÎ biÕt tªn , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - Vên c©y nµy cña trêng chóng m×nh cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng c©y , kiÓu l¸, mµu hoa, mïi th¬m... - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: X©y dùng bÖnh viÖn, l¾p ghÐp mét sè ®å dïng cña nghÒ y 2/ Ph©n vai: Ch¬i ®ãng vai b¸c sÜ, cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng dông cô lao ®éng vµ s¶n phÈm cña mét sè nghÒ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu ®å dïng cña mét sè nghÒ 4/ Gãc khoa häc, to¸n: Ph©n biÖt c¸c h×nh , khèi cÇu – khèi trô IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2012 I/ Ho¹t ®éng học cã chñ ®ịnh: Đề tài : Vẽ sản phẩm của một số nghề. (®Òtµi) I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên một số nghề và sản phẩm của nghề đó. - Trẻ vẽ được một số sản phẩm của một số nghề. 2. Kỹ năng: - Luyện kỹ năng cầm bút, tô màu, đánh nền cho trẻ. - Trẻ vẽ phối hợp các nét xiên, ngang, cong, thẳng, tròn để tạo ra sản phẩm của một số nghề. - Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động. - Biết giữ gìn sản phẩm của mình. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng của cô - 4 tranh vẽ về sản phẩm của một số nghề: Tranh 1: Sản phẩm của nghề nông. Tranh 2: Sản phẩm của nghề may. Tranh 3: Sản phẩm của nghề xây dựng. - Nhạc bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”, “Yêu cô thợ dệt”, “Lớn lên cháu lái máy cày”, ... 2. Đồ dùng của trẻ - Giấy vẽ, màu sáp, màu nước, màu dạ, bút nhũ, bàn ghế ngồi. III. CÁCH TIẾN HÀNH: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ 1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài. - Cho trẻ lại gần cô, giới thiệu đại biểu. - Cho trẻ đọc bài đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng” đối đáp bạn trai và bạn gái. - Các con vừa đọc bài đồng dao gì? - Những nghề gì được nhắc đến trong bài đồng dao? - Nghề nông làm ra sản phẩm gì? - Nghề thợ xây làm ra sản phẩm gì? - Nghề thợ may làm ra những sản phẩm gì? - Nghề thợ mộc làm ra những sản phẩm gì? - Các con ạ! Trong xã hội có rất nhiều nghề, mỗi nghề đều làm ra một sản phẩm khác nhau. Nhưng nghề nào HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Trẻ chào. - Trẻ đọc đồng dao đối đáp. - Trẻ trả lời. - Hỏi 3 - 4 trẻ trả lời. - Hỏi 3 - 4 trẻ trả lời. - Hỏi 3 - 4 trẻ trả lời. cũng làm cho đất nước mình giàu đẹp, xã hội mình phồn vinh, gia đình mình hạnh phúc đấy. 2. Dạy nội dung chính: - Cô : Có tin, có tin: Cô vừa nhận được tin trường mầm non qu¶ng phó tổ chức triển lãm tranh vẽ về sản phẩm của các nghề để chào mừng ngày 22/12 đấy. Lớp mẫu giáo lớn A2 có muốn tham gia không? - Cô đã vẽ được rất nhiều tranh về sản phẩm của các nghề để dự triển lãm đấy. Cô tặng các con này. 2.1. Cho trẻ quan sát tranh: - Cô và các con cùng xem cô tặng lớp mình tranh vẽ gì nhé! * Tranh 1: Sản phẩm của nghề nông. - Đây là tranh vẽ gì? - Đó là sản phẩm của nghề gì? - Màu sắc của bức tranh như thế nào? - Cô dùng nguyên vật liệu gì để tô? - Cách bố cục tranh như thế nào? * Tranh 2: Sản phẩm của nghề may. - Các con xem tranh vẽ gì đây? - Ai đã làm ra quần áo cho các con mặc? - Cô tô bằng nguyên vật liệu gì đây? - Để bức tranh thêm đẹp cô còn dùng bút nhũ để trang trí khuy áo, đường nẹp quần, nơ cho mũ nữa đấy. * Tranh 3: Sản phẩm của nghề xây dựng. - Cô tặng lớp mình tranh gì đây? - Đây là ngôi nhà mấy tầng? - Còn đây là ngôi nhà gì? - Ai đã xây nên ngôi nhà? - Ngôi nhà được cô vẽ bằng những nét gì? - Ngoài ngôi nhà ra trong bức tranh cô còn vẽ gì đây? - Cô vẽ bằng nguyên vật liệu gì? - Các con thấy bức tranh được cô vẽ như thế nào? * Cô chốt lại: cho trẻ quan sát tổng thể 4 bức tranh. - Ngoài sản phẩm của những nghề này các con còn biết sản phẩm của nghề gì nữa? - Có ạ. - Trẻ quan sát tranh - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời
- Xem thêm -