Tài liệu Xử lý nước thải trong hồ sinh học

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Dù ¸n: Biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ VÖ sinh chi phÝ thÊp vµ bÒn v÷ng (Dù ¸n LCST) M· sè: ASI/B7-301/98/679-024 §¬n vÞ tµi trî: Khèi Céng ®ång Ch©u ¢u (EU) Thuéc ch−¬ng tr×nh: Céng ®ång ch©u ¢u liªn kÕt víi Ch©u ¸ (EU ASIA link program) C¸c ®¬n vÞ tham gia Dù ¸n: •Tr−êng §¹i häc X©y dùng Hµ néi (ViÖt nam) •Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Linkoeping (Thuþ ®iÓn) •Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Leeds (Anh) •Tr−êng §¹i häc Kü thuËt Hamburg - Harburg (§øc) Chñ nhiÖm dù ¸n: TS. NguyÔn ViÖt Anh Bé m«n CÊp tho¸t n−íc, Khoa Kü thuËt M«i tr−êng, §HXD Hµ Néi §Þa chØ liªn hÖ: §¹i häc X©y dùng Hµ Néi, 55 ®−êng Gi¶i Phãng, Hµ Néi, ViÖt Nam. §T: +84-4-869 83 17, 628 15 80. Fax: +84-4-628 15 80. E-mail: lcst@fpt.vn, vietanhctn@hotmail.com "The contents of this publication is the sole responsibility of LCST project manager and can in no way be taken to reflect the views of the European Union". ‘’Néi dung cña tµi liÖu nµy thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm cña Ban chñ nhiÖm Dù ¸n LCST vµ kh«ng thÓ hiÖn quan ®iÓm cña Céng ®ång ch©u ¢u d−íi bÊt kú h×nh thøc nµo’’. Xö lý n−íc th¶i trong Hå sinh häc Gi¸o s− Duncan Mara Tr−êng §HTH Leeds, V−¬ng quèc Anh Hå tuú tiÖn: 700 × 300 m Hå hiÕu khÝ: 300 × 300 m C«ng suÊt thiÕt kÕ: 30 000 m3/ ngµy Hå sinh häc Andora Giai ®o¹n I Nairobi, Kenya -1980 1992: Dandora G.®o¹n IIs¸u ®¬n nguyªn bæ sung C.suÊt thiÕt kÕ giai ®o¹n I vµ II: 80 000m3/ ngµy Giai ®o¹n II: x©y dùng thªm hå sinh vËt kþ khÝ tr−íc tõng ®¬n nguyªn trong sè 8 − C.suÊt thiÕt kÕ sÏ lµ: 160 000 m3/ ngµy Tr¹m xö lý n−íc th¶i T©y Melbourne, Australia ← Ca’ng VÞnh Phillip 1667 ha WSP, xö lý ~366 000 m3/ ngµy Melbourne: 1 trong 3 hÖ thèng WSP “55 §«ng” 9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N Mçi hå réng: 200 × 1500 m ‘Hå thø nhÊt cao t¶i: phÇn kþ khÝ s©u , phÇn n«ng h¬n ®−îc sôc khÝ Chappelle Thouaroult, Brittany, Ph¸p Ph¸p: Ph¸p >2500 hÖ thèng WSP, ®øc: >3000 (phôc vô chñ yÕu cho sè d©n <2000) USA: ~7500 sè d©n <5000) Hå sinh häc kþ khÝ, thêi gian l−u n−íc 2 ngµy Hå sinh vËt tuú tiÖn, l−u n−íc 5 ngµy Ginebra, Valle del Cauca, Colombia MÝa ®−îc t−íi n−íc hå N−íc hå sinh vËt tuú tiÖn vµ hiÕu khÝ cã mµu xanh do t¶o sinh tr−ëng trong n−íc hå T¶o di chuyÓn ®−îc vµ kh«ng di chuyÓn ®−îc T¶o tù di chuyÓn ®−îc th−êng cã mét hoÆc nhiÒu ‘roi’ ThuyÕt hç sinh vÒ vi khuÈn vµ t¶o ¸nh s¸ng TÕ bµo míi T¶o O2 CO2 Vi khuÈn BOD n−íc th¶i TÕ bµo míi Sù quang hîp • T¶o sö dông n¨ng l−îng ¸nh s¸ng ®Ó ‘cè ®Þnh’ carbon dioxide, vµ oxy lµ s¶n phÈm phô ®−îc sinh ra tõ n−íc: ¸NH S¸NG 106CO2 + 236H2O + 16NH4 + + HPO4 2C106H181O45N16P + 118O2 + 171H2O + 14H+ t¶o 1 g t¶o s¶n xuÊt ~1.5 g O2 t−¬ng ®−¬ng ≈ 1.5 g BODu ≈ 1 g BOD5 Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc X©y dùng hå rÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn ®µo ®Êt Ph¶i lãt nÕu ®Êt cã ®é thÊm cao and reliable
- Xem thêm -