Tài liệu Xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 1
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT    Luận văn tốt nghiệp cử nhân luật Khóa: 34 (2008 – 2012) Đề tài: XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Lê Thị Nguyệt Châu Sinh viên thực hiện: Ngô Hồng Trinh MSSV: 5085931 Lớp: Luật tƣ pháp 1-k34 Cần Thơ, tháng 5 năm 2012 GVHD: TS. Lê Thị Nguyệt Châu SVTH: Ngô Hồng Trinh Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ************ ........................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... GVHD: TS. Lê Thị Nguyệt Châu SVTH: Ngô Hồng Trinh Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN ************ ................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ GVHD: TS. Lê Thị Nguyệt Châu SVTH: Ngô Hồng Trinh Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp MỤC LỤC ***** LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài -------------------------------------------------------------------- 1 2. Phạm vi nghiên cứu ------------------------------------------------------------------------- 2 3. Mục tiêu nghiên cứu ------------------------------------------------------------------------ 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ------------------------------------------------------------------- 2 5. Bố cục luận văn ------------------------------------------------------------------------------ 2 CHƢƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ------------------------ 4 1.1 Sơ lƣợc về Thuế thu nhập doanh nghiệp ------------------------------------------------ 4 1.2. Hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ------------------------------------------------ 9 1.2.1. Khái niệm hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ----------------------------- 10 1.2.2. Các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ------------------------------------- 11 1.2.2.1. Các hành vi vi phạm các thủ tục thuế ------------------------------------ 11 1.2.2.2. Hành vi chậm nộp tiền thuế ------------------------------------------------ 13 1.2.2.3. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế đƣợc hoàn ------------------------------------------------------------------------------ 14 1.2.2.4. Hành vi trốn thuế, gian lận thuế ------------------------------------------- 14 1.2.2.5. Hành vi vi phạm của cơ quan quản lý thuế, công chức thuế, trong quá trình quản lý ---------------------------------------------------------------------------------- 16 1.2.2.6. Hành vi vi phạm của Ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng khác, ngƣời bảo lãnh nộp tiền thuế, Kho bạc nhà nƣớc, cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Luật quản lý thuế -------------------------------------- 17 1.2.2.7. Hành vi vi phạm về thi hành quyết định cƣỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ------------------------------------------------------------------------------ 18 1.3. Nguyên nhân của các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN --------------------- 19 1.3.1. Nguyên nhân từ ngƣời nộp thuế ------------------------------------------------- 19 1.3.2. Nguyên nhân từ yếu tố kinh tế - xã hội ----------------------------------------- 20 GVHD: TS. Lê Thị Nguyệt Châu SVTH: Ngô Hồng Trinh Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.3.3. Nguyên nhân từ công tác quản lý thuế ------------------------------------------ 22 1.3.4. Nguyên nhân từ hệ thống pháp luật, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 1.3.5. Nguyên nhân từ hoạt động xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế ----------- 24 1.4. Hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN --------------------------- 25 CHƢƠNG 2: XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ----------------------------- 27 2.1. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN bằng biện pháp hành chính ----- 27 2.1.1. Nguyên tắc xử phạt hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ---------------- 28 2.1.2. Các hình thức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN -------------- 31 2.1.3. Các tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ --------------------------------- 33 2.1.4. Thời hiệu xử phạt hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ------------------- 38 2.1.5. Thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN---------------- 40 2.1.6. Thủ tục xử phạt hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN --------------------- 41 2.1.7. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế --------------------------------- 41 2.1.8. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế ----------------------------------- 45 2.1.9. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế đƣợc hoàn ----------------------------------------------------------------- 48 2.1.10. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế ---------------------------- 49 2.1.11. Xử phạt đối với hành vi vi phạm của cơ quan thuế, công chức thuế trong quản lý thuế ----------------------------------------------------------------------------------- 51 2.1.12. Xử phạt đối với hành vi vi phạm của Ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng khác, ngƣời bảo lãnh nộp tiền thuế, Kho bạc nhà nƣớc, cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Luật quản lý thuế ------------------------- 51 2.2. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN bằng biện pháp hình sự ----------- 53 2.3. Thực trạng về xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN và một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ----- 55 2.3.1. Thực trạng về tình hình vi phạm và xử lý các hành vi vi pháp luật thuế GVHD: TS. Lê Thị Nguyệt Châu SVTH: Ngô Hồng Trinh Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN ở nƣớc ta ----------------------------------------------------------------------------- 55 2.3.2. Thực trạng về xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN trên địa bàn Thành phố Cần Thơ -------------------------------------------------------------------------- 58 2.3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ------------------------------------------------------------------------ 61 KẾT LUẬN CHUNG ------------------------------------------------------------------------- 67 GVHD: TS. Lê Thị Nguyệt Châu SVTH: Ngô Hồng Trinh Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp GVHD: TS. Lê Thị Nguyệt Châu SVTH: Ngô Hồng Trinh Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp LỜI NÓI ĐẦU ***** 1. Tính cấp thiết của đề tài Sự ra đời và phát triển của thuế qua từng hình thái nhà nƣớc đã chứng minh thuế luôn gắn liền với Nhà nƣớc. Thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu của Nhà nƣớc từ việc huy động tập trung một phần của cải vật chất trong xã hội vào ngân sách Nhà nƣớc mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nƣớc đối với nền kinh tế, góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội. Vì vậy, thuế có một vai trò quan trọng không chỉ đối với ngân sách nhà nƣớc mà còn đối với sự ổn định và phát triển của quốc gia. Hiện nay, đất nƣớc ta đang trong nền kinh tế thị trƣờng và có nhiều bƣớc tiến trong việc hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển vì vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang chiếm một tỷ lệ lớn trong ngân sách nhà nƣớc. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 dẫn đến hệ lụy khó khăn của nền kinh tế đến nay chƣa thể phục hồi cùng với những khó khăn trong việc quản lý thuế đối với nền kinh tế hiện nay đã tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN gia tăng về số lƣợng và tinh vi hơn. Từ việc khắc phục những nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm thì công tác xử lý đối với các hành vi này phải thể hiện đƣợc hiệu quả trừng phạt, răn đe và giáo dục các hành vi vi phạm. Nếu chúng ta tìm các giải pháp để hạn chế các nguyên nhân thì chỉ có tác dụng ngăn ngừa các hành vi vi phạm mang tính bộc phát và đơn giản, chƣa thể điều chỉnh đƣợc đối với các đối tƣợng đã có chủ ý, cố tình vi phạm pháp luật thuế. Bên cạnh đó, tình trạng doanh nghiệp “ảo” hay vấn đề chuyển giá để trốn thuế của các doanh nghiệp hiện nay đang làm thất thu một khoản ngân sách rất lớn cho quốc gia, vì vậy cần nâng cao vai trò và hiệu quả công tác xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN. Hiểu đƣợc tầm quan trọng đó, ngƣời viết thực hiện đề tài “ Xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp” để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề: nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN, quá trình phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN cùng đƣa ra những đề xuất nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN và nâng cao hiệu quả của công tác xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN của các cơ quan có thẩm quyền. 1 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp 2. Phạm vi nghiên cứu Kết quả của công tác xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN thƣờng là trách nhiệm pháp lý mà chủ thể có hành vi vi phạm phải chịu tùy theo mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật nên hoạt động này cần phải đạt đƣợc sự chính xác cao. Thêm vào đó, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN là một vấn đề phức tạp từ những quy định của pháp luật đến thực tiễn áp dụng nên xuất phát là một đề tài luận văn tốt nghiệp và thời gian nghiên cứu hạn chế nên ngƣời viết chỉ tìm hiểu về các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN từ đó đƣa ra những đề xuất dựa trên những nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm, những khó khăn và hạn chế trong việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN hiện nay. 3. Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc tìm hiểu những quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN hiện nay và thực tế áp dụng nhận ra những ƣu điểm, nhƣợc điểm của quá trình xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN, ngƣời viết nhận thấy rằng nên nghiên cứu sâu hơn về các chính sách và pháp luật đối với xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN đồng thời nhà nƣớc phải có những chính sách phù hợp đối với doanh nghiệp trong sự khó khăn của nền kinh tế hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xử lý và hạn chế đƣợc tình trạng thất thu thuế cho ngân sách nhà nƣớc. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện đề tài, ngƣời viết đã sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nhƣ: thu thập và nghiên cứu tài liệu, phân tích, bình luận các quy định của pháp luật, so sánh và một số phƣơng pháp khác để hoàn thành bài luận văn này. 5. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo luận văn đƣợc chia làm hai chƣơng riêng biệt với các nội dung nhƣ sau: Chương 1: Tìm hiểu về hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN Trong chƣơng này, ngƣời viết tìm hiểu sơ lƣợc về thuế TNDN cùng với các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN và những nguyên nhân, hậu quả của các hành vi vi phạm này. 2 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN Đây là chƣơng trọng tâm của luận văn, trong chƣơng này đề cập đến những quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN hiện hành từ biện pháp hành chính và biện pháp hình sự, tìm hiểu về thực trạng tình hình vi phạm và xử lý vi phạm hiện nay, đƣa ra một số đề xuất của ngƣời viết để hạn chế hành vi vi phạm và nâng cao hiệu quả của công tác xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN. Với trình độ của một sinh viên, kinh nghiệm thực tế còn rất ít và khả năng diễn đạt chƣa tốt mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣng vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Trong quá trình viết luận văn, em đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn rất nhiệt tình của cô Lê Thị Nguyệt Châu nên mới có thể hoàn thành đƣợc luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn cô! 3 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp CHƢƠNG I: TÌM HIỂU VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1. Sơ lƣợc về Thuế thu nhập doanh nghiệp Mỗi quốc gia điều cần có một nguồn ngân sách để chi tiêu cho các hoạt động của mình, nguồn ngân sách này phải đƣợc bảo đảm bằng tính ổn định, lâu dài và thuế là khoản thu đã đáp ứng đƣợc đặc điểm đó. Chính vì vậy, thuế luôn đƣợc mọi nhà nƣớc xây dựng, bảo vệ và phát triển bằng chính quyền lực nhà nƣớc của mình. C.Mác viết: “Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nƣớc”1và Ăngghen cũng đã viết: “Để duy trì quyền lực công cộng, cần phải có sự đóng góp của công dân cho nhà nƣớc, đó là Thuế”2. Theo Ts. Lê Thị Nguyệt Châu: “Thuế là khoản nộp bắt buộc vào ngân sách nhà nƣớc để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của nhà nƣớc”3. Sự phát triển của nhà nƣớc luôn kéo theo sự phát triển của thuế, phát sinh thêm nhiều loại thuế, loại bỏ những loại thuế không còn phù hợp và thay đổi các loại thuế cho phù hợp hơn với từng thời kì kinh tế xã hội. Trong giai đoạn đầu tiên hình thành của nhà nƣớc các hình thức kinh tế - xã hội đa phần đều tập trung vào đất đai và chính vì vậy, thuế thƣờng đƣợc thu dựa trên phần tài sản ruộng đất. Bên cạnh đó, sự trao đổi, mua bán hàng hóa và nô lệ đƣợc hình thành từ rất sớm nên trong giai đoạn này các nhà nƣớc đã biết thu một khoản thuế từ hoạt động này là tiền đề cho thuế TNDN ngày nay. Dần theo sự phát triền của kinh tế thị trƣờng thuế TNDN đã chiếm một ví trí rất quan trọng trong việc thu ngân sách của nhà nƣớc. Ở Việt Nam, trong công cuộc cải cách thuế lần thứ nhất của nhà nƣớc ta, tên gọi Thuế lợi tức lần đầu tiên xuất hiện, là loại thuế đánh lên thu nhập của cơ sở kinh doanh và là tiền thân của thuế TNDN ngày nay. Năm 1990, Luật thuế lợi tức có hiệu lực đến năm 1999 thì đƣợc thay thế bằng Luật thuế TNDN. Trong giai đoạn này, Luật thuế lợi tức đã thu đƣợc nhiều hiệu quả nhƣng với tên gọi thuế lợi tức không thể hiện hết bản chất của khoản thu này. Lợi tức đƣợc hiểu là những khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhƣng một doanh nghiệp có thể có nhiều khoản thu nhập khác Mác – Ănggen tuyển tập, NXB sự thật, Hà Nội, năm 1961 Ănggen, Nguồn gốc gia đình, của chế độ tƣ hữu và nhà nƣớc, NXB sự thật, năm 1962 3 TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Giáo trình luật tài chính 2 ( thuế), Trƣờng Đại Học Cần Thơ năm 2006, tr8 1 2 4 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp từ các hoạt động nhƣ chuyển nhƣợng vốn, tài sản, bản quyền, chuyển giao công nghệ… mà cũng là đối tƣợng của thu nhập chịu thuế. Thuế TNDN ra đời thể hiện đƣợc bản chất của khoản thu này mà còn đƣợc điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Ngày 01/01/2004 Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung để thay thế Luật thuế TNDN năm 1999 có hiệu lực và sau đó ngày 03/6/2008 trong kỳ họp thứ 3 của Quốc Hội khóa XII đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới thay thế cho luật thuế năm 2003. Theo Giáo trình Luật tài chính của Ts. Lê Thị Nguyệt Châu, Thuế TNDN đƣợc hiểu là loại thuế trực thu đánh trên thu nhập của cơ sở kinh doanh nhằm động viên một phần thu nhập của họ vào ngân sách nhà nƣớc, ngoài ra nhà nƣớc cũng có thể sử dụng loại thuế này để điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua việc động viên công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích ƣu đãi đầu tƣ nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển4. Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNDN 2008 có quy định ngƣời nộp thuế nhƣ sau: Ngƣời nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: + Doanh nghiệp đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; + Doanh nghiệp đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật nƣớc ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nƣớc ngoài) có cơ sở thƣờng trú hoặc không có cơ sở thƣờng trú tại Việt Nam; + Tổ chức đƣợc thành lập theo Luật hợp tác xã; + Đơn vị sự nghiệp đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; + Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Mặc dù với tên gọi là thuế TNDN nhƣng ngƣời nộp thuế không chỉ là doanh nghiệp đƣợc thành lập theo Luật doanh nghiệp 2005 quy định5 mà còn có các tổ chức có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật thuế TNDN: TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Giáo trình luật tài chính 2 ( thuế), Trƣờng Đại Học Cần Thơ năm 2006, tr38 Điều 4 Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 4 5 5 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp (1) Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế TNDN. (2) Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn, chuyển nhƣợng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhƣợng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi đƣợc; thu khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trƣớc bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận đƣợc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam. Thu nhập có thể hiểu là khoản tiền mà doanh nghiệp thu đƣợc trong một khoản thời gian nhất định. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng không phân biệt đã thu đƣợc tiền hay chƣa thu đƣợc tiền. Nếu đánh thuế trên toàn bộ doanh thu này thì sẽ tạo sự không công bằng cho ngƣời nộp thuế do trong qua trình kinh doanh muốn tạo ra doanh thu thì doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí hợp lý. Khoản chi phí này có thể nhỏ hơn phần doanh thu thu đƣợc sẽ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp này thì thuế TNDN sẽ là một gánh nặng rất lớn cho doanh nghiệp và sẽ xảy ra trƣờng hợp lợi nhuận của doanh nghiệp ít không đủ cho việc nộp thuế TNDN. Nhƣng nếu khoản chi phí này lớn hơn phần doanh thu thì doanh nghiệp hoạt động trong trình trạng lỗ thì việc thực hiện Thuế TNDN lại càng không khả thi. Vì thế, doanh thu sẽ đƣợc loại bỏ các khoản chi phí hợp lý. Các khoản chí phí đƣợc xem là hợp lý nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 1 Điều 9 Luật thuế TNDN 2008: + Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; + Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật . Bên cạnh đó, thuế TNDN với vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế và khuyến khích đầu tƣ nên mỗi nhà nƣớc để thực hiện mục đích này sẽ không đánh thuế trên những khoản thu nhập từ các hoạt động cần động viên phát triển. Các khoản thu nhập đƣợc 6 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế đƣợc quy định tại Điều 4 Luật thuế TNDN 2008: (1) Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức đƣợc thành lập theo Luật hợp tác xã. (2) Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. (3) Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam. (4) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là ngƣời tàn tật, ngƣời sau cai nghiện, ngƣời nhiễm HIV. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp dành riêng cho lao động là ngƣời tàn tật, ngƣời sau cai nghiện, ngƣời nhiễm HIV. (5) Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho ngƣời dân tộc thiểu số, ngƣời tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tƣợng tệ nạn xã hội. (6) Thu nhập đƣợc chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nƣớc, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này. (7) Khoản tài trợ nhận đƣợc để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam. Từ những quy định trên, ta có thể chia làm hai khoản thu nhập đƣợc nhà nƣớc miễn thuế: khoản thu nhập từ các hoạt động nhà nƣớc khuyến khích thực hiện và khoản thu nhập từ hoạt động của loại hình doanh nghiệp hay tổ chức mà nhà nƣớc khuyến khích phát triển. Theo Luật thuế TNDN 2008 và các văn bản hƣớng dẫn6 ta có phƣơng pháp tính thuế TNDN bằng các công thức cụ thể là: Điều 11 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 06 năm 2008 Điều 6, Điều 11 Nghị định 124/2008/ NĐ-CP quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 11/12/2008 Thông tƣ 130/2008/TT-BTC Hƣớng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và hƣớng dẫn thi hành Nghị định 124/2008/ NĐ-CP quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều luật thuế Thu nhập doanh nghiệp ngày 11/12/2008. 6 7 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập chịu thuế = [ Doanh thu – Chi phí đƣợc trừ ] + Các khoản thu nhập khác Thu nhập tính thuế = Thu nhập - [ Thu nhập đƣợc + các khoản lỗ đƣợc kết chuyển] chịu thuế Thuế TNDN = miễn thuế Thu nhập tính thuế X theo quy định Thuế suất Ngoài ra, thuế TNDN còn có một vai trò đối với doanh nghiệp nộp thuế là thể hiện đƣợc sự hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khi có lợi nhuận thì doanh nghiệp mới phải nộp thuế TNDN và số thuế TNDN tỷ lệ thuận với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện vị trí của doanh nghiệp này đối với nhà nƣớc và nền kinh tế. Thuế suất là công cụ hữu hiệu nhất mà nhà nƣớc sử dụng để thực hiện sự điều tiết của mình thông qua việc quy định các mức thuế suất sao cho hợp lý và công bằng. Doanh nghiệp nộp thuế cảm thấy với mức thuế suất này là phù hợp và không xem là gánh nặng nên sẽ hạn chế đƣợc hành vi trốn thuế của doanh nghiệp, thuế suất quá cao sẽ làm cho mọi doanh nghiệp ngại bỏ vốn ra để hoạt động kinh doanh. Ngoài ra mức thuế suất phải áp dụng chung để điều tiết thu nhập thống nhất đối với tất cả các cơ sở kinh doanh nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nƣớc trƣớc sự cạnh tranh của nền kinh tế. Điều 10 Luật thuế TNDN quy định: (1) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật thuế TNDN7. Thông tƣ 18/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 7 Điều 13. Ƣu đãi về thuế suất 1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tƣ thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nƣớc, sản xuất sản phẩm phần mềm đƣợc áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mƣời lăm năm. 2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trƣờng đƣợc áp dụng thuế suất 10%. 3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đƣợc áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mƣời năm. 4. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân đƣợc áp dụng thuế suất 20%. 5. Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tƣ có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ƣu đãi có thể kéo dài thêm, nhƣng thời gian kéo dài thêm không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. 8 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp (2) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. Ƣu đãi thuế TNDN là một trong những chính sách của nhà nƣớc mà đƣợc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, có thể chia ra có hai hình thức ƣu đãi thuế TNDN chính : ƣu đãi về thuế suất (doanh nghiệp đƣợc ƣu đãi sẽ đƣợc áp dụng mức thuế suất là 10% hay 20% tùy theo từng trƣờng hợp trong thời gian đƣợc ƣu đãi tƣơng ứng); ƣu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (một doanh nghiệp đƣợc hƣởng ƣu đãi này có thể đƣợc miễn toàn bộ hay một phần số thuế không phải nộp trong khoảng thời gian đƣợc ƣu đãi). Các chính sách ƣu đãi thuế TNDN của nhà nƣớc thƣờng nhằm mục đích để thu hút đầu tƣ vào các vùng khó khăn, khuyến khích phát triển các lĩnh vực theo định hƣớng, cạnh tranh thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài. Luật thuế TNDN 2008 sau hơn hai năm có hiệu lực đã thể hiện đƣợc sự hiệu quả của nó “theo báo cáo các khoản thu Ngân sách nhà nƣớc của Bộ Tài chính năm 2009, thuế TNDN đóng góp tới 32,3% cho Ngân sách nhà nƣớc trong năm 2008 và ƣớc chiếm tới 35,9% trong năm 2009”8. Vào sáng 22/10/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam, Báo VietnamNet và Tạp chí Thuế (Tổng Cục thuế) tổ chức 9, đây là một hoạt động nhằm tuyên dƣơng sự đóng góp của các doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nƣớc, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong nên kinh tế và nói lên rằng doanh nghiệp chính là một bộ phận quan trọng và luôn nhận đƣợc sự quan tâm của Đảng, của nhà nƣớc Việt Nam. 1.2. Hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN Điều 80 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật”. Nhà nƣớc thì luôn muốn thu đủ số thuế để đóng góp vào ngân sách của mình nên thuế luôn đƣợc nhà nƣớc bảo vệ bằng pháp luật. Tuy 6. Thời gian áp dụng thuế suất ƣu đãi quy định tại Điều này đƣợc tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu. Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Điều này. 8 http://crv.com.vn/detailNews.aspx?id=808&lang=vi&Cate=68 9 Wedsite http://www.v1000.vn/2011-11-22-1000-doanh-nghiep-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-lonnhat-viet-nam-duoc-vinh-danh 9 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp nhiên, doanh nghiệp càng muốn hạn chế số thuế phải nộp do xuất phát từ đặc điểm của thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng, vì vậy không thể tránh đƣợc các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Quá trình đổi mới trên đất nƣớc ta đã tạo môi trƣờng và điều kiện ngày càng thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thì bên cạnh đó thì các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN xuất hiện càng nhiều tác động tiêu cực đến ngân sách nhà nƣớc và nền kinh tế. Vì vậy, nhà nƣớc luôn muốn phòng và chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN, để có thể hạn chế nó thì ta phải hiểu rõ thế nào là hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN. 1.2.1. Khái niệm hành vi vi pháp luật thuế TNDN Từ lý luận và thực tiễn của các sự vật hay hiện tƣợng mà chúng ta biết đã chứng minh, khái niệm của một sự vật hay một hiện tƣợng luôn thể hiện những thuộc tính, đặc điểm chung hay bản chất của sự vật hay hiện tƣợng đó, từ đó giúp ta có thể hiểu và tiếp cận sự vật hay hiện tƣợng đó dễ dàng và hiệu quả hơn. Vì vậy, đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN điều trƣớc tiên ta nên tìm hiểu về khái niệm của hành vi này. Hiện nay, chƣa có khái niệm cơ bản về hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN song từ khái niệm hành vi vi phạm pháp luật ta có thể xác định thế nào là hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN. Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội đƣợc pháp luật bảo vệ 10. Từ khái niệm trên ta có thể hiểu rằng, hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN là hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến các quan hệ pháp luật thuế TNDN. Để xác định một hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN ta cần xác định các yếu tố sau: + Có hành vi trái pháp luật Hành vi trái pháp luật là hành vi đƣợc thực hiện trái với những quy định của pháp luật nhƣ không làm những việc mà pháp luật yêu cầu, làm những việc mà pháp luật cấm, hoạt động vƣợt quá phạm vi cho phép của pháp luật… Bất kỳ một hành vi vi phạm pháp luật nào cũng đƣợc cấu thành bởi hành vi trái pháp luật, vì vậy đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN cũng đƣợc cấu thành bởi hành vi trái pháp luật. 10 Giáo trình lý luận nhà nƣớc và pháp luật, NXB Tƣ Pháp, Hà Nội, năm 2007, tr500 10 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp Nếu không có hành vi trái pháp luật đƣợc thực hiện trên thực tế thì sẽ không có hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN. + Có lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật Lỗi là trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi vi phạm của mình và hậu quả của hành vi vi phạm đó tạo ra. Lỗi thể hiện ý chí mong muốn thực hiện hành vi vi phạm của chủ thể. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN, yếu tố lỗi đƣợc xem xét đến cả hai thái độ: lỗi cố ý và lỗi vô ý. + Năng lực chủ thể Đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN, chủ thể thực hiện hành vi vi phạm có thể là cá nhân hay tổ chức. Tùy vào từng loại trách nhiệm pháp lý của các chủ thể này phải chịu mà xem xét năng lực chủ thể dựa trên những quy định pháp luật. + Xâm hại đến quan hệ pháp luật thuế TNDN Đây là yếu tố để phân biệt giữa một hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN với các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chỉ khi có hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến quan hệ pháp luật thuế TNDN thì mới đƣợc xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN. 1.2.2. Các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN Pháp luật thuế TNDN là một bộ phận của hệ thống pháp luật thuế nƣớc ta, Pháp luật thuế TNDN cùng với các loại thuế khác tạo ra một hệ thống pháp luật thuế điều chỉnh một cách toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực của đất nƣớc. Các loại thuế này luôn tác động qua lại, chi phối lẫn nhau, vì vậy khi có một quan hệ pháp luật thuế này bị xâm hại thì thƣờng có ảnh hƣởng đến một quan hệ pháp luật thuế khác. Để tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý và xử lý khi có vi phạm, nhà nƣớc chỉ quy định chung những hành vi vi phạm pháp luật thuế tại Điều 103 Luật quản lý thuế năm 2006 và các văn bản hƣớng dẫn11 không có sự phân biệt các hành vi vi phạm giữa các quan hệ pháp luật thuế. Vì vậy, chỉ có thể xem xét các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN thông các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cƣỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Thông tƣ số 61/2007/TT-BTC Hƣớng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế 11 11 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2.2.1. Các hành vi vi phạm các thủ tục thuế Doanh nghiệp có nhiệm vụ đăng ký thuế, tự khai thuế đúng, đầy đủ và thực hiện trong khoản thời gian nhất định các hành vi phạm trong quá trình này đƣợc xem là các hành vi vi phạm thủ tục thuế. Theo quy định của pháp luật 12 có các hành vi vi phạm thủ tục thuế là hành vi vi phạm về vấn đề thời gian nhƣ: + Nộp hồ sơ đăng ký thuế sau ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế; + Nộp hồ sơ khai thuế trong khoản thời gian chín mƣơi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật quản lý thuế 13 hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế 14; Điều 105 Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 Điều 32 Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 1. Chậm nhất là ngày thứ hai mƣơi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng. 2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: a) Chậm nhất là ngày thứ ba mƣơi của tháng đầu tiên của năm dƣơng lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm; b) Chậm nhất là ngày thứ ba mƣơi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý; c) Chậm nhất là ngày thứ chín mƣơi, kể từ ngày kết thúc năm dƣơng lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm. 3. Chậm nhất là ngày thứ mƣời, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. 5. Chậm nhất là ngày thứ bốn mƣơi lăm, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. 13 Điều 33 Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 1. Ngƣời nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì đƣợc thủ trƣởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 2. Thời gian gia hạn không quá ba mƣơi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; sáu mƣơi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế. 3. Ngƣời nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trƣớc khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn hoặc công an xã, phƣờng, thị trấn nơi phát sinh trƣờng hợp đƣợc gia hạn quy định tại khoản 1 Điều này. 4. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho ngƣời nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 14 Điểm a Khoảng 4 Điều 32 Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 12 13 12 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp + Nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian từ ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan đến trƣớc ngày xử lý hàng hoá không có ngƣời nhận theo quy định của Luật hải quan đối với trƣờng hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 32 của Luật quản lý thuế 15; Ngoài các hành vi trên ta còn có các hành vi vi phạm thủ tục thuế nhƣ: + Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, trừ trƣờng hợp ngƣời nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định; + Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; + Vi phạm các quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cƣỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 1.2.2.2. Hành vi chậm nộp tiền thuế Trong nền kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp hoạt động luôn muốn tối đa hóa lợi nhuận, việc doanh nghiệp luôn cố gắng sử dụng một nguồn vốn trong một thời gian tối đa có thể để nâng cao lợi nhuận cho mình là việc không tránh khỏi vì vậy thƣờng dẫn đến tình trạng nộp tiền thuế không đúng thời gian của doanh nghiệp. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt với những nguyên nhân khách quan từ sự khó khăn của nền kinh tế hiện này làm cho các doanh nghiệp này không thể nộp thuế đúng thời hạn. Hai vấn đề trên chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hành vi chậm nộp tiền thuế của doanh nghiệp hiện nay. Trong các hành vi chậm nộp tiền thuế theo qui định của pháp luật16 chia làm hai loại hành vi: Thứ nhất, hành vi nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn đƣợc gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp a) Đối với hàng hoá nhập khẩu thì hồ sơ khai thuế đƣợc nộp trƣớc ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn ba mƣơi ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn mƣời lăm ngày, kể từ ngày đăng ký; 15 Điều 106 Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006. Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cƣỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Mục II, Phần B Thông tƣ số 61/2007/TT-BTC Hƣớng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 13
- Xem thêm -