Tài liệu Xnk tại prosimex

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT Lêi nãi ®Çu Tõ khi ®Êt níc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng mµ cßn ®a ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña níc nhµ. C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (PROSIMEX) – Bé Th¬ng m¹i lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña toµn C«ng ty (70%) do ®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu em xin chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (PROSIMEX) – Bé Th ¬ng m¹i" lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, ngêi trùc tiÕp híng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó trong C«ng ty Prosimex, nh÷ng ngêi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ thêi gian nghiªn cøu nªn chuyªn ®Ò nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT Hµ néi ngµy 31-5-2003 Sinh viªn Chu Huy Ph¬ng LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT Ch¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ së vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu. I. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. 1.1. Kh¸i niÖm. NhËp khÈu lµ kh©u c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. NhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n diÔn ra trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. NhËp khÈu kh«ng chØ lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n riªng lÎ mµ lµ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ bu«n b¸n trong mét nÒn kinh tÕ cã tæ chøc bªn trong vµ bªn ngoµi. NhËp khÈu lµ thÓ hiÖn sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ quèc gia víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt trong t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay xu híng liªn kÕt toµn cÇu vµ khu vùc lµm cho møc ®é ¶nh hëng, t¸c ®éng cña tõng quèc gia ®èi víi nhau vµ cña tõng khu vùc kinh tÕ thÕ giíi ngµy mét t¨ng. Ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia, v× vËy nã phøc t¹p h¬n mua b¸n trong níc: Mua b¸n trung gian chiÕm tû träng lín; ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ, thêng lµ ngo¹i tÖ m¹nh; hµng ho¸ ph¶i chuyÓn qua biªn giíi, cöa khÈu cña quèc gia kh¸c; ho¹t ®éng bu«n b¸n ph¶i tu©n theo nh÷ng tËp qu¸n, th«ng lÖ quèc tÕ còng nh ®Þa ph¬ng. Môc tiªu cña ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ cã ®îc hiÖu qu¶ cao tõ viÖc nhËp khÈu vËt t hµng ho¸... phôc vô cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng vµ n©ng cao ®êi sèng trong níc, ®ång thêi ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn liªn tôc, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, b¶o vÖ c¸c ngµnh s¶n xuÊt ë trong níc, gi¶i quyÕt sù khan hiÕm ë thÞ trêng néi ®Þa. MÆt kh¸c th«ng qua thÞ trêng nhËp khÈu ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn æn ®Þnh nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña mçi níc mµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong níc cha ®¶m b¶o nguyªn liÖu cho chóng, t¹o nh÷ng n¨ng lùc míi cho s¶n xuÊt, khai th¸c thÕ m¹nh cña quèc gia m×nh, kÕt hîp hµi hoµ cã hiÖu qu¶ nhËp khÈu vµ c¸n c©n thanh to¸n. 1.2. §Æc ®iÓm. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT NhËp khÈu lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng bu«n b¸n ph¸t triÓn theo nh÷ng tËp qu¸n th«ng lÖ quèc tÕ, giao dÞch bu«n b¸n gi÷a nh÷ng ngêi cã quèc tÞch kh¸c nhau. Th¬ng m¹i quèc tÕ cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn quan hÖ chÝnh trÞ c¸c níc nhËp khÈu vµ c¸c níc xuÊt khÈu, v× vËy ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp cña c¸c níc kh¸c nhau cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi, nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng lu th«ng hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia. V× vËy nã thêng xuyªn bÞ chi phèi bëi c¸c chÝnh s¸ch luËt ph¸p cña mçi quèc gia. Nhµ níc qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu th«ng qua c¸c c«ng cô nh: ChÝnh s¸ch thuÕ, h¹n ng¹ch, phô thu,... vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh danh môc hµng ho¸ ®îc phÐp nhËp khÈu. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. NhËp khÈu lµ mét ho¹t ®éng quan träng cña ngo¹i th¬ng. NhËp khÈu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng trong níc. NhËp khÈu lµ mét nghiÖp vô cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Nã lµ viÖc mua hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ níc ngoµi vÒ phôc vô cho nhu cÇu trong níc hoÆc t¸i s¶n xuÊt trong níc. NhËp khÈu thÓ hiÖn mèi liªn hÖ kh«ng thÓ thiÕu gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. NhËp khÈu ®Ó bæ sung c¸c hµng ho¸ mµ trong níc kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu. NhËp khÈu cßn ®Ó thay thÕ, nghÜa lµ nhËp khÈu vÒ nh÷ng hµng ho¸ mµ s¶n xuÊt trong níc sÏ kh«ng cã lîi b»ng nhËp khÈu. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ níc ta, vai trß quan träng cña nhËp khÈu ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh sau: - T¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH, H§H. - Bæ sung kÞp thêi nh÷ng mÆt c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ ®¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ c©n ®èi æn ®Þnh. - NhËp khÈu gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. ë ®©y nhËp khÈu võa tho¶ m·n nhu cÇu trùc tiÕp cña nh©n d©n vÒ hµng tiªu dïng, võa ph¶i ®¶m b¶o ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT - NhËp khÈu cã vai trß tÝch cùc ®Õn thóc ®Èy xuÊt khÈu. Sù t¸c ®éng nµy ®îc thÓ hiÖn ë chç nhËp khÈu t¹o ®Çu vµo cho s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc hµng ho¸ xuÊt khÈu ViÖt Nam ra níc ngoµi, ®Æc biÖt lµ c¸c níc nhËp khÈu. - NhËp khÈu t¹o thuËn lîi cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, lµm ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, chñng lo¹i, mÉu m·, chÊt lîng, quy c¸ch, cho phÐp tho¶ m·n h¬n nhu cÇu trong níc. §Ó ph¸t huy vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu cÇn ph¶i: - Më réng sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµo c¸c ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý cña nhµ níc. - Coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi trong ho¹t ®éng nhËp khÈu, nghÜa lµ kh«ng chØ ch¹y theo môc ®Ých lîi nhuËn mµ bá qua môc ®Ých kinh tÕ x· héi. - §¶m b¶o nguyªn t¾c ngo¹i th¬ng vµ quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi. Trong ho¹t ®éng cÇn ph¶i chó ý t¹o uy tÝn vµ kh«ng chØ víi c¸c níc trong khu vùc vµ víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ gíi trªn c¬ së t«n träng, b×nh ®¼ng, cïng cã lîi. 3. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu: 3.1. NhËp khÈu uû th¸c. NhËp khÈu uû th¸c lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu h×nh thµnh gi÷a mét doanh nghiÖp trong níc cã vèn ngo¹i tÖ riªng vµ cã nhu cÇu nhËp khÈu mét sè lo¹i hµng ho¸ nhng kh«ng cã quyÒn tham gia xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ®· uû th¸c cho doanh nghiÖp cã chøc n¨ng trùc tiÕp giao dÞch ngo¹i th¬ng tiÕn hµnh nhËp khÈu theo yªu cÇu cña m×nh. Bªn nhËn uû th¸c ®îc hëng phÇn tr¨m thï lao do hai bªn tho¶ thuËn gäi lµ phÝ uû th¸c. Trong ho¹t ®éng nhËp khÈu nµy, doanh nghiÖp nhËn uû th¸c kh«ng ph¶i bá vèn, kh«ng ph¶i xin h¹n ng¹ch, kh«ng ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô hµng nhËp khÈu mµ chØ ®øng ra ®¹i diÖn cho bªn uû th¸c ®Ó t×m c¸ch giao dÞch víi b¹n hµng níc ngoµi khi cã tæn thÊt ph¸t sinh. Khi nhËn uû th¸c th× doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu (nhËn uû th¸c) ph¶i lËp hai hîp ®ång: + Mét hîp ®ång nua b¸n hµng ho¸ víi níc ngo¹i gäi lµ hîp ®ång ngo¹i th¬ng. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT + Mét hîp ®ång gi÷a hai bªn uû th¸c vµ bªn nhËn uû th¸c ®îc gäi lµ hîp ®ång néi th¬ng. Khi tiÕn hµng nhËn uû th¸c th× ®¹i diÖn c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu chØ ®îc tÝnh kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu chø kh«ng ®îc tÝnh doanh sè, kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). 3.2. NhËp khÈu t¸i xuÊt. Lµ ho¹t ®éng nhËp hµng nhng kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng trong níc mµ ®Ó xuÊt khÈu sang níc thø ba nµo ®ã nh»m thu lîi nhuËn. Nhng hµng ho¸ nhËp khÈu vÒ nµy kh«ng ®îc qua xö lý hay chÕ biÕn ë níc t¸i xuÊt. Nh vËy nhËp t¸i xuÊt lu«n thu hót cïng ba níc tham gia lµ níc nhËp khÈu, níc t¸i xuÊt vµ níc xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng nhËp khÈu t¸i xuÊt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: + Doanh nghiÖp t¸i xuÊt ph¶i tÝnh to¸n chi phÝ, ghÐp mèi b¹n hµng nhËp vµ b¹n hµng xuÊt, ®¶m b¶o sao cho cã thÓ thu ®îc sè tiÒn lín h¬n tæng chi phÝ ®· bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng. + Doanh nghiÖp níc t¸i xuÊt ph¶i lËp hai hîp ®ång: mét hîp ®ång xuÊt khÈu vµ mét hîp ®ång nhËp khÈu, gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, hîp ®ång nhËp khÈu lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu; kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng kinh doanh nhng ph¶i chÞu thuÕ VAT. + Doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ®îc tÝnh kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, doanh sè tÝnh trªn gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu. + Hµng ho¸ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i chuyÓn qua níc t¸i xuÊt mµ cã thÓ ®îc chuyÓn th¼ng tõ níc xuÊt khÈu sang níc nhËp khÈu (níc thø ba) cßn gäi lµ ph¬ng thøc chuyÓn khÈu nhng tiÒn tr¶ ph¶i lu«n do ngêi t¸i xuÊt thu cña ngêi nhËp khÈu, chØ gi÷ l¹i phÇn chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn xuÊt khÈu vµ sè tiÒn nhËp khÈu. Ngoµi ra nhiÒu khi ngêi t¸i xuÊt cßn thu ®ùoc nhiÒu lîi tøc vÒ tiÒn hµng do thu nhanh tr¶ chËm. §Ó ®¶m b¶o thanh to¸n, hîp ®ång t¸i xuÊt thêng dïng th tÝn dông gi¸p lng ( Back to Back L/C). 3.3. NhËp khÈu ®æi hµng. NhËp khÈu ®æi hµng cïng víi trao ®æi bï trõ lµ hai nghiÖp vô chñ yÕu cña bu«n b¸n ®èi lu. Nã lµ h×nh thøc nhËp khÈu g¾n liÒn víi xuÊt khÈu, thanh LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT to¸n ë ®©y kh«ng ph¶i b»ng tiÒn mµ b»ng hµng ho¸. Môc ®Ých ë ®©y kh«ng ph¶i thu l·i tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu mµ cßn nh»m ®Ó xuÊt ®îc hµng ho¸, thu l·i tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®æi hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: + Ho¹t ®éng nµy rÊt cã lîi bëi cïng mét hîp ®ång mµ cã thÓ tiÕn hµnh cïng ®ång thêi ho¹t ®éng nhËp vµ xuÊt, do ®ã cã thÓ thu l·i tõ c¶ hai ho¹t ®éng nµy. + Hµng ho¸ xuÊt nhËp t¬ng ®¬ng nhau vÒ mÆt gi¸ trÞ, tÝnh quý hiÕm, gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn giao hµng. + B¹n hµng b¸n còng lµ b¹n hµng mua. + Doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ®îc tÝnh c¶ kim ng¹ch nhËp vµ kim ng¹ch xuÊt, doanh sè tiªu thô trªn c¶ hµng ho¸ xuÊt vµ hµng ho¸ nhËp. + BiÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cã thÓ lµ: - Dïng th tÝn dông ®èi øng (Recipocal Letter of Credit): §©y lµ mét lo¹i L/C mµ trong néi dung cña nã cã ®iÒu chØnh quy ®Þnh: L/C nµy chØ cã hiÖu lùc khi ngêi hëng më mét L/C kh¸c cã kim ng¹ch t¬ng ®¬ng. - Ph¹t vÒ viÖc giao thiÕu hay giao chËm. 3.4. NhËp khÈu tù doanh. Ho¹t ®éng nhËp khÈu tù doanh lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu ®éc lËp cña mét doanh nghiÖp xuÊt khÈu trùc tiÕp trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc, tÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ, chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cña quèc gia còng nh quèc tÕ. Ho¹t ®éng nhËp khÈu tù doanh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: + Doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. V× thÕ nã ®ßi hái ph¶i cã sù xem xÐt kü lìng mäi vÊn ®Ò tõ kh©u nghiªn cøu thÞ trêng ®Çu vµo, ®Çu ra cho ®Õn viÖc ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång, b¸n hµng thu tiÒn vÒ... Trong hîp ®ång nµy, doanh nghiÖp ph¶i tù bá vèn vµ ph¶i c©n nh¾c c¸c kho¶n thu chi ®Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. + Khi nhËp khÈu tù doanh, doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®îc tÝnh kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ khi tiªu thô hµng ho¸ th× ®îc tÝnh doanh sè vµ chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT + Th«ng thêng doanh nghiÖp chØ cÇn lËp mét hîp ®ång ngo¹i th¬ng ®Ó giao dÞch víi bªn níc ngoµi. Cßn c¸c hîp ®ång b¸n hµng trong níc th× sau khi hµng vÒ sÏ lËp sau hoÆc b¸n víi h×nh thøc kh¸c nh b¸n bu«n. 3.5. NhËp khÈu liªn doanh. Lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ trªn c¬ së liªn kÕt kinh tÕ mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c doanh nghiÖp (trong ®ã cã Ýt nhÊt mét doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp) phèi hîp cïng nhau ®Ó tiÕn hµnh giao dÞch vµ ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu, thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn theo híng cã lîi nhÊt cho c¶ hai bªn (c¸c bªn) cïng ph©n chia lç l·i tuú theo tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn. Ho¹t ®éng nhËp khÈu liªn doanh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: + So víi nhËp khÈu tù doanh th× ë lo¹i h×nh nµy c¸c doanh nghiÖp Ýt chÞu rñi ro h¬n bëi v× mçi doanh nghiÖp tham gia liªn doanh chØ ph¶i gãp mét phÇn vèn nhÊt ®Þnh. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn chØ ®îc ph©n bæ dùa trªn phÇn vèn gãp ®ã. Rñi ro (nÕu cã) sÏ ®îc san sÎ cho c¸c bªn vµ nh thÕ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ph¶i chÞu phÇn rñi ro Ýt h¬n. ViÖc ph©n chia chi phÝ, lç l·i sÏ ®îc dùa trªn phÇn vèn gãp vµ c¸c tho¶ thuËn gi÷a c¸c níc víi nhau. + Trong nhËp khÈu liªn doanh, doanh nghiÖp ®øng ra nhËp khÈu sÏ ®îc tÝnh kim ng¹ch nhËp khÈu, nhng khi tiªu thô hµng ho¸ th× ®îc tÝnh doanh sè trªn gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp theo tû lÖ vèn gãp cña m×nh ®ång thêi chÞu mäi kho¶n thuÕ trªn phÇn doanh sè ®ã. + Doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ph¶i lËp ra hai hîp ®ång: - Mét hîp ®ång ngo¹i th¬ng mua hµng víi níc ngoµi. - Mét hîp ®ång liªn doanh víi doanh nghiÖp kh¸c (kh«ng nhÊt thiÕt lµ ph¶i Nhµ níc). Sù ph©n chia nh trªn ®©y lµ c¨n cø vµo chñ thÓ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu. NÕu quan t©m ®Õn h×nh thøc thanh to¸n trong ho¹t ®éng nµy th× cã thÓ lµ mua b¸n thanh to¸n b»ng hµng. Mua b¸n tiÒn-hµng lµ c¸ch th«ng thêng, truyÒn thèng. Thanh to¸n b»ng hµng (cßn gäi lµ bu«n b¸n ®èi lu) lµ mét h×nh thøc cßn t¬ng ®èi míi mÎ víi chóng ta vµ trong ph¹m vi ë ®©y còng nªn t×m hiÓu h×nh thøc nµy. 3.6. Mét sè h×nh thøc kh¸c. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT + T¹m xuÊt t¸i nhËp (qua gia c«ng söa ch÷a ë níc ngoµi). + NhËn nguyªn vËt liÖu, giao s¶n phÈm gia c«ng quèc tÕ. + DÞch vô kiÓm tra vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi (thuª chuyªn gia). II. HiÖu qu¶ kinh doanh vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸. 1. HiÖu qu¶ kinh doanh. 1.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.1.1. Kh¸i niÖm: Cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã quan ®iÓm cho r»ng: "HiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÔn ra khi x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n lîng cña mét lîng hµng ho¸ mµ kh«ng c¾t gi¶m s¶n lîng cña mét lo¹i hµng ho¸ kh¸c. Mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trong giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã". Thùc chÊt quan ®iÓm nµy ®· ®Ò cËp tíi khÝa c¹nh ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Trªn gãc ®é nµy râ rµng ph©n bæ c¸c nguån lùc kinh tÕ sao cho ®¹t ®îc viÖc sö dông mäi nguån lùc trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµm cho nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ vµ râ rµng xÐt trªn ph¬ng diÖn lý thuyÕt th× ®©y lµ møc hiÖu qu¶ cao nhÊt mµ mçi nÒn kinh tÕ cã thÓ ®¹t ®îc trªn giíi h¹n n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Mét sè nhµ qu¶n trÞ häc l¹i quan niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. Manfred Kuhn cho r»ng: TÝnh hiÖu qu¶ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ tÝnh theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ chia cho chi phÝ kinh doanh. Quan ®iÓm kh¸c l¹i cho r»ng: HiÖu qu¶ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, nã xuÊt hiÖn vµ tån t¹i tõ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ ®Õn x· héi x· héi chñ nghÜa. HiÖu qu¶ kinh doanh thÓ hiÖn tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè cÇn thiÕt tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo môc ®Ých nhÊt ®Þnh. Trong nh÷ng h×nh th¸i x· héi cã quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau th× b¶n chÊt cña ph¹m trï hiÖu qu¶ vµ nh÷ng yÕu tè hîp thµnh ph¹m trï hiÖu qu¶ vËn ®éng theo nh÷ng khuynh híng kh¸c nhau. Trong x· héi t b¶n, giai cÊp t s¶n n¾m quyÒn së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ do vËy quyÒn lîi vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ... ®Òu dµnh cho nhµ t b¶n. ChÝnh v× thÕ viÖc phÊn ®Êu t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh thùc chÊt lµ ®em l¹i lîi nhuËn nhiÒu h¬n n÷a cho nhµ t b¶n nh»m n©ng cao thu nhËp cho hä, trong khi thu nhËp cña ngêi lao ®éng cã thÓ thÊp h¬n n÷a. Do vËy, viÖc t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT kh«ng ph¶i lµ ®Ó phôc vô trùc tiÕp ngêi tiªu dïng mµ ®Ó thu hót kh¸ch hµng nh»m b¸n ®îc ngµy cµng nhiÒu h¬n vµ qua ®ã thu ®îc lîi nhuËn lín h¬n. Trong x· héi x· héi chñ nghÜa, ph¹m trï hiÖu qu¶ vèn tån t¹i v× s¶n phÈm s¶n xuÊt x· héi s¶n xuÊt ra vÉn lµ hµng ho¸. Do c¸c tµi s¶n ®Òu thuéc quyÒn së h÷u cña Nhµ níc, toµn d©n vµ tËp thÓ, h¬n n÷a môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa còng kh¸c môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. Môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa lµ ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña mäi thµnh viªn trong x· héi nªn b¶n chÊt cña ph¹m trï hiÖu qu¶ còng kh¸c víi t b¶n chñ nghÜa. XÐt trªn b×nh diÖn c¸c quan ®iÓm kinh tÕ häc kh¸c nhau còng cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ hiÓu nh thÕ nµo vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. - Nhµ kinh tÕ häc Adam Smith cho r»ng: "HiÖu qu¶ lµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng kinh tÕ, lµ doanh thu tiªu thô hµng ho¸". Nh vËy, hiÖu qu¶ ®îc ®ång nghÜa víi chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, cã thÓ do t¨ng chi phÝ më réng sö dông nguån lùc s¶n xuÊt. NÕu cïng mét kÕt qu¶ cã hai møc chi phÝ kh¸c nhau th× theo quan ®iÓm nµy doanh nghiÖp còng ®¹t hiÖu qu¶. - Quan ®iÓm n÷a cho r»ng: "HiÖu qu¶ kinh doanh lµ tû lÖ so s¸nh t¬ng ®èi gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. ¦u ®iÓm cña quan ®iÓm nµy lµ ph¶n ¸nh ®îc mèi quan hÖ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ. Tuy nhiªn cha biÓu hiÖn ®îc t¬ng quan vÒ lîng vµ chÊt gi÷a kÕt qu¶ vµ cha ph¶n ¸nh ®îc hÕt møc ®é chÆt chÏ cña mèi liªn hÖ nµy. - Quan ®iÓm kh¸c n÷a l¹i cho r»ng: "HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é tho¶ m·n yªu cÇu cña quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña chñ nghÜa x· héi cho r»ng quü tiªu dïng víi ý nghÜa lµ chØ tiªu ®¹i diÖn cho møc sèng cña mäi ngêi trong c¸c doanh nghiÖp lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh". Quan ®iÓm nµy cã u ®iÓm lµ ®· b¸m s¸t môc tiªu cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa lµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi d©n. Nhng khã kh¨n ë ®©y lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®o lêng thÓ hiÖn t tëng ®Þnh híng ®ã. Tõ c¸c quan ®iÓm trªn cã thÓ hiÓu mét c¸ch kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc (nh©n tµi, vËt lùc, tiÒn vèn...) ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu x¸c ®Þnh. Tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ ®îc ®¸nh gia trong mèi quan hÖ víi kÕt qu¶ t¹o ra ®Ó xem xÐt xem víi LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT mçi sù hao phÝ nguån lùc x¸c ®Þnh cã thÓ t¹o ra ë møc ®é nµo. V× vËy, cã thÓ m« t¶ hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c¸c c«ng thøc chung nhÊt sau ®©y: K H= C Trong ®ã: H: HiÖu qu¶ kinh doanh K: KÕt qu¶ ®¹t ®îc C: Hao phÝ nguån lùc cÇn thiÕt g¾n víi kÕt qu¶ ®ã. HiÖu qu¶ kinh doanh theo kh¸i niÖm réng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nh÷ng lîi Ých ®¹t ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nh vËy cÇn ph©n ®Þnh sù kh¸c nhau vµ mèi liªn hÖ gi÷a "kÕt qu¶" vµ "hiÖu qu¶". BÊt kú hµnh ®éng nµo cña con ngêi nãi chung vµ trong kinh doanh nãi riªng ®Òu mong muèn ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ h÷u Ých cô thÓ nµo ®ã, kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong kinh doanh mµ cô thÓ lµ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, ph©n phèi lu th«ng míi chØ ®¸p øng ®îc phÇn nµo tiªu dïng cña c¸ nh©n vµ x· héi. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ ®ã ®îc t¹o ra ë møc ®é nµo, víi gi¸ nµo lµ vÊn ®Ò cÇn xem xÐt v× nã ph¶n ¸nh chÊt lîng cña ho¹t ®éng t¹o ra kÕt qu¶. MÆt kh¸c nhu cÇu tiªu dïng cña con ngêi bao giê còng cã xu híng lín h¬n kh¶ n¨ng t¹o ra s¶n phÈm ®îc nhiÒu nhÊt. V× vËy nªn khi ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh tøc lµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña ho¹t ®éng kinh doanh t¹o ra kÕt qu¶ mµ nã cã ®îc. Nh vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®¹i lîng so s¸nh: So s¸nh gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra, so s¸nh gi÷a chi phÝ kinh doanh bá ra vµ kÕt qu¶ kinh doanh thu ®îc. §øng trªn gãc ®é x· héi, chi phÝ xem xÐt ph¶i lµ chi phÝ x· héi, do cã sù kÕt hîp cña c¸c yÕu tè lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng theo mét t¬ng quan c¶ vÒ lîng vµ chÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn cho tiªu dïng.... Tãm l¹i, hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, tr×nh ®é nguån lùc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong sù vËn ®éng kh«ng ngõng cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng phô thuéc vµo tèc ®é biÕn ®éng cña tõng nh©n tè. 1.1.2. B¶n chÊt. Tõ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ nªu ë trªn ®· kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶n ¸nh ®îc tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc cña doanh LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi vµ nã chÝnh lµ hiÖu qu¶ cña lao ®éng x· héi ®îc x¸c ®Þnh trong mèi t¬ng quan gi÷a lîng kÕt qu¶ h÷u Ých cuèi cïng thu ®îc víi lîng hao phÝ lao ®éng x· héi bá ra. HiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi qian, c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng. VÒ mÆt thêi gian, hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong tõng thêi kú, tõng giai ®o¹n kh«ng ®îc lµm gi¶m sót hiÖu qu¶ cña c¸c giai ®o¹n, c¸c thêi kú, chu kú kinh doanh tiÕp theo. §iÒu ®ã ®ßi hái b¶n th©n doanh nghiÖp kh«ng ®îc v× lîi Ých tríc m¾t mµ quªn ®i lîi Ých l©u dµi. Trong thùc tÕ kinh doanh, ®iÒu nµy dÔ x¶y ra khi con ngêi khai th¸c sö dông nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, m«i trêng vµ c¶ nguån lao ®éng. Kh«ng thÓ coi t¨ng thu gi¶m chi lµ cã hiÖu qu¶ khi gi¶m mét c¸ch tuú tiÖn, thiÕu c©n nh¾c c¸c chi phÝ c¶i t¹o m«i trêng, ®¶m b¶o m«i trêng sinh th¸i, ®Çu t cho gi¸o dôc, ®µo t¹o nguån nh©n lùc.... HiÖu qu¶ kinh doanh chØ ®îc coi lµ ®¹t ®îc mét c¸ch toµn diÖn khi ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn mang l¹i hiÖu qu¶ kh«ng ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ chung ( vÒ mÆt ®Þnh híng lµ t¨ng thu gi¶m chi ). §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tiÕt kiÖm tèi ®a c¸c chi phÝ kinh doanh vµ khai th¸c c¸c nguån lùc s½n cã lµm sao ®¹t ®îc kÕt qu¶ lín nhÊt. 1.2. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.1. HiÖu qu¶ kinh doanh c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖu qu¶ kinh doanh c¸ biÖt lµ hiÖu qu¶ kinh doanh thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña tõng doanh nghiÖp kinh doanh. BiÓu hiÖn chung cña hiÖu qu¶ kinh doanh c¸ biÖt lµ lîi nhuËn mµ mçi doanh nghiÖp ®¹t ®îc. HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi mµ ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ sù ®ãng gãp cña nã vµo viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, tÝch luü ngo¹i tÖ, t¨ng thu cho ng©n s¸ch, gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Gi÷a hiÖu qu¶ kinh doanh c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cã quan hÖ nh©n qu¶ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. HiÖu qu¶ kinh tÕ quèc d©n chØ cã thÓ ®¹t ®îc trªn c¬ së ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiªp. Mçi doanh nghiÖp nh mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ sÏ ®ãng gãp vµo hiÖu qu¶ chung cña nÒn kinh tÕ. Ngîc l¹i, tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y kinh tÕ sÏ lµ tiÒn ®Ò tÝch cùc, lµ khung c¬ së cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t kÕt qu¶ cao. §ã chÝnh lµ mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng, gi÷a lîi Ých bé phËn víi lîi Ých tæng thÓ. TÝnh hiÖu qu¶ cña nÒn kinh LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT tÕ xuÊt ph¸t tõ chÝnh hiÖu qu¶ cña mçi doanh nghiÖp vµ mét nÒn kinh tÕ vËn hµnh tèt lµ m«i trêng thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ ngµy mét ph¸t triÓn. V× vËy, trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, ®¶m b¶o lîi Ých riªng hµi hoµ víi lîi Ých chung. VÒ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, víi vai trß ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong kh¶ n¨ng cã thÓ cña m×nh. 2.2. HiÖu qu¶ chi phÝ bé phËn vµ hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp. Ho¹t ®éng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng g¾n liÒn víi m«i trêng kinh doanh cña nã nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò then chèt trong kinh doanh nh: Kinh doanh c¸i g×? Kinh doanh cho ai? Kinh doanh nh thÕ nµo vµ chi phÝ bao nhiªu?... Mçi doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn riªng vÒ tµi nguyªn, tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt, tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý lao ®éng, qu¶n lý kinh doanh mµ Paul Samuelson gäi ®ã lµ "hép ®en" kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. B»ng kh¶ n¨ng cña m×nh hä cung øng cho x· héi nh÷ng s¶n phÈm víi chi phÝ c¸ biÖt nhÊt ®Þnh vµ nhµ kinh doanh nµo còng muèn tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh víi sè lîng nhiÒu nhÊt. Tuy nhiªn, thÞ trêng ho¹t ®éng theo quy luËt riªng cña nã vµ mäi doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ trêng lµ ph¶i chÊp nhËn “luËt ch¬i” ®ã. Mét trong nh÷ng quy luËt thÞ trêng t¸c ®éng râ nÐt nhÊt ®Õn c¸c chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ lµ quy luËt gi¸ trÞ. ThÞ trêng chØ chÊp nhËn møc hao phÝ trung b×nh x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ hµng ho¸ s¶n phÈm. Quy luËt gi¸ trÞ ®· ®Æt tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp víi møc chi phÝ c¸ biÖt kh¸c nhau trªn mét mÆt b»ng trao ®æi chung, ®ã lµ gi¸ c¶ thÞ trêng. Suy ®Õn cïng, chi phÝ bá ra lµ chi phÝ lao ®éng x· héi, nhng ®èi víi mçi doanh nghiÖp mµ ta ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th× chi phÝ lao ®éng x· héi ®ã l¹i ®îc thÓ hiÖn díi c¸c d¹ng chi phÝ kh¸c nhau: gi¸ thµnh s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt B¶n th©n mçi lo¹i chi phÝ nµy l¹i ®îc ph©n chia mét c¸nh tû mû h¬n. V× vËy, khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng thÓ kh«ng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp cña c¸c lo¹i chi phÝ trªn, ®ång thêi cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña tõng lo¹i chi phÝ hay nãi c¸nh kh¸c lµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña chi phÝ bé phËn. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT 2.3. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ t¬ng ®èi. ViÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ nh»m hai môc ®Ých c¬ b¶n: Mét lµ, thÓ hiÖn vµ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông c¸c d¹ng chi phÝ kh¸c nhau trong ho¹t ®éng kinh doanh. Hai lµ, ®Ó ph©n tÝch luËn chøng kinh tÕ cña c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau trong viÖc thùc hiÖn mét nhiÖm vô cô thÓ nµo ®ã. Tõ hai môc ®Ých trªn mµ ngêi ta ph©n chia hiÖu qu¶ kinh doanh ra lµm hai lo¹i: HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi lµ lîng hiÖu qu¶ ®îc tÝnh to¸n cho tõng ph¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ b»ng c¸nh x¸c ®Þnh møc lîi Ých thu ®îc víi lîng chi phÝ bá ra. HiÖu qu¶ t¬ng ®èi ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸nh so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi cña c¸c ph¬ng ¸n víi nhau, hay chÝnh lµ møc chªnh lÖch vÒ hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi cña c¸c ph¬ng ¸n. ViÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ t¬ng ®èi (so s¸nh). Tuy vËy, cã nh÷ng chØ tiªu hiÖu qu¶ t¬ng ®èi ®îc x¸c ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi. Ch¼ng h¹n, viÖc so s¸nh møc chi phÝ cña c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau ®Ó chän ra ph¬ng ¸n cã chi phÝ thÊp nhÊt thùc chÊt chØ lµ sù so s¸nh møc chi phÝ cña c¸c ph¬ng ¸n chø kh«ng ph¶i lµ viÖc so s¸nh møc hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi cña c¸c ph¬ng ¸n. 2.4. HiÖu qu¶ tríc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi. C¨n cø vµo lîi Ých nhËn ®îc trong c¸c kho¶ng thêi gian dµi hay ng¾n mµ ngêi ta ph©n chia thµnh hiÖu qu¶ tríc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi. HiÖu qu¶ tríc m¾t lµ hiÖu qu¶ ®îc xem xÐt trong mét thêi gian ng¾n. HiÖu qu¶ l©u dµi lµ hiÖu qu¶ ®îc xem xÐt trong mét thêi gian dµi. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh sao cho nã mang l¹i c¶ lîi Ých tríc m¾t còng nh l©u dµi cho doanh nghiÖp. Ph¶i kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých tríc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi, kh«ng ®îc chØ v× lîi Ých tríc m¾t mµ lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých l©u dµi cña doanh nghiÖp 2. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu. Ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña doanh nghiÖp còng dùa trªn quan ®iÓm hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung, hay hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh riªng cho ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hay nãi c¸ch kh¸c nã ph¶n LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT ¸nh tr×nh ®é sö dông nguån nh©n lùc ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Tõ kh¸i niÖm trªn cã thÓ ®a ra c«ng thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu: - D¹ng thuËn: HiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu = KÕt qu¶ ®Çu ra/Chi phÝ ®Çu vµo ChØ tiªu nµy biÓu thÞ mçi ®¬n vÞ ®Çu vµo cã kh¶ n¨ng t¹o ra bao nhiªu ®¬n vÞ ®Çu ra. - D¹ng nghÞch: HiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu = Chi phÝ ®Çu vµo/KÕt qu¶ ®Çu ra ChØ tiªu nµy cho biÕt ®Ó cã mét ®¬n vÞ ®Çu ra cÇn bao nhiªu ®¬n vÞ ®Çu vµo. KÕt qu¶ ®Çu ra ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, doanh thu thuÇn, lîi tøc gép... YÕu tè ®Çu vµo bao gåm: lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, vèn kinh doanh... B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu lµ nÇn cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm nguån lùc x· héi tÝnh riªng cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. §©y lµ hai mÆt cña mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu, g¾n liÒn víi hai quy luËt t¬ng øng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ quy luËt t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÕt kiÖm thêi gian. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh chÊt c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra, yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm nguån lùc, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng bao gåm chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc lùa chän nµo ®ã ®· bá qua hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn h¹ot ®éng kinh doanh nµy, chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thùc sù. C¸ch tÝnh LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng híng kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.1. Sù khan hiÕm nguån lùc ®ßi hái ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng. Nh chóng ta ®· biÕt, trong thùc tÕ mäi nguån lùc ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cã giíi h¹n. Kh«ng cã nguån lùc nµo lµ v« tËn, tÊt c¶ ®Òu lµ h÷u h¹n. ChÝnh v× thÕ, nÕu chóng ta sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch l·ng phÝ, kh«ng tiÕt kiÖm th× chóng sÏ nhanh chãng trë nªn c¹n kiÖt vµ biÕn mÊt. Trong khi ®ã, d©n sè thÕ giíi ngµy cµng t¨ng lµm cho nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng lín vµ kh«ng cã giíi h¹n. Do vËy, nguån lùc, cña c¶i ®· khan hiÕm nay l¹i cµng khan hiÕm h¬n, trong ®iÒu kiÖn ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò hµng ®Çu ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo. Mäi doanh nghiÖp khi bíc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i c©n nh¾c c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh, xem ph¬ng ¸n nµo cã hiÖu qu¶ h¬n v× nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp nh vèn, lao ®éng, kü thuËt ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cã giíi h¹n, nÕu kh«ng tiÕt kiÖm ®Çu vµo ch¾c ch¾n doanh nghiÖp sÏ ®i tíi thua lç, ph¸ s¶n. §èi víi doanh nghiÖp tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu th× nguån lùc sö dông lµ lîng ngo¹i tÖ bá ra, thêi gian vµ lao ®éng. NÕu kh«ng biÕt sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm th× chi phÝ ®Çu vµo cho nhËp khÈu t¨ng lªn, dÉn ®Õn gi¸ t¨ng lµm cho doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong s¶n xuÊt, tiªu thô. ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ ®ång thêi vÉn mang l¹i lîi Ých x· héi, c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu sao cho ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. 3.2. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu. ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt cho phÐp doanh nghiÖp sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý diÔn ra mét c¸ch chÝnh x¸c, ®óng ®¾n. §iÒu nµy cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng lùa chän nh÷ng ph¬ng ¸n nhËp khÈu, s¶n xuÊt kinh doanh tèi u. Sù lùa chän ®óng ®¾n sÏ mang l¹i cho doanh nghiÖp hiÖu qu¶ nhËp khÈu cao nhÊt, ®em l¹i nhiÒu lîi Ých nhÊt. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt kh«ng chØ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho ho¹t ®éng nhËp khÈu mµ c¶ lîi Ých c«ng céng. Ngµy nay, kÕt qu¶ cña t¨ng trëng kinh tÕ chÝnh lµ sù ¸p dông thµnh c«ng c¸c thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹ng LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT khoa häc kü thuËt ®ang diÔn ra víi tèc ®é nh vò b·o, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c níc Ch©u ¸ chËm ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. 3.3. M«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh víi nhau vµ nh÷ng ngµnh nghÒ nµo, thÞ trêng nµo cµng cã møc lîi nhuËn cao th× c¹nh tranh cµng gay g¾t, quyÕt liÖt h¬n. §èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu, møc ®é canh tranh cßn gay g¾t h¬n. C¸c doanh nghiÖp tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong cïng lÜnh vùc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc. §Æc biÖt, mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc mµ níc ta ¸p dông lµ h¹n chÕ nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ mµ trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc. §©y lµ mét khã kh¨n khiÕn c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu khã cã thÓ t¨ng cao khèi lîng hµng nhËp khÈu. §Ó c¹nh tranh thµnh c«ng, ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao ®ång thêi vÉn mang l¹i lîi Ých x· héi, c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ nhËp khÈu, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp c¶ ë thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Do vËy, ®¹t hiÖu qu¶ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ vÊn ®Ò quan t©m cña doanh nghiÖp vµ trë thµnh ®iÒu kiÖn sèng cßn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 3.4. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng chÝnh lµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ngêi lao ®éng . HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nÕu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu kh«ng ngõng ®îc n©ng cao th× kÕt qu¶ thu ®îc ngµy cµng t¨ng, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng còng t¨ng theo. Khi ngêi lao ®éng cã thu nhËp cao, hä sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho b¶n th©n vµ gia ®×nh, mÆt kh¸c nhê cã thu nhËp cao mµ ngêi lao ®éng sÏ h¨ng say lµm viÖc h¬n lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng t¨ng. §iÒu ®ã sÏ gióp cho doanh nghiÖp ngµy cµng n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ lµm ¨n ngµy cµng tÊn tíi. Suy cho cïng th× n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng còng chÝnh lµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ngêi lao ®éng vµ ngîc l¹i. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT 4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu kinh doanh nhËp khÈu. 4.1. HiÖu qu¶ tæng hîp tuyÖt ®èi. Lîi nhuËn nhËp khÈu  Doanh thu nhËp khÈu - Chi phÝ nhËp khÈu Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp ngêi ta thêng quan t©m tríc hÕt tíi lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ cã tÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh. Lîi nhuËn ®Ó duy tr× vµ t¸i s¶n xuÊt më réng cho doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao møc sèng cña ngêi lao ®éng. Khi lîi nhuËn cµng lín th× doanh nghiÖp lµm ¨n cµng cã l·i. Tuy nhiªn, b¶n th©n chØ tiªu lîi nhuËn cha biÓu hiÖn ®Çy ®ñ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu, bëi lÏ cha biÕt ®¹i lîng Êy ®îc t¹o ra tõ nguån lùc nµo, lo¹i chi phÝ nµo. Do vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu ngêi ta thêng so s¸nh lîi nhuËn víi chi phÝ, doanh thu, vèn phôc vô cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. 4.2. HiÖu qu¶ tæng hîp t¬ng ®èi. ChØ tiªu 1: Møc doanh lîi cña vèn phôc vô cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. H1  Ln Vn Trong ®ã: H1 : Møc doanh lîi cña vèn phôc vô cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. Ln : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. Vn : Vèn phôc vô cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn bá vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu 2: Møc doanh lîi cña doanh thu tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. H2  Trong ®ã: Ln Dn H2 : Møc doanh lîi cña doanh thu tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. Ln : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. Dn : Doanh thu thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt trong mét ®ång doanh thu nhËp khÈu thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn nhËp khÈu. ChØ tiªu 3: Møc doanh lîi cña chi phÝ nhËp khÈu. H3  Ln Cn Trong ®ã: H3 : Møc doanh lîi cña chi phÝ nhËp khÈu. Ln : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. Cn : Chi phÝ cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång chi phÝ bá vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 4.3. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ bé phËn. 4.3.1. HiÖu qu¶ vÒ sö dông vèn. ChØ tiªu 4: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nhËp khÈu. H4  Ln VCDn Trong ®ã: H4 : HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nhËp khÈu. Ln : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. VCDn : Vèn cè ®Þnh ®Çu t vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu. ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn cè ®Þnh bá vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng nhËp khÈu. H5  Ln VLDn Trong ®ã: H5 : HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng nhËp khÈu. Ln : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. VLDn : Vèn lu ®éng ®Çu t vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu. ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn lu ®éng ®Çu t vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu 6: Sè vßng quay cña vèn lu ®éng nhËp khÈu. H6  Dn VLDn LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa KT&KDQT Trong ®ã: H6 : Sè vßng quay cña vèn lu ®éng nhËp khÈu. Dn : Doanh thu thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. VLDn : Vèn lu ®éng ®Çu t vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu. ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn lu ®éng ®Çu t vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu th× thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu hay thÓ hiÖn sè vßng lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng. Sè vßng quay cµng nhiÒu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng t¨ng. ChØ tiªu 7: Sè vßng quay cña toµn bé vèn nhËp khÈu. H7  Dn Vn Trong ®ã: H7 : Sè vßng quay cña toµn bé vèn nhËp khÈu. Dn : Doanh thu thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. Vn : Vèn phôc vô cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn ®Çu t vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu th× thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu hay thÓ hiÖn sè vßng lu©n chuyÓn cña vèn nhËp khÈu. 4.3.2. HiÖu qu¶ vÒ sö dông lao ®éng nhËp khÈu. ChØ tiªu 8: Møc sinh lêi cña mét lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu. H8  Ln LDn Trong ®ã: H8 : Møc sinh lêi cña mét lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu. Ln : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. LDn : Sè lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu. ý nghÜa: ChØ tiªu nµy cho biÕt mét lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch. ChØ tiªu 9: Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu. H9  Dn LDn
- Xem thêm -