Tài liệu Xk thị lợn ở tổng cty chăn nuôi vn

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Môc lôc............................................................................................... 1 Lêi nãi ®Çu......................................................................................... 3 Ch¬ng I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu.............................................................5 I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu......................................................................5 I.1. Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu.........................................................5 I.2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu........................................................5 I.3. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu............................................9 I.4. Nh÷ng biÖn ph¸p më réng xuÊt khÈu...................................11 II. Vai trß cña ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë ViÖt Nam..............19 Ch¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam................................................................22 I. Giíi thiÖu vÒ Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam...........................22 I.1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc:...............................................................22 I.2. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam......................................................................23 I.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i VN:........................................................25 II. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam....29 II.1. Khã kh¨n............................................................................. 29 II.2. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam.29 III. T×nh h×nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam 30 III.1. T×nh h×nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam tõ n¨m 1996 - 1999..............................................................30 III.2. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ cña viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn..........33 Ch¬ng III. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam...................................................37 1 I. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2000 - 2005...............................................................37 I.1. VÒ ch¨n nu«i........................................................................ 37 I.2. VÒ xuÊt nhËp khÈu...............................................................39 II. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i lîn giai ®o¹n 2000 - 2005 40 III. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 - 2005........................................44 III.1. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn.........................................44 III.2. Gi¶i ph¸p vÒ xuÊt khÈu........................................................45 III.3. Gi¶i ph¸p vÒ vèn..................................................................47 III.4. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc xuÊt khÈu............................................48 III.5. Gi¶i ph¸p vÒ thó y:...............................................................49 III.6. KiÕn nghÞ biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam.......................................49 KÕt luËn............................................................................................ 52 Phô lôc.............................................................................................. 54 Tµi liÖu tham kh¶o.........................................................................55 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nhng vÉn lÊy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp lµm c¬ b¶n. Trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp th× ngµnh ch¨n nu«i cã vai trß rÊt quan träng. N¨m 1996, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 862/NN-TCCB/Q§ ngµy 21/6/1996 cña Bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i 53 xÝ nghiÖp vµ c«ng ty. Ban ®Çu thµnh lËp Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam gÆp nhiÒu khã kh¨n v× trong sè 53 doanh nghiÖp thµnh viªn, phÇn lín ®Òu gÆp 2 khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, cã xÝ nghiÖp ®ang ®øng trªn bê cña sù gi¶i thÓ, cã liªn doanh ®ang ngÊp nghÐ cña sù ph¸ s¶n. MÆc dï vËy, ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®· cïng víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty ®· ®a Tæng c«ng ty tån t¹i, dÇn dÇn ®øng v÷ng vµ cã uy tÝn trong viÖc kinh doanh. MÆt hµng chñ yÕu cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam lµ ch¨n nu«i gµ, lîn, bß, dª, cõu mµ träng t©m lµ ch¨n nu«i lîn ®Ó lÊy thÞt xuÊt khÈu. ThÞ trêng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty tríc kia lµ Liªn x« cò hiÖn nay lµ thÞ trêng Nga vµ tiÕn tíi lµ thÞ trêng NhËt, T©y ¢u vµ Hång K«ng. Trong nh÷ng n¨m qua bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ. §Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty cßn ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc. Do vËy em ®· chän chuyªn ®Ò thùc tËp: “C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam.” Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu Ch¬ng II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam Ch¬ng III. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam 3 Ch¬ng I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu. I.1. Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu. XuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n trªn ph¹m vi quèc tÕ. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng b¸n hµng ho¸ ra níc ngoµi, nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi b¸n hµng riªng lÎ mµ lµ hÖ thèng b¸n hµng cã tæ chøc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi nh»m môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng hãa ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, æn ®Þnh vµ tõng bíc n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh dÔ ®em l¹i hiÖu qu¶ ®ét biÕn. Më réng xuÊt khÈu ®Ó t¨ng thu ngo¹i tÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhËp khÈu vµ thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ híng theo xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ më réng xuÊt khÈu ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ. I.2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu. Víi chñ tr¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu, hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®ang ¸p dông nhiÒu h×nh thøc xuÊt khÈu kh¸c nhau. Díi ®©y lµ nh÷ng h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu: 4 I.2.1 XuÊt khÈu trùc tiÕp §©y lµ nh÷ng h×nh thøc ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ®Æt mua s¶n phÈm cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc (mua ®øt), sau ®ã xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm ®ã ra níc ngoµi víi danh nghÜa lµ hµng cña ®¬n vÞ m×nh. C¸c bíc tiÕn hµnh nh sau: - Ký hîp ®ång néi: Mua vµ tr¶ tiÒn hµng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc. - Ký hîp ®ång ngo¹i: Giao hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng víi bªn níc ngoµi. H×nh thøc nµy cã ®Æc ®iÓm lµ lîi nhuËn kinh doanh xuÊt khÈu hµng ho¸ thu ®îc thêng cao h¬n h×nh thøc kh¸c. §¬n vÞ ngo¹i th¬ng ®øng ra víi vai trß lµ ngêi b¸n trùc tiÕp, do ®ã nÕu hµng cã quy c¸ch phÈm chÊt tèt sÏ n©ng cao ®îc uy tÝn ®¬n vÞ. Tuy vËy, tríc hÕt nã ®ßi hái ®¬n vÞ xuÊt khÈu ph¶i cã vèn lín, øng tríc ®Ó thu hµng nhÊt lµ nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín ®ång thêi møc rñi ro lín nh hµng kÐm chÊt lîng, sai quy c¸ch phÈm chÊt, hµng bÞ khiÕu n¹i, thanh to¸n chËm hoÆc hµng n«ng s¶n do thiªn tai mÊt mïa thÊt thêng nªn ký hîp ®ång xong kh«ng cã hµng ®Ó xuÊt khÈu, hoÆc do trît gi¸ tiÒn, do l·i xuÊt ng©n hµng t¨ng I.2.2 XuÊt khÈu uû th¸c Trong h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c, ®¬n vÞ ®øng ra víi vai trß trung gian xuÊt khÈu, lµm thay ®¬n vÞ s¶n xuÊt (bªn cã hµng) lµm nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ hëng phÇn tr¨m phÝ uû th¸c theo gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu. C¸c bíc tiÕn hµnh nh sau: + Ký hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu víi c¸c ®¬n vÞ trong níc. + Ký hîp ®ång víi bªn níc ngoµi, giao hµng vµ thanh to¸n + NhËn phÝ uû th¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc. 5 ¦u ®iÓm chÝnh cña h×nh thøc xuÊt khÈu nµy lµ møc ®é rñi ro thÊp, tr¸ch nhiÖm Ýt, ngêi ®øng ra xuÊt khÈu kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm sau cïng. §Æc biÖt kh«ng cÇn huy ®éng vèn ®Ó mua hµng, tuy hëng chi phÝ nhng nhËn tiÒn nhanh, cÇn Ýt thñ tôc vµ t¬ng ®èi tin cËy. I.2.3 XuÊt khÈu gia c«ng uû th¸c. §¬n vÞ ngo¹i th¬ng ®øng ra nhËn hµng hoÆc b¸n thµnh phÈm vÒ cho xÝ nghiÖp gia c«ng sau ®ã thu håi thµnh phÈm xuÊt l¹i cho bªn ngoµi. §¬n vÞ nµy hëng phÇn tr¨m phÝ uû th¸c vµ gia c«ng. PhÝ nµy ®îc tho¶ thuËn tríc víi xÝ nghiÖp trong níc. C¸c bíc tiÕn hµnh nh sau: + Ký hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n- + Ký hîp ®ång gia c«ng víi bªn níc ngoµi vµ nhËp nguyªn íc. liÖu. Giao nguyªn liÖu gia c«ng (®Þnh møc kü thuËt ®· ®îc tho¶ thuËn gi¸n tiÕp gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc víi bªn níc ngoµi) . + + XuÊt khÈu thµnh phÈm cho bªn níc ngoµi. + Thanh to¸n phÝ gia c«ng cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm lµ kh«ng cÇn bá vèn vµo kinh doanh nhng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ t¬ng ®èi cao, rñi ro thÊp, thanh to¸n kh¸ b¶o ®¶m v× ®Çu ra ch¾c ch¾n. Nhng ®ßi hái lµm nh÷ng thñ tôc s¶n xuÊt, c¸n bé kinh doanh ph¶i cã nhiÒu kinh nghiªm trong nghiÖp vô nµy, kÓ c¶ trong viÖc gi¸m s¸t c«ng tr×nh thi c«ng. I.2.4 Bu«n b¸n ®èi lu (hµng ®æi hµng). §©y lµ ph¬ng thøc giao dÞch mµ trong ®ã xuÊt khÈu kÕt hîp chÆt chÏ víi nhËp khÈu, ngêi b¸n hµng ®ång thêi lµ ngêi mua hµng, lîng hµng trao ®æi cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. ¥ ®©y môc ®Ých xuÊt khÈu kh«ng ph¶i nh¨m hu vÒ lîng ngo¹i tÖ mµ nh»m thu vÒ mét lîng hµng cã gi¸ 6 trÞ xÊp xØ gi¸ trÞ l« hµng xuÊt. Cã nhiÒu lo¹i h×nh bu«n b¸n ®èi lu: hµng ®æi hµng (¸p dông phæ biÕn), trao ®æi bï trõ (mua ®èi lu, chuyÓn giao nghÜa vô ..) - Trong h×nh thøc trao ®æi hµng ho¸, hai bªn trao ®æi trùc tiÕp nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô cã gi¸ trÞ t¬ng ®èi mµ kh«ng dïng tiÒn lµm trung gian. VÝ dô 12 tÊn cµ phª ®æi mét lÊy 1 « t«. - Trong h×nh thøc trao ®æi bï trõ cã thÓ lµ h×nh thøc xuÊt khÈu liªn kÕt ngay víi nhËp khÈu ngay trong hîp ®ång cã thÓ bï trõ tríc hoÆc bï trõ song song. - Trong nghiÖp vô mua b¸n ®èi lu, thêng mét bªn giao thiÕt bÞ cho bªn kia råi mua l¹i thµnh phÈm hoÆc b¸n thµnh phÈm. I.2.5 XuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th. §©y lµ h×nh thøc xuÊt khÈu hµng ho¸ (thêng lµ hµng tr¶ nî) ®îc ký theo nghÞ ®inh th gi÷a hai chÝnh phñ. XuÊt theo h×nh thøc nµy cã nh÷ng u ®iÓm nh: kh¶ n¨ng thanh to¸n ch¾c ch¾n (do Nhµ níc tr¶ cho ®¬n vÞ xuÊt khÈu), gi¸ c¶ hµng ho¸ nh×n chung dÔ chÊp nh©n. Víi c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu nh trªn, viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy cßn tuú thuéc b¶n th©n doanh nghiÖp xuÊt khÈu (kh¶ n¨ng tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh doanh) vµ ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c¶ hai bªn s¶n xuÊt, gia c«ng trong níc còng nh níc ngoµi. I.3. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Nh ®· biÕt, xuÊt khÈu lµ ph¬ng thøc ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, më réng xuÊt khÈu lµ ®Ó t¨ng thu thªm nguån ngo¹i tÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhËp khÈu vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. I.3.1 XuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®Êt níc ®ßi hái ph¶i cã sè vèn lín, rÊt lín ®Ó nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, kü thuËt, v©t t vµ c«ng nghÖ 7 tiªn tiÕn. Nguån vèn ®Ó nhËp khÈu cã thÓ ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån. Tuy nhiªn, trong c¸c nguån vèn nh ®Çu t níc ngoµi, vay nî, nguån viÖn trî ... còng ph¶i tr¶ b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c. §Ó nhËp khÈu, nguån vèn quan träng nhÊt lµ tõ xuÊt khÈu. XuÊt khÈu quyÕt ®Þnh qui m« vµ tèc ®é t¨ng cña nhËp khÈu. I.3.2 XuÊt khÈu gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ sang nÒn kinh tÕ híng ngo¹i. Thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng mét c¸ch cã lîi nhÊt, ®ã lµ thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta lµ phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù t¸c ®éng cña xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt vµ chuyÓn dich c¬ cÊu kinh tÕ cã thÓ ®îc nh×n nhËn theo c¸c híng sau: - XuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm trong níc ra níc ngoµi. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ trêng thÕ giíi ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm mµ c¸c níc cÇn. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh liªn quan cã c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi. + XuÊt khÈu t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng tiªu thô, cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, khai th¸c tèi ®a s¶n xuÊt trong níc. + XuÊt khÈu t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ - kü thuËt nh»m ®æi míi thêng xuyªn n¨ng lùc s¶n xuÊt trong níc. Nãi c¸ch kh¸c, xuÊt khÈu lµ c¬ së t¹o thªm vèn vµ kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ thÕ giíi bªn ngoµi vµo ViÖt Nam nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ níc ta. + Th«ng qua xuÊt khÈu, hµng ho¸ cña ViÖt Nam sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt lîng. Cuéc + 8 c¹nh tranh nµy ®ßi hái ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng. XuÊt khÈu cßn ®ái hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh. + I.3.3 XuÊt khÈu t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Tríc hÕt, s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu thu hót hµng triÖu lao ®éng, t¹o ra nguån vèn ®Ó nhËp khÈu vËt phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. I.3.4 XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë níc ta. XuÊt khÈu vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ®· lµm cho nÒn kinh tÕ níc ta g¾n chÆt h¬n víi ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Th«ng thêng ho¹t ®éng xuÊt khÈu ra ®êi sím h¬n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i kh¸c nªn nã thóc ®Èy c¸c quan hÖ nµy ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thóc ®Èy quan hÖ tiªu dïng, ®Çu t, vËn t¶i quèc tÕ ... §Õn lît chÝnh c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i l¹i t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc më réng xuÊt khÈu. I.4. Nh÷ng biÖn ph¸p më réng xuÊt khÈu. ThÞ trêng cho xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam còng nh nhiÒu níc kh¸c lu«n lu«n gÆp khã kh¨n. VÊn ®Ò thÞ trêng kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò cña riªng mét níc nµo mµ trë thµnh “vÊn ®Ò träng yÕu” cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. V× vËy viÖc h×nh thµnh mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trë thµnh trë thµnh c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng níc ngoµi. Môc ®Ých cña c¸c biÖn ph¸p nµy lµ nh»m t¨ng cêng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu víi nh÷ng chi phÝ thÊp t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi xuÊt khÈu c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi. 9 Gåm 3 biÖn ph¸p chÝnh: Nhãm biÖn ph¸p liªn quan ®Õn tæ chøc nguån hµng, c¶i tiÕn c¬ cÊu xuÊt khÈu.   Nhãm biÖn ph¸p tµi chÝnh.  Nhãm biÖn ph¸p thÓ chÕ - tæ chøc. I.4.1 C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¹o nguån hµng vµ c¶i tiÕn c¬ cÊu xuÊt khÈu. I.4.1.1 X©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc. Hµng chñ lùc lµ lo¹i hµng chiÕm vÞ chÝ quyÕt ®Þnh trong kim ng¹ch xuÊt khÈu do cã thÞ trêng ngoµi níc vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong níc thuËn lîi. Ngoµi hµng chñ lùc cßn cã hµng quan träng vµ hµng thø yÕu. Hµng quan träng lµ hµng kh«ng chiÕm tû träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu, nhng ®èi víi tõng thÞ trêng tõng ®Þa ph¬ng l¹i cã vÞ trÝ quan träng. Hµng thø yÕu gåm nhiÒu lo¹i, kim ng¹ch cña chóng kh«ng nhá Hµng xuÊt khÈu ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo ?. Tríc hÕt nã ®îc h×nh thµnh qua qu¸ tr×nh th©m nhËp vµo thÞ trêng níc ngoµi, qua nh÷ng cuéc cä s¸t c¹nh tranh m·nh liÖt trªn thÞ trêng thÕ giíi, vµ nã kÐo theo viÖc tæ chøc s¶n xuÊt trong níc trªn quy m« lín víi chÊt lîng vµ ®ßi hái cao cña ngêi tiªu dïng. NÕu ®øng v÷ng ®îc th× mÆt hµng ®ã liªn tôc ph¸t triÓn. V× vËy, ®Ó cã mét mÆt hµng chñ lùc ra ®êi Ýt nhÊt cÇn cã 3 ®iÒu kiÖn c¬ b¶n: Cã thÞ trêng tiªu thô t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ lu«n c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng ®ã.  10 Cã nguån lùc ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp ®Ó thu ®îc lîi nhuËn trong bu«n b¸n.  Cã khèi lîng kim ng¹ch lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ®Êt níc.  VÞ trÝ cña mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh. Mét mÆt hµng ë thêi ®iÓm nµy cã thÓ coi lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, nhng ë thêi ®iÓm kh¸c th× kh«ng. ViÖc x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cã ý nghÜa lín ®èi viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt trong níc, trªn c¬ së ®ã kÐo theo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, më réng vµ lµm phong phó thÞ trêng néi ®Þa t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu. §Ó h×nh thµnh ®îc mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, Nhµ níc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch u tiªn hç trî trong viÖc nhanh chãng cã ®îc nh÷ng mÆt hµng chñ lùc. C¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch u tiªn cã thÓ lµ thu hót vèn ®Çu t trong vµ ngoµi níc vµ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh ... cho viÖc x©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc. I.4.1.2 §Èy m¹nh gia c«ng hµng xuÊt khÈu. - Gia c«ng lµ sù c¶i tiÕn ®Æc biÖt cña c¸c thuéc tÝnh riªng cña c¸c ®èi tîng lao ®éng ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch s¸ng t¹o vµ cã ý thøc nh»m ®¹t ®îc mét gi¸ trÞ sö dông míi nµo ®ã - Gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng mµ mét bªn gäi lµ bªn ®Æt hµng - giao nguyªn vËt liÖu, cã khi c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ chuyªn gia cho bªn kia gäi lµ bªn nhËn gia c«ng. Khi ho¹t ®éng nµy vît ra khái biªn giíi quèc gia th× gäi lµ gia c«ng xuÊt khÈu. + Lîi Ých cña gia c«ng xuÊt khÈu. 11 Qua gia c«ng xuÊt khÈu, kh«ng nh÷ng chóng ta cã ®iÒu kiÖn gi¶i phãng c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n mµ cßn gãp phÇn t¨ng thu nhËp quèc d©n vµ ®Æc biÖt lµ t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc.  Thóc ®Èy c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong níc nhanh chãng thÝch øng víi ®ßi hái cña thÞ trêng thÕ giíi, gãp phÇn c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt trong níc theo kÞp tr×nh ®é quèc tÕ.  T¹o ®iÒu kiÖn th©m nhËp thÞ trêng c¸c níc trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ nhËp khÈu do c¸c níc ®Ò ra.  Kh¾c phôc khã kh¨n do thiÕu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu , ®Æc biÖt lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ. Tranh thñ vèn vµ kü thuËt cña níc ngoµi.  I.4.1.3 T¨ng cêng ®Çu t cho xuÊt khÈu §Çu t cho xuÊt khÈu lµ ph¶i ®Çu t vèn, x©y dùng thªm nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt míi ®Ó t¹o ra nguån hµng dåi dµo, tËp trung cã chÊt lîng cao, ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. §Çu t nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao Tû lÖ phÇn tr¨m gia t¨ng xuÊt khÈu so víi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Tû lÖ % (hµng n¨m)= Gi¸ trÞ gia t¨ng xuÊt khÈu hµng n¨m x 100% KhÊu hao hµng n¨m Møc ®é sö dông vèn= Tæng sè vèn ®Çu t (®ång ngêi) Sè lao ®éng sö dông N¨ng suÊt lao ®éng = Gi¸ trÞ s¶n lîng Sè lao ®éng sö dông (®ång/ngêi) Trªn ®©y lµ 1 sè c«ng thøc tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t. 12 I.4.1.4 LËp khu chÕ xuÊt. Khu chÕ xuÊt lµ mét l·nh ®Þa c«ng nghiÖp chuyªn m«n ho¸ dµnh riªng ®Ó s¶n xuÊt phôc vô xuÊt khÈu, t¸ch khái chÕ ®é th¬ng m¹i vµ thuÕ quan cña níc së t¹i, ë ®ã ¸p dông chÕ ®é th¬ng m¹i tù do. ViÖc lËp khu chÕ xuÊt cã thÓ mang l¹i lîi Ých sau:  Thu hót ®îc vèn vµ c«ng nghÖ.  T¨ng cêng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu t¹i chç. Gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ níc chñ nhµ hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ c¸c níc trong khu vùc.  I.4.2 Nhãm c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh, tÝn dông nh»m khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. §Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ChÝnh phñ ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p nh»m më réng xuÊt khÈu chiÕm lÜnh thÞ trêng, nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu:  TÝn dông xuÊt khÈu.  Trî cÊp xuÊt khÈu.  ¸p dông chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i hîp lý.  MiÔn gi¶m thuÕ vµ hoµn thuÕ. I.4.2.1 Nhµ níc ®¶m b¶o tÝn dông cho xuÊt khÈu. §Ó chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng níc ngoµi, nhiÒu doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc b¸n chÞu vµ tr¶ chËm, hoÆc díi h×nh thøc tÝn dông hµng ho¸ víi l·i suÊt u ®·i ®èi víi ngêi mua hµng níc ngoµi. ViÖc b¸n hµng nµy thêng gÆp nhiÒu rñi ro (c¸c nguyªn nh©n kinh tÕ, chÝnh trÞ) dÉn ®Õn sù mÊt vèn. Trong trêng hîp nµy, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n xuÊt khÈu hµng ho¸, Nhµ níc ®øng ra b¶o hiÓm ®Òn bï nÕu 13 bÞ mÊt vèn. Tû lÖ ®Òn bï cã thÓ ®Õn 100% vèn bÞ mÊt, thêng tû lÖ ®Òn bï kho¶ng 60 -70 % kho¶n tÝn dông ®Ó doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng khi hÕt thêi h¹n tÝn dông. H×nh thøc nµy kh¸ phæ biÕn trong chÝnh s¸ch ngo¹i th¬ng cña nhiÒu níc ®Ó më réng xuÊt khÈu chiÕm lÜnh thÞ trêng. I.4.2.2 Nhµ níc thùc hiÖn trî cÊp tÝn dông xuÊt khÈu Nhµ níc trùc tiÕp cho níc ngoµi vay vèn víi l·i suÊt u ®·i ®Ó níc vay sö dông sè tiÒn ®ã mua hµng cña níc cho vay. Nguån vèn cho vay thêng kÌm theo c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cã lîi cho níc cho vay. - H×nh thøc nµy cã t¸c dông:  Gióp doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ®îc xuÊt khÈu v× cã s½n thÞ trêng. C¸c níc cho vay thêng lµ c¸c níc cã tiÒm lùc kinh tÕ, h×nh thøc nµy trªn khÝa c¹nh nµo ®ã gióp cho c¸c níc nµy gi¶i quyÕt ®îc t×nh tr¹ng d thõa hµng ho¸ trong níc.  - Nhµ níc cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp trong níc. NhiÒu ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn xuÊt khÈu kh«ng thÓ thiÕu ®îc viÖc cÊp tÝn dông cña ChÝnh phñ theo ®iÒu kiÖn u ®·i. §iÒu ®ã lµm gi¶m chi phÝ xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp. C¸c ng©n hµng thêng hç trî c¸c ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu b»ng c¸ch cÊp tÝn dông ng¾n h¹n trong giai ®o¹n tríc vµ sau khi giao hµng. Cã 2 lo¹i tÝn dông: - TÝn dông tríc khi giao hµng. Lo¹i tÝn dông nµy cÇn cho ngêi xuÊt khÈu ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n chi phÝ: mua nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; s¶n xuÊt bao b× xuÊt khÈu; chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ ra c¶ng, s©n bay ®Ó xuÊt khÈu; tr¶ tiÒn b¶o hiÓm, thuÕ … 14 - TÝn dông sau khi giao hµng: §©y lµ lo¹i tÝn dông do ng©n hµng cÊp díi h×nh thøc mua (chiÕt khÊu) hèi phiÕu xuÊt khÈu hoÆc b»ng c¸ch t¹m øng theo c¸c chøng tõ hµng ho¸. - Trî cÊp xuÊt khÈu lµ h×nh thøc u ®·i mµ Nhµ níc dµnh cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu khi b¸n hµng ho¸ ra níc ngoµi. Cã 2 lo¹i: Trî cÊp trùc tiÕp: ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i ®èi víi hµng xuÊt khÈu, miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu. + Trî cÊp gi¸n tiÕp: dïng ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o, triÓn l·m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c giao dÞch xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. + I.4.2.3 ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i Nhµ níc dïng tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó khèng chÕ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu . §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, Nhµ níc sÏ gi¶m gi¸ trÞ ®ång tiÒn néi tÖ xuèng ®Ó gi¸ thµnh mét sè s¶n phÈm h¹ vµ nh vËy mÆt hµng xuÊt khÈu sÏ c¹nh tranh víi thÞ trêng níc ngoµi h¬n I.4.2.4 MiÔn gi¶m thuÕ vµ hoµn thuÕ Theo luËt quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 26/12/1991, vµ nghÞ ®Þnh sè 110/H§BT ngµy 31/2/1992 híng dÉn thi hµnh luËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu th× c¸c hµng ho¸ sau ®îc miÔn gi¶m thuÕ vµ gi¶m thuÕ: Hµng xuÊt khÈu ®îc miÔn thuÕ Hµng xuÊt khÈu tr¶ nî níc ngoµi cña ChÝnh phñ. Hµng lµ vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó gia c«ng cho níc ngoµi vµ xuÊt khÈu theo c¸c hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi. ………… 15 Hµng xuÊt khÈu ®Ó t¸i xuÊt, t¹m xuÊt t¸i nhËp ®Ó dù héi chî triÓn l·m. I.4.3 Nhãm biÖn ph¸p thÓ chÕ - tæ chøc Nhµ níc thêng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi b»ng c¸c viÖc sau: LËp viÖn nghiªn cøu cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ xuÊt khÈu LËp c¸c c¬ quan Nhµ níc ë níc ngoµi ®Ó nghiªn cøu t¹i chç t×nh h×nh thÞ trêng hµng ho¸, th¬ng nh©n vµ chÝnh s¸ch cña níc së t¹i Nhµ níc ®øng ra ký kÕt c¸c hiÖp ®inh th¬ng m¹i hiÖp ®Þnh hîp t¸c, kü thuËt, vay nî, viÖn trî… Trªn c¬ së ®ã ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu. II. Vai trß cña ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë ViÖt Nam. §èi víi nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu th× viÖc ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i thµnh ngµnh mòi nhän, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tØ träng gi¸ trÞ ch¨n nu«i trong c¬ cÊu tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc n©ng lªn ®¸ng kÓ, ®Õn nay ®· ®¹t møc 20,5 - 21,2%. V× lµ ngµnh mòi nhän cña ViÖt Nam nªn hÇu hÕt c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam ®Òu ch¨n nu«i gµ lîn, bß, dª... mµ lîn lµ chñ yÕu. NhiÒu hé gia ®×nh më réng quy m« ch¨n nu«i, t¹o khèi lîng hµng ho¸ lín. ë mét sè vïng c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i nhá vµ võa ®· ®îc h×nh thµnh. N¾m b¾t ®îc vai trß to lín cña viÖc ch¨n nu«i lîn ®Ó xuÊt khÈu thÞt lîn sang thÞ trêng níc ngoµi lµ mét viÖc quan träng nªn Nhµ níc ta ®· ®Çu t ®óng møc vµo viÖc ch¨n nu«i lîn. Mét sè trang tr¹i vµ hîp t¸c x· nu«i lîn víi quy m« lín ®· ®îc më ra liªn kÕt víi c¸c trung t©m khoa häc ®Ó ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc, kü thuËt trong kh©u lai t¹o gièng, chän gièng, phßng trõ bÖnh tËt, t¨ng kh¶ n¨ng chÕ biÕn ra c¸c 16 s¶n phÈm ch¨n nu«i tõ lîn ®¹t chÊt lîng cao phôc vô kh«ng nh÷ng cho ngêi tiªu dïng trong níc mµ cßn xuÊt khÈu nhiÒu ra thÞ trêng thÕ giíi. ChÝnh v× nhËn thøc ®ã mµ gièng lîn thuÇn chñng cña ViÖt Nam lµ gièng lîn Øn, cã tû lÖ n¹c cao, thÞt th¬m nhng träng lîng thÊp (kho¶ng 40kg/con), kh¶ n¨ng phßng bÖnh kh«ng cao ®· ®îc lai t¹o víi gièng lîn siªu n¹c cã träng lîng cao, kh¶ n¨ng phßng bÖnh cao cña gièng lîn B¾c Kinh, gièng lîn B¹ch Nga ®Ó cho ra mét gièng lîn mµ ta thêng gäi lµ “gièng lîn lai kinh tÕ”. Gièng lîn nµy cã träng lîng tõ 85 120 kg, cho ra s¶n phÈm thÞt lîn tèt ®¹t tiªu chuÈn qu«c tÕ, ta míi cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ ®Ó xuÊt khÈu ®îc thÞt lîn. §©y lµ mét mÆt hµng chÝnh trong viÖc xuÊt khÈu cña ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Mét n¨m ViÖt Nam xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm tõ thÞt lîn (lîn ®«ng l¹nh: 10 000 tÊn/n¨m; lîn t¬i: 3000 tÊn/n¨m; c¸c s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn 30 000 tÊn/n¨m) sang thÞ trêng Nga, SNG, Hång K«ng, NhËt B¶n... Lîi nhuËn thu ®îc tõ viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn ra níc ngoµi ®¹t 1,2 triÖu USD/ n¨m. Doanh thu tõ viªc xuÊt khÈu thÞt lîn ra c¸c thÞ trêng quèc tÕ ®¹t 15 triÖu USD/n¨m (n¨m 1997). So víi toµn ngµnh ch¨n nu«i, doanh thu vµ lîi nhuËn tõ viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn ra níc ngoµi lµ kh¸ cao v× hiÖn nay chñ yÕu ViÖt Nam míi chØ xuÊt khÈu ®îc c¸c s¶n phÈm tõ thÞt lîn vµ thÞt gµ. B¶ng díi ®©y thÓ hiÖn tû lÖ t¨ng trëng vµ xuÊt khÈu thÞt tõ ngµnh ch¨n nu«i. B¶ng tû lÖ xuÊt khÈu thÞt lîn ra thÞ trêng níc ngoµi. N¨m Tr©u Bß Lîn Gia cÇm 1992 -0.6 -2.6 0.4 2.5 1993 0.2 0.6 1 1.5 17 1994 1 2.1 13.9 14.2 1995 2.6 4.1 7.1 6.9 1996 -0.5 5 6.9 3.3 1997 -0.3 4 6.9 3.1 1998 0.2 2.8 5.8 6.0 S¬ ®å tû lÖ xuÊt khÈu thÞt lîn ra thÞ tr êng n íc ngoµi 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 1992 1993 1994 Tr©u Bß 1995 1996 L¬n Gia cÇm 1997 1998 Ch¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam I. Giíi thiÖu vÒ Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam I.1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc: Theo quyÕt ®Þnh sè 862/NN-TCCB/Q§ ngµy 21/6/1996 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT thµnh lËp Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i cña 53 doanh nghiÖp. Thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n gåm 46 doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, 2 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, 3 ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ 3 c«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi. (Phô lôc kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 18 862/NN-TCCB/Q§). Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam cã tªn giao dÞch : Vietnam National VINALIVESCO Livestock Corporation - viÕt t¾t Trô së chÝnh : 519 Minh Khai, Hai Bµ Trng, Hµ Néi. Tæng c«ng ty cã chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng vµ V¨n phßng níc ngoµi phï hîp víi luËt ph¸p ViÖt Nam. I.2. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam - Héi ®ång qu¶n trÞ: thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña T.Cty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña T.Cty theo nhiÖm vô Nhµ níc giao. Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt phª duyÖt ph¬ng ¸n do Tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc giao vèn vµ nguån lùc kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. H§QT cã quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn T.Cty theo ®Ò nghÞ cña táng gi¸m ®èc; quyÕt ®Þnh tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh T.Cty vµ ®iÒu chØnh (khi cÇn thiÕt) theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. - Tæng Gi¸m ®èc: Tæng gi¸m ®èc do Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luÊt theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña T.Cty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT, tríc Bé trëng Bé Nong nghiÖp vµ triÓn n«ng th«n, tríc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña T.Cty, Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong T.Cty. - Phã Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc, ®Þa bµn, ®¬n vÞ cña T.Cty theo sù ph©n c«ng cña 19 Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. - KÕ to¸n trëng gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña T.Cty, cã quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - V¨n phßng Tæng c«ng ty vµ c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. S¬ ®å tæ chøc cña v¨n phßng Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc 1 Phßng KTTV Phßng XNKII I Phã Tæng gi¸m ®èc 2 Phßng TCCB Phßng XNK IV Phßng KTSX Phã Tæng gi¸m ®èc 3 Phßng KH Phßng 20 SX CN KÕ to¸n tr ëng Phßng XNKI Phßng HCQT Phßng XNKII
- Xem thêm -