Tài liệu Xk tại cty xnk vilexim

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang cã nh÷ng thay ®æi s©u s¾c. Bªn c¹nh nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn lµ sù v¬n lªn m¹nh mÏ cña c¸c níc c«ng nghiÖp míi NIC, vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®· mang l¹i cho nÒn kinh tÕ thÕ giíi mét s¾c th¸i míi, díi c¸c h×nh thøc hîp t¸c hãa, ®a ph¬ng hãa trªn c¬ së b×nh ®¼ng cïng cã lîi. §ßi hái mçi quèc gia ph¶i tù t×m cho m×nh con ®êng ®i thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. ViÖt Nam còng kh«ng tr¸nh khái quy luËt ®ã. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Æc biÖt lµ tõ khi chóng ta chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi còng cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ph¶i chÊp nhËn sù kh¾c nghiÖt cña thÞ trêng, ®ã lµ sù c¹nh tranh m¹nh mÏ kh«ng chØ cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong níc mµ cßn cã c¶ ®¬n vÞ kinh tÕ níc ngoµi cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh h¬n gÊp nhiÒu lÇn. §Ó tån t¹i ®îc th× buéc c¸c doanh nghiÖp níc ta ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng viÖc ®æi míi xãa bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp lµ c¬ héi chñ yÕu ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã c¬ héi më réng thÞ trêng xuÊt khÈu ®ång thêi t×m kiÕm ®îc nhiÒu nguån hµng nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt, tiªu dïng trong níc, ®a níc ta tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Do vËy §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh: "Coi xuÊt khÈu lµ híng u tiªn vµ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, lµ mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín ph¶i tËp trung thùc hiÖn. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i - lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp, hßa nhËp víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn th¬ng trêng. Cã ®îc ®iÒu ®ã chÝnh lµ nhê vµo bé m¸y cña C«ng ty ®îc x¾p xÕp hîp lý, ®éi ngò qu¶n trÞ viªn n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã n¨ng lùc v÷ng vµng, cïng sù phÊn ®Êu hÕt m×nh cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. B»ng kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi viÖc ®i thùc tÕ ë c«ng ty, t«i nhËn thÊy r»ng viÖc ®Èy m¹nh vµ më réng ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty hiÖn nay vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm sao ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ph¸t huy vµ khai th¸c hÕt mäi nguån lùc hiÖn cã vÒ vèn, lao ®éng, tr×nh ®é, c¸c lîi thÕ so s¸nh tõng bíc t¹o nguån thu ngo¹i tÖ, tiÕp thu nh÷ng ph¬ng ph¸p qu¶n lý hîp lý nh»m t¹o ®îc nh÷ng nh÷ng ®ét biÕn trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹o nªn thÕ lùc míi cho c«ng ty, 1 ®ång thêi còng lµ phôc vô cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Víi mong muèn ®îc tham gia ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo C«ng ty ®Ó nã ngµy cµng ph¸t triÓn thÞnh vîng. T«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo". Néi dung chñ yÕu bao gåm 3 ch¬ng sau: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo Ch¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo. Do kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ cha ph¶i lµ nhiÒu, do vËy chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty vµ thÇy gi¸o híng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò nµy hoµn thiÖn h¬n. 2 Ch¬ng I Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty XuÊt khÈu nhËp khÈu víi Lµo. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty. Tªn giao dÞch: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo - VILEXIM Tªn tiÕng Anh: Viet Nam National Import - Export corporation with Laos Tªn ®iÖn tÝn: VILEXIM §Þa ®iÓm: P4 ®êng Gi¶i Phãng - Thanh Xu©n - Hµ Néi Trô së: P4 ®êng Gi¶i Phãng - Thanh Xu©n - Hµ Néi C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo - VILEXIM lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i, tiÒn th©n cña C«ng ty lµ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Biªn giíi (Frontarimex) ®îc thµnh lËp 2/1967. Cã nhiÖm vô tiÕp nhËn hµng hãa viÖn trî cña c¸c níc x· héi chñ nghÜa, vËn t¶i qu¸ c¶nh vµ chi viÖn cho c¸ch m¹ng Lµo. Th¸ng 7/1976 sau khi hßa b×nh lËp l¹i c«ng ty ®æi thµnh Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam sang lµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo vµ Campuchia, tiÕp tôc thùc hiÖn nhËn hµng viÖn trî cho Lµo vµ Campuchia, ®ång thêi xuÊt khÈu hµng hãa trùc tiÕp víi Lµo vµ Campuchia. Sau khi níc ta chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng th× C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo vµ Campuchia t¸ch ra thµnh C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo vµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Campuchia (VIKAMEX), cã t c¸ch ph¸p nh©n trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 82/VNT-TCCB ngµy 24/2/1987 cña Bé Ngo¹i th¬ng (nay lµ Bé Th¬ng m¹i). 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty ®îc chia ra lµm 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: Tõ n¨m 1987-1993 C«ng ty ®îc Bé Th¬ng m¹i giao cho tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi níc CHDCND Lµo. Trùc tiÕp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®ång thêi lµm chøc n¨ng thu nî cho nhµ níc. Giai ®o¹n 2: Tõ n¨m 1993 ®Õn nay theo su thÕ cña c¬ chÕ thÞ trêng vµ sù ®æi míi cña ®Êt níc, ®Ó cã thÓ thÝch øng vµ ph¸t triÓn v¬n lªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng thay ®æi trong chiÕn lîc xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh vµ thÞ trêng. Do vËy Bé Th¬ng m¹i ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®Ó c«ng ty kh«ng chØ thùc hiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi Lµo mµ cßn ®îc phÐp tiÕn hµnh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi vµ c¶ thÞ trêng trong níc gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn nãi chung cña nÒn kinh tÕ níc ta. Tr¶i qua h¬n 10 3 n¨m ho¹t ®éng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ lîng vµ chÊt ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua sù lín m¹nh cña c«ng ty vÒ vèn, kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý, nh©n lùc... Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty cßn ®îc thÓ hiÖn trong chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty nh sau: * Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo. + Chøc n¨ng cña c«ng ty. Trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i víi CHDCND Lµo vµ c¸c níc trªn thÕ giíi gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn sù hîp t¸c, quan hÖ víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc vµo thÞ trêng thÕ giíi. C«ng ty nhËn ñy thøc xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh chuyÓn khÈu thuéc ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty. S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c mÆt hµng ®Ó phôc vô cho xuÊt khÈu. Liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c s¶n xuÊt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ë trong vµ ngoµi níc. XuÊt khÈu lao ®éng nh»m t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng ®ång thêi lµm t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ ®èi víi nhµ níc. + NhiÖm vô cña c«ng ty. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn quan hÖ th¬ng m¹i, hîp t¸c ®Çu t vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn kinh tÕ ®èi ngo¹i víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam vµ níc ngoµi. §Æc biÖt lµ víi Lµo, C«ng ty ho¹t ®éng theo ph¸p luËt cña níc CHXHCN ViÖt Nam vµ nh÷ng quy ®Þnh riªng trong toµn c«ng ty. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ trong giao dÞch ®èi ngo¹i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c cam kÕt hîp ®ång kinh tÕ mµ c«ng ty ®· ký. Trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu hµng hãa gi÷a níc ta víi Lµo vµ mét sè níc ta xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ra hoÆc do C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt; nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NhËn ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu vµ nhËn lµm c¸c dÞch vô thuéc ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. S¶n xuÊt gia c«ng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty. 4 Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng hµng hãa, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. Gãp phÇn t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ. + QuyÒn h¹n cña c«ng ty. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, thø hai lµ cã tµi s¶n riªng, thø ba tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®éc lËp vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b»ng tµi s¶n cña m×nh, thø t khi tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ víi t c¸ch lµ nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n tríc c¸c c¬ quan tµi ph¸n. Do vËy ®îc quyÒn chñ ®éng giao dÞch, ®µm ph¸n ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng vµ c¸c v¨n b¶n hîp t¸c liªn doanh liªn kÕt víi kh¸ch hµng, ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc. §îc vay vèn (kÓ c¶ ngo¹i tÖ) ë trong vµ ngoµi níc, ®îc thùc hiÖn liªn doanh hîp t¸c s¶n xuÊt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë trong níc vµ ngoµi níc phï hîp víi quy chÕ cña ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ níc. C«ng ty ®îc tham gia tæ chøc héi chî triÓn l·m qu¶ng c¸o hµng hãa, tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o, chuyªn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty ë trong vµ ngoµi níc. §îc cö c¸c c¸n bé cña C«ng ty ®i c«ng t¸c ë níc ngoµi hoÆc mêi bªn níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó giao dÞch, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång vµ c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty... Tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc cã tù chñ ph¸p nh©n thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, cã con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Sæ s¸ch kÕ to¸n vµ viÖc ph©n phèi lîi nhuËn cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo quy chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt chñ yÕu cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. MÆc dï C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo - VILEXIM lµ mét C«ng ty th¬ng m¹i chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ chñ yÕu, nhng th¸ng 1/2001 C«ng ty còng ®· ®i vµo khai th¸c mét liªn doanh s¶n xuÊt s¾t thÐp x©y dùng t¹i thÞ trêng Lµo, do vËy C«ng ty cã ®Æc trng riªng ®îc thÓ hiÖn chñ yÕu nh sau: a. VÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Do lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cho nªn C«ng ty cã quan hÖ hîp t¸c kinh doanh, bu«n b¸n víi h¬n 40 níc trªn thÕ giíi c¶ Ch©u ¸, Ch©u ¢u, Ch©u Phi vµ Ch©u Mü trong ®ã thÞ tr5 êng chñ yÕu lµ Ch©u ¸ chiÕm tõ 80-85% tæng doanh thu trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c níc nh: Lµo, NhËt, Singapore, Hång K«ng, Indonexia, §µi Loan, Trung Quèc... §èi víi thÞ trêng néi ®Þa th× C«ng ty nhËp khÈu vÒ c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty cã ®¬n ®Æt hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong níc. b. VÒ mÆt hµng vµ sè lîng mÆt hµng cña C«ng ty. C¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi xuÊt khÈu th× C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng, l©m s¶n nh: g¹o, l¹c nh©n, hå tiªu, cµ phª, h¹t ®iÒu, gç, hoa håi, th¶o qu¶... Hµng thñ c«ng mü nghÖ: ®å gèm, ®å sø, s¬n mµi... §èi víi hµng nhËp khÈu th× C«ng ty chñ yÕu nhËp c¸c mÆt nh: Kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, d©y c¸p nh«m, d©y ®ång, èng níc, ®å ®iÖn d©n dông nh: m¸y ®iÒu hßa, tñ l¹nh. ¤ t«, xe m¸y, hãa chÊt... c. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cã hiÖu qu¶ yªu cÇu ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu vµ ®a ra mét c¬ cÊu tæ chøc tèi u, tËn dông ®îc mäi kh¶ n¨ng cña c¸c phßng ban vµ cña tõng thµnh viªn trong toµn c«ng ty theo nguyªn t¾c mét thñ trëng, t¹o ®îc thÕ vµ lùc cho C«ng ty trong sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng. §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc c«ng ty, do Bé Th¬ng m¹i bæ nhiÖm gi÷ vai trß chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh chung trong toµn c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ trëng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ Bé Th¬ng m¹i vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®¶m b¶o phæ biÐn vµ thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc. §¹i diÖn cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Díi Gi¸m ®èc lµ 2 Phã gi¸m ®èc. C¸c phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i bæ nhiÖm. Phã gi¸m ®èc c«ng ty lµm tham mu cho gi¸m ®èc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®ã cã mét phã gi¸m ®èc thêng trùc thay mÆt gi¸m ®èc gi¸m s¸t, chØ ®¹o mét sè lÜnh vùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Hµ Néi, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ liªn doanh s¶n xuÊt thÐp t¹i Lµo råi b¸o c¸o lªn gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc thø 2 thay mÆt gi¸m ®èc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cho chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc thi hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc råi b¸o c¸o lªn gi¸m ®èc. C¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c chi nh¸nh, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn: gåm cã 3 phßng qu¶n lý lµ phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n tµi vô, phßng kÕ 6 ho¹ch tæng hîp, 6 phßng nghiÖp vô, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §«ng Hµ, t¹i Lµo. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty trong tõng thêi kú mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®¸nh gi¸ chÊt lîng c¸n bé, chØ ®¹o x©y dùng vµ xÐt duyÖt ®Þnh møc lao ®éng, tiÒn l¬ng cho c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. Tæ chøc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ nh»m phôc vô vµ duy tr× c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh. Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi nh©n viªn, tæ chøc c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th lu tr÷, thuª, tuyÓn lao ®éng... + Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô lµm c¸c c«ng t¸c theo dâi nghiÖp vô liªn quan ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, lµm c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo ®Þnh kú. ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty trong ®ã kÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô chØ ®¹o nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é mµ nhµ níc quy ®Þnh. + Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp: Cã nhiÖm vô lËp ra kÕ ho¹ch kinh doanh chung cho toµn c«ng ty vµ ph©n bæ kÕ ho¹ch kinh doanh cho tõng phßng kinh doanh cô thÓ vµ b¸o c¸o lªn ban l·nh ®¹o t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tõng th¸ng, quý, ®ång thêi ®a ra c¸c biÖn ph¸p th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trong c«ng ty... + Phßng nghiÖp vô xuÊt - nhËp I, II, III, IV, phßng kinh doanh dÞch vô, vµ phßng ®Çu t: ®îc phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, bªn c¹nh ®ã cßn ®îc phÐp kinh doanh trªn c¶ thÞ trêng trong níc, khi t×m ®îc kh¸ch hµng c¸c phßng nµy ph¶i lËp c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh tr×nh lªn gi¸m ®èc, gi¸m ®èc sÏ xÐt duyÖt vµ ®øng ra lµm ®¹i diÖn ®Ó ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng, cßn c¸c nghiÖp vô cô thÓ vµ giao dÞch do c¸c phßng trªn tiÕn hµnh. + Chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn: Ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc kho¸n, Gi¸m Gi¸m®èc ®èc trëng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, ph¸p luËt, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña chi nh¸nh vµ ®¹i diÖn. + Liªn doanh s¶n xuÊt thÐp: s¶n xuÊt thÐp x©y dùng b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t Phã Phã Chi Phãgi¸m gi¸m ®èc Phãgi¸m gi¸m®èc ®èc Chinh¸nh nh¸nh ®éng tõ ®èc 1/2001 t¹i Lµo. th êng trùc chi t¹i Tp Hå ChÝ Minh thêng trùc chinh¸nh nh¸nh t¹i Tp Hå ChÝ Minh S¬ ®å sè 3: Tæ chøc bé m¸y C«ng ty VILEXIM Phßng Phßng tæ tæ chøc chøc hµnh hµnh chÝnh chÝnh Phßng Phßng kÕ kÕ to¸n to¸n tµi tµivô vô Phßng Phßng kÕ kÕ ho¹ch ho¹ch tæng tæng hîp hîp Phßng Phßng kinh kinh doanh doanh 7 dÞch dÞch vô vô Phßng Phßng xuÊt xuÊt nhËp nhËp 11 Phßng Phßng xuÊt xuÊt nhËp nhËp 22 Phßng Phßng xuÊt xuÊt nhËp nhËp 33 Phßng Phßng xuÊt xuÊt nhËp nhËp 44 d. Nguån nh©n lùc cña c«ng ty. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty lµ 87 ngêi, cha kÓ v¨n phßng ®¹i diÖn. Phßng gi¸m ®èc gåm: 1 c¸n bé Phßng phã gi¸m ®èc: 2 c¸n bé Phßng tæ chøc hµnh chÝnh gåm: 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 14 nh©n viªn. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp gåm: 1 trëng phßng, 1 phã phßng, 2 nh©n viªn. Phßng kÕ to¸n tµi vô gåm: 1 trëng phßng, 2 phã phßng vµ 7 kÕ to¸n viªn Phßng xuÊt nhËp khÈu I gåm: 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 3 nh©n viªn. Phßng xuÊt nhËp khÈu II gåm: 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 3 nh©n viªn. Phßng xuÊt nhËp khÈu III gåm: 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 3 nh©n viªn. Phßng xuÊt nhËp khÈu IV gåm: 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 8 nh©n viªn. Phßng kinh doanh dÞch vô XNK: 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 3 nh©n viªn. Phßng ®Çu t: 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 3 nh©n viªn. Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh: cã 20 nh©n viªn. Trong ®ã chñ yÕu lµ ký kÕt hîp ®ång dµi h¹n chiÕm 85% tæng sè lao ®éng trong toµn c«ng ty cßn l¹i lµ ký kÕt theo tõ 1 ®Õn 3 n¨m. §¹i ®a sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty ®Òu ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm trong kinh doanh. C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n trÞ viªn n¨ng ®éng n¾m b¾t nhanh nh¹y víi c¬ chÕ thÞ trêng cã nh÷ng quyÕt s¸ch rÊt ®óng trong viÖc ®a ra chiÕn lîc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. B¶ng sè 1: Sè lîng lao ®éng vµ tr×nh ®é cña c«ng ty STT Chøc vô Sè lîng Tr×nh ®é Th©m niªn c«ng t¸c 1 Gi¸m ®èc 1 §¹i häc 37 n¨m 2 Phã gi¸m ®èc 2 §¹i häc 23 - 32 n¨m 3 KÕ to¸n trëng 1 §¹i häc 32 n¨m 4 Trëng phßng 6 §¹i häc 18-33 n¨m 5 Phã phßng 10 §¹i häc 15-33 n¨m 6 KÕ to¸n viªn 7 §¹i häc 4-33 n¨m 7 Nh©n viªn 59 45 §¹i häc - 14 3-33 n¨m 8 8 Tæng trung cÊp 87 Dùa vµo b¶ng trªn cho thÊy C«ng ty cã mét ®éi ngò nh©n lùc t¬ng ®èi tèi u. §¹i ®a sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chiÕm tíi 83% trong toµn c«ng ty trong ®ã sè lao ®éng trÎ ®Òu ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, chØ cã 14 lao ®éng lµ cha tèt nghiÖp chiÕm 17% nhng ®a sè nh÷ng nh©n viªn nµy hiÖn nay ®· cao tuæi. Trong suèt nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn chñ tr¬ng trÎ hãa ®éi ngò nh©n viªn nh»m t¨ng thªm sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cho c«ng ty. Do c«ng ty lµ c«ng ty th¬ng m¹i nªn sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm kh«ng qu¸ cao nh c¸c c«ng ty s¶n xuÊt, mµ chØ cã 54 ngêi chiÕm 63%, cßn lao ®éng gi¸n tiÕp cã 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc vµ 3 phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n tµi vô, phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. ChiÕm 37% tæng sè lao ®éng trong toµn c«ng ty. §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. 9 Ch¬ng II thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo 1. Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong suèt nh÷ng n¨m võa qua kÓ tõ ngµy C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo - VILEXIM t¸ch ra khái C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Biªn giíi còng lµ lóc ®Êt níc ta b¾t ®Çu thùc hiÖn c¬ chÕ më cöa, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc cïng víi sù thay ®æi m¹nh cña nÒn kinh tÕ, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo còng tõng bíc ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo m«i trêng kinh doanh míi mÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong ®ã cã c¶ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan. Nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ do viÖc ®Êt níc ta míi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng do vËy chóng ta cha cã ®îc mét hÖ thèng chÝnh s¸ch ®Çy ®ñ vµ ®ång bé, cha thóc ®Èy ®îc mäi nguån lùc cña tõng ®¬n vÞ kinh tÕ, cßn nhiÒu chÝnh s¸ch cha hîp lý g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. Thø hai, do doanh nghiÖp khi míi thµnh lËp kh«ng ph¶i lµ mét ®¬n vÞ cã tiÒm lùc kinh tÕ lín ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ c¹nh tranh cña c«ng ty. Thø ba, lµ do míi chuyÓn ®æi c¬ chÕ do ®ã c¸c doanh nghiÖp cha n¾m b¾t ®îc th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ c¸c thÞ trêng kÓ c¶ trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ còng ®ång nghÜa víi viÖc c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn ®îc sù bao cÊp cña Nhµ níc mµ c«ng ty ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tµi s¶n cña c«ng ty kh¸c víi tríc ®©y c«ng ty chØ viÖc thùc hiÖn kinh doanh theo chØ tiªu cña Nhµ níc, cßn thÞ trêng ®· ®îc nhµ níc lo, bÞ h¹n chÕ nhiÒu ho¹t ®éng trong chøc n¨ng kinh doanh, c¬ së vËt chÊt yÕu kÐm, cha cã kinh nghiÖm thÞ trêng. Sau mét thêi kú ®· b¾t ®Çu ®i vµo æn ®Þnh th× cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh, tiÒn tÖ ë khu vùc ASEAN x¶y ra ®· ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®ång thêi t¸c ®éng m¹nh ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ trêng bÞ thu hÑp søc mua gi¶m. §Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu viÖc khñng ho¶ng kinh tÕ ®· lµm cho kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu gi¶m m¹nh, nhÊt lµ xuÊt khÈu. Nh÷ng yÕu tè ®ã ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn tÝnh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Lµ mét c«ng ty chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu khi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc diÔn ra còng cã nghÜa lµ ®ång tiÒn cña c¸c níc ASEAN sÏ trë nªn gi¶m gi¸ trÞ h¬n so víi ®ång néi tÖ cña níc ta lµm cho hµng hãa cña c¸c níc nµy khi xuÊt khÈu sÏ rÎ h¬n so v¬Ý hµng hãa cña níc ta, do vËy ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng hãa níc ta, xuÊt khÈu sÏ trë nªn rÊt khã kh¨n, 10 dÉn tíi søc mua gi¶m, nhu cÇu nhËp khÈu gi¶m xuèng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho lîng kh¸ch cña c«ng ty bÞ gi¶m sót. §øng tríc nh÷ng khã kh¨n ®ã c«ng ty ®· kh«ng lïi bíc, b»ng mäi nç lùc cè g¾ng, ®oµn kÕt mét lßng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, tõng bíc th©m nhËp thÞ trêng míi, cñng cè thÞ trêng truyÒn thèng, ®Æc biÖt trong cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh 1997-1998 võa qua kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty kh«ng bÞ ¶nh hëng m¹nh, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ dÞch vô ngµy cµng phong phó, c¬ cÊu mÆt hµng ®a d¹ng vµ cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng cao. §Ó thÊy râ ®îc sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua, chóng ta cïng xem xÐt vµ nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. * T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. §èi víi mçi doanh nghiÖp th× ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh yÕu tè ®Çu tiªn cÇn ph¶i cã lµ vèn. Tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh mµ c¸c chñ thÓ kinh doanh tù chän cho m×nh mét ®èi tîng s¶n xuÊt, kinh doanh. Nguån vèn còng lµ yÕu tè cã ¶nh hëng rÊt quan träng ®Õn viÖc doanh nghiÖp lùa chän vµ ¸p dông lo¹i c«ng nghÖ nµo, quy m« s¶n xuÊt lµ bao nhiªu. Tríc ®©y trong thêi kú bao cÊp, nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu do nhµ níc cÊp ®Ó ho¹t ®éng theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ níc. Nhng tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi th× nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp ®îc trùc tiÕp do c¸c doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông nã. Bªn c¹nh nguån vèn do nhµ níc cÊp (®èi vãi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc), doanh nghiÖp cßn ®îc phÐp ¸p dông c¸c biÖn ph¸p huy ®éng, më réng nguån vèn nh: vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi níc, ph¸t hµnh cæ phiÕu tr¸i phiÕu (c¸c c«ng ty cæ phÇn), huy ®éng vèn trong néi bé c«ng ty... ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, vµ ®Ó c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®Çu t c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng nghÖ, tay nghÒ, tr×nh ®é qu¶n lý, t¨ng cêng c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, marketing... C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ra ®êi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ. ChuyÓn thµnh 1 chñ thÓ kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp víi sè vèn ban ®Çu lµ 7.370.900.000 ®ång. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty kh«ng lÊy träng t©m lµ s¶n xuÊt mµ chØ chñ yÕu lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nªn viÖc ph©n bæ nguån vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ vèn lu ®éng, nã chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín 59% (n¨m 1999) gi¸ trÞ tµi s¶n. Vèn cè ®Þnh chiÕm mét tû lÖ thÊp 41% (n¨m 99) trong c«ng ty 11 ph©n bæ cho toµn bé c«ng ty dïng ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, mçi ®¬n vÞ thuéc c«ng ty ®Òu cã tr¸ch nhiÖm tù qu¶n lý vµ b¶o qu¶n nã. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nguån vèn cña c«ng ty lu«n ®îc më réng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng. B¶ng sè 2: Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty qua tõng n¨m STT 1 2 3 4 ChØ tiªu Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Vèn ng©n s¸ch nhµ níc Vèn c«ng ty tù bæ sung N¨m 2000 (®ång) 5.757.475.000 3.474.561.000 3.018.292.000 6.213.726.000 N¨m 2001 (®ång) 5.959.708.207 5.757.474.539 N¨m 2002 (®ång) 7.000.000.000 10.000.000.000 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh vµ nguån vèn hµng n¨m cña C«ng ty Tõ b¶ng sè 2 cã thÓ thÊy nguån vèn cña c«ng ty t¨ng lªn kh¸ nhanh qua tõng n¨m trong 3 n¨m tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 nguån vèn cña c«ng ty t¨ng b×nh qu©n lµ 28,04% ®iÒu ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng tù tÝch lòy cña c«ng ty, nguån vèn cña c«ng ty ®· ®îc c¶i thiÖn gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cña c«ng ty. 12 Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n B¶ng sè 3: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 1999 ®Õn 2001 STT 1 2 3 4 ChØ tiªu Kim ng¹ch XNK Doanh sè Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn §¬n vÞ 1000USD Tû ®ång Tû ®ång TriÖu ®ång 1999 Tû lÖ so TH víi KH 21.299 113,12% 207 146,4% 23,2 113,44% 580 113,4% 2000 Tû lÖ so TH víi KH 19.298 107,2% 188,57 100% 30 136,9% 598 120% 2001 Tû lÖ so TH víi KH 25.294 126% 255 139,77% 30 120% 606 101% Nguån: B¸o c¸o thµnh tÝch thùc hiÖn nghÜa vô KÕ ho¹ch §Ò nghÞ khen thëng cê thi ®ua ChÝnh phñ Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 13Líp: A1 - K18 2001/1999 Chªnh Tû lÖ (%) lÖch 3995 118,8% 48 123,2% 6,8 129,3% 208 104,4% Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n Tõ b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy: Tæng doanh thu cña n¨m 2001 lµ 255 tû ®ång t¨ng h¬n s¬ víi n¨m 99 lµ 48 tû ®ång t¬ng ®¬ng 23,1%, c«ng ty ®· ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ gi¶m ñy th¸c. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®¹t 25.294.000 USD t¨ng 3.995USD t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 18,7%, do c«ng ty më réng thÞ trêng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng c¶ trong vµ ngoµi níc. * T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo trong c¸c n¨m võa qua. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo - VILEXIM cã quan hÖ hîp t¸c kinh doanh víi h¬n 40 níc trªn thÕ giíi, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c níc Ch©u ¸ nh NhËt B¶n, Singapore, Lµo, Hång K«ng, Indonexia, §µi Loan... Trong nh÷ng n¨m qua kim ng¹ch bu«n b¸n xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh thÓ hiÖn nh sau: BiÓu sè 4: ThÓ hiÖn kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty trong mÊy n¨m gÇn ®©y (triÖu USD) ChØ tiªu N¨m 1999 2000 2001 2002 Kim ng¹ch XNK 15,904 21,2299 19,298 25,294 - XuÊt khÈu 6,57 6,464 10,546 11,888 - NhËp khÈu 9,334 14,835 8,752 13,406 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt hµng n¨m cña C«ng ty Qua b¶ng thèng kª kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty trong mÊy n¨m võa qua cho thÊy hµng n¨m kh¸ æn ®Þnh tû lÖ t¨ng gi¶m kho¶ng 10% mÆc dï n¨m 99 cã gi¶m ®¸ng kÓ song kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®· t¨ng vµ trë l¹i æn ®Þnh ngay trong n¨m tiÕp theo, nhng ®iÒu ®¸ng chó ý ë ®©y lµ kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn trong c¸n c©n th¬ng m¹i ®· cã n¨m kim ng¹ch xuÊt khÈu vît c¶ nhËp khÈu (n¨m 2001). Trong hoµn c¶nh níc ta hiÖn nay lµ mét níc kÐm ph¸t triÓn tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cha ®¸p øng ®îc víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi, søc c¹nh tranh cña hµng hãa níc ta cßn kÐm do vËy c¸n c©n th¬ng m¹i bÞ th©m hôt, trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï chóng ta rÊt cè g¾ng nhng viÖc c¶i thiÖn c¸n c©n th¬ng m¹i còng cha ®îc bao nhiªu trong h¬n 10 n¨m ®æi míi níc ta ®· nhËp siªu lµ 16,1 tû ®« la. ViÖc c«ng ty dÇn thu hÑp ®îc c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty lµ mét ®iÒu ®¸ng khÝch lÖ chøng tá ®îc sù lín m¹nh trong viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu. B¶ng sè 5: ThÞ trêng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty trong mÊy n¨m gÇn ®©y N¨m (®¬n vÞ %) ThÞ trêng 1998 1999 2000 2001 2002 NhËt 45 30 35 30 40 Singapore 30 25 20 22 27 Lµo RÊt Ýt 5 5,3 8 6 Hång K«ng 8 10 RÊt Ýt 5,5 4 Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 14 Líp: A1 - K18 Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n Indonexia RÊt Ýt RÊt Ýt 3 5 5 §µi Loan 4,2 6 10 12,5 6 Ch©u ¢u 7 9,3 14 14 10 ThÞ trêng kh¸c 8 14 12 3 2 Tæng 100 100 100 100 100 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng n¨m cña c«ng ty. Tõ b¶ng trªn cho chóng ta nhËn xÐt thÞ trêng cña c«ng ty chñ yÕu lµ ë c¸c níc Ch©u ¸ trong ®ã ®øng ®Çu lµ NhËt B¶n vµ Singapore, hai thÞ trêng nµy chiÕm tíi h¬n mét nöa kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty. MÆc dï C«ng ty cã tªn lµ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo nhng trong thùc tÕ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu gi÷a C«ng ty víi níc b¹n chØ chiÕm tû lÖ khiªm tèn díi 10% tæng kim ng¹ch trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu nµy còng lµ hîp lý bëi v× xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ Lµo lµ nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, thu nhËp thÊp, nhu cÇu vÒ hµng hãa cha lín, manh món c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu chñ yÕu lµ g¹o, muèi, hµng tiªu dïng... do vËy, C«ng ty ®· tËp trung vµo c¸c thÞ trêng cã tiÒm n¨ng h¬n. b. Ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña c«ng ty. * Ph©n tÝch ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. N¨m 1999, n¨m cËn kÒ cña thÕ kû XX, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam lÇn ®Çu tiªn ®· vît møc 10 tû ®« la. §©y lµ kÕt qu¶ cña bao nç lùc, cè g¾ng cña hµng triÖu ngêi, tõ nhµ l·nh ®¹o, c¸c th¬ng nh©n lÆn léi më réng thÞ trêng... ®Õn nh÷ng ngêi lao ®éng ngµy ®ªm miÖt mµi trªn ®ång ruéng, nhµ m¸y. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña níc ta trë nªn s«i næi h¬n bao giê hÕt vµ ngµy cµng nhiÒu doanh nghiÖp tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng nµy. Cïng víi sù më réng vÒ quy m« lµ sù thay ®æi rÊt linh ho¹t vÒ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¹nh tranh khèc liÖt trong viÖc dµnh quyÒn xuÊt khÈu. Trong bèi c¶nh ®ã, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo VILEXIM ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh më r«ngj thÞ trêng xuÊt khÈu, nhanh nh¹y víi thÞ trêng, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, vµ víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam, ®¶m b¶o uy tÝn víi kh¸ch hµng... Nªn trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nhiÒu thµnh c«ng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Trong c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty th× chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ nh: l¹c, g¹o tÎ, cµ phª, h¹t ®iÒu, chÌ... Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c lo¹i mÆt hµng kh¸c nh: Hµng l©m s¶n (gç, c¸c s¶n phÈm tõ gç c¸c lo¹i, hoa håi...), hµng b«ng v¶i sîi may mÆc (sîi c¸c lo¹i, v¶i c¸c lo¹i, hµng dÖt thªu ren...), hµng vËt liÖu x©y dùng (xi m¨ng, ®¸ èp, gç d¸n, v¸n sµn...), dîc liÖu (sa nh©n, quÕ håi, c©y thuèc d©n téc), hµng thñ c«ng mü nghÖ: ®å gèm ®å sø... Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 15 Líp: A1 - K18 Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n B¶ng sè 6: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty §¬n vÞ: TriÖu USD STT 1 2 3 4 5 6 MÆt hµng xuÊt khÈu Hµng n«ng s¶n Hµng l©m s¶n B«ng v¶i sîi VËt liÖu x©y dùng Thñ c«ng mü nghÖ C¸c mÆt hµng kh¸c Tæng céng 2000 TrÞ gi¸ Tû träng 4,137 64% 0,582 9% 0,905 14% 0,323 5% 0,258 4% 0,258 4% 6,464 100 2001 TrÞ gi¸ Tû träng 7,698 73% 0,527 5% 1,372 13% 0,527 5% 0,211 2% 0,211 2% 10,546 100 2002 TrÞ gi¸ Tû träng 9,035 76% 0,4758 4% 1,1888 10% 0,713 6% 0,238 2% 0,238 2% 11,888 100 Nguån: B¸o c¸o vÒ c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu hµng n¨m cña C«ng ty Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh xuÊt khÈu c¸c mÆt cña c«ng ty nh sau: N«ng s¶n: §©u lµ mÆt hµng chiÕm tû träng cao nhÊt trong b¶ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. N¨m 2000 gi¸ trÞ n«ng s¶n xuÊt khÈu lµ 4,137 triÖu USD chiÕm 64% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty. §Õn n¨m 2001 nhãm hµng nµy tiÕp tôc chiÕm tû träng cao nhÊt vît h¬n c¶ n¨m 2000, nã chiÕm tíi 73% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu víi gi¸ trÞ lµ 7,698 triÖu USD, ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· chó träng h¬n vµo viÖc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n vµ coi ®©y lµ thÕ m¹nh cña m×nh. §iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ h¬n trong n¨m 2002 tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n ®¹t gi¸ trÞ 9,035 triÖu USD chiÕm tíi 76% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu. V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n ®©y lµ mÆt hµng xuÊt khÈu quan träng nhÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong chiÕn lîc xuÊt khÈu cña c«ng ty, ®ång thêi ®ãng vai trß chñ chèt tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty. VÒ l©m s¶n: N¨m 2000 chiÕm tû träng lµ 9% gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn lµ 0,582 triÖu USD, ®Õn n¨m 2001 gi¶m xuèng cßn 5% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 0,527 triÖu USD, vµ sang n¨m 2002 th× chØ cßn chiÕm 4% t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn lµ 0,4758 triÖu USD, nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m gi¸ trÞ xuÊt khÈu mÆt hµng l©m s¶n lµ do chÝnh s¸ch cña Nhµ níc h¹n chÕ viÖc khai th¸c vµ xuÊt khÈu gç ®Ó b¶o vÖ nguån tµi nguyªn, do vËy ®Ó xuÊt khÈu mÆt hµng nµy chñ yÕu C«ng ty ®· ph¶i nhËp tõ níc b¹n Lµo råi t¸i xuÊt sang c¸c níc kh¸c theo ®¬n ®Æt hµng, mÆc dï nhu cÇu vÒ mÆt hµng nµy c¶ ë trong níc vµ ngoµi níc ®Òu kh¸ lín. Hµng b«ng v¶i sîi: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhãm hµng nµy cã xu híng biÕn ®éng kh«ng æn ®Þnh. Cô thÓ n¨m 2000 chiÕm 14% gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn lµ 0,905 triÖu USD, n¨m 2001 lµ 13% t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn lµ 1,372 triÖu USD, vµ ®Õn n¨m 2002 th× chiÕm 10% t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn lµ 1,1888 triÖu USD. Cã thÓ nãi tuy vÒ sè t¬ng ®èi th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng b«ng v¶i sîi cã xu híng gi¶m xuèng, do gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña nh÷ng Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 16 Líp: A1 - K18 Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n n¨m tiÕp theo cã xu híng t¨ng lªn do vËy ®· lµm gi¶m tû träng xuÊt khÈu cña hµng b«ng v¶i sîi, nhng xÐt vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi th× mÆt hµng nµy l¹i cã sù biÕn ®éng kh«ng æn ®Þnh lóc cao, lóc thÊp. H¬n n÷a, hiÖn nay ChÝnh phñ ®· cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®îc trùc tiÕp xuÊt khÈu mÆt hµng nµy mµ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i th«ng qua c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®· lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty. Hµng vËt liÖu x©y dùng: Ta thÊy nhãm hµng nµy chiÕm tû träng t¬ng ®èi khiªm tèn vµ æn ®Þnh trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty cô thÓ lµ n¨m 1999 chØ chiÕm 5% gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¬ng ®¬ng víi 0,323 triÖu USD, n¨m 2000 lµ 5% t¬ng øng víi 0,527 triÖu USD, vµ n¨m 2001 lµ 6% t¬ng ®¬ng víi 0,713 triÖu USD. Hµng thñ c«ng mü nghÖ: §©y lµ mÆt hµng chØ chiÕm mét tû lÖ rÊt thÊp trong gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña C«ng ty. PhÇn lín c¸c kh¸ch hµng ®Æt mua mÆt hµng nµy ®Òu lµ kh¸ch hµng kh«ng thêng xuyªn, C«ng ty chØ thùc hiÖn mét sè rÊt Ýt ®¬n ®Æt hµng do vËy gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng n¨m thêng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Cô thÓ n¨m 1998 chØ chiÕm 4% gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¬ng ®¬ng víi 0,258 triÖu USD, n¨m 1999 lµ 2% t¬ng ®¬ng víi 0,211 triÖu USD vµ n¨m 2000 lµ 2% t¬ng øng víi 0,238 triÖu USD. C«ng ty cÇn ph¶i chó träng vµo viÖc t×m kiÕm thÞ trêng xuÊt khÈu ®èi víi mÆt hµng nµy bëi lÏ ®©y lµ mét mÆt hµng mµ níc ta cã rÊt nhiÒu lîi thÕ trong viÖc cung cÊp, vµ ®îc kh¸ch hµng níc ngoµi rÊt quan t©m. C¸c mÆt hµng kh¸c: ChiÕm mét tû lÖ rÊt nhá trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty ®©y kh«ng ph¶i lµ nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi trong viÖc t×m thÞ trêng xuÊt khÈu vµ nguån hµng cung cÊp. Do vËy nã chØ chiÕm kho¶ng tõ 2% cho ®Õn 4% gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng n¨m. Nh×n chung C«ng ty ®· cã nh÷ng mÆt hµng chñ lùc mang l¹i nguån thu ngo¹i tÖ kh¸ lín ®ã lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n. C¸c mÆt hµng nµy hiÖn nay lµ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu quan träng cña ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· tÝch cùc trong viÖc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t×m c¸c nguån hµng xuÊt khÈu míi nh m©y tre ®å gèm, trôc trµ lóa... ®Ó phong phó thªm nguån hµng xuÊt khÈu, ®ång thêi t¨ng thªm thu nhËp cho m×nh. * Ph©n tÝch mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng. Mµ n«ng s¶n lµ mÆt hµng chñ yÕu, lµ mÆt hµng chiÕm tû träng cao nhÊt trong kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m, nã Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 17 Líp: A1 - K18 Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n chiÕm h¬n 50% gi¸ trÞ xuÊt khÈu thËm chÝ chiÕm tíi 2/3 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cã thÓ nãi ®iÒu nµy còng xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña ®Êt níc ta lµ chñ yÕu vÉn dùa vµo n«ng nghiÖp vµ c¸c s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp, coi n«ng nghiÖp lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn lªn. C¸c mÆt hµng n«ng s¶n chñ yÕu cña c«ng ty lµ: g¹o, l¹c nh©n, cµ phª, h¹t ®iÒu... nhng quan träng nhÊt lµ hai mÆt hµng g¹o vµ l¹c nh©n. §Ó thÊy râ h¬n ®îc vai trß chñ ®¹o cña hµng n«ng s¶n ta theo dâi b¶ng c¬ cÊu mÆt hµng n«ng s¶n díi ®©y: B¶ng sè 7: C¬ cÊu mÆt hµng n«ng s¶n cña C«ng ty XuÊt nhËp kh¶u víi Lµo STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÆt hµng G¹o L¹c Cµ phª H¹t ®iÒu H¹t tiªu §Ëu h¹t Võng Hµnh tái N«ng s¶n kh¸c Tæng 1999 Kim ng¹ch Tû tr.USD träng 0,911 22% 1,365 33% 0,455 11% 0,538 13% 0,207 5% 0,248 6% 0,165 4% 0,248 4,137 6% 100% 2000 Kim ng¹ch Tû tr.USD träng 1,62 21% 2,694 35% 1.141 13% 0,954 12% 0,482 6% 0,308 4% 0,273 3% 0,154 2% 0,309 4% 7,698 100% 2001 Kim ng¹ch tr.USD 3,216 2,886 1,091 0,82 0,281 0,362 0,379 9,035 Tû träng 36% 32% 12% 9% 3% 4% 4% 100% Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh vÒ c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu hµng n¨m cña C«ng ty Qua b¶ng sè liÖu thèng kª c¬ cÊu mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· cho chóng ta cã ®îc mét sù ®¸nh gi¸ cô thÓ vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña mÆt hµng chñ chèt cña c«ng ty. Qua tõng n¨m gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña n«ng s¶n ngµy cµng t¨ng ë møc kh¸ cao cô thÓ lµ trong n¨m 1999 tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña n«ng s¶n ®¹t 4,137 triÖu USD th× ®Õn n¨m 2000 ®· lµ 7,698 triÖu USD vµ ®Õn n¨m 2001 ®¹t 9,035 triÖu USD. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn 2 mÆt hµng n«ng s¶n chÝnh ®ã lµ g¹o tÎ vµ l¹c nh©n, hai mÆt hµng nµy ®· chiÕm trªn mét nöa kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n«ng s¶n tøc lµ chiÕm trªn 50% gi¸ trÞ, thËm chÝ n¨m 2001 nã cßn chiÕm tíi 68% gi¸ trÞ xuÊt khÈu n«ng s¶n, ®©y lµ hai mÆt hµng chñ chèt nhÊt vµ mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty tõ nhiÒu n¨m nay, c¸c mÆt hµng quan träng kh¸c ph¶i kÓ ®Õn cµ phª vµ h¹t ®iÒu hai mÆt hµng nµy thêng chiÕm ë møc kh¸ cao trªn 10%, trong ®ã ®Æc biÖt lµ cµ phª. §iÒu nµy còng lµ hîp lý bëi v× nh÷ng mÆt hµng nµy ®Òu lµ nh÷ng mÆt hµng mµ níc ta hiÖn nay ®ang cã rÊt nhiÒu thÕ m¹nh vÒ n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ gi¸ c¶. Bªn c¹nh ®ã còng cßn nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c tuy kh«ng chiÕm tû träng lín song nã còng gãp phÇn n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu ®ång thêi c¶i thiÖn c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. Do vËy thêi gian tíi c«ng ty cÇn ph¶i duy tr× vµ triÖt ®Ó tËn dông h¬n n÷a nh÷ng lîi thÕ ®ã ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 18 Líp: A1 - K18 Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n 2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ vÊn ®Ò xuÊt khÈu cña c«ng ty. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i cã nh÷ng thÕ m¹nh, vµ kh¶ n¨ng riªng th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, n¾m ®îc nh÷ng thÕ m¹nh ®ã vµ tËn dông ®îc nã còng chÝnh lµ ch×a khãa v¹n n¨ng ®em ®Õn sù thµnh c«ng cho chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp ®ã. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo còng lµ mét ®¬n vÞ nh vËy trong suèt thêi gian qua c«ng ty ®· vµ ®ang ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm ®ång thêi gi¶m thiÓu c¸c yÕu ®iÓm mang tÝnh chñ quan nh»m duy tr× vµ n©ng cao thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kinh doanh gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng còng nép ng©n s¸ch nhµ níc. a. Nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi t×nh h×nh thÞ trêng gi¶m sót mét c¸ch ®¸ng lo ng¹i trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do cã sù tham gia ngµy cµng nhiÒu cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®· t¹o ra sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t trªn thÞ trêng quèc tÕ vµ c¶ ë trong níc, nh÷ng rñi ro lu«n r×nh rËp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vèn rÊt phøc t¹p do cã liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu níc. Tuy vËy ®èi víi c«ng ty th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hiÖu qu¶ ®¹t ®îc t¬ng ®èi tèt cô thÓ: * VÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý. C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c chñ ch¬ng vµ chiÕn lîc ®· ®Ò ra ®ã lµ: §æi míi hÖ thèng tæ chøc, m« h×nh vµ c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh nh thùc hiÖn c¬ chÕ giao chØ tiªu kinh doanh cho ®Õn tõng phßng ban, chi nh¸nh, ®¹i diÖn trùc thuéc c«ng ty nh»m ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña tõng ®¬n vÞ vµ mäi thµnh viªn trong C«ng ty, t¹o ra sù thi ®ua tÝch cùc trong ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc c«ng ty, ®¶m b¶o nguyªn t¾c mét thñ trëng, thùc hiÖn chÕ ®é tinh gi¶m bé m¸y, gän, hiÖu qu¶, tõng bíc trÎ hãa ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é, ®Ó ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña lùc lîng trÎ nµy, trong t¬ng lai ®©y sÏ lµ lùc lîng nßng cèt cña c«ng ty. C«ng ty thêng xuyªn tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, tiªu chuÈn hãa c¸n bé, ®µo t¹o båi dìng l¹i c¸n bé, cö c¸c c¸n bé ®i häc... Thùc hiÖn chÕ ®é thi tuyÓn lao ®éng, nh»m chän ®îc nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é, n¨ng ®éng vµo lµm t¹i c«ng ty. * VÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty ®¹t Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 19 Líp: A1 - K18 Thu ho¹ch thùc tËp NguyÔn V¨n S¬n ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt khÝch lÖ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu ®¹t vµ vît møc kÕ ho¹ch, viÖc thi hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi nhµ níc còng ®îc thùc hiÖn tèt cô thÓ: Nép ng©n s¸ch nhµ níc n¨m sau so víi n¨m tríc ®Òu t¨ng nÕu n¨m 1998 nép ng©n s¸ch thùc tÕ lµ 25,159 tû ®ång vît so víi kÕ ho¹ch lµ 2,159 tû ®ång th× ®Õn n¨m 1999 lµ 25,633 tû ®ång vît so víi kÕ ho¹ch lµ 1,633 tû ®ång vµ ®Æc biÖt lµ n¨m 2000 nép ng©n s¸ch thùc tÕ lµ 28,551 tû ®ång trong khi kÕ ho¹ch lµ 25 tû ®ång ®iÒu ®ã chøng tá sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang tiÕn triÓn rÊt tèt. VÒ thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng nÕu n¨m 1999 lµ 730.000®ång/ngêi/th¸ng th× ®Õn n¨m 2000 lµ 950.000 ®ång/th¸ng ®êi sèng cña ngêi lao ®éng ®îc c¶i thiÖn, t¹o tinh thÇn phÊn chÊn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÒ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu th× trong n¨m 1999 kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®¹t 21,299 triÖu USD, th× ®Õn n¨m 2001 ®· ®¹t lµ 25,294 triÖu USD trong khi ®ã kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 23 triÖu USD cho thÊy sù tiÕn bé v ît bËc cña c«ng ty. - Cô thÓ trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t 11,888 triÖu USD trong mÊy n¨m qua tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n cña kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 9,6%, ®ång thêi cã nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu vµo thÞ trêng míi nh g¹o vµo thÞ trêng Braxin, cµ phª sang BØ... - VÒ nhËp khÈu C«ng ty chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng mÆt hµng mét sè vËt t, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt trong níc nh nh«m, INOK, thÐp, hãa chÊt, gç... Kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c n¨m b×nh qu©n t¨ng gi¶m kho¶ng 10%/n¨m. Do vËy ®· ®¹t ®îc nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu, c¸c mÆt hµng m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng phôc vô s¶n xuÊt lu«n chiÕm trªn 80% tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu phï hîp víi chÝnh s¸ch cña nhµ níc. b. Nh÷ng nhîc ®iÓm vµ tån t¹i. * Nhîc ®iÓm: Cha t¹o ®îc vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn th¬ng trêng, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn bÊp bªnh, phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thÞ trêng vµ kh¸ch hµng. Kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng cßn h¹n chÕ, cha t×m kiÕm ®îc nh÷ng thÞ trêng míi cã triÓn väng cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu phÇn lín c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu vÉn lµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®· cã quan hÖ lµm ¨n l©u dµi ®èi víi c«ng ty. Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 20 Líp: A1 - K18
- Xem thêm -