Tài liệu Xk ở cty xnk hà tây

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Qua 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Tuy nhiªn, ®Õn nay níc ta vÉn lµ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, c«ng nghiÖp cßn nhá bÐ. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu d©n giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh tÊt yÕu ph¶i ®Èy tíi bíc míi CNH - H§H. C«ng nghiÖp ho¸ lµ thùc chÊt x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña XHCN. §ã kh«ng chØ lµ t¨ng nhanh tèc ®é vµ tû träng cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong GDP mµ cßn lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ g¾n víi ®æi míi c¬ b¶n vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n , t¹o c¬ së cho sù t¨ng trëng nhanh , ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ l©u dµi cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n . Chóng ta ®Òu biÕt r»ng, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §èi víi ViÖt Nam, xuÊt khÈu hµng ho¸ ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp thiÕt cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, còng nh gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ViÖt Nam cã thÓ tËn dông ®îc c¸c tiÒm n¨ng s½n cã ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i hµng ho¸ phôc vô cho viÖc trao ®æi, bu«n b¸n víi c¸c quèc gia kh¸c ®Ó thu ngo¹i tÖ. Víi ngo¹i tÖ thu ®îc tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, chóng ta cã thÓ mua s¾m c¸c lo¹i hµng ho¸ cÇn thiÕt tõ c¸c níc trªn thÕ giíi nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ còng nh tháa m·n c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cña d©n c. ChÝnh v× vËy, §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· ®a viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ quan träng trong thêi kú ®æi míi cña níc ta (ba ch¬ng tr×nh ®ã lµ: s¶n xuÊt l¬ng thùc, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ). Tõ ®ã ®Õn nay, vÊn ®Ò s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu còng nh c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt khÈu hµng ho¸ ë ViÖt Nam ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan t©m víi môc ®Ých t×m ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ®a ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Bëi v×, thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam cho thÊy, bªn c¹nh mét sè thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, chóng ta còng ®ang gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng nµy. Qua thêi gian häc tËp t¹i trêng, víi sù hiÓu biÕt cña m×nh cïng víi sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi  Mét sè BiÖn ph¸p 1 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y". Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng XuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng XuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt NhËp khÈu Hµ T©y Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng XuÊt khÈu ë C«ng ty XNK Hµ T©y. V× tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Víi c¬ së sè liÖu minh häa ®îc lÊy t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lµ dùa trªn c¬ së lý luËn kÕt hîp víi thùc tÕ, tõ ®ã rót ra nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p. Cuèi cïng, em ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o - TS nguyÔn c¶nh lÞch trêng §Htm ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi trªn. Hµ néi ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2001. Sinh viªn. PH¹M THµNH H¶I 2 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I C¥ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I. XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña xuÊt khÈu hµng ho¸ 1.1. Kh¸i niÖm: Tõ sù ra ®êi cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cã thÓ nãi: Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi th«ng qua c¸c quan hÖ mua b¸n quèc tÕ. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ lµ biÓu hiÖn cña mét h×nh thøc quan hÖ x· héi ë ph¹m vi quèc tÕ vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ m ét mÆt quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cña mét quèc gia víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi. Nã lµ qu¸ tr×nh b¸n nh÷ng hµng ho¸ cña quèc gia ®ã cho mét hay nhiÒu quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi nh»m thu ngo¹i tÖ. Nh vËy, vÒ b¶n chÊt ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng bu«n b¸n trong níc ®Òu lµ mét qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸ (b¸n hµng), ®ã lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ cña ngêi s¶n xuÊt hoÆc ngêi b¸n. Tuy nhiªn, vÒ h×nh thøc vµ ph¹m vi th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt mµ c¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn nhËn thÊy ®Ó cã sù vËn dông hîp lý. 1.2. §Æc ®iÓm: Thø nhÊt, kh¸ch hµng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ngêi níc ngoµi. Do ®ã, khi muèn phôc vô hä, nhµ xuÊt khÈu kh«ng thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gièng hoµn toµn nh khi chinh phôc kh¸ch hµng trong níc. Bëi v×, gi÷a hai lo¹i kh¸ch hµng nµy cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt vÒ ng«n ng÷, lèi sèng, møc sèng, phong tôc tËp qu¸n. . . §iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn nh÷ng kh¸c biÖt trong nhu cÇu vµ c¸ch thøc tho¶ m·n nhu cÇu. V× vËy, nhµ xuÊt khÈu cÇn ph¶i cã sù nghiªn cøu s©u h¬n ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng níc ngoµi ®Ó ®a ra nh÷ng hµng ho¸ phï hîp. Thø hai, thÞ trêng trong kinh doanh xuÊt khÈu thêng phøc t¹p vµ khã tiÕp cËn h¬n thÞ trêng kinh doanh trong níc. Bëi v× thÞ trêng xuÊt khÈu vît ra 3 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi ph¹m vi biªn giíi quèc gia nªn vÒ mÆt ®Þa lý th× nã ë c¸ch xa h¬n, phøc t¹p h¬n vµ cã nhiÒu nh©n tè rµng buéc h¬n. Thø ba, h×nh thøc mua b¸n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu thêng lµ mua b¸n qua hîp ®ång xuÊt khÈu víi khèi lîng mua lín míi cã hiÖu qu¶. Thø t, c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh thanh to¸n, vËn chuyÓn, ký kÕt hîp ®ång. . . ®Òu phøc t¹p vµ chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ sù më réng quan hÖ bu«n b¸n trong níc ra níc ngoµi, ®iÒu nµy thÓ hiÖn sù phøc t¹p cña nã. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã thÓ ®em l¹i kÕt qu¶ cao h¬n ho¹t ®éng kinh doanh trong níc nhng còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro h¬n. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña mét quèc gia ®îc thùc hiÖn bëi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cña c¸c quèc gia ®ã mµ phÇn lín lµ th«ng qua c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng. Do vËy, thùc chÊt cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña quèc gia lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ cßn ®èi víi b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp tham gia. 2. 1. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n Lµ mét néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng vµ lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ, xuÊt khÈu cã vai trß ®Æc biÖt quan trong trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng quèc gia còng nh trªn toµn thÕ giíi. Nã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n ®Ó thóc ®Èy sù t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia: Thø nhÊt, xuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. ë c¸c níc kÐm ph¸t triÓn, mét trong nh÷ng vËt c¶n chÝnh ®èi víi sù t¨ng trëng kinh tÕ lµ thiÕu tiÒm lùc vÒ vèn. V× vËy, nguån vèn huy ®éng tõ níc ngoµi ®îc coi lµ nguån chñ yÕu cu¶ hä cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nhng mäi c¬ héi ®Çu t hoÆc vay nî tõ níc ngoµi vµ c¸c quèc tÕ chØ t¨ng lªn khi c¸c chñ ®Çu t vµ ngêi cho vay thÊy ®îc kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña níc ®ã, v× ®©y lµ nguån chÝnh ®Ó ®¶m b¶o níc nµy cã thÓ tr¶ ®îc nî. Thø hai, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Díi t¸c ®éng cña xuÊt khÈu, c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña 4 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thÕ giíi ®·, ®ang vµ sÏ thay ®æi m¹nh mÏ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña c¸c quèc gia tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Cã hai c¸ch nh×n nhËn vÒ t¸c ®éng cña xuÊt khÈu ®èi víi s¶n xuÊt vµ sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ: - Coi thÞ trêng lµ môc tiªu ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. Quan ®iÓm nµy t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Cô thÓ lµ: + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh cïng cã c¬ héi ph¸t triÓn. + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng s¶n phÈm, gãp phÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt, t¹o ra lîi thÕ nhê qui m«. + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng cña mét quèc gia. Ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng cho phÐp mét níc cã thÓ tiªu dïng tÊt c¶ c¸c mÆt hµng víi sè lîng lín h¬n nhiÒu lÇn so víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña quèc gia ®ã. + XuÊt khÈu lµ ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó t¹o vèn vµ thu hót kü thuËt c«ng nghÖ tõ c¸c níc ph¸t triÓn nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ néi ®Þa, t¹o n¨ng lùc cho s¶n xuÊt míi. + XuÊt khÈu cßn cã vai trß thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸, t¨ng cêng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng quèc gia. Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng s©u s¾c. Ngµy nay ®· cã nh÷ng s¶n phÈm mµ viÖc chÕ t¹o tõng bé phËn ®îc thùc hiÖn ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. §Ó hoµn thiÖn ®îc nh÷ng s¶n phÈm nµy, ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh xuÊt khÈu linh kiÖn tõ níc nµy sang níc kh¸c ®Ó l¾p r¸p s¶n phÈm hoµn chØnh. Do ®ã, tõng níc kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i s¶n xuÊt ra tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ m×nh cÇn, mµ th«ng qua xuÊt khÈu hä cã thÓ tËp trung vµo s¶n xuÊt mét vµi lo¹i mµ hä cã lîi thÕ, sau ®ã tiÕn hµnh trao ®æi lÊy nh÷ng hµng ho¸ mµ m×nh cÇn. - Mét c¸ch nh×n nhËn kh¸c l¹i cho r»ng, chØ xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ thõa trong tiªu dïng néi ®Þa. Trong trêng hîp nÒn kinh tÕ cßn l¹c hËu vµ chËm ph¸t triÓn, s¶n xuÊt vÒ c¬ b¶n cha ®ñ tiªu dïng. NÕu chØ thô ®éng chê sù thõa ra cña s¶n xuÊt th× xuÊt khÈu chØ bã hÑp trong mét ph¹m vi hÑp vµ t¨ng trëng chËm, do ®ã c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã c¬ héi ph¸t triÓn. Thø ba, xuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. 5 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §èi víi viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm: XuÊt khÈu thu hót hµng ttriÖu lao ®éng th«ng qua s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, t¹o thu nhËp æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng. MÆt kh¸c, xuÊt khÈu t¹o ra nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng cña nh©n d©n. Thø t, xuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. XuÊt khÈu vµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cã sù t¸c ®éng qua l¹i, phô thuéc lÉn nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét lo¹i ho¹t ®éng c¬ b¶n, lµ h×nh thøc ban ®Çu cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, tõ ®ã thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kh¸c nh du lÞch quèc tÕ, b¶o hiÓm quèc tÕ, tÝn dông quèc tÕ. . . ph¸t triÓn theo. Ngîc l¹i sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nµy l¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¸t triÓn. 2. 2. §èi víi doanh nghiÖp Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vai trß to lín ®èi víi b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo th¬ng m¹i quèc tÕ. Thø nhÊt, th«ng qua xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp trong níc cã ®iÒu kiÖn tham gia vµo c¸c cuéc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng. Nh÷ng yÕu tè nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu s¶n xuÊt phï hîp víi thÞ trêng. Thø hai, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng, tao ra thu nhËp æn ®Þnh cho hä, t¹o nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng tiªu dïng. Nã võa ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n, võa thu ®îc lîi nhuËn. S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cßn gióp doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh, ®ång thêi cã vèn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t vµo s¶n xuÊt kh«ng chØ vÒ chiÒu réng mµ c¶ vÒ chiÒu s©u. Thø ba, xuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp më réng thÞ trêng, më réng quan hÖ kinh doanh víi c¸c b¹n hµng c¶ trong vµ ngoµi níc, trªn c¬ së c¶ hai bªn ®Òu cã lîi. V× vËy ®· gióp doanh nghiÖp t¨ng ®îc doanh sè vµ lîi nhuËn, ®ång thêi chia xÎ ®îc rñi ro mÊt m¸t trong ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng cêng uy tÝn kinh doanh cña c«ng ty. Thø t, xuÊt khÈu khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c m¹ng líi kinh doanh cña doanh nghiÖp, ch¼ng h¹n nh ho¹t ®éng ®Çu t, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, Marketing còng nh sù ph©n phèi vµ më réng kinh doanh. 6 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nh vËy, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã vai trß quan träng vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia. iI. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu cña doanh nghiÖp hiÖn nay Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, ®iÒu nµy c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm së h÷u hµng ho¸ tríc khi xuÊt khÈu, c¨n cø vµo nguån hµng xuÊt khÈu...HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng thêng tiÕn hµnh mét sè h×nh thøc xuÊt khÈu vµ ®îc coi lµ xuÊt khÈu sau: 1. XuÊt khÈu trùc tiÕp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu hµng ho¸ mµ trong ®ã c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng tù bá vèn ra mua c¸c s¶n phÈm tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc, sau ®ã b¸n c¸c s¶n phÈm nµy cho c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi (cã thÓ qua mét sè c«ng ®o¹n gia c«ng chÕ biÕn). Theo h×nh thøc xuÊt khÈu nµy, c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng muèn cã hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu th× ph¶i cã vèn thu gom hµng ho¸ tõ c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong níc. Khi doanh nghiÖp bá vèn ra ®Ó mua hµng th× hµng ho¸ thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. XuÊt khÈu theo h×nh thøc trùc tiÕp th«ng thêng cã hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu kh¸c. Bëi v× doanh nghiÖp cã thÓ mua ®îc nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt lîng cao, phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh còng nh cña kh¸ch hµng víi gi¸ c¶ mua vµo thÊp h¬n. Tuy nhiªn, d©y lµ h×nh thøc xuÊt khÈu cã ®é rñi ro lín, hµng ho¸ cã thÓ kh«ng b¸n ®îc do nh÷ng thay ®æi bÊt ngê cña kh¸ch hµng, cña thÞ trêng dÉn ®Õn ø ®äng vèn vµ ®«i khi bÞ thÊt tho¸t hµng ho¸. 2. XuÊt khÈu uû th¸c. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu uû th¸c lµ mét h×nh thøc dÞch vô th¬ng m¹i, theo ®ã doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng ®øng ra víi vai trß lµ trung gian thùc hiÖn viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ cã hµng ho¸ uû th¸c. Trong h×nh thøc nµy, hµng ho¸ tríc khi kÕt thóc qu¸ tr×nh xuÊt khÈu vÉn thuéc së h÷u cña ®¬n vÞ uû th¸c. Doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng chØ cã nhiÖm vô lµm c¸c thñ tôc vÒ xuÊt khÈu 7 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng ho¸, kÓ c¶ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ ®îc hëng mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ uû th¸c mµ ®¬n vÞ uû th¸c tr¶. H×nh thøc xuÊt khÈu nµy cã u ®iÓm lµ dÔ thùc hiÖn, ®é rñi ro thÊp, doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng kh«ng ph¶i lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ hµng ho¸ vµ còng kh«ng ph¶i tù bá vèn ra ®Ó mua hµng. Tuy nhiªn, phÝ uû th¸c mµ doanh nghiÖp nhËn ®îc thêng nhá nhng ®îc thanh to¸n nhanh. 3. Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu quèc tÕ. Gia c«ng quèc tÕ ®ã lµ mét ho¹t ®éng mµ mét bªn - gäi lµ bªn ®Æt hµng - giao nguyªn vËt liÖu , cã khi c¶ m¸y mãc , thiÕt bÞ vµ chuyªn gia cho bªn kia gäi kµ bªn nhËn gia c«ng . §Ó xuÊt ra mét mÆt hµng míi theo yªu cÇu cña bªn ®Æt hµng . Hµng ho¸ sau khi s¶n xuÊt xong ®îc giao cho bªn ®Æt gia c«ng .Bªn nhËn gia c«ng ®îc tr¶ tiÒn c«ng . Khi ho¹t ®éng gia c«ng vît ra khái biªn giíi quèc gia th× ®îc géi lµ gia c«ng quèc tÕ. Theo h×nh thøc xuÊt khÈu nµy, doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng ®øng ra nhËp nguyªn nhiªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm vÒ cho c¸c ®¬n vÞ nhËn gia c«ng tõ c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi ®Æt gia c«ng. Sau ®ã, ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng sÏ nhËn thµnh phÈm tõ c¸c ®¬n vÞ nhËn gia c«ng vµ xuÊt s¶n phÈm nµy sang cho kh¸ch hµng níc ngoµi ®· ®Æt gia c«ng. §¬n vÞ ngo¹i th¬ng sÏ nhËn ®îc kho¶n tiÒn thï lao gia c«ng. Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cã ®Æc ®iÓm lµ doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng kh«ng ph¶i bá vèn vµo kinh doanh nhng thu ®îc hiÖu qu¶ còng kh¸ cao, Ýt rñi ro vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®¶m b¶o v× ®Çu ra ch¾c ch¾n. Tuy nhiªn, nÕu doanh nghiÖp muèn thùc hiÖn theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp ph¶i quan hÖ ®îc víi c¸c kh¸ch hµng ®Æt gia c«ng cã uy tÝn. §©y lµ mét h×nh thøc phøc t¹p, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh tho¶ thuËn víi bªn kh¸ch hµng gia c«ng vÒ sè lîng, chÊt lîng, nguyªn vËt liÖu vµ tû lÖ thu håi thµnh phÈm, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh gia c«ng. Do ®ã, c¸c c¸n bé kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i am hiÓu têng tËn vÒ c¸c nghiÖp vô vµ qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm. 4. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu theo h×nh thøc bu«n b¸n ®èi lu. Theo h×nh thøc nµy, môc ®Ých cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu kh«ng ph¶i nh»m thu vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ mµ lµ thu vÒ mét lîng hµng ho¸ kh¸c t¬ng ®¬ng víi trÞ gi¸ cña l« hµng xuÊt khÈu. Doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng cã thÓ sö 8 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dông h×nh thøc xuÊt khÈu nµy ®Ó nhËp khÈu nh÷ng lo¹i hµng ho¸ mµ thÞ trêng trong níc ®ang rÊt cÇn hoÆc cã thÓ xuÊt khÈu sang mét níc thø ba. 5. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu theo NghÞ ®Þnh th. §©y lµ h×nh thøc xuÊt khÈu hµng ho¸ thêng lµ hµng tr¶ nî ®îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh th gi÷a hai ChÝnh phñ cña hai níc. XuÊt khÈu theo h×nh thøc nµy cã nhiÒu u ®iÓm nh: Kh¶ n¨ng thanh to¸n ch¾c ch¾n (v× Nhµ níc thanh to¸n cho doanh nghiÖp), gi¸ c¶ hµng ho¸ dÔ chÊp nhËn, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ trong nghiªn cøu thÞ trêng, t×m kiÕm b¹n hµng. 6. Mét sè lo¹i h×nh xuÊt khÈu kh¸c. Theo NghÞ ®Þnh sè 33/CP cña ChÝnh phñ ngµy 14/04/1994 vÒ Qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã quy ®Þnh c¸c h×nh thøc díi d©y còng ®îc coi lµ xuÊt khÈu hµng ho¸: 6.1. T¹m nhËp t¸i xuÊt T¹m nhËp t¸i xuÊt ®îc hiÓu lµ viÖc mua hµng ho¸ cña mét níc ®Ó b¸n cho mét níc kh¸c (níc thø ba) trªn c¬ së hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng cã lµm c¸c thñ tôc nhËp khÈu råi l¹i lµm c¸c thñ tôc xuÊt khÈu kh«ng qua gia c«ng chÕ biÕn. §èi víi nh÷ng hµng ho¸ nhËp nhÈu nh»m môc ®Ých sö dông trong níc nhng mét thêi gian sau, v× mét lý do nµo ®ã nã kh«ng ®îc sö dông n÷a mµ ®îc xuÊt ra níc ngoµi th× kh«ng dîc coi lµ hµng ho¸ kinh doanh theo h×nh thøc t¹m nhËp t¸i xuÊt. Thêi gian hµng ho¸ kinh doanh theo h×nh thøc t¹m nhËp t¸i xuÊt ®îc lu chuyÓn ë ViÖt Nam lµ 60 ngµy. 6.2. ChuyÓn khÈu hµng ho¸ ChuyÓn khÈu hµng ho¸ lµ viÖc mua hµng cña mét níc (níc xuÊt khÈu) ®Ó b¸n cho mét níc kh¸c (níc nhËp khÈu) nhng kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam còng nh thñ tôc xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam. 6.3. Qu¸ c¶nh hµng ho¸ 9 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµng ho¸ cña mét níc ®îc göi ®i tíi mét níc thø ba qua l·nh thæ ViÖt Nam, cã sù cho phÐp cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh quy ®Þnh cña Nhµ níc ViÖt Nam cã thÓ ®îc xem xÐt cho thùc hiÖn dÞch vô nµy ®Ó t¨ng thªm thu nhËp. iii. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp níc ta ViÖc xem xÐt nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng lµ rÊt cÇn thiÕt, bëi v× nh÷ng nh©n tè nµy thêng xuyªn lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c kÕt qu¶ còng nh tiÕn triÓn trong t¬ng lai cña ho¹t ®éng xuÊt kh©u cña doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu nµy lµ nh»m nhËn diÖn c¸c nh©n tè ¶nh hëng, chiÒu híng t¸c ®éng cña chóng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. 1. Nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng trong níc. 1.1. Nhãm nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. §©y lµ nhãm nh©n tè ¶nh hëng n»m bªn trong ®Êt níc nhng kh«ng chÞu sù kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè ®ã lµ: - ChiÕn lîc, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Nhµ níc. §©y lµ nh©n tè kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ë hiÖn t¹i, mµ cßn c¶ trong t¬ng lai. V× vËy, mét mÆt doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo vµ hëng øng nã ë hiÖn t¹i, mÆt kh¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch xuÊt khÈu trong t¬ng lai cho phï hîp. HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu. §©y lµ mét chiÕn lîc tËp trung vµo viÖc t¹o ra c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ngµy cµng phï hîp h¬n víi nhu cÇu cu¶ thÞ trêng thÕ giíi dùa trªn c¬ së khai th¸c tèt víi nhu cÇu cña thÞ trêng quèc gia. Víi chiÕn lîc nµy, Nhµ níc cã c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cô thÓ cho tõng giai ®o¹n nh»m khuyÕn khÝch mäi c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong ®ã cã doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng. ViÖc khuyÕn khÝch ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®îc thÓ hiÖn ë c¸c chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn viÖc t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu, t¹o m«i trêng thuËn lîi cho xuÊt khÈu, hç trî tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu. 10 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i lóc nµo Nhµ níc còng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu.. Bëi v×, viÖc tù do hoµn toµn ®èi víi xuÊt khÈu nhiÒu khi mang l¹i thiÖt h¹i rÊt lín cho quèc gia, ch¼ng h¹n nh viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ quý hiÕm, c¸c s¶n phÈm thuéc vÒ di tÝch v¨n ho¸, c¸c s¶n phÈm lµ vò khÝ... - Tû gi¸ hèi ®o¸i hiÖn hµnh: Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ cña ngo¹i tÖ tÝnh theo ®ång néi tÖ, hay quan hÖ so s¸nh vÒ gi¸ trÞ gi÷a ®ång néi tÖ vµ ®ång ngo¹i tÖ. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn yÕu tè nµy v× nã liªn quan ®Õn viÖc thu ®æi ngo¹i tÖ sang néi tÖ cña doanh nghiÖp, do ®ã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i lín h¬n tû suÊt ngo¹i tÖ xuÊt khÈu th× doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ngîc l¹i, nÕu tû gi¸ hèi ®o¸i mµ nhá h¬n tû suÊt ngo¹i tÖ xuÊt khÈu th× doanh nghiÖp kh«ng nªn xuÊt khÈu. §Ó cã biÕt ®îc tû gi¸ hèi ®o¸i, doanh nghiÖp ph¶i ®îc c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ theo dâi biÕn ®éng cña nã tõng ngµy. - Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cña tõng níc: Kh¶ n¨ng nµy ®¶m b¶o nguån hµng cho cho doanh nghiÖp, biÓu hiÖn ë c¸c mÆt hµng cã thÓ ®îc s¶n xuÊt víi khèi lîng, chÊt lîng quy c¸ch, mÉu m·, cã phï hîp víi thÞ trêng níc ngoµi hay kh«ng. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c mÆt hµng khi doanh nghiÖp ®a ra chµo b¸n trªn thÞ trêng quèc tÕ. NÕu mét ®Êt níc cã tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn, cã kh¶ n¨ng t¹o ra ®îc nhiÒu lo¹i mÆt hµng ®a d¹ng, chÊt lîng tiªu chuÈn quèc tÕ, h×nh thøc mÉu m· ®¶m b¶o thÈm mü cao vµ gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng th× ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi rÊt lín cho doanh nghiÖp khi tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ngîc l¹i, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong níc yÕu kÐm, víi chóng lo¹i mÆt hµng ®¬n ®iÖu, th« s¬, sÏ h¹n chÔ rÊt lín kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ më réng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay, ë níc ta n¨ng lùc s¶n xuÊt hµng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cßn thÊp kÐm, mÆt hµng xuÊt khÈu cßn ®¬n s¬, chÊt lîng cha ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. §©y lµ mét khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng khi tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu. - Møc ®é c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu trong níc: C¹nh tranh mét mÆt cã t¸c ®éng thóc ®Èy sù v¬n lªn cña c¸c doanh nghiÖp, mÆt kh¸c nã còng chÌn Ðp vµ “ d×m chÕt” c¸c doanh nghiÖp yÕu kÐm. Møc ®é c¹nh 11 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tranh ë ®©y biÓu hiÖn sè lîng cña c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu cïng ngµnh hoÆc cïng mÆt hµng cã thÓ thay thÕ nhau. HiÖn nay, nhµ níc cã chñ tr¬ng khuyÕn khÝch mäi doanh nghiÖp, mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia xuÊt khÈu ®· dÉn ®Õn sù bïng næ sè lîng doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu, do ®ã ®«i khi dÉn ®Õn sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. §©y lµ mét th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng hiÖn nay. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ®Êt níc: §©y lµ nh©n tè thuéc vÒ c¬ së h¹ tÇng cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Nã bao gåm ph¸t triÓn cña hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i, tr×nh ®é ph¸t cña hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c. C¸c nh©n tè nµy cã thÓ t¨ng cêng hoÆc h¹n chÕ n¨ng lùc giao dÞch, më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp, t¨ng cêng hoÆc h¹n chÕ c¸c dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt cña doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. Ngoµi ra, cßn cã rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè kh¸c n÷a mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t vµ hiÓu biÕt vÒ nã. 1.2. Nhãm c¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp. §©y lµ nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh nã theo híng tÝch cùc nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh. Cã thÓ kÓ ®Õn c¸c nh©n tè sau: - Tr×nh ®é n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ qu¶n trÞ kinh doanh cña ban gi¸m ®èc doanh nghiÖp: §©y lµ nh©n tè hÕt søc quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v× tr×nh ®é vµ n¨ng lùc qu¶n trÞ kinh doanh cña ban gi¸m ®èc doanh nghiÖp cho phÐp doanh nghiÖp cã ®îc c¸c chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông ®îc c¸c c¬ héi cña thÞ trêng quèc tÕ trªn c¬ së kh¶ n¨ng vèn cã cña m×nh. - Tr×nh ®é vµ n¨ng lùc kinh doanh xuÊt khÈu cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh trong doanh nghiÖp: C¸n bé kinh doanh lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh xuÊt hµng ho¸. V× vËy, tr×nh ®é vµ n¨ng lùc trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña hä sÏ quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ c«ng viÖc, theo ®ã quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: BiÓu hiÖn ë quy m« vèn hiÖn cã vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp. N¨ng lùc tµi chÝnh cã thÓ lµm 12 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp h¹n chÕ hoÆc më réng c¸c kh¶ n¨ng kh¸c cña doanh nghiÖp, v× vèn lµ tiÒn ®Ò cho mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp .NÕu chiÕn lîc kinh doanh kh«ng phï hîp lµm cho doanh nghiÖp bÞ thua lç dÉn ®Õn ph¸ s¶n cßn phï hîp (®óng híng) sÏ ph¸t triÓn tèt. 1.3 Nh©n tè tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ ®Þa lý. VÞ trÝ ®Þa lý còng nh nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ nh÷ng c¸i mµ tù nhiªn ban cho, th«ng qua ®ã c¸c níc khai th¸c tiÒm n¨ng cña nã ®Ó phôc vô xuÊt khÈu. Nguån tµi nguyªn thiªn lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng lµm c¬ së cho quèc gia x©y dùng c¬ cÊu ngµnh vµ vïng ®Ó xuÊt khÈu. Nã gãp phÇn ¶nh hëng ®Õn lo¹i hµng , quy m« hµng xuÊt khÈu cña quèc gia. VÞ trÝ ®Þa lý cã vai trß nh lµ nh©n tè tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh xuÊt khÈu cña mét quèc gia. VÞ trÝ ®Þ lý thuËn lîi lµ ®iÒu kiÖn cho phÐp mét quèc gia tranh thñ ®îc ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ , hoÆc thuóc ®Èy xuÊt khÈu dÞch vô nh du lÞch , vËn t¶i , ng©n hµng… 2. Nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng ngoµi níc. §©y lµ c¸c nh©n tè n»m ngoµi ph¹m vi kiÓm so¸t cña quèc gia, cã ¶nh hëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. Cã thÓ kÓ ®Õn c¸c nh©n tè sau: - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña thÞ trêng xuÊt khÈu: Cã ¶nh hëng ®Õn nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng xuÊt khÈu, do ®ã cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña thÞ trêng xuÊt khÈu lµ tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP), thu nhËp cña d©n c, t×nh h×nh l¹m ph¸t, t×nh h×nh l·i suÊt. T×nh h×nh chÝnh trÞ, hîp t¸c quèc tÕ: Nã biÓu hiÖn ë xu thÕ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia. §iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn sù h×nh thµnh c¸c khèi kinh tÕ, chÝnh trÞ cña mét nhãm c¸c quèc gia, do ®ã sÏ ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh thÞ trêng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm vµ sù thay ®æi vÒ v¨n ho¸- x· héi cña thÞ trêng xuÊt khÈu: Cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nhu cÇu cña kh¸ch hµng, do ®ã ¶nh hëng ®Õn c¸c quyÕt 13 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng vµ ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ cña thÞ trêng xuÊt khÈu: SÏ ¶nh hëng ®Õn nhiÒu mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña thÞ trêng ®ã, do vËy sÏ ¶nh hëng ®Õn nhu cÇu vµ søc mua cña kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña c¸c quèc gia cã thÞ trêng xuÊt cña doanh nghiÖp: Cã thÓ lµm h¹n chÕ hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu sang thÞ trêng ®ã. Mét qu«c gia cã chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù do sÏ gióp cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp sang thÞ trêng quèc gia ®ã ®îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng h¬n vµ thêng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ngîc laÞ, mét quèc gia cã chÝnh s¸ch th¬ng m¹i kh¾t khe th× sÏ t¹o ra nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp khi thùc hiÖn xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy. Møc ®é c¹nh tranh quèc tÕ: BiÓu hiÖn ë søc Ðp tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty quèc tÕ ®èi víi doanh nghiÖp khi cïng tham gia vµo mét thÞ trêng xuÊt khÈu nhÊt ®Þnh. Søc Ðp nµy cµng lín th× cµng g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp khi muèn th©m nhËp, duy tr×, më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cho m×nh. 3. ¶nh hëng cña t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn mµ mçi quèc gia ®Òu dùa vµo lîi thÕ cña m×nh còng nh thÞ trêng tiªu thô thÕ giíi ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu th× tÝnh liªn kÕt vµ phô thuéc gi÷a c¸c níc ngµy cµng t¨ng lªn. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ mçi sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÔ- x· héi ë níc ngoµi ®Òu cã nh÷ng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ trong níc. LÜnh vùc ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ lÜnh vùc trùc tiÕp quan hÖ víi c¸c chñ thÓ ë níc ngoµi, chÞu sù chi phèi vµ t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ë níc ngoµi nªn nã l¹i cµng rÊt nh¹y c¶m. BÊt kú mét sù thay ®æi nµo vÒ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu, t×nh h×nh l¹m ph¸t , thÊt nghiÖp hay t¨ng truëng vÒ suy tho¸i kinh tÕ...cña c¸c níc ®Òu ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ë níc ta. 14 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y I. Tæng quan vÒ C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. - C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Hµ T©y ®îc thµnh lËp ngµy 01/12/1992 theo QuyÕt ®Þnh sè 471-Q§/UB cña UBND tØnh Hµ T©y. Tr¹m thu mua hµng xuÊt khÈu ®Æt t¹i c¸c tØnh, huyÖn. - C«ng ty ®îc cÊp giÊp phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 104356 ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 1993. Vµ cã giÊp phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sè 2.06.1.002 ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé Th¬ng m¹i. - Ngµy 20/11/1991 theo QuyÕt ®Þnh sè 388/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng ban hµnh theo quy chÕ vÒ viÖc "Thµnh lËp vµ gi¶i thÓ Doanh nghiÖp Nhµ níc" - C«ng ty chuyÓn giao c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp sang c¸c c¬ së chuyªn ngµnh qu¶n lý. - C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc thuéc UBND tØnh Hµ T©y h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i hai Ng©n hµng C«ng th¬ng Hµ T©y vµ Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt nam. - Tªn gäi: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Hµ T©y . - Tªn giao dÞch quèc tÕ : HA TAY IMPORT- EXPORT COMPANY (UNIMEX HATAY) - Trô së chÝnh: 16A TrÇn §¨ng Ninh - ThÞ x· Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y. - C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y ®Æt díi sù qu¶n lý cña nhµ níc, cÊp trªn trùc tiÕp. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ nh÷ng cam kÕt cña m×nh víi nh÷ng hîp ®ång ®· ký víi c¸c bªn vµ ngîc l¹i. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ trªn c¬ së tu©n thñ c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh qu¶n lý vÒ Nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng t«n träng vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi vËt chÊt, tinh thÇn, c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng ë trong ®¬n vÞ vµ lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc vµ TØnh. 15 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty. * Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Trùc tiÕp xuÊt khÈu vµ nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng, l©m, thæ, thñy h¶i s¶n, thùc phÈm chÕ biÕn, hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng tiÓu thñ c«ng nghiÖp do C«ng ty thu mua, gia c«ng chÕ biÕn hoÆc do liªn doanh, liªn kÕt t¹o ra. - Trùc tiÕp nhËp khÈu vµ nhËn ñy th¸c nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng cô s¶n xuÊt, vËt t, nguyªn vËt liÖu, hµng tiªu dïng kÓ c¶ chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt. - Tæ chøc s¶n xuÊt, liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong níc vµ níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt nhËp khÈu vµ hµng tiªu dïng. * NhiÖm vô cña C«ng ty: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, gia c«ng, l¾p r¸p theo ®óng luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña Së Th¬ng m¹i Hµ T©y . - Tæ chøc nghiªn cøu n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tæ chøc tiÕp thÞ tèt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. - ChÊp hµnh ph¸p luËt Nhµ níc, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý vµ sö dông tiÒn vèn, vËt t, tµi s¶n, nguån lùc, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. - Thùc hiÖn b¸o c¸o theo ngµnh vµ chÞu sù thanh tra cña ph¸p luËt. - Tæ chøc tèt bé m¸y doanh nghiÖp, qu¶n lý toµn diÖn, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc theo ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ sù ph©n cÊp qu¶n lý cña Së Th¬ng m¹i ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. Ch¨m lo ®êi sèng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi lao ®éng lµm viÖc, thùc hiÖn ph©n phèi c«ng b»ng. - B¶o vÖ doanh nghiÖp, b¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n trËt tù an ninh chÝnh trÞ vµ an toµn x· héi trong ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 16 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Hµ T©y gåm cã 169 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc biªn chÕ thµnh 04 phßng ban vµ 02 chi nh¸nh.C¸c phßng qu¶n lý chøc n¨ng cã 01 trëng phßng vµ 01 ®Õn 02 phã. Mét sè c¸n bé, nghiÖp vô chuyªn m«n. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty S¬ ®å 1 Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Nvô KD I XN T¬ th¶m thªu Phßng Nvô KD II Tr¹m XK Hµ §«ng Chó thÝch : Phã Gi¸m ®èc Phßng Nvô KD III Tr¹m XK Ba V× Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr êng Tr¹m XK tre ®an Th êng TÝn Phßng kÕ to¸n tµi vô Phã Gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Tr¹m XK tre ®an C.Mü Chi nh¸nh TP HCM Phßng Nvô M©y tre Chi nh¸nh L¹ng S¬n Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp Quan hÖ phèi hîp §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc C«ng ty do UBND TØnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é 01 thñ trëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty tríc ph¸p luËt, tríc Së Th¬ng m¹i vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty. 17 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Gióp ®ì c«ng viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty cã 03 Phã Gi¸m ®èc C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc C«ng ty do Gi¸m ®èc C«ng ty lùa chän vµ ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Th¬ng m¹i bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. KÕ to¸n trëng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm gióp Gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª th«ng tin kinh tÕ, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. C«ng ty ®îc tæ chøc theo bé m¸y qu¶n lý chøc n¨ng vµ m¹ng líi kinh doanh phï hîp víi nhiÖm vô cña mét C«ng ty XuÊt nhËp khÈu. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng do Gi¸m ®èc quy ®Þnh cô thÓ: * Phßng kinh doanh: + Nghiªn cøu vµ n¾m b¾t t×nh h×nh th«ng tin thÞ trêng trong níc vµ nhu cÇu mÆt hµng,vÒ nguån hµng,t×nh h×nh s¶n suÊt,gi¸ c¶ vµ c¸c biÕn ®éng. + X¸c nhËn kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m,6 th¸ng,®Ò suÊt c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh,liªn doanh liªn kÕt tiªu thô hµng hãa vµ phèi hîp thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n ®ã sau khi ®· ®îc C«ng ty phª duyÖt. + Gióp Gi¸m ®èc tç chøc x©y dùng kÕ ho¹ch xuÊt - nhËp khÈu,c¸c kÕ ho¹ch th©m nhËp thÞ trêng míi,më réng thÞ trêng truyÒn thèng. * Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: - Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng hµnh chÝnh, qu¶n lÝ tµi s¶n vµ nh©n sù, tiÒn l¬ng. Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng ®Ó qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng ®Þnh híng vµ kÕ ho¹ch. + X©y dùng ph¬ng ¸n bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé viªn chøc toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ . + Lµm c«ng t¸c kh¸c vÒ tæ chøc: qu¶n lý hå s¬ c¸n bé ,lµm thñ tôc vÒ tiÕp nhËn , nghØ hu th«i viÖc, thuyªn chuyÓn, khen thëng vµ kû luËt c¸n bé. - Tham mu qióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ cô thÓ: + X©y dùng ph¬ng ¸n b¶o vÖ ®¶m b¶o c«ng t¸c an ninh trËt tù c¬ quan + Lµm tèt v¨n th,lu tr÷ , qu¶n lý dÊu c«ng ty , dÊu chøc danh. + Qu¶n lý nhµ kh¸ch, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vËt chÊt cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh hµng ngµy. 18 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + §¶m b¶o c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng c¬ quan. * Phßng KÕ to¸n tµi vô : Thùc hiÖn theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kÕ to¸n kh¸c. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vèn, tµi s¶n, hµng ho¸, gi¸m s¸t thu chi t¹i C«ng ty. - Phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch tæng hîp x©y x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh toµn c«ng ty vµ kÕ ho¹ch tõng ®în vÞ thµnh viªn . - C¸c ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®îc Gi¸m ®èc duyÖt trong thêi h¹n 3 ngµy ph¶i ®¸p øng vèn ®Ó c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn hîp ®ång ( hå s¬ vay vèn do c¸c ®¬n vÞ chuÈn bÞ). - Thanh to¸n tiÒn hµng víi b¹n hµng trong níc vµ níc ngoµi. - Gi¸m s¸t sö dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ ®«n ®èc thu håi vèn, l·i tiÒn vay. - Lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp vµ híng dÉn kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trong c«ng t¸c h¹nh to¸n. - ChÊp hµnh nghiªm chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª chÕ ®é b¸o c¸o vÒ thuÕ, kÞp thêi, chÝnh x¸c ®óng quy ®Þnh. - KÕ to¸n trëng , tõng quý b¸o c¸o ban Gi¸m ®èc t×nh h×nh qu¶n lý sö dông vèn c¸c kho¶n c«ng nî trong h¹n, ®Õn h¹n vµ nî qu¸ h¹n, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sö lý. Thêi gian b¸o c¸o trong vßng 5 ngµy cña th¸ng ®Çu quý b¸o c¸o t×nh h×nh quý tríc. - Tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ vµ ®Ò xuÊt Gi¸m ®èc khen thëng. - KÕ to¸n trëng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm khi ®Ó c¸c ®¬n vÞ sö dông vèn sai môc ®Ých, lµm thÊt tho¸t vèn. HÖ thèng sæ s¸ch, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ph©n phèi lîi nhuËn cña C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n. ViÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh. * Phßng KÕ ho¹ch thÞ trêng : - X©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n (5- 10 n¨m) cña toµn c«ng ty. 19 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6 Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Tæng hîp kÕ ho¹ch ®Þnh híng quý n¨m cña c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp kinh doanh. - Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ phèi hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gi¸m s¸t viÖc sö dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - KiÓm tra c¸c hîp ®ång kinh tÕ, thÈm ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò xuÊt ý kiÕn víi Gi¸m ®èc. Thêi gian kiÓm tra, thÈm ®Þnh ®Ó tr×nh kÕ ho¹ch kh«ng qu¸ 2 ngµy, kÓ tõ khi nhËn ®îc hîp ®ång vµ ph¬ng ¸n c¸c ®¬n vÞ göi ®Õn. - ChÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi khi ®Ó xÈy ra kinh doanh thua lç hoÆc thÊt tho¸t vèn do yÕu tè chñ quan g©y ra.  Phßng Nvô M©y tre: - PhßngnghiÖp vô m©y tre cã nhiÖm vô thu mua, t×m kiÕm nguån hµng c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh m©y tre , hµng thñ c«ng mü nghÖ ... - Tæ chøc giíi thiÖu c¸c mÆt hµng ra níc ngoµi, më réng hîp t¸c kinh doanh víi c¸c b¹n hµng vµ kh¸ch hµng. - Hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c cã liªn quan vÒ thu mua tiªu thô c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty kinh doanh * V¨n phßng ®¹i diÖn ë c¸c TØnh : - Gióp Gi¸m ®èc lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ. Trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt trëng v¨n phßng ®¹i diÖn ®îc Gi¸m ®èc uû nhiÖm ký mét sè v¨n b¶n cña C«ng ty. Tæ chøc xuÊt nhËp khÈu hµng hãa do tù khai th¸c ®îc thÞ trêng ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶, chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc, cña ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn. II. t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµ t©y 1.MÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty : C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Hµ T©y lµ mét C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp bao gåm hµng tiªu dïng, nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c dÞch vô gia c«ng s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt hµng hãa, nhËn ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn khÈu. 20 Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6
- Xem thêm -