Tài liệu Xk hàng vn sang thị trường mĩ

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi th«ng qua con ®êng xuÊt khÈu ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña sù ph¸t triÓn víi ph¬ng ch©m“®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, ®a ph¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ ”.Mét trong nh÷ng thÞ trêng cã ¶nh hëng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ khu vùc nãi riªng ®ã lµ Mü. §Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kinh tÕ ViÖt Nam ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp, mµ cßn gia t¨ng sù vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam– Hoa Kú ký ngµy 13/7/2000 vµ chÝnh thøc cã hiÖu lùc tõ ngµy 11/12/2001 ®· më ra triÓn väng th¬ng m¹i míi gi÷a hai níc,ph¸ bá ph©n biÖt ®èi xö vÒ thuÕ quan t¹o c¬ héi cho hµng ho¸ ViÖt Nam ®îc xuÊt khÈu nhiÒu h¬n n÷a vµo thÞ trêng Hoa Kú.Tuy nhiªn ,®Ó thùc hiÖn ®îc viÖc nµy th× hµng ho¸ cña ViÖt Nam ph¶i vît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n , th¸ch thøc nhÊt lµ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh , n¨ng xuÊt , chÊt lîng s¶n phÈm , thÞ trêng tiªu thô vµ kh¶ n¨ng vËn dông marketing vµo kinh doanh. Muèn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy , trong ®iÒu kiÖn mµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ®ang ë møc thÊp , tÝnh c¹nh tranh kÐm hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i nghiªn cøu kü thÞ trêng nµy ; §¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c kh¶ n¨ng thùc tÕ cña hµng ho¸ ViÖt nam th©m nhËp thÞ trêng ®ã ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü . §Ó gãp phÇn t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy . Do ®ã t«i chän ®Ò tµi “HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt – Mü vµ c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ViÖt nam sang thÞ tr êng Mü ” . §Ò tµi chØ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng h÷u h×nh sang thÞ trêng Mü. nghiªn cøu c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Tµi liÖu thèng kª lÊy hÕt ®Õn n¨m 2000 vµ lÊy thªm mét sè d÷ liÖu cña n¨m 2001 . §Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n , em coµn nhËn ®îc sù gióp ®ì cña thÇy híng dÉn Ts. Ng« Xu©n B×nh vµ c¸c thÇy c« gi¸o cña khoa Th¬ng M¹i . 1 2 Ch¬ng I Tæng quan vÒ hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü I . bèi c¶nh ®µm ph¸n : 1. ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña Mü víi ASEAN vµ ViÖt nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y : B¸o c¸o chiÕn lîc an ninh quèc gia Mü cho thÕ kû 21 ®· x¸c ®Þnh ,lîi Ých chiÕn lîc cña Mü ë §«ng Nam ¸ lµ ph¸t triÓn hîp t¸c khu vùc vµ song ph¬ng cïng c¸c quan hÖ kinh tÕ nh»m ng¨n chÆn vµ gi¶i quyÕt c¸c xung ®ét, n©ng cao møc ®é tham gia cña Mü trong nÒn kinh tÕ khu vùc tõ nh÷ng môc tiªu cô thÓ sau : * dïng søc Ðp kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ®Ó buéc c¸c b¹n hµng ph¶i më cöa thÞ trêng cña m×nh cho hµng ho¸ Mü , qua ®ã gi¶m th©m hôt c¸n c©n th¬ng m¹i víi níc ngoµi * T¨ng cêng mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c thÞ trêng míi næi vµ c¸c khu vùc kinh tÕ cã träng ®iÓm nh NAFTA, APEC trong ®ã cã ASEAN , dïng WTO nh lµ mét tæ chøc ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc th¬ng m¹i Mü ; * Víi thÞ trêng trong níc , chÝnh phñ Mü chñ ch¬ng t¨ng cêng sù can thiÖp cña nhµ níc vµo ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ , t¨ng ®Çu t cho c¬ së h¹ tÇng vµ cho khu vùc t nh©n . Tõ nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n ®ã , Mü ®· ®Ò ra 5 gi¶i ph¸p c¬ b¶n sau : 1 . Thóc ®Èy ®µm ph¸n ®a ph¬ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më cöa thÞ trêng hµng ho¸ Mü mµ träng ®iÓm ë ®©y lµ c¸c HiÖp ®Þnh cña Mü trong NAFTA , APEC vµ diÔn ®µn c¸c níc ch©u Mü trõ Cuba . 2 . Sö dông ®µm ph¸n song ph¬ng g©y søc Ðp ®Ó më cöa c¸c “thÞ trêng kh«ng tù nguyÖn ” nh NhËt B¶n , Trung Quèc , Hµn Quèc ... 3 . Sö dông c¸c thiÕt chÕ b¶o hé mËu dÞch ®¬n ph¬ng ( ®iÒu kho¶n bæ xung Super 301 , ®iÒu kho¶n bæ xung Special 301 trong luËt th¬ng m¹i Mü cho phÐp Mü ®¬n ph¬ng duy tr× hµng rµo thuÕ quan hoÆc tr¶ ®òa nh÷ng ho¹t ®éng bu«n b¸n bÊt b×nh ®¼ng , luËt chèng ph¸ gi¸ ( AD) , ®iÒu kho¶n 337 vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ) khi cÇn thiÕt ®Ó chèng l¹i nh÷ng ho¹t ®éng bu«n b¸n kh«ng trung thùc nh b¸n ph¸ gi¸ , trî cÊp xuÊt khÈu ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu qua Mü . 3 4 . CÇn viÖn trî víi viÖc më réng ho¹t ®éng kinh tÕ vµ thµnh lËp c¸c quü tµi trî cho xuÊt khÈu chø kh«ng chØ lµ c¸c kho¶n viÖn trî ®¬n thuÇn dµnh cho c¸c níc kÐm ph¸t triÓn . Bªn c¹nh ®ã,th«ng qua c¸c c¬ quan hç trî xuÊt khÈu vµ ®Çu t nh: Tæ chøc ph¸t triÓn Quèc tÕ (USAID) vµ ng©n hµng EXIMBANK, Quü ®Çu t t nh©n h¶i ngo¹i (OPIC) ®Ó lËp c¸c quü víi l·i suÊt thÊp tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t cña Mü t¹i c¸c “ thÞ trêng nãng ” nh thÞ trêng hµng ho¸ , th«ng tin liªn l¹c , giao th«ng , n¨ng lîng thiÕt bÞ x©y dùng ë c¸c níc Ch©u ¸ nh In®«nªxia, Philippin, Th¸i Lan vµ Pakistan, n¬i NhËt B¶n vµ c¸c níc T©y ¢u ®· vµ ®ang sö dông kÕt hîp c¸c kho¶n tÝn dông u ®·i ®Ó trî gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu cña hä . 5 . ñng hé viÖc më réng quyÒn ®iÒu hµnh kinh tÕ ®èi ngo¹i cho c¸c bang. Cßn chÝnh quyÒn liªn bang chØ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn lîc g¾n víi viÖc b¶o vÖ lîi Ých quèc gia,duy tr× vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng khoa häc kü thuËt cña c¸c tæ hîp c«ng nghiÖp Mü;b¶o vÖ lîi Ých cña c¸c c«ng ty,c¸c ngµnh vµ nhãm x· héi khái sù c¹nh tranh kh«ng chÝnh ®¸ng cña níc ngoµi . ASEAN cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn thµnh mét thÞ trêng lín.n¨ng ®éng trong khu vùc.Theo dù b¸o,khu vùc nµy ®Õn n¨m 2010 sÏ bao gåm 686 triÖu d©n,tæng s¶n phÈm lªn ®Õn 1,1 ngµn tû USD vµ thu nhËp tõ c¸c dù ¸n h¹ tÇng c¬ së bao gåm c¶ c¸c níc ASEAN lªn ®Õn 1000 tû USD.ChÝnh v× vËy viÖc duy tr× vµ t¨ng cêng c¸c quan hÖ kinh tÕ ngµy cµng cã hiÖu qu¶ víi ASEAN lµ mét ®Þnh híng u tiªn trong chÝnh s¸ch cña Mü ë trªn,trong giai ®o¹n hiÖn nay.Mü ®· më réng danh s¸ch“c¸c thÞ trêng míi næi”sang c¶ c¸c níc thµnh viªn khèi ASEAN.Danh s¸ch nµy ®· thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ l¹i cña Mü ®èi víi c¸c thÞ trêng bªn ngoµi vµ xem ®©y lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ Mü.Do ®ã,viÖc Mü chñ ch¬ng céng t¸c chÆt chÏ víi c¸c níc ASEAN kh«ng ph¶i lµ ngÉu nhiªn khi tÝnh ®Õn tiÒm n¨ng cña khu vùc nµy ngµy cµng t¨ng.N¨m 1997,ASEAN chiÕm 48 tû USD trong xuÊt khÈu hµng ho¸ cña Mü,ngang b»ng víi Trung Quèc vµ §µi Loan vµ Hång K«ng gép l¹i. Trong b¸o c¸o chiÕm lîc an ninh quèc gia Mü cho thÕ kû21 Mü xem viÖc duy tr× ASEAN m¹nh,®oµn kÕt,cã kh¶ n¨ng b¶o ®¶m æn ®Þnh vµ thÞnh vîng trong khu vùc lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch cu¶ Mü ë ®«ng nam ¸ . §Þnh híng nµy ®îc thÓ hiÖn râ qua nh÷ng nhËn thøc vµ hµnh ®éng cña Mü tríc cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ë ch©u ¸ vèn b¾t ®Çu chÝnh tõ khu vùc ®«ng nam ¸ . Mü hiÓu r»ng gi¶i quyÕt cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ch©u ¸ lµ viÖc cña d©n chóng,ChÝnh phñ vµ khu vùc t nh©n ë c¸c níc 4 bÞ t¸c ®éng nh Th¸i Lan , In®«nªxia , Malayxia nhng Mü còng cã tr¸ch nhiÖm vµ ®· chÊp nhËp tr¸ch nhiÖm ®ã. Bªn c¹ch viÖc ®Ó ngá cöa thÞ trêng Mü , b¸c bá mäi ph¶n øng mang tÝnh b¶o hé mËu dÞch , chÊp nhËn th©m hôt th¬ng m¹i gia t¨ng. Mü ®· hç trî c¶i c¸ch vµ æn ®Þnh c¶ gãi th«ng qua IMF cho Th¸i LAN, In®«nªxia vµ nh÷ng níc bÞ t¸c ®éng m¹nh mÏ nhÊt. ChÝnh quyÒn Mü,víi sù céng t¸c cña céng ®ång kinh doanh Mü ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho c¸c sinh viªn Th¸i Lan vµ In®«nªxia ë Mü. Mü cßn viÖn trî c¶ gãi cho In®onªxia.Vµ Mü ®· kªu gäi Ng©n hµng thÕ giíi (WB) t¨ng gÊp ®«i sù ñng hé ®èi víi viÖc t×m kiÕm viÖc lµm,c¸c nhu cÇu c¬ b¶n,gióp trÎ em vµ gióp ngêi giµ ë c¸c níc ®ang bÞ khñng ho¶ng.Tuy nhiªn , nh chÝnh giíi Mü x¸c nhËn , khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó gióp gi¶i quyÕt khñng ho¶ng tµi chÝnh ch©u ¸ nãi chung vµ khu vùc ASEAN nãi riªng,Mü ®ang tù b¶o vÖ lîi Ých cña chÝnh Mü. Bëi v× ASIAN ®· , ®ang lµ ®èi t¸c quan träng cña Mü . II ViÖt nam tríc yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi . Tõ tríc n¨m 1986 lµ mét quèc gia cã nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp,vËn hµnh theo c¬ chÕ mÖnh lÖnh , hµnh chÝnh . §iÒu nµy còng chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho nÒn kinh tÕ tr× trÖ , kÐm hiÖu qu¶ , kÐm linh ho¹t , kÐm n¨ng ®éng.Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ChÝnh phñ ®· thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cïng víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra víi tèc ®é nhanh chãng , sù ra ®êi cña c¸c liªn minh kinh tÕ,c¸c khu vùc mËu dÞch tù do( NAFTA , AFTA) . ViÖt nam còng ®ang dÇn ®æi míi ®Ó phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i b»ng chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ thu hót sù ®Çu t níc ngoµi vµ víi chiÕn lîc híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu , hµng ho¸ cña ViÖt nam ®· cã mÆt trªn nhiÒu thÞ trêng níc ngoµi . VÝ dô nh : EU , NhËt B¶n , Hµn Quèc , ASEAN , NICS… Mü lµ mét thÞ trêng lín nhÊt thÕ giíi víi kim ng¹ch nhËp khÈu hµng n¨m lªn tíi trªn 1300 tû USD vµ høa hÑn lµ thÞ trêng cung cÊp c¸c s¶n phÈm m¸y mãc , c«ng nghÖ phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt nam . Do ®ã viÖc ký kÕt vµ th«ng qua hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i gi÷a hai níc lµ ®iÒu cÇn kiÖn thiÕt cho c¶ ViÖt nam vµ Mü thóc ®Èy më réng quan hÖ kinh tÕ , th¬ng m¹i song ph¬ng . III néi dung hiÖp ®Þnh : 5 ViÖc ký kÕt hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt nam – Hoa Kú lµ mét qu¸ tr×nh dµi mµ ë ®ã c¶ hai bªn ®· cïng nhÉn n¹i xÝch l¹i gÇn nhau ®Ó t×m ra tiÕng nãi chung . Qu¸ tr×nh nµy b¾t ®Çu tõ th¸ng 10 n¨m 1995 khi Phã thñ tíng kiªm bé trëng bé ngo¹i giao ViÖt nam vµ §¹i diÖn th¬ng m¹i Mü tho¶ thuËn , tËp trung thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ –th¬ng m¹i vµ chuÈn bÞ ®µm ph¸n qua c¸c vßng : - Vßng 1 : tõ 2/9/1996 t¹i Hµ néi . - Vßng 2 : tõ 9/12/1996 t¹i Hµ néi . - Vßng 3 : tõ 12/4/1997 ®Õn 17/4/1997 trao cho ViÖt nam“v¨n b¶n dù th¶o HiÖp ®Þnh” ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò nh ; 1. Quy ®Þnh vÒ gi¸ vµ ®iÒu tiÕt gi¸ . 2. HÖ thèng thuÕ . 3. C¸c trî cÊp ®èi víi nÒn kinh tÕ nhÊt lµ ®èi víi n«ng nghiÖp. 4. ChÕ ®é ®Çu t . 5. C¸n c©n thanh to¸n . 6. ThuÕ quan nhËp khÈu , bao gåm c¶ thuÕ quan u ®·i,phÝ h¶i quan, miÔn thuÕ . 7. C¸c biÖn ph¸p tù vÖ vµ c¸c ®Òn bï kh¸c. (Chèng b¸n ph¸ gi¸ , thuÕ ®èi kh¸ng). 8. GiÊy phÐp nhËp khÈu . 9. C¸c C«ng ty,Doanh nghiÖp nhµ níc . 10.Tiªu chuÈn vµ chøng nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu , c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh dÞch tÔ kh¸c . 11. Ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i . 12.HÖ thèng, thèng kª vµ ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm ngo¹i th¬ng . 13.HÖ thèng b¶o vÖ quyÒn t¸c gi¶ . 14.C¸c bíc tù do ho¸ th¬ng m¹i trong t¬ng lai ®îc thÓ hiÖn trong c¸c quy ®Þnh vµ c¸c bé luËt quèc gia … - Vßng 4 : tõ 6/10/1997 ®Õn 11/10/1997 t¹i Washington - Vßng 5 : tõ 16/9/1998 ®Õn 22/5/1998 t¹i Hµ néi - Vßng 6 : tõ 15/9/1999 ®Õn 19/3/1999 t¹i Hµ néi c¸c vßng ®µm ph¸n 5,6,7 hai bªn tËp chung trao ®æi vÒ th¬ng m¹i dÞch vô vµ ®Çu t 6 - Vßng 8 : tõ 14/6/1999 ®Õn 18/6/1999 t¹i Washington - Vßng 9 : tõ 23/7/1999 ®Õn 25/7/1999 t¹i Hµ néi , gÆp mÆt cÊp Bé trëng , HiÖp ®Þnh ®· ®îc tho¶ thuËn vÒ nguyªn t¾c . - Vßng 10: tõ 28/8/1999 ®Õn 2/9/1999 t¹i Washington , xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ kÜ thuËt - Vßng 11: tõ 3/7/2000 t¹i Washington , hoµn tÊt hiÖp ®Þnh Qua c¸c vßng ®µm ph¸n,hai bªn ®Òu thÓ hiÖn sù thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ký kÕt HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i.Kh«ng chØ lµ lîi Ých tríc m¾t mµ cßn v× lîi Ých l©u dµi cña c¶ hai bªn.Vµo th¸ng 9/2001 HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt –Mü ®· ®îc H¹ viÖn Mü th«ng qua vµ Thîng viÖn th«ng qua.HiÖp ®Þnh dµi gÇn 120 trang,gåm 7 ch¬ng, 72 ®iÒu vµ 9 phô lôc,®Ò cËp ®Õn 4 néi dung chñ yÕu:Th¬ng m¹i hµng hãa,Th¬ng m¹i dÞch vô , Së h÷u trÝ tuÖ , Quan hÖ ®Çu t . §ång thêi quan hÖ Th¬ng m¹i ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ tiªu chuÈn cña WTO vµ cã tÝnh ®Õn ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña mçi níc ®Ó quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ khung thêi gian thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh . Do ViÖt nam lµ níc ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp vµ ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nªn kÌm theo b¶n HiÖp ®Þnh lµ 9 b¶n phô lôc cã quy ®Þnh lé tr×nh thùc hiÖn thÝch hîp cho ViÖt nam . HiÖp ®Þnh dîc x©y dùng trªn hai kh¸i niÖm quan träng.Kh¸i niÖm Tèi huÖ quèc (®ång nghÜa víi quan hÖ th¬ng m¹i b×nh thêng) mang ý nghÜa hai bªn ®èi xö hµng ho¸, dÞch vô, ®Çu t cña níc kia kh«ng kÐm phÇn thuËn lîi h¬n so víi c¸ch ®èi xö víi hµng ho¸, dÞch vô , ®Çu t cña níc thø ba(®¬ng nhiªn kh«ng kÓ ®Õn c¸c níc n»m trong Liªn minh thuÕ quan hoÆc Khu vùc mËu dÞch tù do mµ hai bªn tham gia,vÝ dô Mü sÏ kh«ng ®îc hëng nh÷ng u ®·i cña ta dµnh cho c¸c níc tham gia khu vùc mËu dÞch ASEAN (AFTA) vµ ta còng kh«ng ®îc hëng nh÷ng u ®·i mµ Mü dµnh cho c¸c níc trong Khu vùc mËu dÞch tù do B¾c Mü(NAFTA) . Cßn kh¸i niÖm §èi xö quèc gia–th× n©ng møc nµy lªn nh ®èi xö víi C«ng ty trong níc . Hai kh¸i niÖm nµy quan träng v× chóng ®îc ®Ò cËp ®Õn hÇu hÕt ë c¸c ch¬ng cña b¶n hiÖp ®Þnh . Ngoµi ra , c¸c phô lôc ®îc dïng ®Ó liÖt kª c¸c trêng hîp lo¹i trõ , cha hoÆc vÜnh viÔn kh«ng ¸p dông c¸c kh¸i niÖm trªn . Ch¬ng I : Th¬ng m¹i hµng ho¸ gåm 9 ®iÒu . Ch¬ng II : QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ gåm 18 ®iÒu . Ch¬ng III : Th¬ng m¹i dÞch vô gåm 11 ®iÒu . 7 Ch¬ng IV : Ph¸t triÓn quan hÖ ®Çu t gåm 15 ®iÒu . Ch¬ng V : Nh÷ng ®iªï kiÖn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng b×nh Thêng . Ch¬ng VI : Nh÷ng ®iÒu kho¶n minh b¹ch vµ quyÒn ®îc kh¸ng C¸o . Ch¬ngVII. Nh÷ng ®iÒu kho¶n chung . Néi dung chñ yÕu cña hiÖp ®Þnh : 1 . Th¬ng m¹i hµng ho¸ : * Nh÷ng quyÒn vÒ th¬ng m¹i : C¶ hai bªn cam kÕt thùc hiÖn theo tiªu chuÈn cña WTO vÒ quyÒn th¬ng m¹i.Tuy nhiªn,®©y lµ lÇn ®Çu tiªn ViÖt nam ®ång ý thùc hiÖn quyÒn vÒ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ mét c¸ch cëi më,tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ cña WTO.Do vËy,quyÒn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam vµ c¸c C«ng ty do Mü ®Çu t vµ c¸c c¸ nh©n,C«ng ty Mü ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam theo hiÖp ®Þnh nµy sÏ ®îc tiÕn hµnh trong tõng giai ®o¹n tõ 3-6 n¨m (®îc ¸p dông víi mét sè mÆt hµng nh¹y c¶m ). * Quy chÕ tèi huÖ quèc :ViÖt nam vµ Mü cam kÕt thùc hiÖn ®èi xö thuÕ quan tèi huÖ quèc ®èi víi tÊt c¶ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu vµo mçi níc.(víi c¸c níc kh«ng ®îc nhËn MFN lµ 50% thuÕ suÊt). * C¾t gi¶m thuÕ quan :ViÖt nam ®ång ý c¾t gi¶m thuÕ quan ( møc c¾t gi¶m thuÕ quan phæ biÕn tõ 1/3 ®Õn 1/2 ®èi víi mét lo¹t c¸c s¶n phÈm ®îc c¸c nhµ xuÊt khÈu Mü quan t©m nh c¸c s¶n phÈm vÖ sinh,phim,m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é,tñ l¹nh,xe g¾n m¸y,®iÖn tho¹i di ®éng,video,game,thÞt cõu,b¬,khoai t©y,cµ chua,hµnh tái,c¸c lo¹i rau kh¸c,nho,t¸o,c¸c lo¹i hoa qu¶ t¬i kh¸c,bét mú,®Ëu t¬ng, dÇu thùc vËt,thÞt c¸ ®· ®îc chÕ biÕn,c¸c lo¹i níc hoa qu¶.ViÖc c¾t gi¶m c¸c mÆt hµng nµy sÏ ®îc thùc hiÖn trong 3 n¨m.phÝa Mü c¾t gi¶m ngay theo HiÖp ®Þnh song ph¬ng . * Nh÷ng biÖn ph¸p phi thuÕ quan:PhÝa Mü,theo quy ®Þnh cña WTO sÏ kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p phi thuÕ quan (trõ h¹n ng¹ch ®èi víi hµng dÖt may);trong khi ®ã,ViÖt 8 Nam ®ång ý lo¹i bá tÊt c¶ c¸c h¹n chÕ vÒ sè lîng ®èi víi c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp (c¸c linh kiÖn l¾p r¸p, thÞt bß,c¸c s¶n phÈm cam quýt...) * CÊp giÊy phÐp nhËp khÈu:ViÖt nam sÏ lo¹i bá tÊt c¶ c¸c thñ tôc cÊp giÊy phÐp mét c¸ch tuú ý,vµ sÏ tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña WTO. VÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ h¶i quan vµ c¸c chi phÝ h¶i quan ®¸nh vµo c¸c dÞch vô ®îc thanh to¸n trong vßng hai n¨m.VÒ phÝa Mü vµ theo luËt Th¬ng m¹i Mü,c¸c c«ng ty ViÖt nam vµ c¸c níc kh¸c sÏ ®îc cÊp giÊy phÐp khi cã yªu cÇu. * Nh÷ng thíc ®o vÒ tiªu chuÈn kÜ thuËt vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm :Hai bªn cam kÕt tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn cña WTO;c¸c quy ®Þnh vÒ kÜ thuËt vµ nh÷ng thíc ®o vÖ sinh an toµn thùc phÈm ph¶i ®îc ¸p dông trªn c¬ së ®èi xö quèc gia,vµ chØ ®îc ¸p dông trong chõng mùc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng môc ®Ých chÝnh ®¸ng(b¶o vÖ con ngêi,b¶o vÖ cuéc sèng cña ®éng vËt,sinh vËt) * MËu dÞch quèc doanh:CÇn ph¶i ®îc thùc thi theo c¸c quy ®Þnh cña WTO . 2 . Th¬ng m¹i dÞch vô : Th¬ng m¹i dÞch vô ®îc ®Ò cËp trong ch¬ng III cña b¶n hiÖp ®Þnh , gåm c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y : * C¸c cam kÕt chung bao gåm: c¸c quy ®Þnh cña khu«n khæ hiÖp ®Þnh chung vÒ th¬ng m¹i vµ dÞch vô (GATS) bao gåm Tèi huÖ quèc, §·i ngé quèc gia vµ Ph¸p luËt quèc gia. * VÒ c¸c lÜnh vùc vµ ngµnh cô thÓ : + C¸c dÞch vô ph¸p lý;C¸c nhµ dÞch vô Mü cã thÓ cung cÊp dÞch vô díi h×nh thøc chi nh¸nh, c«ng ty 100% vèn cña Mü;c¸c chi nh¸nh nµy cã thÓ ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng lµ 5 n¨m vµ cã thÓ ®îc gia h¹n mçi lÇn kh«ng qu¸ 5 n¨m. + C¸c dÞch vô kÕ to¸n,kiÓm to¸n:cho phÐp c«ng ty 100% vèn Mü ®îc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. giÊy phÐp ®îc cÊp trªn c¬ së tõng trêng hîp, cã hiÖu lùc trong 3 n¨m,kh«ng cã giíi h¹n sau ®ã. Cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô cho c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi trong 2 n¨m ®Çu, kh«ng cã giíi h¹n sau ®ã. + C¸c dÞch vô qu¶ng c¸o:ChØ c¸c liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c ViÖt nam míi ®îc phÐp kinh doanh hîp ph¸p c¸c dÞch vô qu¶ng c¸o. phÇn gãp vèn cña Mü kh«ng ®îc phÐp vît qua 49% vèn ph¸p ®Þnh cña liªn doanh.5 n¨m sau khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, h¹n chÕ nµy lµ 51% vµ 7 n¨m sau sÏ kh«ng h¹n chÕ vÒ tû lÖ gãp vèn tõ phÝa Mü trong c¸c liªn doanh. 9 + C¸c dÞch vô viÔn th«ng : * C¸c dÞch vô viÔn th«ng cã gi¸ trÞ gia t¨ng:liªn doanh víi ViÖt nam ®îc phÐp kinh doanh dÞch vô viÔn th«ng sau 2 n¨m(3 n¨m ®èi víi dÞch vô Internet), vèn ph¸p ®Þnh cña Mü kh«ng ®îc qu¸ 50 % vèn ph¸p ®Þnh cña liªn doanh. * C¸c dÞch vô viÔn th«ng c¬ b¶n(bao gåm mobile, cellular vµ vÖ tinh): liªn doanh víi ViÖt nam ®îc phÐp kinh doanh dÞch vô viÔn th«ng sau 4n¨m, vèn ®èng gãp phÝa Mü kh«ng qu¸ 49% vèn ph¸p ®Þnh cña liªn doanh. * DÞch vô ®iÖn tho¹i cè ®Þnh: Liªn doanh víi ®èi t¸c ViÖt nam ®îc phÐp kinh doanh dÞch vô viÔn th«ng sau 6 n¨m, vèn ®ãng gãp cña phÝa Mü kh«ng ®îc qu¸ 49% vèn ph¸p ®Þnh cña liªn doanh. PhÝa ViÖt nam cã thÓ xem xÐt yªu cÇu t¨ng vèn ®ãng gãp tõ phÝa Mü khi hiÖp ®Þnh ®îc xem xÐt l¹i sau 3 n¨m. + C¸c dÞch vô ph©n phèi:(b¸n bu«n vµ b¸n lÎ).®îc phÐp lËp liªn doanh sau 3 n¨m HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, vèn ®ãng gãp tõ phÝa Mü kh«ng qu¸ 49%.Sau 6 n¨m HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc h¹n chÕ nµy sÏ ®îc b·i bá. + C¸c dÞch vô tµi chÝnh: * C¸c dÞch vô b¶o hiÓm nh©n thä vµ c¸c b¶o hiÓm kh«ng b¾t buéc : §îc phÐp thµnh lËp liªn doanh sau 3 n¨m hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, vèn ®ãng gãp phÝa Mü kh«ng qu¸ 50%. Sau 5 n¨m ®îc phÐp 100% vèn Mü. * C¸c dÞch vô b¶o hiÓm b¾t buéc ( b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi, b¶o hiÓm trong x©y dùng ...) : §îc phÐp lËp liªn doanh sau 3 n¨m hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, kh«ng giíi h¹n vèn gãp phÝa Mü, sau 6 n¨m ®îc phÐp 100% vèn Mü. + C¸c dÞch vô ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh liªn quan kh¸c. * C¸c nhµ cung cÊp, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh vµ ngoµi ng©n hµng: §îc phÐp thµnh lËp C«ng ty liªn doanh trong vßng 3 n¨m ( kÓ tõ khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc ,cho phÐp 100% vèn Mü ). * Ng©n hµng: Sau 9 n¨m kÓ tõ khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, c¸c ng©n hµng Mü ®îc phÐp thµnh lËp ng©n hµng 100% vèn Mü t¹i ViÖt nam. Trong thêi gian 9 n¨m ®ã, c¸c ng©n hµng Mü cã thÓ thµnh lËp ng©n hµng liªn doanh víi ViÖt nam, trong ®ã phÇn vèn gãp cña Mü kh«ng qu¸ 49% vµ kh«ng kÐm 30%. * C¸c dÞch vô chøng kho¸n: C¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n Mü chØ lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt nam. + C¸c dÞch vô nh : - C¸c dÞch vô kiÕn tróc. 10 - C¸c dÞch vô kü thuËt . - C¸c dÞch vô vi tÝnh vµ c¸c dÞch vô liªn quan. - C¸c dÞch vô t vÊn qu¶n lý . - C¸c dÞch vô nghe nh×n. - C¸c dÞch vô x©y dùng vµ kü thuËt ®ång bé cã liªn quan. - C¸c dÞch vô gi¸o giôc. - C¸c dÞch vô y tÕ. - C¸c dÞch vô du lÞch vµ l÷ hµnh 3 Quan hÖ ®Çu t. * C¸c cam kÕt chung bao gåm : C¸c ho¹t ®éng ®Çu t cña mçi níc ®Òu ®îc ®èi t¸c cam kÕt b¶o hé . ViÖt nam ®¶m b¶o viÖc b¶o hé c¸c c«ng ty Mü kh«ng bÞ sung c«ng c¸c kho¶n ®Çu t cña hä t¹i ViÖt nam. * C¸c chuyÓn kho¶n tµi chÝnh: Cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t Mü ®îc ®em vÒ níc c¸c kho¶n lîi nhuËn vµ c¸c chuyÓn kho¶n tµi chÝnh kh¸c trªn c¬ s¬ ®·i ngé quèc gia. * C¸c biÖn ph¸p ®Çu t liªn quan ®Õn th¬ng m¹i(TRIMS): PhÝa Mü cam kÕt thùc hiÖn ngay tõ ®Çu, ViÖt nam sÏ huû bá c¸c TRIMS kh«ng phï hîp víi c¸c biÖnph¸p ®Çu t liªn quan ®Õn th¬ng m¹i cña WTO trong 5 n¨m nh nh÷ng quy ®Þnh vÒ sè lîng hoÆc gi¸ trÞ s¶n xuÊt) trong níc. * §èi xö quèc gia: ViÖt nam cam kÕt thùc hiÖn chÕ ®é ®èi xö quèc gia víi mét sè ngo¹i lÖ. ViÖc thÈm tra gi¸m s¸t ®Çu t sÏ ®îc lo¹i bá dÇn ®èi víi hÇu hÕt c¸c khu vùc trong giai ®o¹n 2,6,9 n¨m( tuúthuéc vµo lo¹i khu vùc ®Çu t, vÝ dô ®Çu t trong khu C«ng nghiÖp hay trong khu vùc s¶n xuÊt ) tuy nhiªn ViÖt nam vÉn dµnh quyÒn kiÓm tra gi¸m s¸t trong nh÷ng khu vùc ngo¹i lÖ nhÊt ®Þnh... * Lo¹i bá viÖc giíi h¹n ®ãng gãp vèn trong c¸c liªn doanh: Quy ®Þnh hiÖn nay ®èi víi phÇn vèn gãp phÝa Mü trong c¸c C«ng ty liªn doanh Ýt nhÊt ph¶i 30% vèn ph¸p ®Þnh; lo¹i bá nh÷ng quy ®Þnh b¸n cæ phÇn cña Mü cho c¸c ®èi t¸c ViÖt nam. PhÝa Mü cha ®îc thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn vµ cha ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng, cha ®ù¬c mua qu¸ 30% vèn cña mét c«ng ty cæ phÇn. Nh÷ng rµng buéc nµy sÏ ®îc duy tr× trong vßng 3 n¨m sau khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc. * Bé m¸y nh©n sù cña liªn doanh: Trong vßng 3 n¨m huû bá quy ®Þnh vÒ sè thµnh viªn nhÊt ®Þnh ngêi ViÖt nam trong Ban Gi¸m §èc; giíi h¹n m¹nh mÏ c¸c vÊn ®Ò trong ®ã sù nhÊt trÝ cña Ban Gi¸m §èc ph¶i ®îc (vi dô, trong vÊn ®Ò ®ã c¸c thµnh viªn ViÖt nam cã quyÒn phñ quyÕt ); cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t Mü ®îc quyÒn tuyÓn chän c¸c nh©n 11 viªn qu¶n lý kh«ng phô thuéc vµo quèc tÞch. PhÝa ViÖt nam còng cam kÕt ngay sau khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu hùc sÏ lo¹i bá dÇn tÊt c¶ c¸c ®èi xö bÊt c«ng vÒ gi¸ ®èi víi c¸c C«ng ty vµ c¸ nh©n Mü nh phÝ l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i vµ c¸c dÞch vô viÔn th«ng kh¸c, c¸cphÝ vËn t¶i, thuª mín nhµ xëng, trang thiÕt bÞ , gi¸ níc vµ dÞch vô du lÞch. Trong vßng 2n¨m sÏ bá chÕ ®é 2 gi¸ ®èi víi ®¨ng kÝ «t«, dÞch vô c¶ng vµ ®¨ng kÝ ®iÖn tho¹i. Trong vßng 4 n¨m sÏ lo¹i bá chÕ ®é 2 gi¸i ®èi víi mäi hµng ho¸, dÞch vô kÓ c¶ gi¸ ®iÖn hay gi¸ m¸y bay. 4 . QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ. QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®îc ®Ò cËp trong Ch¬ng 2 cña HiÖp ®Þnh. ViÖt nam nhÊt trÝ tu©n thñ hoµn toµn c¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ liªn quan ®Õn th¬ng m¹i(TRIPS) trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trong mét khu«n khæ thêi gian ng¾n bao gåm: ViÖc b¶o hé b¶n quyÒn t¸c gi¶ vµ nh·n hiÖu hµng ho¸ trªn c¬ së TRIPS ®îc thùc thi trong vßng 12 th¸ng; b¶o hé c¸c bÝ mËt th¬ng m¹i vµ b¶n quyÒn trªn c¬ së TRIPS ®îc thùc thi trong vßng 18 th¸ng. ViÖt nam ®ång ý thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p b¶o hé m¹nh mÏ h¬n trong mét sè lÜnh vùc kh¸c nh tÝn hiÖu vÖ tinh mang ch¬ng tr×nh ®· ®îc m· ho¸, b¶o hé b¶n quyÒn ®èi víi ®éng vËt vµ thùc vËt, b¶o hé nh÷ng d÷ liÖu kiÓm tra bÝ mËt ®îc tr×nh cho c¸c ChÝnh phñ . §èi víi trêng hîp b¶o hé tÝn hiÖu vÖ tinh mang ch¬ng tr×nh m· ho¸ sÏ ®îc thùc hiÖn trong giai ®o¹n lµ 30 th¸ng Theo hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng, phÝa Mü cam kÕt thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®îc kÝ kÕt tõ ngµy HiÖp ®Þnh nµy cã hiÖu lùc trõ c¸c nghÜa vô quy ®Þnh t¹i ®iÒu 8 vµ ®iÒu 3.1 liªn quan ®Õn viÖc b¶o hé thiÕt kÕ bè trÝ( topography)m¹ch tÝch hîp ®îc thi hµnh sau 24 th¸ng kÓ tõ ngµy HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc. HiÖp ®Þnh còng quy ®Þnh trêng hîp cã xung ®ét gi÷ac¸c quy ®Þmh cña HiÖp ®Þnh nµy vµ HiÖp ®Þnh gia ChÝnh phñ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vµ ChÝnh phñ Hîp chñng quèc Hoa kú vÒ thiÕt lËp quan hÖ vµ quyÒn t¸c gi¶ ký t¹i Hµ néi ngµy 27/6/97 th× c¸c quy ®Þnh nµy ®îc ¸p dông trrong ph¹m vi xung ®ét. Víi néi dung nh vËy , hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt– Mü cã thÓ mang l¹i nh÷ng lîi Ých g× : Theo nhiÒu nhµ nghiªn cøu th× viÖc thùc thi HiÖp §Þnh Th¬ng M¹i sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých to lín sau ®©y : 1 . H§TM ®îc kÝ kÕt ®· cho phÐp dµnh quy chÕ Tèi huÖ quèc cho nhau mµ quan träng h¬n lµ hµng ho¸ VN sÏ dÔ dµng th©m nhËp vµo thÞ trêng Mü nhiÒu h¬n, lµmt¨ng 12 kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi møc thuÕ suÊt chØ cßn 3% trong khi hiÖn nay ph¶i chÞu tõ 40% ®Õn 80%. 2 . H§TM ViÖt - Mü sÏ më ra mét c¬ héi lµm ¨n cho c¸c nhµ ®Çu t Mü t¹i VN, hä sÏ nhËn ®îc sù trî gióp nhiÒu h¬n n÷a cña ChÝnh Phñ Mü th«ng qua c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông. 3 . H§TM ViÖt – Mü sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Mü cã thÓ nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng VN cã lîi thÕ nh : dÇu th«, dÖt may, giÇy dÐp mµ tríc ®©y Mü mua ë VN kh«ng nhiÒu . 4 . §Ó thùc thi ®îc H§TM, hÖ thèng ph¸p luËt cña VN cÇn ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. §iÒu ®ã sÏ lµm cho m«i trêng ®Çu t cña VN hÊp dÉn h¬n, ch¼ng nh÷ng ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t Mü mµ cßn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t níc kh¸c. 5 . H§TM ViÖt – Mü t¹o ra c¬ héi lín ®Ó VN ra nhËp WTO v× nguyªn t¾c cña tæ chøc nµy ®· ®îc hai bªn lÊy lµm nÒn t¶ng cho qu¸ tr×nh ®µm ph¸n. 6 . H§TM ®îc kÝ kÕt gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña VN trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi v× giê ®©y VN ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó th©m nhËp vµo mét thÞ trêng lín nhÊt mµ hÖ thèng luËt lÖ, cung c¸ch lµm ¨n hÕt søc chÆt chÏ, tinh vi. 7 . H§TM ViÖt –Mü më ra mét c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp VN ph¶i nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh häc tËp mét c¸ch lµm ¨n bµi b¶n, phï hîp víi luËt lÖ kinh doanh quèc tÕ. 8 . H§TM cã hiÖu lùc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp Mü ®Çu t vµo VN nhiÒu h¬n tõ ®ã VN cã thÓ tiÕp thu c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kÜ thuËt hiÖn ®¹i, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H®Êt níc. 9 . H§TM sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn chØnh hÖ thèng lÜnh vùc ho¹t ®éng dÞch vô nh viÔn th«ng, b¶o hiÓm, tµi chÝnh, ng©n hµng ...V× mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña hiÖp ®Þnh lµ sau mét n¨m khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, c¸c nhµ ®Çu t Mü sÏ khai th¸c tèi ®a ho¹t ®éng dÞch vô ë VN, mét lÜnh vùc ®îc xem lµ yÕu trong c¬ cÊu kinh tÕ. Trong khi ®ã ë Mü, dÞch vô chiÕm ®Õn 60-70 % GDP vµ ph¸t triÓn rÊt m¹nh nhê ®ã mµ ngêi d©n VN sÏ ®îc hëng c¸c dÞch vô tèt h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t Mü cung cÊp. 10 . §Ó cã mét lîng hµng lín xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü, nhÊt lµ nh÷ng mÆt hµng sö dông nhiÒu lao ®éng còng nh c¸c nhµ ®Çu t Mü sÏ vµo VN nhiÒu h¬n tÊt c¶ sÏ t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm h¬n mét khi HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i cã hiÖu lùc, gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n sè vµ viÖc lµm ë VN. 11 . H§TM më ra mét c¬ héi lùc lîng ViÖt KiÒu ®ang lµm ¨n sinh sèng ë Mü, ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng cña hä ®Ó x©y dùng quª h¬ng. 13 12 . H§TM cã hiÖu lùc, mèi quan hÖ ViÖt –Mü theo ®ã sÏ cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt: Ngêi Mü sÏ ®Õn VN nhiÒu h¬n nhê ®ã mµ ngµnh du lÞch sÏ ph¸t triÓn. Tr¸i l¹i, ngêi VN còng sÏ ®Õn Mü nhiÒu h¬n ®Ó quan s¸t, häc tËp, tiÕp thu nh÷ng tiÕn bé khoa häc mµ Mü ®¹t ®îc ....TÊt c¶ sÏ lµm cho mèi quan hÖ ViÖt –Mü ph¸t triÓn lªn mét tÇm cao míi. IV c¬ chÕ qu¶n lý cña Mü ®èi víi hµng nhËp khÈu : Ho¹t ®éng nhËp khÈu vµo Mü chÞu sù qu¶n lý b»ng mét hÖ thèng luËt chÆt chÏ , chi tiÕt thång qua 5 c¬ quan c¬ b¶n ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn ngo¹i th¬ng Mü . ViÖc n¾m ch¾c c¬ chÕ qu¶n lý hµng nh©p khÈu cña Mü cho phÐp ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i phÊp th©m nhËp thÞ trêng Mü cã hiÖu qu¶ . 1 . Mét sè luËt c¬ b¶n ®iÒu tiÕt hµng nhËp khÈu vµo Mü :  luËt thuÕ suÊt n¨m 1930 ra ®êi nh»m ®iÒu tiÕt hµng ho¸ nhËp khÈu vµo Mü , b¶o vÖ chèng l¹i viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ gi¶ vµ quy ®Þnh møc thuÕ rÊt cao ®èi víi hµng nhËp khÈu .  luËt bu«n b¸n n¨m 1974 ®Þnh híng cho c¸c ho¹t ®éng bu«n b¸n , ®¹o lu¹t nµy g©y ra nhiÒu bÊt lîi cho hµng ho¸ nhËp khÈu vµo Mü v× hµng ho¸ cña Mü ®· ®îc ChÝnh phñ Mü b¶o hé sau lng .  hiÖp ®Þnh bu«n b¸n n¨m 1979 bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n vÒ sù b¶o trî cña ChÝnh phñ ®èi víi c¸c chíng ng¹i kü thuËt trong bu«n b¸n , c¸c söa ®æi thuÕ bï trõ vµ thuÕ chèng hµng thõa Õ . HiÖp ®Þnh nµy ®îc th«ng qua t¹i vßng ®µm ph¸n Tokyo cña GATT.  LuËt tæng hîp vÒ bu«n b¸n vµ c¹nh tranh n¨m 1988 Tæng thèng Mü tham gia t¹i vßng ®µm ph¸n Uruguay ®ång thêi thiÕt lËp c¸c thñ tôc ®Æc biÖt ( Super 301 ) cho phÐp Mü ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trõng ph¹t ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh kh«ng chÞu më cöa cho hµng ho¸ Mü vµo vµ vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña Mü . 2 . Mét sè tæ chøc liªn quan tíi luËt th¬ng m¹i cña Mü : LuËt th¬ng m¹i cña Mü ®îc thi hµnh bëi nhiÒu tæ chøc , c¬ quan nhng chñ yÕu lµ 5 c¬ quan sau ;  Uû ban th¬ng m¹i quèc tÕ (ITC) vµ phßng th¬ng m¹i quèc tÕ (ITA) ®©y lµ c¬ quan cã liªn quan ®Ðn viÖc quy ®Þnh cã ®¸nh thuÕ hµng thõa Õ hay kh«ng . 14  §¹i diÖn th¬ng m¹i Mü (USTR) lµ n¬i tiÕp xóc cña ngêi muèn ®iÒu tra vÒ c¸c vi ph¹m HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i .  C¬ quan qu¶n lý thùc phÈm vµ thuèc men (FDA) .  C¬ quan b¶o vÖ m«i trêng (EPA) lµ c¬ quan thiÕt lËp vµ gi¸m s¸t c¸c tiªu chuÈn chÊt lîng kh«ng khÝ , níc , ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt th¶i …  Côc h¶i quan Mü (USCD) lµ c¬ quan thuéc bé ng©n khè cã nhiÖm vô tÝnh thuÕ vµ thu lÖ phÝ ®¸nh vµo thuÕ nhËp kh©ñ . 3 . ThuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ vµo Mü :  BiÓu thuÕ nhËp khÈu ; [4;25] lµ néi dung quan träng nhÊt trong luËt thuÕ cña Mü . BiÓu thuÕ nµy cã h¬n 1600 trang , liÖt kª chi tiÕt c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt nhËp khÈu vµo Mü , trong ®ã cã cét thuÕ suÊt dµnh cho hµng ho¸ nhËp khÈu tõ nh÷ng níc kh«ng cã quy chÕ th¬ng m¹i  H¹n ng¹ch thuÕ quan ; Mü ¸p dông h¹n ng¹ch ®Ó kiÓm so¸t vÒ khèi lîng hµng nhËp khÈu trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh . PhÇn lín h¹n ng¹ch nhËp khÈu do Côc H¶i quan qu¶n lý vµ chia lµm hai lo¹i . H¹n ng¹ch thuÕ quan vµ h¹n ng¹ch tuyÖt ®èi : Mét sè mÆt hµng khi nhËp khÈu vµo Mü ph¶i cã h¹n ng¹ch nh ; s÷a , kem vµ c¸c lo¹i cam ,quýt , « liu , xi r« , ®êng mËt ,… h¹n ng¹ch tuyÖt ®èi ¸p dông cho c¸c lo¹i thøc ¨n gia sóc , s¶n phÈm thay thÕ b¬ , s¶n phÈm cã chøa 45% b¬ trë lªn , pho m¸t ®îc lµm tõ s÷a chua diÖt khuÈn … cån etylen vµ hçn hîp cña nã dïng lµm nguyªn liÖu .  ¸p m· thuÕ nhËp khÈu ; luËt ph¸p Mü cho phÐp chñ hµng ®îc phÐp xÕp h¹n ng¹ch thuÕ cho c¸c mÆt hµng nhËp khÈu vµ nép thuÕ theo kª khai , do ®ã ngêi nhËp hµng cÇn ph¶i hiÓu nguyªn t¾c xÕp lo¹i .  §Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu ; nguyªn t¾c chung lµ ®¸nh thuÕ theo gi¸ giao dÞch ë ®©y kh«ng ph¶i lµ gi¸ theo ho¸ ®¬n mµ ph¶i céng thªm nhiÒu thø kh¸c , nh tiÒn ®ãng gãi , tiÒn hoa hång cho trung gian … Ngoµi ra gi¸ giao dÞch ®Ó ®¸nh thuÕ kh«ng tÝnh phÝ vËn chuyÓn vµ phÝ b¶o hiÓm l« hµng … 4 . Quy ®Þnh vÒ xuÊt xø hµng nhËp khÈu ®a vµo Mü : ViÖc xuÊt xø rÊt quan träng v× hµng nhËp khÈu ë nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn hoÆc nh÷ng níc ®· ký hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i víi Mü sÏ ®îc hëng thuÕ suÊt thÊp h¬n . 15 XuÊt xø cña mÆt hµng ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c biÕn ®æi phÇn lín vÒ gi¸ trÞ , vµ ®îc ®Þnh nghÜa nh sau : “ S¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh thuéc níc gèc lµ níc cuèi cïng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm víi du lÞch s¶n phÈm ®· biÕn d¹ng ®Ó mang tªn míi vµ cã ®Æc tÝnh sö dông míi ” . Khi xuÊt khÈu vµo Mü , muèn ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i theo níc xuÊt xø , luËt Mü quy ®Þnh trªn s¶n phÈm ph¶i ghi nh·n cña níc xuÊt xø vµ chØ b¾t buéc víi s¶n phÈm hoµn chØnh , khi nhËp vµo Mü cã thÓ b¸n th¼ng cho ngêi tiªu dïng , ®ång thêi hµng ho¸ gèc tõ Mü khi chuyÓn sang níc kh¸c ®Ó gia c«ng , s¾p xÕp l¹i vµ ®ãng gãi khi nhËp khÈu trë l¹i Mü sÏ kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ nhËp khÈu cho phÇn nguyªn liÖu cã nguån gèc tõ Mü . 5 . Quy ®Þnh vª nh·n hiÖu nhËp khÈu vµo Mü : Mäi hµng ho¸ khi nhËp khÈu vµo Mü ph¶i cã nh·n m¸c râ rµng , cã xuÊt xø ngo¹i quèc , kh«ng tÈy xo¸ … vµ ph¶i ® îc ®¨ng ký t¹i Côc h¶i quan Mü , ®ù¬c lu gi÷ theo quy ®Þnh , hµng ho¸ cã nh·n hiÖu gi¶ sÏ bÞ tÞch thu sung c«ng .  Xö lý vi ph¹m : hµng nhËp khÈu vµo Mü ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh nÕu kh«ng sÏ bÞ ph¹t møc 10% gi¸ trÞ l« hµng (Advalorem) vµ ph¶i thùc hiÖn thªm mét sè yªu cÇu n÷a . Hµng nhËp khÈu kh«ng ghi tªn nh·n m¸c sÏ bÞ tÞch thu t¹i tr¹m h¶i quan Mü cho ®Õn klhi ngêi nhËp khÈu thu xÕp t¸i xuÊt trë l¹i , nÕu cè t×nh vi ph¹m sÏ bÞ ph¹t tiÒn 5000 USD hoÆc bá tï díi 1 n¨m . 6 . C¸c quy ®Þnh ®èi víi mét sè mÆt hµng khi nhËp khÈu vµo Mü : Côc h¶i quan Mü kiÓm so¸t hµng DÖt may nhËp khÈu vµo Mü yªu cÇu ph¶i ghi râ tem , m¸c theo quy ®Þnh , c¸c thµnh phÇn sîi ®îc sö dông cã tû träng trªn 5% s¶n phÈm ph¶i ghi râ tªn , c¸c lo¹i nhá h¬n 5% ph¶i ghi lµ “ c¸c lo¹i sîi kh¸c ” . ph¶i ghi tªn h·ng s¶n xuÊt , sè ®¨ng ký do Côc h¶i quan Mü cÊp . Hµng n«ng s¶n khi nhËp khÈu vµo Mü ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña bé n«ng nghiÖp Mü , qua c¬ quan gi¸m ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm tríc khi lµm thñ tôc h¶i quan . C¸c s¶n phÈm sau khi qua c¬ quan gi¸m ®Þnh cßn ph¶i qua gi¸m ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý thùc phÈm vµ dîc phÈm (FDA) . Rau, qu¶, h¹t, cñ c¸c lo¹i khi nhËp khÈu vµo Mü ph¶i ®îc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chñng lo¹i , kÝch cì , ®é chÝn . C¸c mÆt hµng nµy ph¶i qua c¬ quan gi¸m ®Þnh an toµn thùc phÈm thuéc USDA ®Ó cã x¸c nhËn lµ phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn nhËp khÈu . 16 H¶i s¶n khi nhËp khÈu vµo Mü ph¶i theo c¸c quy ®Þnh cña National Fisheries Servies thuéc Côc qu¶n lý m«i trêng kh«ng gian vµ biÓn thuéc bé th¬ng m¹i Mü . KÕt luËn ch¬ng I Mü lµ níc cã nÒn kinh tÕ lín nhÊt toµn cÇu , chi phèi rÊt m¹nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi , ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang níc Mü ch¼ng nh÷ng gióp t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Viªt nam , mµ cßn gióp chóng ta héi nhËp nhanh trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ . Mü lµ mét thÞ trêng réng lín vµ cã nhu cÇu ®a d¹ng còng nh tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt , cho nªn muèn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang Mü c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam kh«ng chØ dùa vµo quy chÕ tèi huÖ quèc trong HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt –Mü ®· ký kÕt mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cßn ph¶i nghiªn cøu kinh nghiÖm th©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ trêng Mü cña c¸c níc . Trong ®ã cã nh÷ng kinh nghiÖm nh : N©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña hµng nhËp khÈu vµo Mü , sö dông ngo¹i kiÒu ®Ó th©m nhËp , ®Çu t vµo c¸c níc gÇn Mü , thu hót vèn ®Çu t … §ång thêi ph¶i n¾m v÷ng vµ th êng xuyªn cËp nhËt vÒ quy chÕ nhËp khÈu hµng hãa cña Mü , ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thuÕ nhËp khÈu ; quy ®Þnh vÒ xuÊt xø hµng nhËp khÈu ; quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña hµng ho¸ ; c¸c tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh ®èi víi hµng nhËp khÈu vµo Mü . Ch¬ng Ii : c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi viÖc XK hµng ho¸ vn sang mü I. tÝnh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ vn sang mü 1. Giai ®o¹n tríc khi Mü bá cÊm vËn chèng viÖt nam Nh×n tõ gãc ®é lÞch sö , quan hÖ th¬ng m¹i ViÖt – Mü ®· b¾t ®Çu c¸ch ®©y h¬n 150 n¨m , víi nh÷ng th¬ng vô lÎ tÎ . ThËm chÝ ngay trong thêi k× Hoa k× ®¬n ph¬ng ¸p ®Æt lÖnh cÊm vËn ®èi víi viÖt nam ( Tõ 5/ 64 – 2/94 ) th«ng qua con ®êng gi¸n tiÕp , ViÖt nam cã thÓ xuÊt khÈu sang Mü tuy r»ng kh«ng ®¸ng kÓ . Thêi kú 1986 – 1989 xuÊt khÈu cña ViÖt nam sang Hoa k× gÇn nh b»ng kh«ng . Nhng ®Õn n¨m 17 1990 , ViÖt nam xuÊt sang Hoa k× mét lîng hµng trÞ gi¸ kho¶ng 5000USD , n¨m 1991 t¨ng lªn 9000USD , n¨m 1992 t¨ng lªn 11000USD vµ n¨m 1993 lµ 58000USD 2. Giai ®o¹n sau khi Mü bá lÖnh cÊm vËn chèng ViÖt Nam Ngµy 3/2/1994 . Tæng thèng Clinton chÝnh thøc tuyªn bè b·i bá lÖnh cÊm vËn ®èi víi viÖt nam . TiÕp ®ã Bé th¬ng m¹i Mü chuyÓn ViÖt nam tõ nhãm Z ( gåm B¾c TriÒu Tiªn , ViÖt Nam , Cuba ) lªn nhãm Y – lµ nhãm Ýt h¹n chÕ vÒ th¬ng m¹i h¬n ( gåm M«ng Cæ , Lµo , Campuchia , ViÖt Nam , cïng mét sè níc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò ) . Bé v©n t¶i vµ Th¬ng m¹i Mü còng bá lÖnh cÊm vËn tµu biÓn vµ m¸y bay Mü vËn chuyÓn hµng ho¸ sang ViÖt Nam ®îc nhËp c¶nh Mü . Trong n¨m nµy th× ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Hoa Kú lîng hµng ho¸ trÞ gi¸ 50,5 triÖuUSD ( Trong ®ã hµng n«ng nghiÖp chiÕm 38,3 triÖu USD tøc 76% gi¸ trÞ suÊt khÈu sang hoa kú ) vµ hµng phi n«ng nghiÖp chiÕm 12,15 triÖu USD (24%) Ngµy 11/7/1995 Hoa kú tuyªn bè b×nh thêng ho¸ quan hÖ ngo¹i giao víi ViÖt Nam . N¨m 1995 , ViÖt nam xuÊt khÈu sang hoa kú 200 triÖu USD ( gÊp 4 lÇn n¨m 1994 ) trong ®ã hµng n«ng nghiÖp lµ 152USD ( chiÒm 76% gi¸ trÞ xuÊt khÈu sang Hoa kú ) hµng phi n«ng nghiÖp chiÕm 48 triÖu USD(24%) N¨m 1996 lµ n¨m hai níc b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng . XuÊt khÈu ®¹t 306 triÖu USD trong n¨m nµy . N¨m 1997 , §¹i sø Mü vµ §¹i sø ViÖt Nam nhËm chøc t¹i Thñ §« mçi níc , ®ång thêi hai níc tho¶ thuËn thiÕt lËp quan hÖ song ph¬ng vÒ b¶n quyÒn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm trÝ tuÖ cã mÆt t¹i thÞ trêng ViÖt Nam . XuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong n¨m nµy sang Mü ®¹t 372 triÖu USD . Hµng n«ng nghiÖp chiÕm 46% ( 106,5 triÖu USD ) hµng phi n«ng nghiÖp ®¹t 54% ( 126,203triÖu USD ). N¨m 1998 vµ 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam sang Hoa Kú tiÕp tôc t¨ng ®¹t 519,5 triÖu USD vµ 601,9 triÖu USD . N¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Hoa Kú ®¹t 827,4 triÖu USD, t¨ng 37,4% so víi n¨m 1999. Riªng quý I n¨m 2001xuÊt khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam sang Hoa Kú ®¹t 74,4 triÖu USD ( so víi 46,4 triÖu USD cïng kú n¨m 2000 ) THùC TR¹NG XUÊT KHÈU MéT Sè MÆT HµNG CHñ LùC CñA VIÖT NAM SANG HOA Kú 18  THUû S¶N Mü lµ níc nhËp khÈu thuû s¶n lín thø hai trªn thÕ giíi sau NhËt B¶n C¸c lo¹i thuû s¶n nhËp khÈu nhiÒu lµ : T«m , t«m hïm, sß , cua ,trong ®ã t«m cã gi¸ trÞ lín nhÊt ( trªn 2 tû USD/n¨m ).N¨m 1992 Mü nhËp 4,8 tû USD thuû s¶n c¸c lo¹i . N¨m 1998 con sè nµy ®· t¨ng lªn 6,7 tû USD t¨ng 40% so víi n¨m 1992 . N¨m 1999 nhËp khÈu thuû s¶n vµo Mü t¨ng lªn møc kû lôc 9,3 tû USD . ViÖt Nam b¾t ®Çu xuÊt khÈu thuû s¶n vµo Mü n¨m1994 , nhng víi kim ng¹ch rÊt nhá bÐ lµ 6 triÖu USD . Tuy nhiªn , ®©y lµ mÆt hµng cã tèc ®é xuÊt khÈu t¨ng nhanh nhÊt trong c¸cmÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam sang Mübëi v× viÖt nam cha ®îc hëng chÕ ®é MFN cña Mü nhng møc chªnh lÖch gi÷a møc thuÕ phi MFN vµ møc MFN lµ kh«ng lín l¾m . ( b¶ng 1 ) B¶ng 1 : Møc thuÕ nhËp khÈu cña Mü ®èi víi hµng thuû s¶n nhËp khÈu vµo Mü Tªn hµng ThuÕ suÊt MFN C¸ sèng T«m c¸c lo¹i Nghªu , sß C¸ t¬i, íp l¹nh , íp ®«ng C¸ sau khi c¾t bá phi-lª, íp ®«ng ThÞt cua èc C¸ kh« , íp muèi , x«ng khãi Nguån : Bé Th¬ng m¹i 0% 0% 0% 0% 0% 7,5% 5% 4-7% ThuÕ suÊt phi MFN 0% 0% 0% 0-5,5cents/kg 2,2-4,4cents/kg 15% 20% 25-30% NÕu gi¸ trÞ xuÊt khÈu mÆt hµng thuû s¶n sang Mü n¨m 1995 míi lµ 16,8 triÖu USD th× n¨m 1996 ®· t¨ng lªn 28,5 triÖu USD vµo n¨m 1997 lµ 46,3 triÖu USD . Gi¸ trÞ xuÊt khÈu n¨m 1998 lµ 80,6 triÖu USD t¨ng 89% so víi n¨m 1997 . Trong giai ®o¹n 1995-1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu thñy s¶n sang Mü t¨ng 6,5lÇn , tõ 16,8 triÖu USD lªn 108,1 triÖu USD .N¨m 2000 mÆt hµng nµy vÉn d÷ vÞ trÝ hµng ®Çu trong danh s¸ch hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü víi kim ng¹ch 242,9 triÖu USD chiÕm 29,3% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü . ( b¶ng 2 ) 19 Trong c¸c mÆt hµng thuû s¶n ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo Mü th× t«m vµ cua vÉn lµ c¸c mÆt hµng chñ lùc ®Æc biÖt lµ t«m . n¨m 1997 ViÖt Nam xuÊt khÈu ®îc 3074 tÊn t«m trÞ gi¸ 31,32 triÖu USD chiÕm 73,69% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü .N¨m 1998 trÞ gi¸ nµy lªn tíi 66,89 triÖu USD t¬ng ®¬ng 6125,7 tÊn , n©ng tû träng t«m lªn 83% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü trong n¨m . N¨m 1999 tû träng trªn vÉn ®îc gi÷ v÷ng víi 9100 tÊn t«m , trÞ gi¸ 96,5 triÖu USD . Nh vËy tuy ®Õn víi thÞ truêng Mü h¬i muén nhng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thuû s¶n kh«ng ngõng t¨ng trong mÊy n¨m qua . Theo FAO : N¨m 1998 ViÖt Nam ®øng thø 10 trong 130 níc xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ trêng Mü vµ tíi th¸ng 4 n¨m 2000 ViÖt Nam ®øng ë vÞ trÝ thø 8 .  Cµ PH£ MÆc dï ch©u Mü lµ n¬i trång cµ phª nhiÒu nhÊt trªn thÕ giíi trong ®ã Braxin vµ Colobia chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu , tiÕp theo c¸c lµ níc Nam Mü kh¸c nhng Mü còng lµ níc nhËp khÈu cµ phª nhiÒu nhÊt trªn thÕ giíi ( chiÕm 25-30% sè lîng cµ phª nhËp khÈn trªn thÕ giíi ) cho lªn ngoµi nguån tõ Ch©u Mü , Mü cßn nhËp khÈu tõ mét sè ch©u lôc kh¸c vµ nhiÒu nhÊt tõ Ch©u ¸ . Hµng n¨m kim ng¹ch nhËp khÈu cña Mü vÒ cµ phª lªn tíi 3 tû USD . Cµ phª lu«n lµ mÆt hµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu kh¸ cao cña ViÖt Nam sang thÞ tr êng Mü . Së dÜ lµ cµ phª n»m trong nhãm hµng mang m· sè : 09-0111 ( cµ phª , chÌ , gia vÞ ) lµ nhãm ®îc Mü khuyÕn khÝch nhËp khÈu nªn møc thuÕ nhËp khÈu vµo lµ 0% kÓ c¶ ®èi víi hµng cña ViÖt Nam ( cha ®îc hëng MFN ) . N¨m 1994 ViÖt Nam b¾t ®Çu xuÊt khÈu cµ phª sang Mü vµ ®¹t ngay 30 triÖu USD . Trong 2 n¨m sau khi Mü bá lÖnh cÊm vËn 1994vµ 1995 cµ phª lu«n chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü ; N¨m 1994 chiÕm 59,4% n¨m 1995 chiÕm 72,6% N¨m 1996 , tû träng nµy kh«ng cßn cao nh 2 n¨m tríc ,chØ cßn 34,4% mµ nguyªn nh©n mét mÆt lµ do gi¸ cµ phª trªn thÕ giíi trong n¨m 96 gi¶m m¹nh so víi n¨m 95 , mÆt kh¸c lµ do trong n¨m 1996 , tû träng nhãm nhiªn liÖu kho¸ng vµ dÇu th« cña ViÖt Nam xuÊt khÈu xang Mü t¨ng m¹nh . Tuy nhiªn , kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam sang Mü cßn phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ cµ phª . N¨m 1999 gi¸ cµ phª gi¶m nhiÒu so víi n¨m 1998 , cïng víi chÌ vµ mét sè gia vÞ , nhãm hµng nµy n¨m 1998 ®¹t 147,9triÖu USD , nhng n¨m 1999 chØ cßn 117,7 triÖu USD . §Õn liªn vô 1999-2000 kim ng¹ch nhËp khÈu cµ phª ViÖt 20
- Xem thêm -