Tài liệu Xk - công ty dệt hải phòng

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn Mét T T LuËn v¨n tèt Lêi nãi ®Çu õ sau ®¹i héi §¶ng VI ®Õn nay®Õn nay, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®ang tõng b-íc chuyÓn m¹nh sang c«ng nghiÖp ho¸, x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi.ViÖc cam kÕt thùc hiÖn CEPT/AFTA víi t- c¸ch lµ mét thµnh viªn cña ASEAN, trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña APEC th¸ng 11/1998 còng nh- viÖc sÏ lµ thµnh viªn cña WTO trong t-¬ng lai vµ viÖc ký kÕt ®µm ph¸n hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt- Mü s¾p tíi. Mèi quan hÖ th-¬ng m¹i nµy, bao giê còng mang tÝnh c¹nh tranh gay g¾t, võa lµ c¬ héi võa lµ th¸ch thøc. §ã lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô ®¸p øng ®ñ nhu cÇu tr-íc søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c n-íc cã nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. XÐt trªn gãc ®é Ngµnh DÖt May ViÖt Nam, víi sù nç lùc cè g¾ng cña c¸c doanh nghiÖp, -íc tÝnh n¨m nay, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng DÖt-May cã thÓ ®¹t tíi møc kû lôc míi lµ 1,7 tû USD, ®¹t ng«i ¸ qu©n vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tuy nhiªn sau nhiÒu n¨m phÊn ®Êu míi chØ ®¹t 30%, mµ theo ®¸nh gi¸ cña Bé C«ng NghiÖp, nÕu cã thÞ tr-êng xuÊt khÈu cã thÓ ®¹t tíi 2,5 - 2,7 tû $. §µnh r»ng vÒ ph-¬ng diÖn c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cã tíi 2/3 doanh nghiÖp DÖt -May ViÖt Nam cã thÓ s¸nh ngang víi c¸c n-íc trong khu vùc. Do ®ã Ngµnh DÖt May nãi chung còng nh- C«ng Ty DÖt H¶i Phßng nãi riªng thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l-îc thÞ tr-êng, cã ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ n-íc ngoµi cïng lo¹i. Lé tr×nh ViÖt Nam tham gia vµo AFTA, APEC vµ WTO, lµ mét c¬ héi còng nh- th¸ch thøc lín mang tÝnh sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp tham gia xuÊt nhËp khÈu trong ®ã cã C«ng Ty DÖt H¶i Phßng . n-íc. Mét trong nh÷ng lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu gióp cho nÒn kinh tÕ cã ®-îc mét tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh ®ã lµ ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. ViÖt Nam víi nÒn t¶ng ph¸t triÓn lµ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬ së h¹ rong qu¸ tr×nh héi nhËp mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 2 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®· buéc chóng ta ph¶i ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt tÇng thÊp kÐm, céng thªm ¸p lùc d©n sè th× nh÷ng ngµnh cã hµn l-îng khoa häc kü thuËt thÊp nh- ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn mµ ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp dÖt may. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua, ®· kh¶ng ®Þnh vÞ thÕ cña ngµnh DÖt may ViÖt Nam, lµ mét trong nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu mang l¹i nguån thu ngo¹i tÖ chñ yÕu cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n-íc. Ngµnh dÖt may còng lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®¹t chØ tiªu tæng kim ng¹ch trªn mét tû USD cña ViÖt Nam lµ ngµnh ®øng thø hai vÒ tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªm, cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña ngµnh dÖt may th× nh÷ng doanh nghiÖp trong n-íc tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong ®ã cã c«ng ty DÖt H¶i Phßng còng béc lé kh«ng Ýt nh÷ng khuyÕt ®iÓm mµ trong thêi gian tíi cÇn cã biÖn ph¸p kh¸c phôc. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng víi sù gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, c¸c phßng ban trong C«ng ty, cïng víi sù nghiªn cøu nghiÖp vô cã chän läc còng nh- ý muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá kiÕn thøc cña m×nh vµo gi¶i quÕt nh÷ng khã kh¨n trong c«ng ty, t«i ®± chän ®Ò t¯i “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng ” víi kÕt cÊu cña luËn v¨n bao gåm c¸c phÇn: Ch-¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng . Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng . mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 3 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng LuËn v¨n tèt Trang 4 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt PhÇn Hai phÇn néi dung ch-¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu I. vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu . 1. vÞ trÝ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong doanh nghiÖp. X uÊt khÈu lµ viÖc cung cÊp hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cho n-íc ngoµi trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n. C¬ së cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng mua b¸n vµ trao ®æi hµng ho¸ (Bao gåm c¶ hµng ho¸ h÷u h×nh vµ hµng ho¸ v« h×nh) trong n-íc. Nh- vËy, XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ nh-ng nã v-ît qua khái biªn giíi quèc gia. §øng trªn gãc ®é cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× xuÊt khÈu lµ mét kh©u quan träng vµ lµ môc tiªu cña s¶n xuÊt kinh doanh. XuÊt khÈu lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu tæ chøc tèt sÏ kÝch thÝch s¶n xuÊt gãp phÇn lµm ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn (tiÒn) xuÊt khÈu còng nh- tiªu thô võa lµ giai ®o¹n cuèi cïng võa lµ giai ®o¹n kÕt thóc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nµy ®Ó tiÕp tôc vËn ®éng sang mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸c trong vßng tuÇn hoµn vèn. (T-H) §èi t-îng lao ®®éng T- liÖu lao ®éng Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (T-H) §èi t-îng Qu¸ tr×nh tiªu thô (xuÊt khÈu ) lao ®éng mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 5 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong ®ã LuËn v¨n tèt T: TiÒn H: Hµng ë tÇm vÜ m« : §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, Nhµ n-íc cßn t¹o ®iÒu kiÖn m«i tr-êng ph¸p lý thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng b»ng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch nh-: chÝnh s¸ch ®Çu t-, chÝnh s¸ch -u ®·i, c¸c hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan ...th«ng qua ®ã ®Ó ®iÒu tiÕt c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän gãp phÇn vµo c«ng cuéc HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. 2. vai trß cña xuÊt khÈu - XuÊt khÈu lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi vµ cã c¸c chøc n¨ng chñ yÕu sau: + T¹o vèn cho qu¸ tr×nh ®Çu t- trong n-íc bëi xuÊt khÈu t¹o ra nguån thu ngo¹i tÖ chñ yÕu cho quèc gia. + ChuyÓn ho¸ gi¸ trÞ sö dông, lµm thay ®æi c¬ cÊu vËt chÊt gi¸ trÞ sö dông cña tæng s¶n phÈm x· héi. + Gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ b»ng viÖc t¹o m«i tr-êng thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh . - XuÊt khÈu thùc hiÖn chøc n¨ng l-u th«ng hµng ho¸ tõ trong n-íc sang c¸c n-íc kh¸c vµ cã nhiÖm vôvai trß chñ yÕu sau: + N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thóc ®Èy qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n-íc. Trong nÒn kinh tÕ më, xuÊt khÈu cßn ®-îc sö dông nh- mét c«ng cô thóc ®Èy qu¸ tr×nh liªn kÕt kinh tÕ ë trong n-íc vµ n-íc ngoµi, thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ néi bé trong n-íc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu . mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 6 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt + Gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi quan träng cña ®Êt n-íc: vèn, viÖc lµm, sö dông tµi nguyªn cã hiÖu qu¶. ë n-íc ta hiÖn nay, nÒn kinh tÕ cßn l¹c hËu viÖc xuÊt khÈu chñ yÕu lµ tµi nguyªn th« hoÆc qua s¬ chÕ vµ c¸c s¶n phÈm n«ng, l©m, thuû s¶n, tû träng hµng c«ng nghiÖp ch-a cao.Trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng mang tÝnh lao ®éng thuÇn tuý nh- c¸c s¶n phÈm dÖt may, thñ c«ng mü nghÖ... + §¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a nÒn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. NÒn kinh tÕ quèc tÕ còng nh- nÒn kinh tÕ ë mçi n-íc vËn ®éng theo nhiÒu xu h-íng chung vµ còng cã nhiÒu lîi Ých gièng nhau, song còng cã nh÷ng tiÒm n¨ng vµ nh÷ng xu h-íng bÊt æn, cho nªn søc m¹nh cña mét nÒn kinh tÕ nÒn t¶ng ph¶i lµ sù ®éc lËp chñ quyÒn an ninh quèc gia. §èi víi n-íc ta cÇn ph¸t huy hÕt lîi thÕ cã s½n vµ t¹o ra nh÷ng chç ®øng míi trªn nh÷ng thÞ tr-êng æn ®Þnh. II. c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu C«ng t¸c xuÊt khÈu liªn quan ®Õn nhu cÇu thÞ tr-êng, tËp qu¸n tiªu dïng trong vµ ngoµi n-íc còng nh- c¸c chÝnh s¸ch thuÕ quan, phi thuÕ quan cña nhµ n-íc ë c¸c møc ®é kh¸c nhau trong ®ã gåm: 1.c¸c nh©n tè kh¸ch quan 1.1 YÕu tè cung cÇu cña thÞ tr-êng . C¨n cø vµo tõng chñ thÓ tham gia nhÊt ®Þnh mµ cã thÓ chia thÞ tr-êng thÕ giíi thµnh: thÞ tr-êng quèc tÕ khu vùc, thÞ tr-êng trong tõng tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ (thÞ tr-êng EU, thÞ tr-êng c¸c n-íc ASEAN...). Më mçi thÞ tr-êng nhu cÇu s¶n phÈm l¹i th-êng rÊt kh¸c nhau vÒ chÊt l-îng, quy c¸ch còng mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 7 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nh- mÉu m·. Do ®ã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp khi muèn th©m nhËp vµo thÞ tr-êng nµo cÇn ph¶i nghiªn cøu kü ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña thÞ tr-êng ®ã. Vi dô: NhËt B¶n ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng n-íc trªn thÕ giíi ®ßi hái chÊt l-îng s¶n phÈm cao nhÊt, gåm c¶ ®é bÒn vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. ThÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng b¾t chñ yÕu b¾t nguån tõ truyÒn thèng vµ ®iÒu kiÖn cña NhËt B¶n,. §©y lµ trë thµnh yÕu tè quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh tiªu dïng s¶n phÈm hµng ho¸. Do khñng ho¶ng kinh tÕ gÇn ®©y nªn ng-êi tiªu dïng NhËt B¶n thÝch mua hµng ho¸ cã gi¸ trÞ hîp lý. nh-ngTuy nhiªn xÐt vÒ mÆt chÊt l-îng hµng ho¸ tiªu dïng th× ng-êi NhËt B¶n cã ®ßi hái cao nhÊt trªn thÕ giíi.... Sau khi n¾m v÷ng c¸c thãi quen, tËp qu¸n tiªu dïng ë mçi thÞ tr-êng doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l-îc c¹nh tranh mét c¸ch hoµn h¶o. ThÞ tr-êng ë mçi n-íc cã thÓ biÕn ®éng tuú theo thu nhËp cña ng-êi d©n, tËp qu¸n, thÞ hiÕu tiªu dïng còng nh- nh÷ng biÕn ®éng ë tõng thêi kú. 1.2 YÕu tè vÒ hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan. ThuÕ quan lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu ®¸nh vµo hµng ho¸ khi qua cöa khÈu cña mét n-íc.Trªn thùc tÕ khi ®¸nh thuÕ cã hai môc ®Ých: cã thÓ lµ môc ®Ých tµi chÝnh vµ còng cã thÓ lµ môc ®Ých b¶o hé,. cC¶ hai môc ®Ých nµy ®Òu cã ¶nh h-ëng to lín ®Õn viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµo mét n-íc kh¸c. ThuÕ quan tµi chÝnh th«ng th-êng ®¸nh vµo nh÷ng hµng ho¸ xuÊt khÈu cã lîi nhuËn cao hay nh÷ng hµng ho¸ kh«ng ®-îc khuyÕn khÝch . ThuÕ quan b¶o hé chñ yÕu ®¸nh vµo nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu, lµm t¨ng gi¸ cña hµng nhËp ®Ó hµng ho¸ trong n-íc cã -u thÕ h¬n vÒ gi¸ c¶ cña so víi ®èi thñ c¹nh tranh., tThuÕ quan b¶o hé lµ c«ng cô s¾c bÐn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong n-íc t¨ng nhanh s¶n xuÊt. Khi nhµ n-íc t¨ng thuÕ nhËp khÈu, th«ng th-ê-¬ng sÏ lµm cho khèi l-îng mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 8 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt hµng ho¸ nhËp khÈu gi¶m do gi¸ hµng t¨ng h¹n chÕ tiªu dïng. Nh-ng trong mét sè tr-êng hîp sÏ lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng t¨ng lªn mµ sè l-îng hµng nhËp khÈu l¹i kh«ng gi¶m, vµ ng-îc l¹i. Khi thuÕ suÊt xuÊt khÈu t¨ng sÏ h¹n chÕ xuÊt khÈu do gi¸ b¸n hµng ho¸ ra thÞ tr-êng cao kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng n-íc kh¸c., bBiÖn ph¸p nµy nhµ n-íc th-êng ¸p dông víi nh÷ng hµng ho¸ kh«ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. vVµ ng-îc l¹i. Trªn thùc tÕ, thuÕ quan b¶o hé kh«ng ph¶i bao giê còng cã t¸c dông h¹n chÕ nhËp khÈu, c. Cho nªn ngoµi biÖn ph¸p ®ã nhµ n-íc cßn dïng c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan kh¸c ®Ó h¹n chÕ nhËp khÈu, chóng gåm: + Qu¶n lý hµng nhËp khÈu b»ng h¹n ng¹ch: BiÖn ph¸p nµy nh»m chèng l¹i nh÷ng nhµ s¶n xuÊt lín cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao, môc ®Ých nh»m ng¨n chÆn hµng nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi vµo ®Ó b¶o vÖ thÞ tr-êng trong n-íc hoÆc nh»m c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n, hoÆc lµm c«ng cô mÆc c¶ trong c¸c cuéc th-¬ng l-îng, còng cã thÓ dïng ®Ó h¹n chÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng mang tÝnh chiÕn l-îc cña nÒn kinh tÕ x· héi. VÝ dô: nh- g¹o ë ViÖt Nam hiÖn nay. + GiÊy phÐp nhËp khÈu: TÝnh chÊt kÝn ®¸o vµ bÝ mËt cña giÊy phÐp còng nh- thñ tôc cÊp giÊy phÐp cña chÝnh quyÒn nhµ n-íc còng t¹o kh¶ n¨ng h¹n chÕ nhËp khÈu nh»m b¶o hé hµng trong n-íc. + Mét sè biÖn ph¸p h¹n chÕ nhËp khÈu kh¸c: Bªn c¹nh nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ nhËp khÈu trùc tiÕp, Nhµ n-íc cßn dïng mét sè biÖn ph¸p gi¸n tiÕp nh»m ng¨n c¶n viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ tõ n-íc ngoµi nh-: BiÖn ph¸p vÒ vÖ sinh thó y, vÖ sinh thùc phÈm, hoÆc c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt nh- tiªu chuÈn vÒ kÝch th-íc, bao b×, nh÷ng tiªu chuÈn vÒ m«i tr-êng sinh th¸i. C¸c yÕu tè vÒ thuÕ quan, phi thuÕ quan cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc xuÊt khÈu cña mét doanh nghiÖp vµo mét thÞ tr-êng n-íc ngoµi, cho nªn tr-íc khi mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 9 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt th©m nhËp hµng ho¸ vµo mét thÞ tr-êng nµo doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu kü chÝnh s¸ch thuÕ quan, phi thuÕ quan cña n-íc ®ã. 1.3 TÝn dông xuÊt khÈu . TÝn dông xuÊt khÈu tøc lµ nhµ n-íc dµnh cho ng-êi n-íc ngoµi nh÷ng kho¶n tÝn dông ®Ó mua hµng n-íc m×nh. Nhµ n-íc kh«ng chØ trùc tiÕp can thiÖp vµo thÞ tr-êng tÝn dông mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn tÝn dông xuÊt khÈu -u ®·i h¬n so víi ®iÒu kiÖn tÝn dông trong n-íc. §iÒu ®ã lµm kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc t¨ng lªn. Ngoµi ra, Nhµ n-íc ®¶m b¶o g¸nh v¸c mäi rñi ro ®èi víi kho¶n tÝn dông mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu n-íc m×nh dµnh cho nhµ nhËp khÈu n-íc ngoµi. §©y lµ ph-¬ng tiÖn quan träng ®Èy m¹nh viÖc tiªu dïng hµng ho¸ ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Nã lµm cho nhµ xuÊt khÈu yªn t©m vµ më réng xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi mµ kh«ng sî gÆp sù rñi ro. 1.4 YÕu tè vÒ tû gÝa hèi ®o¸i. Trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ më réng cöa, c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ngµy cµng réng th× viÖc thanh to¸n kh«ng chØ lµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong n-íc mµ cßn ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau, tõ ®ã ph¸t sinh nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i so s¸nh gi¸ trÞ, so s¸nh søc m¹nh ®ång tiÒn trong n-íc vµ ®ång ngo¹i tÖ, ®ã lµ tû gi¸ hèi ®o¸i. Nh- vËy, tû gi¸ hèi ®o¸i dïng ®Ó biÓu hiÖn vµ so s¸nh nh÷ng quan hÖ vÒ gi¸ c¶ gi÷a c¸c ®ång tiÒn mét n-íc ®-îc biÓu hiÖn qua ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña n-íc kh¸c. Do ®ã ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín cña tû gi¸ hèi ®o¸i. VÝ dô nh- khi tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng nghÜa lµ gi¸ trÞ ®ång néi tÖ gi¶m so víi ®ång ngo¹i tÖ sÏ h¹n chÕ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ t¨ng h¹n chÕ nhËp khÈu vµ ng-îc l¹i khi tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m th× sÏ h¹n chÕt¨ng nhËp khÈu vµ t¨ngh¹n chÕ xuÊt khÈu. Cã hai lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i: Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ vµ Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 10 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ cã môc ®Ých ®iÒu chØnh møc l¹m ph¸t vµ ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng biÕn ®æi thùc tÕ trong kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu cña mét quèc gia. Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa lµ tû gi¸ ®-îc th«ng b¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hay do ng©n hµng c«ng bè. §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nhµ n-íc cã thÓ dïng chÝnh s¸ch ph¸ gi¸ hèi ®o¸i lµm cho gi¸ b¸n ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi cã thÓ thÊp h¬n gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh, do vËy mµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, vµ nhµ xuÊt khÈu sÏ thu ®-îc lîi nhuËn ngoµi ng¹ch cao h¬n. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 11 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt 2-c¸c nh©nyÕu tè chñ quan 2.1 N¨ng lùc tæ chøc vµ tr×nh ®é c¸n bé lµm xuÊt khÈu: §©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh rÊt lín trong qu¸ tr×nh n©ng cao doanh thu b¸n hµng còng nh- t×m kiÕm lîi nhuËn, nã bao gåm c¸c kh©u tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, tiÕp thÞ, chÝnh s¸ch b¸n hµng. Tr×nh ®é cña c¸n bé lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu sÏ gióp cho doanh nghiÖp gi¶m c¸c rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, còng nh- viÖc t¸c nghiÖp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Thùc tÕ hiÖn nay trong mét sè doanh nghiÖp ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c t¸c nghiÖp võa yÕu c¶ vÒ chuyªn m«n lÉn ngo¹i ng÷, nªn ®iÒu dÔ hiÓu lµ nhiÒu hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ký víi n-íc ngoµi bÞ rÊt nhiÒu s¬ hë, yÕu kÐm lµm thua thiÖt cho phÝa ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, viÖc tæ chøc vµ n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu rÊt cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp. 2.2./ C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. C«ng nghÖ bao gåm c¶ c«ng t¸c c«ng nghÖ vµ ph-¬ng tiÖn kü thuËt ®-îc ký kÕt víi nhau theo h×nh thøc thÝch hîp, trong ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt lµ ph-¬ng tiÖn kü thuËt ®Ó thùc hiÖn ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ. D©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ¶nh h-ëng rÊt lín tíi c¬ cÊu cña s¶n xuÊt, ®ång thêi nã quyÕt ®Þnh tíi chÊt l-îng s¶n phÈm vµ viÖc thay ®æi c¶i tiÕn s¶n phÈm. Ngoµi ra nã cßn thóc ®Èy viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Khi m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã cña m×nh th× sÏ lµm cho hµng ho¸ cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp... vµ ng-îc l¹i víi tr-êng hîp m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu hoÆc qu¸ hiÖn ®¹i kh«ng thÓ ¸p dông sÏ lµm cho hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®-îc,. Nh- vËy cã thÓ kÕt luËn lµ tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ lµ mét lo¹i vò khi s¾c bÐn ®Ó thµnh c«ng trong mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 12 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr-êng. Mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®-îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, cã nhiÒu tÝnh n¨ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr-êng. 2.3./ Tr×nh ®é lµnh nghÒ vµ bËc thî cña c«ng nh©n. Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ph¶n ¸nh tÝnh chÊt chuyªn m«n ho¸, tr×nh ®é thµnh th¹o nghÒ nghiÖp. NÕu tr×nh ®é ng-êi lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu kÐm sÏ lµm cho doanh nghiÖp thua thiÖt trong ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång còng nh- thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp.. Kh«ng nh÷ng thÕ nÕu tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n cao h¬n møc yªu cÇu cña c«ng viÖc ®-îc bè trÝ sÏ g©y l·ng phÝ trong viÖc sö dông lao ®éng, vµ ng-îc l¹i sÏ ¶nh h-ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Cho nªn vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i bè trÝ ®-îc mét c¬ cÊu lao ®éng tèi -u nh»m sö dông cã hiÖu qua nguån lao ®éng ®ång thêi ph¶i th-êng xuyªn tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, vµ lu«n lu«n coi ®ã lµ nhiÖm vô th-êng xuyªn cña mäi doanh nghiÖp. 2.4./ Gi¸ s¶n phÈm. Gi¸ s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn tæng hîp cña nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ trªn thÞ tr-êng (VÊn ®Ò cung cÇu, l-u th«ng tiÒn tÖ), c. ChÝnh v× vËy mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ¶nh h-ëng rÊt lín tíi khèi l-îng hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp. Muèn cã mét s¶n phÈm cã gi¸ trÞ c¹nh tranh tèt ®ång thêi cã lîi nhuËn phï hîp th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét gi¸ b¸n thÝch hîp víi thÞ tr-êng. Muèn x¸c ®Þnh gi¸ b¸n nµy doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo gi¸ b×nh qu©n cña gi¸ thÞ tr-êng, gi¸ ®ã ®-îc tÝnh nh- sau: gi¸ cCÇu cCung mét gi¶i ph¸p Gi¸sèb×nh qu©nnh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 13 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp gi¸ cÇu LuËn v¨n tèt cung gi¸ b×nh qu©n S¶n l-îng b×nh qu©n S¶n l-îng NÕu gi¸ b¸n gi¸ cao h¬n gi¸ b×nh qu©n cña thÞ tr-êng th× s¶n phÈm - hµng ho¸ cã thÓ b¸n ®-îc víi sè l-îng Ýt thËm chÝ kh«ng b¸n ®-îc mét s¶n phÈm nµo. NÕu b¸n víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr-êngb×nh qu©n th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cã thÓ bÞ gi¶m xuèng hoÆc kh«ng cã lîi nhuËn ( lç vèn). Tõ ®ã ta thÊy muèn b¸n gi¸ thÊp h¬n mµ kh«ng ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn, doanh nghiÖp ph¶i t¨ng doanh sè b¸n hµng, ngoµi ra ph¶i phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh- tiÕt kiÖm vËt t-, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹n chÕ phÕ phÈm, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ. - ChÊt l-îng hµng ho¸ vµ mÉu m· s¶n phÈm ®-îc ng-êi tiªu dïng rÊt quan t©m tuú thuéc vµo thÞ tr-êng mçi n-íc, mµ. C¸c lo¹i mÉu m· vµ chÊt l-îng s¶n phÈm l¹i tuú thuéc vµo tËp qu¸n ng-êi tiªu dïng còng nh- phï hîp cho tõng løatheo løa tuæi. Do møc thu nhËp b×nh qu©n ë mçi n-íc lµ rÊt kh¸c nhau nªn th«ng th-êng ë c¸c n-íc cµng ph¸t triÓn th× sù ®ßi hái vÒ mÉu m·, chÊt l-îng cµng cao vµ cµng kh¾t khe. 2.5./ C¸c biÖn ph¸p vÒ hç trî xuÊt khÈu. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 14 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt BiÖn ph¸p hç trî xuÊt khÈu bao gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕt tr-¬ng, tiÕp thÞ th«ng qua ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, héi chî triÓn l·m. §©y thùc sù lµ mét ho¹t ®éng rÊt cÇn thiÕt ®Ó më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. Thùc chÊt cña ho¹t ®éng nµy lµ t¹o ra vµ s¾p xÕp c¸c mèi quan hÖ trong kinh doanh vµo mét hÖ thèng ®ång thêi gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ ®ã, kÝch thÝch ®éng viªn ng-êi tiªu dïng mua hµng. Lµm tèt c«ng viÖc nµy doanh nghiÖp sÏ ®em l¹i : + ThÕ lùc trong kinh doanh, t¹o nhu cÇu míi, t¹o uy tÝn cho s¶n phÈm ®èi víi ng-êi tiªu dïng. + T¨ng doanh sè b¸n hµng, gi¶m l-îng hµng ho¸ tån kho, ø ®äng kh«ng cÇn thiÕt. + Hç trî c«ng t¸c b¸n hµng xuÊt khÈu . + KÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 15 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt III. néi dung ho¹t ®éng xuÊt khÈu 1./ t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr-êng . Trong kinh doanh nãi chung kh«ng thÓ t¸ch s¶n xuÊt víi l-u th«ng v× hai kh©u nµy g¾n liÒn víi nhau, thóc ®Èy nhau ph¸t triÓn, mét kh©u trong qu¸ tr×nh kinh doanh bÞ ¸ch t¾c sÏ g©y c¶n trë ®èi víi c¸c kh©u kh¸c trong c¶ mét hÖ thèng. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho s¶n phÈm hµng ho¸ bÞ ø ®äng lµ do gi¸ thµnh cao, chÊt l-îng kÐm, gi¸ c¶ kh«ng ®-îc ng-êi mua chÊp nhËn. Theo nhiÒu nhµ kinh doanh cã kinh nghiÖn th× ngay trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm th× còng ®ång nghÜa víi viÖc tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó khi hµng ho¸ ®-îc s¶n xuÊt ra tiªu thô mét c¸ch thuËn lîi. Nh- vËy kh«ng nh÷ng ph¶i t×m hiÓu thÞ tr-êng trong n-íc mµ cßn ph¶i më réng ra nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi. 1.1./ C¸c ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Khi nghiªn cøu thÞ tr-êng cÇn ph¶i sö dông nh÷ng ph-¬ng ph¸p thÝch hîp còng nh- nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc vµ thÝch hîp víi chuyªn ngµnh cña hä. Cã thÓ sö dông nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau nh-ng cã hai ph-¬ng ph¸p chñ yÕu ®ã lµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi th«ng qua nghiªn cøu t¹i bµn lµm viÖc vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu trùc tiÕp trªn thÞ tr-êng n-íc ngoµi. - Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn lµm viÖc lµ viÖc nghiªn cøu th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh- sö dông c¸c lo¹i b¸o chÝ, t¹p chÝ, c¸c lo¹i Ên phÈm th-êng lµ c¸c t¹p chÝ kinh tÕ xuÊt b¶n ®Þnh kú hoÆc kh«ng ®Þnh kú, c¸c lo¹i s¸ch chuyªn kh¶o, c¸c b¶n thèng kª, c¸c th«ng b¸o cña c¸c c«ng ty m«i giíi. Ph-¬ng ph¸p nµy cã -u thÕ lµ chi phÝ thÊp, tiÕt kiÖm thêi gian nh-ng th«ng tin kh«ng cËp nhËp, dÔ lµm mÊt c¬ héi trong kinh doanh. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 16 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt - Nghiªn cøu trùc tiÕp ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi lµ c¸ch nghiªn cøu ngay t¹i thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu rÊt phøc t¹p vµ tèn kÐm nh-ng nã l¹i lµ ph-¬ng ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc nhÊt, mang l¹i th«ng tin cËp nhËp, gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ chíp c¬ héi ®Ó thµnh c«ng trong c¹nh tranh. Bëi nghiªn cøu tiÕp xóc trùc tiÕp víi thÞ tr-êng cã thÓ t¹o ®-îc c¸c quan hÖ trùc tiÕp víi ng-êi mua hµng, b¸n hµng t×m hiÓu vµ mua c¸c mÉu hµng vÒ ®Ó nghiªn cøu s¶n xuÊt, xuÊt khÈu. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông c¸c ph-¬ng thøc b¸n thö ®Ó t×m hiÓu t×nh h×nh thÞ tr-êng hµng ho¸, qua ®ã ng-êi xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu toµn diÖn. Ph-¬ng ph¸p nµy sÏ t¹o thuËn lîi l©u dµi nÕu t×m ®-îc thÞ tr-êng. Sau khi b¸n thö, thu thËp th«ng tin vÒ hµng cña m×nh, c¶i tiÕn ®Ó xuÊt khÈu lín h¬n, phï hîp h¬n . 1.2./ C¸c h×nh thøc tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi . Trong c«ng cuéc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ë n-íc ta, viÖc ®æi míi c¬ chÕ xuÊt nhËp khÈu lµ mét h-íng ®i ®óng ®¾n vµ quan träng, viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng thÕ giíi thÓ hiÖn sù hiÓu biÕt vÒ quy luËt vËn ®éng cña nã. Quy luËt nµy thÓ hiÖn qua nh÷ng biÕn ®æi vÒ nhu cÇu, cung øng gi¸ c¶ hµng ho¸ cô thÓ trªn thÞ tr-êng. ViÖc hiÓu biÕt vÒ quy luËt cña thÞ tr-êng hµng ho¸ lµ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan nh- th¸i ®é tiÕp thu cña ng-êi tiªu dïng, yªu cÇu cña thÞ tr-êng ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ míi sÏ ®-îc tiªu thô, n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, nh÷ng biÖn ph¸p vµ h×nh thøc th©m nhËp, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh thÞ tr-êng nµo lµ thÞ tr-êng träng ®iÓm, tiªu thô nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp m×nh, vµ thÞ tr-êng ®ã cã c¬ héi vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng khèi l-îng hµng xuÊt khÈu, thu ®-îc lîi nhuËn cao h¬n hay kh«ng?. Ngoµi ra, viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi cßn ph¶i thu thËp nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c chÕ ®é kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ theo tõng b-íc, t. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 17 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt Trong viÖc giao dÞch th-¬ng m¹i víi c¸c n-íc cßn ph¶i t×m hiÓu râ c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ quan vµ nhËp khÈu cña hä. Sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng nãi chung ngµy cµng gay g¾t. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vÞ trÝ vµ sù ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh, tøc lµ ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng kinh tÕ, khoa häc kü thuËt cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®¸nh gi¸, xem xÐt c¸c chiÕn l-îc thÞ tr-êng, viÖc tæ chøc, phôc vô kh¸ch hµng, chiÕn l-îc qu¶ng c¸o, cè vÊn kü thuËt, ®iÒu kiÖn b¸n hµng trªn cïng thÞ tr-êng cña ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng chiÕn l-îc x©m nhËp thÞ tr-êng thÝch hîp. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi ®-îc vËn dông ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh nãi chung vµ chiÕn thuËt cña ng-êi xuÊt khÈu hµng ho¸ trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng. Khi ®· dù ®o¸n ®-îc xu h-íng ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng n-íc ngoµi mµ tr-íc hÕt lµ xu h-íng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸, ng-êi xuÊt khÈu cÇn x¸c ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh nh-: NÕu gi¸ c¶ hµng ho¸ cã xu h-íng t¨ng th× ta sÏ kh«ng b¸n ra véi vµng hoÆc kh«ng b¸n hµng ho¸ víi khèi l-îng lín mµ ®Ó cho møc t¨ng cña gi¸ c¶ ®Õn mét møc nhÊt ®Þnh míi b¸n hµng th× nh- vËy doanh nghiÖp míi thu ®-îc lîi nhuËn cao trong nh÷ng lóc gi¸ c¶ hµng ho¸ cã xu h-íng t¨ng. Cßn ng-îc l¹i, khi gi¸ c¶ cã xu h-íng gi¶m th× ph¶i nhanh chãng b¸n hµng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thua lç, vµ nhiÒu khi cÇn ¸p dông nh÷ng ph-¬ng thøc kh¸c nh- b¸n h¹ gi¸ ®Ó b¸n víi khèi l-îng lín khi gi¸ ch-a kÞp h¹. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi, viÖc cÇn n¾m v÷ng nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nh-: Lµm c¸ch nµo ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ, më réng qu¸ tr×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ ®· cã s½n trªn thÞ tr-êng truyÒn thèng cña doanh nghiÖp. Nghiªn cøu hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ míi, hoÆc hµng ho¸ ®-îc ®æi míi trªn thÞ tr-êng truyÒn thèng vµ ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ cã s½n trªn thÞ tr-êng míi mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 18 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt vµ nghiªn cøu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã s¶n phÈm hµng ho¸ míi ®-a ra tiªu thô trªn thÞ tr-êng míi. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ c«ng t¸c Marketing ngµy nay ®ang gi÷ vÞ trÝ quan träng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh giµnh thÞ tr-êng gay g¾t. Marketing trªn thÞ tr-êng n-íc ngoµi th-êng hay ®-îc c¸c c«ng ty lín quan t©m, hä coi ®©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt trong viÖc giµnh th¾ng lîi trong cuéc ch¹y ®ua giµnh thÞ tr-êng. §èi víi ®¬n vÞ kinh doanh ®èi ngo¹i do rñi ro trªn thÞ tr-êng n-íc ngoµi cao cho nªn viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi cã mét ý nghÜa cùc kú quan träng. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 19 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt 2- c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ còng nh- tæ chøc ph-¬ng ¸n xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp cã hai môc ®Ých chÝnh lµ t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ b¸n ra vµ lîi nhuËn thu vÒ. Tuú theo tõng thÞ tr-êng, tõng s¶n phÈm cô thÓ, doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng ph-¬ng ¸n b¸n hµng còng nh- ph-¬ng ¸n xuÊt khÈu phï hîp víi tõng thÞ tr-êng, tõng nhãm kh¸ch hµng sao cho võa linh ho¹t võa hiÖu qu¶. ViÖc lªn ph-¬ng ¸n ph©n phèi c¸c kªnh tiªu thô vÒ mÆt lý luËn còng nhthùc tiÔn cÇn ph¶i cã mét ph-¬ng ¸n hîp lý míi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh to lín trong c«ng t¸c xuÊt khÈu. Kh«ng ph¶i lóc nµo doanh nghiÖp còng ph¶i trùc tiÕp xuÊt khÈu míi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, mµ theo kinh nghiÖm ë mét sè n-íc ph¸t triÓn cho thÊy muèn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty m«i giíi b¸n hµng, c¸c ®¹i lý uû th¸c. Tuy nhiªn tuú thuéc vµo m« h×nh qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô còng nh- kh¶ n¨ng xóc tiÕn b¸n hµng mµ mçi doanh nghiÖp cã thÓ ®ång thêi tæ chøc nhiÒu ph-¬ng thøc xuÊt khÈu kh¸c nhau . 2.1./ XuÊt khÈu trùc tiÕp kh«ng th«ng qua trung gian. Ph-¬ng thøc nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã m« h×nh s¶n xuÊt lín. ë ®©y, doanh nghiÖp tù tæ chøc xuÊt khÈu víi kh¸ch hµng n-íc ngoµi kh«ng th«ng qua m«i giíi trung gian. Ph-¬ng thøc nµy cã -u ®iÓm lµ doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp víi thÞ tr-êng, víi kh¸ch hµng. Do ®ã hiÓu biÕt râ nhu cÇu vÒ mÉu m·, chÊt l-îng s¶n phÈm, c¸c ®ßi hái vÒ sù phï hîp gi¸ c¶, tõ ®ã doanh nghiÖp cã nh÷ng chÝnh s¸ch thay ®æi mét c¸ch kÞp thêi vÒ s¶n phÈm, vÒ gi¸ thµnh sao cho ®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi ®Çy ®ñ c¸c ®ßi hái cña ng-êi tiªu dïng vµo tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau trªn nh÷ng thÞ tr-êng cô thÓ. ¸p dông ph-¬ng thøc nµy doanh nghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ bëi kh«ng ph¶i mÊt chi phÝ trung gian do ®ã thu ®-îc lîi nhuËn cao h¬n. Tuy nhiªn nã cã mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 20 nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nh-îc ®iÓm lµ m¹ng l-íi tiªu thô hÑp, kh«ng ®éc quyÒn ®-îc thÞ tr-êng, chÞu rñi ro lín. 2.2./ XuÊt khÈu theo ph-¬ng thøc uû th¸c (Ph-¬ng thøc mua b¸n qua trung gian). ViÖc xuÊt khÈu th«ng qua mét ®¬n vÞ kh¸c cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong viÖc tiÕn hµnh xuÊt khÈu (Trong tr-êng hîp nµy ®¬n vÞ ®-îc uû th¸c ph¶i lµ ®¬n vÞ ®-îc phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp). B¸n hµng qua ®¹i lý th«ng th-êng cã hai lo¹i: §¹i lý b¸n bu«n vµ ®¹i lý b¸n lÎ. ViÖc bu«n b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu mang danh nghÜa cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ mét tû lÖ % cho c¸c ®¹i lý trªn c¬ së sè hµng b¸n thùc tÕ ®Ó ®Èy m¹nh doanh sè b¸n hµng, th«ng th-êng cã mét sè ®¹i lý cã thÓ võa lµ ®¹i lý b¸n bu«n võa lµ ®¹i lý b¸n lÎ. §Æc ®iÓm cña ph-¬ng thøc xuÊt khÈu qua uû th¸c hay qua ®¹i lý lµ ®Òu ph¶i qua trung gian vµ ph¶i mÊt mét tû lÖ hoa hång nhÊt ®Þnh. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän kªnh ph©n phèi cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña chÝnh m×nh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ, thu håi vèn nhanh, doanh sè b¸n hµng t¨ng, thÞ tr-êng b¸n hµng ®-îc më réng thuËn lîi trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu cña m×nh. 2.3./ T¸i xuÊt khÈu: T¸i xuÊt khÈu lµ h×nh thøc giao dÞch trong ®ã hµng ho¸ mua vÒ ®-îc xuÊt khÈu ®i ®Ó kiÕm lêi kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng trong n-íc. Mua b¸n theo h×nh thøc nµy gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Bëi kh«ng ph¶i lóc nµo hµng ho¸ còng ®-îc xuÊt khÈu mét c¸ch trùc tiÕp, hoÆc th«ng qua trung gian, nh- tr-êng hîp bÞ cÊm vËn, bao v©y kinh tÕ th× chØ cã thÓ sö dông ph-¬ng ph¸p t¸i xuÊt th× c¸c n-íc míi cã thÓ tham gia bu«n b¸n ®-îc víi nhau. Thªm vµo ®ã n-íc t¸i xuÊt cã thÓ kiÕm lêi th«ng qua chªnh lÖch gi¸ mua vµ gi¸ b¸n. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c xuÊt khÈu t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng Trang 21
- Xem thêm -