Tài liệu Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 5 – công ty cổ phần kim khí tp.hcm

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM Lời mở đầu ......................................................................................................1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng....................................................................4 1.1.1 Một số khái niệm liên quan ..................................................................4 1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu................................................................4 1.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.............................................................5 1.1.4 Chứng từ hạch toán...............................................................................5 1.1.5 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán...................................................5 1.1.6 Phương pháp hạch toán.........................................................................6 1.1.6.1 Tiêu thụ trực tiếp .............................................................................6 1.1.6.2 Bán hàng đại lý ..............................................................................8 1.1.6.3 Kế toán hàng đổi hàng.....................................................................8 1.1.6.4 Kế toán bán hàng trả chậm và trả góp .............................................9 1.1.6.5 Kế toán ứng trước tiền hàng của khách hàng ..................................10 1.1.7 Kế toán chiết khấu thương mại..............................................................10 1.1.7.1 Khái niệm .......................................................................................10 1.1.7.2 Chứng từ sử dụng...........................................................................10 1.1.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán..............................................11 1.1.7.4 Sơ đồ hạch toán................................................................................11 1.1.8 Kế toán hàng bán bị trả lại.....................................................................12 1.1.8.1 Khái niệm.......................................................................................12 1.1.8.2 Chứng từ sử dụng...........................................................................12 1.1.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán..............................................12 1.1.8.4 Sơ đồ hạch toán................................................................................13 1.1.9 Giảm giá hàng bán.................................................................................13 1.1.9.1 Khái niệm.......................................................................................13 1.1.9.2 Chứng từ sử dụng...........................................................................13 1.1.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán..............................................14 SVTH: Nguyễn Thị Diễm i GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM 1.1.9.4 Sơ đồ hạch toán................................................................................14 1.1.10 Kế toán thuế giá trị gia tăng phải nộp.....................................................14 1.1.10.1 Khái niệm ....................................................................................14 1.1.10.2 Chứng từ sử dụng..........................................................................15 1.1.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán...........................................15 1.1.10.4 Phương pháp hạch toán.................................................................15 1.2 Kế toán chi phí .........................................................................................16 1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán .....................................................................16 1.2.1.1 Khái niệm .......................................................................................16 1.2.1.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................16 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................16 1.2.1.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................17 1.2.2 Kế toán chi phí bán hàng ......................................................................17 1.2.2.1 Khái niệm .......................................................................................17 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................17 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................17 1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................18 1.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ..................................................18 1.2.3.1 Khái niệm .......................................................................................18 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................18 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................19 1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................19 1.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .................................................20 1.2.4.1 Khái niệm .......................................................................................20 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................20 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................20 1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................21 1.2.5 Kế toán chi phí tài chính .......................................................................21 1.2.5.1 Khái niệm .......................................................................................21 SVTH: Nguyễn Thị Diễm ii GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM 1.2.5.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................21 1.2.5.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................21 1.2.5.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................22 1.2.6 Kế toán thu nhập khác ..........................................................................22 1.2.6.1 Khái niệm .......................................................................................22 1.2.6.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................22 1.2.6.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................22 1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................23 1.2.7 Kế toán chi phí khác .............................................................................24 1.2.7.1 Khái niệm .......................................................................................24 1.2.7.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................24 1.2.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................24 1.2.7.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................25 1.2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ........................................25 1.2.8.1Khái niệm ........................................................................................25 1.2.8.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................25 1.2.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................26 1.2.8.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................27 1.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ...................................................28 1.2.9.1 Khái niệm .......................................................................................28 1.2.9.2 Chứng từ sử dụng ...........................................................................28 1.2.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán .............................................28 1.2.9.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................29 1.2.10 Kế toán phân phối lợi nhuận .................................................................30 1.2.10.1 Khái niệm ........................................................................................30 1.2.10.2 Chứng từ sử dụng ............................................................................30 1.2.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán ..............................................30 1.2.10.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................31 1.2.11 Kế toán phải trả nội bộ ..........................................................................32 SVTH: Nguyễn Thị Diễm iii GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM 1.2.11.1 Khái niệm ........................................................................................32 1.2.11.2 Chứng từ sử dụng ............................................................................32 1.2.11.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán ..............................................32 1.2.11.4 Sơ đồ hạch toán ...............................................................................33 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH KIM KHÍ ( XN KDKK) SỐ 5 – CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM 2.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM..................................35 2.2.Giới thiệu về Xí nghiệp KD Kim Khí số 5...............................................35 2.2.1 Giới thiệu chung ..................................................................................35 2.2.2 Mặt hàng kinh doanh chính ................................................................36 2.2.3 Chức năng và nhiệm vụ XN KDKK số 5 ............................................37 2.2.3.1 Chức năng .......................................................................................37 2.2.3.2 Nhiệm vụ ........................................................................................37 2.2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy Xí nghiệp KDKK số 5.....................................38 2.2.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý .....................................................................38 2.2.4.2 Giải thích ........................................................................................38 2.2.5 Mục tiêu kinh doanh ...........................................................................40 2.2.6 Hệ thống quản lý chất lượng và chính sách khách hàng ...................41 2.2.7 Giới thiệu về tổ chức công tác Kế toán tại Xí nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 ................................................................................................................41 2.2.7.1 Tổ chức, nhân sự, nhiệm vụ ở phòng Kế toán .................................41 2.2.7.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp ...................................43 2.2.7.3 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ................................................43 2.2.7.4 Tổ chức công tác kế toán ...............................................................43 2.2.7.5 Sổ kế toán sử dụng ..........................................................................44 2.2.7.6 Trình tự ghi chép .............................................................................44 SVTH: Nguyễn Thị Diễm iv GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM 2.3 Thực trạng tình hình kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM.............45 2.3.1 Kế toán về tiêu thụ Hàng hóa và Doanh thu bán hàng.......................45 2.3.1.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp.......................................................45 2.3.1.2 Số liệu thực tế .................................................................................47 2.3.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.................................................56 2.3.2.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp.......................................................56 2.3.2.2 Số liệu thực tế..................................................................................56 2.3.3 Kế toán chi phí tài chính.......................................................................58 2.3.3.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp.......................................................58 2.3.3.2 Số liệu thực tế minh họa..................................................................59 2.3.4 Kế toán thu nhập khác..............................................................................60 2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp.......................................................60 2.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa..................................................................61 2.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán.........................................................................62 2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp.......................................................62 2.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa..................................................................63 2.3.5 Kế toán chi phí bán hàng.......................................................................69 2.3.5.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp........................................................69 2.3.5.2Số liệu thực tế minh họa...................................................................69 2.3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp...................................................71 2.3.6.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp........................................................71 2.3.6.2Số liệu thực tế minh họa...................................................................71 2.3.7 Kế toán tổng hợp và xác định kết quả kinh doanh ...............................73 2.3.7.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp.......................................................73 2.3.7.2 Số liệu thực tế minh họa..................................................................74 2.3.8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................................80 SVTH: Nguyễn Thị Diễm v GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN 3.1 Nhận xét chung ........................................................................................83 3.1.1Điểm mạnh ...........................................................................................83 3.1.2Điểm yếu ...............................................................................................83 3.2 Nhận xét bộ máy kế toán...........................................................................84 3.2.1Về tổ chức bộ máy kế toán ...................................................................84 3.2.2Về chứng từ sổ sách kế toán.................................................................84 3.3 Một số hạn chế về kế toán .......................................................................85 3.3.1Về chứng từ sổ sách .............................................................................85 3.3.2Về phần xác định kết quả kinh doanh..................................................86 3.4 Kiến nghị ..................................................................................................87 3.4.1Một số biện pháp quản trị kinh doanh.................................................87 3.4.2Một số biện pháp về kế toán..................................................................89 3.5 Kết luận.....................................................................................................93 TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................94 PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Diễm vi GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích BĐSĐT Bất động sản đầu tư BH Bán hàng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CĐ Cân đối CP Cổ phần CPBH Chi phí bán hàng CP QLDN Quản lý doanh nghiệp Công ty Công ty cổ phần Kim khí TP.HCM DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân DTBH và CCDV Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ DT HĐTC Doanh thu hoạt động tài chính GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán KDKK Kinh doanh kim khí KPCĐ Kinh phí công đoàn LN Lợi nhuận NKC Nhật ký chung NKBH Nhật ký bán hàng NSNN Ngân sách Nhà nước SVTH: Nguyễn Thị Diễm vii GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM NV Nhân viên PGH Phiếu giao hàng PXK Phiếu xuất kho SP, HH Sản phẩm, hàng hóa SXKD Sản xuất kinh doanh SQC Sai quy cách TK Tài khoản TNDN HH Thu nhập doanh nghiệp hiện hành TNDN HL Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại TNHH SX Trách nhiệm hữu hạn sản xuất TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ HH Tài sản cố định hữu hình Xí nghiệp Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 5 XN SVTH: Nguyễn Thị Diễm Xí nghiệp viii GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1 : Nhật ký chung ............................................................................52 Bảng 2.2 : Nhật ký chung ............................................................................53 Bảng 2. 3 : Sổ chi tiết tài khoản 511..............................................................54 Bảng 2.4 : Sổ cái tài khoản 511....................................................................55 Bảng 2.5 : Nhật ký chung ............................................................................PL Bảng 2. 6 : Sổ chi tiết tài khoản 515..............................................................57 Bảng 2.7 : Sổ cái tài khoản 515....................................................................58 Bảng 2. 8 : Sổ chi tiết tài khoản 635..............................................................59 Bảng 2.9 : Sổ cái tài khoản 635....................................................................60 Bảng 2.10 : Sổ chi tiết tài khoản 711..............................................................61 Bảng 2.11 : Sổ cái tài khoản 711....................................................................62 Bảng 2.12 : Nhật ký chung ............................................................................65 Bảng 2.13 : Nhật ký chung ............................................................................66 Bảng 2.14 : Sổ chi tiết tài khoản 632..............................................................67 Bảng 2.15 : Sổ cái tài khoản 632....................................................................68 Bảng 2.16 : Sổ chi tiết tài khoản 641..............................................................70 Bảng 2.17 : Sổ cái tài khoản 641....................................................................70 Bảng 2.18 : Sổ chi tiết tài khoản 642..............................................................72 Bảng 2.19 : Sổ cái tài khoản 642....................................................................73 Bảng 2.20 : Nhật ký chung ............................................................................76 Bảng 2.21: Nhật ký chung ............................................................................77 Bảng 2.22: Sổ chi tiết tài khoản 911..............................................................78 SVTH: Nguyễn Thị Diễm ix GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM Bảng 2.23 : Sổ cái tài khoản 911....................................................................79 Bảng 2.24 : Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 2/2009.........80 DANH MỤC SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ hạch toán bán hàng tiêu thụ trực tiếp..................................7 Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ hạch toán bán hàng đại lý...................................................8 Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ hạch toán kế toán hàng đổi hàng.........................................8 Sơ đồ 1.4 : Sơ đồ hạch toán bán hàng trả chậm, trả góp.................................9 Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ hạch toán kế toán ứng trước tiền hàng KH.........................10 Sơ đồ 1.6 : Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại........................................11 Sơ đồ 1.7 : Sơ đồ hạch toán hàng bán trả lại...................................................13 Sơ đồ 1.8 : Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán..............................................14 Sơ đồ 1.9 : Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán................................................17 Sơ đồ 1.10 : Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng.................................................18 Sơ đồ 1.11 : Sơ đồ hạch toán chi phí QLDN.....................................................19 Sơ đồ 1.12 : Sơ đồ hạch toán DT HĐTC..........................................................21 Sơ đồ 1.13 : Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính..................................................22 Sơ đồ 1.14 : Sơ đồ hạch toán thu nhập khác.....................................................23 Sơ đồ 1.15 : Sơ đồ hạch toán chi phí khác........................................................25 Sơ đồ 1.16 : Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN HH......................................27 Sơ đồ 1.17 : Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN HL.......................................27 Sơ đồ 1.18 : Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh...............................29 Sơ đồ 1.19 : Sơ đồ hạch toán phân phối lợi nhuận............................................31 Sơ đồ 1.20 : Sơ đồ hạch toán kế toán phải trả nội bộ........................................33 Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý XN KDKK số 5.........................................38 Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại XN...........................................43 SVTH: Nguyễn Thị Diễm x GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ hạch toán hình thức kế toán NKC.......................................44 Sơ đồ 2.4 : Lưu đồ quá trình bán hàng thu tiền mặt tại XN..............................46 SVTH: Nguyễn Thị Diễm xi GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện. Cơ chế mới đã tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Mục tiêu phát triển của đất nước đã có sự điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, khả năng của từng thời kỳ, từng giai đoạn. Nhiều chính sách kinh tế, nhiều chế độ quản lý kinh tế - tài chính đã, đang và còn tiếp tục đổi mới, ngày càng được hoàn thiện. Sự phát triển một cách tất yếu và mạnh mẽ của các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế hiện nay làm nảy sinh ra nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình quản lý càng chứng minh sự cần thiết của công cụ hạch toán. Đặc biệt quá trình tiêu thụ được coi là khâu mấu chốt trong hoạt động kinh doanh thương mại, cho nên hạch toán nghiệp vụ kinh doanh tiêu thụ là một khâu hết sức quạn trọng cần phải được quan tâm thoả đáng. Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. Sự cạnh tranh khốc liệt là đặc tính của thị trường. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tìm mọi cách đưa được sản phẩm hàng hoá tới tay người tiêu dùng, được họ chấp nhận. Từ đó thu được lợi nhuận từ việc sản xuất, tiêu thụ. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá sau mỗi thời kỳ kinh doanh sẽ cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lãi lỗ để doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh lại cơ cấu hàng hoá, hình thức kinh doanh, phương thức quản lý cho phù hợp và có hiệu quả hơn, hạn chế các thiệt hại có thể đoán ước được. Tổ chức hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh, đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất. Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 – TP.HCM cùng với nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá cũng như công tác hạch toán tiêu thụ, em đã chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5–TP.HCM”. SVTH: Nguyễn Thị Diễm 1 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM 2. Mục đích nghiên cứu: - Tổng kết những vấn đề có tính chất tổng quát về bán hàng tại Xí Nghiệp KDKK sô 5 TP.Hồ Chí Minh (Xí nghiệp). - Tìm hiểu thực tế công tác kế toán ở Xí nghiệp KDKK số 5 TP.HCM , đánh giá thực trạng tổ chức tại công ty. - So sánh công tác kế toán về mặt lý thuyết với thực tế tìm hiểu được ở đơn vị thực tập. - Đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty. - Đưa ra một số biện pháp cải thiện lợi nhuận của Xí Nghiệp. - Củng cố lại những kiến thức đã học ở trường. - Trang bị thêm kiến thức ở thực tế về kế toán tiêu thụ hàng hóa. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 – TP. Hồ Chí Minh - Thông qua việc tìm hiểu thực tế tình hình kế toán tại Xí nghiệp sẽ đưa ra một số giải pháp cho kế toán và kinh doanh tạo Xí nghiệp. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Đọc sách và nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu cơ sở lý luận cho đề tài. - Tìm hiểu cụ thể tình hình kế toán và hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp. - Phân tích nội dung 5. Kết quả đạt được của đề tài: - Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp được các anh chi tại phòng kế toán nhiệt tình giúp đỡ em đã tìm hiểu về bộ máy kế toán và tình hình hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp nên đã hiểu và đưa ra được một số biện pháp cho Xí nghiệp. - Tuy nhiên, do thời gian thực tế tại Xí nghiệp còn ít nên gặp một số khó khăn trong vấn đề thu thập thông tin. 6. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp: SVTH: Nguyễn Thị Diễm 2 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM Khóa luận gồm có 3 phần: Chương 1: Cơ sở lý luận về Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp Kinh Doanh Kim Khí (XN KDKK) số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh. Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị - Kết luận SVTH: Nguyễn Thị Diễm 3 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.1.1 Một số khái niệm liên quan : - Tiêu thụ : là quá trình cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và nhận được tiền hàng hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán. - Doanh thu : là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp (DN) thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : là giá bán của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ (không bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với đơn vị tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ). - Chi phí bán hàng : là toàn bộ chi phí phát sinh phục vụ quá trình tiêu thụ như: chi phí của bộ phận bán hàng, chi phí vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đi tiêu thụ, … - Chi phí quản lý doanh nghiệp : là toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc tổ chức, điều hành và quản lý chung các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Cuối kỳ, Kế toán phải xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả hoạt = động SXKD Doanh thu - Giá vốn thuần hàng bán - CP bán hàng CP quản lý DN Trong đó: Doanh thu thuần = DT bán hàng và cung cấp DV - Các khoản giảm trừ DT 1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu: - Danh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua. - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa. SVTH: Nguyễn Thị Diễm 4 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định dược chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 1.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính của DN, phản ánh quy mô kinh doanh, khả năng tạo ra tiền của DN, đồng thời liên quan mật thiết đến việc xác định lợi nhuận DN. Do đó, trong kế toán việc xác định doanh thu phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán cơ bản là: - Cơ sở dồn tích: doanh thu phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền. - Phù hợp: khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí phù hợp. - Thận trọng: doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế. 1.1.4 Chứng từ hạch toán - Hóa đơn GTGT - Hóa đơn bán hàng thông thường - Giấy đề nghị bán hàng - Biên bản giao nhận hàng hóa - Phiếu thu, giấy báo Có của Ngân hàng… 1.1.5 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán:  Tài khoản sử dụng: - TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (DTBH và CCDV). SVTH: Nguyễn Thị Diễm 5 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp - Chiết khấu thương mại - Các khoản giảm giá hàng bán - Doanh thu bán hàng và cung cấp vụ phát sinh trong kỳ dịch vụ phát sinh trong kỳ - DT hàng bán trả lại - Cuối kỳ, kết chuyển DTH thuần sang TK 911 để xác định KQKD  Sổ sách kế toán: 1.1.6 - Sổ chi tiết TK 511 - Sổ Nhật ký chung - Sổ cái TK 511 Phương pháp hạch toán: 1.1.6.1 Tiêu thụ trực tiếp - Nếu là đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổng số tiền thu về sẽ bao gồm cả thuế: Nợ TK 111, 112, 131: tổng giá thanh toán Có TK 511: doanh thu bán hàng (giá chưa thuế GTGT) Có TK 512: doanh thu bán hàng nội bộ (giá chưa thuế GTGT) Có TK 3331: thuế GTGT phải nộp - Nếu là đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc không thuộc diện chịu thuế GTGT, thì căn cứ vào hóa đơn bán hàng, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, 131: tổng giá thanh toán Có TK 511: doanh thu bán hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 512: doanh thu bán hàng nội bộ (tổng giá thanh toán) SVTH: Nguyễn Thị Diễm 6 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM - Phản ánh giá trị hàng xuất bán đã xác định tiêu thụ: Nợ TK 632: giá vốn hàng bán Có TK 155, 156: theo giá thực tế xuất kho  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán 155,156 632 511,512 (1) 111,112,131 (2) (4) 3331 (3) Chú thích: (1) Trị giá hàng xuất bán (2) Doanh thu bán hàng (3) Thuế GTGT (4) Tổng giá thanh toán SVTH: Nguyễn Thị Diễm 7 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM 1.1.6.2 Bán hàng đại lý  155,156 Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ hạch toán 157 (1) 632 (2) 138 641 511 (4) 133 (3) 3331 111,112 (5) Chú thích: (1) Xuất hàng giao đại lý (2) Trị giá vốn hàng bán (3) Phản ánh doanh thu và thuế GTGT (4) Hoa hồng và thuế GTGT hoa hồng cho đại lý (5) Nhận tiền về do đại lý thanh toán 1.1.6.3 Kế toán hàng đổi hàng  155,156 Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ hạch toán 632 511 131 152,153 (1) 3331 (2) (3) 133 111,112 (4) (5) SVTH: Nguyễn Thị Diễm 8 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM Chú thích: (1) Phản ánh giá vốn hàng bán (2) Phản ánh doanh thu bán hàng và thuế GTGT (3) Trị giá sản phẩm, hàng hóa, vật tư DN nhận về qua trao đổi (4) Phản ánh trị giá chênh lệch phải thu tiền thêm do giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hóa, vật tư đem trao đổi lớn hơn giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hóa, vật tư nhận về qua trao đổi. (5) Phản ánh trị giá chênh lệch phải trả thêm tiền cho bên trao đổi do giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hóa, vật tư đem trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hóa, vật tư nhận về qua trao đổi. 1.1.6.4 Kế toán bán hàng trả chậm và trả góp  155,156 Sơ đồ 1.4 : Sơ đồ hạch toán 632 511 131 111,112 (1) 3331 (3) (2) 515 3387 (4) Chú thích: (1) Giá vốn hàng bán (2) Doanh thu hàng bán trả góp (3) Thu tiền bán hàng vào các lần tiếp sau (4) Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp từng kỳ SVTH: Nguyễn Thị Diễm 9 GVHD: Ths.Tăng Thị Thanh Thủy
- Xem thêm -