Tài liệu Xdcb - lý luận cơ bản

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Ch-¬ng 1 ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n vµ c¬ së ®Ó tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý chi ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi ngµnh thuû lîi 1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n: 1.1Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: 1.1.1Kh¸i niÖm ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n: §Çu t- x©y dùng c¬ b¶n lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng tµi s¶n cè ®Þnh, nh»m tõng b-íc t¨ng c-êng vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ. 1.1.2.Kh¸i niÖm vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n: Vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n thuéc ng©n s¸ch nhµ n-íc lµ vèn cña ng©n s¸ch nhµ n-íc ®-îc c©n ®èi trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n-íc hµng n¨m tõ c¸c nguån thu trong n-íc, n-íc ngoµi (bao gåm vay n-íc ngoµi cña chÝnh phñ vµ vèn viÖn trî cña n-íc ngoµi cho chÝnh phñ, c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan nhµ n-íc) ®Ó cÊp ph¸t vµ cho vay -u ®·i vÒ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. 1.1.2.1 Vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña ng©n s¸ch Nhµ n-íc ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: + Mét phÇn tÝch luü trong n-íc tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ + Vèn viÖn trî theo dù ¸n cña chÝnh phñ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c tæ chøc liªn hîp quèc vµ c¸c tæ chøc Quèc TÕ kh¸c. + Vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cña tæ chøc Quèc tÕ vµ c¸c ChÝnh phñ hç trî cho ChÝnh phñ ViÖt Nam. + Vèn thu håi nî cña ng©n s¸ch ®· cho vay -u ®·i c¸c n¨m tr-íc LuËn v¨n tèt nghiÖp + Vèn vay cña ChÝnh phñ d-íi c¸c h×nh thøc tr¸i phiÕu kho b¹c nhµ n-íc ph¸t hµnh theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ + Vèn thu tõ tiÒn giao quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ + Vèn thu tõ tiÒn b¸n, cho thuª tµi s¶n thuéc së h÷u Nhµ n-íc 1.1.3 Kh¸i niÖm chi ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña Ng©n s¸ch Nhµ n-íc: Chi ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña NSNN lµ qu¸ tr×nh sö dông mét phÇn vèn tiÒn tÖ ®· ®-îc tËp trung vµo NSNN nh»m thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng tµi s¶n cè ®Þnh, tõng b-íc t¨ng c-êng hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn kinh tÕ . 1.1.3.1. Ph©n lo¹i chi ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n : Thø nhÊt: dùa theo tÝnh chÊt t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh, chi ®Çu t- XDCB cho ngµnh thuû lîi ®-îc chia thµnh: - Chi ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi míi: §©y lµ kho¶n chi ®Ó x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, së thuû lîi, viÖn nghiªn cøu, trung t©m khoa häc míi ... Kho¶n chi nµy ®ßi hái vèn ®Çu t- lín, thêi gian x©y dùng kÐo dµi. Do ®ã Nhµ n-íc ph¶i xem xÐt ®Çu t- vµo nh÷ng c«ng tr×nh, dù ¸n mang tÝnh chÊt cÊp b¸ch, träng ®iÓm, chÊm døt t×nh tr¹ng ®Çu tph©n t¸n dµn tr¶i. Kho¶n chi nµy cÇn ®-îc quan t©m h¬n c¶ trong chi ®Çu tXDCB cho ngµnh thuû lîi - Chi ®Çu t- c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, tr¹m b¬m. Kho¶n chi nµy do thêi gian sö dông l©u dµi nªn c¸c c«ng tr×nh thuû lîi th-êng lµ ®· xuèng cÊp, do thiªn tai, ®Þch ho¹ g©y ra, trong khi ®ã nhu cÇu sö dông l¹i kh«ng ngõng t¨ng lªn. §ßi hái ph¶i ®Çu t- ®Ó n©ng cÊp, më réng vµ c¶i §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp t¹o l¹i. HiÖn nay c¸c kho¶n chi nµy vÉn gi÷ mét vÞ trÝ quan träng, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm mµ ®¸p øng ®-îc mét sè nhu cÇu ®¸ng kÓ Thø hai: Dùa vµo c¬ cÊu c«ng nghÖ cña vèn ®Çu t-, chi ®Çut- XDCB cho ngµnh thuû lîi ®-îc ph©n thµnh: - Chi x©y l¾p: lµ c¸c kho¶n chi ®Ó x©y dùng, l¾p ®¹t c¸c thiÕt bÞ vµo vÞ trÝ nh- trong thiÕt kÕ. Tuy nhiªn, ngµnh thuû lîi lµ ngµnh phi s¶n xuÊt nªn chi phÝ l¾p ®Æt chiÕm tû lÖ Ýt. Do vËy, chi vÒ x©y l¾p cña ngµnh thuû lîi chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ x©y dùng - Chi vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ: Lµ kho¶n chi ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh thuû lîi nh- c¸c m¸y b¬m, m¸y tÝnh, dông cô söa ch÷a ... §èi víi c¸c kho¶n chi nµy chØ chiÕm mét phÇn nhá trong tæng chi ®Çu t- XDCB. - Chi vÒ XDCB kh¸c: lµ c¸c kho¶n chi cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ qóa tr×nh x©y dùng nh- viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t ®Ó lµm luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng, chi phÝ th¸o dì vËt kiÕn tróc, chi phÝ ®Òn bï hoa mµu ®Êt ®ai di chuyÓn nhµ cöa ... kho¶n chi nµy chiÕm tû träng nhá nh-ng rÊt cÇn thiÕt. 1.1.3.2.Ph¹m vi sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc cho cÊp ph¸t ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n Vèn cña ng©n s¸ch nhµ n-íc chØ ®-îc cÊp ph¸t cho c¸c dù ¸n ®Çu t- thuéc ®èi t-îng sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc theo quy ®Þnh cña luËt ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ quy chÕ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng. Cô thÓ vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc chØ ®-îc cÊp ph¸t cho c¸c ®èi t-îng sau: - C¸c dù ¸n kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi, quèc phßng an ninh kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ ®-îc qu¶n lý sö dông theo ph©n cÊp vÒ chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc cho ®Çu t- ph¸t triÓn . §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Hç trî c¸c dù ¸n cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t- vµo c¸c lÜnh vùc cÇn cã sù tham gia cña Nhµ n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Chi cho c«ng t¸c ®iÒu tra, kh¶o s¸t, lËp c¸c dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng, l·nh thæ, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n khi ®-îc Thñ t-íng ChÝnh phñ cho phÐp - C¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc sö dông vèn khÊu hao c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n thu cña Nhµ n-íc ®Ó l¹i ®Ó ®Çu t- (®Çu t- më réng, trang bÞ l¹i kü thuËt) Tãm l¹i, chi ®Çu t- XDCB cña NSNN ®ã lµ nh÷ng kho¶n chi lín cña nhµ n-íc ®Çu t- vµo viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn trùc tiÕp vµ nã ®-îc thùc hiÖn b»ng chÕ ®é cÊp ph¸t kh«ng hoµn tr¶ tõ ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Chi ®Çu t- XDCB lµ mét kho¶n chi trong chi ®Çu t- ph¸t triÓn vµ hiÖn nay chi ®Çu t- ph¸t triÓn chiÕm kho¶ng 20% tæng chi NSNN(6- 7% GDP). HiÖn nay quan ®iÓm cña §¶ng ta lµ kh«ng sö dông tiÒn ®i vay cho tiªu dïng mµ chØ dïng vµo môc ®Ých ®Çu t- ph¸t triÓn vµ ph¶i cã kÕ ho¹ch thu håi vèn vay vµ chñ ®éng tr¶ nî khi ®Õn h¹n, ®ång thêi tr-íc khi ®Çu t- cÇn ph¶i nghiªn cøu kü nh»m ®¼m b¶o mçi ®ång vèn ®Çu t- bá ra ®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ cao. 1.2.Tr×nh tù ®Çu t- x©y dùng cña mét dù ¸n: *Kh¸i niÖm: Tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng lµ thø tù theo thêi gian tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh ®Çu t- ®Ó nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ®Çu t-. *C¸c giai ®o¹n cña tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng: Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng ®-îc chia lµm 3giai ®o¹n: §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp - ChuÈn bÞ ®Çu t- Thùc hiÖn ®Çu t- KÕt thóc x©y dùng, ®-a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông 1.2.1.Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t- : Giai ®o¹n nµy ®-îc b¾t ®Çu tõ khi nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ®Çu t- cho ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t- cña cÊp cã thÈm quyÒn. Néi dung cña giai ®o¹n nµy bao gåm: - Nghiªn cøu vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t- vµ qui m« ®Çu t- TiÕn hµnh tiÕp xóc th¨m dß thÞ tr-êng trong n-íc hoÆc n-íc ngoµi n-íc ®Ó t×m nguån cung øng vËt t- thiÕt bÞ hoÆc tiªu thô s¶n phÈm. Xem xÐt kh¶ n¨ng cã thÓ huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó ®Çu t- vµ lùa chän c¸c h×nh thøc ®Çu t- TiÕn hµnh ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ chän ®Þa ®iÓm x©y dùng - LËp dù ¸n ®Çu t- - Göi hå s¬ dù ¸n vµ v¨n b¶n tr×nh ®Õn ng-êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®inh ®Çu t-, tæ chøc cho vay vèn ®Çu t- vµ c¬ quan thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t-. Nh- vËy giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t- lµ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung tiÕp theo cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t-, vµ kÕt thóc x©y dùng ®-a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông, ®©y còng lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng cuéc ®Çu ttrong t-¬ng lai 1.2.2.Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t-: Giai ®o¹n nµy ®-îc b¾t ®Çu tõ khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t-, c«ng tr×nh ®-îc ghi vµo trong kÕ ho¹ch chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t- cho ®Õn khi x©y dùng xong toµn bé c«ng tr×nh. Néi dung cña giai ®o¹n nµy: - Xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp - ChuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng - Tæ chøc tuyÓn chän t- vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ, t- vÊn gi¸m ®Þnh kü thuËt chÊt l-îng c«ng tr×nh - ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh: TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng thuéc mäi nguån vèn vµ thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i ®-îc c¬ quan chuyªn m«n thÈm ®Þnh thiÕt kÕ tr-íc khi x©y dùng. Néi dung thÈm ®Þnh trªn mét sè mÆt: sù tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m trong thiÕt kÕ kiÕn tróc, c«ng nghÖ, kÕt cÊu … - Tæ chøc ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ, thi c«ng x©y l¾p - Xin giÊy phÐp x©y dùng: TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¶i t¹o söa ch÷a, thay ®æi chøc n¨ng hoÆc môc ®Ých sö dông ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng - KÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n - Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh - Theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn hîp ®ång - QuyÕt to¸n vèn ®Çu t- x©y dùng sau khi hoµn thµnh x©y l¾p ®-a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông: ViÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t- x©y dùng ®-îc tiÕn hµnh hµng n¨m trong thêi gian x©y dùng. Khi dù ¸n hoµn thµnh th× chñ ®Çu t- ph¶i b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t- cho c¬ quan cÊp ph¸t hoÆc cho vay vèn vµ c¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t- . khi quyÕt to¸n ph¶i qui ®æi vèn ®Çu t- ®· thùc hiÖn vÒ mÆt b»ng gi¸ trÞ thêi ®iÓm bµn giao ®-a vµo vËn hµnh 1.2.3. KÕt thóc x©y dùng ®-a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. Giai ®o¹n nµy ®-îc b¾t ®Çu tõ khi c«ng tr×nh x©y dùng xong toµn bé, vËn hµnh ®¹t th«ng sè ®Ò ra trong dù ¸n ®Õn khi thanh lý dù ¸n. Néi dung cña giai ®o¹n nµy bao gåm: - Bµn giao c«ng tr×nh §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Thùc hiÖn viÖc kÕt thóc x©y dùng c«ng tr×nh - VËn hµnh c«ng tr×nh vµ h-íng dÉn sö dông c«ng tr×nh - B¶o hµnh c«ng tr×nh - QuyÕt to¸n vèn ®Çu t- Phª duyÖt quyÕt to¸n 2. Vai trß cña ngµnh Thuû lîi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë n-íc ta 2.1.Kh¸i niÖm: Theo thèng kª ®iÒu tra ngµy 1/4/1999 d©n sè n-íc ta lµ 76.324.753 ng-êi trong ®ã cã 37.519.754 nam (chiÕm 49,2%)vµ 38.804.999 n÷ (chiÕm 50,8%). Sè ng-êi sèng ë n«ng th«n lµ 58.407.770(chiÕm 76,5%) vµ ë thµnh thÞ lµ 17.916.983 ng-êi (chiÕm 23,5%) víi tû lÖ t¨ng d©n sè b×nh qu©n lµ 2,1% tõ n¨m 1979-1989 vµ lµ 1,7% tõ n¨m 1989-1999. HiÖn nay vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng th«n ®©ng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu ë c¸c n-íc trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng còng nh- thu hót ®-îc sù chó ý cña nhiÒu nhµ khoa häc. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu trong ®êi sèng cña nh©n d©n, ®ßi hái n«ng th«n ph¶i cã mét c¬ së h¹ tÇng ®¶m b¶o, mµ tr-íc hÕt lµ thuû lîi - mét lÜnh vùc c¬ b¶n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Thuû lîi ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ n-íc mét trong nh÷ng ®iÒu kÖn tiªn quyÕt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cuéc sèng còng nh- c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt. §ång thêi thuû lîi gãp phÇn kh«ng nhá cho sù nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ®Êt n-íc, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c¶ vÒ kinh tÕ vµ v¨n ho¸ - x· héi . C¸c nguån n-íc trong thiªn nhiªn (n-íc mÆt ,n-íc ngÇm) vµ m-a ph©n bè kh«ng ®Òu theo thêi gian, kh«ng gian. MÆt kh¸c yªu cÇu vÒ n-íc gi÷a c¸c vïng còng rÊt kh¸c nhau, theo mïa, theo th¸ng, thËm chÝ theo giê trong ngµy . §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh- vËy cã thÓ nãi : Thuû lîi lµ biÖn ph¸p ®iÒu hoµ gi÷a yªu cÇu vÒ n-íc víi l-îng n-íc ®Õn cña thiªn nhiªn trong khu vùc; ®ã còng lµ sù tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nh»m khai th¸c, sö dông vµ b¶o vÖ c¸c nguån n-íc, ®ång thêi h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i do n-íc cã thÓ g©y ra. 2.2. Vai trß cña Thuû lîi ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc ta 2.2.1.Nh÷ng ¶nh h-ëng tÝch cùc: NÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc ta lµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, ®éc canh lóa n-íc. V× vËy nÒn kinh tÕ n-íc ta phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thiªn nhiªn, nÕu nhth¬i tiÕt khÝ hËu thuËn lîi th× ®ã lµ m«i tr-êng thuËn lîi ®Ó n«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh-ng khi gÆp nh÷ng thêi kú mµ thiªn tai kh¾c nghiÖt nh- h¹n h¸n, b·o lôt th× sÏ g©y ¶nh h-ëng nghiªm träng ®èi víi ®êi sèng cña nh©n d©n ta ®Æc biÖt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c©y lóa, bëi v× lóa lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu quan träng cña n-íc ta. V× vËy mµ hÖ thèng thuû lîi cã vai trß t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc ta nh-: - T¨ng diÖn tÝch canh t¸c còng nh- më ra kh¶ n¨ng t¨ng vô nhê chñ ®éng vÒ n-íc, gãp phÇn tÝch cùc cho c«ng t¸c c¶i t¹o ®Êt. Nhê cã hÖ thèng thuû lîi mµ cã thÓ cung cÊp n-íc cho nh÷ng khu vùc bÞ h¹n chÕ vÒ n-íc t-íi tiªu cho n«ng nghiÖp ®ång thêi kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng khi thiÕu m-a kÐo dµi vµ g©y ra hiÖn t-îng mÊt mïa mµ tr-íc ®©y t×nh tr¹ng nµy lµ phæ biÕn. MÆt kh¸c nhê cã hÖ thèng thuû lîi cung cÊp ®ñ n-íc cho ®ång ruéng tõ ®ã t¹o ra kh¶ n¨ng t¨ng vô, v× hÖ sè quay vßng sö dông ®Êt t¨ng tõ 1,3 lªn ®Õn 2-2,2 lÇn ®Æc biÖt cã n¬i t¨ng lªn ®Õn 2,4-2,7 lÇn. Nhê cã n-íc t-íi chñ ®éng nhiÒu vïng ®· s¶n xuÊt ®-îc 4 vô. Tr-íc ®©y do hÖ thèng thuû lîi ë n-íc ta ch-a ph¸t triÓn th× lóa chØ cã hai vô trong mét n¨m. Do hÖ thèng thuû lîi ph¸t triÓn §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp h¬n tr-íc nªn thu ho¹ch trªn 1 ha ®· ®¹t tíi 60-80 triÖu ®ång, trong khi nÕu trång lóa 2 vô chØ ®¹t trªn d-íi 10 triÖu ®ång. HiÖn nay do cã sù quan t©m ®Çu t- mét c¸ch thÝch ®¸ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc tõ ®ã t¹o cho ngµnh thuû lîi cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ vµ gãp phÇn vµo vÊn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®ång thêi còng t¹o ra mét l-îng lóa xuÊt khÈu lín vµ hiÖn nay n-íc ta ®ang ®øng hµng thø hai trªn thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu g¹o…Ngoµi ra, nhê cã hÖ thèng thuû lîi còng gãp phÇn vµo viÖc chèng hiÖn t-îng sa m¹c ho¸ . - T¨ng n¨ng xuÊt c©y trång, t¹o ®iÒu kiÖn thay ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp, gièng loµi c©y trång, vËt nu«i, lµm t¨ng gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña khu vùc - C¶i thiÖn chÊt l-îng m«i tr-êng vµ ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n nhÊt lµ nh÷ng vïng khã kh¨n vÒ nguån n-íc, t¹o ra c¶nh quan míi - Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c nh- c«ng nghiÖp, thuû s¶n, du lÞch ... - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho nh©n d©n, gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò x· héi, khu vùc do thiÕu viÖc lµm, do thu nhËp thÊp. Tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n còng nh- gãp phÇn æn ®Þnh vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong c¶ n-íc - Thuû lîi gãp phÇn vµo viÖc chèng lò lôt do x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®ª ®iÒu ... tõ ®ã b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn cña nh©n d©n vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä t¨ng gia s¶n xuÊt . Tãm l¹i thuû lîi cã vai trß v« cïng quan träng trong cuéc sèng cña nh©n d©n nã gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh kinh tÕ vµ chÝnh trÞ tuy nã kh«ng mang l¹i lîi nhuËn mét c¸ch trùc tiÕp nh-ng nã còng mang l¹i nh÷ng nguån lîi gi¸n tiÕp nhviÖc ph¸t triÓn ngµnh nµy th× kÐo theo rÊt nhiÒu ngµnh kh¸c ph¸t triÓn theo. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ gãp phÇn vµo viÖc ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n-íc. §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.2.2.Nh÷ng ¶nh h-ëng tiªu cùc : - MÊt ®Êt do sù chiÕm chç cña hÖ thèng c«ng tr×nh, kªnh m-¬ng hoÆc do ngËp óng khi x©y dùng hå chøa, ®Ëp d©ng lªn. - ¶nh h-ëng ®Õn vi khÝ hËu khu vùc, lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn sèng cña ng-êi, ®éng thùc vËt trong vïng, cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c loµi l¹, lµm ¶nh h-ëng tíi c©n b»ng sinh th¸i khu vùc vµ søc khoÎ céng ®ång - Lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n g©y ¶nh h-ëng tíi th-îng, h¹ l-u hÖ thèng, hoÆc cã thÓ g©y bÊt lîi ®èi víi m«i tr-êng ®Êt, n-íc trong khu vùc - Trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp lµm thay ®æi c¶nh quan khu vùc, ¶nh h-ëng tíi lÞch sö v¨n ho¸ trong vïng 3. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c thuû lîi : Sù ph¸t triÓn cña thuû lîi ë c¸c quèc gia trªn thÕ giíi kh«ng ®ång ®Òu mµ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. NÕu xem xÐt mét c¸ch tæng qu¸t th× cã thÓ thÊy nã phô thuéc vµo c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau : - §iÒu kiÖn tù nhiªn cña quèc gia - TËp qu¸n s¶n xuÊt, c¬ cÊu c©y trång còng nh- nhu cÇu vÒ n-íc - Møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ khoa häc kü thuËt 4. Néi dung b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi c¸c dù ¸n thuû lîi : B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n thuû lîi lµ hå s¬ ph¸p lý ®¶m b¶o r»ng c«ng tr×nh ®· héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tèi -u vµ hiÖn thùc ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh ®Çu tx©y dùng . §©y lµ yªu cÇu b¾t buéc vµ v× thÕ ®ßi hái nghiªn cøu kh¶ thi ph¶i: - Tu©n thñ luËt tµi nguyªn n-íc vµ c¸c nghÞ ®Þnh, quy ®Þnh kÌm theo §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Phï hîp quy ho¹ch tæng thÓ vµ quy ho¹ch chuyªn ngµnh cña khu vùc - T-¬ng øng víi tr×nh ®é khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng vµ qu¶n lý kinh tÕ - Cã gi¶i ph¸p xö lý hËu qu¶ c¸c ¶nh h-ëng tíi x· héi vµ m«i tr-êng - C¸c tµi liÖu ®iÒu tra tÝnh to¸n ph¶i theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh, ®ñ tin cËy 1.C¸c v¨n b¶n ph¸p lý cÇn thiÕt : §Ó xem xÐt phª duyÖt, nh÷ng hå s¬ sau lµ cÇn thiÕt: - Tê tr×nh cña UBND ®Þa ph-¬ng xin ®Çu t- dô ¸n - TrÝch l-îc c¸c quy ho¹ch, nghiªn cøu ®· ®-îc duyÖt - C¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn dù ¸n cña c¸c ngµnh 2.C¸c b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi: Bao gåm : + B¸o c¸o tæng hîp chi tiÕt cã ®ñ biÓu ®å, b¶n vÏ minh ho¹ + B¸o c¸o tãm l-îc c¸c biÓu ®å, b¶n vÏ chñ yÕu kÌm theo 3.C¸c chuyªn ®Ò, b¶ng biÓu trong phô lôc: + B¸o c¸o thuû v¨n + B¸o c¸o ®Þa h×nh + B¸o c¸o ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n thæ nh-ìng + NhiÖm vô dù ¸n: thuû ®iÖn thuû n«ng, phôc vô c¸c ngµnh kh¸c … +ThiÕt kÕ s¬ bé + ThiÕt kÕ thi c«ng vµ dù to¸n + ThiÕt kÕ tæ chøc vµ qu¶n lý khai th¸c + §Òn bï, di d©n t¸i ®Þnh c- ,b¶o vÖ m«i tr-êng + §¸nh gi¸ hiªu qu¶ kinh tÕ dù ¸n + §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña m«i tr-êng cña dù ¸n vµ biÖn ph¸p xö lý §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp 5. Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c-êng viÖc qu¶n lý chi ®Çu t- XDCB tõ NSNN cho ngµnh thuû lîi. Tõ khi ®Êt n-íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× yªu cÇu vÒ qu¶n lý chi cho ®Çu t- XDCB còng cã sù thay ®æi nh»m phï hîp víi nÒn kinh tÕ míi. HiÖn nay ë bÊt cø quèc gia nµo trªn thÕ giíi th× yªu cÇu vÒ qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung vµ yªu cÇu vÒ viÖc qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ c¸c kho¶n chi ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi ngµnh thuû lîi nãi riªng ph¶i ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých, ®óng kÕ ho¹ch, ®óng ®Þnh møc, tiÕt kiÖm vµ sö dông nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ hÕt søc quan träng.Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n chi kh«ng bÞ thÊt tho¸t lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i bëi v× trong thùc tÕ hiÖn t-îng tham «, tham nhòng th× vÉn kh«ng thÓ lo¹i bá ®-îc hÕt .V× vËy mµ viÖc t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chi ®Çu t- XDCB tõ NSNN cho ngµnh thuû lîi ë n-íc ta hiÖn nay xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do sau: Thø nhÊt: XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t- XDCB: HiÖn nay c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ë n-íc ta cã nhiÒu thay ®æi nh»m ®¸p øng víi yªu cÇu thùc tiÔn cña n-íc ta hiÖn nay khi mµ ®Êt n-íc ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ truêng .Tuy nhiªn c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu tXDCB tr-íc ®©y trë nªn kÐm hiÖu qu¶ vµ kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh míi do vËy mµ ¶nh h-ëng lín ®Õn viÖc sö dông kinh phÝ cña ng©n s¸ch nhµ n-íc. V× vËy mµ nhµ n-íc ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 52 cña ChÝnh phñ nay bæ xung nghÞ ®Þnh sè 12 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng nh»m qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ h¬n c¸c kho¶n chi cña Nhµ n-íc cho ®Çu t- vµ x©y dùng MÆt kh¸c do c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh chång chÐo nhiÒu khi hiÖu qu¶ qu¶n lý kh«ng cao. Ngoµi ra c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch nhiÒu khi kh«ng §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp chÆt chÏ còng t¹o ra c¸c kÏ hë trong qu¶n lý vèn ®Çu t-, trong khi ®ã nguån vèn dïng cho chi ®Çu t- XDCB nhiÒu khi lµ nguån vèn ®i vay, cã thÓ lµ vay trong n-íc hoÆc vay n-íc ngoµi v× ®Êt n-íc ta cßn nghÌo mµ kh¶ n¨ng thu th× kh«ng thÓ ®¸p øng cho nhu cÇu chi v× vËy mµ yªu cÇu sö dông nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt §èi víi c¸c ®¬n vÞ sö NSNN cho ®Çu t- XDCB th× thiÕu chñ ®éng trong viÖc sö dông kinh phÝ ®-îc cÊp do ch-a n¾m s¸t ®-îc thùc tÕ nhu cÇu chi tiªu, nhiÒu ®¬n vÞ ®· dïng mäi c¸ch ®Ó sö dông hÕt kinh phÝ ®-îc cÊp vµ hä kh«ng quan t©m ®Õn viÖc chi ®óng ®Þnh møc, ®¬n gi¸, ®-îc duyÖt… Thø hai: xuÊt ph¸t tõ vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t- XDCB ®èi víi ngµnh thuû lîi Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t- XDCB nãi chung vµ ®èi víi ngµnh thuû lîi nãi riªng th× cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm. §Ó tõ ®ã tËp chung mäi nguån lùc tµi chÝnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh nÒn kinh tÕ quèc gia, chèng c¸c hiÖn t-îng tiªu cùc, l·ng phÝ, gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t Ngoµi ra thùc hiÖn c«ng t¸c nµy cßn ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh thuû lîi cña nhµ n-íc ®-îc ®¸p øng ®Çy ®ñ nguån vèn vµ sö dông nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó hoµn thµnh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh theo ®óng kÕ ho¹ch, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan cÊp ph¸t còng nh- c¸c chñ ®Çu ttrong qu¸ tr×nh ®Çu t- x©y dùng Th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ th× còng h¹n chÕ ®-îc nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Tõ ®ã còng thÊy ®-îc nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p hoÆc nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó bæ xung kÞp thêi nh»m lµm hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c qu¶n lý . §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Thø ba : XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c¸c c«ng tr×nh ngµnh thuû lîi: Nh»m ®¶m b¶o cho chÊt l-îng cña c«ng tr×nh thuû lîi th× cÇn ph¶i t¨ng c-ßng c«ng t¸c qu¶n lý bëi v× ngµnh thuû lîi cã ý nghÜa rÊt quan träng cho s¶n xuÊt nh- t-íi tiªu, hÖ thèng tho¸t n-íc, tho¸t lò…§Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®ª ®iÒu. NÕu c«ng tr×nh ®ª ®iÒu kh«ng lµm tèt, lµm theo ®óng kÕ ho¹ch ®-îc duyÖt …th× khi cã lò cã thÓ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng.V× vËy mµ cÇn ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t- XDCB tõ NSNN ®èi víi ngµnh thuû lîi, viÖc t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý nµy võa nh»m ®¶m b¶o ®ång vèn ®-îc sö dông ®óng môc ®Ých l¹i võa ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng c«ng tr×nh nh- thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn mµ viÖc hoµn thiÖn, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý NSNN nãi chung vµ viÖc t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t- XDCB tõ NSNN cho ngµnh thuû lîi nãi riªng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. MÆt kh¸c viÖc qu¶n lý vèn ®Çu t- XDCB tõ NSNN ®èi víi ngµnh thuû lîi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× sÏ n©ng cao ®-îc tr¸ch nhiÖm còng nh- ph¸t huy ®-îc vai trß cña c¸c cÊp c¸c ngµnh c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông NSNN vµ vèn vay cña nhµ n-íc, tõ ®ã gãp phÇn lËp l¹i kû c-¬ng tµi chÝnh cña ®Êt n-íc 6. Nguyªn t¾c qu¶n lý cÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB : 6.1. §iÒu kiÖn cÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB : §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c XDCB tiÕn hµnh ®óng tr×nh tù, ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c cÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB, c¸c dù ¸n ®Çu t- thuéc ®èi t-îng cÊp ph¸t cña Ng©n s¸ch nhµ n-íc muèn ®-îc cÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau : Thø nhÊt: ph¶i cã ®Çy ®ñ thñ tôc ®Çu t- vµ x©y dùng . §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp Thñ tôc ®Çu t- vµ x©y dùng lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh v¨n b¶n ... cña cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp ®-îc ®Çu t- dù ¸n theo ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc. Nã lµ kÕt qu¶ cña c¸c b-íc chÊp hµnh tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng. ChØ khi nµo hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Çu t- vµ x©y dùng nh- quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp tiÕn hµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t-, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t- cña cÊp cã thÈm quyÒn, thiÕt kÕ dù to¸n ®-îc duyÖt …th× dù ¸n míi ®-îc phÐp ghi vµo kÕ ®Çu t- XDCB vµ míi ®-îc phÐp cÊp ph¸t vèn theo kÕ ho¹ch, thiÕt kÕ dù to¸n ®-îc duyÖt Thø hai: C«ng tr×nh ®Çu t- ph¶i ®-îc ghi vµo kÕ ho¹ch vèn ®Çu t- XDCB n¨m . Khi c«ng tr×nh ®-îc ghi vµo kÕ ho¹ch ®Çu t- nghÜa lµ dù ¸n ®· ®-îc tÝnh to¸n vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, tÝnh to¸n vÒ ph-¬ng ¸n ®Çu t- vÒ nguån vèn ®Çu t- vµ ®· c©n ®èi ®-îc kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu, kh¶ n¨ng thi c«ng dù ¸n. ChØ khi nµo dù ¸n ®-îc ghi trong kÕ ho¹ch ®Çu tXDCB míi ®¶m b¶o vÒ mÆt thñ tôc ®Çu t-, x©y dùng vµ míi cã nguån vèn cña NSNN ®¶m b¶o cho viÖc cÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB ®-îc thùc hiÖn Thø ba: ph¶i cã ban qu¶n lý c«ng tr×nh ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn C¸c c«ng tr×nh ®Çu t- cÇn thiÕt ph¶i cã bé phËn qu¶n lý dù ¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®Çu t- vµ x©y dùng; ®Ó qu¶n lý sö dông vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t- cña dù ¸n, ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ®Çu t- x©y dùng dù ¸n, ®¶m b¶o sö dông vèn ®óng kÕ ho¹ch vµ cã hiÖu qu¶. V× vËy chØ khi cã ban qu¶n lý dù ¸n ®-îc thµnh lËp th× c¸c quan hÖ vÒ ph©n cÊp thanh to¸n míi ®-îc thùc hiÖn, nªn ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é Nhµ n-íc quy ®Þnh §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp Thø t- : §· tæ chøc ®Êu thÇu tuyÓn chän t- vÊn mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ, x©y l¾p theo quy ®Þnh cña chÕ ®é ®Êu thÇu (trõ nh÷ng dù ¸n ®-îc phÐp chØ ®Þnh thÇu) §Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t-, c¸c ban qu¶n lý dù ¸n, chñ ®Çu t- ph¶i tuyÓn chän thÇu ®Ó thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p, mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ theo yªu cÇu ®Çu t- cña dù ¸n. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng viÖc ®Êu thÇu ®Ó tuyÓn chän thÇu lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Môc ®Ých cña viÖc tæ chøc ®Êu thÇu lµ ®Ó chän ®-îc nh÷ng ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p cã tr×nh ®é qu¶n lý tèt, tæ chøc thi c«ng nhanh hîp lý ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh hîp lý. Sau khi ®· chän thÇu c¸c ®¬n vÞ chñ ®Çu t- ph¶i kÝ kÕt hîp ®ång thi c«ng vÒ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ; c¸c chñ ®Çu t- theo dâi qu¶n lý vµ tæ chøc thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu theo nh÷ng ®iÒu ®· kÝ kÕt trong hîp ®ång. V× vËy nÕu kh«ng cã ®Êu thÇu ®Ó chän thÇu thi c«ng th× viÖc x©y dùng dù ¸n kh«ng thÓ ®-îc thùc hiÖn vµ viÖc cÊp vèn ®Çu t- kh«ng thÓ cã Thø n¨m: C¸c c«ng tr×nh ®Çu t- chØ ®-îc cÊp ph¸t khi cã khèi l-îng c¬ b¶n hoµn thµnh ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc cÊp vèn thanh to¸n hoÆc ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc cÊp vèn t¹m øng S¶n phÈm XDCB do c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p (®¬n vÞ tróng thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu) thùc hiÖn th«ng qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y l¾p theo hîp ®ång ®Æt hµng cña c¸c chñ ®Çu t- (chñ c«ng tr×nh). ChÝnh v× vËy khi nµo cã khèi l-îng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh (s¶n phÈm XDCB hoµn thµnh - Bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh hoµn thµnh cña ®¬n vÞ x©y l¾p bµn giao theo ®óng nh÷ng ®iÒu ®· ghi trong hîp ®ång (®· ®-îc nghiÖm thu - cã trong kÕ ho¹ch thiÕt kÕ, dù to¸n) th× chñ ®Çu t- míi ®-îc thanh to¸n cho khèi l-îng hoµn thµnh ®ã . §èi víi viÖc mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®èi víi phÇn thi c«ng x©y l¾p ®Êu thÇu, ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu vèn cho viÖc mua s¾m thiÕt bÞ, dù tr÷ vËt t- ... th× §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp c¸c ®¬n vÞ mua s¾m thi c«ng ®-îc t¹m øng tr-íc (cÊp ph¸t t¹m øng) nh-ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cña t¹m øng ®· quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o sö dông vèn ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ 6.2. Nguyªn t¾c qu¶n lý cÊp ph¸t vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n §Ó ®¶m b¶o tÝnh kÕ ho¹ch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cña vèn ®Çu t-, ®ång thêi ®¶m b¶o phï hîp víi sù vËn ®éng cña vèn ®Çu t- th× viÖc cÊp vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c sau : Thø nhÊt: CÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB ph¶i trªn c¬ së thùc hiÖn nghiªm chØnh tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ, dù to¸n Tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng bao gåm 3 giai ®o¹n : + ChuÈn bÞ ®Çu t+ Thùc hiªn ®Çu t+ KÕt thóc x©y dùng ®-a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông Mçi giai ®o¹n cña tr×nh tù thÓ hiÖn kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn chñ tr-¬ng, kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ë tuõng thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc - Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t- lµ giai ®o¹n thÓ hiÖn chñ tr-¬ng ®Çu t-. Sù cÇn thiÕt ®Çu t- dù ¸n, lËp dù ¸n ®Çu t- (dù ¸n tiÒn kh¶ thi, dù ¸n kh¶ thi) xÐt duyÖt vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t- dù ¸n lµ nh÷ng néi dung cña c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Çu t-. ChØ khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t- dù ¸n ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× dù ¸n míi ®-îc ghi vµo trong kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña nhµ n-íc vµ míi ®-îc cÊp ph¸t vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t- : lµ giai ®o¹n thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng vµ thùc hiÖn c«ng t¸c ®©u t- x©y dùng dù ¸n. Trong giai ®o¹n nµy c¸c tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ dù to¸n, hîp ®ång thi c«ng…®-îc hoµn thµnh. ChÊt l-îng lËp duyÖt còng nh- ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ dù to¸n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong trong viÖc sö dông hîp lý vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. Trªn c¬ së nh÷ng tµi liÖu thiÕt kÕ dù to¸n ®-îc duyÖt th× viÖc thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh míi ®-îc thùc hiÖn vµ vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n míi ®-îc chi ra cho viÖc thùc hiÖn c¸c khèi l-îng x©y l¾p ®ã - Giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng ®-a c«ng tr×nh vµo khai th¸c vµ sö dông: lµ giai ®o¹n kh¸nh thµnh nghiÖm thu bµn giao vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t-. Sè thùc chi cÊp ph¸t vèn ®Çu t- cho dù ¸n chØ ®-îc thùc hiÖn ®óng theo b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t- ®-îc duyÖt . Tõ nh÷ng ®iÒu ph©n tÝch trªn cho thÊy mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña cÊp ph¸t vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n lµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ dù to¸n, tu©n thñ ®óng tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng. ChØ cã ®¶m b¶o nguyªn t¾c nµy th× tiÒn vèn cÊp ra míi ®óng kÕ ho¹ch, cã hiÖu qu¶ theo ®óng chñ tr-¬ng ®Çu tx©y dùng cña Nhµ n-íc Thø hai : ViÖc cÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB ph¶i ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých ®óng kÕ ho¹ch . Thø ba: ViÖc cÊp ph¸t vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n chØ ®-îc thùc hiÖn theo møc ®é thùc tÕ hoµn thµnh kÕ ho¹ch, trong ph¹m vi gi¸ dù to¸n ®-îc duyÖt. Thø t-: ViÖc cÊp vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n ®-îc thùc hiªn b»ng 2 ph-¬ng ph¸p: cÊp ph¸t kh«ng hoµn tr¶ vµ cho vay cã hoµn tr¶ §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp Thø n¨m: CÊp ph¸t vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra b»ng ®ång tiÒn ®èi víi viÖc sö dông ®óng môc ®Ých cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t- . 6.3. H×nh thøc cÊp ph¸t thanh to¸n: CÊp ph¸t, thanh to¸n vèn ®Çu t- XDCB bao gåm 2 kh©u: - CÊp ph¸t vµ thu håi t¹m øng - Thanh to¸n khèi l-îng hoµn thµnh 6.3.1. CÊp ph¸t t¹m øng nh»m ®¶m b¶o vèn cho c¸c ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn thi c«ng, x©y l¾p, mau s¾m thiÕt bÞ, thuª t- vÊ, ®Òn bï gi¶i phãmh mÆt b»ng. Khi ch-a cã khèi l-îng hoµn thµnh vÒ nh÷ng c«ng viÖc nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®-îc kÕ ho¹ch ®Çu t- c¬ b¶n vµ hoµn thµnh dù ¸n ®óng kú h¹n. 6.3.2. CÊp ph¸t khèi l-îng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh lµ néi dung chÝnh cña cÊp ph¸t vèn ®Çu t- XDCB. V× lóc nµy tiÒn vèn míi thùc sù ®-îc cÊp ra cho viÖc thùc hiÖn ®Çu t- x©y dùng dù ¸n, lµ kh©u cã t¸c dông quyÕt®Þnh ®¶m b¶o cÊp ph¸t ®óng thiÕt kÕ, ®óng kÕho¹ch vµ dù to¸n ®-îc duyÖt. Trong qu¸ tr×nh cÊp ph¸t thanh to¸n cÇn phèi hîp víi c¸c ngµnh chñ qu¶n, t¨ng c-êng kiÓm tra gi¸m s¸t ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t- cã hiÖu qu¶ h¬n. * C«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t- XDCB: QuyÕt to¸nvèn ®Çu t- lµ toµn bé chi phÝ h¬p ph¸p ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ®Çu t- ®Ó ®-a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. Chi phÝ hîp ph¸p lµ chi phÝ theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt vµ thiÕt kÕ dù to¸n ®-îc phª duyÖt, b¶o ®¶m ®óng tiªu chuÈn, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc cã liªn quan. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t- trong giíi h¹n tæng møc nÕu cã. §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp QuyÕt to¸n vèn ®Çu t- XDCB cho ngµnh thuû lîi lµ kh©u c«ng viÖc cuèi cïng trong c¶ qu¸ tr×nh qu¶n lý chi ng©n s¸ch ®Çu t- XDCB cho ngµnh thuû lîi. Nã lµ quy tr×nh kiÓm tra rµ so¸t chØnh lý l¹i sè liÖu ®· ®-îc ph¶n ¸nh sau mét kú h¹ch to¸n vµ t×n h×nh chÊp hµnh dù to¸n chi nh»m ph©n tÝch kÕt qu¶ thùc hiÖn dù to¸n chi ®Çu t- ®Ó rót ra kinh nghiÖm, bµi häc cÇn thiÕt trong thùc hiÖn chi vµ qu¶n lý chi ®Çu t- ë kú sau. Ch-¬ng 2: §ç ViÖt Hïng - Líp D36 - 01A 20
- Xem thêm -