Tài liệu Xd chiến lược kd

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Bµi tËp tiÓu luËn Ch¬ng I: Tæng quan vÒ x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh I. Vai trß cña chiÕn lîc thÞ trêng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp 1. ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp : a. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh : ThuËt ng÷ chiÕn lîc cã nguån gèc tõ tiÕng Hy L¹p vµ ®îc sö dông ®Çu tiªn trong lÜnh vùc qu©n sù ®Ó chØ c¸c kÕ ho¹ch lín, dµi h¹n ®îc ®a ra trªn c¬ së tin ch¾c c¸i g× ®èi ph¬ng cã thÓ lµm vµ c¸i g× ®èi ph¬ng kh«ng thÓ lµm.Th«ng thêng ngêi ta hiÓu chiÕn lîc lµ kÕ ho¹ch vµ nghÖ thuËt chØ huy qu©n sù. Ngµy nay, thuËt ng÷ chiÕn lîc ®îc sö dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Trong lÜnh vùc kinh doanh,còng cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn vÒ chiÕn lîc. Theo c¸ch tiÕp cËn truyÒn thèng, chiÕn lîc kinh doanh ®îc xem nh tæng thÓ dµi h¹n cña mét tæ chøc nh»m ®¹t tíi môc tiªu l©u dµi. Nhµ nghiªn cøu lÞch sö qu¶n lý, Alfred D. Chandler cho r»ng “chiÕn lîc lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n cña mét doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cïng víi viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu Êy”. Nh vËy, t tëng cña «ng thÓ hiÖn râ chiÕn lîc lµ mét qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh cã tÝnh s¸ng suèt, trong ®ã doanh nghiÖp lùa chän nh÷ng môc tiªu cho m×nh, x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh hµnh ®éng ®Ó hoµn thµnh tèt nhÊt nh÷ng môc tiªu ®ã vµ t×m c¸ch ph©n bæ nguån lùc t¬ng øng. Ph¬ng thøc tiÕp cËn truyÒn thèng cã u ®iÓm lµ gióp c¸c doanh nghiÖp dÔ dµng h×nh dung ra c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ thÊy ®îc lîi Ých cña chiÕn lîc víi ph¬ng diÖn lµ kÕ ho¹ch dµi h¹n. Tuy nhiªn, trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng nh ngµy nay cho thÊy ®îc h¹n chÕ cña c¸ch tiÕp cËn truyÒn thèng do nã kh«ng cã kh¶ n¨ng thÝch øng linh ho¹t víi sù thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh. Theo c¸ch tiÕp cËn hiÖn nay, chiÕn lîc cã thÓ réng lín h¬n nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp dù ®Þnh hay ®Æt kÕ ho¹ch thùc hiÖn. Theo quan niÖm cña Mintzberg, «ng cho r»ng chiÕn lîc lµ mét mÉu h×nh trong dßng ch¶y c¸c quyÕt ®Þnh vµ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. MÉu h×nh cã thÓ lµ bÊt kú kiÓu chiÕn lîc nµo: chiÕn lîc ®îc thiÕt kÕ tõ tríc hay chiÕn lîc ®ét biÕn. ¤ng ®a ra m« h×nh: C¸ch tiÕp cËn hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp dÔ dµng øng phã linh ho¹t tríc nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nã ®ßi hái ngêi l·nh ®¹o, qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é, kh¶ n¨ng dù b¸o ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc vµ ®¸nh gi¸ ®îc gi¸ trÞ cña c¸c chiÕn lîc ®ét biÕn. 1 Bµi tËp tiÓu luËn Qua c¸c c¸ch tiÕp cËn trªn, ta cã thÓ hiÓu: chiÕn lîc kinh doanh cña mét doanh nghiÖp lµ mét nghÖ thuËt x©y dùng môc tiªu dµi h¹n vµ c¸c chÝnh s¸ch thùc hiÖn nh»m ®Þnh híng vµ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. §Æc trng cña chiÕn lîc kinh doanh cña mét doanh nghiÖp: - TÝnh ®Þnh híng dµi h¹n: ChiÕn lîc kinh doanh ®Æt ra nh÷ng môc tiªu vµ x¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong thêi kú dµi h¹n ( 3 n¨m, 5 n¨m nh»m ®Þnh híng ho¹t ®éng cho doanh nghiÖp trong mét m«i trêng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng. - TÝnh môc tiªu: chiÕn lîc kinh doanh thêng x¸c ®Þnh râ môc tiªu c¬ b¶n, nh÷ng ph¬ng híng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp trong tõng thêi kú vµ nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thùc hiÖn ®óng môc tiªu ®· ®Ò ra. - TÝnh phï hîp: §iÒu nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §ång thêi ph¶i thêng xuyªn rµ so¸t vµ ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi nh÷ng biÕn ®æi cña m«i trêng. - TÝnh liªn tôc: chiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®îc ph¶n ¸nh trong suèt qu¸ tr×nh liªn tôc tõ kh©u x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®Õn ®iÒu chØnh chiÕn lîc. - ChiÕn lîc kinh doanh trong ®iÒu kiÖn ngµy nay kh«ng thÓ nµo t¸ch rêi khái c¹nh tranh v× chiÕn lîc kinh doanh mét phµn ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã n¨ng lùc canh tranh trªn thÞ trêng. Trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®îc kÕt nèi ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi t¹o nªn sù ¶nh hëng vµ phô thuéc lÉn nhau. Tõ ®ã ®· t¹o ra sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh còng nh gi÷a c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ. b.Ph©n lo¹i chiÕn lîc kinh doanh trong doanh nghiÖp : Tuú theo c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i kh¸c nhau mµ cã c¸c lo¹i chiÕn lîc kinh doanh kh¸c nhau. * C¨n cø vµo tÝnh thùc tiÔn cña chiÕn lîc kinh doanh: - ChiÕn lîc kinh doanh dù kiÕn: lµ sù kÕt hîp tæng thÓ cña c¸c môc tiªu, c¸c chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng nh»m v¬n tíi môc tiªu dù kiÕn cña doanh nghiÖp. ChiÕn lîc nµy ®îc x©y dùng nh»m thÓ hiÖn ý chÝ vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng dµi h¹n cña mét doanh nghiÖp do ngêi l·nh ®¹o, qu¶n lý ®a ra. - ChiÕn lîc kinh doanh hiÖn thùc lµ chiÕn lîc kinh doanh dù kiÕn ®îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh diÔn ra trªn thùc tÕ khi tæ chøc thùc hiÖn. ChiÕn lîc kinh doanh dù kiÕn sÏ trë thµnh chiÕn lîc kinh doanh hiÖn thùc khi nhiÒu ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh thùc tÕ trong khi thùc hiÖn chiÕn lîc cã kh¶ n¨ng 2 Bµi tËp tiÓu luËn phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh ®· ®îc tÝnh ®Õn trong chiÕn lîc kinh doanh dù kiÕn. * C¨n cø vµo cÊp lµm chiÕn lîc kinh doanh: - ChiÕn lîc kinh doanh cÊp doanh nghiÖp: lµ chiÕn lîc kinh doanh tæng thÓ nh»m ®Þnh híng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ c¸ch thøc ph©n bæ nguån lùc ®Ó ®¹t môc tiªu chung cña doanh nghiÖp. - ChiÕn lîc kinh doanh cÊp ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn lîc: nh»m x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh vµ c¸ch thøc thùc hiÖn nh»m ®Þnh vÞ doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. - ChiÕn lîc kinh doanh cÊp chøc n¨ng: lµ nh÷ng chiÕn lîc liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng riªng biÖt cña doanh nghiÖp nh»m hç trî cho chiÕn lîc kinh doanh cÊp doanh nghiÖp vµ cÊp ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn lîc. * C¨n cø vµo ph¹m vi thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh: - ChiÕn lîc kinh doanh trong níc: lµ nh÷ng môc tiªu dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng riªng biÖt cña doanh nghiÖp nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc. - ChiÕn lîc kinh doanh quèc tÕ: lµ tæng thÓ môc tiªu nh»m t¹o vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng quèc tÕ. * C¨n cø vµo tÇm quan träng cña chiÕn lîc kinh doanh: - ChiÕn lîc kinh doanh kÕt hîp, bao gåm: kÕt hîp phÝa tríc, kÕt hîp phÝa sau, kÕt hîp theo chiÒu ngang, kÕt hîp theo chiÒu däc. - ChiÕn lîc kinh doanh theo chiÒu s©u: th©m nhËp thÞ trêng, ph¸t triÓn thÞ trêng, ph¸t triÓn s¶n phÈm. - ChiÕn lîc kinh doanh më réng: ®a d¹ng ho¸ ®ång t©m, ®a d¹ng ho¸ theo chiÒu ngang, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®oäng theo kiÓu hçn hîp. - ChiÕn lîc kinh doanh ®Æc thï: liªn doanh, liªn kÕt, thu hÑp ho¹t ®éng, thanh lý. 2 .Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh: ChiÕn lîc kinh doanh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù tån t¹i va ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. ChiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ t¹o mét híng ®i tèt cho doanh nghiÖp, chiÕn lîc kinh doanh cã thÓ coi nh kim chØ nam dÉn ®êng cho doanh nghiÖp ®i ®óng híng. Trong thùc tÕ, cã rÊt nhiÒu nhµ kinh doanh nhê cã chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n mµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng, vît qua ®èi thñ c¹nh tranh vµ t¹o vÞ thÕ cho m×nh trªn th¬ng trêng. ChiÕn lîc kinh doanh mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho doanh nghiÖp, tÇm quan träng cña nã ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau: 3 Bµi tËp tiÓu luËn - ChiÕn lîc kinh doanh gióp doanh nghiÖp ®Þnh híng cho ho¹t ®éng cña m×nh trong t¬ng lai th«ng qua viÖc ph©n tÝch vµ dù b¸o m«i trêng kinh doanh. Kinh doanh lµ mét ho¹t ®éng lu«n chÞu sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi vµ bªn trong. ChiÕn lîc kinh doanh gióp doanh nghiÖp võa linh ho¹t võa chñ ®éng ®Ó thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng, ®ång thêi cßn ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn theo ®óng híng. §iÒu ®ã cã thÓ gióp doanh nghiÖp phÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng. - ChiÕn lîc kinh doanh gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi còng nh ®Çy ®ñ c¸c nguy c¬ ®èi víi sù ph¸t triÓn nguån lùc cña doanh nghiÖp. Nã gióp doanh nghiÖp khai th¸c vµ sö dông hîp lý c¸c nguån lùc, ph¸t huy søc m¹nh cña doanh nghiÖp. - ChiÕn lîc t¹o ra mét quü ®¹o ho¹t ®éng cho doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp liªn kÕt ®îc c¸c c¸ nh©n víi c¸c lîi Ých kh¸c cïng híng tíi mét môc ®Ých chung, cïng ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Nã t¹o mét mèi liªn kÕt g¾n bã gi÷a c¸c nh©n viªn víi nhau vµ gi÷a c¸c nhµ qu¶n lý víi nh©n viªn. Qua ®ã t¨ng cêng vµ n©ng cao h¬n n÷a néi lùc cña doanh nghiÖp . - ChiÕn lîc kinh doanh lµ c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay ®· t¹o nªn sù ¶nh hëng vµ phô thuéc qua l¹i lÉn nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh. ChÝnh qu¸ tr×nh ®ã ®· t¹o nªn sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Ngoµi nh÷ng yÕu tè c¹nh tranh nh: gi¸ c¶, chÊt lîng, qu¶ng c¸o, marketing, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông chiÕn lîc kinh doanh nh mét c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc x©y dùng chiÕn lîc thÞ trêng: Muèn x©y dùng ®îc chiÕn lîc thÞ trêng phï h cho m×nh, doanh nghiÖp cÇn phó ý ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng, ngêi ta chia chóng thµnh c¸c nhãm sau: - Nhãm nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m«. - Nhãm nh©n tè thuéc m«i trêng ngµnh. - §¸nh gi¸ néi bé doanh nghiÖp. a)Ph©n tÝch m«i trêng vÜ m«: M«i trêng vÜ m« lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè n»m bªn ngoµi doanh nghiÖp, cã ¶nh hëng tíi møc cÇu cña ngµnh vµ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Bao gåm c¸c yÕu tè: tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ, tû lÖ l·i suÊt, l¹m ph¸t, tû gi¸ hèi ®o¸i, tû lÖ thÊt nghiÖp vµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh- tiÒn tÖ… C¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh tÕ cã thÓ mang l¹i c¬ héi hoÆc thö th¸ch ®èi víi ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp. 4 Bµi tËp tiÓu luËn NÕu nÒn kinh tÕ t¨ng trëng víi tèc ®é cao sÏ t¸c ®éng ®Õn viÖc t¨ng thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c dÉn ®Õn t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c nhu cÇu. §iÒu nµy dÉn tíi ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i cÇu vµ tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ cã xu híng t¨ng. Bªn c¹nh ®ã, tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ cao, c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng t¨ng s¶n lîng vµ mÆt hµng hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng, kh¶ n¨ng t¨ng qui m« vµ tÝch luü vèn nhiÒu h¬n. ViÖc nµy l t¨ng cÇu vÒ ®Çu t cña doanh nghiÖp lín lµm cho m«i trêng kinh doanh hÊp dÉn h¬n. - C¸c nh©n tè luËt ph¸p vµ qu¶n lý nhµ níc: C¸c nh©n tè luËt ph¸p vµ qu¶n lý nhµ níccòng cã t¸c ®éng l ®Õn møc ®é thuËn lîi vµ khã kh¨n cña m«i trêng. ViÖc t¹o ra m«i trêng kinh doanh lµnh m¹nh hay kh«ng hoµn toµn phô thuéc vµo yÕu tè luËt ph¸p vµ qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. ViÖc ban hµnh hÖ thèng luËt ph¸p ®a vµo ®êi sèng vµ chÊt lîng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ tèt lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o m«i trêng kinh doanh b×nh ®¼ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ ngîc l¹i. Ngoµi viÖc hiÓu vµ thùc hiÖn theo ®óng chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cña nhµ níc c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ ngîc l¹i. - C¸c nh©n tè kü thuËt- c«ng nghÖ. Trong xu thÕ toµncÇu hãa nÒn kinh tÕ hiÖn nay, sù ph¸t triÓn nhanh chãng mäi lÜnh vùc kü thuËt- c«ng nghÖ ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp cã liªn quan. Kü thuËt - c«ng nghÖ ph¸t triÓn lµm cho vßng ®êi s¶n phÈm cã xu híng ngµy cµng ng¾n l¹i. Do vËy, viÖc nghiªn cøu, n¾m b¾t vµ øng dông tèt c«ng nghÖ lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Kü thuËt- c«ng nghÖ míi thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn theo híng t¨ng nhanh tèc ®é, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh bÒn v÷ng trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¶o vÖ m«i trêng. Tuy nhiªn, khi nghiªn cøu ®Ó øng dông khoa häc c«ng nghÖ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶I chó ý tíi xu thÕ ¶nh hëng cña nã ®èi víi c¸c ngµnh vµ c¸c doanh nghiÖp lµ kh¸c nhau nªn ph¶I ph©n tÝch kü t¸c ®éng trùc tiÕp cña nã ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C¸c nh©n tè v¨n hãa - x· héi: v¨n hãa - x· héi ¶nh hëng mét c¸ch chËm ch¹p song còng rÊt s©u s¾c ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè nµy t¸c ®éng m¹nh tíi cÇu trªn thÞ trêng. Ngoµi ra, v¨n hãa - x· héi cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc h×nh thµnh m«i trêng v¨n hãa doanh nghiÖp. Do vËy, doanh nghiÖp cÇn hiÓu biÕt râ vÒ m«i trêng v¨n hãa x· héi mµ m×nh ®ang ho¹t ®éng. 5 Bµi tËp tiÓu luËn - C¸c nh©n tè tù nhiªn: C¸c nh©n tè tù nhiªn bao gåm: c¸c nguån lùc tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý… ¶nh hëng tíi nguån lùc ®Çu vµo ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra cña doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn tù nhiªn ¶nh hëng ë c¸c møc ®é kh¸c nhau, cêng ®é kh¸c nhau víi tõng doanh nghiÖp ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ nã t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp theo c¶ hai xu híng : tÝch cùc vµ tiªu cùc. DO vËy, t×m hiÓu vµ n¾m râ ®Æc ®iÓm cña c¸c yªó tè tù nhiªn sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña m×nh. a) Ph©n tÝch m«i trêng ngµnh: M«i trêng ngµnh bao gåm c¸c yªó tè trong ngµnh hay c¸c yªó tè ngo¹i c¶nh. C¸c yªó tè nµy quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é c¹nh tranh trong ngµnh. Theo Michael E. Poter th× vÊn ®Ò cèt lâi nhÊt khi ph©n tÝch m«i trêng ngµnh bao gåm: - Møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh. - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ tiÒm Èn. - Møc ®é c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ. - Søc Ðp cña kh¸ch hµng. - Søc Ðp cña nhµ cung øng. Cêng ®é t¸c ®éng cña 5 yªó tè nµy thêng thay ®æi theo thêi gian vµ ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Mçi t¸c ®éng cña mét trong nh÷ng yªó tè trªn ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch, thoe dâi vµ n¾m b¾t ®Çy ®ñ c¸c yªó tè trªn gióp c¸c doanh nghiÖp nhËn biÕt ®îc nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc ®Ó tõ ®è ®a ra ®îc nh÷ng ®èi s¸ch chiÕn lîc phï hîp. b) §¸nh gi¸ néi bé doanh nghiÖp: §¸nh gi¸ néi bé doanh nghiÖp lµ viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng nguån lùc cña doanh nghiÖp nh»m thÊy râ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. §Ó tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông, ph¸t huy ®iÓm m¹nh vµ t×m c¸ch kh¾c phôc yÕu ®iÓm cña doanh nghiÖp. Khi ph©n tÝch thùc tr¹ng doanh nghiÖp, ta ®i d©u vµo ph©n tÝch: ho¹t ®éng tµi chÝnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt, nguån nh©n lùc, ho¹t ®éng marrketing, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, c¬ c¸u tæ chøc… 6 Bµi tËp tiÓu luËn Ch¬ng II Thùc tr¹ng chiÕn lîc thÞ trêng cña Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi I. LÞch sö h×nh thµnh Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi : Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi - tªn giao dÞch th¬ng m¹i HAPRO lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 125/2004/Q§ - UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ngµy 18/8/2004. C«ng ty mÑ - Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tæ chøc l¹i c«ng ty s¶n xuÊt - dÞch vô & xuÊt nhËp khÈu ( XNK ) Nam Hµ Néi (Hapro) & c¸c c«ng ty con lµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, c¸c c«ng ty cæ phÇn & c¸c c«ng ty liªn doanh, liªn kÕt. TiÒn th©n cña c«ng ty mÑ Hapro lµ Ban ®¹i diÖn phÝa Nam thµnh lËp vµo th¸ng 7 n¨m 1991 thuéc liªn hiÖp s¶n xuÊt dÞch vô vµ xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi trong ®iÒu kiÖn cã vèn, kh«ng cã c¬ së vËt chÊt vµ mét sè Ýt c¸n bé, cha cã thÞ trêng. Th¸ng 4 n¨m 1992 Ban ®¹i diÖn ®îc ®æi thµnh "Chi nh¸nh s¶n xuÊt, dÞch vô vµ xuÊt nhËp khÈu tiÓu thñ c«ng nghiÖp" thuéc liªn hiÖp víi tªn giao dÞch Haprosimex Sµi gßn cã trô së t¹i 149 Lý ChÝnh Th¾ng - QuËn 3 Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Haprosimex lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®éc lËp cã tµi kho¶n 8 con dÊu riªng. Th¸ng 12/1998 chi nh¸nh ®· cã sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 120 ngêi, cã thÞ trêng xuÊt khÈu t¹i 36 níc. * N¨m 1999 chi nh¸nh c«ng ty s¶n xuÊt - XNK tæng hîp Hµ Néi s¸t nhËp víi XÝ NghiÖp phô tïng xe ®¹p, xe m¸y Lª Ngäc H©n thuéc LIXEHA t¹i quyÕt ®Þnh sè 07/Q§ - UB ngµy 2/01/1999 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi & ®æi tªn thµnh c«ng ty s¶n xuÊt - XNK Nam Hµ Néi lÊy tªn giao dÞch lµ Haprosimex Saigon ®Æt trô së chÝnh t¹i 28b Lª Ngäc H©n & cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. * N¨m 2000, nhËn s¸t nhËp c«ng ty ¨n uèng dÞch vô Bèn Mïa theo quyÕt ®Þnh sè 6908/Q§ - UB ngµy 12/12/2000 cña UBND thµnh phè Hµ Néi, chuyÓn trô së vÒ 38-40 Lª Th¸i Tæ. Trong thêi gian nµy, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· më réng thªm mét sè ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô nh viÖc thµnh lËp Trung t©m dÞch vô Bèn mïa & Trung t©m dÞch vô vµ cung øng lao ®éng Hµ Néi. * §Õn ngµy 20/03/2003 UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 1757/Q§ UB vÒ viÖc s¸t nhËp nguyªn tr¹ng XÝ NghiÖp gièng c©y trång Toµn Th¾ng vµo c«ng ty Hapro nh»m gãp phÇn thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng Côm C«ng nghiÖp thùc phÈm Hµ Néi. C«ng ty ®· ba lÇn nhËn vèn nhµ níc t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn : C«ng ty Cæ phÇn 7 Bµi tËp tiÓu luËn Simex 7,8 tû ®ång ( ngµy 10/12/2002 ), Cæ phÇn sø B¸t Trµng 1,22 tû ®ång (ngµy 22/7/2003 ), C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long(ngµy 23/10/2003 ). Sau ba lÇn s¸t nhËp vµ ba lÇn nhËn vèn, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. H¬n n÷a, c«ng ty mÑ - Hapro cßn lµ cæ ®«ng s¸ng lËp cña bèn c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt dÞch vô. §Õn ngµy 29/09/2004 Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo qui ®Þnh phª duyÖt §Ò ¸n thµnh lËp Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi sè 129/04/Q§ - TTg ngµy 14/07/2004 cña thñ tíng chÝnh phñ & quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi sè 125/04/Q§ - UB ngµy 11/08/04 cña UBND thµnh phè. HiÖn nay, Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi cã 23 ®¬n vÞ thµnh viªn & lµ chñ ®Çu t, qu¶n lý Côm C«ng nghiÖp thùc phÈm Hapro t¹i x· LÖ Chi ,quËn Long Biªn, Hµ Néi vµ ®Æt trô së chÝnh t¹i 38-40 Lª Th¸i Tæ, Hµ Néi. Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ HANOI TRADE CORPORATION (HTC). 8 Bµi tËp tiÓu luËn 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty : - Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®a ngµnh nghÒ trong ®ã ngµnh nghÒ chÝnh lµ kinh doanh th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô, s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng n«ng, l©m, h¶i s¶n thùc phÈm... Ngoµi ra Tæng c«ng ty cßn thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t trong c¸c lÜnh vùc, tµi chÝnh, c«ng nghiÖp, dÞch vô, xuÊt khÈu lao ®éng, x©y dùng ph¸t triÓn nhµ, khu ®« thÞ... Phôc vô nhiÖm vô ph¸t triÓn th¬ng m¹i vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Thñ ®«. - Tham gia víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng x©y dùng quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th¬ng m¹i theo ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phæ còng nh chÝnh phñ. - Trùc tiÕp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô xuÊt nhËp khÈu tæng hîp c¸c mÆt hµng N«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ, kho¸ng s¶n, ho¸ chÊt... VËt t m¸y mãc, thiÕt bÞ, linh kiÖn, phô kiÖn... ®a ngµnh phôc vô s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. - Tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c ®èi tîng trong vµ ngoµi ngµnh phôc vô cho c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty cho nhu cÇu cña x· héi vµ xuÊt khÈu lao ®éng. - Gi÷ vai trß chñ ®¹o tËp trung chi phèi vµ liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty con theo chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh th¬ng m¹i thñ ®« trong tõng giai ®o¹n vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ho¹t ®éng hµng n¨m cña c«ng ty mÑ - Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi vµ c¸c c«ng ty ®îc UBND thµnh phè giao. - Tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i qu¶ng c¸o, chî triÓn l·m th¬ng m¹i vµ ngoµi níc nh»m ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ vÞ thÕ cña th¬ng m¹i thñ ®« 3.T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty : a) Nguån lùc vËt chÊt : Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng chÝnh trong ngµnh th¬ng m¹i – dÞch vô, nguån lùc vËt chÊt trong ®ã quan träng nhÊt lµ ®Þa ®iÓm kinh doanh vµ giao dÞch. NÕu ®Þa ®iÓm kinh doanh vµ giao dÞch tèt sÏ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín cho Tæng c«ng ty. HiÖn nay, ngoµi trô së chÝnh ®Æt t¹i 38- 40 Lª Th¸i Tæ, thuéc khu vùc trung t©m cña quËn Hoµn KiÕm, víi diÖn tÝch ®Êt sö dông gÇn 2000m2lµm v¨n phßng, phßng trng bµy cña Tæng c«ng ty, Tæng c«ng ty cßn qu¶n lý h¬n 400 ®Þa ®iÓm kinh doanh thuËn lîi kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông cña Tæng c«ng ty lµ 938.347m 2 bao gåm hÖ thèng m¹ng líi kinh doanh, cöa hµng b¸n lÎ, trung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ, kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. 9 Bµi tËp tiÓu luËn Tæng c«ng ty cßn më réng ®Çu t, ®Æt c¸c trô së giao dÞch t¹i c¸c thµnh phè lín trong c¶ níc nh : H¶i D¬ng. H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh … M¹ng líi kinh doanh néi ®Þa cña Tæng c«ng ty nh÷ng n¨m võa qua kh¸ ph¸t triÓn. §èi víi mét sè níc lµ b¹n hµng truyÒn thèng cña Tæng c«ng ty th× t¹i ®oa Tæng c«ng ty còng ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn. Sù ph¸t triÓn cña nguån lùc vËt chÊt phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c ®µu t. Nh÷ng n¨m võa qua, Tæng c«ng ty ®· vµ ®anh tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t nh»m c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c ®Þa ®iÓm kinh doanh t¬ng ®èi lín vµ cã vÞ thÕ th¬ng m¹i. §Ó më réng qui m« s¶n xuÊt vµ kinh doanh, Tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh mét sè gãi thÇu trong dù ¸n ®Çu t Côm c«ng nghiÖp thùc phÈm Hapro t¹i Gia L©m, dù ¸n th¬ng m¹i – dÞch vô 10b Trµng Thi, kinh doanh th¬ng m¹i – dÞch vô c¸c c¨n hé cao cÊp ®Ó b¸n… Tæng c«ng ty còng ®ang khÈn tr¬ng x©y dùng mét sè dù ¸n ®Çu tötung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ vµ ph¬ng ¸n b¸n ®Êu gi¸ mét sè ®Þa ®iÓm nhá lÎ do Tæng c«ng ty qu¶n lý nh»m t¹o nguån vèn x©y dùng c¸c dù ¸n trung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ lín gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô chÊt lîng cao cña Tæng c«ng ty. 10 Bµi tËp tiÓu luËn b) Nguån lùc tµi chÝnh : TT ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 I 1 Tµi s¶n TSL§ vµ §T ng¾n h¹n TiÒn C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho TSL§ kh¸c TSC§ vµ §T dµi h¹n TSC§ C¸c kho¶n §TTC dµi h¹n Chi phÝ XDCB dë dang C¸c kho¶n ký quü dµi h¹n Tæng Tµi s¶n Nguån vèn Nî ph¶i tr¶ Nguån vèn chñ së h÷u Nguån vèn kinh doanh Ng©n s¸ch cÊp Nguån vèn §T XDCB Quü §T PT Quü dù phßng TC QuyÒn sö dông ®Êt Nguån kinh phÝ quü kh¸c - Lîi nhuËn cha ph©n phèi - Quü dù phßng mÊt viÖc Tæng Nguån vèn Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® Tr® 211.022 25.097 145.290 39.068 1.567 87.397 79.589 7.790 0 0 289.401 262.336 38.302 180.149 38.159 5.726 114.285 92.421 5.241 14.545 2.078 376.621 126.183 172.218 150.719 172.803 14.924 6.822 335 -585 -826 190.110 260.218 186.511 211.311 166.820 190.508 185.826 215.907 10.229 5.888 7.864 8.255 913 1.256 685 5.404 294 4.563 2 II 1 2 a b c d e f N¨m 2002 N¨m 2003 331.517 487.504 56.358 81.014 216.387 282.279 45.917 92.724 12.855 31.487 140.012 205.891 97.912 141.226 21.485 33.467 17.386 22.412 3.229 8.786 471.529 693.396 241 391 841 298.401 376.621 471.529 413.851 279.545 207.025 272.147 44.232 9.676 1.851 9.363 7.398 6.149 N¨m 2004 498.225 86.744 305.721 73.209 32.551 224.963 160.035 29.778 25.655 9.495 723.188 417.320 305.868 246.031 281.790 65.600 12.139 2.408 9.363 10.947 8.351 1.249 2.596 693.396 723.188 Nh×n chung, tµi s¶n vµ nguån vèn cña Tæng c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2004, tæng nguån vèn chñ së h÷u cña Tæng c«ng ty lµ 305.868 triÖu ®ång. Ngoµi ra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc nªn thuËn lîi h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh : doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty liªn doanh,… do ®îc hëng u ®·i vÒ vèn. Vèn ng©n s¸ch cÊp cho Tæng c«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m vµ chiÕm gÇn 40% tæng nguån vèn cña Tæng c«ng ty. Së dÜ nh vËy lµ do hiÖn t¹i Uû Ban Nh©n D©n Thµnh phè Hµ Néi vÉn cã chñ tr¬ng s¾p xÕp, tæ chøc hÖ thèng th¬ng m¹i trªn Thµnh phè; h×nh thµnh c¸c Tæng c«ng ty lín trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. Tuy nhiªn, nh×n chung gi¸ trÞ cña tµi s¶n lu ®Þnh vµ ®Çu t ng¾n h¹n v½n chiÕm phÇn lín trong tæng sè tµi s¶n cña Tæng c«ng ty. Do ®Æc ®iÓm Tæng c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i – dÞch vô vµ c¶ trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nªn rÊt cÇn nh÷ng tµi s¶n cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ca. Gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng cao t¹o ®iÒu kiÖn cho 11 Bµi tËp tiÓu luËn viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. Nguån vèn kinh doanh vµ c¸c nguån, quü kinh phÝ kh¸c cña Tæng c«ng ty còng t¨ng qua c¸c n¨m. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn tèt ®Ó gióp Tæng c«ng ty më réng qui m« ho¹t ®éng cña m×nh. c) Nguån nh©n lùc : VÒ giíi nh×n chung tû lÖ n÷ vÉn chiÕm mét tû träng cao h¬n so víi nam giíi. §©y lµ do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña Tæng c«ng ty rÊt cÇn nh÷ng lao ®éng n÷ cã tay nghÒ tham gia vµo lÜnh vùc chÕ biÕn vµ thñ c«ng mü nghÖ. VÒ ®é tuæi cho thÊy, lùc lîng lao ®éng cña Tæng c«ng ty lµ t¬ng ®èi trÎ vµ cã xu híng trÎ ho¸ qua c¸c n¨m. Tû träng cña lùc lîng lao ®éng tõ ®é tuæi 18- 30 chiÕm tû träng lín vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. N¨m 2000 míi chiÕm 26,73% th× ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn 32,96%.Víi chñ tr¬ng vµ xu híng trÎ ho¸ lùc lîng lao ®éng ®· gióp Tæng c«ng ty cã thªm lîi thÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §éi ngò lao ®éng trÎ cã tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cao trong c«ng viÖc, lµ nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng t×m tßi s¸ng, ®a ra c¸c ý kiÕn hay ®ãng gãp cho Tæng c«ng ty, cã thÓ n¾m b¾t râ sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. H¬n n÷a, ®©y lµ lùc lîng nßng cèt trong t¬ng lai, ®a Tæng c«ng ty ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. Tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé trong Tæng c«ng ty còng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chñ yÕu lµ nh÷ng ngêi ë ®é tuæi cao, kinh nghiªm vÒ chuyªn m«n còng nh kh¶ n¨ng l·nh ®¹o tèt. §©y lµ mét u thÕ lín gióp cho bé m¸y cña Tæng c«ng ty ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. N¨m 2000, sè c¸n bé cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc rÊt thÊp chØ míi cã 64 ngêi. Xong tõ n¨m 2001, do yªu cÇu n©ng cao tr×nh ®é vµ mong muèn cã nh÷ng c¸n bé v÷ng vµng kiÕn thøc, chuyªn m«n cao; Tæng c«ng ty ®· cö vµ tuyÓn mét sè c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®Ó tham gia vµo bé m¸y l·nh ®¹o cña Tæng c«ng ty. Sè lao ®éng phæ th«ng chiÕm tû träng lín trong tæng lùc lîng lao ®éng, trung b×nh trªn 50% tæng sè lùc lîng lao ®éng. §©y chñ yÕu lµ c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c¸c XÝ ngiÖp, nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm cña Tæng c«ng ty. Lao ®éng trùc tiÕp cã kü thuËt vµ tay nghÒ coa chiÕm tû träng rÊt nhá, kho¶ng 6% trong tæng sè lùc lîng lao ®éng, g©y nªn sù thiÕu hôt lín. Do ®ã, trong thêi gian tíi, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o cho sè lao ®éng nµy. Bªn c¹nh ®ã, sè lîng c¸n bé cã tr×nh ®é chÝnh trÞ cña Tæng c«ng ty còng ®îc t¨ng qua c¸c n¨m. Hµng n¨m, Tæng c«ng ty vÉn tæ chøc vµ cö c¸c c¸n bé cña m×nh tham gia c¸c líp ®µo t¹o chÝnh trÞ. 12 Bµi tËp tiÓu luËn Tæng c«ng ty lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i – dÞch vô. II. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn chiÕn lîc thÞ trêng cña Tæng c«ng ty 1. M«i trêng vÜ m« a. M«i trêng kinh tÕ - ThuËn lîi Kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng bíc héi nhËp ngµy mét s©u, réng vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, më réng c¬ héi ph¸t triÓn x· héi, më réng ®Çug t. Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ trong giai ®o¹n 2000 – 2004 t¬ng ®èi cao vµ æn ®Þnh. §©y lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®èi víi viÖc t¨ng trëng vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty. NÒn kinh tÕ – th¬ng m¹i thÕ giíi trong thêi kú nµy b¾t ®Çu håi phôc vµ ph¸t triÓn. Vèn ®Çu t níc ngoµi b¾t ®Çu t¨ng bëi vËy cã thÓ më réng quy m« C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu nµy gióp cho Tæng c«ng ty më réng thÞ trêng cña m×nh. ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n thùc hiÖn c¸c cam kÕt APTA, hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt – Mü vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi cho sù ph¸t triÓn vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. - Khã kh¨n T×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña thÕ giíi diÔn biÕn phøc t¹p, nÒn kinh tÕ trong níc gÆp nhiÒu khã kh¨n nh: h¹n h¸n, rÐt ®Ëm ë c¸c khu vùc phÝa B¾c ¶nh hëng tíi thêi vô n«ng s¶n; dÞch Sars t¹i §«ng Nam ¸ n¨m 2003 vµ dÞch cóm gia cÇm x¶y ra ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phè n¨m 2004 ®· ¶nh hëng xÊu tíi gi¸ c¶ hµng ho¸ nhÊt lµ hµng thùc phÈm, c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, theo ®ã c¸c s¶n phÈm tiªu dïng, s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ dÞch vô kh¸c còng t¨ng khiÕn chØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng. L¹m ph¸t t¨ng ®Æc biÖt n¨m2004 l¹m ph¸t ®Õn 9,5%, ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ ®Çu vµo cña c¸c s¶n phÈm kinh doanh néi ®Þa còng nh xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, l·i suÊt vµ tû gi¸ hèi ®o¸i còng t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty víi møc ®é kh¸c ë mçi thêi kú. b. Nhãm nh©n tè vÒ ph¸p luËt vµ qu¶n lý nhµ níc C¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ viÖc ph¸t triÓn ngµnh th¬ng m¹i nãi chung vµ th¬ng m¹i Thñ ®« nãi riªng t¹o ®iªï kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh th¬ng m¹i. ViÖc ®Ò ¸n sè 30-31-32 §A/T¦ vÒ mét sè nhiÖm vô träng t©m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh vµ c¶i c¸ch hµnh 13 Bµi tËp tiÓu luËn chÝnh, ch¬ng tr×nh 11/CT – UB cña UBND thµnh phè vÒ “N©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t, ph¸t triÓn mét sè ngµnh dÞch vô, chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” vµ c¸c chÝnh s¸ch vµ ch¬ng tr×nh vÒ viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i ®· t¹o m«i trêng kinh doanh th«ng tho¸ng, b×nh ®¼ng lµm ®éng lùc cho c¸c thµnh phÇn gãp phÇn t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn th¬ng m¹i dÞch vô. c. Nhãm c¸c yÕu tè vÒ v¨n ho¸ - x· héi – d©n chñ : D©n sè thÕ giíi ngµy mét ph¸t triÓn, ®ã lµ mét thÞ trêng ®Çy hÊp dÉn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Mçi quèc gia, mçi vïng ®Òu cã nh÷ng nÐt v¨n ho¸ kh¸c nhau. Do vËy, ®Ó tham gia thÞ trêng thÕ giíi c¸c doanh nghiÖp cÇn hiÓu râ vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi cña tõng níc. D©n sè Hµ Néi víi gÇn 3 triÖu ngêi vµ hµng triÖu kh¸ch du lÞch, kh¸ch v·ng lai, Hµ Néi cã mét søc tiªu thô kh¸ lín. §©y lµ ®Þa bµn néi ®Þa ho¹t ®éng chñ yÕu cña Tæng c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c¸c yÕu tè nh chÝnh trÞ, nªn t×nh h×nh chÝnh trÞ – x· héi æn ®Þnh, sù ph¸t triÓn nhanh vÒ tr×nh ®é vµ ®êi sèng cña d©n c…còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng thuËn lîi. Tuy nhiªn, n¹n chiÕn tranh khñng bè ngµy cµng më réng, t×nh h×nh chÝnh trÞ cña mét sè níc nh Iran, I raq…bÊt æn ®Þnh, khiÕn cho kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty t¹i nh÷ng níc nµy trong thêi gian qua gi¶m. d. C¸c mèi quan hÖ vÒ c«ng nghÖ vµ tù nhiªn Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· gãp phÇn hç trî vµ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i – dÞch vô. Th«ng qua viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ c¸c níc ph¸t triÓn phÇn nµo ®· gióp c¸c doanh nghiÖp thay ®æi n©ng cÊp, c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §iÒu nµy ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt, s¶n lîng vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ vµ tù nhiªn t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp theo c¶ hai xu híng. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i liªn tôc thay ®æi, c¶i tiÕn c«ng nghÖ cña m×nh, nÕu kh«ng doanh nghiÖp sÏ khã ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. 2. Ph©n tÝch m«i trêng ngµnh : a. C¸c ®Æc tÝnh chung cña ngµnh th¬ng m¹i – dÞch vô ViÖt Nam tõ 2000 – 2004. Trong nh÷ng n¨m võa qua mÆc dï chÞu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè bÊt lîi nh dÞch Sars, dÞch cóm gia cÇm…Song nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ cña ngµnh th ¬ng m¹i nãi rieng vÉn ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. 14 Bµi tËp tiÓu luËn Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n cña ngµnh th¬ng m¹i trong thêi gian qua lµ cao 6,3%/n¨m, ngµnh ®ang ë trong giai ®o¹n t¨ng trëng. Ngµnh dÞch vô – th¬ng m¹i còng chiÕm tû träng lín vµ ngµy cµng t¨ng trong nÒn kinh tÕ (chiÕm 38% trong GDP n¨m 2004). §iÒu nµy ®· thu hót sù tham gia m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. HiÖn nay, cã kho¶ng… doanh nghiÖp tham gia trong lÜnh vùc th ¬ng m¹i t¹o nªn sù c¹nh tranh trong ngµnh lµ rÊt lín. Do vËy, ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i x©y dùng cho mét chiÕn lîc ®óng ®¾n vµ hîp lý. b. C¸c lùc lîng c¹nh tranh trong ngµnh : * §èi thñ c¹nh tranh : Trong ngµnh hiÖn nay sè c¸c doanh nghiÖp tham gia rÊt nhiÒu song cã thÓ chia ra ba nhãm c¬ b¶n lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc (Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Sµi Gßn, Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi , C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Intimex…) doanh nghiÖp ho¹t ®éng th¬ng m¹i theo h×nh thøc kinh doanh t nh©n vµ hé gia ®×nh; doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngµi (C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi cash vµ carry ViÖt Nam…). Sè lîng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh lµ nhiÒu do vËy trong khi x©y dùng chiÕn lîc Tæng c«ng ty cÇn lùa chän c¸c ®èi thñ c¹nh tranh®Ó ph¸t triÓn. Trong thêi gian qua, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty lµ: Do Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt võa ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. Nªn khi ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh t ranh, Tæng c«ng ty sÏ chia kª theo tõng lÜnh vùc. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c thµnh phÇn chÕ biÕn chÊt lîng cao tõ thÞt, thuû h¶i s¶n, rau, c¸ qu¶…th× cã c«ng ty ®å hép H¹ Long, c¸c c¬ së chÕ biÕn t nh©n…§èi víi ®å uèng cã cån: Rîu nÕp Hapro, Vodka, Vang nho, vang Hibisceus th× cã kh¸ nhiÌu ®èi thñ nh: C«ng ty rîu Hµ Néi , vang Th¨ng Long, vang §µ L¹t, c¸c c«ng ty rîu vang Ph¸p vµ mét sè c«ng ty nhËp khÈu rîu tõ níc ngoµi…vµ ®èi víi c¸c lo¹i ®å uèng kh«ng cån nh: chÌ xanh c¸c lo¹i, chÌ ®¾ng, níc tinh khiÕt, c¸c lo¹i níc hoa qu¶, cµ phª Tæng c«ng ty chÌ vµ c¸c c«ng ty níc gi¶i kh¸… Trong lÜnh vùc dÞch vô ¨n uèng, gi¶i kh¸t, du lÞch, ho¹t ®éng nhµ hµng…Tæng c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Do lµ mét doanh nghiÖp cã vèn Nhµ níc nªn trong thêi gian võa qua ®èi thñ c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty x¸c ®Þnh chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc 15 Bµi tËp tiÓu luËn ngoµi. §Æc biÖt lµ c«ng ty TNHH cash vµ carry ViÖt Nam cã hÖ thèng kinh doanh th¬ng m¹i t¹i c¶ miÒn B¾c vµ miÒn Nam. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc th¬ng m¹i th× ®iÓm m¹nh cña hä lµ cã kh¶ n¨ng lín vÒ vèn, ®a d¹ng vÒ c¸c lo¹i mÆt hµng vµ gi¸ thÊp. Hä cßn cã mét c«ng nghÒ vµ kü n¨ng qu¶n lý theo t¸c phong c«ng nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi khi ho¹t ®éng t¹i thÞ trêng ViÖt Nam chiÕn lîc c¹nh tranh lóc ®Çu chñ yÕu lµ vÒ gi¸ ®Ó thu thót kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, hä còng cã mét são ®iÓm yÕu ®ã lµ hä sÏ gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n lóc ®Çu khi th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam, chÝnh s¸ch cña níc ta ®«i khi g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh cña hä; th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh míi cã thÓ ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn. * Ph©n tÝch kh¸ch hµng Kh¸ch hµng cña Tæng c«ng ty ®îc chia ra lµm hai nhãm theo thÞ trêng ho¹t ®éng ®ã lµ kh¸ch hµng trong níc vµ kh¸ch hµng quèc tÕ. HiÖn nay, víi møc thu nhËp b×nh qu©n/®Çu ngêi cña ViÖt Nam cßn thÊp nªn møc tiªu dïng cña ngêi d©n trong lÜnh vùc th¬ng m¹i cha cao. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i ph¸t triÓn nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó tuy nhiªn cÇu cha cao. §iÒu nµy g©y søc Ðp lín cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng th¬ng m¹i vÒ gi¸. Ngoµi yÕu tè vÒ gi¸ th× chÊt lîng s¶n phÈm còng kh¸ quan träng. §êi sèng ngµy cµng ®îc n©ng cao; nhu cÇu vÒ cuéc sèng cã chÊt lîng ngµy mét nhiÒ h¬n. §èi víi kh¸ch hµng néi ®Þa cña doanh nghiÖp chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c thµnh phè lín, kh¸ch hµng môc tiªu vÉn tËp trung vµo nh÷ng ngêi cã thu nhËp kh¸ nªn yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm kh¸ cao. Tæng c«ng ty ®· triÓn khai ho¹t ®éng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm trong thêi gian qua. §¶m b¶o c¸c s¶n phÈm tu©n theo ®óng tiªu chuÈn quèc tÕ tríc khi ®a tíi tay ngêi tiªu dïng. Kh¸ch hµng quèc tÕ cña Tæng c«ng ty g©y mét søc Ðp kh¸ lín. Do thÞ trêng quèc tÕ kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng, kh¸ch hµng cã rÊt nhiÒu quyÒn lùa chän. H¬n n÷a kh¸ch hµng trªn thÞ trêng quèc tÕ thêng lµ nh÷ng c«ng ty lín chuyªn nhËp khÈu phong phó hµng ho¸ nªn yªu cÇu cao. Ngoµi yÕu tè vÒ gi¸ c¶, dÞch vô cßn ®ßi hái c¸c dÞch vô sau b¸n hµng. Tæng c«ng ty rÊt quan t©m vµ chó träng tíi c«ng t¸c b¸n hµng. HiÖn thêi, Tæng c«ng ty ®· cã rieng mét trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. * Ph©n tÝch nhµ cung cÊp 16 Bµi tËp tiÓu luËn Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp võa tham gia lÜnh vùc s¶n xuÊt, võa ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô. Tæng c«ng ty kh«ng chØ chó träng ®Õn viÖc khai th¸c nhu cÇu vµ thÞ trêng mµ cßn ®Æc biÖt chó träng nhu cÇu t¹o nguån hµng. Ngoµi mét sè xÝ nghiÖp vµ c«ng ty trªn s¶n xuÊt cung cÊp s¶n phÈm cho Tæng c«ng ty nh: XÝ nghiÖp giÕt mæ lîn t¹i LÖ Chi, Gia L©m, L¬ng Yªn, H¶i Bèi, §«ng Anh, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt rîu, xÝ nghiÖp chÕ biÕn thÞt nguéi, t¸c phÈm truyÒn thèng, XÝ nghiÖp mú phë, XÝ nghiÖp ®å hép rau qu¶. PhÇn lín hµng ho¸ xuÊt khÈu ph¶i nhËp tõ c¸c nhµ cung cÊp kh¸c. HiÖn t¬ng tranh mua, tranh b¸n trong thu mua hµng xuÊt khÈu cßn diÔn ra kh¸ phæ biÕn: Hµng nhËp khÈu kh«ng æn ®Þnh vÒ sè lîng vµ gi¸ c¶, søc Ðp tõ c¸c nhµ cung cÊp lªn kh¸ cao. Do v©y trong thêi gian tíi viÖc chñ ®éng t¹o nguån hµng ®èi víi Tæng c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. * Ph©n tÝch c¸c ®èi thñ tiÒm Èn : ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn AFTA vµ chuÈn bÞ tham gia WTO. Trong thêi gian ViÖt Nam còng sÏ x©y dùng rÊt nhiÒu khu c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i sÏ ra ®êi. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho Tæng c«ng ty trong viÖc ph¸t triÓn. Xong mÆt kh¸c, Tæng c«ng ty còng cã thÓ gÆp nhiÒu th¸ch thøc khi c¸c c«ng ty, tËp ®oµn lín vµ thÕ giíi trong khu vùc sÏ th©m nhËp vµo ViÖt Nam. Do vËy, tõ nay tíi n¨m 2010 ®èi thñ tiÒm Èn ®ang lo ng¹i nhÊt cña Tæng c«ng ty lµ c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô. Tuy nhiªn, trong thêi gian ®Çu c¸c ®èi thñ vÉn cha g©y søc Ðp lín ®èi víi Tæng c«ng ty nhÊt lµ trong thêi gian x©y dùng chiÕn lîc. Trong m«i trêng ngµnh hiÖn nay, ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng ®èi víi Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c tËp ®oµn, c«ng ty th¬ng m¹i cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã kh¶ n¨ng vµ sÏ tham gia vµo thÞ trêng ViÖt Nam. Cã thÓ nãi ®ã lµ c¸c ®èi thñ rÊt m¹nh; tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh còng nh c«ng nghÖ qu¶n lý cña hä rÊt lín; do vËy Tæng c«ng ty còng cÇn chuÈn bÞ; ph©n tÝch râ ®èi thñ ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p c¹nh tranh. Tuy nhiªn; trong mét vµi n¨m tíi c¸c ®èi thñ nµy cã thÓ vÉn cha x©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam ; do luËt cña ViÖt Nam cßn cha t¹o m«i trêng th«ng tho¸ng h¬n n÷a c¸c níc trong khu vùc vµ ®Æc biÖt lµ Trung Quèc hiÖn nay lµ thÞ trêng hÊp dÉn ®èi víi hä h¬n. * S¶n phÈm thay thÕ : Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, c¸c kü thuËt s¶n xuÊt, ph¬ng thøc kinh doanh phôc vô ra ®êi ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin lµm t¸c ®éng rÊt lín tíi ngµnh th¬ng m¹i – dÞch vô. C¸c ph¬ng thøc giao dÞch 17 Bµi tËp tiÓu luËn kinh doanh míi ra ®êi víi c¸c ®Æc tÝnh u viÖt h¬n nh tiÖn dông h¬n, chi phÝ rÎ h¬n; thêi gian nhanh h¬n…t¹o nªn mét søc Ðp lín. Tuy nhiªn, hiÖn nay Tæng c«ng ty còng lu«n chó träng ®Çu t trang thiÕu bÞ cho m×nh nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn taÞ. Do ®ã, søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕ ®èi víi Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi vÉn cha lín l¾m III. ¸p dông ma tr©n SWOT vµo ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ë c«ng ty. 1. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc a. ThÞ trêng trong níc - C¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cña Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Th¬ng hiÖu doanh nghiÖp vµ nh·n hiÖu s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty th¬ng m¹i trong thêi gian qua ®· ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ tÝn nhiÖm nh: Hapro, Hafasco, Artex, Unimex… C¸c mÆt hµng thµnh phÇn chÕ biÕn, t¸c phÈm truyÒn thèng, dÞch vô ¨n uèng Bèn mïa ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng néi ®Þa. Cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do trong thêi gian qua c¸c Tæng c«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa, ph¸t triÓn m¹ng líi ph©n phèi t¹i thÞ trêng míi. - C¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm, m¹nh d¹n ®Çu t x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt chÕ biÕn nh»m t¹o sù chñ ®éng vÒ nguån hµng, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc phôc vô ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Nhê c¸c biÖn ph¸p ®ã, doanh thu trong níc cña Tæng c«ng ty trong thêi gian qua ®¹t tèc ®é t¨ng trëng cao. N¨m 2000 doanh thu néi ®Þa ®¹t 889341 ®Õn n¨m 2004 doanh thu ®· t¨ng lªn 1.444.092 triÖu ®ång. Doanh thu néi ®Þa chiÕm tû träng cao trong doanh thu cña Tæng c«ng ty. b. ThÞ trêng níc ngoµi : C¸c doanh nghiÖp tham gia lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ®· khai th¸c c¸c thÞ trêng theo c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. §èi víi c¸c thÞ trêng truyÒn thèng nh ASEAN, Nam ¸…Tæng c«ng ty vÉn tiÕp tôc duy tr× vµ t¨ng c êng c¸ch lµm míi hoµn thiÖn mÆt hµng cña thÞ trêng. T¹i c¸c thÞ trêng truyÒn thèng, Tæng c«ng ty ®· cã t¸c xóc tiÕn th¬ng m¹i, c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt lîng s¶n phÈm… §ång thêi, Tæng c«ng ty còng ®· th©m nhËp nhiÒu thÞ trêng míi, ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng cña thÞ trêng ®· vµ ®ang tõng bíc khai th¸c thÕ m¹nh trªn thÞ trêng nµy. Tæng c«ng ty ®· ®Çu t x©y dùng m¹nh Côm c«ng nghiÖp thùc phÈm Hapro nh»m dÇn chñ ®éng t¹o nguån hµng. ¦u tiªn hîp t¸c víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ®¹t c¸c tiªu 18 Bµi tËp tiÓu luËn chuÈn cao vÒ chÊt lîng vµ dÞch vô. Qua ®ã nh»m gi÷ ®îc kh¸ch hµng cò, thu hót thªm kh¸ch hµng míi vµ t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÕ giíi. 19 Bµi tËp tiÓu luËn Ma trËn SWOT §iÓm m¹nh (S) 1. M¹ng líi kinh doanh lín, ®Þa ®iÓm kinh doanh cã u thÕ. 2. ChÊt lîng s¶n phÈm cã uy tÝn, hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm tiªn tiÕn ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. 3. H×nh thøc tæ chøc c«ng ty mÑ con cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c dÞch vô. 4. Chó träng ®Çu t cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. §iÓm yÕu (W) 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp cßn cång kÒnh. 2. Nh©n viªn b¸n hµng cã tuæi cao nªn kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng kÐm, 3. C¸c ®Þa ®iÓm kdoanh cã quy m« nhá lÎ, sd l·ng phÝ. 4. Cha quan t©m ®óng møc tíi xóc tiÕn tm¹i, makerting. C¬ héi (0) 1. Sù quan t©m ®Çu t cña c¸c bé ngµnh, TCT. 2. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh th¬ng m¹i Hµ Néi trong nh÷ng n¨m tíi. 3. ViÖt nam ngµy cµng më cöa quan hÖ giao lu bu«n b¸n. 4. C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn hç trî vµ t¹o ra ph¬ng thøc kinh doanh ngµy 1 tèt h¬n. Phèi hîp (S/o) - C¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng líi ho¹t ®éng theo qui ho¹ch. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. - Ph¸t triÓn qui m« thÞ trêng vµ øng dông. - Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc kinh doanh míi phï hîp. §e do¹ (T) 1. Cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. 2. ChÝnh s¸ch, ph¸p luËt cã sù thay ®æi kh«ng æn ®Þnh. 3. Hµng rµo phi thuÕ quan ®èi víi hµng xuÊt khÈu thËt sù. 4. Cha chñ ®éng trong viÖc t¹o nguån hµng. Phèi hîp (W/O) - S¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc, tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý. - Thanh lý c¸c ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶,. - T¨ng chi phÝ cho bé phËn Marketing. - TuyÓn thªm nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng tèt, bè trÝ viÖc cho nh÷ng nh©n viªn cã tuæi. Phèi hîp (W/T) - §Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ë mét sè khu vùc. - ThiÕt lËp quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp, chñ ®éng trong viÖc t¹o nguån hµng. Phèi hîp (S/T) - T¨ng cêng mèi liªn kÕt gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn t¹o søc m¹nh ®Ó th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh. - TÝch cùc thu thËp, xö lý th«ng tin, tõ c¸c kªnh ph©n phèi vµ nghiªn cøu thÞ trêng. - Quan hÖ gi÷a nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng ®îc cñng cè ngµy cµng g¾n bã. 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ : a. §èi víi thÞ trêng trong níc : Nguån lùc do thµnh phÇn ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cña Tæng c«ng ty lµ rÊt lín trªn 400 ®Þa ®iÓm kinh doanh ë nh÷ng vÞ trÝ kinh doanh th¬ng m¹i thuËn lîi. Tuy nhiªn, ®èi víi thêi ®iÓm nµy c¸c ®Þa ®iÓm kinh doanh cã quy m« manh món, nhá lÎ, bè trÝ ph©n t¸n, sö dông rÊt l·ng phÝ. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh cha ®îc quan t©m ®óng møc, thÞ trêng bá ngá. V× vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh néi ®Þa cha cao. ThÞ trêng néi ®Þa chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c thµnh phè lín trong níc, thÞ trêng n«ng th«n cßn chiÕm mét tû träng rÊt Ýt trong tæng doanh thu. Gi¸ c¶ mét sè s¶n 20
- Xem thêm -