Tài liệu Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền bắc

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hưng Yên, ngày......tháng......năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hưng Yên, ngày...tháng...năm 2011 Giáo viên phản biện 1 Trang: 2 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc LỜI CẢM ƠN Sau quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã hoàn thiện xong đề tài “Xây dựng Website Giới thiệu về danh lam thắng cảnh và các tour du lịch ở miền Bắc” . Đầu tiên cho nhóm gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến: Các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin đã trang bị cho nhóm chúng em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình ngồi trên ghế nhà trường, và tận tình chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Đặc biệt nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Nguyễn Thị Thanh Huệ đã tận tình chỉ bảo, đóng góp ý kiến, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình làm đề tài để nhóm có thể hoàn thành tốt đề tài này. Trong quá trình làm đề tài, mặc dù đã cố gắng hết sức, xong không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để đề tài của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn! Hưng Yên, tháng 12 năm 2012 Nhóm sinh viên thực hiện Vũ Thị Nguyệt Đào Anh Phương Nguyễn Thị Nguyệt Trang: 3 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Ý nghĩa Trang: 4 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc DANH MỤC CÁC HÌNH V Hình 1. Biểu đồ Usecase mức tổng quát của Website.................................................22 YHình 2. Biểu đồ Usecase cho đăng nhập………………………………………………22 Hình 3. Biểu đồ Usecase cho quản lý tài khoản người dùng.......................................24 Hình 4. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý chuyên mục...........................................25 Hình 5. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý bình luận...............................................26 Hình 6. Biểu đồ Usecase chức năng tìm kiếm.............................................................27 Hình 7. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý quảng cáo..............................................28 Hình 8. Biểu đồ Usecase cho chức năng quản lý đăng tin...........................................29 Hình 9. Biểu đồ Usecase cho chức năng quản lý tin tức.............................................30 Hình 10. Biểu đồ lớp...................................................................................................31 Hình 11. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tin tức....................................................31 Hình 12. Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng.........................................................38 Hình 13. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí chuyên mục............................................39 Hình 14. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí quảng cáo...............................................40 Hình 15. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí bình luận................................................41 Hình 16. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập...........................................................42 Hình 17. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm.............................................................42 Hình 18. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng bình luận...................................................43 Hình 19. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ ....................................................................47 Hình 20. Giao diện trang chủ......................................................................................50 Hình 21. Giao diện trang chi tiết.................................................................................51 Hình 22. Giao diện trang đăng nhập............................................................................52 Hình 23. Giao diện trang đăng kí................................................................................53 Hình 24. Giao diện trang quản lý tin tức....................................................................54 Hình 25. Giao diện trang quản lý chuyên mục............................................................55 Hình 26. Giao diện trang quản lý người dùng.............................................................56 Trang: 5 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc DANH MỤC CÁC BẢNG BI Bảng 1. Danh sách các actor.......................................................................................19 YBảng 2. Danh sách các user case..…………………………………………………….21 Bảng 3. Danh sách các lớp..........................................................................................31 Bảng 4. Mô tả lớp người dùng....................................................................................32 Bảng 5. Mô tả phương thức lớp người dùng...............................................................32 Bảng 6. Mô tả lớp tin tức............................................................................................33 Bảng 7. Mô tả phương thức lớp tin tức.......................................................................33 Bảng 8. Mô tả lớp chuyên mục...................................................................................33 Bảng 9. Mô tả phương thức lớp chuyên mục..............................................................34 Bảng 10. Mô tả lớp quảng cáo....................................................................................34 Bảng 11. Mô tả phương thức lớp quảng cáo...............................................................34 Bảng 12. Mô tả lớp bình luận......................................................................................35 Bảng 13. Mô tả phương thức lớp bình luận.................................................................35 Bảng 14. Mô tả lớp nhóm............................................................................................36 Bảng 15.Mô tả phương thức lớp nhóm........................................................................36 Bảng 16.Bảng thông tin người dùng...........................................................................44 Bảng 17.Bảng thông tin chuyên mục..........................................................................44 Bảng 18. Bảng thông tin tin tức..................................................................................45 Bảng 19. Bảng thông tin nhóm....................................................................................45 Bảng 20. Bảng thông tin bình luận..............................................................................46 Bảng 21. Bảng thông tin quảng cáo............................................................................46 Bảng 22. Hệ thống chức năng chính của chương trình................................................49 Bảng 23. Giao diện trang chủ......................................................................................51 Bảng 24. Giao diện chi tiết tin tức...............................................................................52 Bảng 25. Giao diện trang đăng nhập...........................................................................52 Bảng 26. Giao diện trang quản lý tin tức.....................................................................35 Bảng 27. Giao diện trang quản lý chuyên mục............................................................56 Bảng 28. Giao diện trang quản lý người dùng.............................................................57 Trang: 6 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc Mục Lục LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................1 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ…………………………………………………….5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU............................................................................6 Phần I: MỞ ĐẦU.....................................................................................................9 1. Lý do chọn đề tài..................................................................................................9 2. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................................9 3. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................9 4. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................9 5. Nhiệm vụ nghiên cứu...........................................................................................9 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài................................................................9 7. Cấu trúc của báo cáo..........................................................................................10 Phần II: NỘI DUNG.............................................................................................11 Chương 1: Khảo sát, xác định yêu cầu và phân tích hệ thống..........................11 1.1. Khảo sát hệ thống...............................................................................................11 1.2. Xác định yêu cầu hệ thống.................................................................................11 1.3. Phân tích yêu cầu hệ thống................................................................................12 Chương II: Phân Tích Hệ Thống Với UML.......................................................18 2.1. Biểu đồ usecase....................................................................................................18 2.1.1. Danh sách các Actor và Use case..............................................................18 2.1.2. Đặc tả các use case....................................................................................22 2.2. Biểu đồ lớp..........................................................................................................31 2.2.1. Danh Sách các lớp...................................................................................31 2.2.2. Đặc tả từng lớp........................................................................................32 2.3. Biểu đồ tuần tự...................................................................................................36 Trang: 7 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc 2.3.1. Chức năng quản lý tin tức......................................................................36 2.3.2. Chức năng quản lý người dùng..............................................................37 2.3.3. Chức năng quản lý chuyên mục.............................................................38 2.3.4. Quản lý quảng cáo..................................................................................39 2.3.5. Quản lý bình luận...................................................................................40 2.3.6. Đăng nhập...............................................................................................41 2.3.7. Tìm kiếm..................................................................................................42 2.3.8. Đăng bình luận........................................................................................43 Chương 3: Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu.........................................................44 3.1. Các bảng dữ liệu..................................................................................................44 3.2. Mô hình dữ liệu quan hệ.....................................................................................46 Chương 4: Đặc tả thiết kế giao diện chương trình.............................................48 4.1. Hệ thống các chức năng chính của chương trình.............................................48 4.2. Thiết kê giao diện hệ thống chương trình.........................................................49 Phần III: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....................................................................................................................57 1. Thực nghiệm triển khai thực tế, dự định…......................................................57 2. Kết quả đạt được của đề tài...............................................................................57 3. Hạn chế................................................................................................................57 4. Hướng phát triển................................................................................................58 Phần IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................58 Trang: 8 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài - Tìm hiểu các công nghệ cơ bản trong hệ thống xây dựng Wedsite. - Nắm được xu hướng phát triển ứng dụng trên nền tảng mạng. - Củng cố các kiến thức đã được học trên lớp như Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server, Công nghệ Wed và ứng dụng… 2. Đối tượng nghiên cứu  Asp.Net 4.0 trong Visual Studio 2010.  JQuery.  Ajax.  Sql Server 2008 R2. 3. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu trên các wedsite kể trên và rất nhiều các diễn đàn khác nhau. Cụ thể là một số trang web có tên như sau:  Trang: http://yahoo.com.vn/  Trang: http://Viettralve.html  Trang: http://thugian.com/ 4. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng hệ thống website giới thiệu, gồm có: - Hệ thống hiển thị thông tin: Trang chủ, chi tiết giới thiệu, thông tin - người dùng, thông tin bình luận, nhận xét, đánh giá… Hệ thống quản trị website: quản lý tin tức, bình luận, thông tin người dùng... 5. Nhiệm vụ nghiên cứu  Tìm hiểu ASP.Net.  Xây dựng hệ thống ứng dụng trên nền tảng Web – ASP.NET sử dụng Visual Studio 2010.  Xây dựng thành công website giới thiệu về danh lam thanwngs cảnh miền Bắc về giao diện và chức năng.  Nâng cao kiến thức về lập trình web cho mỗi thành viên trong nhóm. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  Tăng cường nhận thức và tư duy cho mỗi thành viên trong nhóm.  Rèn luyện cách làm việc nhóm có hiệu quả.  Phát huy tính độc lâp và sáng tạo của mỗi thành viên trong nhóm.  Tăng cường kiến thức chuyên môn phục vụ hữu ích cho công việc sau này. Trang: 9 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc 7. Cấu trúc của báo cáo Cấu trúc của báo cáo gồm 3 phần:  Phần I: Mở đầu  Phần II: Nội dung  Phần III:Thực nghiệm, đánh giá kết quả và hướng phát triển  Phần IV: Tài liệu tham khảo Phần II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1.1. Khảo sát hệ thống Trang: 10 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc Do không có địa điểm để khảo sát hệ thống quản trị và làm website chuyên nghiệp nên nhóm đã khảo sát toàn bộ hệ thống quản trị website du lịch trên mạng Internet. Các thông tin khảo sát được gồm có:  Quy trình thiết kế website.  Cách thức làm website bằng ngôn ngữ asp.net.  Cách thức thiết kế website.  Cách thức hoạt động với một website điển hình. Nhóm sử dụng trang chuyên tin về công nghệ là: http://yahoo.html để làm hình mẫu cho việc phát triển cả về hình thức và nội dung cho website của nhóm. Ngoài ra nhóm cũng tham khảo cách làm website của các anh chị khóa trên để tìm hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và phương hướng làm việc trong toàn bộ đề tài. 1.2. Xác định yêu cầu hệ thống  Yêu cầu chức năng: - Đảm bảo tính bảo mật thông tin - Trang hiển thị bao gồm: trang hiển thị thông tin, tìm kiếm thông tin, hiển thị tin theo các chuyên mục như tin tức mới nhất, tin tức các danh thắng, thư giãn, ẩm thực… - Trang quản trị bao gồm: quản lý các chuyên mục tin, quản lý tin tức, quản lý người dùng, quản lý bình luận ý kiến phản hồi... - Các menu được phân cấp rõ ràng theo hệ thống các chuyên mục. - Chức năng danh sách tin tức chính của website, bao gồm tin danh lam thắng cảnh, tour. Khi xem một bản tin thì các tin cùng chuyên mục sẽ được load ra cùng lúc nhưng khác người đăng. Các tin được load theo - hiển thị tin mới trước, tin cũ ra sau. Chức năng tạo ảnh quảng cáo cho các doanh nghiệp, công ty... Cho phép đăng tải các bình luận khi người dùng xem các tin tức Cho phép gửi yêu cầu, email, kết bạn đối với nhũng thành viên trong - hệ thống với nhau. Khi đăng ký là thành viên của wedsite của wedsite thì hệ thống sẽ tự động gửi Email về cho thành viên đăng ký để kích hoạt tài khoản trong hệ thống. Trang: 11 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc  Yêu cầu phi chức năng: - Giao diện thân thiện, dễ với người sử dụng - Đảm bào tính chính xác trên mọi trình duyệt khác nhau - Đáp ứng độ tin cậy, cũng hiệu quả trên thời gian và không gian - Chuyển giao dễ dàng và dễ triển khai - Nội dung hiển thị một cách khoa học và chi tiết theo từng chuyên mục được bố trí một cách rành mạch rõ ràng, nhằm thúc đẩy tốt nhất việc 1.3. giao thương trên website, tương tác hệ thống cao. Phân tích yêu cầu hệ thống Sau khi khảo sát và xác định được các yêu cầu của hệ thống, có thể phân tích để đưa ra các quy trình nghiệp vụ chung của hệ thống bao gồm các phần:  Thao tác với thông tin người dùng trong hệ thống. Người quản trị Admin là người có quyền thao tác với toàn bộ hệ thống. Để đảm bảo tính bảo mật, yêu cầu có hệ thống phân quyền cụ thể và mật khẩu cho người dùng phải được mã hóa. Các mục yêu cầu phải đạt được với thông tin người quản trị viên và người dùng là:  Thêm mới, sửa thông tin, xóa thông tin thành viên rõ ràng.  Phân cấp quản lý làm 2 cấp: Admin và người dung truy cập. Trong đó Admin là người có toàn quyền thao tác với hệ thống về vệc phân quyền và cập nhật người dùng, có toàn bộ thao tác quản lý tin tức trên website đối với việc đăng tin, duyệt tin, đăng quảng cáo, quản lý bình luận của người dùng. Còn đối với người dùng thì có quyền xem tin, bình luận tin tức và đăng ký làm thành viên để có quyền đăng tin trên website.  Mã hóa mật khẩu cho người dùng của hệ thống.  Lưu lại toàn bộ mã của người quản trị thao tác cuối cùng với các thông tin, tin tức, quảng cáo, bình luận để có thể biết hệ thống đã thao tác với thành viên nào trong hệ thống, đảm bảo khả năng bảo mật, tương tác với hệ thống.  Thao tác với chuyên mục. Việc thiết lập chuyên mục là yêu cầu bắt buộc. Các yêu cầu gồm có: Trang: 12 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc  Thêm mới chuyên mục: - Thời gian thực hiện: khi hệ thống có nhu cầu mở thêm các chuyên mục mới đáp ứng nhu cầu trao đổi đối với người dùng website. - Tác nhân thực hiện: quản trị viên (Admin). - Các bước thực hiện. 1. Quản trị viên mở phần quản trị chuyên mục rồi nhập những thông tin cần thiết để thêm mới vào bảng biểu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin rồi lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu.  Sửa thông tin chuyên mục: - Thời gian thực hiện: khi quản trị viên muốn cập nhật thông tin của chuyên mục đó. - Tác nhân thực hiện: quản trị viên. - Các bước thực hiện: 1. Quản trị viên chọn chuyên mục cần sửa trong trang quản lý chuyên mục. 2. Quản trị viên sửa thông tin trong các điều khiển hiển thị trong chuyên mục vừa chọn. 3. Thông tin chuyên mục được lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu thay thế thông tin chuyên mục cũ.  Xóa thông tin chuyên mục: - Thời gian thực hiện: Khi chuyên mục đã không cần thiết nữa. - Tác nhân thực hiện: quản trị viên. - Các bước thực hiện: 1. Quản trị viên chọn chuyên mục cần xóa trong bảng thông tin. 2. Quản trị viên nhấn nút xóa trên trang quản lý chuyên mục. Trang: 13 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc 3. Thông tin được xóa khỏi csdl.  Thao tác với tin tức. Việc thiết lập tin tức là yêu cầu bắt buộc. Các yêu cầu gồm có:  Thêm mới tin tức: - Thời gian thực hiện: khi hệ thống có nhu cầu mở thêm các tin tức mới đáp ứng nhu cầu trao đổi đối với người dùng website. - Tác nhân thực hiện: quản trị viên (Admin). - Các bước thực hiện. 1. Quản trị viên mở phần quản lý tin tức rồi nhập những thông tin cần thiết để thêm mới vào bảng biểu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin rồi lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu.  Sửa thông tin tin tức: - Thời gian thực hiện: khi quản trị viên muốn cập nhật thông tin của tin tức đó. - Tác nhân thực hiện: quản trị viên. - Các bước thực hiện: 1. Quản trị viên chọn tin tức cần sửa trong trang quản lý tin tức 2. Quản trị viên sửa thông tin trong các điều khiển hiển thị trong tin tức vừa chọn. 3. Thông tin tin tức được lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu thay thế thông tin tin tức cũ.  Xóa thông tin tin tức: - Thời gian thực hiện: Khi tin tức đã không cần thiết nữa. - Tác nhân thực hiện: quản trị viên. - Các bước thực hiện: 1. Quản trị viên chọn tin tức cần xóa trong bảng thông tin. 2. Quản trị viên nhấn nút xóa trên trang quản lý tin tức. Trang: 14 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc 3. Thông tin được xóa khỏi csdl.  Thao tác với đăng tin tức. Các yêu cầu khi thao tác với đăng tin tức:  Đăng tin mới: - Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu soạn mới một tin từ người dung hoặc quản trị viên. - Tác nhân thực hiện: Người dùng - Các bước thực hiện: 1. Người dùng phải là người đã đăng ký vào hệ thống thì mới có quyền đăng tin trên hệ thống. Vào trang đăng tin rồi điền các thông tin phù hợp rồi nhấn đăng tin. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin có thỏa mãn hay không. 3. Hệ thống kiểm tra nếu thỏa mãn thì sẽ thêm mới tin tức vào trong csdl.  Duyệt tin. - Tác nhân thực hiện: Quản trị viên. Các bước thực hiện: 1. Quản trị viên vào phần quản lý tin tức, duyệt các thông tin cần thiết cho tin tức. Có các loại trạng thái như tin sẽ bị khóa nếu hết hạn đăng, tin sẽ được phục hồi kích hoạt lại hoặc tin sẽ bị khóa khỏi hệ thống nếu người quản trị viên cảm thấy tin không được trong sáng. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin có thỏa mãn hay không. 3. Hệ thống kiểm tra nếu thỏa mãn thì sẽ đặt trạng thái đã duyệt của tin tức vào trong csdl.  Sửa thông tin tin tức. - Thời gian thực hiện: Khi người quản trị muốn sửa thông tin một tin tức đã tồn tại. - Tác nhân thực hiện: Quản trị viên. - Các bước thực hiện: Trang: 15 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc 1. Người quản trị viên chọn tin cần sửa trong bảng hiển thị. 2. Người quản trị sửa thông tin tin tức vừa chọn bằng các thay thế thông tin cũ bằng thông tin mới. 3. Thông tin được sửa thay thế thông tin cũ trong cơ sở dữ liệu.  Xóa tin tức. - Thời gian thưc hiện: khi tin tức không còn được sử dụng hoặc nội dung tin tức không đáp ứng được yêu cầu của website. - Tác nhân thực hiện: Quản trị viên. - Các bước thực hiện: 1. Người quản trị viên chọn tin cần xóa trên bảng hiển thị. 2. Người quản trị viên nhấn nút “xóa” trên giao diện quản trị. 3. Tin tức được xóa khỏi cơ sở dữ liệu.  Thao tác với thông tin quảng cáo: thao tác tương tự các mục trên, tác nhân hệ thống có là toàn bộ người quản trị có quyền thao tác trừ người dùng.  Thao tác với thông tin bình luận. thao tác tương tự các mục trên, tác nhân hệ thống có là toàn bộ người quản trị có quyền thao tác trừ người dùng.  Tìm kiếm thông tin. a. Tìm kiếm phía người dùng: với mục đích là hiển thị chính xác nhất thông tin người dùng mong muốn thấy vì vậy hệ thống xác định sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm google cho việc tìm kiếm nội dung của trang. Các bước tìm kiếm gồm: 1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm trên thanh tìm kiếm. 2. Hệ thống hiển thị thông tin tìm kiếm theo định dạng của google. b. Tìm kiếm phía người quản trị: với mục đích là hiển thị thông tin đối với từng mục trong nội dung người quản trị muốn tìm kiếm, hệ Trang: 16 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc thống xây dựng mục tìm kiếm trên từng trang quản trị như: quản trị bài viết, quản trị bình luận, quảng cáo… Chương II: Phân Tích Hệ Thống Với UML 2.1. Biểu đồ usecase 2.1.1. Danh sách các Actor và Use case Danh sách các Actor (tác nhân) Sau khi tham khảo một số tài liệu chúng em đã phân tích và đưa ra được các chức năng chính của website: STT Tên Actor 1 Giải thích  Adminstrator (quản trị viên) là tác nhân giữ vai trò chính của website: Quyền quản lý là quyền cao nhất của Adminstrator hệ thống. Những người giữ vai trò Trang: 17 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc quản lý chính có thể phân quyền cho các thành viên trong website.  Tác nhân Adminstrator có thể thực hiện được tất cả các chức năng của website như: Tạo, quản lý tài khoản thành viên, quản lý chuyên mục, tin tức, đăng sửa xóa tin, duyệt tin, quản lý bình luận cũng như quảng cáo…  Tác nhân Adminstrator có quền thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin mới. 2  Truy cập Website xem, tìm kiếm thông tin các tin tức cần xem.  Đăng tin lên website muốn thực hiện được chức năng này thì người dùng phải đăng ký thành viên của hệ thống và phải có số dư tài khoản hệ thống nhất định. Sauk hi điền thông tin xong thì quản trị viên sẽ căn cứ vào số dư tài khoản quyết định có đăng tin của người dùng lên website hay không.  Bình luận các tin tức trên website về ý kiến của mình đối với tin tức đó là hữu ích hay không hữu ích. Hoặc có thể than phiền hoặc cảm ơn đối với người đăng tin làm tăng độ tin cậy đối với những người truy cập tiếp theo Bảng 1: Danh sách các Actor Trang: 18 Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc Mô tả yêu cầu đối với các Actor  Adminstrator (quản trị viên): - - Đăng nhập vào Website. - Quản lý thành viên. - Quản lí chuyên mục, tin tức. Quản lý duyệt, sửa, xoá thông tin các tin tức trên website. - Xem, soạn thông tin các tin tức. - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống website.  Người dùng: - Xem thông tin các tin tức - Gửi phàn hồi về các tin tức - Tìm kiếm thông tin - Đăng ký, đăng tin lên website Danh sách các usecase: STT 1 2 3 Tên Usecase Đăng nhập Quản lí tài Actor liên quan Ghi chú Admin và Thành Có được quyền truy cập vào viên hệ thống. Admin Có được quyền thêm mới, khoản người sửa xóa tài khoản người dùng, cấp quyền dùng, cấp quyền cho người cho người dùng dùng. Quản lý chuyên Admin Trang: 19 Có được quyền thêm mới, Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc mục sửa, xóa chuyên mục khi cần thiết phải thay đổi. 4 Quản lý quảng Admin cáo Có quyền được thêm mới, sửa, xóa các quảng cáo theo yêu cầu của các công ty, cho đăng các quảng cáo của các công ty trên website vào các vị trí khác nhau tùy theo yêu cầu của người dùng. 5 Quản lý tin tức Admin Có quyền thêm, sửa, xóa tin tức. Cho phép người dùng đăng tin trên website. Các tin tức của người dùng thì phải được duyệt sau đó mới được đăng lên website. Nếu tin tức nào vi phạm nội quy thì sẽ bị xóa khỏi website. 6 Tìm kiếm Admin và người Tìm kiếm thông tin các tin dùng tức theo nhu cầu và mong muốn của người dùng. 7 Quản lý bình Admin luận Có quyền thêm, sửa hoặc xóa các bình luận nếu như bình luận đó không trong sáng hay cần phải thay đổi. 8 Đăng bài Người dùng Người dùng có quyền đăng tin, xóa tin, sửa thông tin tin Trang: 20
- Xem thêm -