Tài liệu Xây dung website cho cễng ty tin học giang nam isc co,ltd

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang tõng bíc ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C¸c doanh nghiÖp muèn cã lîi nhuËn cao, giµnh ®îc nhiÒu thÞ phÇn trong vµ ngoµi níc th× c¸c cÊp l·nh ®¹o ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh thËt s¸ng suèt, ®óng ®¾n. Thêng th× nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ l·nh ®¹o lµ nh÷ng vÊn ®Ò ¶nh hëng nhiÒu ®Õn lîi nhuËn, uy tÝn vµ c¶ sè phËn cña c«ng ty. Lee Lacocca gi¸m ®èc h·ng xe h¬i Chrysler ®· tõng nãi: “NÕu ph¶i tæng hîp thµnh mét tõ ®Ó nãi lªn phÈm chÊt cña mét gi¸m ®èc giái, t«i sÏ nãi r»ng ®ã lµ “tÝnh quyÕt ®Þnh”. B¹n cã thÓ sö dông nh÷ng m¸y tÝnh tuyÖt vêi nhÊt thÕ giíi, b¹n cã thÓ thu thËp mäi sè liÖu vµ biÓu ®å, nhng sau cïng ph¶i kÕt hîp l¹i mäi th«ng tin víi nhau, v¹ch ra mét thêi kho¸ biÓu chung vµ hµnh ®éng”.Ra quyÕt ®Þnh - §ã lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña ngêi l·nh ®¹o. Víi môc ®Ých t×m hiÓu s©u vÊn ®Ò nµy em xin ®îc tr×nh bµy qua bµi tiÓu luËn sau: “C¸c bíc cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ tr×nh tù logic cña chóng. Minh häa b»ng thùc tiÔn doanh nghiÖp’’. I. NhËn thøc chung vÒ ra quyÕt ®Þnh. II. Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ tr×nh tù logic. III.Thùc tiÔn ë mét c«ng ty níc ngoµi, tõ lµm ¨n thua lç s¾p ph¸ s¶n thµnh mét c«ng ty hïng m¹nh nhê cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Khi viÕt do tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt mong c¸c thÇy c« trong khoa gióp ®ì. néi dung. i . nhËn thøc chung vÒ ra quyÕt ®Þnh Trong mäi tæ chøc lu«n lu«n tån t¹i nhu cÇu gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ . §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy ngêi ta thêng ph¶i x©y dùng vµ lùa chän ph¬ng ¸n tèi u. ViÖc nµy tÊt yÕu ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ c©n nh¾c, lùa chän vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh.VËy ra quyÕt ®Þnh lµ g×? 1. Kh¸i niÖm: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ra quyÕt ®Þnh lµ c«ng viÖc xuyªn suèt c¸c ho¹t ®éng cña ngêi qu¶n lý bÊt kÓ ë cÊp nµo. §ã lµ hµnh vi s¸ng t¹o cña ngêi l·nh ®¹o nh»m ®Þnh ra môc tiªu, ch¬ng tr×nh vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng kh¸ch quan cña hÖ thèng vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cña thÞ trêng, cña b¶n th©n doanh nghiÖp. V× thÕ cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng ra quyÕt ®Þnh lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh vÊn ®Ò vµ lùa chän ph¬ng ¸n hµnh ®éng trong nh÷ng ph¬ng ¸n kh¸c nhau. 2. Vai trß cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh: Ra quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n trÞ cã vai trß cùc kú quan träng trong c¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ lµ bëi v×: - C¸c quyÕt ®Þnh lu«n lu«n lµ s¶n phÈm chñ yÕu vµ lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ. Kh«ng thÓ nãi ®Õn ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ mµ thiÕu viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh, còng nh kh«ng thÓ nãi ®Õn viÖc kinh doanh mµ thiÕu dÞch vô vµ hµng ho¸. - Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c¸c tæ chøc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n trÞ. - XÐt vÒ mÆt tæng thÓ th× kh«ng thÓ thay thÕ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n trÞ b»ng tiÒn b¹c, vèn liÕng, sù tù ph¸t, sù tù ®iÒu chØnh hoÆc bÊt cø thø tù ®éng ho¸ b»ng m¸y mãc tinh x¶o nµo. - Mçi quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n trÞ lµ mét m¾t xÝch trong toµn bé hÖ thèng c¸c quyÕt ®Þnh cña mét tæ chøc nªn møc ®é t¬ng t¸c ¶nh hëng gi÷a chóng víi nhau lµ cùc kú phøc t¹p vµ hÕt søc quan träng. Kh«ng thËn träng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh, thêng cã thÓ dÉn tíi nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng. 3. Ra quyÕt ®Þnh cÇn ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu g×? §Ó ®a ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vµ thµnh c«ng th× c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã c¬ së kh¸ch quan: dùa trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh mäi mÆt, b»ng kiÒn thøc vµ kinh nghiÖm ®Ó xö lý c¸c th«ng tin ®Ò ra gi¶i ph¸p ®óng, tr¸nh chñ quan tuú tiÖn vµ ®¬n gi¶n theo c¶m tÝnh. b. Cã tÝnh ®Þnh híng: thùc hiÖn ý ®å chiÕn lîc cña doanh nghiÖp quy tô mäi nguån lùc híng vµo môc tiªu cÇn ®¹t tíi, lµm cho nh÷ng ngêi thùc hiÖn thÊy râ ph¬ng híng c«ng viÖc ph¶i lµm. c. Cã tÝnh hÖ thèng: xem xÐt mäi yÕu tè trong qu¸ tr×nh kinh doanh liªn kÕt ®îc ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong ho¹t ®éng tËp thÓ tr¸nh phiÕn diÖn vµ m©u thuÉn gi÷a c¸c quyÕt ®Þnh ®¬n nhÊt. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d. Cã tÝnh hµnh chÝnh: quyÕt ®Þnh ph¶i t¹o sù r»ng buéc tr¸ch nhiÖm mang tÝnh b¾t buéc (cã thëng ph¹t nghiªm minh) ®óng thÓ chÕ hiÖn hµnh. e. Cã tÝnh tèi u: kh¼ng ®Þnh ph¬ng ¸n tèt nhÊt trong c¸c ph¬ng ¸n ®îc ®a ra xem xÐt, c©n nh¾c víi ®Çy ®ñ c¨n cø. f. Cã tÝnh linh ho¹t: cã thÓ ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tr¸nh cøng nh¾c khi cã ®iÒu kiÖn biÕn ®éng. h. Cã tÝnh cô thÓ: c« ®äng, dÔ hiÓu ®èi víi ngêi thùc hiÖn, quy ®Þnh vÒ thêi gian râ rµng. ii. qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ tr×nh tù logic. 1. C¸c bíc cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh: 1.1 S¬ bé ®Ò ra nhiÖm vô: Qóa tr×nh quyÕt ®Þnh nhiÖm vô ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc ®Ò ra nhiÖm vô, nhng kh«ng ph¶i bao giê còng ®Ò ra ®îc ngay nhiÖm vô mét c¸c chÝnh x¸c. Tuú theo møc ®é nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò míi xuÊt hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy cã ¶nh hëng nhiÒu hay Ýt ®Õn kÕt qu¶ cña c¸c quyÕt ®Þnh. V× thÕ, trong qu¸ tr×nh ®Ò ra quyÕt ®Þnh, ph¶i lµm râ thªm nhiÖm vô ®· ®Ò ra vµ ®«i khi thay ®æi nhiÖm vô. Khi ®Ò ra nhiÖm vô, nÕu t¬ng tù nh nh÷ng nhiÖm vô ®· ®îc quyÕt ®Þnh tríc ®©y, cã thÓ sö dông kinh nghiÖm ®· cã vµ ®¹t ngay ®îc møc ®é chÝnh x¸c cao. Khi quyÕt ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô cã néi dung míi ë bíc ®Çu ph¶i s¬ bé ®Ò ra nhiÖm vô vµ lµm râ dÇn nã trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh nhiÖm vô. 1.2 Thu thËp th«ng tin ®Ó lµm râ nhiÖm vô ®Ò ra. ChØ cã thÓ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mét vÊn ®Ò nµo ®ã nÕu nh cã th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. Lîng th«ng tin cÇn thiÕt phô thuéc vµo tÝnh phøc t¹p cña nhiÖm vô ®ùoc xÐt vµ phô thuéc vµo tr×nh ®é thµnh th¹o kinh nghiÖm cña ngêi ra quyÕt ®Þnh. Ngêi l·nh ®¹o lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖp, khi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thêng gÆp cã thÓ bæ sung nh÷ng tin ®· nhËn ®îc xuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm cña m×nh trong c¸c trêng hîp t¬ng tù nhng cÇn thiÕt ph¶i thu thËp mäi th«ng tin,nhÊt lµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cßn thiÕu nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, vÒ t×nh huèng nhÊt ®Þnh. NÕu th«ng tin cha ®ñ ®Ó quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò mét c¸ch ch¾c ch¾n, ph¶i cã biÖn ph¸p bæ sung tin. §«i khi cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ quan träng, ngêi l·nh ®¹o cã thÓ trùc tiÕp t×m hiÓu t×nh h×nh t¹i chç, c«ng viÖc thêng kh«ng tèn nhiÒu thêi gian mµ l¹i gióp cho ngêi l·nh ®¹o th«ng tin cÇn thiÕt, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi th«ng tin thu nhËn ®îc lu«n lu«n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ. Trong mét sè trêng hîp, th«ng tin bÞ sai lÖch ®i mét c¸ch cã ý thøc do xuÊt ph¸t tõ c¸c lîi Ých côc bé hoÆc do ph¶i truyÒn ®¹t qua nhiÒu cÊp bËc. Nhng ®«i khi th«ng tin bÞ mÐo ®i mét c¸ch v« ý thøc vÒ cïng mét hiÖn tîng, nh÷ng ngêi kh¸c nhau cã thÓ cã nh÷ng ý kiÕn chñ quan kh¸c nhau hoÆc trong ®Êu tranh gi÷a c¸c tæ chøc nhiÒu th«ng tin gi¶ (nhiÔu) ®îc c¸c ®èi thñ nÐm ra ®Ó ®¸nh l¹c híng ®èi ph¬ng... cho nªn, ngêi l·nh ®¹o ph¶i chó ý tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã khi ®¸nh gi¸ c¸c nguån th«ng tin. 1.3 ChÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô Bíc nµy cã ý nghÜa rÊt quan trong ®Ó ®Ò ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. ChØ cã thÓ chÝnh x¸c ®Ò ra nhiÖm vô sau khi ®· sö lý c¸c th«ng tin thu ®îc do kÕt qu¶ nghiªn có vÒ tÝnh chÊt cña nhiÖm vô, tÝnh cÊp b¸ch cña viÖc gi¶i quyÕt nhiÖm vô ®ã, t×nh huèng ph¸t sinh, viÖc x¸c lËp môc ®Ých vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. 1.4 Dù kiÕn c¸c ph¬ng ¸n vµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n tèi u §Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò, cã thÓ cã nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau, mçi gi¶i ph¸p cã mÆt u vµ mÆt h¹n chÕ.CÇn ®a ra Ýt nhÊt hai ph¬ng ¸n ®Ó qua xem xÐt vµso s¸nh mµ chän mét ph¬ng ¸n tèi u (mÆt u lµ c¬ b¶n). Nªn sö dông kinh nghiÖm ®Ó c©n nh¾c lùa chän, tuy nhiªn cÇn ph¶i dùa vµo c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc. C¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh trùc gi¸c xuÊt ph¸t tõ trùc gi¸c cña con ngêi kh«ng cÇn nhiÒu ®Õn lý trÝ vµ sù ph©n tÝch, ®«i khi chØ dùa vµo c¸c quyÕt ®Þnh tríc ®ã trong nh÷ng t×nh huèng t¬ng tù. Ra quyÕt ®Þnh trùc gi¸c kh¸ dÔ dµng, song còng dÔ ph¹m sai lÇm mang tÝnh b¶o thñ, kinh nghiÖm chñ nghÜa, chñ quan. C¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh logic dùa trªn sù nghiªn cøu vµ ph©n tÝch cã hÖ thèng. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®îc ®em ra so s¸nh dùa theo mäi yÕu tè cã liªn quan, ®Ó cuèi cïng ®i tíi quyÕt ®Þnh tèi u. §©y lµ kÕt qu¶ cña sù s¸ng t¹o qua vËn dông c¸c kh¶ n¨ng ý chÝ nhê ®ã h¹n chÕ nhÇm lÉn. 1.5 Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng ¸n . Muèn so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n mét c¸ch kh¸ch quan ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n tèt nhÊt còng nh thÊy râ kh¶ n¨ng thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cÇn ph¶i cã tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ph¶i thÓ hiÖn ®îc b»ng sè lîng, cè g¾ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nhÊt nh÷ng kÕt qu¶ dù tÝnh sÏ ®¹t , ph¶i cô thÓ, dÔ hiÓu vµ ®¬n gi¶n. Thêng c¸c tiªu chuÈn gåm chi phÝ nhá nhÊt, n¨ng suÊt cao nhÊt, sö dông thiÕt bÞ (thay ngêi) hiÖu qu¶ nhÊt, sö dông vèn tèt nhÊt v..v... ngoµi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ra cßn c¸c chØ tiªu kh¸c nh : chÊt lîng s¶n phÈm, søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. ViÖc chän c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµ qu¸ tr×nh quan träng vµ phøc t¹p tuú theo môc tiªu cña nhiÖm vô ®îc ®Ò ra (môc tiªu ph¶i râ rµng). NÕu kh«ng chó ý ®Õn ®iÒu nµy, khi ®Ò ra nhiÖm vô dÔ nªu nh÷ng môc ®Ých chung chung do ®ã dÉn tíi nh÷ng khã kh¨n lín khi chän quyÕt ®Þnh. 1.6 Ra quyÕt ®Þnh Sau khi ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ dù tÝnh cña quyÕt ®Þnhvµ lùa chän ®îc ph¬ng ¸n tèt nhÊt, ngêi l·nh ®¹o ph¶i trùc tiÕp ®Ò ra quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ quyÕt ®Þnh ®ã. 2. S ¬ ®å qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. Ra quyÕt ®Þnh S¬ bé ®Ò ra nhiÖm vô Thu thËp th«ng tin ChÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô III. thùc ty níc ngoµi, tõ Lùa lµm Chän tiªu tiÔn ë mét c«ng Dù kiÕn chän ¨n ph¬ng ¸n ph¬ng tèi u thuachuÈn lç s¾p ph¸ s¶n c¸c trë thµnh mét c«ng ty ¸n hïng ®¸nh gi¸ m¹nh nhê cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng . C«ng ty giÊy SCOTT PAPER- níc Mü. Albert J.Dunlap ®îc mÖnh danh lµ “Rambo cña kinh doanh” hay lµ “nghÖ sü xoay chuyÓn t×nh thÕ hµng ®Çu cña Hoa Kú”. Dunlap ®· vùc dËy mét c«ng ty SCOTT PAPER “bÖnh ho¹n” thµnh mét ®èi thñ c¹nh tranh tÇm cì quèc tÕ trong nghµnh giÊy... nhê cã kh¶ n¨ng nhËn ®Þnh t×nh h×nh mét c¸ch kh¸ch quan vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, s¸ng suèt. Th¸ng 4n¨m 1994, Dunlap nhËn tr¸ch nhiÖm ®iÓu khiÓn SCOTT PAPER khi c«ng ty nµy®ang lµm ¨n bª bÕt, n¨m 1993 lç mÊt 277triÖu ®«la. Suèt 7 n¨m tríc ®ã, gi¸ cæ phiÕu cña c«ng ty chØ cã ®i 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuèng, s¶n phÈm lµm ra ®· hÕt thêi hoµng kim vµ c«ng ty kh«ng cã chiÕn lîc tiÕp thÞ l©u dµi. §iÒu tÖ h¹i nhÊt lµ tõ cÊp qu¶n trÞ cho ®Õn nh©n viªn, ch¼ng ai tin r»ng cuéc tôt dèc nµy sÏ dõng l¹i nhng tÊt c¶ ®· thay ®æi. Th¸ng 12 n¨m 1995 khi SCOTT PAPER s¸t nhËp víi KIMBERLY- CLARK t¹o nªn c«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng lín thø hai cña níc Mü, th× SCOTT PAPER ®· hÕt nî, gi¸ trÞ cæ phiÕu t¨ng lªn 200% ví phÇn ®ãng gãp cña cæ ®«ng t¨ng tõ 2,5 tû ®«la lªn thµnh 9 tû ®«la. Cã ®îc nh÷ng thµnh c«ng nh vËy lµ nhê vµo viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cña Dunlap. Khi ®îc bæ nhiÖm thµnh tæng gi¸m ®èc cña c«ng ty, Dunlap ®· ®Ò ra nhiÖm vô lµ ph¶i vùc ®îc c«ng ty SCOTT PAPER dËy vµ ®a c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. ViÖc ®Çu tiªn cña Dunlap lµ ®i xem xÐt c¸c s¶n phÈm míi cña SCOTT PAPER tranh ®ua víi c¸c s¶n phÈm kh¸c nh thÕ nµo vµ dß hái th«ng tin tõ kh¸ch hµng xem hä lùa chän hµng ho¸ theo tiªu chuÈn nµo,nghÜ g× khi mua s¶n phÈm nµy s¶n phÈm kia. §Çu tiªn lµ nh·n hiÖu SCOT PAPER ®· mang tiÕng cæ lç, hÕt mèt tõ l©u råi. Tr«ng nã kh«ng thÓ so s¸nh víi c¸c.Gi¸ c¶ cña nã, bao b× cña nã ®Òu lµm cho kh¸ch hµng quay mÆt ®i. S¶n phÈm th× ®¬n ®iÖu, c¸ch ®Æt hµng trªn kÖ còng lµm cho ngêi ta thÊy ng¸n ngÈm. Nãi v¾n t¾t th× SCOTT PAPER hÕt ®êng c¹nh tranh. C¸c vÊn ®Ò mµ c«ng ty nhËn ra kh«ng dÔ g× mµ gi¶i quyÕt trong chèc l¸t. Ph¶i thay ®æi tõ c¨n b¶n , ph¶i cã thêi gian vµ kÕ ho¹ch. Dunlap ®· quyÕt ®Þnh sÏ tÊn c«ng vµo chi phÝ, TËp hîp mét ®éi ngò qu¶n trÞ m¹nh, tËp trung chiÕn lîc vµo vµo lÜnh vùc lµm ¨n së trêng vµ thanh to¸n nî. Nhng nÕu muèn s¶n phÈm b¸n ®îc, cã søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm kh¸c th× ph¶i lµm g×? §ã lµ ph¶i thu thËp c¸c lîng th«ng tin bªn ngoµi thÞ trêngThÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao, s¶n phÈm cña SCOTT PAPER ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó thu hót kh¸ch hµng? T¹i sao kh¸ch hµng l¹i chän nh÷ng s¶n phÈm kh¸c mµ kh«ng chän s¶n cña SCOTT PAPER? SCOTT PAPER ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c? TÊt c¶ nh÷ng c©u hái trªn ®Òu nh»m môc ®Ých ®a s¶n phÈm cña SCOTT PAPER theo kÞp c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng. Dùa vµo nh÷ng th«ng tin, mµ thu thËp ®îc tõ kh¸ch hµng, SCOTT PAPER ®· ®Ò ra nhiÖm vô hµng ®Çu mµ c«ng ty thùc hiÖn nh sau: - S¶n xuÊt thªm mét sè s¶n phÈm míi ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - S¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc trong c«ng ty. Dunlap víi c¬ng vÞ lµ tæng gi¸m ®èc c«ng ty ®· ®Ò ra hai ph¬ng ¸n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn: Ph¬ng ¸n 1. + §æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®i d«i víi viÖc mét sè nh©n c«ng kh«ng thÝch øng víi c«ng viÖc míi ph¶i cho nghØ viÖc, nh÷ng nh©n c«ng ®ã ph¶i tuyÓn thªm mét sè nh©n viªn míi cã tay nghÒ phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi. + Kh«ng s¶n xuÊt thªm s¶n phÈm míi v× sÏ mÊt ®i tÝnh ®Æc trng cña c«ng ty mµ n©ng cao chÊt lîng, ®Ó phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. + S¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc: s¾p xÕp cho mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong mét sè bé phËn kh«ng cÇn dïng ®Õn n÷a chuyÓn sang lµm viÖc ë nh÷ng bé phËn ®ang thiÕu ngêi . Ph¬ng ¸n 2. + §æi míi c«ng nghÖ, nhng kh«ng sa th¶i nh©n viªn mµ ®µo t¹o huÊn luyÖn hä ®Ó hä thÝch nghi víi ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. + Thay ®æi mÉu m· bao b× s¶n phÈm ®Ñp m¾t nhng còng kh«ng lµm mÊt ®i tÝnh ®Æc trng cña SCOTT PAPER. Song song víi viÖc thay ®æi mÉu m· ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt lîng ®Ó gi÷ uy tÝn cho c«ng ty. + S¶n xuÊt thªm mét sè s¶n phÈm tiªu dïng kh¸c ®Ó chñng lo¹i mÆt hµng thªm phong phó. + S¾p xÕp l¹i c¬ cÊu:huy ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng gãp vèn, võa ®Ó cã nguån vèn lu ®éng söa sang ®æi míi m¸y mãc võa lµ ®Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm viÖc h¨ng say. Víi chñ tr¬ng” C«ng ty lµ cña chÝnh m×nh” mäi ngêi sÏ hÕt m×nh v× c«ng ty vµ thªm g¾n bã víi c«ng viÖc. Víi nh÷ng c¸n bé l©u n¨m kh«ng cßn thÝch hîp víi qu¸ tr×nh ®æi míi cña c«ng ty, khÝch lÖ hä nghØ hu nhng ph¶i cã nh÷ng chÕ ®é phô cÊp t¬ng xøng. + Kh«ng nh÷ng vËy c«ng ty nªn liªn kÕt cïng kinh doanh víi mét sè c«ng ty kh¸c ®Ó huy ®éng vèn. Tuy c¶ hai ph¬ng ¸n ®Òu cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra nhng chØ chän ®îc mét ph¬ng ¸n tèi u nhÊt ®Ó thùc hiÖn. Ph¬ng ¸n1 cã thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu rÊt nhanh chãng nhng nÕu ra quyÕt ®Þnh kh«ng khÐo lÐo th× rÊt dÔ g©y ra nh÷ng ph¶n øng trong tËp thÓ lao ®éng. Ngêi lao ®éng sÏ kh«ng tin tëng vµo c«ng ty vµ lu«n lu«n trong t×nh tr¹ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoang mang sÏ bÞ mÊt viÖc vµo bÊt kú lóc nµo nªn ngêi lao ®éng sÏ kh«ng g¾n bã víi c«ng ty, kh«ng hÕt m×nh víi c«ng viÖc.ViÖc ra quyÕt ®Þnh ®ã sÏ trë thµnh sai lÇm khi n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao, chÊt lîng s¶n phÈm gi¶m. Trong khi ®ã ph¬ng ¸n 2 l¹i dùa vµo quan ®iÓm “con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp” ®Ó lµm tiªu chÝ cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. Ph¬ng ¸n hai ®· lÊy con ngêi lµm träng t©m thóc ®Èy c«ng ty ph¸t triÓn. Con ngêi lµ nh©n tè ®éng lùc ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong x· héi nãi chung, song ®ång thêi còng lµ môc tiªu phôc vô mµ c¸c doanh nghiÖp mµ c¶ x· héi ph¶i híng tíi. Nªn chiÕn lîc ®µo t¹o, båi dìng vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng thªm h¨ng say, g¾n bã víi c«ng viÖc vµ trung thµnh víi c«ng ty khiÕn n¨ng suÊt lao ®éng ®îc n©ng lªn vµ lµm nªn thµnh c«ng môc tiªu chiÕn lîc mµ c«ng ty ®· ®Ò ra. Dunlap ®· quyÕt ®Þnh chän ph¬ng ¸n 2 ®Ó thùc hiÖn môc tiªu vµ ®· ra c¸c quyÕt ®Þnh nh sau: - C«ng ty SCOTT PAPER cïng s¸t nhËp, cïng liªn kÕt liªn doanh víi c«ng ty KIMBERLY- CLARK ®Ó cïng s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng tiªu dïng mµ trªn thÞ trêng ®ang khan hiÕm, t¹o dîc thÕ ®øng cho c«ng ty. - Liªn tôc më c¸c líp ®µo t¹o, båi dìng tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Cã nh÷ng phô cÊp xøng ®¸ng ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng. - Mua mét sè trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ söa sang l¹i nhµ xëng. - Mçi n¨m mét lÇn, më cuéc thi tay nghÒ giái vµ cã nh÷ng phÇn thëng cho nh÷ng ai cã nh÷ng s¸ng kiÕn hay gióp c«ng ty ph¸t triÓn. Vµ◘ chØ sau 12 th¸ng, SCOTT PAPER ®· bíc ®Çu ®¹t tíi mét sè thµnh tùu nh: - L«i kÐo ®îc kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña SCOTT PAPER. - Giµnh l¹i ®îc mét sè thÞ phÇn trªn thÞ trêng, cã ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cïng lÜnh vùc. - §ang dÇn dÇn tr¶ ®îc nî tån ®äng. - Më mang xëng s¶n xuÊt, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng ®îc n©ng lªn. Víi ®µ ph¸t triÓn nh vËy, hiÖn nay SCOTT PAPER ®ang lµ c«ng ty lín ®øng thø hai cña Mü. Qua thÝ dô thùc tiÔn trªn, chóng ta ®· nhËn thÊy r»ng viÖc ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®· ®em l¹i thµnh c«ng cho doanh nghiÖp. Ra quyÕt ®Þnh lµ mét nhiÖm 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vô quan träng cña ngêi l·nh ®¹o . ChÝnh v× vËy mµ ngêi l·nh ®¹o kh«ng thÓ bá qua c¸c bíc cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh ®Ó h×nh thµnh nªn mét chiÕn lîc, mét híng ®i ®óng cho c¶ doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¶ nÒn kinh tÕ x· héi nãi chung. kÕt luËn. Tõ viÖc ph©n tÝch lý thuyÕt vµ tham kh¶o thùc tÕ cña mét doanh nghiÖp kinh doanh giÊy ë Mü. Em ®· cã thÓ nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ra quyÕt ®Þnh.Ra quyÕt ®Þnh chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¹o nªn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña nhµ l·nh ®¹o vµ cña doanh nghiÖp. §Ó cã ®îc nh÷ng thµnh c«ng c¸c nhµ l·nh ®¹o cÇn ph¶i cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu, ph©n tÝch ¶nh hëng cña m«i trêng, s¸ng t¹o vµ cã kh¶ n¨ng nh¹y bÐn øng phã víi mäi biÕn cè ®Ó lu«n ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c ph¬ng ph¸p vµ thùc hiÖn c¸c quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch khoa häc .Sau khi b¾t tay vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy, chóng em nh÷ng nhµ qu¶n lý t¬ng lai kh«ng cã hy väng g× h¬n lµ muèn häc hái, n¾m b¾t vµ hiÓu vÊn ®Ò mét 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸ch s©u s¾c . Cã mét vèn kiÕn thøc dåi dµo ®Ó kh«ng ph¶i bì ngì tríc nh÷ng khã kh¨n cña th¬ng trêng sau nµy. môc lôc. a. Lêi më ®Çu ------------------------------------------------------Trang 1 B. néi dung -------------------------------------------------------trang 2 I. NhËn thøc chung vÒ ra quyÕt ®Þnh 1. Kh¸i niÖm----------------------------------------------------------------Trang2 2. Vai trß cña viÖc ra quyÕt ®Þnh---------------------------------------Trang2-3 3. Ra quyÕt ®Þnh cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×?------------------------- Trang3 ii. qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ tr×nh tù logic --------------------------------------------------------------Trang 3- 6 1. C¸c bíc cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh 1.1 S¬ bé ®Ò ra nhiÖm vô 1.2 Thu thËp th«ng tin 1.3 ChÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô 1.5 Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng ¸n 1.6 Ra quyÕt ®Þnh 2. S¬ ®å qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh------------------------------------Trang 6 iii. thùc tiÔn ë mét c«ng ty níc ngoµi,tõ lµm ¨n thua lç s¾p ph¸ s¶n trë thµnh mét c«ng ty hïng m¹nh nhê cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng. --------------------------------------------------------------trang 7-11 c. kÕt luËn--------------------------------------------Trang12 môc lôc---------------------------------------------------------Trang 13 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tµi liÖu tham kh¶o---------------------------------------trang14 tµi liÖu tham kh¶o. 1. gi¸o tr×nh tæ chøc qu¶n lý- Trêng §HQL&KD 2. Qu¶n trÞ häc- NXB Thèng kª 3.Gi¸o tr×nh khoa häc tæ chøc vµ qu¶n lý- Trêng §H Kinh tÕ Quèc d©n 4. Vùc dËy mét doanh nghiÖp ph¸ s¶n – NXB §ång Nai 5. Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¶n lý- gi¸o tr×nh KHQL T1&2 trêng KTQD 6. s¸ch b¸o vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o kh¸c. 11
- Xem thêm -