Tài liệu Xây dung website cho cễng ty tin học giang nam isc co,ltd

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X©y dung website cho c«ng ty tin häc giang nam isc co,ltd CÊU TRóC TR×NH BµY  PHÇN I: §Æt vÊn ®Ò 1.1 . Ng÷ c¶nh xuÊt hiÖn ®Ò tµi. 1.2 . Môc tiªu chÝnh cña ®Ò tµi. PHÇN II: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 2.1. M« h×nh ph©n tÝch 1 2.2. M« h×nh thiÕt kÕ phÇn iii: Tæng kÕt 3.1. C¸c kÕt qua ®¹t®-îc 3.2. H-íng dÉn më réng trong t-¬ng lai phÇn iv: demo ch-¬ng tr×nh 2 phÇn I: ®Æt vÊn ®Ò 1.1 . ng÷ c¶nh xuÊt hiÖn cña ®Ò tµI  ë nuíc ta hiÖn nay theo c¸ch th«ng th-êng kh¸ch hµng ®i mua hµng th-êng ph¶i ®i tíi c¸c cöa hµng hay siªu thÞ ®Ó chän lùa vµ mua c¸c s¶n phÈm mµ hä cÇn.viÖc chän lùa mét s¶n ph¶m cho ®óng víi yªu cÇu vµ së thÝch nµy chiÕm kh¸ nhiÒu thêi gian cña kh¸ch hµng.ch-a kÓ ®Ðn viÖc kh¸ch hµng muèn biÕt râ vÒ s¶n ph¶m hay chøc n¨ng cña s¶n phÈm còng nh- c¸ch sö dông s¶n phÈm mµ hä ®Þnh mua.  Víi lý do nµy th× hä cÇn nh÷ng th«ng tin mang tÝnh hç trî cña nh÷ng chuyªn gia.ChÝnh v× vËy,viÖc t¹o lËp mét website th-¬ng m¹i víi nh÷ng s¶n phÈm phong phó,®a d¹ng vµ hç trî nh÷ng th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c,®Çy ®ñ lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mäi kh¸ch hµng. 3  øng dông cña th-¬ng m¹i ®iÖn tö trong phÇn ®å ¸n nµy cô thÓ lµ website cña c«ng ty tin häc giang namisc lµ mét øng dông tu©n theo m« h×nh th-¬ng m¹i ®IÖn tö b2b víi mét phÇn më réng h-íng ®Õn b2c.Trang website Giang nam-Isc cho phÐp kh¸ch hµng xem xÐt lùa chän c¸c mÆt hµng cÇn mua,sau ®ã dang ký vµ göi ®¬n ®Æt hµng ®Õn nhµ cung cÊp.  b2b cung cÊp h×nh thøc tù giíi thiÖu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp,t¹o ®IÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp hoÆc kh¸ch hµng cã ®-îc th«ng tin vµ hiÓu râ vÒ doanh nghiÖp cña m×nh tr-íc khi quyÕt ®Þnh ®¹t mèi quan hÖ hoÆc më réng kh¶ n¨ng bu«n b¸n trong t-¬ng lai. 1.2 . MôC TI£U CñA §Ò TµI 4 X©y dung ®-îc mét trang website th-¬ng m¹i víi c¸c choc n¨ng c¬ b¶n sau:  Giíi thiÖu,qu¶ng c¸o vÒ c«ng ty(giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng còng nh- c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty)  Giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm,hµng ho¸ c«ng ty ®ang kinh doanh.  Hç trî th-¬ng m¹i trªn web(t¹o lËp ®¬n ®Æt hµng cho kh¸ch hµng cã thÓ ®Æt mua hµng víi c«ng ty th«ng qua trang web, hÑn ngµy giao hµng)  Qu¶n lý hµng ho¸ c«ng ty.  Qu¶n lý ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng.  TiÕp nhËn ý kiÕn tõ phÝa kh¸ch hµng. 5 PhÇn ii: gi¶I quyÕt vÊn ®Ò 2.1. m« h×nh ph©n tÝch 1. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng website giangnamIsc dÞch vu trªn web HiÓn thÞ Hµng& ®Æt Hµng qu¶n lý giíi thiÖu vÒ c«ng ty xem hµng ho¸ qu¶n lý hµng danh s¸ch c¸c mÆt hµng ®Æt mua hµng Bæ xung mÆt hµng söa,xo¸ 6 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh(møc 0) kh¸ch hµng §¬n ®Æt hµng website giang nam isc Tr¶ lêi tÝnh tiÒn §¬n ®Æt hµng Th«nh tin hµng ho¸ 7 c«ng ty 3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh (møc 1) 8 Kh¸ch hµng DÞch vu trªn web hµng ho¸ ®Æt hµng qu¶n lý c«ng ty 9 4. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 2 Chøc ng¨ng dÞch vu trªn website Kh¸ch hµng HiÓn thÞ - §Æt hµng Hµng ho¸ 10 §¬n ®Æt 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 3 Chøc n¨ng qu¶n lý C«ng ty 11 12 2.2. M¤ H×NH THIÕT KÕ A. C¤NG Cô THIÕT KÕ GIAO DIÖN Vµ LËP TR×NH 1. M«i tr-êng c¬ së d÷ liÖu Sö dông hÖ qu¶n trÞc¬ së d÷ liÖu Access cña h·ng microsoft 2. M«i tr-êng thiÕt kÕ giao diÖn lµ sö dñng phÇn mÒm Dreamweaver7.0 cña h·ng macromedia 3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh sö dông ng«n ng÷ lËp tr×nh ASP. C¸c Scrip ®-îc viÕt b»ng Vbscript v¸ mét sè ®o¹n m· javacrip b. thiÕt kÕ c¸c b¶ng csdl C¬ së d÷ liÖu cña website gåm 10 b¶ng c¬ së d÷ liÖu sau: 1.Products (b¶ng l-u tr÷ s¶n phÈm hµng) 13 Tªn KiÓu tr-êng #ProducrID §é M« t¶ réng Autonumber Long integer M· Hµng ho¸ Tªn s¶n phÈm hµng Producname Text 50 ho¸ CategoryID Number Long integer M· lo¹i hµng ho¸ Brand Text 50 Nh·n hiÖu hµng ho¸ Madein Text 30 N¬i s¶n xuÊt M« t¶ chi tiÕt vÒ Detailts Text Memo hµng ho¸ Cho phÐp nh÷ng Show Yes/no Yes/no mÆt hµng míi cËp nhËt H×nh ¶nh nhá minh Pix Text 50 ho¹ cho s¶n phÈm hµng ho¸ 14 2.B¶ng l-u gi÷ lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸(l« hµng). Tªn tr-êng KiÓu §é réng M« t¶ #Categories Autonumber Long integer M· lo¹i hµng Descrtipon Text 50 Tªn lo¹i hµng Giíi thiÖu vÒ Introduction Text 250 tõng lo¹i hµng 3.Pictures (b¶ng l-u gi÷ h×nh ¶nh hµng ho¸). Tªn tr-êng KiÓu §é réng 15 M« t¶ #Products Number Long integer M· Hµng ho¸ Cat_picture Number Long integer Sè ¶nh 50 Tªn ¶nh PictureName Text 4. Prices (b¶ng l-u gi- gi¸ s¶n phÈm). Ten tr-êng KiÓu §é réng M« t¶ #Products Number Long integer M· hµng ho¸ Pricedate Date/time Ngµy nhËp gi¸ Price Number Long integer Gi¸ hµng ho¸ 5. Discounts (B¶ng l-u gi÷ s¶n phÈm ®-îc gi¶m). 16 Tªn tr-êng KiÓu §é réng M« t¶ #ProductID Number Integer M· hµng ho¸ Long integer Tû lÖ gi¶m DiscountRate Number gi¸ 6. Comments (B¶ng chó thÝch vÒ mËt hµng) Tªn tr-êng KiÓu §é réng M« t¶ #ProductID Number Long integer M· hµng ho¸ Comments Memo Yes/no 7. Users (b¶ng l-u gi÷ th«ng tin kh¸ch hµng). Tªn tr-êng KiÓu §é réng M« t¶ M· kh¸ch #UserID AutoNumber Long integer hµng 17 Mail cña Email Text 50 kh¸ch hµng Password Text 50 MËt khÈu Hä tªn kh¸ch Fullname Text 50 hµng §Þa chØ Address Text 100 kh¸ch hµng Telephone Text 20 §iÖn tho¹i Gender Yes/no Yes/no Giíi tÝnh 8. Orders(b¶ng l-u gi÷ ®¬n ®Æt hµng). Tªn tr-êng KiÓu §é réng M« t¶ M· hµng ho¸ #OrdersID AutoNumber Long integer ®Æt 18 Ngµy ®Æt OrderDate Date/time hµng M· kh¸ch UserID Number Long integer hµng Ngµy giao DeliveryDate Date/time hµng 19 9.OrderDetails(b¶ng l-u gi÷ chi tiÕt ®¬n ®Æt hµng) Tªn tr-êng KiÓu §é réng M« t¶ M· hµng ho¸ #OrderID Number Long integer ®Æt ProductID Number Long integer M· hµng ho¸ Quantity Number Long integer Sè l-îng 10.Topic.(b¶ng l-u gi÷ ¶nh nÒn sö dông cho website). Tªn tr-êng KiÓu §é réng #TopicID AutoNumber Long integer m· ¶nh nÒn Name Text 50 Tªn ¶nh Decription Text 100 Giíi thiÖu Bground Text 50 Mµu nÒn 20 M« t¶
- Xem thêm -