Tài liệu Xây dựng và phát triển hệ thống các kênh phân phối sản phẩm bhnt ở việt nam

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi nãi cung vµ ViÖt Nam nãi riªn, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®ang cè g¾ng tõng ngaú, tõng giê ®Ó cã thÓ hoµ vµo nhÞp ®é ph¸t triÓn ®ã. §Æc biÖt, tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Õn nay, §¶ng, Nhµ níc ta chñ tr¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta tõ c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc th× môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng ®ång thêi ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng - ®ã lµ loùi nhuËn .Kh«ng chØ dõng l¹i ë môc tiªu cã lîi nhuËn mµ lµ lîi nhuËn ngµy cµng cao tiÕn tíi tèi ®© ho¸ läi nhuËn. Vµ ®Ó ®¹t ®îc môtc tiªu ®ã trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña c¸c quy luËt kinh tÕ th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp nªn thùc hiÖn lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn tè ho¹t ®éng s¶n phÈm kinh doanh mµ cßn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu, chi ph¸t sinh hay nãi c¸ch kh¸c lµ tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp mµ trong ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng vai trß rÊt quan träng nh»m ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tÝnh thõa c¸c kho¶n chi phÝ, kh«ng tÝnh thiÕu c¸c kho¶n thu nhËp gãp phÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n lîi nhËn cña doanh nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Æt ra. Sau khi ®îc häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ bé m«n kÕ to¸n t¹i trêng vµ ®îc thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP em thùc sù nhËn thÊy ®îc tÇm quan trong vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy, em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP “ nh»m ®i s©u nghiªn cøu vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao h¬n n÷a kiÕn thøc chuyªn ngµnh cña m×nh còng nh ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc thùc tÕ cña em sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Phan Thanh §øc vµ c¸c c«, chó, anh chi c¸n bé trong XÝ nghiÖp may X19 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy víi n«i dung chÝnh gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP . Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP . MÆc dï ®· rÊt cå g¾ng nhng do thêi gian thùc tÕ cha l©u vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn bµi luËn v¨n cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.V× vËy em rÊ mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn söa ch÷a chña thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé trong xÝ nghiÖp ®Ó bµi luËn v¨n nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©na thµnh c¶m ¬n! ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Ch¬ng 1 Lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt --------*-------- 1. kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng doanh nghiÖp cÇn ph¶i huy ®éng c¸c nguån tµi lùc, vËt lùc (lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn…) ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lao vô, thu mua dù tr÷ hµng ho¸, lu©n chuyÓn lu th«ng s¶n phÈm, hµng ho¸, thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t … KÓ c¶ chi cho c«ng t¸c qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. Nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, biÓu hiÖn b»ng tiÒn. 1.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu kho¶n chi cã néi dung, c«ng dông vµ môc ®Ých kh¸c nhau. V× vËy ®Ó qu¶n lý chi phÝ ®îc chÆt chÏ, theo dâi vµ h¹ch to¸n chi phÝ mét c¸ch cã hÖ thèng, n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c kiÓm tra vµ ph©n tÝch kinh tÕ trong c¸c doanh nghiÖp, cÇn ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. Tuú theo viÖc xem xÐt chi phÝ ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau vµ môc ®Ých qu¶n lý chi phÝ mµ chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. Sau ®©y xin ®Ò cËp ®Õn hai c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu ®èi víi chi phÝ cña doanh nghiÖp. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy nh÷ng kho¶n chi phÝ cã chung tÝnh chÊt, néi dung kinh tÕ ®îc xÕp chung vµo mét yÕu tè, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®©u vµ sö dông vµo môc ®Ých g×. Theo tiªu thøc nµy th× toµn bé hi phÝ cña doanh nghiÖp ®îc ph©n biÖt thµnh 5 yÕu tè: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu Bao gåm c¸c chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu phô tïng thay thÕ, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ c¬ b¶n. - Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng… - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Lµ toµn bé chi phÝ khÊu hao cña tÊt c¶ c¸c TSC§ trong doanh nghiÖp. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (nh dÞch vô cung cÊp ®iÖn, níc, söa ch÷a c¸c TSC§…) - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Lµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi 4 chi phÝ nãi trªn: Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc qu¶n lý chi phÝ cña lÜnh vùc s¶n xuÊt. Cho phÐp hiÓu râ c¬ cÊu, tû träng tõng yÕu tè chi phÝ, lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lµm c¬ së cho viÖc dù trï hay x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng vËt t, tiÒn vèn huy ®éng sö dông lao ®éng. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt ®Ó chia ra c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c nhau. Mçi kho¶n môc chi phÝ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã cã néi dung kinh tÕ nh thÕ nµo. Theo tiªu thøc nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh c¸c lo¹i: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh (kÓ c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) vËt liÖu phô, nhiªn liÖu … sö dông trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hay thùc hiÖn c«ng viÖc lao vô. Kh«ng tÝnh vµo kho¶n môc nµy nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng vµo môc ®Ých s¶n xuÊt chung hay do nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi lÜnh vùc s¶n xuÊt. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n (lao ®éng) trùc tiÕp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh. Kh«ng tÝnh vµo kho¶n môc nµy kho¶n tiÒn l¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch trªn tiÒn l¬ng cña nh©n viªn ph©n xëng, nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp hay nh©n viªn kh¸c. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ chi phÝ dïng vµo viÖc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt chung t¹i bé phËn s¶n xuÊt (ph©n xëng, ®éi, tr¹i…) bao gåm c¸c kho¶n sau: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng + Chi phÝ vËt liÖu + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt + Chi phÝ khÊu hao TSC§ + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông kinh tÕ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, lµ c¬ së cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc, lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ ®Þnh møc chi phÝ cho kú sau: Ngoµi hai c¸ch ph©n lo¹i trªn ®©y, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh: - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi khèi s¶n phÈm, lao vô thµnh chi phÝ kh¶ biÕn vµ chi phÝ bÊt biÕn, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ gi¸ thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp, hoÆc cã thÓ ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ cña chi phÝ víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm thµnh chi phÝ c¬ b¶n vµ chi phÝ chung. 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 2.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm (c«ng viÖc, lao vô) lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi lîng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (c«ng viÖc, lao vô) do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t lao ®éng vµ tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, còng nh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc, kinh tÕ, kü thuËt vµ c«ng nghÖ mµ doanh nghiÖp ®· sö dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n xuÊt, h¹ thÊp chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh cßn lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Møc h¹ gi¸ thµnh vµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm lao ®éng, vËt t, kh¶ n¨ng tËn dông c«ng suÊt m¸y mãc, tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé. 2.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm * Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh C¨n cø vµo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chia thµnh ba lo¹i sau: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n lîng kÕ ho¹ch. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch do bé phËn kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ ®îc tÝnh tríc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së cña ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc ®îc xem nh thíc ®o chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn trong doanh nghiÖp, gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Còng gièng nh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®îc tiÕn hµnh tríc khi s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ gi¸ thµnh ®îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh vµ tËp hîp ®îc trong kú vµ s¶n lîng s¶n phÈm thùc tÕ ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh trong kú. Gi¸ thµnh thùc tÕ chØ cã thÓ tÝnh to¸n ®îc sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm ®îc tÝnh to¸n cho c¶ chi tiªu tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt… ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm; lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ níc còng nh c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt. * Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi c¸c yÕu tè cÊu thµnh. Theo ph¹m vi tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chia thµnh hai lo¹i: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung…) tÝnh cho nh÷ng s¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm ®îc sö dông ®Ó ghi sæ cho s¶n phÈm ®· hoµn thµnh nhËp kho hoÆc giao th¼ng cho kh¸ch hµng, ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n vµ l·i gép trong kú ë c¸c doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô: bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm tiªu thô. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô chØ x¸c ®Þnh vµ tÝnh to¸n khi s¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. Gi¸ thµnh toµn bé lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh møc lîi nhuËn tríc thuÕ cña doanh nghiÖp. 3. Vai trß cña kÕ to¸n trong tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m v× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ch to¸n kinh tÕ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Tµi liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ c¨n cø quan träng ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ, t×nh h×nh sö dông c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp. Tõ ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. §Ó tæ chøc tèt kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn thùc hiÖn tèt c¸c vai trß sau: - X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý. - Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän. - Tæ chøc tËp hîp, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh, theo yÕu tè chi phÝ vµ kho¶n môc gi¸ thµnh. - LËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, ®Þnh kú tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp. - Tæ chøc kiÓm kª ®¸nh gi¸ khèi lîng s¶n phÈm dë dang mét c¸ch khoa häc, hîp lý x¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm XÐt vÒ b¶n chÊt chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Còng gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ bá ra, nhng kh¸c nhau vÒ mÆt lîng. Khi nãi ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt lµ giíi h¹n thêi kú nhÊt ®Þnh, kh«ng ph©n biÖt lµ cho lo¹i s¶n phÈm nµo, ®· hoµn thµnh hay cha, cßn khi nãi ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ x¸c ®Þnh mét lîng chi phÝ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, tÝnh cho mét ®¹i lîng kÕt qu¶ hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. §øng trªn gãc ®é qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó xem xÐt th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng liªn tôc, cßn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc hiÖn t¹i mét thêi ®iÓm cã tÝnh chÊt chu kú ®Ó so s¸nh chi phÝ víi khèi lîng s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. T¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ cã mét khèi lîng s¶n phÈm cha hoµn thµnh, chøa ®ùng mét lîng chi phÝ ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú. T¬ng tù nh vËy, ®Çu kú cã thÓ cã mét sè khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt cha hoµn thµnh kú tríc chuyÓn sang ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt, chøa ®ùng mét lîng chi phÝ s¶n xuÊt cho nã, ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ ®Çu kú. Nh vËy, gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt cña kú tríc chuyÓn sang vµ mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú: = + H¬n n÷a, gi¸ thµnh s¶n phÈm mang tÝnh chÊt chñ quan, viÖc giíi h¹n chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm gåm nh÷ng chi phÝ nµo cßn phô thuéc vµo quan ®iÓm tÝnh to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ, doanh thu vµ kÕt qu¶, còng nh quy ®Þnh cña chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Nh÷ng quan ®iÓm vµ quy ®Þnh ®ã ®«i khi kh«ng hoµn toµn phï hîp víi b¶n chÊt cña chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc râ rµng ®Çy ®ñ ®Ó sö dông th«ng tin mét c¸ch thÝch hîp. XÐt vÒ mÆt c«ng t¸c kÕ to¸n th× kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai bíc c«ng viÖc kÕ tiÕp nhau. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ ®îc tiÕn hµnh khi toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú hoµn tÊt. Kh¸c nhau gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng chÝnh lµ sù biÓu hiÖn cña mèi quan hÖ gi÷a chóng. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ngîc l¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, ph©n bæ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. II. §èi tîng, ph¬ng ph¸p vµ néi dung tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. §èi tîng, ph¬ng ph¸p vµ néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.1 §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt §èi tîng chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m ®¸p øng nhu cÇu h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i víi nh÷ng néi dung kinh tÕ, c«ng dông kh¸c nhau ph¸t sinh ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Môc ®Ých cña viÖc bá ra chi phÝ lµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm lao vô cña doanh nghiÖp ® îc s¶n xuÊt chÕ t¹o bëi c¸c ph©n xëng, bé phËn kh¸c nhau theo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ã. C¸c chi phÝ cÇn ®îc tËp hîp theo ph¹m vi, giíi h¹n cÇn ®îc tËp hîp, cã thÓ lµ: - N¬i ph¸t sinh chi phÝ: Ph©n xëng, ®éi, bé phËn s¶n xuÊt, giai ®o¹n c«ng nghÖ, c¸c phßng chøc n¨ng… - N¬i g¸nh chÞu chi phÝ: s¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô do doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng. Nh vËy, thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng cña viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i c¸c chi phÝ ®· ph¸t sinh vµ c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ ®ã. X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn rÊt quan träng trong toµn bé kh©u tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng ®óng ®¾n, khoa häc vµ hîp lý míi cã t¸c dông phôc vô tèt cho c«ng viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn doanh nghiÖp, ph¸t huy vai trß chøc n¨ng cña kÕ to¸n. ViÖc lùa chän ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ë c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng gièng nhau mµ ph¶i c¨n cø vµo: - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ - §Þa ®iÓm ph¸t sinh, môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ. - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 1.2 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ trong giíi h¹n cña ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh. Tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng quy n¹p chi phÝ vµo c¸c ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n sÏ ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch phï hîp. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n trùc tiÕp Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n trùc tiÕp ¸p dông ®èi víi c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi tîng kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ ®· x¸c ®Þnh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n ghi chÐp ban ®Çu cho phÐp quy n¹p trùc tiÕp c¸c chi phÝ nµy vµo tõng ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ cã liªn quan. * Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®îc ¸p dông khi mét lo¹i chi phÝ cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng. Trêng hîp nµy ph¶i lùa chän ®èi tîng ph©n bæ hîp lý, ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan theo c«ng thøc: Ci = C xTi in1 .T Trong ®ã: Ci: Lµ chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho ®èi tîng thø i C: Lµ tæng chi phÝ ®· tËp hîp cÇn ph©n bæ. ni=1.T: Lµ tæng ®¹i lîng cña tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ. Ti: Lµ ®¹i lîng cña tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ cña ®èi tîng thø i. Tiªu chuÈn ®îc lùa chän ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng ®ßi hái ph¶i hîp lý khoa häc. 1.3 Tr×nh tù h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc tËp hîp l¹i, hÖ thèng ho¸ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp t¹i tõng thêi ®iÓm vÞ trÝ nhÊt ®Þnh vµo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n vµ ph©n chia chi phÝ theo tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù hîp lý, khoa häc th× míi cã thÓ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ kh¸i qu¸t theo 4 bíc sau: - Bíc 1: TËp hîp chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng sö dông. - Bíc 2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng sö dông trªn c¬ së khèi lîng lao vô vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ lao vô. - Bíc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ - Bíc 4: X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú tuú theo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ néi dung, c¸ch thøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. 1.4 Néi dung tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú 1.4.1 Tµi kho¶n sö dông. Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi, ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng tån kho trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh hµng tån kho. Theo ph¬ng ph¸p nµy ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang * Tµi kho¶n 621 (TK 621): Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô … ph¸t sinh trong kú, cuèi kú chuyÓn sang TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Tµi kho¶n 622 (TK 622): Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, chÕ t¹o s¶n phÈm… cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh (bao gåm c¸c kho¶n: tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng c¸c kho¶n phô cÊp) cuèi kú chuyÓn sang TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Tµi kho¶n 627 (TK 627): Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc phôc vô, qu¶n lý s¶n xuÊt trong c¸c ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt… cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tµi kho¶n 627 ®îc më thµnh 6 TK cÊp 2 ®Ó theo dâi ph¶n ¸nh riªng tõng néi dung chi phÝ. TK 6271: Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng. TK 6272: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu TK 6273: Chi phÝ c«ng cô dông cô TK 6274: Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK 6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn * Tµi kho¶n 154 (TK 154): Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô dÞch vô ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô tµi kho¶n cßn ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn vµ tÝnh gi¸ thµnh vËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn. 1.4.2 Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp: Chi phÝ s¶n xuÊt sau khi tËp hîp riªng tõng kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn ®îc kÕt chuyÓn ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp vµ chi tiÕt theo tõng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.1: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn) TK 154 TK 621 D ®k: xxx KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 622 TrÞ gi¸ s¶n phÈm hµng b¾t båi th êng phÕ liÖu do s¶n phÈm háng TK 155 Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm hoµn thµnh nhËp kho TK 157 Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm göi b¸n kh«ng qua kho TK 622 TK 157 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm xuÊtph¸p chung TKTheo 154 ph¬ng TKkú 154 1.4.3. kiÓm kª ®Þnh thµnh ngµy theo dâi H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p Ph¶n kiÓmhoµn kª ®Þnh kúb¸n lµ kh«ng ¸nh chi phÝ s¶n dë trªn KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµngxuÊt tån kho c¸c tµi kho¶n hµng tån kho ¸nh gi¸ trÞkú hµng tån kho ®Çu cuèi dë dang ®Çu mµ kú chØ theo dâi, ph¶n dang kú vµ cuèi kú trªn c¬ së kiÓm kª cuèi kú, x¸c ®Þnh lîng hµng tån kho thùc tÕ. Tõ ®ã x¸c ®Þnh lîng xuÊt D dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c môc ®Ých kh¸c : xxx ck b»ng c«ng thøc: TK 611,138,822 TK 611 =TK+611 Còng t¬ng tù ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®îc PhÕ liÖu s¶n phÈm háng thu KÕt chuyÓn chi tËp hîp trªn c¸c tµi kho¶n: TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp håi trÞ gi¸ s¶n phÈm hµng b¾t phÝ NVL trùc tiÕp båi thêng, tÝnh vµo chi phÝ bÊt TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thêng TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm cña kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TK 622 TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chØ sö dông ®Ó ph¶n ¸nh phÝ TKchi 632 dë dang ®Çu kú KÕt vµ cuèi chuyÓn kú, viÖc chi tËp hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ®îc thùc trªn tµi thµnh s¶n xuÊt. Gi¸kho¶n thµnh631: thùcGi¸ tÕ s¶n phÈm phÝ tiÕphiÖn Tr×nh tù kÕ to¸n tËpNVL hîp trùc chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo phthµnh ¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ®îc kh¸i qu¸t hoµn ë s¬ ®å sau:s¶n xuÊt trong kú Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: S¬ ®å 1.2: Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm TK 627 (Theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) KÕt chuyÓn chi ViÖn ®¹i häc më phÝHµ s¶nNéi xuÊt chung NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ 1.4.4 KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang lµ khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn trªn c¸c giai ®o¹n cña quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn hoÆc ®· hoµn thµnh mét vµi quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn nhng vÉn cßn ph¶i gia c«ng tiÕp míi trë thµnh thµnh phÈm. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt mµ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ph¶i chÞu. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang hîp lý lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c tuyÖt ®èi. KÕ to¸n ph¶i tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ, vÒ tÝnh chÊt cÊu thµnh cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ yªu cÇu vÒ tr×nh ®é qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp mµ vËn dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú mét c¸ch thÝch hîp. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cã thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng mét trong c¸c c¸ch sau: * §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp (hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) Theo ph¬ng ph¸p nµy, s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp (hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) cßn c¸c chi phÝ chÕ biÕn (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung…) tÝnh c¶ cho s¶n phÈm hoµn thµnh chÞu: Chi phÝ vÒ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: DCK = x SD (*) Trong ®ã: D§K, Ddh: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ CVL: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh (hoÆc chi phÝ NVL trùc tiÕp) ph¸t sinh trong kú. STP: Khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh SD : Khèi lîng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. * §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng Theo ph¬ng ph¸p nµy, tríc hÕt c¨n cø vµo khèi lîng s¶n phÈm vµ møc ®é chÕ biÕn cña chóng ®Ó tÝnh ®æi khèi lîng s¶n phÈm dë dang ra khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. Sau ®ã, x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt bá vµo mét lÇn ngay tõ ®Çu d©y chuyÒn c«ng nghÖ (nh chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp …) th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc: DCK = x SD §èi víi chi phÝ bá dÇn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn (nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung…) th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc: DCK = x S'D Trong ®ã: CCD: §îc tÝnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh trong kú. S'D: Lµ khèi lîng s¶n phÈm dë dang ®· tÝnh ®æi ra khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng theo tû lÖ chÕ biÕn hoµn thµnh (%HT): S'd = Sd x %HT * §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo khèi lîng s¶n phÈm dë dang ®· kiÓm kª, x¸c ®Þnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt t¬ng øng cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra chi phÝ ®Þnh møc cña khèi lîng s¶n phÈm dë dang ë tõng c«ng ®o¹n. Sau ®ã tËp hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¸c kho¶n môc chi phÝ ®îc tÝnh to¸n cho s¶n phÈm dë dang ®îc tÝnh theo møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm lµm dë. 2. §èi tîng, ph¬ng ph¸p gi¸ thµnh s¶n phÈm 2.1 §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc hay lao vô doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ t¹o vµ thùc hiÖn cÇn tÝnh ®îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. §Ó x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ë tõng doanh nghiÖp cô thÓ cÇn ph¶i dùa vµo rÊt nhiÒu nh©n tè cô thÓ nh: §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm sö dông s¶n phÈm, c¸c yªu cÇu qu¶n lý, yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh trong doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n… Trªn c¬ së ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh ®îc ph¶i c¨n cø vµo chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt s¶n phÈm mµ x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp ®Ó cung cÊp sè liÖu vÒ gi¸ thµnh mét c¸ch kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 2.2 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph¬ng ph¸p sö dông chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®îc ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn thµnh. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp mµ cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ - §iÒu kiÖn ¸p dông: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn tõ khi ®a nguyªn vËt liÖu vµo ®Õn khi hoµn thµnh s¶n phÈm. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ thêng t¬ng øng víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. - Néi dung: C¨n cø vµo sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú vµ chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®· x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh cho tõng kho¶n môc chi phÝ theo c«ng thøc:  = D®k + C - Dck Trong ®ã: : Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh. C: Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. D®k, Dck: Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú Gi¸ thµnh s¶n phÈm = * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc: - §iÒu kiÖn ¸p dông: ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm phøc t¹p kiÓu liªn tôc, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n chÕ biÕn liªn tiÕp theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu vµ æn ®Þnh, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ liªn tôc, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ë tõng giai ®o¹n, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt cuèi cïng hoÆc còng cã thÓ lµ nöa thµnh phÈm hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ vµ thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi. Do cã sù kh¸c nhau vÒ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nªn ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc chia thµnh hai ph¬ng ph¸p t¬ng øng sau: + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm - §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, s¶n xuÊt ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tiÕp, s¶n phÈm hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n tríc lµ ®èi tîng s¶n xuÊt cña giai ®o¹n tiÕp theo. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ: lµ tõng giai ®o¹n, tõng ph©n xëng. - §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: lµ nöa thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n vµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng. - Néi dung: C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®îc tËp hîp theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt, lÇn lît tÝnh ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n s¶n xuÊt tríc vµ kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù ®Ó tÝnh tiÕp tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n kÕ tiÕp, cø thÕ liªn tôc cho ®Õn khi ®îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt cuèi cïng. ViÖc kÕt chuyÓn chi phÝ tuÇn tù tõ giai ®o¹n tríc sang giai ®o¹n sau theo tõng kho¶n môc ®îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.3: S¬ ®å ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi Giai ®o¹n I LuËn v¨n cuèi kho¸ Giai ®o¹n II Giai ®o¹n n Chi phÝ NVL trùc tiÕp Gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm Giai ®o¹n I chuyÓn sang Gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm giai ®o¹n II chuyÓn sang Chi phÝ chÕ biÕn kh¸c Chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ë giai ®o¹n I Chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ë giai ®o¹n II Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh nöa thµnh Gi¸ thµnh nöa thµnh nöa thµnh phÈm phÈm giai ®o¹n I phÈm giai ®o¹n II + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm - §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kiÓu l¾p r¸p song song. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ: ë tõng giai ®o¹n, tõng ph©n xëng. - Néi dung: Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n chØ cÇn tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng, do ®ã cÇn tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n n»m trong thµnh phÈm theo tõng kho¶n môc. Sau ®ã tæng céng chi phÝ s¶n xuÊt n»m trong thµnh phÈm cña c¸c giai ®o¹n ®Ó l¹i ®îc gi¸ thµnh cña thµnh phÈm. C«ng thøc tÝnh nh sau: CPSX n»m trong thµnh phÈm cña GDi = x QTP n TP = �i 1 CPSX GDi Trong ®ã: D§KGDi: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú cña giai ®o¹n i CG§I: Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ë giai ®o¹n i QHG§i: S¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n i QDG§i: S¶n lîng s¶n phÈm dë ë giai ®o¹n i QTP: S¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi TP: Tæng gi¸ thµnh cña thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi. CPSX giai ®o¹nnöa n S¬Chi ®å phÝ 1.4:s¶n S¬ ®å ph¸p tÝnh gi¸ë thµnh ph©nIIbíc kh«ng tÝnh ëgi¸ thµnh xuÊtph¬ng ë CPSX giai ®o¹n theo kho¶n môc thµnh phÈm. G§I theo kho¶n môc theo kho¶n môc Giai ®o¹n I Giai ®o¹n II Giai ®o¹n n CPSX ë G§I n»m trong thµnh phÈm (theo kho¶n môc) CPSX ë giai ®o¹n II n»m trong thµnh phÈm (theo kho¶n môc) CPSX ë giai ®o¹n n n»m trong thµnh phÈm (theo kho¶n môc) ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Gi¸ thµnh thµnh phÈm (theo tõng kho¶n môc) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng - §iÒu kiÖn ¸p dông: Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Mét ®¬n ®Æt hµng cã thÓ cã nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau hoÆc còng cã thÓ cã mét c«ng viÖc, mét s¶n phÈm hoÆc mét lo¹i s¶n phÈm. Ngêi ta cã thÓ tÝnh to¸n cho ®¬n ®Æt hµng khi ®· hoµn thµnh toµn bé c¸c c«ng viÖc ghi bªn ®¬n ®Æt hµng. S¬ ®å 1.5: Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng §¬n ®Æt hµng - QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt - LÖnh s¶n xuÊt - §èi tîng tËp hîp chi phÝ: Lµ tõng ®¬n ®Æt hµng hoÆc hµng lo¹t hµng ®îc s¶n xuÊt ë tõng ph©n xëng. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ S¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp may ®o x19- c«ng ty 247 Qu©n chñng pk- kq bé quèc phßng ---------*--------- 1.§Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp . 1.1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp may X19 c«ng ty 247 Bé Quèc Phßng. Theo quyÕt ®Þnh cña Qu©n chñng PK-KQ ngµy 1/10/1983 , xÝ nghiÖp may X19 ®îc thµnh lËp díi hÝnh thøc lµ mét tr¹m may ®o qu©n phôc phôc vô néi bé Qu©n chñng PK-KQ, Trong nhwngx ngµy ®Çu míi thµnh lËp, xÝ nghiÖp chØ cã mét lwlowngj m¸y mãc nhá th« s¬ víi 25 m¸y ®¹p ch©n cña Sµi gßn vµ Trung quèc, sè lîng c¸n bé chiÕn sÜ rÊt h¹n hÑp, chØ cã 27 c¸n bé chiÕn sÜ, nhng tr¹m vÉn v¬n lªn hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao. Ngµy 21/5/1991, Bé quèc phßng ®· quyÕt ®Þnh n©ng cÊp tr¹m may vµ thµnh lËp XÝ nghiÖp may X19 nh»m phôc vô may ®o qu©n phôc cho c¸n bé trong Qu©n chñng PK-KQ vµ mét phÇn c¸c ®¬n vÞ thuéc khu vùc phÝa B¾c. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp cßn ®îc phÐp kinh doanh tÊt c¶ c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc may ®o nh»m t¨ng doanh lîi cho b¶n th©n xÝ nghiÖp còng nh t¨ng ccc kho¶n thu cña nhµ níc mµ xÝ nghiÖp ph¶i nép. §Õn n¨m 1993 , xÝ nghiÖp may ®îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 384 ngµy 27 /7/1993 cña Bé quèc phßng. Tõ ®ã xÝ nghiÖp ®îc nhµ níc giao vèn, cã nhiÖm vô tù b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Ngµy 3/6/1996 thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¶ng uû qu©n sù TW trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ trong Qu©n ®éi, xÝ nghiÖp may X19 ®îc sts nhËp víi 3 ®¬n vÞ kh¸c cña Qu©n chñng PK-KQ thµnh c«ng ty 247 – Bé quèc phßng theo quyÕt ®Þnh sè 1619/Q§QP vµ lÊy xÝ nghiÖp may X19 lµm trô së chÝnh lµ trung t©m ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Æt t¹i ®Þa chØ Sè 311 - §êng Trêng Chinh – Hµ néi. §Õn nay xÝ nghiÖp may X19 ®· lín m¹nh lªn rÊt nhiÒu . hiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý gÇn 1300 c«ng nh©n viªn víi mét khèi lîng m¸y mãc lín hieenbj ®¹i cã gi¸ trÞ gÇn 14 tû ®ång chñ yÕu ®îc nhËp tõ NhËt, §øc, cã hÖ thèng nhµ xëng ®îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n. s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ trang phôc cñ c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c ngµnh ®Æc thï nh c«ng an, an ninh, k iÓm l©m, h¶i quan… vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng . Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mec cña c¬ chÕ thÞ trêng, nhu cÇu cña kh¸c hµng ngµy mét nhiÒu vµ víi môc tiªu t¨ng thu nhËp cho c«ng ty, xÝ nghiÖp may X19 ®· vµ ®ang ngµy mét nç lùc v¬n lªn t×m kiÕm më réng thÞ trêng c¶ trong níc vµ níc ngoµi.Theo c«ng v¨n sè 1121058/GB ngµy 21/7/1997 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cña Ha Néi cÊp vÒ ®¨ng ký kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng t×m kiÕm b¹n hµng Quèc tÕ.TÝnh ®Õn nay, xÝ nghiÖp ®· xuÊt khÈu ®îc h¬n 2.000.000 s¶n phÈm sang thÞ trêng lín nh Ch©u ¢u, Mü… Víi cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp cïng víi viÖc ®æi míi hoµn t hiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt , xÝ nghiÖp ®· ngµy mét lín m¹nh lªn trong thÊy. §Õn nay xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®îc mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tù hoµ. Cô thÓ: HiÖn nay tæng tµi s¶n cña xÝ nghiÖp lµ 39.086.058.874 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ trong ®ã tæng tµi s¶n cè ®Þnh lµ 14.164.187.865 ®, cßn l¹i lµ vèn lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n, dµi h¹n. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ®¬n vÞ: §ång So s¸nh (%) TT ChØ tiªu 2001 2002 2003 02/01 03/02 1 Doanh thu 29.076.587.000 30.990.127.250 32.798.269.635 6,58 5,83 2 Nép ng©n 1.113.247.310 1.306.430.995 1.633.611.250 17,25 25,04 s¸ch 3 Lîi nhuËn 1.105.573.000 1.356.174.383 1.645.816.616 22,67 21,37 4 Thu nhËp 775.000 800.000 815.000 b×nh qu©n/CN Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy xÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶, c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi, ®êi sèng c«ng nh©n viªn æn ®Þnh vµ ngµy mét t¨ng lª. §ieeuf ®ã sÏ ®éng viªn tinh thÇn c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp, cè g¾n nç lùc h¬n n÷a ®Ó xÝ nghiÖp may X19 nãi riªng vµ toµn c«ng ty 247 nãi chung ngµy mét ph¸t triÓn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh vÝ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 1.2.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . xÝ nghiÖp may X19 cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 500m 2bao gåm 1 cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm , mét khu v¨n phßng vµ 3 khu nhµ xëng xÝ nghiÖp, 2 kho nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm. Toµn xÝ nghiÖp cã tæng sè gÇn 1300 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, nghiÖp vô chuyªn m«n ®îc ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý. §èi tîng chÕ biÕn cña xÝ nghiÖp may X19 lµ v¶i ®îc c¾t vµ may thµnh c¸c s¶n phÈm hoµn thiÖn lµ c¸c s¶n phÈm may mÆc. XÝ nghiÖp thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo hai giai ®o¹n c«ng nghÖ: -C¾t. vËt liÖu -May, hoµn thiÖnNguyªn s¶n phÈm. Khi v¶i ®îc xuÊt kho xuèng ph©n xëng c¾t theo phiÕu xuÊ kho, ph©n xëng c¾t thi c«ng nghÖ c¾t vµ pha thµnh c¸c b¸n thµnh phÈm hoµn thiÖn theo sè ®o cña tõng ngêi ®îc ghi trªn phiÕu may ®o do phßng kÕ ho¹ch chuyÓn Ph©n xëng xuèng. Ban thµnh hµn thiÖn ®îc chuÓn ®Õnc¾tc¸c ph©n xëng may. T¹i mçi ph©n xëng may ®Òu bè trÝ c¸c nh©n viªn kiÓm tra chÊt lîng ( KCS).Mçi c«ng nh©n may ph¶i thùc hiÖn may hoµn hcØnh s¶n phÈ, nh©n viªn KCS kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, bé phËn hoµn thiÖn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc hoµn thiÖn cuèi cïng, ®èng gãi vµ chuyÓn xuèng kho thµnh phÈm ®Ó xuÊt tr¶ kh¸ch hµng. Ph©n xëng may cao cÊp Ph©n xëng may 1 Ph©n xëng may 2 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Kho thµnh phÈm ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh XuÊt tr¶ kh¸ch hµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ §©y lµ quy tr×nh c«ng tr×nh c«ng nghÖ víi c¸c ®Æc trng lµ tÝnh th¼ng tuyÕn, tÝnh liªn tôc nhÞp nhµng, lµ quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hîp lý, tÝnh chuyªn m« ho¸ t¬ng ®èi cao. Víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nµy sÏ gióp cho c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chong, khèi lîng s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n vµ ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm. Tõ s¬ ®å trªn cã thÓ thÊy khèi s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp bao gåm 4 ph©n xëng. -Ph©n xëng c¾t. -Ph©n xëng may 1 -Ph©n xëng may 2. -Ph©n xëng may cao cÊp. NhiÖm vô cña tõng ph©n xëng nh sau: -Ph©n xëng c¾t: NhËn l Önh s¶n xuÊt vµ c¸c phiÕu may ®o tõ phßng kÕ ho¹ch ®Ó c¾t theo ®óng sè ®o cña tõng ngêi, tõng ®¬n vÞ ghi trªn phiÕu may ®o, thùc hiÖn c¾t b¸n thµnh phÈm hoµn thiÖn ®Ó chuyÓn giao cho c¸c ph©n xëng may.B¸n thµnh phÈm hoµn thiÖn gåm: B¸n thµnh phÈm chÝnh,mex, c¹p, kho¸, lãt tói..( riªng ¸o th× sau khi c¾t xong cßn ph¶i Ðp keo cæ, m¨ng xe, ve ¸o, l¾p tói…). -Ph©n x¬ng may 1, 2 : Thùc hiÖn c«ng nghÖ may vµ hoµn thiÖn c¸c lo¹i s¶n phÈm nh trang phôc cña c¸c ngµnh ®Æc thï ( c«ng an, h¶i quan, kiÓm l©m…). -Ph©n xëng may cao cÊp: Còng thùc hiÖn c«ng nghÖ may vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm nh ph©n xëng may 1, 2 nhng cßn cã thªm nhiÖm vô may c¸c lo¹i s¶n phÈm phøc t¹p h¬n, ®ßi hái kü thuËt c¸o h¬n nh: QuÊn ¸o comple, ¸o m¨ng t«, ¸o ®«ng len 2 líp, v¸y, …. Kho thµnh phÈm cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm lÇn cuèi, ®ãng gãi vµ chuyÓn tr¶ cho kh¸ch hµng. 1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh . xÝ nghiÖp may X19 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp thuéc c«ng ty 247 Bé Quèc Phßng. Bé m¸y qu¶n lý ®îc tæ chøc gän nhÑ, linh ho¹t. Lµ doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, bé m¸y qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo m« h×nh mét cÊp vµ thùc thuéc Qu©n chñng PK-KQ, c¬ cÊu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp bao gåm: -Ban gi¸m ®èc: +Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi bé. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ +Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch. -C¸c phong ban chøc n¨ng. +Phßng kÕ ho¹ch. +Phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu. +Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. +Phßng kü thuËt. +Phßng chÝnh trÞ. +Cöa hµng. NhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn nh sau: -Gi¸m ®èc ®îc uû ban nh©n d©n TP Hµ Néi vµ QC PK-KQ – BQP ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖmu, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý c«ng ty tríc c¬ quan nhµ níc, c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ, s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é mét thñ trëng. -Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi bé: X©y dùng vµ ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc vÒ ®Þnh møc s¶n xuÊt hµng ho¸, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ tiÕn ®é s¶n xuÊt , chÊt lîng s¶n phÈm, nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cßn tån ®äng. -Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch : Cã nhiÖm vô b¸o c¸o thêng xuyªn vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc më réng ho¹t ®éng quy m« xÝ nghiÖp . -Phßng kÕ ho¹ch : Cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho ®óng thêi h¹n ký kÕt trong hîp ®ång cã kÕ ho¹ch cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®¶ b¶o cho s¶n xuÊt . -Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm kÕ t o¸n tµi chÝnh hµng n¨m, thanh lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®ßi nîi, quyÕt to¸n nî víi kh¸ch hµng trong c¸c hîp ®ång, lµm b¸o c¸o tµi chÝnh cho cÊp trªn theo quy ®Þnh cña Qu©n chñng PK-KQ . -Phßng kinh doanh- xuÊt nhËp khÈu: Khai th¸c më réng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, giao dÞch víi kh¸ch hµng , lµm v¨n b¶n hîp ®ång, lµm thñ tôc h¶i quan khi cã hµng xuÊt khÈu, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n hîp ®ång th«ng qua gi¸m ®éc ( hoÆc phã gi¸m ®èc khi ®îc uû quyÒn) k ý , chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh tranh chÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. -Phßng chÝnh trÞ:Qu¶n lý chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng CT§ cña §¶ng, chÝnh trÞ trong ®¬n vÞ.Theo ®Þnh kú th¸ng, quý, tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o lªn Qu©n chñng PK-KQ theo quy ®Þnh. -Phßng kü thuËt: Trùc tiÕp chØ ®¹o tæ chøc thiÕt kÕ mÉu m· c¸c laäi s¶n phÈm theo ý tëng cña kÕ ho¹ch, qu¶n lý ®Þnh møc tiªu hoa nguyªn vËt liªu, ®Þnh møc lao ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm, nghiªn cøu c¶i tiÕn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã n¨ng xuÊt cao. -Cöa hµng: Trng bµy giíi thiÖu vµ b¸n mét sè s¶n phÈm may ®o cña xÝ nghiÖp . c¸c phßng ban nay kh«ng theo dâi, trùc tiÕp chØ ®¹o ®Õn tõng ph©n xëng nhng cã nhiÖm vô theo dâi, híng dÉn ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, quy ph¹m tiªu chuÈ ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt … gióp ban gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý kÞp thêi cã hiÖu qu¶. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ M« h×nh c¬ cÊu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2.2 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Néi bé Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch Phßng kÕ ho¹ch Ph©n xëng c¾t Ph©n xëng may 1 Ph©n xëng may 2 Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kü thuËt Ph©n xëng may cao cÊp Phßng hµnh chÝnh 1.4.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. Bé m¸y kÕthµnh to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, toµn bé c«ng t¸c Kho phÈm kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn ë phãng kÕ to¸n, tõ viÖc thu thËp, kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ chi tiÕ ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. ViÖc h¹ch to¸n ban ®Çu ë c¸c ph©n xëng ®îc thùc hiÖn bëi c¸c nh©n viªn thèng kª, chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tõ kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu ®Õn Cöa hµng kh©u xuÊt tr¶ kh¸ch hµng. T¹i c¸c kho vµ c¸c ph©n xëng ®Òu bè trÝ c¸c nh©n viªn thèng kª. C¸c nh©n viªn thèng kª cã tr¸ch nhiÖm theo dâi viÖc nhËn nguyªn vËt liÖu ( hoÆc b¸n thµnh phÈm), giao thµnh phÈm xuèng kho thµnh phÈm; theo dâi n¨ng xuÊt lao ®éng cña tõng c«ng nh©n lµm c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tiÒn l¬ng tÝnh tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn. -Cßn t¹i phßng kÕ to¸n bè trÝ 5 bé phËn kÕ to¸n. +KÕ to¸n trëng. +KÕ to¸n tæng hîp. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh
- Xem thêm -