Tài liệu Xây dựng ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ web trên nền tảng wcf

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh, tù quyÕt ®Þnh kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm, kÓ c¶ vÊn ®Ò hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng vµ phøc t¹p nh hiÖn nay cÇn ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý sao cho phï hîp. Trong bµi b¸o "VÒ cuéc c¸ch m¹ng cña ta" ®· nhÊn m¹nh vai trß tæ chøc, Lªnin viÕt "Ngêi nµo cã tæ chøc, kû luËt cao nhÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèt nhÊt ngêi ®ã sÏ th¾ng". Do vËy chóng ta kh«ng thÓ coi thêng vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc coi lµ bé phËn ®Çu n·o ®a ra nh÷ng ®êng lèi chñ tr¬ng s¸ch lîc quan träng cña doanh nghiÖp cho nªn dï muèn hay kh«ng muèn doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch xem xÐt vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò cña x· héi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp. ViÖc nghiªn cøu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý lµ ®Ó hiÓu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ tÇm quan träng cña nã, tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp, ®a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®em l¹i sù ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp nãi riªng vµ cho x· héi nãi chung. ChÝnh v× vËy mµ em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin" (EMICO). * §¸nh gi¸ chung: Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, tuy cã nhiÒu khã kh¨n vÒ mäi mÆt song C«ng ty vÉn lu«n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. §¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®ã lµ do sù nç lùc ®oµn kÕt cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, sù v÷ng m¹nh cña c¸n bé l·nh ®¹o ®¬n vÞ vµ cña c¸c phßng ban trong C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay C«ng ty cßn cã mét sè mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Qua ph©n tÝch cho thÊy: - C¸n bé c«ng nh©n viªn tuæi ®êi cao kh¸ ®«ng, lao ®éng trÎ kh«ng nhiÒu - MÆt b»ng vÒ tr×nh ®é cßn thÊp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Mét sè bé phËn cßn thiÕu c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nh©n viªn nghiÖp vô. Ngoµi ra: - ViÖc thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nhiÖm vô cßn h¹n chÕ - C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng cha ®îc quan t©m ®óng møc. Trªn ®©y lµ phÇn ph©n tÝch vÒ hiÖn tr¹ng bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin (EMICO). Qua c¸c nguyªn nhan chØ ra ta thÊy r»ng: viÖc tiÕn hµnh hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng kh«ng ph¶i dÔ dµng. §ßi hái ph¶i lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp: phï hîp víi hiÖn t¹i vµ phï hîp víi t¬ng lai ph¸t triÓn. §©y kh«ng ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm cña riªng ai mµ lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Trong ®ã, l·nh ®¹o C«ng ty, c¸n bé qu¶n lý c¸c bé phËn ®ãng vai trß chñ ®¹o. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn thø nhÊt ý nghÜa cña hoµn thiÖn tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty XNK thiÕt bÞ vËt t th«ng tin (EMiCO) I. Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. Qu¶n lý. 1.1. Kh¸i niÖm: Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã híng ®óng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi tîng qu¶n lý, nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña hÖ thèng, sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng s½n cã, c¸c c¬ héi ®Ó ®a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®· ®Ò ra trong diÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i trêng. QLDN lµ qu¸ tr×nh vËn dông nh÷ng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ - x· héi, tæ chøc kü thuËt ®Ó t¸c ®éng lªn tËp thÓ lao ®éng tõ ®ã hä t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña SXKD. 1.2. Quan niÖm vÒ tæ chøc qu¶n lý: Trong x· héi hiÖn t¹i, h×nh thøc tæ chøc cña con ngêi ®i tõ ****** nhãm lµm thêi ®Õn nh÷ng tæ chøc cã c¬ cÊu tæ chøc bé maý chÆt chÏ. HiÖn nay tæ chøc cã tÊt c¶ trong mäi ngµnh ho¹t ®éng trong x· héi ***** nh÷ng tæ chøc chÝnh quyÒn lµ næi bËt vÒ s¶n lîng quy m« vµ t¸c ®éng lªn ®êi sèng con ngêi. ChÝnh nhê cã tæ chøc mµ con ngêi hiÖn ®¹i ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu thÇn kú mµ kh«ng cã mét c¸ nh©n riªng rÏ nµo cã thÓ ®¹t ®îc, tÊt c¶ chóng ta ®Òu cã thÓ chØ ra mét tæ chøc trong x· héi. Nhng vÒ mÆt KH, ®Þnh nghÜa tæ chøc lµ mét viÖc phøc t¹p. HÇu nh mçi nhµ nghiªn cøu ®Òu cã nh÷ng ®Þnh nghÜa cña riªng m×nh. Nh÷ng ®Þnh nghÜa nµy ®Òu híng ®Õn mét khÝa c¹nh nhÊt ®Þnh cña tæ chøc. Qua ®Þnh nghÜa ®ã, chóng ta cã ®Þnh nghÜa mét c¸ch tãm t¾t nh sau: Tæ chøc lµ mét sù tËp hîp nhiÒu ngêi, mét c¸ch cã ý thøc ®Ó nh»m hoµn thµnh c¸c môc tiªu chung. Tæ chøc lµ mét thùc tÕ cã môc tiªu ph¶i hoµn thµnh cã ®êi sèng vµ nh÷ng ho¹t ®éng riªng cña nã, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tæ chøc bé m¸y QLDN lµ néi dung cña c«ng t¸c tæ chøc DN. NÕu hiÓu ë møc ®é kh¸i qu¸t nhÊt th× tæ chøc DN lµ tæ chøc sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt v× thÕ viÖc nghiªn cøu tæ chøc DN nãi riªng kh«ng thÓ kh«ng xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ph©n chia ho¹t ®éng lao ®éng cña con ngêi thµnh hai yÕu tè s¶n xuÊt ®éc lËp víi nhau lµ lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng thùc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖn lµm c¬ së cho c«ng t¸c tæ chøc DN nãi chung vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp nãi riªng. 2. Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 2.1. Môc ®Ých cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét mÆt nh»m ®¹t ®îc n¨ng suÊt cao nhÊt trong s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c kh«ng ngõng hoµn thiÖn tæ chøc lao ®éng. 2.2. Môc ®Ých cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. §iÒu hµnh bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh tèt môc tiªu, nhiÖm vô hÖ thèng ®Æt ra, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng chuyªn m«n thuéc lÜnh vùc nµo ®îc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vÒ lÜnh vùc ®ã, ngêi kh«ng cã kh¶ n¨ng th× chuyÓn ®Õn bé phËn thÝch hîp. 3. Néi dung cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 3.1. Chøc n¨ng vµ mèi quan hÖ. Chøc n¨ng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng riªng biÖt cña lao ®éng qu¶n lý, thÓ hiÖn nh÷ng ph¬ng thøc t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn ®èi tîng qu¶n lý. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chøc n¨ng qu¶n lý lµ tiÒn ®Ò cÇn thiÕt kh¸ch quan ®Ó cã thÓ qu¶n lý doanh nghiÖp theo híng chuyªn tinh gi¶m nhÑ vµ cã hiÖu lùc kh«ng thÓ ph©n tÝch sù phï hîp gi÷a c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý víi chøc n¨ng qu¶n lý. * Chøc n¨ng ®Þnh híng: Lµ chøc n¨ng dù kiÕn tríc con ®êng ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña doanh nghiÖp mµ chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn môc tieu cu¶ doanh nghiÖp vµ con ®êng ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng chøc n¨ng quyÕt ®Þnh sù thµnh ®¹t, thÊt b¹i hay diÖt vong cña doanh nghiÖp theo quan niÖm truyÒn thèng chøc n¨ng ®Þnh híng chÝnh lµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ dùa trªn c¬ së thèng kª kinh nghiÖm ®Ó so¹n th¶o c¸c môc tiªu vµ ph¬ng ¸n hµnh ®éng híng môc tiªu. * Chøc n¨ng tæ chøc: Chøc n¨ng bao gåm 2 bé phËn g¾n bã c¬ h÷u víi nhau lµ tæ chøc x©y dùng vµ tæ chøc qu¸ tr×nh tæ chøc x©y dùng, bao gåm mäi c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c x©y dùng mét doanh nghiÖp nh x©y dùng mét c¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghÖ ë ph¬ng thøc s¶n xuÊt bao nhiªu bé m¸y chøc n¨ng. Tæ chøc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi néi dung c¬ b¶n lµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c t tëng chiÕn lîc kÕ ho¹ch. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Chøc n¨ng ph©n phèi: Khi ®Þnh híng ph¸t triÓn th× ®ßi hái tríc hÕt lµ viÖc ph©n phèi nhiÖm vô, ph©n quyÒn ®iÒu hµnh ®êng vËn ®éng gi÷a c¸c bé phËn. §©y lµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c tæ chøc khi nhiÖm vô ®· ®îc ph©n ra vµ ph©n phèi cho mäi cÊp vµ ®Õn mäi c¸ nh©n trong tæ chøc tÊt yÕu ®ßi hái ph¶i híng c¸c nhiÖm vô ®i theo môc tiªu. 3.2. Bé m¸y qu¶n lý. a. Kh¸i niÖm bé m¸y qu¶n lý: Bé m¸y qu¶n lý cña mét tæ chøc lµ hÖ thèng c¸c con ngêi cïng víi c¸c ph¬ng tiÖn cña tæ chøc ®¬cj liªn kÕt theo mét sè nguyªn t¾c vµ quy t¾c nhÊt ®Þnh mµ tæ chøc thõa nhËn ®Ó l·nh ®¹o qu¶n lý toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. b. Nh÷ng yªu cÇu cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i gän nhÑ, ®©y lµ yªu cÇu ®Çu tiªn cña bé m¸y qu¶n lý v× nÕu bé m¸y cång kÒnh th× mçi lóc cÇn sù biÓu quyÕt cã nhiÒu ý kiÕn ®iÒu nµy lµm cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ thÊp vµ chËm. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ho¹t ®éng ph¶i cã hiÖu lùc. NÕu bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ®îc yªu cÇu lµ gän nhÑ nhng l¹i ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ th× bé m¸y ®ã vÉn cha ®¹t yªu cÇu. MÖnh lÖnh cña chØ thÞ ®a ra ph¶i ®îc chÊp hµnh ®Çy ®ñ vµ ®óng. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cßn ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, mçi ho¹t ®éng cña bé m¸y sau khi thùc hiÖn ph¶i cã mét kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ®¶m b¶o vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ lao ®éng trong doanh nghiÖp, ph¶i phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt thÝch øng víi nh÷ng ®Æc diÓm kinh tÕ vµ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra bé m¸y qu¶n lý trong tæ chøc cßn ph¶i ®¶m b¶o sù uyªn tinh gän nhÑ vµ cã hiÖu qu¶, tû lÖ gi÷a nh©n viªn qu¶n lý so víi tæng sè c«ng nh©n viªn chøc lµ nhá nhÊt mµ vÉn hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ®ång thêi mäi quyÕt ®Þnh bé m¸y ®îc chuÈn bÞ chu ®¸o, khoa häc s¸t víi thùc tÕ ®îc mäi ngêi tù gi¸c chÊp nhËn. c. Ph©n c«ng bé m¸y ®iÒu hµh doanh nghiÖp. Trong sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt níc c¸c doanh nghiÖp hiÖn ®¹i ®ßi hái mét sù chØ huy s¶n xuÊt vµ kinh doanh theo mét ý chÝ thèng nhÊt tuyÖt ®èi ®ßi hái sù phôc tïng kü thuËt hÕt søc nghiªm ngÆt, sù ®iÒu khiÓn cña bé m¸y theo nh÷ng nguyªn t¾c thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp lµ ngêi ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý doanh nghiÖp, lµ ngêi chØ huy 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cao nhÊt trong doanh nghiÖp, cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kü thuËt kinh doanh vµ ®êi sèng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc nªn ph©n c«ng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kü thuËt cho phã gi¸m ®èc. Ngêi nµy cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc s¶n xuÊt ®Õn kh©u bè trÝ ®iÒu hµnh lao ®éng tæ chøc cÊp ph¸t vËt t. Tuú theo tõng m« h×nh mµ mçi doanh nghiÖp cã thÓ bÇu 1 ®Õn 2 phã gi¸m ®èc trë lªn, mçi phã gi¸m ®èc sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn trong c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt, tõ ®ã c¸c phã gi¸m ®èc ph©n c«ng c«ng viÖc ®Õn tõng phßng ban, ph©n xëng tæ ®éi (nÕu lµ c¬ së s¶n xuÊt) toµn bé ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n theo quy®Þnh hiÖn nay ®îc giao cho kÕ to¸n trëng cã vÞ trÝ nh phã gi¸m ®èc. d. Lao ®éng qu¶n lý. * Kh¸i niÖm lao ®éng qu¶n lý: Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh qu¶n lý. Trong doanh nghiÖp lao ®éng qu¶n lý gåm nh÷ng ngêi lao ®éng ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn c¸c chuøc n¨ng qu¶n lý ®ã lµ: Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, trëng phã c¸c phßng ban... c¸c nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ mét sè ngêi phôc vô kh¸c. Lao ®éng qu¶n lý ®ãng vai trß rÊt quan träng bëi lÏ chØ cÇn mét sai sãt nhá cã thÓ ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh lao ®éng. * Néi dung cña lao ®éng qu¶n lý: Lao ®éng qu¶n lý gåm nhiÒu ®Æc ®iÓm c¬ b¶n kÕt hîp l¹i víi nhau. Néi dung mang tÝnh chÊt kü thuËt thÓ hiÖn ë c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ vµ ph©n tÝch chuyªn m«n, néi dung mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiªn c¸c c«ng viÖc nh»m tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n, thiÕt kÕ, quy ®Þnh nh: LËp kÕ ho¹ch, híng d©n c«ng viÖc, ®iÒu chØnh, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. Néi dung mang tÝnh chÊt s¸ng t¹o thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nh suy nghÜ, khai th¸c, t×m tßi vµ ph¸t minh c¸c s¸ng kiÕn míi, c¸c quyÕt ®Þnh vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. Néi dung mang tÝnh chÊt thùc hµnh ®¬n gi¶n: §ã lµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n theo c¸c quyÕt ®Þnh híng dÉn s½n cã. Ngoµi ra cßn cã néi dung mang tÝnh chÊt héi häp vµ sù vô kh¸c nh: tham gia c¸c cuéc häp vÒ chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cã tÝnh chÊt thñ tôc. 4. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý. 4.1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau ®îc chuyªn m«n ho¸, ®îc giao nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh vµ ®îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý trong hÖ thèng. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®îc h×nh thµnh bëi c¸c bé phËn qu¶n lý vµ c¸c cÊp qu¶n lý. 4.2. C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 4.2.1 C¬ cÊu trùc tuyÕn: L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tuyÕn 2 L·nh ®¹o tuyÕn 1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 S¬ ®å 1: KiÓu c¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn. Trong ®ã A1, A2...An; B1, B2... Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ c¬ cÊu gi¶n ®¬n nhÊt, mét cÊp díi cã mét thñ trëng cÊp trªn mµ thi hµnh mÖnh lÖnh cña ngêi ®ã mµ th«i. Ngêi l·nh ®¹o trùc tuyÕn ph¶i thùc hiªn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vÒ qu¶n lý. Mèi liªn hÖ ®îc thùc hiÖn theo chiÒu däc. KiÓu c¬ cÊu nµy cã u ®iÓm lµ quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, duy tr× tÝnh kü thuËt vµ kiÓm tra. Ngêi l·nh ®¹o c¸c tuyÕn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn víi c¸c ho¹t ®éng cña cÊp díi. ChÝnh v× vËy mµ duy tr× chÕ ®é mét thñ trëng, bªn c¹nh ®ã kiÓu c¬ cÊu nµy cã nhîc ®iÓm: ®ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn, tæng hîp nã, khuyÕn khÝch s¸ng t¹o cña cÊp díi, kh«ng tËn dông díi sù gióp ®ì t vÊn cña c¸c chuyªn gia vµ khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a 2 thµnh viªn cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin theo ®êng vßng L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tæ chøc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A1 A2 A3 An S¬ ®å 2: KiÓu c¬ cÊu qu¶n lý theo chøc n¨ng. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®îc tæ chøc theo chøc n¨ng, do ®ã h×nh thµnh lµ nh÷ng ngêi l·nh ®¹o ®îc chuyªn m«n ho¸, chØ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, cÊp díi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña mét bé phËn chøc n¨ng mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña ngêi chñ doanh nghiÖp vµ bé phËn chøc n¨ng kh¸c. ¦u ®iÓm cña d¹ng c¬ cÊu nµy lµ: Thu hót c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o vµ gi¶m bít g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ngêi l·nh ®¹o. C¬ cÊu theo chøc n¨ng cã nh÷ng h¹n chÕ vµ kh«ng duy tr× ®îc tÝnh kü thuËt, kiÓm tra vµ phèi hîp ngêi l·nh ®¹o tæ chøc ph¶i phèi hîp víi ngêi l·nh ®¹o chøc n¨ng nhng do ®ã gi¶i quyÕt nhiÒu mÖnh lÖnh nªn l·nh ®¹o tæ chøc kh«ng phèi hîp ®îc hÕt, dÉn ®Õn ngêi thõa hµnh ph¶i chÞu mét lóc nhiÒu mÖnh lÖnh tr¸i ngîc nhau. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2.3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng: L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tuyÕn 1 A1 A2 L·nh ®¹o chøc n¨ng A A3 L·nh ®¹o chøc n¨ng B B1 L·nh ®¹o tuyÕn 2 B2 B3 Trong ®ã A1, A2... An; B1, B2... Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. KiÓu c¬ cÊu nµy lµ sù phèi hîp gi÷a hai lo¹i c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. ë ®©y lao ®éng vµ tæ chøc ®îc sù gióp ®ì cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Ó híng dÉn, ®iÒu khiÓn, kiÓm tra tuyÕn mÖnh lÖnh theo tuyÕn ®· ®îc quy ®Þnh. Ngêi lµm l·nh ®¹o c¸c phßng ban chøc n¨ng cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho ngêi thõa hµnh ë c¸c tuyÕn, c¸c c¬ cÊu trùc tuyÕn. Chøc n¨ng cã u ®iÓm: tËn dông ®îc u ®iÓm cña 2 lo¹i c¬ cÊu: c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng ®ã lµ ph¸t huy ®îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ®ång thêi ®¶m b¶o ®îc quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. Tuy nhiªn d¹ng c¬ cÊu nµy cã ®iÓm h¹n chÕ: do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng thêng ph¶i häp hµnh nhiÒu g©y c¨ng th¼ng vµ l·ng phÝ thêi gian. Ngoµi ra, cßn cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a ngêi l·nh ®¹o vµ c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt quyÒn hµnh vµ quan ®iÓm. Trªn ®©y lµ 3 kiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý c¬ b¶n, ngoµi ra cßn cã c¸c kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu, c¬ cÊu h×nh thøc vµ kh«ng h×nh thøc. X· héi ngµy nay cµng ph¸t triÓn dÉn ®Õn biÕn ®æi m¹nh mÏ trong c¸c ®¬n vÞ. Song sù ph¸t triÓn g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tËp trung vµ chuyªn m«n ho¸ cao ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc. V× vËy hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ mét tÊt yÕu. ViÖc hoµn thiÖn chøc n¨ng lµm cho viÖc thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng cã chÊt lîng cao h¬n. 5. Yªu cÇu ®èi víi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. 5.1. Thèng nhÊt môc ®Ých cña tæ chøc: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét môc ®Ých chØ tËp hîp ®îc sù hîp t¸c khi nh÷ng ngêi tham gia hiÓu ®îc b¶n chÊt vµ mèi quan hÖ mËt thiÕt cña môc ®Ých ®ã nh lµ ®èi tîng cña sù hîp t¸c. Nãi c¸ch kh¸c, khi c¸c c¸ nh©n ph¶i c¶m nhËn ®îc môc ®Ých cña tæ chøc lµ cña chung, tÊt c¶ c¸c thµnh viªn míi cã ®îc sù "®ång lßng hîp t¸c". NÕu cã nh÷ng kh¸c biÖt c¬ b¶n vµ nghiªm träng gi÷a môc ®Ých c¸ nh©n vµ tËp thÓ th× sÏ cã sù ly t¸n nh©n t©m. Môc ®Ých cña tæ chøc vµ vËn ®éng c¬ c¸ nh©n: Mçi ngêi tham gia vµo bÊt kú tæ chøc nµo ®Òu cã t c¸ch- t c¸ch tæ chøc vµ t c¸ch c¸ nh©n, cÇn ph¶i ph©n biÖt râ rµng gi÷a môc ®Ých tæ chøc vµ ®éng c¬ c¸ nh©n v× hai tÊt yÕu kh«ng ph¶i lµ ®ång nhÊt, chóng chØ ®ång nhÊt khi ®¹t ®îc môc ®Ých vµ tæ chøc tù nã trë thµnh nguån giã cña sù tho¶ m·n c¸ nh©n. §éng c¬ c¸ nh©n lµ c¸i néi t¹i, lµ chñ quan; cßn môc ®Ých chung lµ c¸i bªn ngoµi, kh«ng thuéc c¸ nh©n vµ lµ c¸i kh¸ch quan. 5.2. Bé m¸y tæ chøc ph¶i g¾n víi môc tiªu vµ phôc vô triÖt ®Ó cho thùc hiÖn môc tiªu: Nguyªn t¾c nµy kh¼ng ®Þnh bao giê bé m¸y tæ chøc còng ph¶i phï hîp víi môc tiªu, tõ môc tiªu mµ ®Æt ra cÊu tróc bé m¸y. - CÊu tróc c¸c thµnh phÇn bé m¸y - CÊu tróc c¸ch vËn hµnh - CÊu tróc con ngêi chØ huy, phèi hîp, x¸c ®Þnh ®éng lùc thóc ®Èy. 5.3. HiÖu qu¶ Bé m¸y tæ chøc ph¶i ®îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c chuyªn tinh, gän nhÑ vµ gi¶m thiÓu mäi chi phÝ. 5.4. C©n ®èi - C©n ®èi gi÷a quyÒn hµnh vµ tr¸ch nhiÖm - C©n ®èi gi÷a chøc vô vµ quyÒn hµnh trong bé m¸y - C©n ®èi vÒ c«ng viÖc gi÷a c¸c b« phËn víi nhau - C©n ®èi nh»m t¹o ra sù æn ®Þnh, v÷ng ch¾c trong tæ chøc 5.5. Linh ho¹t vµ hiÖu lùc. Bé m¸y cña tæ chøc kh«ng ®îc cøng nh¾c, cè ®Þnh mµ ph¶i n¨ng ®éng mÒm dÎo ®Ó ®¶m b¶o sù thÝch nghi vµ øng phã kÞp thêi víi nh÷ng thay ®«Ø cña m«i trêng.PhÇn II Ph©n tÝch thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin viÕt t¾t EMICO 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Emico C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin ®îc thµnh lËp ngµy 28/7/69 víi tªn ®Çu tiªn lµ C«ng ty cung øng vËt t vµ th«ng tin, trùc thuéc tæng côc th«ng tin lóc ®ã Sau khi thèng nhÊt ®íc níc vµo n¨m 1976 C«ng ty ®îc chuyÓn sang cho uû banph¸t thanh vµ truyÒn h×nh qu¶n lý. Nhµ níc ban hµnh quyÕt ®Þnh Q§ /213/ TC ngµy 20/5/87 thµnh lËp bé v¨n ho¸ th«ng tin, C«ng ty ®îc chuyÓn vÒ trùc thuéc bé nµy. Cuèi n¨m 1990 tríc yªu cÇu cÊp b¸ch vÒ ph¸t triÓn nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, nh»m n©ng cao chÊt lîng tuyªn truyÒn, xÐt thÊy viÖc nhËp khÈu vËt t kü thuËt, thiÕt bÞ truyÒn thanh, truyÒn h×nh vµ th«ng tin, qua viÖc uû th¸c nhËp khÈu cho bé th¬ng m¹i kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nghµnh, g©y c¶n trë cho tiÕn ®é chç míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh. Ngµy 12/12/90 Bé trëng bé v¨n ho¸ th«ng tin ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh Q§ 46/TC cho phÐp C«ng ty ®îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ång bé, c¸c lo¹i vËt t, linh kiÖn kü thuËt chuyªn dïng cho nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh. N¨m 1992 c«ng ty ®· ®îc thµnh lËp l¹i theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng ( nay lµ ChÝnh phñ). T¹i thêi ®iÓm thµnh lËp l¹i nay lµ C«ng ty cã tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 4 .300.000.000 ®ång Tæng sè c¸c c«ng nh©n viªn lóc ban ®Çu lµ: 35 ngêi, 100% sè c¸c bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty thuéc biªn chÕ nhµ níc. Còng trong n¨m 1992, xÐt thÊy chøc n¨ng vµ nhiÖm cña C«ng ty vËt t kü thuËt, theo ®Ò nghÞ cña vô tæ chøc c¸n bé, gi¸m ®èc C«ng ty ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 182/TC-Q§ ®æi tªn C«ng ty thµnh: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin víi tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ: EQUIPMENT & Mate Rials of information IMPORT-EXPORT Company (EMICO) 2.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. - C¨n cø vµo ph¬ng híng vµ nhiÖm vô cña Bé, x©y dùng vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh toµn diÖn nh»m phôc vô yªu cÇu cñng cè, ph¸t triÓn sù nghiÖp th«ng tin ®¹i chóng trong c¶ níc. - §îc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i thiÕt bÞ,vËt t,linh kiÖn ®ång bé phôc vô nhu cÇu trang bÞ l¹i vµ hiÖn ®¹i ho¸ nghµnh ph¸t thanh, truyÒn h×nh vµ th«ng tin ®¹i chóng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæ chøc khai th¸c mäi tiÒm n¨ng trong kinh doanh, liªn doanh s¶n xuÊt liªn kÕt víi c¸c nghµnh kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó t¨ng cêng kh¼ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ngo¹i tÖ ®¸p øng yªu nhËp khÈu. - Tæ chøc s¶n xuÊt, l¾p gi¸p, söa ch÷a, b¶o hµnh nh÷ng thiÕt bÞ vËt t cña nghµnh vµ x· héi. Ngµy 24/3/1994, c¨n cø quyÕt dÞnh vµ c«ng v¨n cã liªn quan, C«ng ty ®îc chuyÓn giao sang §TNVN qu¶n lý. Tõ ®ã C«ng ty trùc thuéc ®µi TNVN. Trong c¸c n¨m tiÕp theo, nh»m më réng ph¹m vi vµ nghµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®· lÇn lît thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trùc thuéc sau: - Chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i TP.HCM. - Trung t©m tiÕp thÞ vµ th«ng tin qu¶ng c¸o. - XÝ nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p ®Æt thiÕt bÞ kinh doanh ph¸t thanh truyÒn h×nh. - Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®iÖn tö tin häc, th«ng tin. Nh vËy sau h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn hiÖn nay EMICO ®îc x¸c ®Þnh nh sau: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin, viÕt t¾t lµ EMICO lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc §TNVN. C«ng ty lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng, cã trô së ®Æt t¹i sè 5A phè Thi S¸ch- QuËn HBT-HN: - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 220 ngêi, trong ®ã: + Biªn chÕ nhµ níc 102 ngêi. + Hîp ®ång dµi h¹n 28 ngêi. + Hîp ®ång ng¾n h¹n, thêi vô 90 ngêi. - Tæng nguån vèn: 65.200.000.000 ®ång trong ®ã: + Vèn chñ së h÷u: 7.900.000.000 ®ång. + Vèn kinh doanh: 7.600.000.000.®ång. + Vèn lu ®éng: 59.100.000.000 ®ång. + Tµi s¶n cè ®Þnh: 6.100.000.000 ®ång. - Tæng doanh thu (1998-2001): 357.000.000 ®ång. - Tæng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu (1998-2001): 50.800.000 USD. - Nép ng©n s¸ch nhµ níc (1998-2001): 17.600.000.000 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Tæng quü l¬ng (1998-2001): 3.200.000.000 ®ång. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn (1998-2001): 1.100.000 ®ång/1 ngêi/1th¸ng. 2.3. Thùc tr¹ng kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty. 2.3.1. ThÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thÞ trêng cã vÞ trÝ trung t©m, thÞ trêng võa lµ môc tiªu cña ngêi s¶n xuÊt kinh doanh võa lµ m«i trêng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. Bëi vËy mµ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ®Òu ®îc chó ý quan t©m nhÊt ®Þnh cña mçi doanh nghiÖp. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ccña EMICO ®îc thùc hiÖn qua mét sè bíc sau: nghiªn cøu vµ ph©n lo¹i c¸c nhãm kh¸ch hµng, dù b¸o xu híng biÕn ®éng cña thÞ trõng th«ng qua ®ã n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh,®ång thêi h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. 2.3.2. M«i trêng kinh doanh: M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp kµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè, ®iÒu kiÖn bªn trong vµ bªn ngoµi cã ¶nh hëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, EMICO ®· chia m«i trêng thµnh hai lo¹i: 2.3.2.1. M«i trêng vi m«: - Kh¸ch hµng: kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ c¸c C«ng ty lín c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¬ quan nhµ níc. C«ng ty cung cÊp c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc th«ng tin cho nh÷ng ®èi tîng kh¸ch hµng. Lµ mét C«ng ty chuyªn doanh nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt l¾p r¾p c¸c s¶n phÈm cña nghµnh ph¸t thanh- truyÒn h×nh, thÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty lµ c¸c níc §µi Loan, NhËt, Hµn quèc, ý, Anh, Ph¸p. h×nh thøc nhËp khÈu sÏ tiÕn hµnh theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ níc. 2.3.2.2. M«i trêng vÜ m«: a. YÕu tè nh©n khÈu: D©n sè t¨ng kÐo theo nhu cÇu cña con ngêi t¨ng theo ®ång thêi lèi sèng hiÖn nay cña ngêi d©n còng nh viÖc thu hÑp qui m« gia ®×nh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu ngêi cã nhu cÇu n¾m b¾t th«ng tin nhanh chãng ®iÒu nµy ®ßi hái thÞ trêng mÆt hµng th«ng tin ph¶i rÊt ph¸t triÓn míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, tr×nh ®é häc vÊn, sù gia t¨ng d©n sè... Còng ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. YÕu tè kinh tÕ: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c yÕu tè kinh tÕ cã t¸c ®éng rÊt lín vµ nhiÒu mmÆt ®Õn m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp, chóng cã thÓ trë thµnh c¬ héi hoÆc nguy c¬ ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cña EMICO trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµy cµng mét gia t¨ng. c. YÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt: §èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× viÖc nghiªn cøu m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt lµ rÊt quan träng. C¸c quèc gia kh¸c nhau vÒ m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt, do ®ã tiÕn hµnh lËp c¸c chiÕn lîc kinh doanh th× doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸c v¸n ®Ò sau: Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®êng lèi ngo¹i giao, vai trß chiÕn lîc cña §¶ng vµ nhµ níc, hÖ thèng luËt ph¸p cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh thÕ nµo.Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cho nªn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh C«ng ty EMICO chó träng t×m hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng vµ nhµ níc. d. YÕu tè khoa häc kü thuËt: Cã ¶nh hëng quan träng vµ trùc tiÕp ®Õn m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®èi víi C«ng ty EMICO th× viÖc nhËp mét sè d©y chuyÒn l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ do nghµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh tõ níc ngoµi sÏ gióp cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng vËn duông thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nh»m n©ng cao ®îc chÊt lîng hµng ho¸ vµ gi¶m bít chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ th«ng tin. 2.4. C¸c mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty. MÆt hµng kinh doanh chñ yÕu hiÖn nay cña C«ng ty gåm: - C¸c lo¹i m¸y thu, m¸y ph¸t truyÒn h×nh, m¸y FM,AM, ®Çu thu ch¶o tÝn hiÖu vÖ tinh,c¸c lo¹i ¨ng ten thu ph¸t sãng. - Loa, micro, t¨ng ©m. - ThiÕt bÞ cho c¸c phßng Studio - ThiÕt bÞ ®iÖn ¶nh, s©n khÊu. - ThiÕt bÞ cho triÓn l·m. - ThiÕt bÞ lu tr÷ ch¬ng tr×nh. - ThiÕt bÞ dËy häc. - Hµng tiªu dïng (®iÖn l¹nh, ®iÖn tö). - Ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i. 2.5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt: Ngoµi trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i sè 5-Thi S¸ch- HBT-HN, C«ng ty cßn cã c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt sau: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p, söa ch÷a, b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ nghe nh×n (ti vi, radio), c¸c thiÕt bÞ Studio ph¸t thanh- truyÒn h×nh vµ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé kh¸c cho nghµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh víi d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¾p r¸p trÞ gi¸ trªn 3 tû ®ång, cïng víi mÆt b»ng kho xëng diÖn tÝch 6.090 m2 t¹i sè 9 L¹c Trung- Hµ Néi. + Mét trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc chuyªn lµm c¸c nhiÖm vô chÕ thö s¶n xuÊt, l¾p r¸p, l¾p ®Æt, chuyÓn giao c«ng vµ b¶o hµnh m¸y ph¸t h×nh, m¸y ph¸t FM c«ng suÊt tõ 10W-2000W, ¨ng ten m¸y thu ph¸t FM vµ m¸y thu ph¸t h×nh, thiÕt bÞ TBR vµ RRO côm truyÒn thanhn kh«ng d©y... Trung t©m ®îc trang bÞ d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi trÞ gi¸ vµi tû ®ång còng ®îc ®Æt t¹i Hµ Néi. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã chi nh¸nh ®Æt t¹i 64 Tr¬ng §Þnh- QuËn3TP.HCM vµ mét trung t©m tiÕp thÞ th«ng tin vµ qu¶ng c¸o t¹i Hµ Néi. 2.6. §¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. KÕt qu¶ kinh doanh lµ mét thíc ®o quan träng cã tÝnh trùc diÖn nhÊt ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®Ó ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung cña C«ng ty. B¶ng ngang Qua b¶ng sè liÖu cô thÓ trªn ta thÊy: C«ng ty EMICO lµ mét C«ng ty xuÊt nhËp khÈu cã qui m« võa. N¨m 1998 ®· thùc hiÖn ®îc tæng doanh thu 86.729.714.485 ®ång. Vµ møc doanh thu nh vËy khi trõ ®i tÊt c¶ c¸ chi phÝ vµ nép thuÕ 1.041.457.198 ®ång th× lîi nhuËn thu dîc lµ: 243.133.635 ®ång. N¨m 1999 tæng doanh thu cña C«ng ty t¨ng 5% gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 5,4% doanh thu thuÇn t¨ng 5,8% nhng l·i gép l¹i t¨ng chËm tØ lÖ l·i gép gi¶m tõ 9,l68% xuèng cßn 9,36% trong ®ã chi phÝ lu th«mg t¨ng rÊt nhanh 9,5%. Tuy nhiªn lîi nhuËn rßng cña C«ng ty t¨ng 31,8% víi møc t¨ng tû lÖ l·i rßng tõ 0,28% lªn 0,35%. ®iÒu nµy cho thÊy mÆc dï chi phÝ t¨ng nhng lîi nhuËn rßng thu ®îc cña C«ng ty vÉn t¨ng vµ tèc ®é quay vßng vèn kinh doanh rót ng¾n tõ 23,57 ngµy xuèng cßn 20,2 ngµy. 2.7. Ph©n tÝch tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty EMICO. 2.7.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty EMICO. Trong C«ng ty, cã mét gi¸m ®èc võa ®¹i diÖn cho nhµ níc võa ®¹i diÖn cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý theo chÕ ®é thñ trëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc chÞu tr¸ch 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÖm tríc nhµ níc vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc do cÊp trªn bæ nhiÖm vµ gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn toµn quyÒn cña C«ng ty trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. Trêng hîp gi¸m ®èc ®i v¾ng ®îc uû quyÒn ngêi thay lµ phã gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban nghiÖp vô. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã 3 phã gi¸m ®èc ®ã lµ mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, mét phã gi¸m ®èc dù ¸n ®Çu t vµ mét kÕ to¸n trëng. Trong C«ng ty cã 3 phßng ®ã lµ: Phßng kinh doanh XNK, phßng TCTH, phßng KH-TV. C¸c phßng nµy lµ mét bé phËn tham mu gióp viÖc gi¸m ®èc vÒ mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô hay hµnh chÝnh nh»m ®¸p øng tèt cho yªu cÇu qu¶n lý. Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong C«ng ty, trong s¶n xuÊt kinh doanh vÒ nghiÖp vô theo phßng m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi tæng kÕt b¸o c¸o rót kinh nghiÖm thuéc phßng m×nh, x©y dùng m¹ng líi nghiÖp vô tõ díi lªn ®Ó ®¶m b¶o c¸c mÆt c«ng t¸c cña phßng m×nh ®îc tr«i ch¶y, ¨n khíp, ®ång thêi còng chó ý c¶i tiÕn tæ chøc, lÒ lèi lµm viÖc nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. NhiÖm vô cña phßng nµy cã liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c phßng kh¸c cho nªn khi x©y dùng còng nh thùc hiÖn vµ híng dÉn thùc hiÖn ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ thùc sù b×nh ®¼ng nh»m thùc hiÖn tinh thÇn c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt, c©n ®èi vµ toµn diÖn c¸c mÆt cña C«ng ty, ph¶i gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phßng cïng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®· ®îc ph©n c«ng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 4: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Kinh doanh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc DA - §T Phßng KD XNK Chi nh¸nh t¹i TP. HCM Cöa hµng Phßng TC TH XN SX l¾p r¸p, l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ KD ph¸t thanh truyÒn h×nh Nhµ kho KÕ to¸n trëng Phßng KHTV Trung t©m tiÕp thÞ vµ th«ng tin qu¶ng c¸o Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc Cöa hµng Cöa hµng Cöa hµng 2.7.2. Lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mét C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é n¨ng lùc c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng phôc vô cho viÖc thu thËp th«ng tin, ph¸t thanh truyÒn h×nh. Khi c¬ chÕ bao cÊp kh«ng cßn tån t¹i th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸p øng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc vµ n¾m b¾t ®îc th«ng tin kÞp thêi. Do vËy mµ C«ng ty EMICO rÊt chó träng ®Õn viÖc ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho hä. C«ng ty cè g¾ng x¾p xÕp bè trÝ lao ®éng sao cho phï hîp vµ n©ng cao ®îc ®êi sèng cña hä. BiÓu 1: T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty n¨m 1997 - 2000 1997 Tæng % sè §¹i häc, cao ®¼ng 49 54 17 19 Trung cÊp Phæ th«ng 24 27 Tr×nh ®é Tæng 1998 Tæng % sè 52 52 26 26 22 22 Tæng sè 63 28 29 1999 % 52,53 23,3 24,17 2000 Tæng % sè 63 32,5 54 27 83 41,5 90 100 120 200 Nguån: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 1997 - 2000. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tr¶i qua 7 n¨m lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu C«ng ty ®· rót ra cha nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh tæ chøc lùc lîng lao ®éng, ngµy cµng ph¸t huy ®îc t×nh h×nh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c phßng chøc n¨ng trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch hîp lý. §éi ngò c¸n bé, nh©n viªn lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu tõng bíc ®îc n©ng cao vÒ ngiÖp vô, chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm kinh doanh. Tuy sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc gi¶m xuèng nhng vÉn chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. C«ng ty ®· gi¶i quyÕt ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng vµ më nhiÒu líp ®µo t¹o tr×nh ®é nghiªpj vô cho nh©n viªn. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty còng rÊt quan t©m ®Õn t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng còng nh n©ng cao cho hä chuyªn m«n vµ n¨ng lùc. Víi ho¹t ®éng tæ chøc qu¶n lý lao ®éng nh vËy sÏ gióp cho C«ng ty ngµy cµng v÷ng m¹nh vµ trë thµnh mét tËp thÓ ®oµn kÕt ®¸p øng ®îc yªu cÇu kinh doanh trong c¬ chÕ míi. HiÖn nay t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty cã 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc chiÕm 46% tæng sè nh©n viªn cña toµn C«ng ty. HÇu hÕt sè lao ®éng nµy ®îc ph©n bæ vµo c¸c bé phËn sau: BiÓu 2: KÕt cÊu c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Bé phËn Tæng Biªn chÕ Hîp ®ång Gi¸m ®èc 4 4 Phßng KD - XNK 30 25 5 Phßng TC - TH 26 20 6 Phßng KH - TV 20 15 5 Phßng kÕ to¸n 7 7 B¶o vÖ 13 3 10 §éi xe 10 3 7 Tæng 110 77 33 Qua biÓu trªn ta thÊy sè lao ®éng trong biªn chÕ lµ 77 ngêi chiÕm 70% cßn l¹i 33 lao ®éng trong hîp ®ång chiÕm 30%. Trong sè nµy cã 5 ngêi lµ hîp ®ång dµi h¹n vµ 28 ngêi lµ hîp ®ång ng¾n h¹n. Con sè nµy cho thÊy lao ®éng cña C«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh. Trong ®ã phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, phßng TC - TH, phßng KH - TV cã sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cao h¬n c¸c bé phËn kh¸c. §iÒu nµy chøng tæ khèi lîng c«ng viÖc cña c¸c phßng nµy chiÕm tû träng lín. BiÓu 3: Tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Bé phËn Tæng §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp Gi¸m ®èc 4 4 Phßng KD - XNK 30 25 5 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng TC - TH Phßng KH - TV Phßng kÕ to¸n B¶o vÖ §éi xe Tæng 26 20 7 13 10 110 12 8 6 55 10 4 1 20 4 8 13 10 35 Theo biÓu 3 C«ng ty cã 55 lao ®éng tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 50% lao ®éng cña C«ng ty, 20 lao ®éng cã tr×nh ®é Cao ®¼ng chiÕm 18,18% vµ tr×nh ®é Trung cÊp lµ 35 lao ®éng chiÕm 31,82%. C¸c sè liÖu nµy cho thÊy, lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm tû träng cao nhng bªn c¹nh ®ã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é Cao ®¼ng, Trung cÊp còng chiÕm phÇn lín. Thùc tÕ ®ã ®· ®Æt ra vÊn ®Ò lµ C«ng ty ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc ®µo t¹o, båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ lao ®éng trÎ vµ c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng. Tuy nhiªn vÊn ®Ò nµy cßn ph¶i xÐt ®Õn tuæi cña lao ®éng. BiÓu 4: KÕt cÊu tuæi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tuæi Bé phËn Tæng Díi 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 Trªn 60 Gi¸m ®èc 4 1 2 1 Phßng KD - XNK 30 2 15 10 3 Phßng tµi chÝnh 2 4 8 12 2 TH Phßng KH - TV 20 2 9 7 2 Phßng kÕ to¸n 7 3 2 2 B¶o vÖ 13 3 5 3 2 §éi xe 10 6 4 Tæng 110 17 41 40 12 0 Qua biÓu nµy ta thÊy: ®é tuæi 30 trë xuèng cã 17 ngêi chiÕm 15,45% lao ®éng cña C«ng ty. Hai nhãm tuæi 30 - 39 vµ 40 - 49 chiÕm nhiÒu nhÊt lµ 84 ngêi chiÕm 43,64%, ®é tuæi tõ 50 ®Õn 60 lµ 12 ngêi chiÕm 10,91% vµ trªn 60 kh«ng cã. §¸nh gi¸: Qua sè liÖu ë c¸c biÓu cho thÊy c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty kh¸ ®«ng. Trong ®ã sè biªn chÕ chiÕm kh¸ ®«ng, céng vµo ®ã lµ sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®é tuæi 30 - 49 nhiÒu. §iÒu nµy thÓ hiÖn ®iÓm m¹nh cña C«ng ty lµ sù dµy d¹n kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n cña lao ®éng nhng nã còng phÊn nµo bÞ h¹n chÕ vÒ sù nhanh nh¹y trong c«ng viÖc. VÒ tr×nh ®é: XÐt trung b×nh th× cßn thÊp, ®Æc biÖt lµ ë lùc lîng lao ®éng trÎ chñ yÕu lµ tr×nh ®é Cao ®¼ng, Trung cÊp. Tuy sè §¹i häc chiÕm phÇn lín nhng hÇu hÕt tËp trung ë c¸n bé cao h¬n. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng ®ßi hái c¸c c¸n bé nh©n viªn ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ph¶i th«ng th¹o ngo¹i ng÷ vµ n¾m v÷ng nghiÖp vô chuyªn m«n, hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp bëi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng. H¬n n÷a ngo¹i th¬ng vèn lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p vµ chÞu ®ùng nhiÒu rñi ro. HiÓu vµ n¾m v÷ng c«ng viÖc sÏ lµm gi¶m thiÓu møc ®é rñi ro cã thÓ x¶y ra. Tuy ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty ®Òu ®îc ®µo t¹o qua §¹i häc hoÆc Cao ®¼ng nhng hiÓu biÕt th¬ng m¹i quèc tÕ vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Do vËy, C«ng ty ph¶i ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh më líp ®µo t¹o vÒ ngo¹i ng÷ vµ chuyªn m«n hoÆc ®µo t¹o ngay trong thêi gian lµm viÖc nh÷ng ngêi ®· cã kinh nghiÖm sÏ thuyÒn cho nh÷ng ngêi trÎ míi vµo lµm. §iÒu nµy sÏ gióp ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®Ó ®¶m ®¬ng ®îc c«ng viÖc ngµy cµng phøc t¹p vµ khã kh¨n h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 2.8. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 2.8.1. C¬ cÊu chung. Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, C«ng ty cã 6 phßng chøc n¨ng, mçi phßng cã mét tæ chøc nhÊt ®Þnh. S¬ ®å 4: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty (trang 17) Qua s¬ ®å 4 ta thÊy c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty thuéc kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo kiÓu nµy Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt trong ®¬n vÞ. C¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng trùc tiÕp ra mÖnh lÖnh cho c¸c ®¬n vÞ. ViÖc thùc hiÖn theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng nµy cÇn ph¶i kÕt hîp mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn gi÷a c¸c hÖ thèng trùc tuyÕn chØ lµ mèi quan hÖ l·nh ®¹o, C«ng ty vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng trong C«ng ty. Søc m¹nh cña C«ng ty ph¶i ®îc thÓ hiÖn b»ng n¨ng lùc chuyªn m«n, tr×nh ®é nghiÖp vô l·nh ®¹o C«ng ty vµ cña c¸n bé c¸c phßng chøc n¨ng trong c«ng t¸c. 2.8.2. C¬ cÊu l·nh ®¹o C«ng ty. §øng ®Çu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty lµ ban gi¸m ®èc gåm 1 gi¸m ®èc, 3 phã gi¸m ®èc (trong ®ã cã 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c dù ¸n vÒ ®Çu t x©y dùng) - Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Cã quyÒn quyÕt ®Þnh x¾p xÕp, ®iÒu ®éng, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. BiÓu 5: Tuæi - Tr×nh ®é l·nh ®¹o cña C«ng ty. 20
- Xem thêm -