Tài liệu Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền asterisk

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 724 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Tham gia: 22/06/2014

Mô tả:

• BO GLAO Due vA DAo TAO TRUONG DH SU PHAM KY THUAT TP.HCM KHOA Di~N DI~N TU . BO M0N f)I~N TU VIEN THONG 03QJro II ~ ('I r . I] . • ""# . DO AN TOT NGHIEP DAI HOC DE TAl: xAY DlfNG TRUNG TAM QuA T~NG AM NHAC TIffiN NEN ASTERISK • GVHD : Truong Ng<)cThanh Nhom thuc hien : ~uy,Sn-Thanlilung ) 06117094 , Tan Han 06117024 r-T-Hl1~Vl-:-~N-' T-R-tfO~ ~Ml)C Ll)C QUYET DJNH GIAO DE 'ItAI NIlAN . xET GIAo .VIEN WONG .i DAN NIlAN xET GIAo VIEN pHAN BIEN •.. . . M1JC Ll)C ii . iii .iv DANH Ml)C HiNH vB viii LOI Md DAu xi LOI cAM ON xii GIOI THIBU DE TAl vA WONG GIAI QUYET DE TAl Chuang I riM HIEU xiii 1 vs ASTERISK 1 1.1 Gioi thieu 1 1.2 Ki~n true Asterisk 2 1.3 Mot s6 tinh nang co ban 4 . Chuang II rONG QUAN 7 vs VOIP vA ~NG NGN 7 2.1 Gi6i thieu 7 2.2 C~u true mang VolP 7 2.3 Dac diem dich vu VolP 9 2.4 Ch~t hrong dich vu trong mang V oIP 10 2.5 Cac giao thirc 13 2.5.1 Streaming 13 2.5.1.1Giao tlnrc RTP 13 2.5.1.2Giao thirc RTCP 14 D6 An T6t Nghiep Xiiy dung, irung tam qua t~ng am nhac tren n€n Asterisk .. 2.5.2 Signaling ~.: Trang v : 16 2.S.2.10iao thirc H323 16 2.5.2.1.10i&i thieu 16 2.5.2.1.2Cac thanh ph~n co ban cua h~ thong H323 17 2.5.2.1.3T~p giao thirc H323 20 2.5.2.1.4Qua trinh thiet l~p cuoc goi H323 22 2.5.2.20iao thirc khoi tao phien SIP 23 2.5.2.2.1 Gioi thieu 23 2.5.2.2.2Tinh nang cua SIP 23 2.5.2.2.3Cac thanh phan trong h~ thong SIP 24 2.5.2.2.4Cac ban tin cua SIP 25 2.5.2.2.5Qu~ trinh thi~t l~p cuoc goi. 27 2.5.3 So sanh voi H.323 31 2.6 32 Mang th~ he moi NON 2.6.1 Sir hinh thanh mang NON 2.6.2 Cac dac . di~m cua NON ~ 32 33 , 2.6.3 Nhtrng v~n d~ ma mang th~ h~ moi c~n giai quyet 33 2.6.4 34 C6ng nghe chuyen mach mem - Softswitch 2.6.4. 1Nhtrng han ch~ cua tong dai chuyen mach kenh . 34 2.6.4.2Dinh nghia chuyen rnach rnem (Softswitch) 35 2.6.4.3Nhung loi ich cua Softswitch 36 2.6.5 Ki~n true cua mang NON 37 2.6.5.1L&p truyen tai 38 2.6.5.2L&p di~u khien va bao hieu cuoc goi 39 D6 An T6t Nghiep Xay dung trung tam qua tij.ngam nhuc tren n~n Asterisk 2.6.~.3L&p,irng dung va dich 2.6.5.4L6p quan Iy V\l ..............................................•................ '! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trang vi u •••••• :. <.~.39 39 2.6.6 Cac phan ill trong mang NGN .40 2.6.7 Cac dich vu chinh trong mang NGN • Chuang III cAc MO HlNH UNG Dl)NG vA cAu ASTERISK .41 HlNH HO~ T DONG CHO 42 3.1 T6ng dai voip IP PBX .42 3.2 K~t n6i IP PBX voi PBX .42 3.3 .-, cac server Asteri K;'t;' enOl . glua s ens k .43 3.4 Cac irng dung IVR, VoiceMaiI, Dien Thoai HQi Nghi .44 3.5 Chirc nang Phan phT>icuoc goi W dong ACD .45 3.6 T6 chirc thu muc cua Asterisk .46 3.7 MQt s6 lenh thao tac tren h~ thong asterisk .48 3.8 Cach thirc cAuhinh tren cac t~p tin co ban .49 3.9 Cach thirc hoat dQng cua t~p tin cAu hinh 50 3.10 Tap tin cAu hinh 51 , 3.10.1 Gioi thieu dialplan 3.10.2 Giao dien SIP 51 : 56 3.10.3 HQP thu thoai (Voicemail) 59 3.10.4 Nhac cho (Music On Hold) 60 3.10.5 Hang doi (Queue) 62 Chuang IV. xA.Y DlfNG TRUNG TAM QuA TANG AM ~C ASTERISK 4.1 Gioi thieu D6 An T6t Nghi~p TREN NEN 64 64 xay dung trung tam qua t!ing am nh{lc tren n;n Asterisk 4.2 ~ Ml}c dich Yeu cAu ~.. v_ 4.3 Phan tich thiet k€ 4.3.1 Kich ban cho h~ thong 4.3.2 Bieu d6 phan ra chirc nang Trang vii _..................•...•• 64 65 ·!.~ 65 69 • 4.3.3 Bieu d6 ngfr canh 70 4.3.4 Bieu d61u6ng dfr lieu rmrc dinh 70 4.3.5 Gioi thieu ve tien ich Auto dial out 71 4.3.6 Co sa dfr lieu 73 4.4 Trien khai h~ thong 73 4.4.1 M6 hinh h~ thong 7~ 4.4.2 Cai d~t cac goi phan m€m 74 4.4.2.1H~ Di€u Hanh Ubuntu 8.04 74 4.4.3 Cau hinh h~ thong Asterisk 84 4.4.4 Gioi thieu AGI 87 4.5 K€t qua thirc nghiem KET LuAN D6 An T6t Nghiep 106 112
- Xem thêm -