Tài liệu Xây dựng quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp tại công ty tnhh scancom việt nam

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập 04 tháng tại công ty TNHH ScanCom Việt Nam với đề tài “Xây dựng quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp tại công ty TNHH ScanCom Việt Nam”, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ rất tận tình của các anh chị trong công ty đặc biệt là các anh chị trong phòng chất lƣợng. Đã hƣớng dẫn tận tình những kiến thức và kinh nghiệm quý báu để em có thể hoàn thành tốt đƣợc đề tài này. Để có đƣợc nhƣ hôm nay, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý thầy cô Trƣờng Đại học Lạc Hồng và khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế đã tận tình truyền đạt cho e nhiều kiến thức về chuyên ngành kinh tế, cũng nhƣ kiến thức và kỹ năng sống. Đó là nền tảng vững chắc để em bƣớc tiếp con đƣờng phía trƣớc. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Văn Tân đã hƣớng dẫn và giúp đỡ để em hoàn thành tốt đề tài này. Và cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè – những ngƣời đã ở bên cạnh động viên và đóng góp ý kiến cho đề tài em đƣợc hoàn thiện hơn. Thay cho lời kết em xin kính chúc tất cả nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Đồng Nai, Tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực hiện Bùi Thị Yến Thƣ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ TÀI CỦA CƠ QUAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT – BẢNG – BIỂU ĐỒ - HÌNH ẢNH -SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ CUNG CẤP ...........................................4 1.1 Khái niệm cơ bản ..................................................................................................4 1.1.1 Khái niệm nhà cung cấp.............................................................................4 1.1.2 Khái niệm nhà cung cấp tốt .......................................................................4 1.1.3 Nguồn cung cấp .........................................................................................4 1.1.4 Cung ứng và các khái niệm có liên quan ...................................................5 1.1.4.1 Mua hàng .......................................................................................5 1.1.4.2 Thu mua .........................................................................................5 1.1.4.3 Quản trị cung ứng ..........................................................................5 1.2 Phân loại ...............................................................................................................5 1.2.1 Nhà sản xuất...............................................................................................5 1.2.2 Nhà phân phối ...........................................................................................6 1.2.4 Nhƣợng quyền thƣơng hiệu .......................................................................6 1.2.4 Nhà nhập khẩu và xuất khẩu .....................................................................6 1.2.5 Nhà thủ công ..............................................................................................6 1.3 Tầm quan trọng của việc lựa chọn nguồn cung cấp đối với doanh nghiệp..........7 1.3.1 Vai trò của nhà cung cấp............................................................................7 1.3.2 Vai trò của quản trị cung ứng trong kinh doanh .......................................7 1.3.2.1 Cung ứng là một hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong mọi tổ chức ........................................................................................................7 1.3.2.2 Cung ứng là một nhân tố có ảnh hƣởng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ....................................................8 1.3.2.3 Cung ứng đóng vai trò ngƣời quản lý hoạt động sản xuất từ bên ngoài ...........................................................................................................8 1.3.2.4 Ý nghĩa của quản trị cung ứng ......................................................9 1.3.3 Phát triển và duy trì các nguồn cung cấp bền vững ..................................9 1.3.3.1 Thu thập thông tin về nhà cung cấp .............................................10 1.3.3.2 Có chính sách phát triển các nhà cung cấp ..................................10 1.3.3.3 Tạo sự tín nhiệm với nhà cung cấp .............................................11 1.3.3.4 Xây dựng quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp ........................12 1.3.3.5 Quản lý nhà cung cấp ..................................................................13 1.4 Quy trình lựa chọn nhà cung cấp .......................................................................14 1.4.1 Giai đoạn khảo sát...................................................................................14 1.4.2 Giai đoạn lựa chọn ...................................................................................15 1.4.2 Giai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng ....................................................15 1.4.3 Giai đoạn thử nghiệm .............................................................................16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1..........................................................................................17 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM ..............................................................................18 2.1 Tổng quan về công ty ScanCom .........................................................................18 2.1.1 Giới thiệu sơ lƣợc ....................................................................................18 2.1.1.1 Tổng công ty ScanCom ................................................................18 2.1.1.2 ScanCom Việt Nam ......................................................................19 2.1.2 Cơ cấu công ty ScanCom Việt Nam ........................................................21 2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức ................................................................................21 2.1.2.1 Chức năng một số phòng ban .......................................................21 2.1.3 Tình hình kinh doanh ...............................................................................24 2.1.3.1 Giới thiệu sản phẩm......................................................................24 2.1.3.2 Thị trƣờng tiêu thụ ........................................................................27 2.2 Thực trạng lựa chọn nhà cung cấp tại công ty TNHH ScanCom Việt Nam .......28 2.2.1 Thực trạng tại công ty ..............................................................................28 2.2.1.1 Chƣa có quy trình đánh giá cụ thể ................................................28 2.2.1.2 Thiếu đồng bộ giữa các phòng ban..............................................28 2.2.1.3 Chậm trả lời hành động khắc phục phòng ngừa ...........................31 2.2.3 Đánh giá chất lƣợng nhà cấp ...................................................................32 2.2.3.1 Thiếp lập phiếu khảo sát ...............................................................32 2.2.3.2 Thu thập số liệu ............................................................................32 2.2.3.3 Xử lý số liệu .................................................................................33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2..........................................................................................37 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG QUY TRÌNH LỰA CHỌN VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM ...............................38 3.1 Mục tiêu ..............................................................................................................38 3.2 Xây dựng quy trình lựa chọn nhà cung cấp ........................................................38 3.2.1 Tìm kiếm nhà cung cấp ............................................................................38 3.2.2 Khảo sát và lựa chọn nhà cung cấp..........................................................39 3.2.3 Đánh giá tại nhà cung cấp ........................................................................40 3.2.4 Gửi bảng yêu cầu các tiêu chuẩn chất lƣợng, kĩ thuật của công ty cho nhà cung cấp.....................................................................................................................41 3.2.5 Đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu của nhà cung cấp ..............................41 3.2.6 Cung cấp mẫu đối chiếu và mẫu màu cho nhà cung cấp .........................42 3.2.7 Kiểm tra vật tƣ đầu vào cho sản xuất hàng loạt .......................................42 3.2.8 Theo dõi quá trình ....................................................................................42 3.2.8.1 Duyệt mẫu ....................................................................................43 3.2.8.2 Kiểm tra ........................................................................................43 3.2.9 Kiểm tra hàng năm và khắc phục phòng ngừa ........................................43 3.2.10 Cải tiến chất lƣợng nhà cung cấp ...........................................................44 3.2.10.1 Nội dung cải tiến chất lƣợng nhà cung cấp bao gồm: ................44 3.2.10.2 Các bƣớc thực hiện ....................................................................45 3.3 Quản lý nhà cung cấp ..........................................................................................45 3.3.1 Đánh giá, xếp hạng nhà cung cấp ............................................................45 3.3.2 Theo dõi, kiểm soát ..................................................................................47 3.3.3 Đào tạo .....................................................................................................47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3..........................................................................................48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BRC British Retail Consortium BSCI Business Social Compliance Initiative CM Contract Manufacturing C.O.C Chain of Costudy Co.,LTD Corporation Limited EU European Union FC Final Control InC InComing ISO International Organization for Standardization OM Own Manufacturing QI Quality Inspection QC Quality Control QA Quality Assurance QM Quality Management SX Sản xuất TNHH Trách nhiệm hữu hạn TQC Total Quanlity Control TQM Total Quality Management UBNN TP HCM Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng đánh giá chất lƣợng nhà cung cấp – Phòng mua hàng ................. 29 Bảng 2.2: Bảng Cơ cấu đánh giá chất lƣợng nhà cung cấp – Phòng chất lƣợng ... 30 ảng 2.3: Thang điểm đánh giá nhà cung cấp của phòng chất lƣợng ................... 30 Bảng 2.4: Bảng tỉ lệ thời gian quan hệ hợp tác giữa công ty và nhà cung cấp ...... 33 Bảng 2.5: Bảng thể hiện loại hình kinh doanh của doanh nghiêp.......................... 33 Bảng 2.6: Bảng thể hiện loại giá nhà cung cấp áp dụng cho ScanCom ................. 34 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp kết quả khảo sát mức độ đồng ý của nhà cung cấp ....... 35 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp đánh giá nhà cung cấp ................................................... 46 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty qua các năm` ................................. 24 Biểu đồ 2.2: Tỉ lệ phần trăm nguyên liệu dùng trong sản xuất .............................. 26 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thị trƣờng xuất khẩu của công ty ScanCom ........................ 27 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ thể hiện thời gian trả lời phiếu khắc phục phòng ngừa 2009-2010............................................................................................................... 31 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thể hiện thời gian trả lời phiếu khắc phục phòng ngừa 2010 201 .......................................................................................................................... 32 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Trụ sở công ty ScanCom tại Việt Nam .......................................... 19 Hình 2.2: Một số sản phẩm bàn ghế ngoài trời của công ty ......................... 25 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Bốn giai đoạn lựa chọn nhà cung cấp .......................................... 15 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của tổng công ty ScanCom.................................. 18 Sơ đồ 2.3: Cơ cấu quản lý tổ chức của công ty ScanCom Việt Nam ............ 21 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp với nhau để có thể tồn tại và phát triển bền vững, có chỗ đứng trên thị trƣờng. Việc hội nhập nền kinh tế thế giới đã mang lại cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi, bên cạnh đó cũng không ít khó khăn. Để có thể cạnh tranh đƣợc với các đối thủ đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của ngƣời tiêu dùng, sử dụng hiệu quả và hợp lý các nguồn lực nhƣ: vốn, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị…Tuy nhiên để có thể làm đƣợc đều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào ổn định, đảm bảo đáp ứng tiến độ sản xuất của công ty. Vì vậy việc xây dựng qui trình đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, có nguồn nguyên liệu ổn định đáp ứng đƣợc các yêu cầu của doanh nghiệp là một nhu cầu cần thiết, một trong những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Từ thực tế trên tác giả đã chọn đề tài “Xây dựng quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp tại công ty TNHH SCANCOM VIỆT NAM” làm đề tài nghiên cứu của tác giả. 2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan Trƣớc đây việc đánh giá lựa chọn nhà cung cấp chủ yếu dựa vào giá đã không mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp[5]. Vì chỉ dựa vào giá cả để đánh giá nhà cung cấp thôi chƣa đủ, giá cả phù hợp nhƣng khả năng nhà cung cấp hoàn thành đúng với đơn đặt hàng về chất lƣợng, qui cách, phẩm chất của sản phẩm, sự ổn định về nguồn hàng…sẽ không chắc đƣợc đảm bảo. Việc xây dựng quy trình đánh giá cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp có thể chọn lựa đƣợc nhà cung cấp tốt cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp có thể tập trung mở rộng quy mô kinh doanh. Để có thể lựa chọn đƣợc nhà cung cấp tốt phải dựa trên nhiều yếu tố nhƣ: Uy tín, giao hàng đúng chất lƣợng, đủ số lƣợng, đúng thời gian, giá cả hợp lí, sẵn sàng hỗ 2 trợ doanh nghiệp về việc áp dụng các công nghệ kĩ thuật tiên tiến, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đảm bảo đƣợc nguồn nguyên liệu dồi dào, ổn định… [5] Lựa chọn đƣợc nhà cung cấp tốt, phù hợp với doanh nghiệp và quản lý đƣợc họ sẽ giúp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tốt, giúp xây dựng mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa 2 bên, hoàn thành tốt các hợp đồng với đối tác. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của nhà cung cấp trong quá trình phát triển của công ty, phân tích đánh giá thực trạng lựa chọn nhà cung cấp tại công ty và thu thập thông tin về các nhà cung cấp từ đó xây dựng hệ thống lựa chọn và quản lý nhà cung cấp phù hợp với tình hình của công ty giúp tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động lựa chọn nhà cung cấp của công ty. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: hoạt động lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu tại công ty TNHH ScanCom Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: + Địa điểm: công ty TNHH ScanCom Việt Nam + Thời gian nghiên cứu: 3 năm từ 2009 -2011 5. Phƣơng pháp Nghiên cứu - Đánh giá nhà cung cấp bằng phiếu khảo sát. Đối tƣợng khảo sát là các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho công ty. - Phỏng vấn: lấy ý kiến của các chuyên gia trong việc tìm kiếm nhà cung cấp tốt nhất. - Quan sát khách quan: quan sát và đƣa ra ý kiến cá nhân về tình hình lựa chọn nhà cung cấp tại công ty. 6. Ý nghĩa của đề tài Một nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định, giá cả hợp lý đóng vai trò rất quan trọng giúp duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm. 3 Vì vậy việc xây dựng đƣợc một quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp có thể tìm đƣợc nhà cung cấp tốt, phù hợp nhanh chóng tiết kiệm thời gian. 7. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, thì nội dung chính của đề tài nghiên cứu gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về nhà cung cấp Chƣơng 2: Thực trạng lựa chọn nhà cung cấp tại công ty TNHH ScanCom Việt Nam Chƣơng 3: Xây dựng quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp tại công ty TNHH ScanCom Việt Nam 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ CUNG CẤP 1.1 Khái niệm cơ bản 1.1.1 Khái niệm nhà cung cấp Nhà cung cấp là các công ty bán sản phẩm, dịch vụ là nguyên liệu đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Thông thƣờng, nhà cung cấp đƣợc hiểu là đơn vị cung cấp nguyên liệu trực tiếp nhƣ vật liệu thô, các chi tiết của sản phẩm, bán thành phẩm. Các công ty cung cấp dịch vụ cho sản xuất, kinh doanh đƣợc gọi là nhà cung cấp dịch vụ.[6] 1.1.2 Khái niệm nhà cung cấp tốt Một nhà cung cấp đáng tin cậy là một ngƣời luôn trung thực và công bằng trong quan hệ với khách hàng, nhân viên và với chính bản thân mình; Họ có đầy đủ các trang thiết bị, máy móc thích hợp, có phƣơng pháp công nghệ tốt để có thể cung cấp vật tƣ hàng hóa đủ số lƣợng, đúng chất lƣợng, kịp thời hạn với giá cả hợp lý; Nhà cung cấp tin cậy có tình hình tài chính lành mạnh, chính sách quản trị tiên tiến, linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến quy trình sản xuất cho hoàn thiện hơn, và cuối cùng, nhà cung cấp hiểu đƣợc rằng quyền lợi của anh ta đƣợc đáp ứng nhiều nhất khi anh ta phục vụ khách hàng tốt nhất. [5,tr 244] 1.1.3 Nguồn cung cấp Hãy lựa chọn những nhà cung cấp thích hợp để đáp ứng các chủng loại hàng hóa, dịch vụ đầu vào mà bạn cần để làm ra sản phẩm, dịch vụ của bạn. Bạn nên xây dựng một bộ các quy trình định giá, giao nhận và thanh toán với nhà phân phối, cũng nhƣ thiết lập các phƣơng pháp giám sát và cải thiện mối quan hệ giữa bạn với họ. Sau đó, bạn hãy tiến hành song song các quy trình này nhằm quản lý nguồn hàng hóa, dịch vụ mà bạn nhận đƣợc từ nhà cung cấp, từ việc nhận hàng, kiểm tra hàng, chuyển chúng tới các cơ sở sản xuất đến việc thanh toán tiền hàng. [6] 5 1.1.4 Cung ứng và các khái niệm có liên quan Trong quá trình tồn tại và phát triển của mọi tổ chức thì mua hàng/cung ứng là hoạt động không thể thiếu. Xã hội càng phát triển thì vai trò của cung ứng càng thêm quan trọng. Giờ đây cung ứng đƣợc coi là vũ khí chiến lƣợc giúp tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. [5] Trong thực tế tại các công ty khi nói về hoạt động cung ứng nguyên vật liệu ngƣời ta hay dùng các từ: mua hàng, thu mua, quản trị cung ứng. 1.1.4.1 Mua hàng Mua hàng là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu của mọi tổ chức. Mua hàng bao gồm những hoạt động có liên quan đến việc mua nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị, các dịch vụ… để phục vụ cho hoạt động của tổ chức. [5] Tìm và mua từ các nhà cung cấp nhƣ các nhà sản xuất và nhà cung cấp tại nguồn của chuỗi cung ứng sẽ cho phép bạn đƣợc hƣởng lợi từ giá rẻ nhất. [9] 1.1.4.2 Thu mua Thu mua là hoạt động thiết yếu của tổ chức, là sự phát triển, mở rộng chức năng mua hàng. Thu mua thực chất là quá trình thu gom nguyên vật liệu và dịch vụ. So với mua hàng thì trong thu mua ngƣời ta chú trọng nhiều hơn đến các vấn đề mang tính chiến lƣợc. [5] 1.1.4.3 Quản trị cung ứng Quản trị cung ứng là sự phát triển ở một bƣớc cao hơn của thu mua. Nếu mua hàng và thu mua chủ yếu là các hoạt động mang tính chiến thuật, thì quản trị cung ứng tập trung chủ yếu vào các chiến lƣợc. [5] 1.2 Phân loại 1.2.1 Nhà sản xuất 6 Đây là những công ty nghiên cứu, phát triển và thực sự sản xuất các sản phẩm thành phẩm đã sẵn sàng cho mua. Các nhà sản xuất là nguồn của chuỗi cung ứng. Nhà phân phối, bán buôn, đại lý, nhà bán lẻ mua hàng hóa từ nhà sản xuất và nhà cung cấp sẽ đƣợc hƣởng lợi về giá rẻ do không có công ty trung gian, lợi nhuận đƣợc gia tăng. [8] 1.2.2 Nhà phân phối Đây là các công ty mua hàng hóa với số lƣợng lớn hơn từ các nhà sản xuất. Họ tích trữ số lƣợng hàng hóa lớn sau đó bán lại cho các nhà phân phối, bán buôn và bán lẻ địa phƣơng. Các nhà bán buôn và phân phối cũng có thể cung cấp hàng hóa trực tiếp với số lƣợng lớn hơn cho các tổ chức, cơ quan chính phủ. Một nhà bán buôn chính hãng sẽ yêu cầu thuế giá trị gia tăng của bạn hoặc mã số thuế, điều này phân biệt họ với các nhà bán lẻ giảm giá và các đại lý thị trƣờng. [8] 1.2.3 Nhƣợng quyền thƣơng hiệu Chủ Doanh nghiệp sẽ cấp giấy phép cho một cá nhân, cho phép họ phát triển kinh doanh của riêng mình bằng cách sử dụng thƣơng hiệu, tên, bí quyết và hệ thống kinh doanh của bên nhƣợng quyền trong đó bao gồm các nhà cung cấp và thƣờng ở mức giá tốt hơn nhiều so với một cá nhân có thể nhận đƣợc từ chính họ. [8] 1.2.4 Nhà nhập khẩu và xuất khẩu Những nhà cung cấp sẽ mua các sản phẩm từ nhà sản xuất ở một nƣớc và xuất khẩu hoặc một nhà phân phối trong một quốc gia khác, hoặc nhập khẩu từ nƣớc xuất khẩu vào đất nƣớc của họ. Một số có thể ra nƣớc ngoài để mua trực tiếp từ các nhà cung cấp trong một quốc gia khác. [8] 1.2.5 Nhà thủ công Đây là các nhà sản xuất các sản phẩm họ đã thiết kế hay sản xuất trên quy mô nhỏ độc đáo của nền kinh tế và thƣờng sẽ bán trực tiếp cho các nhà bán lẻ hay ngƣời tiêu dùng cuối cùng thông qua các đại lý, chƣơng trình thƣơng mại. [8] 7 1.3 Tầm quan trọng của việc lựa chọn nguồn cung cấp đối với doanh nghiệp 1.3.1 Vai trò của nhà cung cấp Nhà cung cấp đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Chất lƣợng nguyên vật liệu có ảnh hƣởng quyết định đến chất lƣợng sản phẩm đầu ra. Ở nhiều công ty, qua số liệu thống kê cho thấy: 50% khiếm khuyết của sản phẩm là do chất lƣợng nguyên vật liệu đầu vào gây ra. [5, tr 35] - Một nhà cung cấp tốt là một tài nguyên vô giá (A good Supplier: An invaluable resource). [5] - Để sản xuất đƣợc những sản phẩm nổi tiếng thế giới bạn cần có ý tƣởng, thiết kế và quy cách phẩm chất đặc biệt, nhƣng hơn tất cả bạn cần có những nhà cung cấp tốt. [5] - Bạn chỉ có thể làm ra những sản phẩm tốt khi bạn có những nhà cung cấp tốt [5] Đối với các tổ chức cần sản phẩm hay dịch vụ, thì một nhà cung cấp tốt thực sự là một tài nguyên vô giá, bởi chính họ sẽ góp phần trực tiếp vào thành công của tổ chức. Lựa chọn đƣợc nhà cung cấp tốt và quản lý đƣợc họ, là điều kiện tiên quyết giúp tổ chức sản xuất đƣợc sản phẩm có chất lƣợng đúng nhƣ mong muốn, theo tiến độ quy định, với giá cả hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thƣơng trƣờng, bên cạnh đó còn luôn nhận đƣợc sự hỗ trợ của nhà cung cấp, để tiếp tục đạt thành tích cao hơn. [5, tr 231] 1.3.2 Vai trò của quản trị cung ứng trong kinh doanh 1.3.2.1 Cung ứng là một hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong mọi tổ chức Mọi doanh nghiệp không thể tồn tại, phát triển, nếu không đƣợc cung cấp các yếu tố đầu vào: nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dịch vụ. Cung ứng là hoạt động 8 không nhằm đáp ứng các nhu cầu đó của doanh nghiệp - cung ứng là hoạt động không thể thiếu trong mọi tổ chức. [5, tr 28] 1.3.2.2 Cung ứng là một nhân tố có ảnh hƣởng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hoạt động cung ứng đảm bảo 2 yếu tố: máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu. Nếu hoạt động cung ứng tốt: cung cấp đầy đủ, kịp thời máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, với máy móc đạt chất lƣợng tốt, công nghệ tiên tiến, nguyên vật liệu tốt, giá rẻ… thì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mới có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng, với năng suất cao, tiết kiệm chi phí và làm ra sản phẩm đạt chất lƣợng tốt, giá thành hạ, đáp ứng yêu cầu của ngƣời tiêu dùng. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá thành sản phẩm thì cung ứng càng có ảnh hƣởng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của tổ chức. [5, tr 29] 1.3.2.3 Cung ứng đóng vai trò ngƣời quản lý hoạt động sản xuất từ bên ngoài Đối với mỗi doanh nghiệp để cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, có 2 nguồn:  Doanh nghiệp tự sản xuất  Mua từ bên ngoài Nếu cung ứng làm tốt chức năng của mình: cung cấp nguyên vật liệu đúng tên gọi và chất lƣợng, đủ số lƣợng, kịp thời gian và với chi phí thấp, thì sản xuất sẽ tiến hành liên tục, nhịp nhàng, mang lại hiệu quả cao; Còn ngƣợc lại thì sản xuất sẽ bị gián đoạn và hiệu quả thấp. Cung ứng không chỉ điều phối hoạt động sản xuất – kinh doanh của chính doanh nghiệp của mình mà còn có khả năng can thiệp, chi phối hoạt động sản xuất- kinh doanh của các nhà cung cấp (hỗ trợ tài chính, cung cấp trang thiết bị phù hợp, hƣớng dẫn kỹ thuật…). Do vậy cung ứng chính là ngƣời điều phối sản xuất từ bên ngoài. [5, tr 29] 9 1.3.2.4 Ý nghĩa của quản trị cung ứng Cung ứng có ý nghĩa rất to lớn, cụ thể: [5, tr 30]  Đảm bảo cho sản xuất tiến hành nhịp nhàng, liên tục.  Tạo điều kiện nâng cao trình độ kỹ thuật của sản xuất, kích thích các hoạt động sáng tạo, áp dụng các kỹ thuật mới, tạo ra các năng lực sản xuất mới  Tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng/hạ giá thành sản phẩm.  Tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 1.3.3 Phát triển và duy trì các nguồn cung cấp bền vững Nguồn cung cấp tốt là tài sản vô giá của công ty, nó cũng có vị trí quan trọng không hề thua kém vai trò của các kỹ sƣ thiết kế và đội ngũ công nhân lành nghề. Đặc biệt là đối với các công ty công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, nguyên liệu đầu vào khan hiếm, thì nguồn cung cấp lại càng có ý nghĩa to lớn hơn. [5, tr 231] Trƣớc đây, phần lớn các mối quan hệ ngƣời mua và ngƣời bán thƣờng đƣợc giữ ở mức độ không quá thân mật. Trong nhiều trƣờng hợp, ngƣời mua và ngƣời bán là đối thủ của nhau và cả hai đều tin rằng họ chỉ giao dịch đƣợc với nhau khi một bên phải chịu thua thiệt. [5, tr 46] Trái với xu hƣớng trƣớc đây, ngƣời ta tập trung mở rộng danh sách các nhà cung cấp, ra sức tìm kiếm các nhà cung cấp mới, hoặc làm ăn theo kiểu “ chụp giựt”, “ăn xổi ở thì”, thì ngày nay, ngƣởi ta tập trung xây dựng nguồn cung cấp bền vững. Ngƣời ta giảm thiểu số đầu mối cung cấp, lựa chọn các nhà cung cấp tiềm năng và xây dựng liên minh chiến lƣợc với họ. [5, tr 232] Để thực hiện đƣợc mục tiêu phát triển và duy trì đƣợc nguồn cung cấp nguyên liệu bền vững và lâu dài cần những bƣớc sau: 1.3.3.1 Thu thập thông tin về nhà cung cấp Để có thể lựa chọn đƣợc nhà cung cấp tiềm năng và xây dựng các liên minh chiến lƣợc, cần phải thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin về nhà cung cấp. Các nguồn 10 thông tin sau đây sẽ rất bổ ích, giúp công ty mua có thể lựa chọn đƣợc các nhà cung cấp tiềm năng:[5, tr 233]  Hồ sơ về các nhà cung cấp.  Các catalog của nhà cung cấp.  Các đăng ký kinh doanh và niên giám thống kê.  Tạp chí thƣơng mại và các báo, tạp chí khác.  Các trang vàng.  Các quảng cáo của nhà cung cấp  Thông tin từ các nhân viên bán hàng.  Các cuộc hội chợ, triển lãm thƣơng mại.  Cán bộ công nhân viên của công ty mua hàng.  Thông tin từ bộ phận cung của các hãng khác…..[5, tr 231] Từ những thông tin thu thập đƣợc công ty sẽ tiến hành xử lý, phân tích và đánh giá để lựa chọn các nhà cung cấp tiềm năng. Các chỉ tiêu để đánh giá một nhà cung cấp tiềm năng đƣợc dựa trên các yếu tố sau:  Cạnh tranh về công nghệ và chất lƣợng  Cạnh tranh về giá  Cạnh tranh về dịch vụ [5, tr 244] 1.3.3.2 Có chính sách phát triển các nhà cung cấp Cuộc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp có cùng đẳng cấp trên thế giới đã thực sự bắt đầu. Cùng với sự phát triển của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa cuộc cạnh tranh này sẽ càng khốc liệt. Trong điều kiện cạnh tranh, các công ty mua hàng cần hết sức sáng suốt để lựa chọn đƣợc các nhà cung cấp tiềm năng, phù hợp với yêu cầu của mình. Trong trƣờng hợp đặc biệt ngƣời mua sẽ chọn những nhà cung cấp hấp dẫn nhất, trong số các nhà cung cấp mà họ biết, sau đó có chính sách phát triển nhà cung cấp đƣợc chọn thành ngƣời có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của ngƣời mua trong hiện tại và tƣơng lai. Ngƣời mua sẽ tổ chức các chƣơng trình đào tạo nhà cung cấp về quản lý dự án, hợp tác để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, trang bị công 11 nghệ hiện đại, máy móc thiết bị mới, đào tạo công nhân…nhằm giúp nhà cung cấp có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của ngƣời mua. [5, tr 234] 1.3.3.3 Tạo sự tín nhiệm với nhà cung cấp Đã từ lâu các nhà quản trị nhận ra rằng: sự tín nhiệm của khách hàng là tài sản quý giá và cố gắng tạo lập sự tín nhiệm đối với họ. Khách hàng ở đây bao gồm cả khách hàng đầu ra – các nhà tiêu thụ sản phẩm và khách hàng đầu vào – các nhà cung cấp. [5, tr 234] Đối với các nhà cung cấp công ty mua hàng tạo sự tín nhiệm bằng cách nhận hàng, thanh toán đầy đủ, đúng hạn, làm việc với tinh thần cởi mở, công bằng, thẳng thắn, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khách hàng vƣợt qua khó khăn, hợp tác cùng khách hàng để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. [5, tr 234] Trong điều kiện hiện nay cải tiến phƣơng pháp làm việc, đổi mới công nghệ là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định để làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm của họ. Nhƣng muốn làm đƣợc những điều đó thì cần phải chi rất lớn, chi phí cho nghiên cứu và phát triển, chi phí đầu tƣ trang thiết bị mới… Nếu không có sự đảm bảo chắc chắn cho đầu ra của sản phẩm, thì nhà cung cấp có thể gặp rủi ro rất lớn. Do đó, trong nhiều trƣờng hợp nhà sản xuất sợ rủi ro và trù trừ, ngần ngại, không dám đầu tƣ. Vì vậy, những cơ hội chính để giảm chi phí thông qua nghiên cứu và phát triển đã bị bỏ phí, không đƣợc tận dụng.[5, tr 236] Việc sử dụng các chiến lƣợc sử dụng nhiều nhà cung cấp và chào giá cạnh tranh đòi hỏi ngƣời mua phải cung cấp cho ngƣời bán những yêu cầu về quy cách, chất lƣợng sản phẩm thật cụ thể, chính xác. Để đảm bảo tính đồng nhất của chất lƣợng sản phẩm , ngƣời mua yêu cầu các nhà cung cấp phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã đặt ra . Vì vậy, các nhà cung cấp không thể đƣa ra ra những ý tƣởng sáng tạo, những sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng sản
- Xem thêm -