Tài liệu Xây dựng quy trình cho vay doanh nghiệp sản xuất trong mô hình ngân hàng thực hành (ml)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Lời mở đầu ...............................................................................................................1 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................2 1.1 Lý do chọn đề tài ...............................................................................................2 1.2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu của đề tài.........................................................3 1.3 Mục đích nghiên cứu.........................................................................................7 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ..................................................7 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu..................................................................................7 1.6 Đóng góp mới của đề tài ...................................................................................7 1.7 Kết cấu của đề tài ..............................................................................................8 TÓM TẮT CHƢƠNG 1 ..........................................................................................8 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ..............................................................................9 2.1 Tổng quan về ng n h ng T CP ạc Hồng ....................................................9 2.2 Xây dựng quy trình cho vay doanh nghiệp sản xuất ...................................11 2.3 Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng mô hình thực hành tại Khoa Tài chính-Ng n h ng, trƣờng Đại học Lạc Hồng ....................................26 2.3.1 Nội dung học ngày càng hiện đại ..........................................................26 2.3.2 Yêu cầu tích cực hóa hoạt động của người học .....................................26 2.3.3 Các yêu cầu đối với Cán bộ GV Khoa TCNH .......................................27 TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ........................................................................................28 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................29 3.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .......................................................................29 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................29 3.3 Quy trình nghiên cứu ......................................................................................30 3.4 Xây dựng câu hỏi khảo sát v thang đo ........................................................34 TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ........................................................................................37 CHƢƠNG 4: TỔ CHỨC MÔ HÌNH THỰC HÀNH TẠI KHOA TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG, TRƢỜNG ĐH ẠC HỒNG ......................................38 4.1 Tổ chức mô hình thực hành tại khoa Tài chính ngân hàng ........................38 4.2 Tình huống thực hành ....................................................................................41 4.2.1 Mô tả tình huống thực hành ...................................................................41 4.2.2 Hướng dẫn giải bài tập tình huống ........................................................41 4.3 Kết quả khảo sát và kiểm định ......................................................................48 TÓM TẮT CHƢƠNG 4 ........................................................................................61 CHƢƠNG 5: ỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ VẬN DỤNG MÔ HÌNH TẠI PHÒNG THỰC HÀNH ........................................................................................................62 5.1 Đánh giá kết quả đạt đƣợc .............................................................................62 5.2 Hạn chế .............................................................................................................62 5.3 Một số đề xuất thực tế nhằm xây dựng quy trình cho vay doanh nghiệp sản xuất...................................................................................................................63 5.3.1 Về phía Nhà trường ...................................................................................63 5.3.2 Về phía Khoa Tài chính-Ngân hàng ..........................................................64 5.4 Đề nghị phƣơng hƣớng phát triển ................................................................64 TÓM TẮT CHƢƠNG 5 ........................................................................................66 KẾT LUẬN ............................................................................................................67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
- Xem thêm -