Tài liệu Xây dựng quy trình chế tạo tàu 56000 dwt tại huyndai vinashin và chế tạo mô hình

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 209 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY NHÓM SINH VIÊN 1. NGUYỄN THÀNH TRUNG 2. PHẠM BÁ PHƯỚC 3. TRẦN ĐÌNH TRỌNG 4. NGUYỄN ĐỨC HẢI 5. NGUYỄN KIÊN TRUNG 6. TRƯƠNG CÔNG PHỤNG 7. ĐỖ BA DUY 8. NGUYỄN THANH SANG 9. NGUYỄN QUỐC THIÊN XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẾ TẠO TÀU 56000 DWT TẠI HUYNDAI VINASHIN VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÓNG TÀU CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Th.S BÙI VĂN NGHIỆP NĂM 2011 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: Nhóm sinh viên Lớp: 48ĐT-3 1. Nguyễn Thành Trung 2. Phạm Bá Phước 3. Trần Đình Trọng 4. Nguyễn Đức Hải 5. Nguyễn Kiên Trung 6. Trương Công Phụng 7. Đỗ Ba Duy 8. Nguyễn Thanh Sang 9. Nguyễn Quốc Thiên Ngành: Đóng Tàu Tên đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình. Số trang: 136 Số chương: 04 Số tài liệu tham khảo: 04 Hiện vật: 03 đĩa CD, mô hình các phân đoạn điển hình của tàu 56000 DWT NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Kết luận: ................................................................................................................... .................................................................................................................................... Nha Trang, ngày …… tháng ……. năm 2011 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LVTN Họ và tên sinh viên: Nhóm sinh viên Lớp: 48ĐT-3 1. Nguyễn Thành Trung 2. Phạm Bá Phước 3. Trần Đình Trọng 4. Nguyễn Đức Hải 5. Nguyễn Kiên Trung 6. Trương Công Phụng 7. Đỗ Ba Duy 8. Nguyễn Thanh Sang 9. Nguyễn Quốc Thiên Ngành: Đóng Tàu Tên đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình. Số trang: 136 Số chương: 04 Số tài liệu tham khảo: 04 Hiện vật: 03 đĩa CD, mô hình các phân đoạn điển hình của tàu 56000 DWT NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Điểm phản biện: ........................................................................................................ Nha Trang, ngày …… tháng …… năm 200 … CÁN BỘ PHẢN BIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) ĐIỂM CHUNG Bằng số Bằng chữ Nha Trang, ngày …… tháng …… năm 200 … CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) LỜI CÁM ƠN Sau hơn 3 tháng tích cực tìm hiểu, xây dựng đề tài: “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình.” cho đến nay đề tài đã được hoàn thành. Nhóm chúng tôi xin chân thành cám ơn: Ban chủ nhiệm khoa Kỹ thuật tàu thủy – Trường Đại học Nha Trang, các thầy trong bộ môn tàu thuyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đề tài được thực hiện một cách thành công. Đặc biệt nhóm xin cám ơn thầy ThS. Bùi Văn Nghiệp người đã trực tiếp hướng dẫn nhóm tận tình trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cám ơn Công ty TNHH NMTB Hyundai Vinashin đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện đề tài, những người đã đóng góp ý kiến giúp nhóm hoàn thành đề tài. Một lần nữa, nhóm xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của bố mẹ, anh chị, em cùng tất cả các bạn bè đã dành những những tình cảm động viên nhóm vượt qua khó khăn để hoàn thành đề tài. Nhóm thành thật biết ơn ! i MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................... 3 1.1. Lý do chọn đề tài........................................................................................... 3 1.2 Tổng quan về vấn đề thiết kế công nghệ hiện nay........................................... 4 1.2.1 Vấn đề thiết kế công nghệ trong nước...................................................... 4 1.2.2 Vấn đề thiết kế công nghệ trên thế giới.................................................... 5 1.3 Năng lực của nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin ......................................... 5 1.3.1 Nguồn nhân lực ....................................................................................... 6 1.3.2 Công trình thủy công của nhà máy........................................................... 6 1.4 Mục tiêu, phương pháp và giới hạn nội dung nghiên cứu ..............................12 1.4.1 Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................12 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................12 1.4.3 Nội dung nghiên cứu ..............................................................................12 CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH CHẾ TẠO TÀU 56000 DWT TẠI HUYNDAI VINASHIN............................................................................................................14 2.1. Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT............................................................14 2.1.1 Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT .....................................................14 2.1.2. Đặc điểm kết cấu tàu 56000 DWT .........................................................15 2.2 Yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật.........................................................................21 2.2.1 Yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật đối với tàu đóng mới .................................21 2.2.2 Các yêu cầu về kinh tế - Kỹ thuật của tàu 56000 DWT...........................21 2.3 Quy trình chế tạo phân đoạn đáy đôi tàu 56000 DWT tại HVS......................25 2.3.1 Công tác chuẩn bị ...................................................................................25 2.3.2 Chế tạo và gia công chi tiết.....................................................................26 2.3.3 Chế tạo cụm chi tiết...................................................................................26 2.3.4 Chế tạo phân đoạn đáy đôi B15S (Block B15S) ...........................................31 2.3.5 Lắp ráp phân đoạn B15S và B15P ..........................................................33 2.4. Quy trình chế tạo phân đoạn mạn tàu 56000 DWT tại HVS .........................35 ii 2.4.1 Chế tạo phân đoạn S15S .........................................................................35 2.4.2 Chế tạo phân đoạn S16S .........................................................................42 2.4.3 Chế tạo phân đoạn S35S/P......................................................................43 2.4.4 Chế tạo phân đoạn S36P/S......................................................................49 2.5 Quy trình chế tạo phân đoạn vách tàu 56000 DWT tại HVS.........................51 2.5.1. Quy trình chế tạo block B52P/S.............................................................51 2.5.2. Quy trình chế tạo phân đoạn T12P/S :....................................................57 2.5.3. Quy trình nối phân đoạn B52P/S và T12P/S ..........................................59 2.5.4 Qui trình chế tạo phân đoạn D12 ............................................................61 2.6 Quy trình chế tạo phân đoạn mũi tàu 56000 DWT tại HVS ...........................68 2.6.1. Quy trình chế tạo phân đoạn F11C........................................................68 2.6.2. Quy trình chế tạo phân đoạn F21 ..........................................................75 2.6.3. Quy trình lắp ráp block F11C và F21P/S................................................87 2.6.4. Quy trình chế tạo phân đoạn F51P/S.....................................................89 2.7 Quy trình chế tạo phân đoạn lái tàu 56000 DWT tại HVS .............................98 2.7.1. Chế tạo phân đoạn N11C .......................................................................98 2.7.2 Chế tạo phân đoạn N21P/S ..................................................................106 2.7.3. Chế tạo phân đoạn N31P/S ..................................................................116 CHƯƠNG 3 CHẾ TẠO MÔ HÌNH TÀU 56.000 DWT....................................129 3.1. Lựa chọn phương án chế tạo mô hình.........................................................129 3.1.1. Giới thiệu chung về mô hình................................................................129 3.1.2. Lựa chọn phương án chế tạo mô hình ..................................................130 3.2. Chế tạo mô hình .........................................................................................130 3.2.1. Chế tạo dưỡng .....................................................................................130 3.2.2. Vạch dấu ............................................................................................132 3.2.3. Chế tạo chi tiết.....................................................................................132 3.2.4. Chế tạo mô hình ..................................................................................133 3.2.5. Lắp ráp mô hình..................................................................................133 CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN............................................135 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài : Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình. Sinh viên thực hiện : Nhóm sinh viên 10. Nguyễn Thành Trung 11. Phạm Bá Phước 12. Trần Đình Trọng 13. Nguyễn Đức Hải 14. Nguyễn Kiên Trung 15. Trương Công Phụng 16. Đỗ Ba Duy 17. Nguyễn Thanh Sang 18. Nguyễn Quốc Thiên Lớp : 48 ĐT3 Ngành : Đóng Tàu Thủy Cán bộ hướng dẫn : TH.S Bùi Văn Nghiệp Nội dung thực hiện : o Đặt vấn đề o Yêu cầu kinh tế, kỹ thuật o Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS o Chế tạo mô hình o Kết luận và đề xuất ý kiến. I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu Tàu 56000 DWT 2. Phạm vi nghiên cứu Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình. 3. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình để dùng làm tài liệu tham khảo trong ngành và các sinh viên khóa sau học tập II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. LỜI MỞ ĐẦU Chương I: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài. Năng lực của nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin Giới hạn nội dung nghiên cứu. Yêu cầu kĩ thuật. Yêu cầu kinh tế. Chương II: 2.1 QUY TRÌNH CHẾ TẠO TÀU 56000 DWT TẠI HUYNDAI VINASHIN. Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.1.1 Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT 2.1.2 Phân tích đặc điểm kết cấu tàu 56000 DWT Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn đáy tàu 56000 DWT tại HVS. Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn mạn tàu 56000 DWT tại HVS. Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn vách tàu 56000 DWT tại HVS. Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn mũi tàu 56000 DWT tại HVS. Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn lái tàu 56000 DWT tại HVS. Chương III: CHẾ TẠO MÔ HÌNH TÀU 56000 DWT 3.1 Lựa chọn phương án chế tạo tàu mô hình. 3.1.1 Giới thiệu chung về mô hình 3.1.2 Lựa chọn phương án chế tạo mô hình. 3.2 Chế tạo mô hình Chương IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN. 4.1 Kết luận 4.2 Đề xuất ý kiến. 3 CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Lý do chọn đề tài Như ta đã biết thì Hyundai Vinashin (HVS) là một nhà máy tàu biển có vị trí và danh tiếng hàng đầu khu vực Châu Á. Từ khi đi vào hoạt động kinh doanh từ năm 1999, với sự hỗ trợ tích cực từ công ty mẹ Hyundai Mipo Dockyard (HMD) Hàn Quốc, HVS đã có nhiều kinh nghiệm và khả năng sửa chữa nhiều loại tàu trong và ngoài nước. Đến năm 2008, với sự đòi hỏi của thị trường, nhu cầu chuyên chở hàng hóa ngày càng tăng nên công ty đã mạnh dạn chuyển sang đóng mới những con tàu có tải trọng lớn và đã thành công, nhiều hợp đồng đã được ký và chủ tàu hầu như hài lòng với chất lượng cũng như tiến độ làm việc của nhà máy. Song song với những thuận lợi mà nhà máy có được thì trang thiết bị hiện đại cũng là một thế mạnh rất lớn để đưa HVS trở nên nhà máy đóng tàu hàng đầu thế giới; Những khẩu hiệu mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy tại HVS! “Become a leading shipyard in the world is our goals” hay “New teachnology is power of HVS” . Chính vì sự độc quyền công nghệ để phát triển nêu trên mà sự bảo mật về quy trình công nghệ, sản xuất luôn được nhà máy HVS tuân thủ nghiêm ngặt, tài liệu thì không cho phép lọt ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Với kiến thức về chuyên ngành đã được đào tạo trong nhà trường, thêm vào đó là quá trình tìm hiểu quy trình sản xuất thực tế tại Hyundai Vinashin, nhóm chúng tôi đã quyết định chọn và thực hiện đề tài “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình” nhằm mong muốn đây là tài liệu để tham khảo trong ngành và là tài liệu học tập cho các sinh viên khóa sau. Và từ quy trình trên, nhóm chúng tôi sẽ chế tạo ra một mô hình tàu 56000 DWT có thể tháo lắp được và mang nhiều ý nghĩa: + Trước hết, mô hình tháo lắp này sẽ mô tả được quy trình chế tạo một con tàu theo công nghệ đóng mới của Hyundai Vinashin, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho môn Công Nghệ Đóng Tàu tại trường. 4 + Thứ hai là giúp sinh viên chúng ta có thể hình dung được biên dạng kết cấu, các nút kết cấu và các quy cách chi tiết, độ xoắn hay uốn của chi tiết , hình dạng mũi, đuôi của tàu khi học các môn học như: Kết Cấu Thân Tàu, Sức Bền Thân Tàu và Vẽ Tàu. Đây là những môn chuyên ngành khó học, đòi hỏi sinh viên phải có khả năng tư duy khá tốt mới học được nhưng cũng chỉ là học lý thuyết và hình ảnh thông qua bài giảng và máy chiếu mà thôi, sinh viên rất khó có điều kiện nhìn thấy được hình ảnh kết cấu thực, cụ thể trong thực tế, so sánh trên bản vẽ và chi tiết thật. Chính vì vậy, nhóm chúng tôi chọn đề tài: “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT tại HVS và chế tạo mô hình.” là thực tế và vô cùng cần thiết. 1.2 Tổng quan về vấn đề thiết kế công nghệ hiện nay 1.2.1 Vấn đề thiết kế công nghệ trong nước Tuy Việt Nam đã đứng trong tốp cường quốc đóng tàu hàng đầu trên thế giới nhưng không vì thế mà có thể khẳng định ngành thiết kế tàu của chúng ta đã phát triển bắt kịp với các nước có ngành đóng tàu phát triển trên thế giới. Thực tế đã chứng minh cho đến nay chúng ta vẫn chưa thiết kế được những tàu có trọng tải lớn. Tất cả những bản thiết kế này đều phải mua của nước ngoài. Chúng ta mới chỉ thiết kế được những tàu có trọng tải nhỏ như tàu sông, tàu cá, ca nô…Vì thế có thể khẳng định đến nay chúng ta vẫn đang làm công việc là đóng tàu thuê cho nước ngoài. Vấn đề thiết kế trong nước chủ yếu là thiết kế công nghệ tức là từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật tiến hành thiết kế quy trình sản xuất phù hợp với năng lực hiện có của nhà máy đóng con tàu đó. Tuy nhiên đó cũng chỉ là với những nhà máy lớn ở phía bắc như Nam Triệu, Bạch Đằng…Và những tàu nhỏ có trọng tải dưới 20.000 tấn được đóng tại phía nam như tàu kéo cảng đóng tại Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Dung Quất, tàu hàng 20.000 tấn đóng tại Cam Ranh. Còn với những tàu lớn như tàu hàng rời 56.000 tấn đóng tại Huyndai Vinashin hay tàu dầu 105.000 tấn và tàu hàng rời 54.000 tấn đóng tại Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Dung Quất thì việc thiết kế công nghệ cũng được chính công ty thiết kế kỹ thuật thực 5 hiện. Công ty thiết kế cử chuyên gia sang làm việc trực tiếp tại nhà máy để có thể kịp thời có những thay đổi phù hợp với thực tế sản xuất của nhà máy. Tuy đã áp dụng nhiều phần mềm chuyên dụng như Shipconstructor, Nupas… Để phục vụ quá trình thiết kế và bước đầu cũng mang lại hiệu quả khả quan nhưng có thể khẳng định ngành thiết kế tàu của chúng ta vẫn còn rất non trẻ, việc thiết kế công nghệ của chúng ta hiện nay vẫn chưa phát triển tương xứng với vị thế của ngành đóng tàu Việt Nam trên trường quốc tế. 1.2.2. Vấn đề thiết kế công nghệ trên thế giới Ở những nước có nền công nghiệp đóng tàu phát triển như Mỹ, Nga, Hàn Quốc… thiết kế công nghệ đã phát triển rất nhanh.Quá trình thiết kế công nghệ đang dần đi đến mức hoàn thiện. Việc thiết kế công nghệ được thực hiện một cách dễ dàng dưới sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng. Quá trình thiết kế công nghệ được thực hiện bởi cùng công ty thiết kế kỹ thuật được áp dụng cho một nhà máy cụ thể nên gặp rất nhiều thuận lợi, hơn nữa năng lực của những công ty tại các nước đó lại rất lớn, trang thiết bị hiện đại cộng với đội ngũ công nhân có trình độ cao nên việc thiết kế công nghệ lại càng thuận lợi hơn và hiện nay thiết kế công nghệ ở những nước này đã phát triển đến mức hoàn thiện. Việc thiết kế công nghệ gần như được hoàn thiện ngay sau thiết kế kỹ thuật. 1.3 . Năng lực của nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin Địa chỉ : 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam Điện thoại: Rep. Telephone: (84-58) 3622.101 Email: hvssales@hmd.co.kr 6 Hình 1.1 Mặt bằng thực tế của công ty TNHH NMTB Hyundai Vinashin. 1.3.1 Nguồn nhân lực Công ty Hyunhdai Vinashin với khoảng hơn 4000 công nhân viên, trong đó bao gồm khoảng 70 chuyên gia và kỹ sư Hàn Quốc với trình độ kỹ thuật và kỹ năng quản lý cao, hơn 700 công nhân viên thầu phụ; cùng các kỹ sư và nhân viên có kinh nghiệm và năng lực. 1.3.2 Công trình thủy công của nhà máy o Kích thước 02 Ụ khô công suất 80.000 DWT và 400.000 DWT. - Ụ 1 (Dock 1): 260 x 45 x 13 (m3) - Ụ 1 (Dock 2): 380 x 65 x 13 (m3) Hình 1.2. Ụ tàu ở Huyndai Vinashin. Tổng chiều dài cầu cảng: 1350 m, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu sửa chữa cũng như đóng mới. 7 o Có 3 cầu cảng :  Cảng 1 ở bờ Đông (dài 500m, sâu 8m)  Cảng 2 ở bờ Tây (dài 500m, sâu 8m)  Cảng 3 (dài 250m, sâu 8m) 1. Các loại thiết bị nâng hạ  Cẩu trục loại chân đế: Loại 450 tấn: 1 cái; Loại 250 tấn: 1 cái Loại 100 tấn: 1 cái; Loại 80 tấn: 1 cái Loại 60 tấn: 1 cái; Loại 50 tấn: 3 cái Loại 30 tấn: 5 cái; Các cẩu 20 tấn, 10 tấn trong phân xưởng. Hình 1.3 Cẩu 250T đặt ray chạy dọc Ụ 1 Với hệ thống ray bố trí chạy dọc theo 2 ụ (Dock), trong các phân xưởng (Workshop), các cầu cảng và khu vực nối các phân đoạn (Block).  Một số cần trục di động 150T di chuyển bằng bánh xích. Cần vươn hoạt động nhờ hệ thống cáp hay thủy lực. Hình 1.4 Các loại xe cẩu di động 8  Các xe vận chuyển và nâng phân đonạ (Block) 510T (Elevating Transporter): Vận chuyển các phân đoạn để cân chỉnh (Setting) và có thể nâng phân đoạn với hệ thống thủy lực bố trí ở hệ bánh xe. Hình 1.5 Xe vận chuyển phân đoạn (Block) 210T  Xe cẩu các gối đỡ, đệm kê (HSL 650–7).  Xe nâng các thùng chứa (D110, DAEWOO), nâng người làm việc ở những vị trí cao (S00SAN).  Xe đội cân chỉnh phân đoạn (Setting Block): Lifter 200T (8 cái); Lifter 100T (6 cái). Hoạt động bằng hệ thống thủy lực. Hình 1.6 Xe đội đang tiến hành cân chỉnh phân đoạn.  Cẩu nâng bằng nam châm (Lifting Magnet) 9 Bố trí trong các phân xưởng, cẩu thép tấm bằng hệ thống nam châm điện, an toàn và hiệu quả cao. Hình 1.7 Máy Lifting Magnet đang cẩu thép 2. Hệ thống ống dẫn cấp khí O2, CO2, C2H2, nước, khí nén 3. Hệ thống máy uốn, máy cắt phục vụ chế tạo chi tiết Hoạt động bằng thủy lực để uốn, dập, dùng khí C2H2 để cắt tôn. (a) Hình 1.8 Máy cắt CNC (a) , PLASMA (b) (b) 10 Hình 1.9 Máy cắt IK12 và máy Máy uốn thép (GOOK DO ROLL PRESS 1500T) Hình 1.10 Máy uốn thép hình (Longitudinal) GHFB – 700T 11 4. Các loại máy hàn Bố trí rải rác trong Workshop để tăng hiệu suất công việc. Hình 1.11 Máy hàn bán tự động Auto Carriage và máy hàn tự động SW41 trong phân xưởng 5. Hệ thống phục vụ lắp ráp, cân chỉnh Hình 1.12 Giàn Jig lắp ráp và Kẹp vặn, Pa lăng 12 1.4 Mục tiêu, phương pháp và giới hạn nội dung nghiên cứu 1.4.1 Mục tiêu nghiên cứu Từ mục đích ý nghĩa lớn của đề tài đã được nêu trong phần lý do chọn đề tài, mục tiêu của đề tài mong muốn đạt được như sau: Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT theo thực tế sản xuất tại HVS. Chế tạo được mô hình thể hiện quy trình công nghệ chế tạo tàu 56000 DWT theo thực tế sản xuất tại HVS. 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu Kết hợp giữa lý thuyết về công nghệ đóng tàu tại trường với thực tế sản xuất tại HVS. 1.4.3 Nội dung nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài và những ý nghĩa mong muốn cần đạt được, đề tài được giới hạn trong các nội dung sau: Chương I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý do chọn đề tài. 1.2 Năng lực của nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin 1.3 Giới hạn nội dung nghiên cứu. 1.4 Yêu cầu kĩ thuật. 1.5 Yêu cầu kinh tế. Chương II: QUY TRÌNH CHẾ TẠO TÀU 56000 DWT TẠI HUYNDAI VINASHIN. 2.1 Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT 2.1.1 Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT 2.1.2 Phân tích đặc điểm kết cấu tàu 56000 DWT 2.2 Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn đáy tàu 56000 DWT tại HVS. 2.3 Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn mạn tàu 56000 DWT tại HVS. 2.4 Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn vách tàu 56000 DWT tại HVS. 2.5 Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn mũi tàu 56000 DWT tại HVS. 2.6 Quy trình công nghệ chế tạo phân đoạn lái tàu 56000 DWT tại HVS. 13 Chương III: CHẾ TẠO MÔ HÌNH TÀU 56000 DWT 3.1 Lựa chọn phương án chế tạo tàu mô hình. 3.1.1 Giới thiệu chung về mô hình 3.1.2 Lựa chọn phương án chế tạo mô hình. 3.2 Chế tạo mô hình Chương IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN. 4.1 Kết luận 4.2 Đề xuất ý kiến. 14 CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH CHẾ TẠO TÀU 56000 DWT TẠI HUYNDAI VINASHIN 2.1. Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT 2.1.1 Giới thiệu chung về tàu 56000 DWT Hình 2.1 Tàu 56000 DWT tại Huyndai Vinashin Tàu 56000 DWT là loại tàu chở hàng rời, được đóng theo Seri tàu từ S001 tới S010. Đây là loại tàu vỏ thép 1 chân vịt được thiết kế bởi công ty đóng tàu Hyundai Mipo Dockyard (HMD) ở Hàn Quốc, và được đóng tại Công ty TNHH NMTB Hyundai Vinashin (HVS). Tên chủ tàu: E.R.Schiffahrt. Loại tàu: Tàu chở hàng rời, boong chính liên tục ngoài ra còn có các tầng boong ở mũi và đuôi, đáy đôi, 5 hầm hàng, 4 cẩu, 1 chân vịt, 1 bánh lái, cabin, buồng máy bố trí phía đuôi tàu. Cabin gồm 4 tầng, mũi có hình quả lê, đuôi tàu có mặt phẳng.
- Xem thêm -