Tài liệu Xây dựng phiếu học tập và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho bài kiểm tra 15' và 45' thuộc chương IV Sinh sản. Sinh học 11

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¹I HäC S¦ PH¹M Hµ NéI 2 khoa sinh – ktnn ----------o0o---------- l-¬ng thÞ kim huÕ x©y dùng phiÕu häc tËp vµ hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm phôc vô cho bµi kiÓm tra 15’ vµ 45’ thuéc ch-¬ng IV. Sinh s¶n. sinh häc 11. ban khoa häc c¬ b¶n khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc Chuyªn ngµnh: Ph-¬ng ph¸p d¹y häc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: Ths. Tr-¬ng ®øc b×nh hµ néi – 2008 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN lêi c¶m ¬n Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy Tr-¬ng §øc B×nh, ng-êi ®· tËn t×nh h-íng dÉn em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong tæ ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khoa Sinh - KTNN tr-êng §¹i häc s- ph¹m Hµ Néi 2 cïng c¸c b¹n sinh viªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn L-¬ng ThÞ Kim HuÕ L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 2 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan mäi kÕt qu¶ nghiªn cøu trong ®Ò tµi ®Òu trung trùc vµ ch-a tõng ®-îc c«ng bè trong bÊt k× c«ng tr×nh nghiªn cøu nµo kh¸c. Sinh viªn L-¬ng ThÞ Kim HuÕ L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 3 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN môc lôc Më §ÇU 1 1. LÝ do chän ®Ò tµi 1 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi 2 3. §èi t-îng nghiªn cøu 2 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 3 5. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi 3 néi dung 4 ch-¬ng 1. tæng quan c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu 4 1.1. L-îc sö nghiªn cøu 4 1.2. C¬ së lÝ luËn 5 Ch-¬ng 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu 13 2.1. Thùc tr¹ng vµ xu h-íng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong tr-êng PTTH hiÖn nay 13 2.2. HÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra ®· x©y dùng ®-îc 14 kÕt luËn 45 1. KÕt luËn 45 2. KiÕn nghÞ 46 Tµi liÖu tham kh¶o L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 47 4 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Më §ÇU 1. LÝ do chän ®Ò tµi ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña khoa häc - c«ng nghÖ, thÕ kû cña nÒn kinh tÕ tri thøc. Nh÷ng thµnh tùu vÒ khoa häc c«ng nghÖ ®· trë thµnh c«ng cô, ph-¬ng tiÖn phôc vô ®¾c lùc cho nhu cÇu, ho¹t ®éng cña mäi mÆt ®êi sèng x· héi cña con ng-êi. Cïng víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña khoa häc kü thuËt th× khèi l-îng tri thøc cña loµi ng-êi t¨ng lªn gÊp béi. Nhu cÇu hiÓu biÕt cña con ng-êi ngµy cµng t¨ng víi thêi gian häc tËp trªn líp lµ cã giíi h¹n cµng trë nªn gay g¾t. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy ngµnh gi¸o dôc nãi chung vµ tr-êng phæ th«ng nãi riªng ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc theo h-íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh. ViÖc ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc cÇn ph¶i ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch toµn diÖn, ®ång bé tõ kh©u nghiªn cøu tµi liÖu míi, cñng cè hoµn thiÖn trÝ thøc tíi kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l-îng lÜnh héi tri thøc. Mét trong nh÷ng ®Æc tr-ng quan träng cña ph-¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, lÊy häc sinh lµm trung t©m lµ ®Ò cao viÖc ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ thµnh qu¶ häc tËp cña häc sinh trong häc tËp, viÖc ®¸nh gi¸ häc sinh kh«ng chØ nh»m môc ®Ých nhËn ®Þnh vµ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña häc trß mµ cßn ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn nhËn ®Þnh thùc tr¹ng vµ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña thÇy. Nh-ng thùc tÕ gi¶ng d¹y hiÖn nay th× kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn ch-a ®-îc coi träng ®óng møc. Bªn c¹nh c¸c gi¸o viªn coi träng vµ thùc hiÖn tèt th× cßn mét sè gi¸o viªn coi nhÑ viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. Hä chØ coi träng d¹y hÕt ch-¬ng tr×nh, ®Çy ®ñ néi dung, khi kiÓm tra ®¸nh gi¸ hä chØ thùc hiÖn cho ®ñ thñ tôc, kiÓm tra chØ ®¬n thuÇn lµ lÊy ®iÓm xÕp lo¹i häc sinh. TÊt c¶ thùc tr¹ng trªn ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng d¹y vµ häc. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ truyÒn thèng nh- thi tù luËn hoÆc vÊn ®¸p, ngoµi nh÷ng -u ®iÓm cßn béc lé nhiÒu nh-îc ®iÓm khã kh¾c phôc nh-: Ch-a t¨ng c-êng ®-îc c¸c k× kiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh, khèi l-îng L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 5 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN kiÕn thøc cã thÓ kiÓm tra ®-îc ë mçi lÇn lµ h¹n chÕ, viÖc chÊm bµi cßn phô thuéc vµo ý kiÕn chñ quan cña ng-êi chÊm. Do ®ã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cßn thiÕu kh¸ch quan vµ ch-a chÝnh x¸c. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn gióp häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ ph¸t huy ý nghÜa cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ thµnh qu¶ häc tËp, ë nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi ®· sö dông ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. §ã lµ ph-¬ng ph¸p sö dông nh÷ng c©u hái , bµi tËp cã s½n ®¸p ¸n, yªu cÇu häc sinh sau khi suy nghÜ, dïng mét sè ý ký hiÖu ®¬n gi¶n quy -íc ®Ó tr¶ lêi. Víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt, tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®ang ®-îc sö dông ngµy cµng phæ biÕn, më réng ph¹m vi t¸c dông b»ng nhiÒu lo¹i h×nh thÝch hîp. Nh-ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan kh«ng ph¶i lµ v¹n n¨ng, kh«ng hoµn toµn thay thÕ ®-îc c¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ truyÒn thèng mµ cÇn ®-îc sö dông phèi hîp chóng mét c¸ch hîp lý. ViÖc sö dông c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®ang ®-îc Bé gi¸o dôc - ®µo t¹o ®-a vµo sö dông trong c¸c kú tuyÓn sinh. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lÝ luËn, yªu cÇu thùc tiÔn cña gi¸o dôc víi mong muèn ®-îc tËp d-ît nghiªn cøu khoa häc, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ: “X©y dùng phiÕu häc tËp vµ hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm phôc vô cho bµi kiÓm tra 15’ vµ 45’ thuéc ch-¬ng IV . Sinh s¶n. Sinh häc 11. Ban khoa häc c¬ b¶n”. 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi N©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ vai trß cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong d¹y häc. X©y dùng hÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng d¹y vµ häc ch-¬ng IV. Sinh s¶n ( sinh häc 11 ban c¬ b¶n). 3. §èi t-îng nghiªn cøu NhiÖm vô, néi dung, ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ch-¬ng IV. SGK sinh häc 11 - Ban c¬ b¶n. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 6 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN C¸c d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµ phiÕu häc tËp trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 4.1. Nghiªn cøu lÝ thuyÕt Nghiªn cøu tµi liÖu vÒ ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ x©y dùng c¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi. T×m hiÓu c¸c b-íc, c¸c quy t¾c x©y dùng kiÓm tra. 4.2. §iÒu tra §iÒu tra thùc tr¹ng cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ hiÖn nay ë c¸c tr-êng phæ th«ng tõ ®ã t×m ra c¸ch kh¾c phôc ®æi míi trong kiÓm tra. Tham kh¶o ý kiÕn ph¶n håi tõ gi¸o viªn phæ th«ng khi sö dông c©u hái tr¾c nghiÖm. 5. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi ThÊy ®-îc râ h¬n nh÷ng -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm cña c¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸, ®Æc biÖt lµ ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. Tõ ®ã vËn dông vµo x©y dùng ®Ò kiÓm tra. X©y dùng hÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng d¹y vµ häc ch-¬ng IV. Sinh s¶n (SGK sinh häc 11 - Ban c¬ b¶n). L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 7 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN néi dung ch-¬ng 1. tæng quan c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu 1.1. L-îc sö nghiªn cøu 1.1.1. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u hái tr¾c nghiÖm (Test) lµ h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®· vµ ®ang ®-îc sö dông réng r·i trªn thÕ gíi. Tr¾c nghiÖm lµ ph-¬ng ph¸p ®Ó ®o hay th¨m dß mét sè ®Æc ®iÓm n¨ng lùc trÝ tuÖ cña häc sinh nh-: chó ý, t-ëng t-îng, ghi nhí, th«ng minh, n¨ng khiÕu… hoÆc ®Ó ®¸nh gi¸ mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng, kü x¶o hoÆc hµnh vi th¸i ®é. §Çu thÕ kû 19 ë Mü ng-êi ta ®· sö dông ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng khiÕu vµ xu h-íng nghÒ nghiÖp cho häc sinh. §Çu thÕ kû 20 E.Thorndike lµ ng-êi ®Çu tiªn dïng tr¾c nghiÖm nh- mét ph­¬ng ph¸p “Kh¸ch quan vµ nhanh chãng” ®Ó ®o tr×nh ®é kiÕn thøc cña häc sinh vµ b¾t ®Çu dïng víi mét sè m«n häc sau ®ã víi mét sè lo¹i kiÕn thøc kh¸c. Vµo nh÷ng n¨m 20 ë c¸c n-íc ph-¬ng t©y c¸c ®Ò kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®· ra ®êi, ®Õn kho¶ng nh÷ng n¨m 60 ®Ò tr¾c nghiÖm ®· ®-îc sö dông réng r·i trong c¸c k× tuyÓn sinh. ë n-íc ta trong nh÷ng n¨m cña thËp kû 70 thÕ kû 20 ®· cã nh÷ng c«ng tr×nh vËn dông test vµo kiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh. ë miÒn nam: Tõ nh÷ng n¨m 1950 häc sinh ®· ®-îc tiÕp xóc víi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan qua c¸c cuéc kh¶o s¸t kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ do tæ chøc quèc tÕ tµi trî. §Õn 1960 tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®-îc ®-a vµo sö dông kh¸ phæ biÕn trong kiÓm tra vµ thi ë bËc trung häc k× thi tó tµi toµn phÇn n¨m 1974 thi b»ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. ë miÒn B¾c viÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ. Cã thÓ nãi nh÷ng nghiªn cøu sím nhÊt thuéc lÜnh vùc nµy lµ cña gi¸o s- TrÇn B¸ Hoµnh, n¨m 1971 gi¸o s- ®· L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 8 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN so¹n th¶o bé c©u hái thö nghiÖm vµ ¸p dông tr¾c nghiÖm vµo kiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vµ ®· thu ®-îc kÕt qu¶ kh¶ quan. 1.1.2. PhiÕu häc tËp PhiÕu häc tËp ®· vµ ®ang ®-îc sö dông réng r·i ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng ®éc lËp cho häc sinh trong tiÕt häc. T-¬ng øng víi môc ®Ých cô thÓ th× cã nh÷ng d¹ng phiÕu häc tËp kh¸c nhau nh-: Ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t Ph¸t triÓn kü n¨ng ph©n tÝch Ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh Ph¸t triÓn kü n¨ng quy n¹p diÔn dÞch, kh¸i qu¸t ho¸ Mçi d¹ng phiÕu häc tËp cã -u ®iÓm riªng cña nã vµ th«ng qua ®ã cã thÓ ¸p dông ®-îc trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kü n¨ng cña häc sinh. Vµ nh- vËy viÖc ®-a phiÕu häc tËp vµo sö dông trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ ch¾c ch¾n sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan. 1.2. C¬ së lÝ luËn 1.2.1. Vai trß cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ KiÓm tra lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña bµi häc nh»m cñng cè, bæ sung chÝnh x¸c ho¸ kiÕn thøc ®ång thêi phôc vô trùc tiÕp cho viÖc tiÕp thu bµi míi. §¸nh gi¸ lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh÷ng nhËn ®Þnh ph¸n ®o¸n vÒ kÕt qu¶ c«ng cô viÖc dùa vµo ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin thu ®-îc, ®èi chiÕu víi môc tiªu, tiªu chuÈn ®Ò ra, nh»m ®Ò xuÊt nh÷ng quyÕt ®Þnh thÝch hîp ®Ó c¶i thiÖn thùc tr¹ng ®iÒu chØnh vµ n©ng cao chÊt l-îng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Qua ®©y ta cã thÓ thÊy trong qu¸ tr×nh d¹y häc kiÓm tra ®¸nh gi¸ cã vai trß quan träng ®èi víi gi¸o viªn, nhµ qu¶n lÝ gi¸o dôc, ®èi víi häc sinh. 1.2.1.1. §èi víi gi¸o viªn Th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ gi¸o viªn n¾m ®-îc n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh vµ tù rót ra ®-îc kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y vµ qua ®ã gi¸o viªn tù ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn ho¹t ®éng d¹y häc cña m×nh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 9 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN 1.2.1.2. §èi víi c¸n bé qu¶n lÝ §èi víi nhµ tr-êng, th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ Ban gi¸m hiÖu cã thÓ n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh gi¶ng d¹y cña mçi gi¸o viªn bé m«n vµ t×nh h×nh häc tËp cña mçi khèi, líp. Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn nh- phô ®¹o, båi d-ìng ®èi víi nh÷ng khèi líp kh¸ giái hay yÕu kÐm. §èi víi ngµnh gi¸o dôc th× qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ gióp cho c¸c Bé, Së gi¸o dôc… ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh. Tõ ®ã cung cÊp th«ng tin ph¶n håi cho c¸c nhµ qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ nh÷ng ng-êi thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh. 1.2.1.3. §èi víi häc sinh Th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸, h×nh thµnh “mèÝ quan hÖ ng­îc trong” gióp ng-êi häc cã thÓ tù ®iÒu chØnh ho¹t ®éng häc. MÆt kh¸c ng-êi häc tù ®¸nh gi¸ m×nh xem ®· tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc võa häc ®Õn møc nµo, cßn thiÕu nh÷ng g× cÇn bæ sung. §ång thêi th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng trÝ tuÖ (ghi nhí, t¸i hiÖn, so s¸nh, ph©n tÝch…) nh÷ng tri thøc kü n¨ng, kü x¶o ®· ®-îc häc. KiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn gióp ng-êi häc ph¸t huy tinh thÇn häc tËp, ý thøc tù gi¸c tæ chøc kû luËt. §èi t-îng cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp lµ kiÕn thøc, kü n¨ng kü x¶o cña häc sinh vµ kh¶ n¨ng vËn dông chóng trong thùc tiÔn s¶n xuÊt. 1.2.2. Nh÷ng yªu cÇu cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh 1.2.2.1. §¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan TÝnh kh¸ch quan lµ sù phï hîp gi÷a kÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸ víi chÊt l-îng thùc tÕ viÖc lÜnh héi tri thøc, kü n¨ng kü x¶o cña häc sinh. 1.2.2.2. §¶m b¶o tÝnh toµn diÖn L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 10 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN TÝnh toµn diÖn ®-îc thÓ hiÖn ë nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña mçi gi¸o viªn, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh ®ã lµ: kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é. ThÓ hiÖn ë viÖc kiÓm tra vÒ: sè l-îng, chÊt l-îng tri thøc. Nh- vËy viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i ®-îc kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tõ ®ã thÊy ®-îc néi dung tõng vÊn ®Ò. 1.2.2.3. §¶m b¶o tÝnh th-êng xuyªn hÖ thèng Muèn ph¸t triÓn vµ ®iÒu chØnh nhËn thøc, ®éng c¬ häc tËp, høng thó häc tËp, ph¶n ¸nh thùc tr¹ng ho¹t ®éng lÜnh héi tri thøc th× viÖc kiÓm tra ph¶i ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn vµ cã hÖ thèng cã nh- vËy míi thÊy ®-îc ý nghÜa to lín cña kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.2.2.4. §¶m b¶o tÝnh ph¸t triÓn Th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc kh¶ n¨ng thùc t¹i cña m×nh vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc, kü n¨ng kü x¶o cña häc sinh. Tuy nhiªn l-îng tri thøc còng nh- qu¸ tr×nh nhËn thøc lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. Tõ ®ã ®ßi hái mét yªu cÇu kh¸ch quan cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ còng ph¶i cã nh÷ng sù ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®éng lùc häc tËp, ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc, n¨ng lùc hµnh ®éng vµ høng thó häc tËp cña häc sinh, tr¸nh khuynh h-íng b¶o thñ tr× trÖ trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.2.2.5. §¶m b¶o tÝnh c¸ biÖt ho¸ KiÓm tra ®¸nh gi¸ thóc ®Èy nhËn thøc c¸ nh©n nªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c¸ biÖt ho¸. ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®-îc thùc hiÖn trªn ®èi t-îng häc sinh vµ nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh, ®éng c¬, høng thó häc tËp cña mçi häc sinh. ViÖc kiÓm tra còng cÇn ph¶i c¨n cø vµo tõng m«n häc, tõng tµi liÖu cô thÓ mµ tõ ®ã cã nh÷ng ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ cho hîp lÝ. 1.2.3. C¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp trong d¹y häc 1.2.3.1. Thùc hµnh kiÓm tra L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 11 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Lµ ph-¬ng ph¸p kiÓm tra kü n¨ng kü x¶o, thùc hµnh, ®o ®¹c, lao ®éng, thÝ nghiÖm… ë trªn líp, trong phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c bµi ngo¹i kho¸. Khi kiÓm tra cÇn theo dâi tr×nh tù, ®é chÝnh x¸c, ®é thµnh th¹o cña c¸c thao t¸c, kÕt hîp kiÓm tra lÝ thuyÕt, c¬ së lÝ luËn cña thao t¸c. 1.2.3.2. Ph-¬ng ph¸p thi vÊn ®¸p H×nh thøc kiÓm tra vÊn ®¸p ®-îc sö dông trong, tr-íc vµ sau khi häc bµi còng nh- cuèi k× hoÆc hÕt n¨m häc. Ph-¬ng ph¸p thi vÊn ®¸p gióp gi¸o viªn thu ®-îc tÝn hiÖu ng-îc nhanh chãng ë nhiÒu lo¹i häc sinh kh¸c nhau. Nã tËp cho häc sinh c¸ch diÔn ®¹t, c¸ch ph¸t biÓu mét vÊn ®Ò vµ cã thÓ ®i s©u vµo mét khÝa c¹nh. Tuy nhiªn ph-¬ng ph¸p nµy l¹i cã nh-îc ®iÓm lµ mÊt nhiÒu thêi gian mµ sè häc sinh kiÓm tra ®-îc Ýt, kh«ng chñ déng ®-îc kÕ ho¹ch dù kiÕn v× nÕu häc sinh chuÈn bÞ bµi kh«ng tèt thÇy ph¶i gîi ý. 1.2.3.3. Ph-¬ng ph¸p thi viÕt Ph-¬ng ph¸p thi viÕt th-êng ®-îc sö dông sau khi häc xong mét ch-¬ng hay nhiÒu ch-¬ng … ph-¬ng ph¸p thi viÕt gåm hai lo¹i tù luËn vµ tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 1.2.3.3.1. Lo¹i tù luËn Lµ lo¹i mµ trong c©u tr¶ lêi cña m×nh häc sinh ®-îc tù do tr¶ lêi theo ý m×nh vµ tù diÔn ®¹t suy nghÜ cña m×nh. ¦u ®iÓm: - §o ®-îc kh¶ n¨ng suy luËn, suy diÔn, so s¸nh. - Ph¸t huy ®-îc tÝnh s¸ng t¹o, khÐo lÐo khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, khuyÕn khÝch c¸c em cã thãi quen suy diÔn, tæng qu¸t, kh¸i qu¸t ho¸, t×m mèi liªn quan gi÷a c¸c sù kiÖn vµ rÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù diÔn ®¹t cña m×nh. - ViÖc so¹n c©u hái ®¬n gi¶n, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian. Nh-îc ®iÓm: - Khã chÊm, chÊm mÊt nhiÒu thêi gian. - TÝnh kh¸ch quan kh«ng cao, ®é tin cËy thÊp. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 12 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN - KiÓm tra ®-îc Ýt néi dung kiÕn thøc trong mét lÇn kiÓm tra. 1.2.3.3.2. Lo¹i tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ¦u ®iÓm: - ChÊm bµi nhanh mÊt Ýt thêi gian. - §¶m b¶o ®-îc tÝnh kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. - Mçi bµi kh¶o s¸t ®-îc giíi h¹n réng vÒ néi dung kiÕn thøc v× vËy tr¸nh hiÖn t-îng häc tñ hoÆc quay cãp trong thi cö. - G©y ®-îc høng thó vµ tÝnh tÝch cùc trong häc tËp cho häc sinh. Nh-îc ®iÓm: - MÊt nhiÒu thêi gian lµm ®Ò. - Kh«ng rÌn ®-îc kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cho häc sinh. - Häc sinh cã thÓ ®o¸n mß khi lµm bµi hoÆc dÔ nh×n bµi nhau. * C¸c d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm - C©u ®óng sai: Trong d¹ng c©u hái nµy häc sinh ®äc nh÷ng c©u dÉn vµ ph¸n ®o¸n néi dung vµ h×nh thøc cña c©u Êy ®óng hay sai. D¹ng c©u hái nµy phï hîp nhÊt cho viÖc kh¶o s¸t trÝ nhí, nh÷ng sù kiÖn hay nhËn biÕt c¸c sù kiÖn, c¸c ®Þnh nghÜa, kh¸i niÖm, néi dung c¸c ®Þnh luËt, c«ng thøc… Tuy nhiªn cã nh-îc ®iÓm lµ khã thiÕt kÕ ®Ó ®o ®-îc c¸c møc ®é trÝ lùc, víi nh÷ng häc sinh l-îng tri thøc cßn Ýt hoÆc ch-a biÕt, víi nh÷ng c©u sai mµ l¹i cã ý na n¸ ®óng hoÆc häc sinh cho lµ ®óng th× cã thÓ khiÕn häc sinh h×nh thµnh nh÷ng tri thøc quan ®iÓm sai lµm mét c¸ch v« ý thøc. - C©u ghÐp ®«i: §èi víi d¹ng c©u hái ghÐp ®«i gåm 2 d·y th«ng tin: mét d·y lµ nh÷ng c©u hái hay c©u dÉn, mét d·y lµ c©u tr¶ lêi hay c©u lùa chän. D¹ng c©u hái ghÐp ®«i ®ßi hái t- duy h¬n d¹ng c©u hái ®óng sai v× häc sinh ph¶i t×m c©u tr¶ lêi t-¬ng øng víi c©u hái trong c©u dÉn ®Ó t¹o thµnh mét L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 13 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN d·y th«ng tin hoµn chØnh. Cã nh-îc ®iÓm lµ häc sinh cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p suy luËn ®Ó tr¶ lêi mµ kh«ng cÇn dùa vµo kiÕn thøc. - C©u ®iÒn khuyÕt: C©u dÉn ®Ó l¹i mét vµi chç trèng cã thÓ ®iÒn vµo mét tõ hay mét côm tõ thÝch hîp. Tõ ®iÒn vµo nªn lùa chän lµ danh tõ cã ý nghÜa nhÊt trong c©u. d¹ng nµy dÔ x©y dùng hÖ thèng c©u hái nh-ng hiÖu qu¶ kh«ng cao v× Ýt ph¸t huy ®-îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. - C©u hái nhiÒu ph-¬ng ¸n lùa chän: D¹ng c©u nµy gåm mét c©u dÉn (hay c©u hái) ®i víi nhiÒu c©u tr¶ lêi (th-êng 3 - 5 c©u) trong ®ã chØ cã mét c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ®óng nhÊt, nh÷ng c©u tr¶ lêi kh¸c ®-îc xem nh- lµ gµi bÉy häc sinh ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc míi cã thÓ tr¶ lêi ®-îc. ¦u ®iÓm: + §o ®-îc møc ®é nhËn thøc kh¸c nhau nh-: nhí, hiÓu, vËn dông, tæng hîp, ph©n tÝch hoÆc ph¸n ®o¸n. + §¸nh gi¸ ®-îc kiÕn thøc cña häc sinh trªn diÖn réng, h¹n chÕ kh¶ n¨ng häc tñ cña häc sinh. + RÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng nhËn biÕt, khai th¸c, xö lÝ th«ng tin, ãc t- duy ph¸n ®o¸n nhanh nhÑn. + Gióp ng-êi häc tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh mét c¸ch kh¸ch quan hoÆc gióp «n tËp ®¹t hiÖu qu¶ cao tr-íc khi b-íc vµo kú thi. + Cã thÓ ¸p dông ph-¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh- m¸y vi tÝnh vµo kh©u chÊm ®iÓm, l-u tr÷ vµ xö lÝ kÕt qu¶ ®¶m b¶o theo tÝnh kh¸ch quan chÝnh x¸c, tiÖn lîi, gi¶m thñ tôc hµnh chÝnh thi cö. Nh-îc ®iÓm: + H¹n chÕ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t, s¾p xÕp ý t-ëng, tù lËp luËn vµ s¸ng t¹o trong viÖc gi¶i quyÕt c©u hái. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 14 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN + §Ó x©y dùng ®-îc ®Ò ®óng theo yªu cÇu ®ßi hái so¹n th¶o c«ng phu vÒ søc lùc vµ trÝ tuÖ. - D¹ng c©u hái b»ng h×nh vÏ D¹ng nµy, bµi tr¾c nghiÖm yªu cÇu häc sinh chó thÝch mét vµi chi tiÕt trèng trªn mét h×nh vÏ, trªn b¶n ®å, s¬ ®å. - D¹ng c©u tr¶ lêi ng¾n nhÊt C©u hái yªu cÇu häc sinh tù t×m mét c©u tr¶ lêi rÊt gän cã thÓ chØ lµ mét tõ, côm tõ hay mét c©u ng¾n. - D¹ng tr¾c nghiÖm hµnh vi, th¸i ®é §Ó th¨m dß hoÆc ®¸nh gi¸ th¸i ®é, xu h-íng hµnh vi cña häc sinh vÒ mét lÜnh vùc nµo ®ã, ng-êi ta dïng thang xÕp h¹ng hoÆc thø bËc. 1.2.4. Nh÷ng yªu cÇu, tiªu chuÈn cña ®Ò kiÓm tra 1.2.4.1. Yªu cÇu - C©u hái, bµi tËp ph¶i râ rµng chÝnh x¸c. - §¶m b¶o tÝnh môc tiªu: kiÓm tra ph¶i h-íng tíi môc tiªu cô thÓ cña tõng bµi, ch-¬ng, phÇn, líp. - §¶m b¶o tÝnh võa søc: ®Ò kiÓm tra kh«ng ®-îc qu¸ dÔ còng kh«ng nªn qu¸ khã ®èi víi häc sinh. - §¶m b¶o tÝnh ph©n ho¸: trong ®Ò kiÓm tra cÇn yªu cÇu ë c¸c møc ®é kh¸c nhau nh- møc ®é hiÓu, biÕt, vËn dông. - §¶m b¶o thêi gian: ®¶m b¶o thêi gian hîp lÝ, kh«ng qu¸ thõa hoÆc qu¸ thiÕu thêi gian lµm bµi. 1.2.4.2. Tiªu chuÈn Tiªu chuÈn néi dung khoa häc: + TÝnh gi¸ trÞ: Ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng ®iÒu kiÖn cÇn ®¸nh gi¸. + TÝnh tin cËy: KÕt qu¶ ph¶i ®-îc lÆp l¹i trong cïng ®iÒu kiÖn. + TÝnh kh¶ thi: Thùc thi trong ®iÒu kiÖn ®· cho. + TÝnh ®Þnh l-îng: KÕt qu¶ biÓu diÔn b»ng c¸c sè ®o. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 15 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN + TÝnh lÝ gi¶i: KÕt qu¶ ph¶i gi¶i thÝch ®-îc. + TÝnh chÝnh x¸c: KiÕn thøc ph¶i chÝnh x¸c, ®óng ®¾n. + TÝnh c«ng b»ng: Toµn bé häc sinh cã c¬ héi nh- nhau ®Ó tiÕp cËn ®Ò kiÓm tra. + TÝnh ®¬n gi¶n dÔ hiÓu: C©u hái ph¶i cã ng«n ng÷ râ rµng. + TÝnh l«gÝc hÖ thèng: Néi dung c©u hái ph¶i n»m trong hÖ thèng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh. Tiªu chuÈn vÒ mÆt s- ph¹m: + TÝnh gi¸o dôc: Ph¶i båi d-ìng trÝ dôc cho häc sinh, g©y ®-îc sù hµo høng, ®éng viªn khÝch lÖ häc sinh v-¬n lªn trong häc tËp tu d-ìng. + TÝnh phï hîp: Ph¶i cã sù phï hîp vÒ tr×nh ®é løa tuæi, ®Æc ®iÓm t©m lÝ cña ®èi t-îng ®-îc kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.2.5. Quy tr×nh x©y dùng c©u hái vµ ®Ò kiÓm tra 1.2.5.1. C¸c b-íc x©y dùng c©u hái tr¾c nghiÖm - X¸c ®Þnh môc ®Ých yªu cÇu. - X©y dùng kÕ ho¹ch cho néi dung cÇn ®-îc tr¾c nghiÖm. - So¹n th¶o c©u hái. - Thùc nghiÖm ®Ó kiÓm tra c©u hái. 1.2.5.2. Quy tr×nh x©y dùng ®Ò kiÓm tra B-íc 1: X¸c ®Þnh môc ®Ých, yªu cÇu cña ch-¬ng tr×nh cÇn kiÓm tra. B-íc 2: Ph©n tÝch néi dung cña bµi, ch-¬ng, phÇn. B-íc 3: T×m c¸c kh¶ n¨ng ®Ó x©y dùng c©u hái bµi tËp. B-íc 4: DiÔn ®¹t kh¶ n¨ng ®ã thµnh c©u hái, bµi tËp. B-íc 5: §-a c©u hái, lµm bµi tËp vµo hÖ thèng ®Ò kiÓm tra. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 16 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Ch-¬ng 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu 2.1. Thùc tr¹ng vµ xu h-íng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong tr-êng PTTH hiÖn nay 2.1.1. Thùc tr¹ng viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong d¹y häc sinh häc ë phæ th«ng hiÖn nay Qua ®iÒu tra thùc tÕ cho thÊy, trong ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc mét sè gi¸o viªn ®· thùc hiÖn ®ång bé ®-îc tõ kh©u nghiªn cøu tµi liÖu míi, cñng cè hoµn thiÖn trÝ thøc tíi kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l-îng lÜnh héi tri thøc. Tr-íc ®©y quan niÖm kiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn phiÕn diÖn, gi¸o viªn gi÷ ®éc quyÒn ®¸nh gi¸, häc sinh lµ ®èi t-îng ®-îc ®¸nh gi¸, thËm chÝ gi¸o viªn coi viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chØ ®¬n thuÇn lµ lÊy ®iÓm xÕp lo¹i häc sinh. HiÖn nay bªn c¹nh viÖc c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p d¹y häc, mét sè gi¸o viªn ®· quan t©m ®Õn viÖc c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸. C¸c gi¸o viªn thùc hiÖn tèt kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ tõ viÖc ra ®Ò, chÊm bµi, gióp viÖc ®¸nh gi¸ ®-îc chÝnh x¸c cã chÊt l-îng cao trong qu¸ tr×nh d¹y häc, nh-ng kh«ng nhiÒu. Bªn c¹nh ®ã l¹i cã nhiÒu gi¸o viªn gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, cã nhiÒu c¶i tiÕn trong ph-¬ng ph¸p d¹y häc nh-ng l¹i ch-a cã c¶i tiÕn trong kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸. Qua ®ît thùc tËp s- ph¹m t«i nhËn thÊy c¸c gi¸o viªn ®· ý thøc rÊt cao vÒ vai trß cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc, vµ còng theo ý kiÕn cña gi¸o viªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®-îc kiÕn thøc vµ kü n¨ng … th× trong mçi ®Ò kiÓm tra nªn sö dông c¸c c©u hái ë c¸c møc ®é kiÕn thøc kh¸c nhau nh-: BiÕt - hiÓu - vËn dông… ®Ó ph©n biÖt tr×nh ®é häc sinh, vµ ®Æc biÖt viÖc kÕt hîp sö dông c©u hái tr¾c nghiÖm trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®-îc phÇn lín c¸c thÇy c« ñng hé. 2.1.2. Xu h-íng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp hiÖn nay L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 17 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN ë mçi x· héi kh¸c nhau th× thÝch øng víi nã lµ mét nÒn gi¸o dôc víi môc ®Ých, néi dung, ph-¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c nhau. Chóng ta ®ang sèng trong mét chÕ ®é x· héi chñ nghÜa víi khoa häc - kü thuËt ph¸t triÓn tõng ngµy. Vµ ®Æc thï cña m«n sinh häc lµ khoa häc thùc nghiÖm nªn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kh«ng chØ dõng l¹i ë yªu cÇu t¸i hiÖn kiÕn thøc mµ cßn ph¶i rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng thùc hµnh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n¶y sinh trong thùc tiÔn cuéc sèng. V× vËy viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kh«ng chØ cÇn kiÓm tra kiÕn thøc ®· ®¹t ®-îc mµ cÇn ph¶i kiÓm tra kü n¨ng, th¸i ®é h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh häc tËp. §Ó ®¸p øng ®-îc nh÷ng tiªu chÝ trªn th× kiÓm tra ®¸nh gi¸ cÇn ph¶i ®-îc ®æi míi. Nh- ta ®· ph©n tÝch ë trªn th× tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cã nhiÒu -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm cã thÓ kh¾c phôc ®-îc khi sö dông kÕt hîp víi phiÕu häc tËp. Do ®ã trong mét ®Ò kiÓm tra cã thÓ kÕt hîp sö dông phiÕu häc víi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, t¨ng dÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. HiÖn nay bé gi¸o dôc - ®µo t¹o ®-a ra h×nh thøc thi ë phÇn lín c¸c m«n häc lµ tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµo x©y dùng ®Ò thi tuyÓn sinh cao ®¼ng, ®¹i häc vµ thi tèt nghiÖp. V× vËy gi¸o viªn nªn ®-a ra c¸c ®Ò kiÓm tra b»ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®Ó häc sinh lµm quen vµ cã ph-¬ng ph¸p häc phï hîp. 2.2. HÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra ®· x©y dùng ®-îc 2.2.1. §Ò 15 phót ®Ò 1 1. Sinh s¶n lµ: A. Qu¸ tr×nh t¹o ra nh÷ng c¸ thÓ míi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn liªn tôc cña loµi. B. Qu¸ tr×nh sinh ra nh÷ng c¸ thÓ míi lµm t¨ng sè l-îng cña loµi C. Qu¸ tr×nh t¹o ra nh÷ng c©y míi cã ®Æc ®iÓm tiÕn bé h¬n bè mÑ L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 18 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN D. Qu¸ tr×nh ph©n chia tÕ bµo 2. Sinh s¶n gåm c¸c h×nh thøc: A. Sinh s¶n sinh d-ìng vµ sinh s¶n h÷u tÝnh B. Sinh s¶n h÷u tÝnh vµ sinh s¶n v« tÝnh C. Sinh s¶n v« tÝnh vµ trinh s¶n D. Sinh s¶n ph©n ®«i vµ n¶y chåi 3. Sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt lµ h×nh thøc sinh s¶n: A. Kh«ng cã sù hîp nhÊt cña giao tö ®ùc vµ giao tö c¸i B. Cã sù hîp nhÊt gi÷a giao tö ®ùc vµ giao tö c¸i C. C¬ thÓ míi ®-îc h×nh thµnh tõ bµo tö D. C¬ thÓ míi ®-îc h×nh thµnh tõ giao tö c¸i 4. Sinh s¶n v« tÝnh t¹o ra con c¸i: A. Cã ®Æc ®iÓm tiÕn bé h¬n bè mÑ B. Cã ®Æc ®iÓm kÐm tiÕn ho¸ h¬n bè mÑ C. Cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vµ kh¸c c©y mÑ D. Cã ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ gièng c©y mÑ 5. Sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt gåm c¸c h×nh thøc: A. Sinh s¶n v« tÝnh vµ sinh s¶n h÷u tÝnh B. Sinh s¶n sinh d-ìng vµ nh©n gièng v« tÝnh C. Sinh s¶n sinh d-âng vµ sinh s¶n b»ng bµo tö D. Sinh s¶n bµo tö vµ b¶y chåi 6. §iÓm t-¬ng ®ång gi÷a qu¸ tr×nh h×nh thµnh h¹t phÊn vµ tói ph«i lµ: A. C¶ 4 bµo tö ®Òu nguyªn ph©n t¹o giao tö B. Tõ tÕ bµo mÑ l-ìng bé (2n) qua gi¶m ph©n h×nh thµnh bèn tÕ bµo ®¬n béi (n) C. ChØ mét bµo tö nguyªn ph©n t¹o giao tö D. Gièng nhau ë c¶ hai giai ®o¹n gi¶m ph©n vµ sau gi¶m ph©n 7. Sinh s¶n sinh d-ìng tù nhiªn lµ h×nh thøc: L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 19 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN A. C©y míi mäc tõ h¹t ®-îc ph¸t t¸n B. C©y míi mäc tõ bé phËn cña c©y mÑ (l¸, th©n, rÔ) C. C©y míi mäc tõ chåi cña c©y nµy ghÐp lªn th©n c©y kh¸c D. C©y míi mäc tõ bµo tö 8. H×nh thøc sinh s¶n cña c©y Rªu lµ sinh s¶n: A. Bµo tö B. Ph©n ®«i C. N¶y chåi D. Sinh d-ìng. 9. H×nh thøc sinh s¶n b»ng bµo tö thÓ hiÖn ë: A. NÊm, rªu, d-¬ng xØ B. Rªu, d-¬ng xØ C. D-¬ng xØ D. Rªu 10. Nh©n gièng sinh d-ìng nh©n t¹o ë thùc vËt gåm: A. GhÐp cµnh, ghÐp chåi, gieo h¹t t¹o c¬ thÓ míi B. GhÐp, chiÕt, gi©m, nu«i cÊy tÕ bµo vµ m« thùc vËt C. Trång hom, gieo h¹t D. L¸ tù rông xuèng ®Êt Èm mäc thµnh c©y míi 11. Nu«i cÊy tÕ bµo vµ m« ë thùc vËt lµ h×nh thøc: A. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy trong m«i tr-êng thÝch hîp ë trong v-ên. B. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy ë m«i tr-êng thÝch hîp trong ®Êt c¸t. C. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy ë m«i tr-êng thÝch hîp trong n-íc. D. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cñ c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy ë m«i tr-êng thÝch hîp trong èng nghiÖm. 12. Gi©m cµnh lµ h×nh thøc: A. Dïng mét phÇn c¬ quan sinh d-ìng nu«i trong m«i tr-êng n-íc B. Dïng mét phÇn c¬ quan sinh d-ìng nu«i trong m«i tr-êng ®Êt c¸t. C. Dïng mét phÇn c¬ quan sinh d-ìng ghÐp lªn gèc c©y kh¸c. D. T¹o rÔ t¹i vÕt c¾t tõ mét phÇn cña c¬ quan sinh d-ìng. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 20
- Xem thêm -