Tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại công ty vận tải ôtô số 2- bộ giao thông vận tải

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

III.2 M« t¶ c¸c b¶ng: III.2.1 B¶ng nh©n viªn TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Manv M· nh©n viªn Text 2 Mapb M· phßng ban Text 3 Tenphongban Tªn phßng ban Text 4 ¶nh ¶nh nh©n viªn OLE object 5 Hoten Hä tªn nh©n viªn 6 Ngaysinh Ngµy sinh cña nh©n viªn Date/time 7 Gioitinh Giíi tÝnh cña nh©n viªn Text 8 Dantoc D©n téc cña nh©n viªn Text 9 Tongiao Nh©n viªn theo t«n gi¸o Text 10 TiengDT TiÕng d©n téc Text 11 Ngoaingu Ngo¹i ng÷ Text 12 TrinhdoVH Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña nh©n viªn Text 13 Chucvu Chøc vô cña nh©n viªn Text Text 14 Quequan Quª qu¸n cña nh©n viªn Text 15 Khuvuc TØnh thµnh phè Text 16 Thuongtru §Þa chØ th-êng tró cña nh©n viªn Text 17 Dienthoai §iÖn tho¹i liªn l¹c cña nh©n viªn Text III.2.2 B¶ng phßng ban: STT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Mapb M· phßng ban Text 2 Tenphongban Tªn phßng ban Text III.2.3 B¶ng chøc vô: STT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Macv M· chøc vô Text 2 Tencv Tªn chøc vô Text III.2.4 B¶ng Biªn chÕ: STT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Manv M· nh©n viªn Text 2 Hoten Hä tªn nh©n viªn Text 3 Ngaysinh Ngµy sinh 4 Gioitinh Giíi tÝnh nh©n viªn 5 Chuyennganh Chuyªn ngµnh ®µo t¹o 6 NgayvaoBC Ngµy vµo biªn chÕ 7 Phongban Phong ban Text 8 Congviec C«ng viÖc Text Date/time Text Text Date/time III.2.5 B¶ng Gia ®×nh: TT Thuéc tÝnh 1 Manv DiÔn gi¶i M· nh©n viªn KiÓu Text 2 Mapb M· phßng ban Text 3 S¬thutu Sè thø tù Text 4 Quanhe Quan hÖ cña thµnh viªn víi nh©n viªn Text 5 Hoten Hä tªn thµnh viªn liªn quan Text 6 Ngaysinh Ngµy sinh cña thµnh viªn Date/time 7 Gioitinh Giíi tÝnh cña thµnh viªn Text 8 Nghenghiep NghÒ nghiÖp cña thµnh viªn Text 9 Thuongtru Text ®Þa chØ th-êng tró cña thµnh viªn III.2.6 B¶ng hîp ®ång: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Mahd M· hîp ®ång Text 2 Hoten Hä tªn nh©nv iªn Text 3 Ngaysinh Ngµy sinh Date/time 4 Gioitinh Giíi tÝnh Text 5 Loai Lo¹i hîp ®ång Text 6 Chuyennganh Chuyªn ngµnh Text 7 Congviec C«ng viÖc Text 8 Phongban Phßng ban Text 9 NgayHD Ngµy ký hîp ®ång Date/time 10 HanHD H¹n hÕt hîp ®ång Date/time III.2.7 B¶ng L-¬ng gi¸n tiÕp: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Thang Th¸ng tÝnh l-¬ng Text 2 Quy Quý tÝnh l-¬ng Text 3 Nam N¨m tÝnh Text 4 Manv M· nh©n viªn Text 5 Hoten Hä tªn Text 6 Cvu Chøc vô Text 7 Pban Phßng ban Text 8 Heso HÖ sè l-¬ng Mumber 9 Pcap Phô cÊp Mumber 10 Thuong TiÒn th-ëng Mumber 11 Tru C¸c kho¶n trõ Mumber 12 Bacluong BËc l-¬ng 13 NC Ngµy c«ng thùc tÕ Mumber 14 Tong Tæng l-¬ng thùc tÕ Mumber Text III.2.8 B¶ng l-¬ng hîp ®ång: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Thang Th¸ng tÝnh l-¬ng Text 2 Quy Quý Text 3 Nam N¨m Text 4 Mahd M· hîp ®ång Text 5 Hoten Hä tªn Text 6 Pban Phßng ban Text 7 Ncong Ngµy c«ng Mumber 8 HSL HÖ sè l-¬ng Mumber 9 Thuong TiÒn th-ëng Mumber 10 Tru C¸c kho¶n trõ mumber III.2,9 B¶ng l-¬ng trùc tiÕp: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Thang Th¸ng Text 2 Quy Quý Text 3 Nam N¨m Text 4 Manv M· nh©n viªn Text 5 Hoten Hä tªn Text 6 PBan Phßng ban Text 7 CMon Chuyªn m«n Text 8 Giolam Giê lµm Mumber 9 LGio L-ong theo giß Mumber 10 Thuong TiÒn th-ëng Mumber 11 Tru C¸c kho¶n trõ Mumber 12 Tong Tæng l-¬ng mumber III.2.10 B¶ng lý lÞch: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 Mapb M· phßng ban Text 2 Manv M· nh©n viªn Text 3 Chuyennganh Chuyªn ngµnh ®µo t¹o Text 4 Chuyenmon Chuyªn m«m Text 5 Daotao Qu¸ tr×nh ®µo t¹o Memo 6 Congtac Qu¸ tr×nh c«ng t¸c Meno 7 ChungchiNN Chøng chØ ngo¹i ng÷ Meno 8 Khenthuong Khen th-ëng Meno 9 Kyluat Kû luËt Meno 10 Hoctap Qu¸ tr×nh häc tËp Meno 11 Renluyen §¶ng viªn, §oµn viªn Text 12 ThamgiaCM Tham gia c¸ch m¹ng Text III.2.11 B¶ng nhËt ký lµm viÖc: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i 1 Ngaylamviec Ngµy lµm viÖc KiÓu Date/time 2 TongNV Tæng sè nh©n viªn Text 3 Vangmat Sè ng-êi v¾ng mÆt Text 4 Colydo NghØ cã lý do Text 5 Khonglydo NghØ kh«ng lý do Text 6 Dimuon §i lµm muén Text 7 Nghiom NghØ èm Text 8 Dicongtac §i c«ng t¸c Text 9 Nghiphep NghØ phep Text 10 Lamca Lµm ca Text 11 NhanvienCN Nh©n viªn cËp nhËt Text III.2.12 B¶ng qu¶n lý: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 STT Sè thø tù Text 2 Nhanvienmoi Nh©n viªn míi Text 3 Ngaycapnhat Ngµy cËp nhËt Date/time 4 Tongso Tæng sè nh©n viªn Text 5 dicongtac ®i c«ng t¸c Text 6 Nghichoviec NghØ chê viÖc Text 7 Nghithaisan NghØ thai s¶n Text 8 Anduong An d-ìng Text 9 Nghihuu NghØ h-u Text 10 Thoiviec Th«i viÖc Text 11 Duoiviec §uæi viÖc Text 13 Lydokhac Lý do kh¸c Text III.2.13 B¶ng theo dâi: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i 1 Ngaycapnhat Ngµy cËp nhËt KiÓu Date/time 2 Manv M· nh©n viªn Text 3 Hoten Hä tªn Text 4 Chucvu Chøc vô Text 5 Phongban Phßng ban Text 7 Lydo Lý do Text III.2.14 B¶ng chuyªn m«n: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 STT Sè thø tù Text 2 Trinhdo Tr×nh ®é chuyªn m«n Text III.2.15 B¶ng d©n téc: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 STT Sè thø tù Text 2 Dantoc D©n téc Text III.2.16 B¶ng t«n gi¸o: TT Thuéc tÝnh 1 STT DiÔn gi¶i Sè thø tù KiÓu Text 2 Tongiao T«n gi¸o Text III.2.17 B¶ng ®Þa ph-¬ng: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 STT Sè thø tù Text 2 Tendiaphuong Tªn ®Þa ph-¬ng Text III..2.18 B¶ng Chuyªn Ngµnh: TT Thuéc tÝnh 1 STT DiÔn gi¶i Sè thø tù 2 Chuyennganh Chuyªn ngµnh KiÓu Text Text III.2.19 B¶ng ngo¹i ng÷: TT Thuéc tÝnh 1 STT DiÔn gi¶i Sè thø tù KiÓu Text 2 Ngoaingu Ngo¹i ng÷ Text III.2.20 B¶ng v¨n ho¸: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 STT Sè thø tù Text 2 Vanhoa V¨n ho¸ Text III.2.21 B¶ng tiÕng d©n téc: TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu 1 STT Sè thø tù Text 2 TDT TiÕng d©n téc Text III.3 S¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu: IV. ThiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty vËn t¶i «t« sè 2: IV.1 Ng«n ng÷ thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh: Visual Basic (VB), s¶n phÈm cña h·ng phÇn mÒm næi tiÕng Microsoft lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh h-íng ®èi t-îng. Microsoft Visual Basic 6.0 cã mét m«i tr-êng so¹n th¶o rÊt dÔ sö dông, gÇn gòi, dÔ hiÓu vµ th©n thiÖn víi ng-êi sö dông, gióp lËp tr×nh viªn cã thÓ gÇn nh- thÊy ngay giao diÖn vµ kÕt qu¶ qua tõng thao t¸c thiÕt kÕ, cho phÐp chØnh söa mét c¸ch dÔ dµng giao diÖn còng nh- ho¹t ®éng cña ch-¬ng tr×nh. Kh¶ n¨ng kÕ thõa, sö dông nh÷ng c«ng cô, th- viÖn cã s½n vµ kh¶ n¨ng tù t¹o ra c¸c th- viÖn trî gióp ®¾c lùc cho viÖc tæ chøc lµm viÖc theo nhãm. Nh÷ng -u ®iÓm nµy rÊt quan träng, gióp lËp tr×nh viªn tiÕt kiÖm ®-îc thêi gian vµ c«ng søc, nh÷ng ng-êi míi häc còng thÊy dÔ dµng h¬n vµ kÝch thÝch ®-îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña hä. Ngoµi c¸c kh¶ n¨ng rÊt m¹nh khi lµm viÖc víi c¸c ®èi t-îng ®å ho¹ hay khi x©y dùng c¸c øng dông Multimedia, Visual Basic 6.0 cßn cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc hç trî lµm viÖc trong m«i tr-êng m¹ng theo c¸c giao thøc chuÈn cña Microsoft. Mét sè tÝnh n¨ng cña VB 6.0.  TiÕt kiÖm ®-îc thêi gian vµ c«ng søc so víi mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh cã cÊu tróc kh¸c v× ng-êi dïng cã thÓ thiÕt lËp c¸c ho¹t ®éng trªn tõng ®èi t-îng ®-îc VB cung cÊp.  Cho phÐp chØnh söa ch-¬ng tr×nh dÔ dµng, ®¬n gi¶n.  Khi thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh cã thÓ thÊy ngay kÕt qu¶ qua tõng thao t¸c vµ giao diÖn khi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh.  Cã kh¶ n¨ng liªn kÕt ®-îc víi c¸c th- viÖn liªn kÕt ®éng DLL.  C¸c yªu cÇu kü thuËt khi dïng VB 6.0:  Bé vi xö lý Pentium 90 MHz trë lªn.  Mµn h×nh VGA 640 x 480 hoÆc mµn h×nh cã ®é ph©n gi¶i cao h¬n.  24MB RAM ®èi víi m«i tr-êng Windows95 vµ 32MB RAM ®èi víi Windows NT.  ChØ ch¹y trªn m«i tr-êng Windows95 trë lªn. IV.2 Chøc n¨ng cña ch-¬ng tr×nh: Thanh Menu cña ch-¬ng tr×nh cã c¸c môc nh- sau:  PhÇn danh môc:  Danh môc phßng ban  Danh môc chøc vô  Danh môc d©n téc  Danh môc ®Þa ph-¬ng  Danh môc t«n gi¸o  Danh môc tiÕng d©n téc  Danh môc ngµnh nghÒ  Danh môc l-¬ng nh©n viªn  Danh môc tr×nh ®é chuyªn m«n  Danh môc t¨ng gi¶m nh©n viªn  PhÇn hÖ thèng:  CÊu h×nh hÖ thèng  Giíi thiÖu  §æi mËt khÈu  Trî gióp ch-¬ng tr×nh  Thay ®æi l-¬ng c¬ b¶n  Thay ®æi l-¬ng giê  XuÊt danh s¸ch nh©n viªn  Tho¸t  PhÇn qu¶n lý:  NhËp hå s¬ nh©n viªn biªn chÕ  NhËp hæ s¬ nh©n viªn  NhËp hå s¬ nh©n viªn hîp ®ång  Qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn  NhËt ký lµm viÖc.  Theo dâi t¨ng gi¶m c¸n bé c«ng nh©n viªn  PhÇn c«ng cô:  TÝnh l-¬ng nh©n viªn  T×m kiÕm  PhÇn b¸o c¸o:  In kiÓm danh s¸ch  In danh s¸ch nh©n viªn  In danh s¸ch nh©n viªn biªn chÕ  In danh s¸ch nh©n viªn hîp ®ång  In lý lÞch nh©n viªn  In danh s¸ch l-¬ng nh©n viªn  In danh s¸ch c¸n bé nghØ h-u  In danh b¹ ®iÖn tho¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn IV.3 Mét sè mµn h×nh giao diÖn: IV.3.1 Mµn h×nh Menu: IV.3.2 Mµn h×nh giao diÖn Login: IV.3.3 Mµn h×nh giao diÖn NhËp Hå s¬ nh©n viªn:
- Xem thêm -