Tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng của công ty tnhh thương mại và công nghiệp mỹ việt

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Bản chuyên đề thực tập “Hoạt động đâu tư phát triển tại công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất-CIRI. Thực trạng và giải pháp” do em tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo Thạc Sỹ Trần Mai Hoa. Các số liệu và kết quả là hoàn toàn đúng với đối tượng nghiên cứu. Để hoàn thành bản chuyên đề thực tập này, em chỉ sử dụng tài liệu đã được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo mà không sử dụng tài liệu nào khác. Nếu phát hiện có sự sao chép em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sinh viên Bùi Thị Vân Thuỷ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. CIRI: International Relation and Investment Joint Stock Company 2. CIENCO 8: Tổng công ty xây dưụng công trình giao thông 8 3. GTVT: Giao thông vận tải 4. DNNN: Doanh nghiệp nhà nước 5. CP: Cổ phần 6. ĐT: Đầu tư 7. UBND: Uỷ ban nhân dân 8. BĐS: Bất động sản 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng1: Tổng vốn sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm 19 Bảng 2: Doanh thu qua các năm 21 Bảng 3: Cơ cấu doanh thu theo ngành nghề kinh doanh: 22 Bảng 4: Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2004 – 2008 24 Bảng 5: Các loại máy móc thiết bị của công ty tính đến năm 2007 25 Bảng 6: Vốn đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2004-2008 28 Bảng 7: Nguồn vốn đầu tư của công ty qua các năm 29 Bảng 8: Vốn vay tín dụng qua các năm 31 Bảng 9: Tình hình vốn khách hàng trả trước qua các năm 33 Bảng 10: Nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung qua các năm 35 Bảng 12: Vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo nội dung 37 Bảng 13: Vốn đầu tư vào tài sản cố định qua các năm 38 Bảng 14: Vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực qua các năm 42 Bảng 15: Vốn đầu tư nâng cao trình độ khoa học công nghệ 43 Bảng 16: Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing 45 Bảng 17: Các dự án bất động sản giai đoạn trước mắt 46 Bảng 18: Nhu cầu vốn của các dự án thuỷ điện giai đoạn trước mắt 53 Bảng 19: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện của công ty qua các năm 59 Bảng 20: Giá trị tài sản cố định huy động tăng thêm. 60 Bảng 21: Doanh thu và lợi nhuận của công ty qua các năm 61 Bảng 22: Tình hình lao động phân theo tính chất sử dụng 62 Bảng 23: Tình hình tiền lương tại công ty 63 Bảng 24: Tình hình biến động số công nhân kỹ thuật của công ty thời gian qua 65 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................................1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................2 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.................................................................3 MỤC LỤC.............................................................................................................................4 LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................7 Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất CIRI.........9 1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI...........9 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.............................................................9 1.1.1. Lịch sử hình thành..................................................................................................................9 1.1.2. Quá trình phát triển của CIRI....................................................................................10 1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ........................................................................13 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức.................................................................................................13 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ..................................................................................................14 1.3. Ngành nghề kinh doanh................................................................................................17 1.3.1. Lĩnh vực đầu tư bất động sản:...................................................................................18 1.3.2. Lĩnh vực đầu tư năng lượng......................................................................................18 1.3.3. Lĩnh vực đầu tư tài chính...........................................................................................18 2. Năng lực của công ty......................................................................................................18 2.1. Năng lực tài chính........................................................................................................19 2.2. Năng lực sản xuất.........................................................................................................20 2.3. Năng lực về nhân sự.....................................................................................................23 2.4. Năng lực máy móc thiết bị...........................................................................................25 2.5. Uy tín và kinh nghiệm của công ty...............................................................................26 Chương 2. Thực trang hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2004 – 2008.....28 1. Quy mô vốn đầu tư..........................................................................................................28 2. Nguồn vốn đầu tư phát triển............................................................................................29 2.1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước...................................................................................30 2.2. Nguồn vốn vay tín dụng...............................................................................................31 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3 Nguồn khách hàng trả trước..........................................................................................32 2.4. Nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung bằng lợi nhuận để lại.........................................34 2.5. Nguồn vốn khác............................................................................................................36 3. Hoạt động đầu tư phát triển theo nội dung......................................................................36 3.1. Đầu tư vào tài sản cố định............................................................................................38 3.2. Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực..........................................................................41 3.3. Đầu tư nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật.................................................................42 3.4. Đầu tư cho hoạt động Marketing, củng cố uy tín và thương hiệu................................44 4. Hoạt động đầu tư phát triển theo lĩnh vực.......................................................................46 4.1. Lĩnh vực đầu tư bất động sản.......................................................................................46 4.2. Lĩnh vực đầu tư năng lượng.........................................................................................52 4.3. Lĩnh vực đầu tư tài chính và đầu tư khác.....................................................................55 5. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty.............................................................59 5.1. kết quả đạt được...........................................................................................................59 5.1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực hiện................................................................................59 5.1.2. Tài sản cố định huy động tăng thêm..........................................................................60 5.1.3. Hoạt động đầu tư góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận..........................................61 5.1.4. Đầu tư phát triển góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.............................62 5.1.5. Đầu tư phát triển giúp cải thiện đời sống của người lao động..................................63 5.2. Những tồn tại và nguyên nhân......................................................................................64 5.2.1. Quy mô vốn đầu tư tăng nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu........................................64 5.2.2 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư chưa hợp lý........................................................................64 5.2.3. Hoạt động đầu tư cho máy móc thiết bị, khoa học công nghệ còn khiêm tốn..........65 5.2.4. Đầu tư cho nguồn nhân lực còn ít.............................................................................65 5.2.5. Hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiêm năng......................................................66 Chương 3: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát trỉên của công ty trong thời gian tới................................................................................................................67 1. Định hướng và mục tiêu chiến lược của công ty trong giai đoạn tới..............................67 1.1. Định hướng...................................................................................................................68 1.2. Mục tiêu........................................................................................................................68 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Phân tích mô hình SWOT tại Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất CIRI.....................................................................................................................................69 2.1. Mô hình SWOT của công ty.........................................................................................69 2.2. Cơ hội của công ty trong giai đoạn hiện nay................................................................69 2.3. Thách thức....................................................................................................................70 3. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoat động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất – CIRI........................................................................70 3.1. Nâng cao khả năng huy động vốn................................................................................70 3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.................................................................................71 3.3. Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao trình độ khoa học công nghệ................................72 3.4. Đầu tư cho hoạt động marketing, nâng cao uy tín........................................................73 3.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...................................................................................73 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước ở nước ta hiện nay, các doanh nghiệp bước vào một môi trường kinh doanh hoàn toàn mới mẻ và đầy biến động, thậm chí có những doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần có một hướng đi đúng dắn, và cần thiết phải tiến hành hoạt động đầu tư phát triển. Nhận thức được điều này, công ty đã có sự đổi mới trong cách quản lý, chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp đầu tư sản xuất sang mô hình đầu tư chuyên nghiệp. Với gần 12 năm hình thành và phát triển của mình, công ty luôn xây dựng những chiến lược đầu tư đúng đắn, biến đổi nhanh nhạy với xu hướng của thị trường. Do đó, trong những năm qua, công ty không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn, dần dần nâng cao uy tín trên thương trường. Thời gian qua, là một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, CIRI luôn tận dụng những cơ hội đầu tư đã có, phát triển thêm nhiều lĩnh vực đầu tư mới, với phương châm duy trì là doanh nghiệp uy tín trong ngành xây dựng, và phấn đấu trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng. Xuất phát từ vai trò, vị trí của đầu tư phát triển đối với công ty, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất – CIRI”. Trong quá trình thực tập tại công ty, được sự hướng dẫn tận tình cảu cô giáo Thạc Sỹ Trần Mai Hoa và các cô chú, anh chị trong công ty đã giúp em hoàn thành đề tài này. Ngoài phần mở đầu, kết luận, chuyên đề của em gồm có 3 chương chính đó là: Chương 1: Trình bày khái quát về công ty và năng lực của công ty CIRI Chương 2: Nêu thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty trong thời gian qua, cụ thể là trong giai đoạn 2004 – 2008 Chương 3: Từ những vấn đề đã nêu ở chương 2, có một số giải pháp nâng cao hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong thời gian tới. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc Sỹ Trần Mai Hoa và các cô chú, anh chị trong công ty đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này! 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất CIRI 1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1.1. Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất CIRI được hình thành trên cơ sở thành lập ban đầu là Trung tâm Quan hệ quốc tế và Đầu tư, tên giao dịch quốc tế là Centre of International Relation and Investment (viết tắt CIRI). Đây là công ty trực thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO8) của Bộ GTVT - một Tổng công ty mạnh của ngành GTVT với bề dày kinh nghiệm trên 30 năm, hoạt động với 22 đơn vị trực thuộc và trên 5000 cán bộ công nhân viên. Trung tâm quan hệ quốc tế và đầu tư được thành lập theo Quyết định số 82/1997/TCCBLĐ ngày 28/02/1997. Là đơn vị trực thuộc CIENCO8 nhưng CIRI luôn chủ động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh. Ngày 26/06/2001, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 2033/2001/QĐ – BGTVT về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước “Công ty Quan hệ quốc tế và Đầu tư sản xuất” trên cơ sở chuyển đổi tổ chức của Trung tâm Quan hệ quốc tế và Đầu tư với tên giao dịch Centre of International Relation and Investment Company (viết tắt CIRI). Công ty được thành lập để đáp ứng việc mở rộng quy mô sản xuất của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là lắp ráp môtô 2 bánh. Nhưng không dừng lại ở đó, CIRI tiếp tục mở rộng thêm các lĩnh vực hoạt động khác như: đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, xuất khẩu lao động và ngày càng củng cố vị thế trên thương trường. Năm 2005, Công ty thựchiện cổ phần hoá theo 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 giấy chứng nhận kinh doanh số 0103007877 cấp ngày 13/05/2005 của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực Đầu tư Bất động sản, năng lượng, tài chính và phát triển công nghệ cao. Dưới đây là một số thông tin chung về công ty: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất Tên giao dịch tiếng Anh: International Relation and Investment Joint Stock Company Tên viết tắt: CIRI Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc: Kỹ sư Phạm Thành Công Trụ sở chính: Số 508 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1.1.2. Quá trình phát triển của CIRI Qua gần 12 năm hình thành và phát triển với những bước tiến thăng trầm, CIRI luôn cố gắng giữ vững vị trí và uy tín trên thương trường. Khi mới thành lập, với vai trò là một trung tâm trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 – Trung tâm quan hệ quốc tế và đầu tư, chức năng chủ yếu của CIRI là thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CIENCO8. Tuy là một trung tâm trực thuộc, song CIRI vẫn có đầy đủ tư cách pháp nhân như có sở giao dịch cụ thể, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng. Vì thế, để luôn củng cố được vị thế của mình cũng như tận dụng các cơ hội kinh doanh mà thị trường đem lại, CIRI luôn tìm cách phối hợp hợp lý các hoạt động nhằm khai thác tốt lợi thế có được, thúc đẩy sự phát triển của công ty. Bên cạnh nhiệm vụ mua sắm và chuyển giao công nghệ, CIRI còn thực hiện thêm các nghiệp vụ kinh doanh trong nước và nước ngoài như kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhập khẩu vật tư, thiết bị… trong đó CIRI đã có những hoạt động bước đầu trong kinh doanh xuất nhập khẩu xe máy. Hoạt động chính ban đầu là nhập khẩu xe máy từ Trung Quốc về để tiêu thụ trong nước. Nhờ vào kinh nghiệm tích luỹ được, tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu thị trường và đặc điểm giao thông Việt Nam, hoạt động kinh doanh xe máy của CIRI ngay từ buổi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đầu đã có những thành công nhất định và càng được công ty chú trọng phát triển. Năm 1999, để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội cũng như bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, trong đó mục tiêu cao nhất là tối đa hoá lợi nhuận, CIRI đã thực hiện nội địa hoá xe máy, chuyển từ nhập khẩu sang sản xuất xe máy trong nước để khai thác nguồn lao động rẻ, giảm bớt thuế nhập khẩu, gia tăng lợi nhuận. Bắt đầu từ năm 1999, sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe máy trở thành hoạt động kinh doanh chủ đạo của công ty, mang lại trên 90% doanh thu trong năm. Với nền tảng vững chắc ban đầu, hoạt động sản xuất và kinh doanh xe máy được tiếp tục phát huy trong năm 2000. Với những kinh nghiệm và mối quan hệ đã có, CIRI thực hiện hệ thống phân phối trong toàn quốc, đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm. Những nỗi lực này đã tạo nên bước phát triển vượt bậc trong doanh thu và lợi nhuận của CIRI trong năm 2000, đưa năm này trở thành năm thắng lợi trong hoạt động kinh doanh xe máy với mức doanh thu là 1.059.713 triệu đồng, với mức lợi nhuận đạt 11.962 triệu đồng. Song song với lĩnh vực này, công ty vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị, chuyển giao công nghệ để phục vụ hoạt động của công ty cũng như của CIENCO8. Sau một thời gian hoạt động, CIRI ngày càng củng cố được vị thế trên thương trường. Và Bộ Giao thông vận tải đã quyết định thành lập DNNN “Công ty Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất”. Thời gian này, sức cạnh tranh của thị trường hết sức gay gắt, xuất hiện nhiều đối thủ kinh doanh sản xuất xe máy có tầm cỡ nên hoạt động kinh doanh của công ty cũng có sự giảm sút. Trước tình hình đó, CIRI một mặt áp dụng các biện pháp để tăng cường cạnh tranh và phù hợp với quy định của nhà nước. Mặt khác, CIRI thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình nhằm phân tán rủi ro và thúc đẩy công ty phát triển. Năm 2001, công ty đã chủ động đưa hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động,làm mũi nhọn thứ 2 để tăng cường mảng kinh doanh quốc tế. Từ đó công ty đã thu được một số thành công nhất định, vượt qua được thời gian khó khăn và tiếp tục phát triển. Năm 2005, công ty tiến hành cổ phần hoá. Là một doanh nghiệp trực thuộc CIENCO8 - Bộ GTVT, Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (CIRI) là một trong những doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá đã sớm khẳng định được tên tuổi và thành công trên thương trường đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp xe máy thì CIRI được biết đến như một doanh nghiệp lắp ráp xe máy lớn của Việt Nam. Thương hiệu CIRI được người tiêu dùng trên cả nước biết đến và tín nhiệm. Ngay sau khi cổ phần hoá năm 2005, lãnh đạo công ty nhận thức rõ về quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra sâu rộng. Điều này tạo ra nhiều thách thức và sức ép cạnh tranh cũng như tạo ra nhiều cơ hội, triển vọng cho các doanh nghiệp trong cả nước. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có nhiều chính sách quy định mới, nhiều luật mới ra đời hoặc được sửa đổi bổ xung tác động không nhỏ tới hoạt động của các doanh nghiệp. Bên cạnh những thành công trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xe máy từ những năm trước nhưng giờ đây trước áp lực canh tranh gay gắt, xu hướng thị trường dần bão hoà… việc sản xuất, kinh doanh xe máy và một số lĩnh vực hoạt động khác dần kém hiệu quả. Không dừng lại ở những thành công ban đầu, ban lãnh đạo công ty đã trăn trở xác định lại xu hướng, mô hình kinh doanh mới đòi hỏi CIRI phải có những giải pháp phát triển dài hạn mang tính chiến lược để tiếp tục phát triển công ty trong giai đoạn hội nhập, tạo ra những bước đi đột phá, đưa công ty lên một tầm cao mới. Với những thế mạnh và kinh nghiệm tích luỹ trên thương trường, CIRI đã và đang tạo cho mình những cơ hội kinh doanh mới, có tiềm năng phát triển. Từ cuối năm 2007, lãnh đạo công ty quyết định tái cẩu trúc công ty, chuyển đổi hoạt động theo mô hình đầu tư chuyên nghiệp ( holding company ). Theo đó, CIRI đóng vai trò là công ty mẹ, cung cấp vốn, kinh nghiệm và các nguồn lực khác để phát triển các dự án đầu tư, các công ty con, công ty thành viên và hợp tác với các công ty và tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Ba lĩnh vực đầu tư then chốt của CIRI là đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án năng lượng, đầu tư tài chính va các lĩnh vực công nghệ cao. Mô hình hoạt động này đã và đang giúp công ty phát huy, khai thác tối đa các nguồn lực, thế mạnh của chính mình và các đối tác, tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư – kinh doanh, tạo ra một sân chơi chung, có cùng tiếng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nói chung để cùng nhau phát triển. Đó cũng là triết lý kinh doanh của lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. 1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, một doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và phát triển cần phải có cơ cấu tổ chức khoa học và hợp lý. Đó là nền tảng, là yếu tố vô cùng quan trọng giúp công ty tổ chức việc quản lý vốn cũng như quản lý con người, từ đó quyết định công ty kinh doanh có hiệu quả hay không. Chính từ điều này, cùng với việc hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp xu thế phát triển và thích ứng với môi trường cạnh tranh, công ty đã xác lập bộ máy tổ chức phù hợp chiến lược kinh doanh của công ty, các lĩnh vực đầu tư được tổ chức một cách chuyên nghiệp theo các trung tâm. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá nên bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo cấu trúc của một công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền hợp pháp. Đại hội cổ đông là các kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội cổ đông gồm có Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thường. Đại hội cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị triệu tập và được thực hiện mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thông qua các Đại hội cổ đông thường niên và bất thường thảo luận và quyết định các vấn đề sau: + Định hướng phát triển của công ty + Bầu, miễn nhiêm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. + Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát + Thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị về tình hình công ty. + Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản của công ty và một số quyền khác được ghi trong điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của công ty trong phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh công ty trước những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị cũng có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty. Tổng giám đốc: do Hội đồng quản trị bầu ra. Nhiệm vụ của Tổng giám đốc là quyết định phương hướng, kế hoạch hoạt động của công ty, phê duyệt các đề án, kế hoạch kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư trong quyền hạn của công ty. Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát của công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo phương thức dồn phiếu. Ban kiểm soát có quyền hạn và nhiệm vụ: + Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành công ty và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ được giao. + Được Hội đồng quản trị tham khảo ý kiến về việc chỉ định, bầu nhiệm đơn vị kiểm toán, mức phí kiểm toán. + Kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị. + Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong quản lý, điều hành cũng như trong hoạt động kinh doanh của công ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đặc biệt công ty hoạt động một cách chuyên môn cao, các lĩnh vực đầu tư được quản lý một cách chuyên nghiệp thành 3 trung tâm, đó là trung tâm đầu tư bất động sản, trung tâm đầu tư năng lượng và trung tâm đầu tư tài chính. Trung tâm đầu tư bất động sản: Đầu tư kinh doanh bất động sản là lĩnh vực công ty đã hoạt động trong nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm là có kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, kinh doanh nhà đất và chịu trực tiếp với lãnh đạo công ty. Đứng đầu trung tâm là giám đốc trung tâm đồng thời cũng là phó giám đốc của công ty có quyền quyết định trực tiếp tới việc thực hiện dự án. Trung tâm đầu tư năng lượng: Đầu tư năng lượng là một trong ba lĩnh vực đầu tư then chốt của công ty và ngày càng có xu hướng phát triển. Nhiệm vụ trung tâm là tổ chức thực hiện, tìm đối tác về vốn trong việc thực hiện các dự án thuỷ điện, nhiệt điện,… Trung tâm đầu tư tài chính: Đây là lĩnh vực đầu tư mới mẻ, và tiềm ẩn nhiều rủi ro của công ty. Với chiến lược đầu tư chuyển từ công ty đầu tư sản xuất sang công ty đầu tư chuyên nghiệp, công ty đóng vai trò là công ty mẹ cung cấp vốn cho công ty thành viên chủ yếu dưới hình thức mua cổ phần. Đây là lĩnh vực đầu tư tài chính của công ty và trung tâm này có trách nhiệm quản lý vốn góp ở các công ty thành viên, chịu trách nhiệm và điều hành hoạt động đầu tư tài chính khác như mua cổ phiếu, trái phiếu,... Ngoài ra công ty còn có các trung tâm quản lý hành chính khác như trung tâm quản trị và phát triển nhân lực, trung tâm quản trị hành chính và quan hệ cộng đồng, trung tâm kế toán, kiểm toán kế hoạch, trung tâm nghiên cứu và phát triển. Trung tâm quản trị và phát triển nhân lực có nhiệm vụ quản lý về lao động của công ty, chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên. Đồng thời cũng chịu trách nhiệm về hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động. Trung tâm quản trị hành chính và quan hệ cộng đồng: đây là lĩnh vực đối ngoại của công ty. Trung tâm quản lý công tác hành chính, văn thư, quản lý con dấu, quản lý công văn đi, đến công ty, ra thông báo bằng văn bản yêu cầu cấp lãnh đạo, giám sát 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tình hình chấp hành nghị quyết trong nội bộ công ty. Đồng thời trung tâm cũng có trách nhiệm tổ chức, tham gia các hoạt động cộng đồng trong ngoài công ty. Trung tâm kế toán, kiểm toán, kế hoạch cũng có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là: + Lập kế hoạch, tổ chức công tác kế toán, thống kê phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, giám sát việc thực hiện chế độ tài khoản, chế độ thanh toán của công ty. + Quản lý vốn, tài sản, thu chi của công ty, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thông qua việc lập các báo cáo tài chính. + Thực hiện việc kiểm toán nội bộ trong phạm vi đơn vị trước khi trình bày Hội đồng quản trị. Trung tâm nghiên cứu và phát triển: Trung tâm có nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường để tìm ra hướng đi cho công ty, từ đó tham mưu cho các cấp lãnh đạo tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 1.3. Ngành nghề kinh doanh Công ty là một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực với nhiều loại hình khác nhau Theo điều 3, điều lệ tổ chức hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/11/2008 đã nêu rõ lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm: - Xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị tổng hợp; kinh doanh vật tư thiết bị y tế, thiết bị thu phát nghe nhìn quảng cáo. - Sản xuất phụ tùng, động cơ xe máy, ác quy ô tô, ác quy xe máy, động cơ điesel. thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh, thiết bị bán dẫn, phần mềm máy tính, hàng may mặc, dầy dép các loại. - Lắp ráp xe máy, máy vi tính, điện tử, điện lạnh, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện lạnh chuyên dùng; xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng. - Sản xuất, lắp ráp ô tô; sản xuất, lắp ráp điện thoại di động. - Tư vấn đầu tư, tư vấn lập dự án các công trình không do công ty thi công. - Đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà đất, đầu tư chứng khoán. - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ thể thao giải trí. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sản xuất kinh doanh rượu thuốc. - Tổ chức đào tạo, dạy nghề hướng nghiệp phục vụ xuất khẩu lao động và xuất khẩu lao động trực tiếp; đào tạo và tổ chức thi sát hạch cấp bằng lái xe cơ giới. - Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe đạp thể thao chuyền động không xích. - Sản xuất, phân phối và kinh doanh điện năng. - Kinh doanh bất động sản. - Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng. - Nuôi trồng thuỷ hải sản và cây công nghiệp. Đặc biệt, hiện nay CIRI đang tập trung đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chính đó là: 1.3.1. Lĩnh vực đầu tư bất động sản: + Cơ sở hạ tầng: Cầu, đường + Khu Công nghiệp + Khu dân dụng: Toà nhà văn phòng, khu chung cư, khu du lịch sinh thái.. 1.3.2. Lĩnh vực đầu tư năng lượng + Nhà máy nhiệt điện: Nhà máy điện đốt than + Nhà máy thủy điện + Nhà máy điện gió + Nhà máy điện sinh học Hiện nay, CIRI và đối tác Hồng Kông đã lọt vào vòng 2 cuộc đấu thầu Quốc tế của gói thầu đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn II có công suất 1200MW với tổng vốn đầu tư khoảng 1.5 tỷ Đô la Mỹ. 1.3.3. Lĩnh vực đầu tư tài chính CIRI đã đầu tư và chiếm cổ phần chi phối trong các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá như: Công ty CP nhựa Đại Kim; Công ty CP cơ kim khí; Công ty CP Văn hóa phẩm Hà Nội; Công ty CP Nhiếp ảnh Hà Nội; Công ty CP Dịch vụ Vận tải; Công ty CP Công nghiệp Việt Nam; Công ty CP Tư vấn Năng lượng; Công ty CP Đào tạo, Xuất khẩu Lao động và Du lịch… 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Năng lực của công ty Được hình thành từ một trung tâm trực thuộc của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, một công ty có bề dày kinh nghiệm trên 30 năm đã tạo nên nền tảng vững chắc cho CIRI ngay từ buổi ban đầu thành lập. Tuy nhiên, CIRI luôn tận dụng các tiềm năng, cơ hội để không ngừng phát triển và nâng cao uy tín trên thương trường. Sau nhiều năm hoạt động, năng lực của công ty ngày càng được củng cố và nâng cao. 2.1. Năng lực tài chính Sau 12 năm hình thành và phát triển, năng lực tài chính của công ty đã là tiền đề cho công ty trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả, công ty luôn có mức độ an toàn tài chính cao. Điều này được thể hiện ngay cả ở vốn điều lệ của công ty. Sau khi trung tâm Quan hệ quốc tế và đầu tư trở thành Công ty Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải ngày 26 tháng 6 năm 2001, quy mô vốn của công ty là 5.700 triệu đồng. Trong đó có 3.340 triệu đồng là vốn cố định và 2.360 triệu đồng là vốn lưu động. Lĩnh vực hoạt động của công ty được mở rộng hơn trước. Sau một thời gian hoạt động, để phục vụ cho nhiều lĩnh vực sản xuất, công ty không ngừng tăng vốn, và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Năm 2005, công ty tiến hành cổ phần hoá, hình thức huy động vốn chủ yếu là phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Ngày 07 tháng 11 năm 2008, công ty thông qua điều lệ sửa đổi bổ xung lần 1, lúc này vốn điều lệ của công ty là 25.000 triệu đồng, tổng số vốn điều lệ này được chia thành 2.500.000 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó cổ đông nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ của công ty. Nguồn vốn điều lệ của công ty là nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn đầu tư của công ty, nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng vốn sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua như sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng1: Tổng vốn sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm Đơn vị: triệu đồng 90.347189.5 2004 2005 2006 2007 2008 Vốn tự có 30.227 35.093 80.765 81.283 48.463 55.254 108.827 109.059 113.718 92190.34220 4.068Năm Trong đó78.690 Tổng vốn sản xuất kinh doanh 90.35 Vốn 0 đi vay Nguồn: Tổng hợp từ phòng tài chính kế toán Qua bảng số liệu trên cho thấy nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty liên tục tăng qua các năm, trong đó nguồn vốn tự có của công ty luôn chiếm gần 50% tổng vốn, điều này đảm bảo khả năng thanh toán của công ty, cũng như là điều kiện để công ty có thể huy động thêm từ các nguồn vốn khác. Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty một phần để đầu tư vào các dự án, một phần dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại của công ty. 2.2. Năng lực sản xuất Trước khi cổ phần hoá, công ty đặc biệt thành công trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp xe gắn máy. Hoạt động này đã mang lại cho công ty doanh thu lớn trong những năm 2000, 2001 với doanh thu đạt 1.059.713 triệu đồng, mức lợi nhuận đạt 11.962 triệu đồng. Đây là một con số khổng lồ đánh dấu vị thế của CIRI trên thương trường, đưa thương hiệu xe gắn máy CIRI chiếm lòng tin của người tiêu dùng. Bên cạnh mục tiêu chiến lược đó, CIRI còn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực đầu tư như 20
- Xem thêm -