Tài liệu Xây dựng mô hình kế toán quản trị vận dụng trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BO GIAO DUC v A DAO TAO TRUONG DAI HOC KiNH TE TP- H6 CHi MINH. ElE TAl NGHIEN CUU KHOA HOC CAP BQ MA ? so :B2004-22-62 " CHU NHIEM : PGS.TS (/)luptn tJiin (j)tltfe THANH VIEN: Th.S r:J)iUJ- viil vluinq_ THANH VIEN: TS. V'uirt dlnh 7fJoa TP. HO CHi MINH- NAM 2006 B¢ GtAO DVC VA DAO T~O TRUONG DH KtNH T~ TP.HCM TIIU VI:¢N ~ Ml)C Ll)C Trang Chztdng 1: N ghien cuu cAU I. TiNH THlET THu'C CUA DE TAl: Vi~t Nam c6 thg n6i tu nam 1995 tn1 l~i day. Khi chung ta tien hfmh cong tac cai each ke toan, thi thuc%t ngu ke toan quan tri bAt dau xwrt hi~n va eang tr& nen quen thu<)e v6'i cae nha ke toan Vi~t N am, m~c du tru6'c d6 tren thlfe te chung ta vein thlfc hi~n phan nao n<)i dung ke toan quan tri rna hom nay chung ta dang nghien euu va vc%n dvng. d V~ m~t phap ly, thuc%t ngu ke toan quan tri (KTQT) dtiQ'e ghi nhc%n eh:inh Nam ban hanh ngay 17/6/2003 va n<)i dung t6 ehuc thue trong luc%t ke toan Vi~t ke toan quan tri t~i eac doanh 12/6/2006. nghi~p Vi~t Nam do B'i song thlfc te <1 eac doanh nghi~p. Lam the nao dg chuygn tai cac thong tin huu :ich eua tai ch:inh va phi tai ch:inh cho cac ca'p dng toi uu nhat. Banh gia cling bao g6m vi$c trinh bay so li$u thanh cac xu hti6'ng va cac moi quan h$, sau d6 truy~n d~t cac ket lu~n rut ra. - Kie·m tra - La slf bao dam tinh thong nhat cua thong tin tai chinh tren bao cao; la slj giam sat va do ltiO'ng ket qua va d~ ra cac hanh d(>ng sU'a sai c~n thiet dti hu6'ng ho~t d(>ng theo tien trinh da dinh. -Dam bao tinh 'trach nhifm df/i vai ngu6n lf!c su dZJ,ng - La Slf thljc thi m9t h$ thong bao cao gAn li~n v6'i cac trach nhi$m trong t6 chU'c nhiim sll' dl;lng hi$u qua cac ngu6n lljc va do ltiO'ng ket qua cua nha quan ly: La slj truy~n d~t cac ffil;IC dich va ffil;IC tieu cua quan ly cho toan be? t6 chU'c du6'i hinh thU'c phan b6 trach nhi$m: La slf cung cap m(>t h$ thong ke toan va ban bao cao rna c6 thg t6ng hqp va bao cao cac yeu to doanh thu, chi phi, tai san, cong nq va cac thong tin dinh luqng thich hqp cho nha quan tri dg hQ c6 thg tu d6 kigm soat tot han cac yeu to d6. KTQT cling c6 thg higu m(>t each dan gian la qua trinh cung cap thong tin tai chinh va thong tin ho~t d(>ng cho toan thg can be? - cong nhan vien trong t6 chU'c. Qua trinh nay duqc thljc hi$n theo cac nhu c~u thong tin cua cac ca nhan (J ben trong t6 chU'c va nhiim hti6'ng dan hQ trong cac quyet dinh v~ ho~t d()ng va quyet dinh v~ d~u tti. 1.1.2 .Vai tro KTQT a cdc td chuc H$ thong KTQT la m(>t h$ thong thong tin, nhiim thu th~p cac so li$u v~ tai chinh va so li$u lao d(>ng, xU' ly chung, ltiu tru chung va bao cao chung cho nhung nguO'i sll' dl;lng nhu' cong nhan, ky su', nha quan ly va cac uy vien di~u hanh. Thong tin KTQT la san pham cua m(>t h$ thong KTQT (Vi du: gia von cua m(>t lo~i san phlim, m(>t ho~t d(>ng, ho~c m(>t be? ph~n. KTQT t~o ra ph~n l6'n thong tin d6 va cling bao g6m ca m(>t so thong tin rna cac nha quan ly ky thu~t sll' dl;lng khi thi cong vi$c cua hQ. KTQT la qua trinh t~o ra thong tin tai chinh va thong tin qua trinh ho~t d(>ng v~ di~u ki$n kinh te cua t6 chU'c cung cap cho nhung ngu'O'i sll' dl;lng 2 d ben trong t6 chuc nhli cong nhan vien va cac nha quan ly. Qua trinh nay phai duqc di§u kign b?Ji cac nhu c~u thong tin cua cac ca nhan d ben trong t6 chuc va phai dinh hu6'ng cho cac quyet dinh san xua't kinh . doanh va cac quyet dinh d~u tli cua h9. Thong tin cua ke toan tai chinh cung ca'p khac v6'i thong tin cua KTQT , vi thong tin cua ke toan tai chinh (KTTC) va cac bao cao cua KTTC duqc sol;ln thao nh&m cho cac doi tuqng ben ngoai, nhu cac c6 dong, chu nq va cd quan nha nli6'c. Qua trinh nay hi khong che b?Ji cac quy dinh di§u lu~ t va cac cd quan thue va cac yeu c~u kigm toan va nhung ke toan vien d<)c l~p. KTQT la m<)t b9 ph~n quan tr9ng cua h~ thong cung ca'p thong tin cho cac nha quan tri. Nhung nguO"i rna cac quyet dinh va hanh d<)ng cua h9 quyet dinh Slf thanh cong ho~C tha't bl;li cua m<)t t6 chuc. KTQT ro rang duqc ung dt,mg cho cac doanh nghi~p vi n6 d§ c~p den cac thong tin kinh te, d cac doanh nghi~p vi lqi nhu~n Va cac illl_lC tieu kinh te khac. KTQT cling ung dt_1ng cho cac t6 chuc khong vi lqi nhu~n, cac cd quan nha nu6'c, cac truO"ng dl;li h9c, nha thO", b~nh vi~n vi nhung t6 chuc nay giong cac doanh nhgi~p, Stl dt_1ng cac ngu6n hjc kinh te dg thoa man cac illl_lC dich cua minh. Nhu v~y Slf higu biet vai tro cua KTQT trong m<)t t6 chuc nl't quan tr9ng doi v6'i cac nha quan ly trong ll9i t6 chuc. 1.1.3. Lu:ac sit qua trinh phat triin KTQT. Qua trinh phat trign cua KTQT da tnii qua bon giai dol;ln dang ghi nh~n: Giai do~n 1 - Tru6'c nam 1950, KTQT chu yeu quan tam vao vi~c xac dinh chi phi va kigm soat tai chinh ' thong qua vi~c st1 dl_lng - cac ky thu~t dl_l' toan va ke toan chi phi. Giai do~n 2 - Vao nam 1965, sl_l' quan tam cua KTQT da chuygn vao vi~c cung cap thong tin cho hol;lt d<)ng l~p ke hol;lch va kigm soat cua nha quan tri, thong qua vi~c st1 dl_lng cac ky thu~t nhli phan tich quyet dinh va ke toan trach nhi~m. Giai do~n 3 - Vao nam 1985, KTQT t~p trung quan tam vao vi~c lam giam hao phi ngu6n llfc st1 dt_1ng trong cac qua trinh hol;lt d<)ng san xua't kinh doanh, thong qua vi~c sti dl_lng cac ky thu~t phan tich qua trinh va quan ly chi phi. 3 Giai do~n 4 - Vao nam 1995, KTQT chuy~n qua quan tam vao vi~c t~o ra gia tri b&ng each sll' d~;mg hi~u qua cac ngu6n lt,ic, thong qua vi~c sll' dl;lng cac ky thu4t danh gia ca.c yeu to t~o nen gia tri cho khach hang, gia tri cho c6 dong va st,t thay d6i cho t6 chuc. Tuy qua trinh pha t tri~n cua KTQT dttqc ghi nh4n thanh bon giai do~n nhling St,i thay d6i tli giai do~n nay qua giai do~n khac cua qua trinh do dan xen vao nhau va chuy~n hoa dlln dlin. Moi giai do~n cua qua trinh phat tri~n th4 hi~n m()t st,i thich nghi vO'i nhfing di~u ki~n mO'i d~t ra cho t6 chuc, th~ hi~n bllng st,t hoa nh4p, ket cau l~i, va b6 sung them vao n()i dung quan tam va cac ky thu4t da sli dl;lng trttO'c d6. Moi giai do~n la St,i ket hqp giua cai mO'i vO'i cai eli, trong d6 cai eli dttqc ket cau l~i d~ phu hqp v6'i cai mO'i theo y nghia cac di~u ki~n mO'i cua moi trttO'ng quiin tri. Nhung di~m khac bi~t quan trqng v~ vai tro cua KTQT trong ho~t d()ng cua t6 chuc qua bon giai do~n phat tri~n cua KTQT la: giai do~n 1, KTQT dttqc xem nhtt m()t ho~t d()ng ky thu4t clin thiet nhllm d~ t dtiQ"C cac ml;lC tieu cua t6 chuc. d Vao giai do~n 2, KTQT duqc xem la m()t ho~t d()ng quiin ly, nhttng c6 vai tro gian tiep: .KTQT bao ham St,i ho trq cua nha quan tri gian tiep doi vO'i nha quiin tri trt,ic tiep thong qua vi~c cung cap thong tin d~ l4p ke ho~ch va ki~m soat. cac giai do~n 3 va 4, KTQT dttqc xem la m()t b() ph4n cau thanh qua trinh quan ly, vi tat ca cac nha quan tri d~u c6 th~ trt,ic tiep tiep c4n vO'i thong tin va vi st,i phan bi~t giua nha quiin tri trt,tc tiep vO'i nha quiin tr! gian tiep cling dlln dlin dttqc xoa bo. d 1.2. KTQT ngu6n thong tin quan trong cho chuc nang quan tri. 1.2.1 Thong tin KTQT va dffi tuong si't dung thong tin KTQT. 1.2.1.1 Thong tin KTQT. Thong tin KTQT la cac so li~u tai chinh va so li~u v4t chat v~ cac m~t ho~t d()ng, cac qua trinh, cac don vi kinh doanh, cac lo~i san ph~m, d!ch Vl;l, khach hang V.V ... CUa mQt t6 chuc, thi dl;l nhti gia thanh tinh toan cua m()t san ph~m, m()t ho~ t d()ng, hay cU. a m()t bQ ph4n d ky hi~n hanh. H~ thong thong tin KTQT la m()t trong nhung ngu6n thong tin ban dliu cua qua trinh ra quyet d!nh va ki~m tra trong t6 chuc. H~ thong nay cung 4 cap thong tin CO tac dy.ng gwp CaC thanh Vlen trong t6 chuc CO nhung quye't dinh tot han, qua d6 cai tien ket qua chung cua t6 chile. Tuy theo chuc nang, nhi~rn vy. cua tung thanh vien trong t6 chuc rna KTQT se thiet ke va cung cap thong tin phu h9'p. Thi d~;t: - :Uoi v6'i cong nhan try.'C tiep san xuat hay nha quan tri cap Co' Sd nhti t6 tntO'ng san xuat, quan doc phan xttO'ng thi thong tin rna KTQT cung cap se chu yeu la thong tin so lti9'ng ve cac yeu to ddu vao rna h9 da sti dy.ng nhti so lti9'ng nguyen li~u, v~t li~u, thO'i gian lao d t6 chuc. Ben c~nh thong tin tai chinh, nha quan trj cap cao con clln duqc cung cap thong tin khong c6 tinh tai chinh nh u: Khach hang va thj truO"ng Nhung cai tien cua san pham va djch Vl;l Nang life ngu6n lao d(>ng va cua cac h~ thong trong t6 chuc Chat luqng, thO"i gian san xua't, gia von cua cac ho~t d(>ng phl;IC Vl;l ben trong t6 chuc. Nhung thong tin nay khong chi giup nha quan trj cap cao giam sat ke't qua da qua rna con giup h<;> higu duqc xu the' cua tuong lai. 1.2.1.2 Ddi tztang sil dung thong tin KTQT KTQT cung cap thong tin nh~m thoa man cac nhu cliu v~ thong tin cua nhftng nguO"i d ben trong m(>t t6 chuc, rna cac quye't djnh va hanh d(>ng cua h<;> Se quye't djnh Slf thanh cong hay that b~i cua t6 chuc d6. Ne'u khong c6 thong tin dlly du, nha quan trj se g~p kh6 khan trong vi~c quan ly va di~u hanh t~ chuc c6 hi~u qua. Nhung, ne'u thong tin khong dang tin c~y, nha quan trj se d~ ra cac quye't djnh kinh doanh sai !lim, lam anh hu&ng xau de'n ke't qua ho~t d(>ng cua t6 chuc. Bang 1.1 : I>oi tuqng sli dl;lng thong tin KTQT va quyet djnh cua h9 .--------------------- ------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Do'i tu'qng su d~ng_ Quye't djnh Cong nhan vien I>anh gia ke't qua cong vi~c cua ban than dg tim bi~n phap nang cao ke't qua, sli dl;lng cac ngu6n life duqc giao hi~u qua han. Nha quan trj cac I>i~u hanh, danh gia. kigm tra, ch<;>n phuong cap, g6m ca cac uy an kinh doanh, dllu tu ... vien HI>QT 6 1.2.2 Chuc nang cua thong tin KTQT Thong tin KTQT c6 nl't nhi~u cong d~;~ng va da d~ng, nhung thong tin nay phan anh bao g6m chat luqng cua d!ch VI;!, so luqng d~u VElO nhu gia lao d9ng, kha nang sinh lO'i, tinh hi~u qua va cong suat...cac chuc nang thong tin KTQT dting dang thljc hi~n. b. Tinh toan gia von san ph:lm la qua trinh do luqng va phan b6 cac chi phi cua cac ho~t d(>ng hoan thanh cho vi~c thiet ke va san xuat tung san phllm (va d!ch VI;! doi Vdi cac cong ty khong san xuat che bien). c. Tinh toan gia von khach hang la qua trinh phan b6 cac chi phi tiep thi, ban hang, phan phoi, va quan ly cho tung khach hang de c6 thg tinh toan duqc gia von cua vi~c ph~;~c v~;~ tung khach hang. d. Kiem soat quan ly la qua trinh cung cap thong tin v~ slj thljc hi~n cua cac nha quan ly va cac don v! ho~t d(>ng kinh doanh. e. Kiem soat chien lting hang ngay cua t6 chuc. 7 So do 1.1: Qua trinh ra quyet djnh cua nha quan tri Nh~n di~n ffil}C tieu hay van d~ I Nh~n di~n cac giai phap khac nhau: Cac co h(li rna c6 th€ gop ph&n trong vi~c dc;tt dt(<;lc ml}c tieu I Thu th~p va phan tich cac du li~u thich h<;lp cua tung giai phap L~P KEHO~CH I ChQn gi ph~n khac nhau trong doanh nghi~p, nhu cliu thiet bi, von v.v... Thong tin chien ltiefc do v~y c6 nhung d~c diem sau. • T~p hefp tu cac ngu6n ben trong va ben ngoai • C6 tinh t6ng hefp (y muc cao • Thich hefp cho dai h~n • Lien quan v6'i toan b(> t6 chuc (du c6 the di sau vao m(>t so chi tiet) • G6m ca thong tin dinh luefng va thong tin dinh tinh • Khong the dam bao m(>t stf ch&c ch&n hoan toan vi chi c6 the tt6'c tinh tttong lai. 9 - B6i v6'i quyet dinh c6 tinh chien thu~t cua nha quan tri dip trung gian, KTQT cung cap lo~i thong tin dg giup h9 ra quyet dinh ve sti d1;1ng cac ngu6n hjc cua t6 chuc, va giam sat cac ngu6n hjc d6 da va dang duqc stY d1;1ng nhu the nao. Nhung thong tin nay bao g6m cac thu6'c do nang suat (ket qua tinh cho mqt gio nguoi hay tinh cho mqt giG' may), cac bao cao phan tich bien dqng, dlf bao dong tien v.v... Thong tin chien thu~ t do v~y c6 nhung d*c digm sau. • Chu yeu lay tu ngu6n ben trong nhung cling tham khao mqt s6 tu ngu6n ben ngoai • Duqc t6ng hqp 6 muc thap • Thich hqp cho trung h~n va ngi:in h~n • Mo ta hay phan tich cac ho~t dqng hay cac bq ph~n • Thuong duqc so~n thao dinh ky va theo yeu cau cua nha quan tri. • . G6m ca thong tin dinh luqng va dinh tinh. - B6i v6'i cac quyet dinh tac nghi~p, KTQT cung cap lo~i thong tin ho~t dqng cho cap quan ly CO Sd dg giup h9 dieu hanh thljc thi nhi~m Vl;l duqc giao 6 phan xu6ng hay phong ban, v.v.... Thi dl;l, 'b phong tien luang, thong tin d cap nay se g6m muc luang ngay, s6 gio lam vi~c hang tuan cua tung cong nhan, muc luang/gio tra cho moi nguoi, cac chi tiet ve thoi gian rna tung nguO'i da bo ra cho tung cong vi~c trong tuan, v.v.... Thong tin cung cap cho cap quan ly co sd thuO'ng duqc thljc hi~n hang tuan, nhung v6'i nhftng ho~t dqng cap bach han nhu s6 luqng nguyen li~u dua vao san xuat c6 thg duqc cung cap hang ngay, hang gio, hay trong truong hqp san xuat tv dqng, hang giay. Thong tin tac nghi~p g6m cac d*c digm sau. • Hau nhu hoan toan lay tu cac ngu6n nqi bq • Buqc phan tich rat chi tiet can cu tren cac s6 li~u thu th~p ban dau • Lien quan v6'i ky hi~n hanh • Glin lien v6'i tung cong vi~c • Buqc so~n thao thuong xuyen. • ThuO'ng mang tinh dinh luqng 10 1.3 Doanh nghiep san xufit vai niJi dung nghien cuu KTQT van dung. 1.3.1 EJac die'm hoat dong cua doanh nghiep sdn xuat. 1.3.1.1 Ca cau to, chuc cua doanh nghiep sdn xuat. Doanh nghi$p san xuat c6 3 chuc nang chinh hay ba m~t ho~t d(?ng trong qua trinh kinh doanh d6 la: San xuat: Bao g6m qua trinh che t~o thanh ph~m d~ ban cho nguO'i tieu dung. Ban hang: Bao g6m cac ho~c d(?ng can thiet d~ tieu thl) san ph~m. Quan ly hanh chinh: Bao g6m cac qua trinh lien ket cac ho~t d(?ng san xuat v6'i ho~ t d(?ng ban hang va cac ho~ t d(?ng khac pha t sinh t~i doanh nghi$p. Tat ca cac ho~t d(?ng d~u dong g6p vao stf thanh c6ng cua doanh nghi$p (DN). NguO'i ta thuO'ng cho ding ho~t d(?ng san xuat va ban hang la ho~t d(?ng trtjc tiep c6 vai tro quan tr9ng trong cac ho~t d(?ng iJ DN, con ho~t d(?ng nhan stf, ky thu~t, tai chinh la ho~t d(?ng gian tiep c6 tinh chat hanh chinh. Cac ho~t d(?ng thuO'ng duqc chia nho thanh nhi$u b - Xem thêm -