Tài liệu Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm việt nam

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 246 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ---------------------------------------- PHẠM THỊ THUỶ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế : 5.02.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Minh Phương 2. PGS. TS. Đặng Thị Loan HÀ NỘI 2007 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những kết quả trong luận án chưa từng được công bố trong bất cứ một công trình nào khác. Tác giả luận án Phạm Thị Thuỷ MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ MỞ ĐẦU Chương 1 Trang i ii iii iv v 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 7 Bản chất của kế toán quản trị chi phí Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp Mô hình lý thuyết cơ bản của kế toán quản trị chi phí Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới 7 13 16 52 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 63 2.1 Những đặc trưng cơ bản của ngành dược phẩm Việt Nam 63 2.2 Thực tế hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam Đánh giá thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 75 1.1 1.2 1.3 1.4 Chương 2 2.3 105 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 112 3.1 Sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam Yêu cầu của việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam Điều kiện cơ bản để thực hiện mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 112 3.2 3.3 3.4 KẾT LUẬN DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 119 154 162 163 164 PHỤ LỤC 170 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng Việt Đầy đủ tiếng Anh ABC Kế toán chi phí theo hoạt động Activity – Based - Costing ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Association of Southeast Asian Nations AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN CP Chi phí CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CVP Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận Cost – Volumne – Profit DN Doanh nghiệp GMP Thực hành sản xuất tốt Good Manufacturing Practice IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế International Accounting Standard KTTC Kế toán tài chính KTQT Kế toán quản trị NVL Nguyên vật liệu PX Phân xưởng SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định tr Trang VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vietnamese Accounting Standard WHO Tổ chức y tế thế giới World Health Organization WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization ASEAN Free Trade Area DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng Bảng 1.1 Trang Phân loại chi phí theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương 31 pháp chi phí trực tiếp Bảng 1.2 Phân tích điểm hoà vốn 41 Bảng 1.3 Mẫu báo cáo bộ phận 47 Bảng 3.1 Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm theo 120 mối quan hệ với mức độ hoạt động Bảng 3.2 Phiếu tính giá thành lô sản xuất 134 Bảng 3.3 Phiếu dự toán chi phí lô sản xuất 135 Bảng 3.4 Báo cáo giá thành sản xuất 137 Bảng 3.5 Báo cáo kết quả kinh doanh theo sản phẩm 146 Bảng 3.6 Báo cáo kết quả kinh doanh theo bộ phận sản xuất 147 Bảng 3.7 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chi nhánh tiêu thụ 151 Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp 13 Sơ đồ 1.2 Phân loại chi phí 17 Sơ đồ 1.3 Phương pháp chi phí thông thường 28 Sơ đồ 1.4 Phương pháp xác định chi phí theo công việc 33 Sơ đồ 1.5 Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất 35 Sơ đồ 1.6 Phương pháp xác định chi phí theo chu kỳ sống của sản phẩm 38 Sơ đồ 1.7 Bộ máy kế toán quản trị chi p hí trong quản trị doanh nghiệp 51 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 69 Sơ đồ 2.2 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc viên 71 Sơ đồ 2.3 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm 71 Sơ đồ 2.4 Tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 73 Sơ đồ 2.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 74 Sơ đồ 2.6 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 79 1970 Sơ đồ 2.7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 85 1989 Sơ đồ 2.8 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141- 91 TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kê khai thường xuyên) Sơ đồ 2.9 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141- 92 TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kiểm kê định kỳ) Sơ đồ 3.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 137 Sơ đồ 3.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 139 Sơ đồ 3.3 Phân tích biến động biến phí sản xuất chung 141 Sơ đồ 3.4 Phân tích biến động định phí sản xuất chung 142 Sơ đồ 3.5 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp chi phí thông thường 154 áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Đồ thị Đồ thị 1.1 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 19 Đồ thị 1.2 Ước tính chi phí theo phương pháp biểu đồ phân tán 22 Đồ thị 3.1 Khối lượng sản xuất hợp lý/ 1 lô 128 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Doanh thu sản xuất dược phẩm trong nước 64 Biểu đồ 2.2 Tiền thuốc bình quân đầu người 66 Biểu đồ 2.3 Tình hình sản xuất thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu 67 Biểu đồ 2.4 Số liệu đăng ký thuốc 67 Biểu đồ 2.5 Số hoạt chất đã đăng ký 68 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược 99 phẩm qui mô vừa và nhỏ Biểu đồ 2.7 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược 99 phẩm qui mô lớn Biểu đồ 2.8 Nguồn phát sinh chi phí sản xuất chung trong các doanh 108 nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn
- Xem thêm -