Tài liệu Xây dựng kế hoạch marketing trực truyến của công ty cổ phần tổng hợp thông tin – truyền thông việt nam

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Thương Mại I Khoa: Thương Mại Điện Tử TÓM LƢỢC Ngày nay, Internet đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch truyền thông của các nhà marketing. Những nhà kinh doanh nhạy cảm đã nhận thấy Internet không chỉ là một mạng thông tin thông thƣờng. Nó là một thị trƣờng toàn cầu và với sự phát triển từng ngày của mạng Internet, các nhà tiếp thị khôn ngoan đang biến công nghệ mới này thành lợi thế của mình. Marketing trên mạng đang phát triển với tốc độ nhanh chóng trên thế giới,nó đem lại lợi ích cho cả ngƣời quảng cáo và bán quảng cáo. Số lƣợng các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động marketing trên mạng cũng đang tăng lên nhanh chóng. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Cùng với sự xuất hiện và phát triển của thƣơng mại điện tử (TMĐT), marketing online cũng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu khám phá sức mạnh của marketing online và nó đã chứng minh hiệu quả tuyệt vời của mình, đặc biệt là trong việc giúp các doanh nghiệp Việt Nam có đƣợc sự hiện diện của mình trên thị trƣờng thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng Marketing trực tuyến vào hoạt động kinh doanh khiến hiệu quả hoạt động marketing tổng thể chƣa đƣợc cao. Một phần là do cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, hay trình độ của nhân viên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc. Phần khác là các doanh nghiệp chƣa nhận thức đƣợc các lợi ích của marketing trên mạng và cách thức để biến phƣơng tiên truyền thông này phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của mình. Đây cũng là tình trạng mà Công ty cổ phần tổng hợp Thông tin – Truyền thông Việt Nam đang gặp phải khi triển khai các hoạt động marketing trực tuyến của mình và cũng chính là lý do này em chọn đề tài “Xây dựng kế hoạch marketing trực truyến của Công ty cổ phần tổng hợp Thông tin – Truyền thông Việt Nam”. Qua đề tài khóa luận tốt nghiệp này, ngoài việc nâng cao nhận thức, bổ sung, củng cố thêm kiến thức cho bản thân, tác giả hy vọng những nghiên cứu GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại II Khoa: Thương Mại Điện Tử của mình còn có thể đóng góp giúp cho Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN nói riêng và các doanh nghiệp có ứng dụng TMĐT nói chung có thể áp dụng và khai thác tốt các lợi thế của marketing trực tuyến để ngày càng phát triển lớn mạnh cũng nhƣ tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng trong nƣớc và toàn cầu. GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại Khoa: Thương Mại Điện Tử III LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp đƣợc hoàn thành qua quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp sau 4 năm học tập và nghiên cứu trên giảng đƣờng và thực tế tại doanh nghiệp. Đây không chỉ là thành quả công sức của một mình tác giả mà còn có sự giúp đỡ của các thầy cô, các anh chị trong công ty thực tập và bạn bè. Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô trong trƣờng Đại học Thƣơng mại, khoa Thƣơng mại điện tử trƣờng Đại học Thƣơng mại đã tận tình giảng dạy, trang bị cho tác giả những kiến thức quý báu đồng thời tạo điều kiện cho tác giả đƣợc thực tập và hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Th.S Nguyễn Bình Minh – Giáo viên hƣớng dẫn đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo tác giả trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn BGĐ cùng toàn thể anh, chị tại Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông Việt Nam đã hƣớng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ cũng nhƣ hết sức tạo điều kiện cho tác giả để có thể hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Với thời gian nghiên cứu hạn hẹp, trình độ và khả năng của bản thân còn hạn chế do đó khoá luận chắc chắn sẽ gặp phải nhiều sai sót. Kính mong các thầy cô giáo, các anh chị trong Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN góp ý, chỉ bảo để khoá luận có giá trị hơn về mặt lý luận và thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên Nguyễn Tiến Đạt GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại IV Khoa: Thương Mại Điện Tử MỤC LỤC TÓM LƢỢC.......................................................................................................... I LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................... VII DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................ VIII DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ................................................................ IX PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................................. 1 2. XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ .......................................................... 2 3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................. 2 4. PHẠM VI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU ........................................... 3 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu.................................................................................. 3 4.2. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................... 3 4.2.1. Thời gian .................................................................................................... 3 4.2.2. Không gian ................................................................................................. 3 4.3. Ý nghĩa của nghiên cứu .............................................................................. 3 5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN ............................................................................... 3 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN ................................................................................................................. 4 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ............................................................... 4 1.1.1. Khái niệm marketing trực tuyến ............................................................. 4 1.1.2. Khái niệm kế hoạch marketing trực truyến ........................................... 4 1.1.3. Khái niệm xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến ............................ 5 1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN ................. 5 1.2.1. Đặc điểm của marketing trực truyến ...................................................... 5 1.2.2. Lợi ích của marketing trực truyến đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ........................................................................................................ 6 1.2.3. Các công cụ marketing trực tuyến .......................................................... 7 1.2.4. Quy trình xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến ........................... 11 GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại V Khoa: Thương Mại Điện Tử 1.3. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................... 12 1.3.1. Tình hình nghiên cứu marketing trực tuyến trên thế giới .................. 12 1.3.2. Tình hình nghiên cứu marketing trực tuyến tại Việt Nam ................. 13 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CTY CP TH THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VN .......................................................... 15 2.1. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ .................................. 15 2.1.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp ................................................... 15 2.1.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp ................................................. 15 2.1.3. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu ..................................................................... 16 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CTY CP TH THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VN ................................... 16 2.2.1. Giới thiệu chung về Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN . 16 2.2.2. Thực trạng hoạt động maketing trực tuyến của Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN .......................................................................... 20 2.2.3. Thực trạng kế hoạch marketing trực tuyến của Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN .......................................................................... 21 2.3. ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƢỜNG ĐẾN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CTY ................ 22 2.3.1. Ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng bên ngoài ................................ 22 2.3.2. Ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng bên trong ................................ 27 2.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LỸ DỮ LIỆU ..................................... 28 2.4.1. Kết quả phân tích phiếu điều tra:.......................................................... 28 2.4.2. Kết quả kinh doanh của Công ty ........................................................... 31 CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CTY CP TH THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VN ..................................................................................... 32 3.1. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU ................... 32 GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại VI Khoa: Thương Mại Điện Tử 3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc của Cty CP TH Thông tin – Truyền thông VN…….. ............................................................................................................. 32 3.1.2. Những tồn tại trong quá trình ứng dụng marketing trực tuyến của Cty CP TH Thông tin – Truyền thông VN ..................................................... 32 3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong việc xây dựng kế hoạch và phát triết hoạt động marketing trực tuyến Cty CP TH Thông tin – Truyền thông VN ............................................................................................................ 33 3.1.4. Những hạn chế của nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo ……. ............................................................................................................ 34 3.2. CÁC DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CTY CP TH THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VN .......................................................................... 34 3.2.1. Dự báo khả năng ứng dụng marketing trực tuyến vào hoạt động kinh doanh…… .......................................................................................................... 34 3.2.2. Xu hƣớng phát triển marketing trực tuyến tại Việt Nam ................... 36 3.2.3. Định hƣớng phát triển của công ty ........................................................ 37 3.3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRỰC TUYẾN CHO CTY CP TH THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VN ............................................. 38 3.3.1. Xây dựng chiến lƣợc marketing trực tuyến trong dài hạn ............... 38 3.3.2. Kế hoạch marketing trực tuyến ............................................................ 39 3.4. CÁC ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG CỤ MARKETING TRỰC TUYẾN .......................................... 44 3.4.1. Các đề xuất đối với công ty .................................................................... 44 3.4.2. Kiến nghị vĩ mô........................................................................................ 45 PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại Khoa: Thương Mại Điện Tử VII DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung TMĐT Thƣơng mại điện tử CNTT Công nghệ thông tin SEO Search engine optimization SMS Short Message Service DN Doanh nghiệp PR Public Relations – Quan hệ công chúng WTO World Trade Organization – Tổ chức Thƣơng mại thế giới GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại VIII Khoa: Thương Mại Điện Tử DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Tên bảng Trang Cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty (VND) Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây (VND) Kế hoạch thực hiện marketing trực tuyến của Cty CPTH Thông tin – Truyền thông VN. Ngân sách cho marketing trực tuyến (VND) GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh 19 31 42 43 SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại IX Khoa: Thương Mại Điện Tử DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Tên biểu đồ, hình vẽ STT Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến 11 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty 18 Biểu đồ 2.1 Đánh giá giệu quả hoạt động marketing trực tuyến 29 Biều đồ 2.2 Sự cần thiết của xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến 30 GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 1 Khoa: Thương Mại Điện Tử PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sự phát triển của TMĐT hiện nay đã làm thay đổi hầu hết phƣơng thức kinh doanh, giao dịch truyền thống và đem lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, khi hàng triệu các website giành giật một số lƣợng khách hàng hữu hạn thì ngày càng khó có cơ hội để website, sản phẩm của các doanh nghiệp đƣợc khách hàng để mắt đến. Nếu không có kế hoạch marketing hiệu quả thì khả năng thu hút khách hàng của các doanh nghiệp là rất mong manh và một trong những biện pháp hữu hiệu nhất trong thời đại công nghệ số chính là marketing trực tuyến (online marketing). Marketing trực tuyến trên thế giới đã đi đƣợc một chặng đƣờng phát triển và đạt đƣợc những thành quả đáng kể. Doanh thu quảng cáo trực tuyến toàn cầu năm 2012 đạt trên 529,5 tỷ đô la, trong đó 5 công ty quảng cáo lớn nhất là Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, AOL. Marketing trực tuyến trên thế giới đã đi đƣợc một chặng đƣờng phát triển và đạt đƣợc những thành quả tƣơng đối đáng kể. Ở Việt Nam, một đất nƣớc có tỉ lệ số ngƣời dùng internet rất cao (trên 31 triệu ngƣời, theo khảo sát mới nhất của WeAreSocial về tình hình phát triển Internet ở Việt Nam (10/2012), chiếm 35.6% dân số) thì tiềm năng của marketing trực tuyến là vô cùng to lớn. Nếu biết cách khai thác và sử dụng tốt đƣợc tiềm năng marketing trực tuyến này thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo đƣợc những lợi thế phát triển đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN là một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo (ngoại tuyến và trực tuyến). Trong xu thế ứng dụng và phát triển marketing trực tuyến hiện nay, công ty đã có những đầu tƣ, ứng dụng nhất định vào hoạt động marketing trực tuyến. Tuy nhiên việc ứng dụng hoạt động marketing trực tuyến còn mang tính tự phát, GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 2 Khoa: Thương Mại Điện Tử không theo một kế hoạch nhất định. Việc ứng dụng online marketing còn gặp nhiều vƣớng mắc và hạn chế do: giới hạn về nhân lực, không có bộ phận riêng biệt phụ trách về marketing trực tuyến, chỉ do một vài cá nhân có kiến thức và kinh nghiệm thực hiện; hạn chế về cơ sở hạ tầng CNTT phần cứng và phần mềm, công ty thậm chí còn chƣa có một website độc lập và chuyên nghiệp, phần mềm phục vụ hoạt động marketing trực tuyến còn ít và kém hiệu quả. Qua những yếu kém và hạn chế kể trên cùng với sự lớn mạnh và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ phía những doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo khác đặt ra yêu cầu bắt buộc Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN cần có những đầu tƣ xứng đáng cho hoạt động marketing trực tuyến của mình. Do đó tác giả đã lựa chọn đề tài: “Xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến của Công ty cổ phần tổng hợp Thông tin – Truyền thông Việt Nam”. 2. XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ Xuất phát từ việc nhận thức thực trạng vấn đề cần giải quyết của Cty CP TH Thông tin – Truyền thông VN, tác giả xin đƣa ra đề tài nghiên cứu: “Xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến của Công ty cổ phần tổng hợp Thông tin – Truyền thông Việt Nam”. 3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến hiệu quả và phù hợp với thực trạng Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN, đề tài thực hiện nhằm những mục tiêu sau: Thứ nhất: Tìm hiểu và tổng hợp các khái niệm cơ bản liên quan đến thƣơng mại điện tử, marketing và marketing trực tuyến. Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động marketing trực tuyến. Qua đó chỉ ra nhƣng thành công và hạn chế trong hoạt động marketing trực tuyến của doanh nghiệp. Thứ ba: Từ những nghiên cứu và phân tích, xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 3 Khoa: Thương Mại Điện Tử 4. PHẠM VI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 4.1.Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hoạt động marketing, các mô hình và các công cụ marketing trực tuyến đang đƣợc sử dụng và triển khai tại Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN. 4.2. Phạm vi nghiên cứu. 4.2.1. Thời gian Khóa luận chủ yếu sử dụng những lý luận, những nghiên cứu và số liệu báo cáo thực tế của Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN trong thời gian 2 năm gần đây từ năm 2011 đến năm 2012. 4.2.2. Không gian Không gian nghiên cứu tại Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN, những nghiên cứu chi tiết tại Phòng truyền thông. 4.3.Ý nghĩa của nghiên cứu Nghiên cứu chỉ ra những yếu kém, hạn chế trong hoạt động marketing trực tuyến của doanh nghiệp. Qua đó đƣa ra những giải pháp, xây dựng kế hoạch marketing hoàn thiện và hiệu quả, góp phần tăng sức cạnh tranh cũng nhƣ tăng hiệu quả kinh doanh tổng thể của Công ty CP TH Thông tin – Truyền thông VN. 5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN Ngoài phần mở đầu tổng quan về đề tài nghiên cứu, kết cấu khóa luận bao gồm 3 chƣơng: CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CTY CP TH THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VN CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CTY CP TH THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VN GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 4 Khoa: Thương Mại Điện Tử CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1. Khái niệm marketing trực tuyến Khái niệm marketing truyền thống theo quan điểm của Philip Kotler: Marketing là một dạng hoạt động của con ngƣời nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. Marketing trực tuyến là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tƣởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân thông qua mạng internet, là kết quả của marketing truyền thống dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Theo Judy Strauss: Marketing trực tuyến là sự ứng dụng CNTT cho: Chuyển đổi chiến lƣợc marketing nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho khác hàng, hoạch định đến thực thi hiệu quả hoạt động marketing mix, tạo lập những sự trao đổi nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, là kết quả của marketing truyền thống dựa trên ứng dụng CNTT. Marketing trực tuyến tăng tính hiệu quả trong các chức năng của marketing truyền thống, làm thay đổi về chất cấu trúc chiến lƣợc marketing đã xuất hiện những mô hình kinh doanh mới sẽ gia tăng giá trị cho khác hàng, lợi nhuận cho doanh nghiệp.  Khái niêm chung: Marketing trực tuyến là việc ứng dụng internet vào các hoạt động marketing thƣơng mại qua việc tăng cƣờng hành vi mua của khách hàng và thỏa mãn những nhu cầu đó. 1.1.2. Khái niệm kế hoạch marketing trực truyến Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc đƣợc xắp xếp theo trình tự nhất định để đạt đƣợc mục tiêu đã đề ra. Từ đó có thể nói kế hoạch marketing trực tuyến là tập hợp những hoạt động, công việc liên quan đến marketing trực truyến đƣợc sắp xếp theo trình tự nhất định để đạt đƣợc mục tiêu nhất định. GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 5 Khoa: Thương Mại Điện Tử 1.1.3. Khái niệm xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến Xây dựng kế hoạch marketing trực truyến là hoạt động bao gồm việc xác định rõ các mục tiêu marketing trực tuyến cần đạt đƣợc, xây dựng một chiến lƣợc tổng thể (có liên quan đến marketing trực tuyến) để đạt đƣợc các mục tiêu đó. 1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN 1.2.1. Đặc điểm của marketing trực truyến - Không giới hạn về thời gian: Marketing trực tuyến có thể hoạt động mọi nơi mọi lúc không phụ thuộc thời gian, chỗ nào có hệ thông internet đều có thể thực hiện hoạt đông marketing trực tuyến. Marketing trực tuyến có khả năng hoạt động liên tục tại mọi thời điểm, khai thác triệt để thời gian 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần, 365 ngày trong một năm, hoàn toàn không có khái niệm thời gian chết. Doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi; tiến hành nghiên cứu thị trƣờng bất cứ khi nào; gửi email quảng cáo, … - Không giới hạn về không gian: Trong môi trƣờng Internet, mọi khó khăn về khoảng cách địa lý đã đƣợc xóa bỏ hoàn toàn. Điều này cho phép doanh nghiệp khai thác triệt để thị trƣờng toàn cầu. Nhờ hoạt động tiếp thị trực tuyến mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể quảng bá thƣơng hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình đến với tập khách hàng mục tiêu trên toàn thế giới với chi phí thấp và thời gian nhanh nhất. Khi khoảng cách đƣợc xóa bỏ đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ tham gia vào môi trƣờng kinh doanh toàn cầu. Khi đó, môi trƣờng cạnh trạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Chính điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc kinh doanh, marketing rõ ràng và linh hoạt. - Tốc độ giao dịch nhanh: Nếu nhƣ trƣớc đây, khi marketing trực tuyến chƣa ra đời, để gửi bức thƣ, thiệp mời đối tác trong nam, hoặc nƣớc ngoài thì cũng phải đợi hai, ba có khi tới hàng tuần mới tới đƣợc đối tác, từ khi maketing tinh trực tuyến ra đời chúng ta chỉ cần nhấn nút “ Enter” ngay lập tức thƣ mời đƣợc chuyển tới tay đối tác. GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 6 Khoa: Thương Mại Điện Tử - Khả năng tương tác cao: Marketing trực tuyến có thể marketing tới từng khách hàng, có thể nhận đƣợc phải hồi của khác hàng về sản phẩm của của chúng ta ngay lập tức, từ đó có chiến lƣợc thích hợp để thúc đẩy kinh doanh. - Sản phẩm dịch vụ đa dạng: Với marketing trực tuyến, chúng ta có thể kinh doanh đƣợc nhiều sản phẩm mà marketing truyền thống không thể làm đƣợc nhƣ các sản phẩm số hóa, ý tƣởng, … 1.2.2. Lợi ích của marketing trực truyến đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  Đối với doanh nghiệp: - Doanh nghiệp sử dụng online makerting có thể tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí bán hàng nhƣ chi phí thuê mặt bằng, giảm số lƣợng nhân viên bán hàng, ... Online marketing còn giúp doanh nghiệp tiếp cận với thị trƣờng rộng lớn cũng nhƣ phát triển ra toàn cầu. Ngoài ra, online marketing có lợi thế rất lớn về chi phí thấp cho các hoạt động in ấn, báo đài, truyền hình… - Các hoạt động online marketing khi triển khai có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá. Ví dụ với Website, dịch vụ “google analytics” cho phép theo dõi số lƣợng ngƣời truy cập, nội dung quan tâm từ đó có thể đánh giá thông điệp truyền đi có đúng với ƣớc muốn của khách hàng không. - Thông tin nhanh chóng và thông suốt: Thông tin tới khách hàng chỉ sau một cú click, ngƣời làm marketing không phải tốn thời gian chờ đợi thông tin tới khách hàng. - Thiết lập và củng cố mối quan hệ đối tác: Marketing trực tuyến giúp quan hệ với đối tác trở nên dễ dàng hơn, dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng có thể liên lạc đàm phán đƣợc với đối tác - Cơ hội Kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, không thể đủ kinh phí để thuê quảng cáo trên chƣơng trình ti vi vào các giờ vàng, không thể tổ GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 7 Khoa: Thương Mại Điện Tử chức sự kiện hoành tráng để giới thiệu sản phẩm. Nhƣng với marketing trực tuyến bạn vẫn có thể quảng cáo trên internet mà không tốn một đồng nào. Theo nghiên cứu, việc quảng cáo trên mạng còn đem lại lợi ích thiết thực hơn quảng cáo đắt tiền trên ti vi, vì marketing trực tuyến có thể tới từng khách hàng mục tiêu, còn quảng cáo trên vô tuyến không thể làm đƣợc. - Thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng: Giờ đây doanh nghiệp có thể thu thập thông tin của khách hàng, biết đƣợc khác ghé thăm website,ở lại website bao lâu, tần suất vào website thế nào nhờ google analytics, …  Với ngƣời tiêu dùng: - Tiết kiệm thời gian và chi phí: Khách hàng có thể ngồi ở nhà vẫn có thể biết đƣợc thông tin sản phẩm, chƣơng trình khuyến mại, không cần mất công tới công ty để tìm hiểu sản phẩm. - Tìm kiếm nhiều sản phẩm: Với thông tin vô vàn trên mạng internet, chúng ta có thể lựa chọn đƣợc nhiều sản phẩm, dịch vụ theo ý muốn. - Thuận tiền mua sắm: Khách hàng mua hàng trực tuyến sẽ giảm đƣợc chi phí đi lại, chi phí thời gian, … 1.2.3. Các công cụ marketing trực tuyến  Quảng cáo trực tuyến: Quảng cáo là hoạt động truyền thông thông tin qua các phƣơng tiện truyền thông đại chúng khác nhau, thƣờng mạng tính thuyết phục về sản phẩm hoặc về quan điểm và là hoạt động phải trả tiền. Bản chất của quảng cáo trực tuyến (QCTT) cũng tƣơng tự nhu quảng cáo truyền thống nhƣng nó đƣợc thực hiện trên nền tảng Internet nhƣ qua website, email… Quảng cáo trực tuyến gồm 3 mô hình chính là: Quảng cáo qua thƣ điện tử, quảng cáo không dây và banner quảng cáo: - Quảng cáo qua thƣ điện tử: Quảng cáo qua thƣ điện tử có đặc điểm là chi phí thấp, thƣờng là text-link đƣợc gắn lồng vào nội dung thƣ của ngƣời nhận. Nhà quảng cáo phải mua không gian thƣ điện tử đƣợc tài trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ nhƣ yahoo, gmail, Hotmail, … GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 8 Khoa: Thương Mại Điện Tử - Quảng cáo không dây: Quảng cáo không dây là hình thức quảng cáo qua các phƣơng tiện di động, thông qua banner, hoặc các nội dung trên website mà ngƣời sử dụng truy cập. Mô hình đƣợc sử dụng trong quảng cáo không dây thƣờng là quảng cáo kéo (pull model) ngƣời sử dụng lấy nội dung từ các trang web có kèm quảng cáo. - Banner quảng cáo: Banner quảng cáo là hình thức quảng cáo mà doanh nghiệp đƣa ra các thông điệp quảng cáo qua website của một bên thứ ba dƣới dạng văn bản, đồ họa, âm thanh, siêu liên kết, … Gồm các mô hình sau: + Mô hình quảng cáo tƣơng tác + Mô hình quảng cáo tài trợ + Mô hình quảng cáo lựa chọn vị trí + Mô hình quảng cáo tận dụng khe hở thời gian + Mô hình quảng cáo shoskele  Marketing quan hệ công chúng (MPR): Marketing quan hệ công chúng bao gồm một loạt các hoạt động đƣợc thực hiện nhằm tạo đƣợc cái nhìn tích cực và thiện chí về hình ảnh sản phẩm, dịch vụ và Công ty với các đối tƣợng có liên quan đến doanh nghiệp. Nói chung các hoạt động của MPR bao gồm việc quảng bá nhãn hiệu và tổ chức các chƣơng trình sự kiện nhằm tạo đƣợc sự ủng hộ tích cực từ phía khách hàng mục tiêu. Marketing quan hệ công chúng dựa trên nền tảng Internet gồm: - Xây dựng nội dung trên website của doanh nghiệp - Xây dựng cộng đồng trực tuyến - Các sự kiện trực tuyến + Xây dựng nội dung trên website của doanh nghiệp: Website đƣợc coi là công cụ của MPR vì nó nhƣ là một cuốn sách điện tử cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, cũng nhƣ sản phẩm – dịch vụ hiện thời của doanh nghiệp. Trên website của mình, doanh nghiệp đƣa thông tin về sản phẩm – dịch vụ giúp: Chi phí sản phẩm, dịch vụ thấp hơn, thông tin dễ dàng cập nhật thƣờng xuyên hơn theo cơ sở dữ liệu của Công ty, giúp cho ngƣời sử GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 9 Khoa: Thương Mại Điện Tử dụng có thể tìm đƣợc sản phẩm dịch vụ theo ý muốn một cách nhanh chóng. Để website có thể lôi kéo đƣợc nhiều ngƣời truy cập và sử dụng thì phải đảm bảo 2 vấn đề sau: Đầu tiên là “ Ngƣời sử dụng mong muốn gì trên website” và vấn đề “tối ƣu hóa các công cụ tìm kiếm”. + Xây dựng cộng đồng trực tuyến: Cộng đồng trực tuyến đƣợc xây dựng qua chatroom, các nhóm thảo luận, các diển đàn, blog, … Nền tảng của cộng đồng trực tuyến là việc tạo ra các bản tin và hình thức gửi thƣ điện tử. Với hình thức bản tin điện tử thì ngƣời sử dụng đƣa tin dƣới dạng thƣ điện tử lên những chủ đề đã chọn sẵn và các thành viên khác có thể đọc đƣợc. Còn với hình thức gửi thƣ điện tử: nhóm thảo luận qua thƣ điện tử với các thành viên của nhóm. Mỗi tin đƣợc gửi sẽ đƣợc chuyển đến email của các thành viên khác. + Các sự kiện trực tuyến: Các sự kiện trực tuyến đƣợc thiết kế để thu hút và tập hợp ngƣời sử dụng có cùng sở thích và gia tăng số lƣợng ngƣời truy cập website. Doanh nghiệp có thể tổ chức các chƣơng trình, sự kiện trực tuyến thông qua các buổi thảo luận, hội nghị, hội thảo trực tuyến nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại, từ đó nêu rõ nhu cầu của họ.  Marketing trực tiếp: Marketing trực tiếp gồm tất cả các hoạt động truyền thông trực tiếp tới ngƣời nhận là khách hàng của doanh nghiệp, đƣợc sử dụng để giúp doanh nghiệp nhận đƣợc những phản ứng đáp lại dƣới hình thức đơn đặt hàng, lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin, hay một cuộc đến thăm gian hàng của doanh nghiệp nhằm mục đích mua sản phẩm- dịch vụ đặc thù của doanh nghiệp. Marketing trực tiếp đƣợc thực hiện dự trên cơ sơ nền tảng của Internet bao gồn các hoạt động : Email, marketing lan truyền, SMS, Bluetooth, … - Email marketing: Ƣu điểm của hình thức này là sự tiết kiệm chi phí do không mất bƣu phí và phí in ân, khả năng hồi đáp nhanh, có thể gửi thƣ tự đông đã đƣợc cá nhân GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 10 Khoa: Thương Mại Điện Tử hóa theo từng đối tự sử dụng, rút ngắn thời gian từ khi gửi thƣ tới nhận thƣ. Tuy nhiên nó cũng mạng lại cho mình những hạn chế nhƣ việc doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm danh sách email phù hợp, và những thƣ spam thƣờng gây khó chịu cho khách hàng. Email marketing thƣờng đƣợc chia làm 2 hình thức Opt-in, Opt- out và spam: + Email opt – in là những thƣ điện tử mà ngƣời sử dụng đồng ý nhận từ những website mà họ yêu thích + Email opt – out là những thƣ điện tử mà ngƣời sử dụng không đồng ý tiếp tục nhận từ website của doanh nghiệp. + Spam là hình thức gửi thƣ mà không nhận đƣợc sự đồng ý của ngƣời nhận, nó làm cho ngƣời nhận cảm thấy khó chịu - Marketing lan truyền: Là hình thức doanh nghiệp sẽ chuyển tiếp email cho bạn bè, đồng nghiệp, … để mọi ngƣời biết đến thƣơng hiệu của doanh nghiệp. Lúc đầu chỉ gửi cho một vài ngƣời về dịch vụ; sau đó ngƣời nhận là forward cho bạn bè của họ. Để áp dụng hình thức này yêu cầu nội dung của email phải thực sự đầy đủ, chính xác, hấp dẫn, … - Sử dụng tin nhắn SMS: Tin nhắn dạng văn bản có 60 ký tự đƣợc gửi từ 1 ngƣời sử dụng này tới ngƣời sử dụng Internet này, thƣờng là qua điện thoại di động. Hình thức này thƣờng đƣợc các hãng cung cấp dịch vụ và các hãng điện thoại đi động nhắn tin cho khác hàng nhƣ viettel, mobifone, …  Xúc tiến bán hàng điện tử: Xúc tiến bán hàng là hình thức khuyến khích ngắn hạn dƣới hình thức tặng quà hoặc tặng tiền, mà giúp đẩy mạnh quá trình đƣa sản phẩm từ nhà sản xuất tới tay ngƣời tiêu dùng. Các hoạt động của xúc tiến bán hàng gồm : hạ giá, khuyến khích dùng thử sản phẩm mẫu, phát coupon các chƣơng trình khuyến mại… Xúc tiến bán hàng trên Internet chủ yếu thực hiện 2 hoạt động: Phát coupon, khuyến khích dùng thử sản phẩm và tổ chức chƣơng trình khuyến mại. GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt Trường Đại học Thương Mại 11 Khoa: Thương Mại Điện Tử Khác biệt cơ bản của xúc tiến bán hàng truyền thống và xúc tiến bán hàng trực tuyến là: Xúc tiến bán hàng truyền thống chủ yếu hƣớng trực tiếp tới doanh nghiệp trong hệ thống phân phối còn xúc tiến trực tuyến hƣớng trực tiếp tới ngƣời tiêu dùng. - Phát coupon Là hình thức đƣa ra các phiếu thƣởng cho khách hàng mua hàng. Theo thống kê thì có khoảng 55% ngƣời thích nhận coupon qua mail, 30% thích nhận thông tin qua quảng cáo, tạp trí, 18% thích nhận thông tin qua gửi thƣ bình thƣờng. - Khuyến khích dùng thử sản phẩm: Đƣa ra sản phẩm cho khách dùng thử. Hoạt động xúc tiến này phổ biết với các công ty phần mềm, kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật số. - Khuyến mại: Là việc đƣa ra các chƣơng trình, trò chơi thi đua có thƣởng nhằm khuyến khích và thuyết phục ngƣời sử dụng chuyển từ page này sang page khác trong website, điều này làm tăng sự dính kết giữa ngƣời sử dụng với website, các chƣơng trình phải thƣờng xuyên đƣợc thay đổi, cập nhật để thu hút khách hàng quay về với website. 1.2.4. Quy trình xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến Sơ đồ 1.1. Quy trình xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến (Nguồn: Tác giả) Phân tích tình thế Mục tiêu online marketing Chiến lƣợc online marketing Chƣơng trình thực hiện chiến lƣợc Ngân sách online marketing Các hoạt động thực thi kế hoạch - Phân tích tình thế: Phân tích tình hình, thực trạng triển khai hoạt động marketing trực tuyến, chỉ ra điểm mạnh đã làm đƣợc và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Phân tích môi trƣờng bên ngoài, môi trƣờng bên trong của doanh nghiệp. - Mục tiêu Online marketing: Xác định mục tiêu marketing trực tuyến của doanh nghiệp, hiệu quả cần đạt đƣợc của kế hoạch GVHD: Th.S Nguyễn Bình Minh SVTH: Nguyễn Tiến Đạt
- Xem thêm -