Tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiền lương tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1 GVHD : Th¸i Thanh Phó Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi : x©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý l¬ng t¹i C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Lý Líp : Tin häc K2 Gi¸o viªn híng dÉn : Th¸i Thanh Phó N¬i thùc tËp: C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt Hoµn KiÕm Hµ Néi Hµ Néi-Th¸ng 4/2005 Lêi nãi ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt, em nhËn thÊy r»ng C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt lµ c¬ quan ®Çu n·o trong khèi C«ng ®oµn ViÖt Nam, v× vËy viÖc quan t©m ®Õn nh÷ng quyÒn lîi cña c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng lµ mét kh©u rÊt quan träng, bëi con ngêi lµ nguån gèc, lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng. Mäi ngßi ®Òu sèng vµ lµm viÖc ®Ó t¹o cho m×nh mét cuéc sèng ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n. Nh÷ng nç lùc vµ nh÷ng ®ãng gãp trong c«ng viÖc cña mçi c¸ nh©n trong mçi tæ chøc ®îc bï ®¾p l¹i phÇn nµo qua tiÒn l¬ng mµ hä ®îc hëng. TiÒn l¬ng cho SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2 GVHD : Th¸i Thanh Phó mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn tháa ®¸ng sÏ gióp cho ngêi lao ®éng hng phÊn h¬n trong c«ng viÖc, hä c¶m thÊy cÇn ph¶i ®ãng gãp c«ng søc ngµy cµng nhiÒu h¬n cho tæ chøc vµ tæ chøc sÏ thu l¹i ®îc mét ®éi ngò c¸n bé tµi n¨ng, h¨ng say trong c«ng viÖc. C¬ quan ®· ¸p dông mét ch¬ng tr×nh phÇn mÒm Microsoft Excel ®Ó tÝnh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¬ng ®èi thuËn lîi vµ dÔ sö dông ®èi víi kÕ to¸n viªn. Tuy nhiªn, víi mét sè lîng lín c¸n bé c«ng nh©n viªn nh Tæng Liªn ®oµn th× viÖc x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tiÒn l¬ng sÏ gióp cho c«ng viÖc cña phßng tæ chøc, cña c¸c kÕ to¸n viªn sÏ nhµn h¬n rÊt nhiÒu vµ sÏ gióp tham mu cho ban l·nh ®¹o trong qu¸ tr×nh ra c¸c quyÕt ®Þnh cã liªn quan th«ng qua nh÷ng nh÷ng b¶n b¸o c¸o do hÖ thèng míi ®em l¹i. §îc sù cho phÐp cña c¬ quan C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt cïng víi kiÕn thøc chuyªn ngµnh tin häc kinh tÕ em chän ®Ò tµi nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ quan Tæng Liªn ®oµn : “ X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tiÒn l ¬ng t¹i C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt” . 2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu * §èi tîng nghiªn cøu : Qu¸ tr×nh qu¶n lý tiÒn l¬ng * Ph¹m vi nghiªn cøu : - CËp nhËt, lu tr÷ c¸c th«ng tin vÒ hå s¬ l¬ng cña nh©n viªn - TÝnh vµ in c¸c b¶ng tri tr¶ tiÒn l¬ng - TÝnh vµ in c¸c b¶ng chi tr¶ B¶o hiÓm x· héi - I n c¸c b¸o c¸o tiÒn l¬ng cho l·nh ®¹o c¬ quan *§èi tîng ¸p dông : - Phßng Tµi vô-V¨n phßng Tæng Liªn ®ßan Lao ®éng ViÖt Nam - Phßng Tµi vô- C¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp *C«ng cô tiÕn hµnh : HÖ qu¶n trÞ C¬ së d÷ liÖu Visual Foxpro 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ó nghiªn cøu mét hÖ thèng cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p : Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng, ph¬ng ph¸p tin häc hãa, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thiÕt kÕ tõ ®Ønh xuèng vµ ph¬ng ph¸p thö nghiÖm. Trong ®ã em lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thiÕt kÕ tõ ®Ønh xuèng. SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3 GVHD : Th¸i Thanh Phó 4. Môc ®Ých nghiªn cøu - T×m hiÓu hÖ thèng hiÖn t¹i - X©y dùng mét hÖ thèng míi hoµn chØnh vµ thuËn lîi h¬n - Gióp n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý nh©n viªn - Gióp gi¶m bít khèi lîng c«ng viªn cña c¸c c¸n bé cã liªn quan 5. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bao gåm: Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I : Tæng quan vÒ c¬ quan C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt Ch¬ng II : C¸c vÊn ®Ò ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n Ch¬ng III: X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt. KÕt luËn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 4 GVHD : Th¸i Thanh Phó Ch¬ng I Tæng quan vÒ c¬ quan C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¬ quan Tæng Liªn ®oµn Tæ chøc C«ng ®oµn s¬ khai ë ViÖt Nam ®îc h×nh thµnh n¨m 1919-1925 t¹i Ba Son - Sµi Gßn do §ång chÝ T«n §øc Th¾ng s¸ng lËp. C«ng ®oµn ViÖt Nam sinh ra, tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ngêi lao ®éng, C«ng ®oµn tËp hîp nh÷ng ngêi c«ng nh©n - lao ®éng trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn. Tæ chøc C«ng ®oµn mang tÝnh chÊt quÇn chóng vµ tÝnh giai cÊp. C«ng ®oµn ViÖt Nam kÕt n¹p ®«ng ®¶o c«ng nh©n - lao ®éng ë mäi tÇng líp, mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn tinh thÇn t¬ng th©n t¬ng ¸i ®ång nghiÖp ®oµn kÕt gióp ®ì nhau, cïng phÊn ®Êu v× lîi Ých cña m×nh, cña ®¬n vÞ m×nh, cïng phÊn ®Êu v× lîi Ých x· héi gãp phÇn lµm cho d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. C«ng ®oµn ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña Liªn hiÖp C«ng ®oµn thÕ giíi tõ n¨m 1949 ®Õn nay. Vµ cã quan hÖ c¶ víi c¸c C«ng ®oµn thuéc c¸c xu híng, Héi tÞch quèc tÕ kh¸c nhau. Cã quan hÖ víi Liªn hiÖp quèc tÕ c¸c C«ng ®oµn Tù do (ICFTU) vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng quèc tÕ (CMT). Cho ®Õn nay, C«ng ®oµn ViÖt Nam ®· cã quan hÖ h¬n 100 Tæ chøc C«ng ®oµn quèc gia, víi 20 tæ chøc quèc tÕ vµ C«ng ®oµn ngµnh nghÒ quèc tÕ, víi 12 tæ chøc phi chÝnh phñ thuéc c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi, C«ng ®oµn Viªt Nam tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cña Tæ chøc Lao ®éng Quèc tÕ (ILO). C«ng ®oµn ViÖt Nam chñ tr¬ng ®a ph¬ng hãa, ®a d¹ng hãa c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i. C«ng ®oµn ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ C«ng ®oµn c¸c níc. C«ng ®oµn ViÖt Nam quan t©m tham gia c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c c«ng ®oµn trong khu vùc §«ng Nam ¸, ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng. N¨m 1997 C«ng ®oµn ViÖt Nam ®· ®îc Nhµ níc tÆng thëng Hu©n ch¬ng §éc lËp h¹ng NhÊt v× ®· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c ®èi ngo¹i 50 n¨m qua, gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng Chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng u tiªn cña C«ng ®oµn : - Gi¶i quyÕt viÖc lµm - ph¸t triÓn viÖc lµm. - L¬ng vµ thu nhËp - §iÒu kiÖn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng, m«i trêng, bÖnh nghÒ nghiÖp. SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 5 GVHD : Th¸i Thanh Phó - C¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, luËt ph¸p liªn quan ®Õn lîi Ých ngêi lao ®éng - B¶o hiÓm x· héi - Gi¸o dôc c«ng nh©n - V¨n hãa, thÓ thao, vui ch¬i cho mäi ngêi - T vÊn ph¸p luËt cho ngêi lao ®éng, tríc hÕt lµ LuËt Lao ®éng - C«ng t¸c b¶o vÖ, hç trî lao ®éng n÷ vµ ch¨m sãc trÎ em. - C¸c ho¹t ®éng x· héi t¬ng trî gióp ®ì nh÷ng ngêi lao ®éng - §µo t¹o c¸n bé c«ng ®oµn - Ph¸t triÓn ®oµn viªn. Tªn gäi cña C«ng ®oµn ViÖt Nam qua c¸c thêi kú : - C«ng héi §á (1929-1935) Ngµy 28/7/1929, t¹i sè nhµ 15 phè Hµng Nãn-Hµ Néi ®· tiÕn hµnh §¹i héi thµnh lËp Tæng C«ng héi §á B¾c Kú. Tham dù §¹i héi cã ®¹i biÓu Tæng C«ng héi: Thµnh phè Hµ Néi, Nam §Þnh, H¶i Phßng, Khu Má §«ng TriÒu, M¹o Khª...§¹i héi bÇu Ban ChÊp hµnh l©m thêi Tæng C«ng héi §á do §ång chÝ NguyÔn §øc C¶nh-ñy viªn Ban ChÊp hµnh §«ng D¬ng Céng s¶n §¶ng ®øng ®Çu. §¹i héi ®· th«ng qua ch¬ng tr×nh, §iÒu lÖ cña C«ng héi §á, ®ång thêi quyÕt ®Þnh ra b¸o Lao ®éng vµ t¹p chÝ C«ng héi §á lµm c¬ quan ng«n luËn vµ nghiªn cøu lý luËn cña C«ng ®oµn ViÖt Nam. - NghiÖp ®oµn ¸i h÷u (1935-1939) - Héi c«ng nh©n Ph¶n ®Õ (1939-1941) - Héi c«ng nh©n Cøu quèc (1941-1946) - C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt (1946-1961) - Tæng C«ng ®oµn ViÖt nam (1961-1988) - C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt (tõ n¨m 1988 ®Õn nay). C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt tËp hîp mäi tÇng líp c«ng nh©n -lao ®éng ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµo tæ chøc C«ng ®oµn, x©y dùng C«ng ®oµn thùc sù lµ tæ chøc cña ngêi lao ®éng, v× ngêi lao ®éng, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng vµ hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng tríc c¸c chñ doanh nghiÖp, c¬ quan luËt ph¸p, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc kÓ c¶ tríc tßa ¸n. C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt ®· ®îc Nhµ níc tÆng : - N¨m 1978: Hu©n Ch¬ng Hå ChÝ Minh - N¨m 1984: Hu©n Ch¬ng Sao Vµng - N¨m 1997: Hu©n Ch¬ng §éc lËp h¹ng nhÊt vÒ c«ng t¸c ®èi ngo¹i SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 6 GVHD : Th¸i Thanh Phó *VÒ tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ c¬ quan Tæng Liªn ®oµn N¨m 1985 c¬ quan Tæng Liªn ®oµn cã 22 ban, 7 ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®Õn n¨m 1988 tiÕn hµnh mét bíc s¾p xÕp, kiÖn toµn cßn16 ban, 7 ®¬n vÞ sù nghiÖp. Khi thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ¬ng VII, khãa VII (1999) cßn 9 ban, 1 côc kinh tÕ, 2 trung t©m trùc thuéc §oµn Chñ tÞch, 2 nhµ kh¸ch : 14 TrÇn B×nh Träng Hµ Néi, 85 ®êng c¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh phè Hå ChÝ Minh. Biªn chÕ n¨m 1985 c¬ quan Tæng Liªn ®oµn cã 326 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, n¨m 1993-1994 cßn 260 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, n¨m 19951996 cßn 200 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Trong ®ã 137 ngêi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, lµm c«ng t¸c phong trµo vµ 39 ngêi lµm nhiÖm vô phôc vô (l¸i xe, ®¸nh m¸y, t¹p vô, b¶o vÖ). Hai ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn lµ trêng §¹i häc C«ng ®oµn víi 124 c¸n bé, gi¶ng viªn, c«ng nh©n viªn (hëng l¬ng tõ quü C«ng ®oµn); ViÖn nghiªn cøu khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng víi 193 c¸n bé, nghiªn cøu viªn, c«ng nh©n viªn (hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc). Khi thùc hiÖn ®Ò ¸n s¾p xÕp tæ chøc, biªn chÕ theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Trung ¬ng VIII Ban BÝ th Trung ¬ng ®· chÊp thuËn ®Ò ¸n cña §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn : c¬ quan Tæng Liªn ®oµn cã 10 ban, biªn chÕ 185 ngêi, 3 ®¬n vÞ trùc thuéc hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc vµ quü C«ng ®oµn (trêng §¹i häc C«ng ®oµn, ViÖn nghiªn cøu khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng, ViÖn nghiªn cøu C«ng nh©n vµ C«ng ®oµn). 10 ban cña Tæng Liªn ®oµn: - V¨n phßng Tæng Liªn ®oµn Chøc n¨ng : +V¨n phßng Tæng Liªn ®oµn cã chøc n¨ng nghiªn cøu, tham mu, tæng hîp, theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ thùc hiÖn qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n trÞ phôc vô sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña Ban ChÊp hµnh, §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn vµ ho¹t ®éng cña c¬ quan Tæng Liªn ®oµn. NhiÖm vô : + X©y dùng vµ s¾p xÕp ch¬ng tr×nh lµm viÖc cña §oµn Chñ tÞch, Thêng trùc §oµn Chñ tÞch; gióp §oµn Chñ tÞch theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, quy chÕ lµm viÖc cña Tæng Liªn ®oµn, tæ chøc c¸c quan hÖ SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 7 GVHD : Th¸i Thanh Phó lµm viÖc víi §¶ng, Nhµ níc, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n , c¸c c¬ quan h÷u quan. + Theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh, §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn vµ ho¹t ®éng cña c¸c cÊp C«ng ®oµn; ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô phôc vô sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña §oµn Chñ tÞch; chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o cña Ban ChÊp hµnh vµ §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn; c¸c bµi ph¸t biÓu kh«ng thuéc c¸c chuyªn ®Ò cña l·nh ®¹o Tæng Liªn ®oµn víi §¶ng, Nhµ níc, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n. + Bè trÝ lÞch vµ ®Þa ®iÓm héi nghÞ, tiÕp kh¸ch cña §oµn Chñ tÞch vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Tæng Liªn ®oµn. + Nghiªn cøu, tæ chøc biªn so¹n, theo dâi, kiÓm tra viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy phôc vô qu¶n lý hµnh chÝnh c¬ quan. + Ghi biªn b¶n vµ ra th«ng b¸o c¸c cuéc héi nghÞ cña Ban chÊp hµnh , §oµn Chñ tÞch hoÆc th¶o quyÕt ®Þnh theo yªu cÇu cña Thêng trùc §oµn Chñ tÞch. Thèng nhÊt qu¶n lý c¸c v¨n b¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý cña c¸c v¨n b¶n do Ban chÊp hµnh, §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn ban hµnh. + Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, lu tr÷ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ Tæng Liªn ®oµn. Tæ chøc phôc vô c«ng t¸c th«ng tin, t liÖu, sè liÖu thèng kª phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ chØ ®¹o cña Tæng Liªn ®oµn; híng dÉn nghiÖp vô v¨n phßng cho c¸c Liªn ®oµn lao ®éng tØnh, thµnh phè, C«ng ®oµn ngµnh Trung ¬ng vµ c¸c C«ng ®oµn Tæng c«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn; thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do §oµn Chñ tÞch giao. + LËp dù to¸n, thùc hiÖn nhiÖm vô tµi chÝnh ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan Tæng Liªn ®oµn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ Tæng Liªn ®oµn. + Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c¬ quan Tæng Liªn ®oµn, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¸c ph¬ng tiÖn ®i l¹i, th«ng tin, liªn l¹c phôc vô ho¹t ®éng cña c¬ quan Tæng Liªn ®oµn.Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù an toµn, b¶o vÖ tµi s¶n, phßng chèng ch¸y, næ vµ c¸c ®iÒu kiÖn an toµn vÖ sinh lao ®éng cho c¬ quan Tæng Liªn ®oµn. C¬ cÊu tæ chøc : C¬ cÊu tæ chøc cña V¨n phßng gåm 5 phßng, 1 ®éi xe vµ V¨n phßng B t¹i TP Hå ChÝ Minh. SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 8 GVHD : Th¸i Thanh Phó -Phßng Tæng hîp -Phßng Th«ng tin, t liÖu Ch¸nh V¨n 2-3 Phã V¨n -Phßng Hµnh chÝnh-t liÖu phßng phßng -Phßng Tµi vô -Phßng B¶o vÖ -§éi xe -V¨n phßng B-TP.Hå ChÝ Minh - Ban Tæ chøc : C¬ cÊu tæ chøc Ban Tæ chøc cã c¸c bé phËn. Cã Trëng ban vµ cã 03 Phã ban. - Ban §èi ngo¹i: C¬ cÊu tæ chøc Ban §èi ngo¹i gåm 03 phßng, 01 b¶n tin, 01 Trung t©m. Trëng ban -Phßng Tæng hîp th«ng tin, t liÖu -Phßng Quan hÖ quèc tÕ -Phßng ILO, NGO vµ t vÊn ph¸t triÓn dù ¸n. 03 Phã -B¶n tin ®èi ngo¹i -Trung t©m qu¶n lý c¸c dù ¸n cña Tæng Liªn ban ®oµn. - Ban Tuyªn gi¸o: C¬ cÊu tæ chøc Ban Tuyªn gi¸o cã c¸c bé phËn; Trung t©m phßng, chèng AIDS vµ phßng, chèng tÖ n¹n x· héi. Cã Trëng ban vµ 02 Phã ban. - Ban N÷ c«ng: C¬ cÊu tæ chøc Ban N÷ c«ng cã c¸c bé phËn vµ Trung t©m d©n sè-søc kháe sinh s¶n trong c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng. Cã Trëng ban vµ 02 Phã ban. - V¨n phßng ñy ban kiÓm tra - Ban ChÝnh s¸ch kinh tÕ-X· héi: Chøc n¨ng : Ban ChÝnh s¸ch kinh tÕ - X· héi Tæng Liªn ®oµn cã chøc n¨ng nghiªn cøu, tham mu gióp §oµn Chñ tÞch tham mu víi §¶ng, Nhµ níc c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch kinh tÕ - X· héi; nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng; tæ chøc chØ ®¹o phong trµo thi ®ua trong c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng. SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 9 GVHD : Th¸i Thanh Phó NhiÖm vô : + Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò chiÕn lîc kinh tÕ, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ x· héi, chÝnh s¸ch lao ®éng, viÖc lµm, tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, thu nhËp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, nhµ ë vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi cã liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng. Híng dÉn, theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kih tÕ - x· héi vµ phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh liªn quan gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®ã. + Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¬ chÕ d©n chñ cña tËp thÓ lao ®éng; c¸c vÊn ®Ò vÒ quan hÖ lao ®éng, b¶o vÖ lîi Ých ngêi lao ®éng trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Theo dâi c«ng t¸c thanh tra nh©n d©n. + Nghiªn cøu tham mu víi §¶ng, Nhµ níc vÒ c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Þnh híng c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng. Phèi hîp víi Ban Tæ chøc x©y dùng c¸c danh hiÖu vµ quy chÕ thi ®ua, khen thëng trong tæ chøc C«ng ®oµn. Thùc hiÖn c«ng t¸c khen thëng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. + §Ò xuÊt viÖc tæ chøc phong trµo thi ®ua yªu níc, phong trµo quÇn chóng lao ®éng s¸ng t¹o khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thi ®ua, khen thëng trong tæ chøc C«ng ®oµn. + Phèi hîp víi Ban Ph¸p luËt tham gia x©y dùng ph¸p luËt, chñ tr× viÖc nghiªn cøu tham gia x©y dùng c¸c v¨n b¶n díi LuËt liªn quan ®Õn c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng. Phèi hîp víi Ban Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh C«ng ®oµn. Theo dâi, híng dÉn ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm C«ng ®oµn; tæ chøc ho¹t ®éng cña quü cho vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm. C¬ cÊu tæ chøc : Ban ChÝnh s¸ch kinh tÕ – X· héi cã c¸c bé phËn. Cã Trëng ban vµ 03 Phã ban. - Ban Ph¸p luËt : C¬ cÊu tæ chøc Ban Ph¸p luËt cã c¸c bé phËn. Cã Trëng ban vµ 1-2 Phã ban. - Ban B¶o hé lao ®éng : C¬ cÊu tæ chøc Ban B¶o hé lao ®éng cã c¸c bé phËn. Cã Trëng ban vµ 1-2 Phã ban. - Ban Tµi chÝnh Chøc n¨ng : Ban Tµi chÝnh cã chøc n¨ng nghiªn cøu, tham mu gióp §oµn Chñ tÞch t¹o nguån tµi chÝnh C«ng ®oµn, tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh, tµi SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : Th¸i Thanh Phó s¶n, x©y dùng c¬ b¶n, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh trong hÖ thèng C«ng ®oµn. NhiÖm vô : + Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ qu¶n lý kih tÕ, tµi chÝnh, tµi s¶n, x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ níc vµ §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam ®Ó vËn dông vµo c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n, x©y dùng c¬ b¶n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh trong hÖ thèng C«ng ®oµn. T¹o lËp, huy ®éng c¸c nguån lùc tµi chÝnh, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña tæ chøc C«ng ®oµn. + Gióp §oµn Chñ tÞch híng dÉn, chØ ®¹o viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh ë c¸c cÊp C«ng ®oµn; xÐt duyÖt dù to¸n, quyÕt to¸n vµ lµm c«ng t¸c kÕ to¸n cÊp tæng dù to¸n Trung ¬ng; kiÓm tra, gi¸m s¸t; theo dâi t×nh h×nh thu, chi vµ qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña hÖ thèng C«ng ®oµn. Thùc hiÖn chøc n¨ng cña cÊp chñ qu¶n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n Nhµ níc. + Gióp §oµn Chñ tÞch qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, qu¶n lý vèn, tµi chÝnh, tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp C«ng ®oµn. C¬ cÊu tæ chøc : + C¬ cÊu tæ chøc Ban Tµi chÝnh gåm 04 phßng. -Phßng Qu¶n lý ng©n s¸ch Trëng ban 3 Phã ban -Phßng ChÕ ®é, thanh tra -Phßng X©y dùng c¬ b¶n -Phßng Qu¶n lý ho¹t ®éng kinh tÕ C«ng ®oµn. *Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng Liªn ®oµn : Chøc n¨ng : + Nghiªn cøu, tham mu, gióp Ban chÊp hµnh, §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn quyÕt ®Þnh c¸c chñ tr¬ng c«ng t¸c phï hîp víi ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt Nhµ níc, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña tæ chøc C«ng ®oµn; gióp Ban ChÊp hµnh, §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn híng dÉn, kiÓm tra, tæng kÕt phong trµo c«ng nh©n vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn. NhiÖm vô : SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 11 GVHD : Th¸i Thanh Phó + Nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt thùc tiÔn, ®Ò xuÊt vÊn ®Ò x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n, x©y dùng §¶ng, Nhµ níc vµ tæ chøc C«ng ®oµn trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa, thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. + Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tham gia víi Nhµ níc trong viÖc x©y dùng, kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch , chÕ ®é cã liªn quan ®Õn nghÜa vô, quyÒn, lîi Ých cña c«ng nh©n viªn chøc, lao ®éng; tham gia gi¶i quyÕt quan hÖ lao ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng; b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n viªn chøc, lao ®éng. + Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn ®oµn viªn, x©y dùng tæ chøc C«ng ®oµn, ®æi míi tæ chøc bé m¸y, néi dung ho¹t ®éng C«ng ®oµn, ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ c¸c ph¬ng thøc ho¹t ®éng C«ng ®oµn. TriÓn khai c«ng t¸c vËn ®éng n÷ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng; ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò gi¸o dôc giíi, gia ®×nh, lao ®éng n÷, c¸n bé n÷. + Nghiªn cøu t×nh h×nh ph¸t triÓn cña phong trµo C«ng nh©n vµ C«ng ®oµn thÕ giíi, ®Ò xuÊt viÖc duy tr× vµ më réng quan hÖ ®èi ngo¹i. Tæ chøc th«ng tin vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña Tæng Liªn ®oµn. + Theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c cÊp C«ng ®oµn, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gióp §oµn Chñ tÞch chØ ®¹o, ®iÒu hµnh theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch. Tæ chøc th«ng tin, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®oµn viªn vµ c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng. Nghiªn cøu, øng dông c¸c ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi vÒ khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng phôc vô s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng. + Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt viÖc t¹o nguån tµi chÝnh C«ng ®oµn vµ tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n C«ng ®oµn. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng lµm kinh tÕ C«ng ®oµn, thùc hiÖn viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp C«ng ®oµn theo ph¸p luËt. Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cña C«ng ®oµn. + Theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam, c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña c¸c cÊp C«ng ®oµn. SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : Th¸i Thanh Phó S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt §oµn Chñ tÞch 1 Chñ tÞch 4 Phã Chñ tÞch 10 ñy viªn C¸c Ban chuyªn m«n nghiÖp vô C¸c ®¬n vÞ kü thuËt sù nghiÖp B¸o Lao ®éng V¨n phßng T¹p chÝ C«ng ®oµn ViÖt Nam Ban Tµi chÝnh Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam T¹p chÝ B¶o hiÓm lao ®éng Ban Tæ chøc Nhµ XuÊt b¶n lao ®éng Ban N÷ c«ng ñy ban kiÓm tratØnh, thµnh phè Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖn C«ng nh©n-C«ng ®oµn C«ng ®oµn ngµnh nghÒ toµn quèc Trêng §¹i häc C«ng ®oµn Ban Ph¸p luËt C«ng Ban ®oµnTuyªn gi¸o Tæng c«ng ty Ban §èi ngo¹i Liªn ®oµn Lao ®éng quËn, huyÖn, thÞ x· Ban §èi ngo¹i Ban Kinh tÕ-ChÝnh s¸ch-X· héi C«ng ty in C«ng ®oµn C«ng ®oµn C«ng ®oµn Ngµnh ®Þa Tæng c«ng phNhµ ¬ng in Lao ®éng ty Nhµ kh¸ch C«ng ®oµn C¸c c«ng ty kinh doanh dÞch vô Trung t©m Qu¶n lý c¸c dù ¸n C«ng ®oµn C«ng ®oµn ViÖn Nghiªn cøu khoa häcc«ng kü ty Gi¸o dôc thuËt-b¶o hé lao ®éng S¬ ®å tæ chøc chØ ®¹o cña C«nghuyÖn ®ßan ViÖt Nam C«ng ®oµn c«ng ty Trung t©m D©n sè kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh C¸c Trung t©m lao ®éng vµ dÞch vô viÖc lµm C«ng ®oµn c¬ së C«ng C«ng C«ng C«ng ®oµn ®oµn ®oµn ®oµn c¬ së c¬ së c¬ së c¬ së SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 thµnh viªn C«ng ®oµn c¬ së C«ng ®oµn c¬ së C«ng ®oµn c¬ së C«ng ®oµn c¬ së thµnh viªn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 13 GVHD : Th¸i Thanh Phó Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 14 GVHD : Th¸i Thanh Phó * C«ng ®oµn ngoµi quèc doanh - Sè C«ng ®oµn c¬ së lµ : 5644 - Sè ®oµn viªn C«ng ®oµn lµ : 407.410 *Liªn ®oµn lao ®éng tØnh, thµnh phè - Liªn ®oµn lao ®éng tØnh, thµnh phè ®îc tæ chøc theo ®Þa giíi hµnh chÝnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. - §èi tîng tËp hîp cña Liªn ®oµn lao ®éng tØnh, thµnh phè lµ nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc trªn ®Þa bµn . *C«ng ®oµn ngµnh, ®Þa ph¬ng - C«ng ®oµn ngµnh, nghÒ ®Þa ph¬ng lµ cÊp trªn trùc tiÕp toµn diÖn cña c¸c C«ng ®ßan c¬ së vµ nghiÖp ®oµn cïng ngµnh, nghÒ ë ®Þa ph¬ng kh«ng ph©n biÖt cÊp qu¶n lý vµ thµnh phÇn kinh tÕ. *Liªn ®oµn lao ®éng huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh - Liªn ®oµn lao ®éng huyÖn, thÞ x· vµ thµnh phè trùc thuéc tØnh tËp hîp c«ng nh©n xÝ nghiÖp cña ®Þa ph¬ng vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè. *C«ng ®oµn tæng c«ng ty - C«ng ®oµn tæng c«ng ty, liªn hiÖp xÝ nghiÖp tæ chøc ë nh÷ng ®¬n vÞ cã c¸c c¬ së thµnh viªn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vÒ kinh tÕ. C«ng ®oµn tæng c«ng ty, liªn hiÖp xÝ nghiÖp lµ cÊp trªn trùc tiÕp cña c¸c C«ng ®oµn c¬ së thµnh viªn. *C«ng ®oµn c¬ së - C«ng ®oµn cë së lµ nÒn t¶ng cña c«ng ®oµn ViÖt Nam. C«ng ®oµn c¬ së ®îc tæ chøc ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, nghÒ nghiÖp, dÞch vô, c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, n«ng trêng, trêng häc, bÖnh viÖn...cã tõ 10 ngêi trë lªn. Díi C«ng ®oµn cë së lµ c¸c C«ng ®oµn bé phËn, tæ C«ng ®oµn. SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 15 GVHD : Th¸i Thanh Phó II. Mét sè vÊn ®Ò chuyªn m«n nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Tæng Liªn ®ßan Lao ®éng ViÖt Nam Sau mét thêi gian thùc tËp ë c¬ quan C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt . T×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña c¬ quan em nhËn thÊy r»ng : HiÖn nay trong c¬ quan ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn vµ øng dông phÇn mÒm tin häc “Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n t¹i c¬ quan C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt”. Khi phÇn mÒm hoµn chØnh sÏ ®îc ¸p dông réng r·i vµ thèng nhÊt cho toµn bé c¸c C«ng ®oµn cÊp c¬ së.ViÖc triÓn khai phÇn mÒm tin häc “Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n” cho toµn bé hÖ thèng C«ng ®oµn lµ rÊt cÇn thiÕt v× nã gióp cho c«ng viÖc qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña c¸c c¬ quan cã øng dông phÇn mÒm ®îc thuËn lîi, nhanh chãng vµ gióp Ých cho c¸c nhµ qu¶n lý trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c phßng ban trong c¬ quan còng ®îc trang bÞ mét sè lîng m¸y tÝnh nhÊt ®Þnh phôc vô cho c«ng t¸c ®îc thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. T¹i phßng Tµi vô thuéc V¨n phßng Tæng Liªn ®oµn cã thùc hiÖn c«ng viÖc tÝnh, vµ chi tr¶ tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¬ quan. ViÖc thùc hiÖn tÝnh to¸n l¬ng ®îc thùc hiÖn b»ng phÇn mÒm tin häc Excel, c«ng viÖc còng t¬ng ®èi nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. Tuy nhiªn em nhËn thÊy r»ng nÕu nh cã mét hÖ thèng th«ng tin hoµn chØnh sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý tiÒn l¬ng ®îc hiÖu qu¶ h¬n, bëi v× hiÖn nay cã mét sè c¬ quan ®· ¸p dông h×nh thøc tri tr¶ l¬ng th«ng qua hÖ thèng tµi kháan t¹i ng©n hµng v× vËy nÕu nh cã mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tiÒn l¬ng sÏ gióp lu tr÷ th«ng tin c¸ nh©n vµ nh÷ng th«ng tin vÒ tµi kháan,...cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn, sau ®ã sÏ thùc hiÖn tri tr¶ vµo tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng, vµ c¸c th«ng tin vÒ viÖc tiÒn l¬ng lu«n ®îc lu tr÷, cËp nhËt, vµ ®îc in thµnh c¸c b¸o c¸o sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn lu«n n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh. SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 16 GVHD : Th¸i Thanh Phó Ch¬ng II Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý vµ tiÒn l¬ng I.C¬ së lý luËn vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng 1.C¬ së lý luËn vµ b¶n chÊt tiÒn l¬ng Trong giai ®o¹n hiÖn nay, tiÒn l¬ng lu«n ®îc coi lµ mét bé phËn quan träng cña gi¸ trÞ hµng hãa. Nã chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, lÞch sö. Ngîc l¹i tiÒn l¬ng còng t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng vµ æn ®Þnh chÕ ®é kinh tÕ x· héi. ChÝnh v× thÕ, kh«ng chØ nhµ níc (ë tÇm vÜ m«) mµ c¶ doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng (ë tÇm vi m«) ®Òu quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng l¬ng, tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng lµ mét bé ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi lao ®éng, tiÒn tÖ vµ nÒn s¶n xuÊt hµng hãa trong ®iÒu kiÖn cã sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña bé phËn s¶n phÈm x· héi mµ ngêi lao ®éng ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p hao phÝ vÒ søc lao ®éng cña m×nh trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Thùc chÊt ®©y lµ kho¶n tiÒn cÇn ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi sè lîng, chÊt lîng kÕt qu¶ lao ®éng cña hä. Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i nÒn s¶n xuÊt hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, tiÒn l¬ng lµ SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 17 GVHD : Th¸i Thanh Phó mét bé phËn cÊu thµnh gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng hãa, ®ã lµ mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cßn ®èi víi ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng lµ mét bé phËn c¬ b¶n cña thu nhËp ngêi lao ®éng. TiÒn l¬ng lµ gi¸ trÞ cña søc lao ®éng ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së gi¸ trÞ søc lao ®éng vµ nguån sö dông lao ®éng. §Ó bï ®¾p phÇn nµo hao phÝ lao ®éng ®ã, hä cÇn cã mét lîng nhÊt ®Þnh c¸c vËt phÈm tiªu dïng cho nhu cÇu ¨n ë, mÆc, ®i l¹i…vµ nh vËy ngêi sö dông lao ®éng ph¶i ®¸p øng nhu cÇu ®ã cña ngêi lao ®éng ®óng møc hao phÝ mµ hä ®· bá ra th«ng qua tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng ®¶m b¶o cho nguêi lao ®éng cã thÓ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®Ó hä cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo. V× nh÷ng lý do ®ã, tiÒn l¬ng bao gåm c¸c yÕu tè cÊu thµnh ®Ó thu nhËp lµ nguån sèng chñ yÕu cña b¶n th©n ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. Nh vËy b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng lµ toµn bé phÇn thï lao lao ®éng mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc sau mét thêi gian lao ®éng mµ hä bá ra. TiÒn l¬ng vÒ mÆt s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã hai chøc n¨ng c¬ b¶n sau : - Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng : Trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, søc lao ®éng hao mßn dÇn cïng víi qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. §Ó thu hót nguån lùc s¶n xuÊt vµ viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ, x· héi, mét mÆt nhµ níc t¹o m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng cã viÖc lµm, mÆt kh¸c cã chÝnh s¸ch ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. - Chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ : Lîi Ých kinh tÕ lµ mét h×nh thøc biÓu hiÖn c¸c mèi quan hÖ cña mét chÕ ®é kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh, lµ ho¹t ®éng thóc ®Èy kinh tÕ cña con ngêi. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng chung, lîi Ých kinh tÕ lµ ®éng lùc m¹nh mÏ nhÊt cña toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi.ViÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vÊn ®Ò lîi Ých sÏ gi¶i phãng mäi tiÒm n¨ng cña mçi ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ngêi lao ®éng lµ nguån lùc s¶n xuÊt, chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n lµ ®éng lùc to lín nh»m ph¸t huy søc m¹nh cña nh©n tè con ngêi trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. V× vËy viÖc tæ chøc hÖ thèng tiÒn l¬ng ph¶i nh»m thóc ®Èy vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ lao ®éng. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp hiÖn nay C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ®îc quy ®Þnh trong Bé luËt Lao ®éng bao gåm : SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 18 GVHD : Th¸i Thanh Phó - Tr¶ l¬ng theo thêi gian (lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ). H×nh thøc tr¶ l¬ng thêi gian : TiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian chñ yÕu ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý, ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt th× h×nh thøc nµy chØ ¸p dông ë nh÷ng bé phËn lao ®éng b»ng m¸y mãc, nh÷ng c«ng viÖc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®Þnh møc mét c¸ch chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c ®îc sè lîng s¶n phÈm. - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm (lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo så lîng, chÊt lîng s¶n phÈm hä lµm ra). H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm : §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Cã hai chÕ ®é tr¶ l¬ng s¶n phÈm, ®ã lµ tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n vµ chÕ ®é tr¶ l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ. ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n ®îc ¸p dông réng r·i trong ®iÒu kiÖn qu¸ tr×nh lao ®éng cña hé mang tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi, cã thÓ ®Þnh møc, kiÓm tra vµ nghiÖm thu s¶n phÈm mét c¸ch cô thÓ riªng biÖt. ChÕ ®é tr¶ l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ ¸p dông cho mét nhãm ngêi lao ®éng (tæ s¶n xuÊt) khi ph¶i hoµn thµnh mét khèi lîng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. - Tr¶ l¬ng kho¸n (lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh). H×nh thøc tr¶ l¬ng kho¸n : ChÕ ®é nµy ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc kh«ng thÓ x¸c ®Þnh mét ®Þnh møc lao ®éng trong thêi gian dµi. ChÕ ®é nµy ®îc thùc hiÖn kh¸ phæ biÕn trong ngµnh n«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong tr¶ l¬ng theo chÕ ®é nµy lµ x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ kho¸n. §¸nh gi¸ tiÒn l¬ng kho¸n dùa vµo ph©n tÝch nãi chung vµ c¸c kh©u c«ng viÖc trong gi¸ kho¸n cho c«ng nh©n. TiÒn l¬ng th¸ng lµ tiÒn l¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng. TiÒn l¬ng tuÇn lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét tuÇn lµm viÖc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng th¸ng nh©n víi 12 th¸ng chia cho 52 tuÇn. TiÒn l¬ng ngµy lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng th¸ng chia cho 26 ngµy. TiÒn l¬ng giê lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng ngµy chia cho sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. 3. Thùc tr¹ng qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i c¬ quan Tæng Liªn ®oµn SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 19 GVHD : Th¸i Thanh Phó C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt lµ mét tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp. ViÖc chi tr¶ l¬ng cho c¸n bé, nh©n viªn thuéc biªn chÕ trong c¬ quan ®îc thùc hiÖn nh sau : * C¸ch tÝnh l¬ng : L¬ng thêi gian = Møc l¬ng tèi thiÓu * HÖ sè l¬ng Sè ngµy lµm * viÖc thùc tÕ Sè ngµy lµm viÖc theo quy ®Þnh Sè ngµy lµm viÖc theo quy ®Þnh : 22 ngµy * Møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó ¸p dông chi tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong Tæng Liªn ®oµn lµ 290.000 VND L¬ng c¬ b¶n (HÖ sè l¬ng c¬ b¶n+HÖ sè phô cÊp)*290.000 Sè ngµy lµm viÖc theo quy ®Þnh = Sè ngµy lµm * viÖc thùc tÕ * Thùc lÜnh= L¬ng c¬ b¶n +TiÒn thëng-TiÒn ph¹t - B¶o hiÓm x· héiB¶o hiÓm y tÕ- T¹m øng * B¶o hiÓm x· héi : 5% L¬ng c¬ b¶n * B¶o hiÓm y tÕ : 1% L¬ng c¬ b¶n * Nh÷ng c¸n bé nh©n viªn biªn chÕ sau 3 n¨m lªn l¬ng mét bËc theo møc l¬ng quy ®Þnh (nÕu kh«ng chÞu h×nh thøc kû luËt nµo). * Nh÷ng c¸n bé cã thu nhËp cao, hµng th¸ng chÞu møc thuÕ thu nhËp. * Hµng th¸ng c¬ quan nép B¶o hiÓm x· héi vµ B¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng, vµ trÝch tõ quü l¬ng lµm Kinh phÝ c«ng ®oµn : B¶o hiÓm x· héi= 20% trªn tæng quü l¬ng thùc tÕ (15% c¬ quan chÞu, 5% do c«ng nh©n viªn chÞu) B¶o hiÓm y tÕ =3% trªn tæng quü l¬ng thùc tÕ (2% c¬ quan chÞu, 1% do c«ng nh©n viªn chÞu) TrÝch 2% trªn tæng quü l¬ng ®Ó lµm Kinh phÝ c«ng ®ßan. II. mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý 1. Th«ng tin SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 20 GVHD : Th¸i Thanh Phó Th«ng tin lµ sù ph¶n ¸nh vµ biÕn ph¶n ¸nh thµnh tri thøc míi cña chñ thÓ nhËn ph¶n ¸nh vÒ ®èi tîng ®îc ph¶n ¸nh. §èi tîng Ph¶n ¸nh Chñ thÓ Tri thøc hãa MÆt kh¸c, th«ng tin cã thÓ hiÓu lµ d÷ liÖu ®· ®îc xö lý thµnh d¹ng dÔ hiÓu, tiÖn dïng, cã ý nghÜa vµ cã gi¸ trÞ ®èi víi ngêi nhËn tin trong viÖc ra quyÕt ®Þnh. D÷ liÖu ®îc vÝ nh nguyªn liÖu th« cña th«ng tin. Th«ng tin do ngêi nµy, bé phËn nµy ph¸t ra cã thÓ ®îc ngêi kh¸c, bé phËn kh¸c coi nh d÷ liÖu ®Ó xö lý thµnh th«ng tin phôc vô cho nh÷ng môc ®Ých kh¸c. Víi c¸c kh¸i niÖm trªn, th«ng tin mang nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : Mang tÝnh ®éng Mang tÝnh t¬ng ®èi Mang tÝnh thêi gian * Th«ng tin ®èi víi viÖc qu¶n lý mét tæ chøc Qu¶n lý lµ mét qu¸ tr×nh ®iÒu phèi hîp t¸c vµ ph©n c«ng lao ®éng b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo ®èi tîng nh»m ®¹t môc tiªu x¸c ®Þnh. Th«ng tin võa lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo võa lµ s¶n phÈm ®Çu ra cña hÖ thèng qu¶n lý. Nh vËy, th«ng tin lµ thÓ nÒn cña qu¶n lý còng gièng nh n¨ng lîng lµ thÓ nÒn cña mäi ho¹t ®éng. Kh«ng cã th«ng tin th× kh«ng cã ho¹t ®éng qu¶n lý ®Ých thùc. Th«ng tin vµo tõ m«i trêng HÖ thèng qu¶n lý §èi tîng qu¶n lý Th«ng tin t¸c nghiÖp SV : NguyÔn ThÞ Lý – Tin häc K2 Th«ng tin ra m«i trêng Th«n tin quyÕt ®Þnh
- Xem thêm -