Tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu, sách báo trong thư viện học viện an ninh nhân dân

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Roney- Mét nhµ kinh tÕ häc næi tiÕng ngêi Anh ®· ph¸t biÓu: “ Lµ mét c«ng ty kinh doanh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng muèn th¾ng trong c¹nh tranh ph¶i n¾m ®îc c¸c th«ng tin vµ x©y dùng cho m×nh nh÷ng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ®Çy tham väng”. Thùc tÕ ®· chøng minh nh vËy: ë níc ta sau khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ®· lµm ¨n thua lç vµ ®i ®Õn ph¸ s¶n. PhÇn lín nh÷ng doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc lµ do cã ®îc ®êng lèi kÕ ho¹ch ®óng ®¾n, n¾m b¾t vµ tËn dông ®îc nh÷ng biÕn ®æi cña kinh tÕ thÞ trêng. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mét nhµ qu¶n trÞ lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch tríc khi v¹ch ra kÕ ho¹ch cÇn c©n nh¾c tÝnh to¸n c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt kinh doanh nh lao ®éng, thiªt bÞ, nguyªn vËt liÖu, yÕu tè qu¶n lý s¶n xuÊt...®ã lµ c¸c bé phËn cña kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thùc hiÖn nh»m: -§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®¹t ®îc hoÆc dù kiÕn ®¹t ®îc so víi kÕ ho¹ch -§Þnh híng lùa chän nh÷ng ph¬ng ¸n tèi u cña c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng cña c«ng ty trong t¬ng lai vµ thêi gian tíi. Môc tiªu cña qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ th«ng qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Ó ®a ra ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n nhÊt. §Ó lµm ®îc c«ng viÖc ®ã cÇn thu thËp c¸c th«ng tin qua thêi gian, c¸c tµi liÖu vµ th«ng qua qóa tr×nh ph©n tÝch tæng hîp ®Ó ®a ra kÕ ho¹ch tèi u nhÊt, ®ång thêi gióp cho c«ng ty ph©n bæ c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc h¹n chÕ cña m×nh vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét néi dung quan träng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp. N©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng nµy sÏ lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã trong em ®· chän ®Ò tµi ®Ò tµi: “Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §«” cho luËn v¨n tèt nghiÖp. Môc ®Ých n©ng cao cña luËn v¨n lµ hÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®i s©u ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §«, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §«. Néi dung luËn v¨n ®îc kªt cÊu thµnh 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ ho¹ch vµ qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §«. Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §«. Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ ho¹ch vµ qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng I. Thùc chÊt vµ n«i dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB 1. Thùc chÊt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t, s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lîi.(1) Nh vËy kinh doanh kh«ng chØ bao gåm c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i (Theo c¸ch hiÓu truyÒn thèng) mµ cã néi dung rÊt réng bao gåm: §Çu t, s¶n xuÊt chÕ biÕn, c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i g¾n víi s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ho¹t ®éng th¬ng m¹i thuÇn tuý. S¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng t¹o ra vËt phÈm cho x· héi b»ng c¸ch dïng t liÖu lao ®éng t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng. S¶n xuÊt hµng hãa lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ x· héi mµ trong dã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®æi, ®Ó b¸n trªn thÞ trêng. Do vËy, s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n liÒn víi thÞ trêng, kh«ng cã thÞ trêng th× kh«ng cã kh¸i niÖm kinh doanh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n liÒn víi vËn ®éng cña ®ång vèn. Chñ thÓ kinh doanh kh«ng chØ cã vèn mµ cßn cÇn ph¶i biªt c¸ch thùc hiÖn vËn ®éng ®ång vèn ®ã kh«ng ngõng. NÕu g¹t bá nguån gèc bãc lét trong c«ng thøc t b¶n cña C.Mac cã thÓ xem c«ng thøc nµy lµ c«ng thøc kinh doanh T-HSX...H’-T’: chñ thÓ kinh doanh dïng vèn cña m×nh díi h×nh thøc tiÒn tÖ (T) mua nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt (H) ®Ó s¶n xuÊt (SX) ra nh÷ng hµng ho¸ (H’) theo nhu cÇu cña thÞ trêng nh»m thu ®îc sè tiÒn lín h¬n (T’). Môc ®Ých cña kinh doanh chñ yÕu lµ sinh lîi- lîi nhuËn (T’-T>0). 1.2. Thùc chÊt cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét c«ng cô qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh tÕ nh»m ®em l¹i hiÖu qña cho c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc ®ã. Còng nh mäi ph¹m trï qu¶n lý kh¸c, c«ng t¸c kÕ ho¹ch cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau theo mét gãc ®é riªng vµ ®Òu cè g¾ng biÓu hiÖn ®óng b¶n chÊt cña ph¹m trï qu¶n lý nµy. C¸ch tiÕp cËn theo qu¸ tr×nh cho r»ng: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh cã tÝnh chÊt liªn tôc, xo¸y ch«n èc víi chÊt lîng ngµy cµng cao, kÓ tõ khi chuÈn bÞ x©y dùng kÕ ho¹ch cho tíi lóc tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh»m ®a ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¸t tiÓn theo c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. Thei Steiner th× :“ KÕ ho¹ch ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh b¾t ®Çu bëi viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu vµ viÖc quyªt ®Þnh chiÕn lîc, c¸c chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu. Nã cho phÐp thiÕt lËp c¸c quyÕt ®Þnh thùc thi vµ nã bao gåm chu kú míi cña viÖc thiÕt lËp môc tiªu vµ quyÕt ®Þnh chiÕn lîc nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a.” 3 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB Suy cho cïng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¶n ¸nh c¸c ý ®å, môc tiªu, nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu, mong muèn ®ã trong t¬ng lai nhÊt ®Þnh víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Nã phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c nguån lùc, t×m kiÕm c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kinh doanh. KÕ ho¹ch cña c¸c doanh nghiÖp nh»m: “Môc tiªu sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt toµn bé tµi s¶n Nhµ níc giao cho tËp thÓ lao ®éng trong xÝ nghiÖp, trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, t¹o nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cÇn thiÕt cho x· héi, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch quèc gia vµ c¶i thiÖn tõng bíc ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc”.(2) KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh»m x¸c ®Þnh sè lîng tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ trêng víi hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. 2.Vai trß cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng Mét ch¬ng tr×nh qu¶n trÞ sÏ kh«ng cã ý nghÜa nÕu kh«ng ®Ò cËp ®Õn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc hÖ thèng môc tiªu kinh doanh, kÕ ho¹ch ®îc coi lµ con ®êng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Ò ra. Trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chØ lµ nh÷ng chi tiªu ph¸p lÖnh Nhµ níc giao cho c¸c ®¬n vÞ. Cïng víi c¸c chØ tiªu ®ã, Nhµ níc quy ®Þnh gi¸ b¸n, ®i¹ ®iÓm tiªu thô, ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ®Òu do Nhµ níc quy ®Þnh. Do vËy nhiÒu xÝ nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh s¸ng t¹o, tù chñ, kh«ng kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Khi chuyÓn sang m« h×nh kinh tÕ hçn hîp, c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, kÕ ho¹ch lµ kh©u ®Çu tiªn, lµ bé phËn quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý. Kh«ng cã kÕ ho¹ch, mét doanh nghiÖp hay bÊt kú tæ chøc nµo sÏ nh con thuyÒn kh«ng l¸i, chØ ch¹y vßng quanh v× ch¼ng ai biÕt nã ®Þnh ®i tíi ®©u. Ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ gióp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu còng nh thùc hiÖn chóng. Nã gióp cho mäi ngêi biÕt môc tiªu cÇn ®¹t ®îc vµ cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. ThiÕu kÕ ho¹ch doanh nghiÖp sÏ kh«ng tiÕn tíi môc tiªu mét c¸ch h÷u hiÖu. H¬n n÷a nã v¹ch ra nh÷ng t¸c ®éng qu¶n trÞ nh»m ®èi phã víi c¸c khã kh¨n kh¸c nhau theo thêi gian (tuú thuéc vµo thêi gian cña chiÕn lîc, ch¬ng tr×nh, dù ¸n kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp...) lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu hµnh vµ chØ huy s¶n xuÊt, lµ c¬ së x¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn vµ gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc thi c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. 4 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB (1) V¨n b¶n luËt kinh tÕ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam (2) V¨n kiÖn §¹i Héi §¶ng VIII KÕ ho¹ch ho¸ gãp phÇn gióp doanh nghiÖp giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng c¸ch x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ so s¸nh, tËp trung c¸c biÖn ph¸p tËn dông thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh b¶o ®¶m sù an toµn, chèng rñi ro kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp th«ng qua viÖc ®Þnh ra nh÷ng vïng an toµn, trong ®ã kh¶ n¨ng rñi ro vÉn cã thÓ x¶y ra nhng chØ lµ thÊp nhÊt. C¸c kÕ ho¹ch dù phßng cho phÐp øng ®èi mét c¸ch nhanh nh¹y víi nh÷ng thay ®æi tríc ®©y cha lêng hÕt ®îc. Tuy vËy cÇn tr¸nh t tëng ®îc ¨n c¶ ng· vÒ kh«ng. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch ngêi ta thêng ph¶i tÝnh to¸n sao cho kh¾c phôc t×nh tr¹ng dµn tr¶i nguån lùc, hoÆc tr¸nh kh«ng sö dông hÕt nguån lùc nh»m khai th¸c tèi ®a nguån lùc cña doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch lµ sù kÕt hîp gi÷a ®é chÝn muåi víi thêi c¬, tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña doanh nghiÖp. LËp kÕ ho¹ch lµ kh©u ®Çu tiªn trong chu tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp víi viÖc ph¸c th¶o c¸c môc tiªu vµ ph¬ng ¸n thùc hiÖn gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc x¸c ®Þnh ®óng c¸c môc tiªu, híng ®i, x¸c lËp, ®¸nh gi¸ lùa chän ph¬ng ¸n phèi hîp c¸c nguån lùc bªn trong vµ bªn ngoµi ®Ó thùc hiÖn cã kÕt qu¶ tèt c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh. 3. HÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ néi dung chñ yÕu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh 3.1. HÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Trong thùc tÕ, hÖ thèng kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng rÊt ®a d¹ng, cã thÓ ph©nlo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau: - NÕu c¨n cø vµo thêi gian, hÖ thèng kÕ ho¹ch bao gåm: + KÕ ho¹ch chiÕn lîc: Nh»m x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc sÏ tham gia, ®a d¹ng ho¸ hoÆc c¶i thiÖn ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc hiÖn t¹i; X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p dµi h¹n vÒ tµi chÝnh, ®Çu t, nghiªn cøu, ph¸t triÓn, con ngêi... + KÕ ho¹ch trung h¹n: Thêng lµ 2- 3 n¨m nh»m ph¸c th¶o c¸c ch¬ng tr×nh trung h¹n ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ®îc ho¹ch ®Þnh trong chiÕn lîc lùa chän. + KÕ ho¹ch hµng n¨m: Lµ sù cô thÓ ho¸ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh dùa vµo ®Þnh híng môc tiªu chiÕn lîc, kÕ ho¹ch trung h¹n, kÕt qu¶ nghiªn cøu ®iÒu tra c¸c c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña n¨m kÕ ho¹ch. 5 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB + KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ c¸c dù ¸n: KÕ ho¹ch triÓn khai c¸c môc tiªu g¾n liÒn víi viÖc thùc thi c¸c ch¬ng tr×nh hoÆc ch¬ng tr×nh ®ång bé cã môc tiªu. KÕ ho¹ch chiÕn lîc, trung h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. KÕ ho¹ch chiÕn lîc gi÷ vai trß trung t©m, chØ ®¹o trong hÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m. MÆt kh¸c th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m, cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cha c©n ®èi, kh«ng hîp lý cña kÕ ho¹ch chiÕn lîc thÓ hiÖn trong nhiÖm vô vµ néi dung cña kÕ ho¹ch hµng n¨m, cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cha c©n ®èi, kh«ng hîp lý cña kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. - NÕu c¨n cø vµo mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a c¸c lo¹i ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ th× hÖ thèng kÕ ho¹ch bao gåm: + Bé phËn kÕ ho¹ch môc tiªu lµ bé phËn quan träng nhÊt nh»m ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm, thÞ trêng, quy m« vµ c¬ cÊu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã còng x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n nh»m x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh g¾n víi tõng ph¬ng ¸n ®îc ho¹ch ®Þnh. + C¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn hay hç trî nh»m x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p ph¬ng ¸n huy ®éng, khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch môc tiªu. ViÖc x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch nµy c¨n cø vµ g¾n bã víi kÕ ho¹ch môc tiªu nh»m ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé trong môc tiªu, gi¶i ph¸p, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý. ®é dµi vÒ thêi gian vµ yªu cÇu cña kÕ ho¹ch môc tiªu sÏ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò t¬ng øng cña kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn. H¬n n÷a, viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn lµ nh»m ®¶m b¶o vµ n©ng cao tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n vµ ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. 3.2.Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh - Néi dung cña kÕ ho¹ch dµi h¹n lµ x¸c ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n c¸c chØ tiªu quan träng nhÊt nh mÆt hµng, c¬ cÊu mÆt hµng vµ s¶n lîng mÆt hµng; khèi lîng vËt t kü thuËt; tæng sè c«ng nh©n viªn chøc; tæng quü tiÒn l¬ng vµ nhÞp ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng; chØ tiªu tiÕn bé khoa häc kü thuËt; vèn ®Çu t c¬ b¶n, møc ®é c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc. NhiÖm vô c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch dµi h¹n lµ nghiªn cøu vµ ®a vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, thÝch hîp nh»m huy ®éng hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ ®Õn møc cao nhÊt n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã vµ sÏ cã. Sö dông hîp lý cã hiÖu qu¶ toµn bé tµi s¶n, vèn, c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc cung øng vËt t kü thuËt, tæ chøc lao ®éng ®Ó t¹o ra ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ thÞ trêng, 6 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB x· héi chÊp nhËn; nghiªn cøu vµ ®a vµo ¸p dông c¸c lo¹i ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m n©ng cao kh«ng ngõng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Néi dung cña kÕ ho¹ch hµng n¨m bao gåm nh÷ng bé phËn chñ yÕu sau ®©y: + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm: Lµ bé phËn chñ ®¹o vµ trung t©m cña kÕ ho¹ch hµng n¨m, nã cßn lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kh¸c. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô gåm hai bé phËn: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch tiªu thô. Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu s¶n lîng s¶n phÈm chñ yÕu vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt. Néi dung cña kÕ ho¹ch tiªu thô ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng hµng ho¸ thùc hiÖn, sè lîng s¶n phÈm mçi lo¹i ®îc tiªu thô... + KÕ ho¹ch vËt t kü thuËt: lµ bé phËn kÕ ho¹ch ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thu mua, sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, ®¶m b¶o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô. Néi dung chñ yÕu thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu: Sè lîng vËt t cÇn dïng, dù tr÷, cÇn thu mua trong n¨m kÕ ho¹ch. + KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng: lµ bé phËn kÕ ho¹ch ®¶m b¶o sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng. Nã thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sö dông cã hiÖu qu¶ søc lao ®éng, quü tiÒn l¬ng, tiÒn thëng. Néi dung thÓ hiÖn qua n¨ng suÊt lao ®éng, tæng sè c«ng nh©n viªn chøc... + KÕ ho¹ch nghiªn cøu vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt: lµ bé phËn quan träng cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Néi dung cña kÕ ho¹ch ®îc thÓ hiÖn qua c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, ph¬ng ph¸p øng dông quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, sö dông m¸y mãc kü thuËt míi.  KÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n: lµ bé phËn kÕ ho¹ch ®¶m b¶o ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së x¸c ®Þnh hîp lý vèn ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶ ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Néi dung cña kÕ ho¹ch ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu vÒ x©y dùng c¬ b¶n.  KÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ kÕ ho¹ch ®¶m b¶o viÖc x¸c ®Þnh hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Néi dung bao gåm c¸c chØ tiªu nh: gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm chñ yÕu, gi¸ thµnh toµn bé, tû lÖ gi¸ thµnh...  KÕ ho¹ch tµi chÝnh: lµ kÕ ho¹ch tæng hîp toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp díi h×nh thøc tiÒn tÖ. Nã ph¶n ¸nh tæng chi phÝ cho c¸c dù ¸n, hiÖu qu¶ kinh tÕ sÏ ®¹t ®îc cña dù ¸n ®ã... néi dung gåm 7 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB c¸c chØ tiªu khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, ®Þnh møc vèn lu ®éng, c¸c chØ tiªu lu©n chuyÓn vèn lu ®éng.  KÕ ho¹ch ®êi sèng: lµ bé phËn kÕ ho¹ch ph¶n ¸nh møc ®é c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn chøc, møc ®é sö dông quü phóc lîi. C¸c bé phËn kÕ ho¹ch trªn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. V× vËy khi x©y dùng còng nh khi chØ ®¹o thùc hiÖn ph¶i chó ý ®Õn c¸c mèi quan hÖ ®ã. II. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp . 1.1.X¸c lËp c¸c c¨n cø vµ c¸c b íc x©y dùng kÕ ho¹ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp §Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, mäi doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch vµ x¸c lËp nh÷ng c¨n cø cÇn thiÕt bao gåm c¸c c¨n cø chñ yÕu sau: Qu¸n triÖt c¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ níc cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. M« h×nh kinh tÕ ph¸t triÓn theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i Héi §¶ng lÇn thø VII nªu râ “nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa”(2) th× tríc khi trùc tiÕp ®iÒu tiÕt vµ híng dÉn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp thÞ trêng ®· ®îc Nhµ níc ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« kh¸c. Do vËy, mÆc dï doanh nghiÖp lÊy thÞ trêng lµm c¨n cø chñ yÕu cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cña m×nh th× viÖc c¨n cø vµo c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc lµ rÊt cÇn thiÕt, nã gãp phÇn lµm cho ph¬ng ¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp hîp lý vµ ®óng híng. - KÕt qu¶ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng vÒ nhu cÇu ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh c¹nh tranh, sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. ThÞ trêng cã vai trß trùc tiÕp híng dÉn c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nªn lùa chän lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng ph¶n ¸nh ®îc quy m«, c¬ cÊu ®èi víi tõng s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp, cã tÝnh ®Õn t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè lµm t¨ng hoÆc gi¶m cÇu ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy cã thÓ tËp hîp theo møc gi¸ ®Ó ®Þnh híng môc tiªu kinh doanh phï hîp víi ph©n ®o¹n thÞ trêng hoÆc theo kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o sù g¾n bã gi÷a 8 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB s¶n xuÊt víi c¸c yÕu tè hç trî. C¨n cø vµo sè lîng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ trêng sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña kÕ ho¹ch . - KÕt qu¶ ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cã thÓ khai th¸c. Doanh nghiÖp c¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ thêi kú tríc vµ dù b¸o kh¶ n¨ng t¬ng lai øng víi c¸c nguån lùc cã thÓ cã, ®Æc biÖt dùa vµo nh÷ng lîi thÕ vît tréi cña doanh nghiÖp vÒ c¸c mÆt chÊt lîng s¶n phÈm, kªnh tiªu thô, hîp t¸c liªn doanh, khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¹nh tranh... sÏ gãp phÇn lµm t¨ng tÝnh kh¶ thi cña c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch. Träng t©m nghiªn cøu cÇn tËp trung vµo c¸c chØ tiªu chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - HÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt: §©y lµ c¨n cø quan träng lµm c¬ së cho c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh. M«i trêng kinh doanh biÕn ®æi rÊt nhanh, ®ßi hái hÖ thèng nµy cÇn ®îc hoµn thiÖn vµ söa ®æi sau mçi chu kú kinh doanh. HÖ thèng ®Þnh møc cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n bã vµ phï hîp víi hÖ thèng tiªu chuÈn ®Þnh møc cña ngµnh vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. - KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ øng dông c¸c thµnh tùu cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt: KÕt qu¶ nghiªn cøu lµ c¨n cø hµng ®Çu cho ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai, x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n s¶n phÈm, ho¹ch ®Þnh dù tr÷ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ...c¸c kÕt qu¶ cã liªn quan ®Õn ®æi míi c«ng nghÖ thêng g¾n víi c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong thêi kú dµi. MÆt kh¸c, ®æi míi còng cã nh÷ng t¸c ®éng kh¸c nhau ®èi víi sù biÕn ®æi nhu cÇu cña thÞ trêng, ®iÒu ®ã cÇn ®îc tÝnh trong ho¹ch ®Þnh s¶n xuÊt vÒ mÆt hiÖn vËt. - C¨n cø vµo sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, khoa häc qu¶n lý kinh tÕ còng nh kinh nghiÖm qu¶n lý kinh tÕ: C¨n cø nµy cã vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch v× tèc ®é ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh nh chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶, n¨ng suÊt. 1.2.Thùc hiÖn néi dung trong c¸c bíc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Qu¸ tr×nh x©y dùng trong c¸c doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu kh©u tõ viÖc chuÈn bÞ ®Õn ho¹ch ®Þnh, thùc hiÖn vµ kÕt thóc ë kh©u ®¸nh gi¸ quyÕt ®Þnh vµ lîng ho¸ ph¬ng ¸n. Qu¸ tr×nh ®îc m« t¶ theo quy tr×nh sau: 9 thøc héi kinh §¸nhQTKD gi¸ sovµ s¸nh c¸c ph Sinh viªn:NhËn Hoµng ThÞc¬HoaLíp C«ng nghiÖp A K37 Khoa XDCB doanh ¬ng ¸n dùa vµo c¸c môc tiªu ph¶i ®¹t X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu kinh doanh Lùa chän ph¬ng ¸n So¸t xÐt c¸c tiÒn ®Ò c¨n cø LËp kÕ ho¹ch hç trî Ho¹ch ®Þnh c¸c ph¬ng thøc kinh doanh Lîng ho¸ c¸c ph¬ng ¸n th«ng qua lËp kÕ ho¹ch hç trî Bíc 1: NhËn thøc c¬ héi kinh doanh lµ ®iÓm b¾t ®Çu thùc sù cña viÖc lËp kÕ ho¹ch. Trong bíc nµy doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn mét lo¹t c¸c ph©n tÝch vµ dù b¸o nh»m nhËn biÕt c¸c c¬ héi dùa trªn sù hiÓu biÕt vµ th«ng tin vÒ thÞ trêng c¹nh tranh, quy m«, c¬ cÊu cña nhu cÇu, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cïng víi kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña doanh nghiÖp. Bíc 2: X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu tæng qu¸t cña ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ môc tiªu sÏ x¸c ®Þnh c¸c kÕt qu¶ cÇn thu ®îc c¸c ®iÓm kÕt thóc trong c¸c viÖc cÇn lµm, n¬i nµo cÇn thu ®îc u tiªn vµ c¸i g× cÇn hoµn thµnh b»ng mét m¹ng líi c¸c chiÕn lîc, cßn trong ng¾n h¹n ®ã lµ c¸c ®Þnh híng môc tiªu vÒ tèc ®é t¨ng trëng s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn... Bíc 3: So¸t xÐt c¸c tiÒn ®Ò c¨n cø. §©y lµ bíc quan träng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ m«i trêng, ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ néi bé doanh nghiÖp. Dù b¸o ®ãng vai trß quan trängtrong viÖc x¸c ®Þnh c¸c tiÒn ®Ò: Lo¹i thÞ trêng, sè lîng, c¬ cÊu s¶n phÈm, c¸c triÓn khai, c¸c triÓn khai kü thuËt c«ng nghÖ, chi phÝ, møc l¬ng, møc thuÕ vµ chÝnh s¸ch thuÕ, m«i trêng chÝnh trÞ- x· héi, luËt ph¸p. T¬ng lai l¹i biÕn ®æi rÊt phøc t¹p nªn viÖc x¸c ®Þnh c¸c gi¶ thuyÕt, c¨n cø vÒ mäi chi tiÕt cña m«i trêng t¬ng lai trong ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch sÏ kh«ng cã lîi hoÆc kh«ng thùc tÕ. Do ®ã c¸c tiÒn ®Ò, c¨n cø giíi h¹n theo c¸c gi¶ thiÕt hoÆc cÊp thiÕt. Bíc 4: Ho¹ch ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, øng víi nã cã nhiÒu ph¬ng ¸n kh¸c nhau. Yªu cÇu c¬ 10 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB b¶n cña bíc nµy kh«ng ph¶i lµ t×m ra tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n mµ lµ viÖc gi¶m bít c¸c ph¬ng ¸n cÇn lùa chän ®Ó sao cho chØ cã nh÷ng ph¬ng ¸n cã nhiÒu triÓn väng nhÊt ®îc ®a ra ph©n tÝch víi c¸c ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu ®· x¸c ®Þnh. Bíc 5: §¸nh gi¸ so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n trªn c¬ së c¸c c¨n cø môc tiªu. HÇu hÕt mäi t×nh huèng ®Òu cã rÊt nhiÒu ph¬ng ¸n, cã v« sè c¸c biÕn sè vµ c¸c rµng buéc cÇn ph¶i xem xÐt, viÖc ®¸nh gi¸ trë nªn rÊt khã kh¨n. Do vËy, sau khi t×m ®îc c¸c ph¬ng ¸n vµ xem xÐt c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña chóng, tiÕp theo lµ ph¶i t×m c¸ch ®Þnh lîng dùa trªn c¸c tiªu ®Ò vµ c¸c môc ®Ých. Bíc 6: Lùa chän ph¬ng ¸n ®îc ®¸nh gi¸: lµ thêi ®iÓm ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch ®îc chÊp thuËn.Trong thùc tÕ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét ph¬ng ¸n tèi u vµ mét hoÆc nhiÒu ph¬ng ¸n dù phßng. Bíc 7: X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch hç trî. C¸c kÕ ho¹ch nµy ®îc x¸c ®Þnh trong dµi h¹n ®ã lµ viÖc x¸c lËp c¸c chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p chiÕn lîc. Cßn trong ng¾n h¹n lµ viÖc x¸c ®Þnh vÒ vèn vµ lao ®éng... Nh»m thùc thi cã hiÖu qu¶ ph¬ng ¸n kinh doanh. Bíc 8: Lîng ho¸ c¸c ph¬ng ¸n b»ng viÖc lËp c¸c quü ng©n s¸ch. Ng©n quü chung cña mét doanh nghiÖp biÓu thÞ toµn bé thu nhËp vµ chi phÝ víi lîi nhuËnhoÆc sè d tæng hîp. Trong thùc tiÔn kinh doanh ng©n quü trë thµnh mét ph¬ng tiÖn ®Ó kÕt hîp c¸c bé phËn kÕ ho¹ch kh¸c nhau ®ång thêi lµ tiªu chuÈn quan träng ®Ó ®o lêng sù t¨ng tiÕn cña kÕ ho¹ch. 1.3. Ph¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Trong thùc tÕ ngêi ta sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p nh c©n ®èi, quan hÖ ®éng, ph¬ng ph¸p tØ lÖ, ph¬ng ph¸p kinh tÕ... Tuy nhiªn, ph¬ng ph¸p c©n ®èi vÉn ®îc sö dông réng r·i nhÊt, ¬h¬ng ph¸p nµy ®îc tiÕn hµnh qua 3 bíc: Bíc 1: X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiru kinh doanh dù kiÕn. Bíc 2: X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng (bao gåm kh¶ n¨ng ®· cã vµ ch¾c ch¾n sÏ cã) cña doanh nghiÖp vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Bíc 3: C©n ®èi gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ph¬ng ph¸p c©n ®èi ®îc x¸c ®Þnh víi nh÷ng yªu cÇu sau: - C©n ®èi ®îc thùc hiÖn lµ c©n ®èi ®éng. C©n ®èi ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n chø kh«ng ph¶i c©n ®èi theo ph¬ng ¸n ®· ®ùîc chØ ®Þnh. C¸c yÕu tè cña c©n ®èi ®Òu lµ nh÷ng yÕu tè biÕn ®æi, ®ã lµ nhu cÇu thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng cã thÓ khai th¸c cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch. - Thùc hiÖn c©n ®èi liªn hoµn, tøc lµ tiÕn hµnh c©n ®èi kÕ tiÕp nhau dÓ bæ xung vµ ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n cho phï hîp víi thay ®«Ø cña m«i trêng. 11 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB - Thùc hiÖn c©n ®èi trong nh÷ng yÕu tè tríc khi tiÕn hµnh c©n ®èi tæng thÓ c¸c yÕu tè. KÕt qu¶ c©n ®èi tæng hîp lµ c¨n cø x¸c ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh hoÆc ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ, vai trß vµ chøc n¨ng cña hÖ thèng c¸c cÊp qu¶n lý trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch - Vai trß cña c¸c cÊp kÕ ho¹ch trong néi bé doanh nghiÖp Trªn gãc ®é lý thuyÕt vµ viÖc ph©n cÊp kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng bao gåm c¸c cÊp doanh nghiÖp ph©n xëng. Mçi cÊp cã vai trß kh¸c nhau trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch, trong ®ã doanh nghiÖp gi÷ vai trß chØ ®¹o vµ trung t©m. Do vËy, ë cÊp doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch chØ cÇn ®i s©u vµ tËp trung vµo viÖc x¸c ®Þnh c¸c ph¬ng híng, môc tiªu, nhiÖm vô, nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu vµ c¸c c©n ®èi lín ®Ó cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao. Trong doanh nghiÖp c¸c cÊp ®Òu cã vai trß lµm chñ kÕ ho¹ch ë cÊp díi ph¶i cô thÓ ho¸ ph¬ng híng, môc tiªu, nhiÖm vô kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn vµ tiÒm n¨ng hiÖn cã trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch. VÒ phÝa doanh nghiÖp cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c cÊp thùc sù lµm chñ kÕ ho¹ch vÒ c¸c mÆt qu¶n lý thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t, lao ®éng, nöa thµnh phÈm vµ chÊt lîng s¶n phÈm... kÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých trong doanh nghiÖp. - Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c cÊp kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp Trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, mét vÊn dÒ rÊt quan träng lµ ph¶i x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña mçi cÊp ®èi víi tõng mÆt qu¶n lý cô thÓ nh nguyªn nhiªn vËt liÖu, n¨ng lîng, thiÕt bÞ m¸y mãc, lao ®éng, tiÒn l¬ng, sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm... §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã cÇn ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, tr¸ch nhiÖm ®i ®«i víi quyÒn h¹n, mÆt kh¸c ph¶i x©y dùng néi dung cô thÓ cña mçi cÊp. Ch¼ng h¹n trong lÜnh vùc qu¶n lý nghuyªn vËt liÖu, ¸p dông h×nh thøc “b¸n nguyªn liÖu, mua thµnh phÈm”. C¸c ®¬n vÞ chñ ®éng göi nguyªn liÖu ®èi víi doanh nghiÖp, phßng vËt t cã yªu cÇu mua l¹i s¶n phÈm theo khèi lîng nguyªn liÖu ®îc b¸n. Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua nguyªn liÖu vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm chÝnh lµ phÇn thu nhËp cña c¸c ph©n xëng. B»ng c¸ch nµy ph¸t huy quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o trong c¸c bé phËn sö dông, khuyÕn khÝch viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm, b¶o ®¶m h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, h¹n chÕ h háng mÊt m¸t vËt t trong kh©u sö dông. 12 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB 2.2. TiÕn hµnh ph©n phèi nhiÖm vô kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp cho tõng quý trong n¨m kÕ ho¹ch Néi dung ph©n phèi: Sau khi x©y dùng xong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n phèi nhiÖm vô s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cho c¸c quý trong n¨m, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn sö dông hîp lý thiÕt bÞ, m¸y mãc, lao ®éng. Ph©n phèi nhiÖm vô cho c¸c quý lµ viÖc cô thÓ ho¸ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¶ n¨m cho c¸c quý. Néi dung ph©n phèi vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt bao gåm ph©n phèi vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng. Trong viÖc ph©n phèi mÆt hµng, cÇn nªu râ danh môc s¶n phÈm chñ yÕu vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c ®îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt. Trong ph©n phèi vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng nªu râ c¸c phÇn: gi¸ trÞ s¶n lîng hµng ho¸, gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc hiÖn vµ gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n phèi nhiÖm vô s¶n xuÊt cho c¸c quý trong n¨m kÕ ho¹ch Th«ng thêng khi ®Ò cËp ®Õn ph©n phèi nhiÖm vô s¶n xuÊt cho c¸c quý, c¸c doanh nghiÖp thêng quan t©m tíi viÖc ph©n phèi mÆt hµng. Do vËy phÇn nµy chØ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò ®ã. + Ph¬ng ph¸p song song: C¸c s¶n phÈm ®îc bè trÝ s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c quý. Nhê ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng t¹i bÊt kú thêi ®iÓn nµo. Tuy nhiªn doanh nghiÖp mÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ, c«ng t¸c chØ ®¹o phøc t¹p. Ph¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt khèi lîng lín vµ hµng lo¹t lín. + Ph¬ng ph¸p tuÇn tù: C¸c s¶n phÈm ®îc bè trÝ døt ®iÓm trong tõng quý, s¶n xuÊt xong s¶n phÈm nµy míi chuyÓn sang s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c. MÆc dï cã thuËn lîi cho viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt, cã ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng... nhng nã l¹i kh«ng ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng trong mét thêi ®iÓm. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt nhá vµ ®¬n chiÕc. + Ph¬ng ph¸p hçn hîp: Cã lo¹i s¶n phÈm ®îc bè trÝ theo quý, cã lo¹i s¶n phÈm bè trÝ døt ®iÓm trong tõng quý. Ph¬ng ph¸p nµy kÕt hîp ®îc nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm cña hai ph¬ng ph¸p trªn. V× vËy, nã ®îc phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng lo¹t. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, cã thÓ sö dông c¸c chØ tiªu tØ lÖ phÇn tr¨m hoµn thµnh kÕ ho¹ch, tèc ®é t¨ng c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ nh doanh thu, s¶n lîng, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, chi phÝ so víi kú kÕ ho¹ch hoÆc so víi kú tríc, tØ lÖ t¨ng trëng b×nh qu©n c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ... 13 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB 2.3. KiÓm tra, ®iÒu chØnh vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ó t¹o lËp c¨n cø cho x©y dùng kÕ ho¹ch ë chu kú tiÕp theo - C¸c yªu cÇu cña ph©n phèi nhiÖm vô s¶n xuÊt + NhiÖm vô s¶n xuÊt vÒ mÆt gi¸ trÞ s¶n lîng ®îc ph©n phèi cho mçi quý trong n¨m céng l¹i ph¶i b»ng nhiÖm vô s¶n xuÊt c¶ n¨m + NhiÖm vô s¶n xuÊt ph©n phèi cho quý sau thêng cao h¬n quý tríc, nã thÓ hiÖn xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. + §Ó n©ng cao møc ®é sö dông c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn coi träng viÖc bè trÝ vµ phèi hîp c¸c mÆt hµng. §Ó ®¸nh gi¸ vµ kiÓm tra kÕ ho¹ch mét c¸ch dÔ dµng ngêi ta sö dông ph¬ng ph¸p PERT. §©y lµ mét c«ng cô chÝnh cña lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra trong mäi hÖ thèng tõ doanh nghiÖp ®Õn c¸c c¬ quan Nhµ níc. Sö dông ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lín nhÊt lµ tËp trung sù chó ý vµo nh÷ng yÕu tè träng yÕu. - KiÓm tra: C¨n cø vµo c¸c yªu cÇu c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ xem ho¹t ®éng cã ®óng víi yªu cÇu kh«ng? KiÓm tra sÏ gióp nh÷ng nhµ qu¶n trÞ xem xÐt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh. Tuy nhiªn quy m« cña c«ng t¸c kiÓm tra thay ®æi theo cÊp bËc cña c¸c nhµ qu¶n trÞ, hä ®Òu cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc thùc thi kÕ ho¹ch vµ do ®ã kiÓm tra lµ chøc n¨ng qu¶n trÞ c¬ b¶n ë mäi cÊp. - §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch: Thùc chÊt cña c«ng viÖc nµy lµ xem xÐt sù phï hîp víi c¸c kÕt qu¶ ®· ®o lêng ®îc víi c¸c tiªu chuÈn. NÕu c¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn, nhµ qu¶n trÞ cã thÓ kÕt luËn mäi viÖc vÉn diÔn ra theo ®óng kÕ ho¹ch vµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh. NÕu kÕt qu¶ kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn th× sù ®iÒu chØnh sÏ cã thÓ lµ cÇn thiÕt. Lóc nµy ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch nguyªn nh©n cña sù sai lÖch vµ nh÷ng hËu qu¶ ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó ®i tíi kÕt luËn cã cÇn ®iÒu chØnh hay kh«ng. §iÒu chØnh vµ t¹o lËp c¨n cø cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ë chu kú tiÕp theo: ViÖc ®iÒu chØnh ph¶i tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c sau: + ChØ ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt. + §iÒu chØnh ®óng møc ®é, tr¸nh tuú tiÖn, tr¸nh g©y t¸c ®éng xÊu. + TÝnh tíi hËu qu¶ sau khi ®iÒu chØnh. + Tr¸nh lì thêi c¬ vµ tr¸nh b¶o thñ. + Tuú ®iÒu kiÖn mµ kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cho hîp lý. III. Mét sè yªu cÇu vµ ý nghÜa ®èi víi n©ng cao chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 14 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB 1. Mét sè yªu cÇu ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.HÖ thèng chØ tiªu ph¶n ¸nh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o toµn diÖn ®ång bé vµ chÝnh x¸c ChØ tiªu kÕ ho¹ch lµ c¸c ®Ých, c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cã thÓ tÝnh to¸n ®îc. Do vËy, ngêi ta cã thÓ so s¸nh, ®èi chiÕu, ph©n tÝch thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kh¸c víi c¸c chØ tiªu kh¸c (tµi chÝnh, h¹ch to¸n...) ë chç chóng lµ c¸c ®Ých vµ môc tiªu ph¸c th¶o cho ho¹t ®éng trong t¬ng lai. V× vËy, ngoµi kÕt qu¶ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng khi x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c kÕt qu¶ dù to¸n vµ dù b¸o. - NÕu c¨n cø vµo tÝnh chÊt cña c¸c chØ tiªu chia thµnh + C¸c chØ tiªu sè lîng ph¶n ¸nh híng phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp vÒ mÆt quy m«, sè lîng cña c¸c ho¹t ®éng, bao gåm gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, sè lîng lao ®éng, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. + C¸c chØ tiªu chÊtlîng ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh n¨ng suÊt lao ®éng, tØ lÖ doanh lîi, lîi nhuËn... - NÕu c¨n cø vµo ®¬n vÞ tÝnh to¸n chia thµnh +C¸c chØ tiªu hiÖn vËt lµ c¸c chØ tiªu ®o lêng b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt: kg, lÝt, nhiªn liÖu tiªu chuÈn. + C¸c chØ tiªu gi¸ trÞ lµ c¸c chØ tiªu ®o lêng b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ. - NÕu c¨n cø vµo ph©n cÊp qu¶n lý chia thµnh: + C¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh lµ chØ tiªu Nhµ níc giao kÕ ho¹ch cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. Nã quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ cã tÝnh chÊt b¾t buéc trong thùc hiÖn. HiÖn nay Nhµ níc giao cho c¸c doanh nghiÖp 2-3 chØ tiªu ph¸p lÖnh: Sè lîng vµ chÊt lîng c¸c s¶n phÈm chñ yÕu, gi¸ trÞ s¶n lîng hµng ho¸ thùc hiÖn, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch. Trong t¬ng lai c¸c chØ tiªu nµy ®îc thay thÕ b»ng c¸ ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ níc cã ®iÒu kiÖn vµ c¸c bé luËt t¬ng øng. +C¸c chØ tiªu híng dÉn lµ cc¸c chØ tiªu kh«ng cã ý nghÜa b¾t buéc trong thùc hiÖn, song l¹i b¾t buéc vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. C¸c chØ tiªu nµy cã ý nghÜa trong tËp hîp vµ qu¶n lý vÜ m«, nªn Nhµ níc híng dÉn tÝnh to¸n thèng nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c chØ tiªu nµy ®îc ¸p dông réng r·i nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng th«ng tin kinh tÕ vµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ quèc d©n. + C¸c chØ tiªu tÝnh to¸n: §ã lµ c¸c chØ tiªu doanh nghiÖp tù quy ®Þnh vµ tÝnh to¸n phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch ho¸ trong ph¹m vi doanh nghiÖp. 15 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB 1.2. Môc tiªu vµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm c¨n cø vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®Òu híng tíi môc tiªu hiÖu qu¶, nã lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu cho viÖc x©y dùng, lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. 1.3. C¸c bé phËn kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hÖ thèng, ®ång bé vµ ®óng híng NÒn kinh tÕ quèc d©n lµ mét hÖ thèng thèng nhÊt, bao gåm c¸c ph©n hÖ lµ c¸c doanh nghiÖp. Thùc hiÖn yªu cÇu nµy, trong c¸c kh©u c«ng t¸c kÕ ho¹ch ph¶i b¶o ®¶m cho môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®ång híng vµ gãp phÇn thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn bao trïm cña c¶ hÖ thèng. 1.4. HÖ thèng môc tiªu vµ nhiÖm vô kÕ ho¹ch ph¶i “ Võa mang tÝnh tham väng võa mang tÝnh kh¶ thi” Víi môc tiªu lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¬ng ¸n dÇy tham väng. Tuy nhiªn c¸c kÕ ho¹ch nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng hiÖn thùc. 1.5.CÇn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a môc tiªu t×nh thÕ vµ môc tiªu chiÕn lîc HÖ thèng môc tiªu kÕ ho¹ch ph¶i ®îc x©y dùng vµ ®iÒu chØnh linh ho¹t theo yªu cÇu thay ®æi cña m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh. 1.6. HÖ thèng môc tiªu, nhiÖm vô vµ c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i kÕt hîp ®óng ®¾n, hµi hoµ gi÷a c¸c lo¹i lîi Ých Nh»m t¹o ra ®éng lùc cho qu¸ tr×nh t¨ng trëng kinh tÕ c«ng ty ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých. §©y lµ c¬ sá ®¶m b¶o cho viÖc thùc thi cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh. 3. ý nghÜa cña viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp Tríc kia c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp trong qu¶n lý kinh tÕ tõng ®îc ¸p dông ë níc ta ®· kh«ng t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn mµ cßn lµm cho nÒn kinh tÕ bÞ suy yÕu, lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, g©y rèi lo¹n trong x· héi. Nguyªn nh©n lµ do kÕ ho¹ch ¸p ®Æt tõ phÝa Nhµ níc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh. Nhµ níc can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo, chØ ®Þnh ®Þa ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ v× lç Nhµ níc chÞu, l·i nép cho Nhµ níc. H¬n n÷a do ph©n phèi 16 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB kh«ng ®Òu g©y thiÕu thõa gi¶ t¹o, c¸c ®¬n vÞ thô ®éng chê cÊp trªn giao nhiÖm vô kÕ ho¹ch, kh«ng chñ ®éng s¸ng t¹o, kh«ng cã søc sèng ®éc lËp. HiÖn nay ®Êt níc ta chuyÓn híng ®æi míi, m« h×nh kinh tÕ hiÖn nay lµ vËn hµnh nÒn kinh tÕ b»ng m« h×nh hai bµn tay, trong ®ã kÕ ho¹ch lµ c«ng cô ®Ó Nhµ níc can thiÖp vµo nÒn kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm cña c¸c níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn, hä ®Òu rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cÊp c«ng ty. Nhê ®¸nh gi¸ ®óng vai trß vÞ trÝ, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, thùc thi biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy nhiÒu c«ng ty®· x¸c ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng. Nhµ kinh tÕ häc ngêi Anh Roney cho r»ng ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ cÊp c«ng ty thùc sù cÇn thiÕt, nh»m hai môc ®Ých: TÊn c«ng vµ dù phßng. C¸c nhµ kinh tÕ häc vµ chuyªn gia qu¶n lý Ph¸p, Thôy §iÓn còng ®· x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch ho¸ lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn trong chu tr×nh qu¶n lý cÊp c«ng ty. §Æc ®iÓm næi bËt cña kÕ ho¹ch ho¸ doanh nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ c¸c doanh nghiÖp ®îc chñ ®éng t×m vµ cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo, t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm vµ kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Ch¬ng II Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §« I. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty x©y dùng Thñ §« 1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ ph¬ng híng kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §« 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng Thñ §« (tríc ®©y lµ c«ng ty x©y dùng 208) lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, thµnh lËp ngµy 10/10/1989 theo quy ®Þnh sè 838/ BXD-TCL§ Vµ QuyÕt ®Þnh ®æi tªn sè 1019/BXD- TCL§ ngµy 26/11/1996 cña Bé Trëng Bé X©y Dùng. GiÊy phÐp kinh doanh sè 111499 cña Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp ngµy 24/2/1997 lµ tæ chøc doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo h×nh thøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, c«ng ty ®îc phÐp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc sau: - Thi c«ng c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh. - X©y l¾p vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh. 17 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB - L¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬ - ®iÖn- níc c«ng tr×nh. - Hoµn thiÖn x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt c«ng tr×nh. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ phÇn bao che c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - X©y dùng ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®iÖn, - §Çu t ph¸t triÓn kinh doanh nhµ.  C¸c thêi kú ph¸t triÓn - Tríc n¨m 1993 §©y lµ thêi kú míi ra ®êi cña c«ng ty nªn vÉn cã khã kh¨n vÒ vèn, lao ®éng vµ c¬ së h¹ tÇng. Nãi chung ngµnh kinh doanh cßn h¹n chÕ, chç dùa chÝnh lµ Tæng c«ng ty, do ®ã nhiÖm vô chÝnh lµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch tõ Tæng c«ng ty giao xuèng, thÞ trêng cña c«ng ty cha ®îc më réng, chØ tËp trung vµo khu vùc Hµ Néi. M¸y mãc thiÕt bÞ cò kü, l¹c hËu, qu¶n lý xa rêi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ trêng, cha nh¹y bÐn víi sù biÕn ®æi cña kinh tÕ. MÆc dï c«ng ty còng cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô mµ Tæng c«ng ty giao, cã cè g¾ng trong t×m kiÕm viÖc lµm nhng cha ®em l¹i kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. - Sau n¨m 1993 ®Õn nay C«ng ty ®· nç lùc phÊn ®Êu vît mäi khã kh¨n, thö th¸ch, tríc tiªn lµ viÖc t¹o déi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt tr×nh ®é cao, ®Çu t ®ång bé n©ng cao c¬ së vËt chÊt, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c t liÖu lao ®éng, ®Çu t nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phï hîp víi c«ng nghÖ míi cã hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c xö lý nÒn mãng, c«ng t¸c vËn chuyÓn nh than cäc nhåi, tr¹m bª t«ng th¬ng phÈm ®ång bé víi m¸y b¬m. C«ng ty ®· tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng quy m« lín trong ph¹m vi c¶ níc ®¹t huy ch¬ng vµng vÒ chÊt lîng cao. Cïng víi sù lín m¹nh vµ trëng thµnh cña ngµnh x©y dùng lµ sù ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, c¸c giÊy phÐp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c lÜnh vùc ngµy cµng phong phó. C«ng ty nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông mµ cßn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, l¾p ®Æt ®iÖn níc, ®êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ, kinh doanh vËt t, vËt liÖu x©y dùng... Ngoµi ra cßn hîp t¸c víi níc ngoµi thµnh lËp liªn doanh x©y dùng kh¸ch s¹n: C«ng ty Quèc TÕ Hå T©y. Víi sù ®a d¹ng ngµnh nghÒ cña c«ng ty cã thÓ phôc vô mét lîng lín kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc, trªn ®Þa bµ Hµ Néi vµ c¸c tØnh kh¸c. Tr¸i ngîc h¼n víi tríc kia, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty chØ tËp trung ë Hµ Néi. Ngoµi viÖc më réng thÞ trêng, s©m nhËp vµo thÞ 18 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB trêng trªn kh¾p c¶ níc, c«ng ty cßn kh«ng ngõng n©ng cao ®Èy m¹nh c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ chÊt lîng vµ tèc ®é. Trong c¸c n¨m võa qua c«ng ty liªn tôc nhËn ®îc nh÷ng huy ch¬ng vµng chÊt lîng cao cña ngµnh x©y dùng. C¸c c«ng tr×nh ®¹t huy ch¬ng vµng chÊt lîng cao cña ngµnh gåm: - Trô së §¹i Sø Qu¸n Mü t¹i Hµ Néi n¨m 1995 - §µi ph¸t thanh vµ TruyÒn H×nh Hµ Néi n¨m 1996 - Kh¸ch S¹n Trung T©m Hµ Néi n¨m 1997 - Kh¸ch s¹n Hoa Anh §µo n¨m 1998 -C«ng tr×nh nhµ ë CBCNV 28 Trêng Chinh n¨m 1998 Doanh thu cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh sau: 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1.2.Ph¬ng híng kinh doanh cña c«ng ty Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ níc ta cßn tiÕp tôc khã kh¨n. C«ng ty x©y dùng Thñ §« còng n»m trong t×nh tr¹ng khã kh¨n chung cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty cÇn nç lùc vµo c¸c môc tiªu chÝnh: - TËp trung träng t©m vµo c«ng t¸c t×m kiÕm viÖc lµm, nhÊt lµ ë c¸c tØnh míi t¸ch, ®a d¹ng hãa lo¹i h×nh s¶n xuÊt nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®êng x¸, cÇu cèng, kinh doanh nhµ, liªn doanh x©y dùng khu vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ thao. - §Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty dù kiÕn ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty cho phÐp thµnh lËp xÝ nghiÖp dÞch vô vµ x©y l¾p. 19 Sinh viªn: Hoµng ThÞ Hoa- Líp C«ng nghiÖp A K37 Khoa QTKD vµ XDCB Ngoµi ra cÇn nhËn ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña c¸c h·ng níc ngoµi nh: HÖ thèng èng níc, phô kiÖn thiÕt bÞ ®iÖn... Tuy nhiªn kh«ng thÓ xa rêi môc tiªu thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu tõ Tæng c«ng ty giao cho nh chØ tiªu vÒ s¶n lîng, c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh... PhÊn ®Êu thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã chÊt lîng cao vµ ®¹t huy ch¬ng vµng trong toµn ngµnh. Theo quy ho¹ch ph¸t triÓn thµnh phè Hµ Néi th× nhu cÇu vÒ x©y dùng c¸c khu d©n c, nhµ m¸y lµ cao. Do vËy c«ng ty cÇn më réng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch tham gia dù thÇu nhiÒu c«ng tr×nh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m gi¶m chi phÝ. 2. Kh¸i qu¸t vÒ m« h×nh qu¶n trÞ hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng Thñ §« 20
- Xem thêm -