Tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học viên trung tâm ngoại ngữ - svth nguyễn hồng thái

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA : TOÁN – TIN HỌC  Môn Học : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đề Tài : XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GVHD : Nguyễn Gia Tuấn Anh SVTH : Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Thị Lý Tháng 05 /2008 Trang 1 MSSV : 0411113 MSSV : 0511149 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 2 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Lời nói đầu Ngày nay , việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và điều hành đã phổ biến rất rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đem lại hiệu quả cao.Trong đó quản lý con người , quản lý nhân sự rất quan trọng . Đến nay đã có rất nhiều Phần mềm ứng dụng phục vụ tốt công việc này . Phần mềm “Quản lý Học viên” cũng là một trong những phần mềm như vậy . Tuy không mới nhưng nó cần được phát triển mở rộng hơn để phục vụ tốt hơn yêu cầu đặt ra phát sinh từng ngày trong thực tế . Trong thời gian có hạn nhóm thực hiện đề tài này đã cố gắng hết khả năng để đưa ra ý tưởng giải quyết yêu cầu khá đầy đủ và chặt chẽ nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã hướng dẫn tận tình để chúng em hoàn thành đề tài này . Chúc thầy dồi dào sức khỏe ! TP.HCM ngày 31/05/2008 Nhóm thực hiện Trang 3 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 4 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ MỤC LỤC Lời nói đầu…………………………………………………………………..Trang 3 Mục lục……………………………………………………………………….Trang 5 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1. Khảo sát Đề tài ………….…………………………………Trang 7 2. Phân tích Hệ Thống………………………………………..Trang 8 2.1. Xác định thực thể ………………………………Trang 8 2.2. Mô hình ERD…………………………………..Trang 10 2.3. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ………………………..Trang 11 2.3.1. Mô tả chi tiết quan hệ……….Trang 11 2.3.1. Tổng kết các quan hệ………..Trang 18 2.3.3. Tổng kết các thuộc tính……..Trang 19 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.4. Thiết kế giao diện……………………………..Trang 20 2.4.1. Các Menu……………………..Trang 20 2.4.2. Mô tả các Form……………...Trang 22 2.5. Thiết kế ô xử lý ………………………………..Trang 33 2.5.1. Xử lý lưu………………………Trang 33 2.5.2. Xử lý xóa Học viên…………..Trang 35 2.5.3. Xử lý tìm điểm theo tên……..Trang 36 2.5.4. Xử lý tìm điểm theo Mã số….Trang 37 NHẬN XÉT Tự Đánh giá…………………………………………………..Trang 39 Trang 5 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 6 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ I . KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI 1.Khảo sát Đề tài Trung tâm ngoại ngữ ABC có các lớp Anh văn tổng quát , Anh văn giao tiếp và TOEIC . Số lượng học viên đông , thường xuyên thay đổi ,vì vậy Trung tâm cần một hệ thống tin học quản lý học viên để đảm bảo hoạt động của Trung tâm diễn ra thông suốt , hợp lý và hiệu quả . Nghiệp vụ của Trung tâm như sau: Mỗi năm trung tâm có 4 đợt khai giảng , cho tất cả các lớp , mỗi khóa kéo dài 3 tháng . Trong mỗi loại lớp : Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC được chia theo từng cấp : 1,2,3,4,5,6…(từ thấp đến cao) tùy theo trình độ của mỗi học viên . Học phí ở mỗi loại lớp , cấp lớp có thể khác nhau. Mỗi lớp sẽ có thời khóa biểu nhất định Trước mỗi đợt khai giảng khoảng 1 tháng bộ phận giáo vụ tổ chức ghi danh cho học viên Khi đến đăng kí học , học viên chọn giờ học , ngày học , loại lớp mà mình muốn theo học (Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC) , giờ học . Học viên sẽ đóng học phí tương ứng với mức học phí thấp nhất của loại lớp đó. Nếu sau khi thi xếp lớp Học viên đươc xếp vào cấp lớp phù hợp ,cụ thể Học viên có thể phải đóng học phí bổ sung .Nhân viên Trung tâm ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và in biên lai .Đối với Học viên cũ (tức là đã từng học ở Trung tâm ở các khóa học trước) nếu đã đậu trong kì thi cuối khóa thì được đăng kí cấp lớp cao hơn nếu không đậu thì được đăng kí học lại ứng với loại lớp đã theo học . Học viên này chỉ chọn giờ hoc mà không cần tham gia kì thi xếp lớp. Nhân viên Trung tâm sẽ ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và lập biên lai học phí đồng thời hẹn ngày giờ để học viên đến thi xếp lớp. Trước mỗi khóa học , thường có 3 đợt thi xếp lớp.Sau khi có kết quả Giáo vụ sẽ tiến hành phân lớp. Với mỗi cấp lớp có thể có nhiều lớp để đảm bảo mỗi lớp chỉ có 25 – 30 học viên. Giáo viên tự ấn định ngày giờ thi kết thúc khóa học sau đó gửi cho nhân viên Giáo vụ tổng hợp , xếp loại.Kết quả sẽ lưu trong hồ sơ của học viên. Trang 7 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ TT Ngoại Ngữ ABC BIÊN LAI HỌC PHÍ Họ và tên : ………………………………………… Ngày sinh :…………./……………/……………… Lớp :………………………………………………. Số tiền thu :……………………… ……………….. Ngày ………tháng……năm………. Người nộp tiền Người thu tiền (Kí tên) (kí tên) 2 . Phân tích 2.1. Xác định thực thể  DANGKY (Đăng ký)  HOCVIEN (Học viên)  Mã Học viên (MaHocVien) : Đây là thuộc tính khóa , để phân biệt các học viên với nhau.  Tên Học viên (TenHocVien) : Tên học viên ứng với mỗi mã số.  Ngày sinh (NgaySinh)  Địa chỉ (DiaChi) : Địa chỉ của Học viên  BIENLAI (Biên lai)  Mã Biên lai (MaBienLai) :Thuộc tính khóa  Thành tiền (ThanhTien) : Tiền Học phí  LOAILOP (Loại lớp)  Mã loại lớp (MaLoaiLop) : Thuộc tính khóa để phân biệt các loại lớp Trang 8 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ  Tên loại lớp (TenLoaiLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên  CAPLOP (Cấp lớp)  Mã Cấp lớp (MaCapLop) : Thuộc tính khóa để phân biệt các cấp lớp ở cùng loại lớp Tên cấp lớp (TenCapLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên.  LOP (Lớp)  Mã lớp học (MaLop) :Thuộc tính khóa để phân biệt giữa các lớp.  Tên lớp (TenLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên  Sĩ số (SiSo) :Số Học viên trong lớp.  DOTTHI (Đơt thi)  Mã đợt thi (MaDotThi) : Thuộc tính khóa để phân biệt các đợt thi với nhau.  Ngày thi (NgayThi)  Giờ thi (GioThi)  KHOAHOC (Khóa học)  Mã Khóa học (MaKhoaHoc) : Thuộc tính khóa  Năm học (NamHoc).  DIEMTHI ( Điểm Thi)  Điểm (Diem) : Số điểm của bài thi  HOSOHOCVIEN (Hồ sơ Học viên)  Mã Hồ sơ (MaHoSo) : Thuộc tính khóa phân biệt cho từng Học viên  Điểm thi (DiemThi)  Xếp loại (XepLoai) 2.2. Mô hình ERD Trang 9 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 10 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 2.3. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ  DANGKY ( MaLop , MaHocVien , MaBienLai)  BIENLAI ( MaBienLai , ThanhTien , MaHocVien , MaLop)  HOCVIEN (MaHocVien , TenHocVien , NgaySinh , DiaChi)  CAPLOP ( MaCapLop , TenCapLop)  LOAILOP ( MaLoaiLop , TenLoaiLop , NgayHoc , GioHoc )  LOP ( MaLop , MaCapLop , MaLoaiLop , MaKhoaHoc , TenLop , SiSo )  KHOAHOC ( MaKhoaHoc , NamHoc)  DOTTHI ( MaDotThi , MaKhoaHoc , NgayThi , GioThi)  DIEMTHI (MaHocVien , MaDotThi , Diem)  HOSOHOCVIEN (MaHoSo , MaHocVien , MaLop , DiemThi , XepLoai) 2.3.1. Mô tả chi tiết các quan hệ o Quan hệ ĐĂNG KÝ DANGKY ( MaLop , MaHocVien , MaBienLai) STT 1 Thuộc tính MaLop Diễn giải Mã lớp Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc C 10 B PK C 10 B FK C 30 B FK Tổng số : 50 Mã học 2 MaHocVien viên Mã biên 3 MaBienLai lai  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Trang 11 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Kích thước tối thiểu : 5000 x 50 (byte)= 250 KB Kích thước tối đa :10 000 x 50 (byte ) = 500 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLop , MaHocVien , MaBienLai : Cố định , không Unicode o Quan hệ BIÊN LAI BIENLAI ( MaBienLai , ThanhTien , MaHocVien , MaLop) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte Loại DL Ràng buộc 1 MaBienLai Mã Biên C 30 B PK MGT lai Thành 2 ThanhTien tiền S 20 B 3 MaHocVien Mã Học C 10 B FK C 10 B FK viên 4 MaLop Mã lớp Tổng cộng : 70 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 70 (byte)= 350 KB Kích thước tối đa :10 000 x 70 (byte ) = 700 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaBienLai , MaHocVien , MaLop: Cố định , không Unicode o Quan hệ Học viên HOCVIEN (MaHocVien , TenHocVien , NgaySinh , DiaChi) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Trang 12 Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 1 MaHocVien Mã Học C 10 B C 10 B PK viên 2 TenHocVien Tên Học viên 3 NgaySinh Ngày sinh N 5 B 4 DiaChi Địa chỉ C 20 B Tổng cộng : 45 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 45 (byte)= 225 KB Kích thước tối đa :10 000 x 45 (byte ) = 450 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHocVien : Cố định , không Unicode TenHocVien , DiaChi : Không cố định , Unicode o Quan hệ Cấp lớp CAPLOP ( MaCapLop , TenCapLop) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte Loại DL Ràng buộc 1 MaCapLop Mã Cấp C 10 B PK C 10 B MGT lớp 2 TenCapLop Tên Cấp lớp  Khối lượng : Trang 13 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Số dòng tối thiểu : 100 Số dòng tối đa : 200 Kích thước tối thiểu : 100 x 20 (byte)= 2 KB Kích thước tối đa :200 x 20 (byte ) = 4 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaCapLop : Cố định , không Unicode TenCapLop: Không cố định , Unicode o Quan hệ Loại lớp LOAILOP ( MaLoaiLop , TenLoaiLop , NgayHoc , GioHoc) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte Loại DL Ràng buộc 1 MaLoaiLop Mã Loại C 10 B PK C 10 B MGT lớp 2 TenLoaiLop Tên Loại lớp 3 NgayHoc Ngày học N 5 B 4 GioHoc Giờ học G 5 B Tổng cộng : 30 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 03 Số dòng tối đa : 10 Kích thước tối thiểu : 30 x 3 (byte)= 0.09 KB Kích thước tối đa :10 x 30 (byte ) = 0.3 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLoạiLop: Cố định , không Unicode Trang 14 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ TenLoaiLop : Không cố định , Unicode o Quan hệ Lớp LOP ( MaLop , MaCapLop , MaLoaiLop , MaKhoaHoc , TenLop , SiSo . STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte Loại DL Ràng buộc 1 MaLop Mã Lớp C 10 B PK 2 MaCapLop Mã Cấp C 10 B C 5 B C 5 B MGT lớp 3 MaLoaiLop Mã Loại lớp 4 MaKhoaHoc Mã Khóa học 5 TenLop Tên lớp C 10 6 SiSo Sĩ số S 5 Tổng cộng : 45 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 100 Số dòng tối đa : 200 Kích thước tối thiểu : 100 x 45 (byte)= 4.5 KB Kích thước tối đa :200x 45 (byte ) = 9 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLop , MaCapLop , MaLoạiLop , MaKhoaHoc : Cố định , không Unicode TenLop : Không cố định , Unicode Trang 15 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ o Quan hệ KHÓA HỌC KHOAHOC ( MaKhoaHoc , NamHoc) STT 1 Thuộc tính MaKhoaHoc Diễn giải Kiểu DL Mã Khóa Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc C 10 B S 5 B PK học 2 NamHoc Năm học Tổng cộng : 15 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 20 Số dòng tối đa : 100 Kích thước tối thiểu : 20 x 15 (byte)= 0.3 KB Kích thước tối đa :100 x 15 (byte ) = 1.5 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaKhoaHoc: Cố định , không Unicode o Quan hệ Loại Đọt thi DOTTHI ( MaDotThi , MaKhoaHoc , NgayThi , GioThi) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte Loại DL Ràng buộc 1 MaDotThi Mã Đợt thi C 10 B PK 2 MaKhoaHoc Mã Khóa C 10 B N 5 B MGT học 3 NgayThi Ngày thi Trang 16 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 4 GioThi Giờ thi G Tổng cộng : 5 B 30 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 200 Số dòng tối đa : 1000 Kích thước tối thiểu : 200 x 30 (byte)= 0.6 KB Kích thước tối đa :1000 x 30 (byte ) = 3 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaDotThi: Cố định , không Unicode MaKhoaHoc: Cố định , không Unicode o Quan hệ ĐIỂM THI DIEMTHI (MaHocVien , MaDotThi , Diem) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte 1 MaHocVien Mã Học C 10 B MGT Loại DL Ràng buộc viên 2 MaDotThi Mã Đợt thi C 10 B 3 Diem Điểm S 5 B Tổng cộng : 25 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 25 (byte)= 125 KB Kích thước tối đa :10 000 x 25 (byte ) = 250 KB Trang 17 PK Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ  Đối với kiểu chuỗi : MaHocVien : Cố định , không Unicode MaDotThi: Cố định , không Unicode o Quan hệ HỒ SƠ HỌC VIÊN HOSOHOCVIEN (MaHoSo , MaHocVien , MaLop , DiemThi , XepLoai) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte Loại DL Ràng buộc 1 MaHoSo Mã Hồ sơ C 10 B PK 2 MaHocVien Mã Học C 10 B MGT Viên 3 MaLop Mã Lớp C 5 B 4 DiemThi Điểm thi S 5 B 5 XepLoai Xếp loại C 5 Tổng cộng : 25 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 25 (byte)= 125 KB Kích thước tối đa :10 000 x 25(byte ) = 250 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHoSo: Cố định , không Unicode MaHocVien: Cố định , không Unicode MaLop: Cố định , không Unicode XepLoai : Không cố định , Unicode Trang 18 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 2.3.2. Tổng kết các Quan hệ STT Tên Quan hệ Số Byte Dung lượng tối đa 1 BIENLAI 70 700 2 CAPLOP 20 4 3 DANGKY 50 500 4 DIEMTHI 25 250 5 DOTTHI 30 3 6 HOCVIEN 45 450 7 HOSOHOCVIEN 25 250 8 KHOAHOC 15 1.5 9 LOAILOP 30 0.3 10 LOP 45 9 Tổng cộng 355 Byte 2115 KB 2.3.3. Tổng kết các thuộc tính STT Tên thuộc tính Diễn giải Thuộc Quan hệ 1 DiaChi Địa chỉ HOCVIEN 2 Diem Điểm DIEMTHI , HOSOHOCVIEN 3 GioHoc Giờ học LOAILOP 4 GioThi Giờ thi DOTTHI 5 MaBienLai Mã biên lai BIENLAI 6 MaCapLop Mã cấp lớp CAPLOP , LOP 7 MaDotThi Mã đợt thi DIEMTHI , DOTTHI 8 MaKhoaHoc Mã Khóa học DOTTHI , KHOAHOC 9 MaHocVien Mã Học viên HOCVIEN , BIENLAI HOSOHOCVIEN. 10 MaHoSo Mã hồ sơ HOSOHOCVIEN 10 MaLoaiLop Mã Loại lớp LOAILOP , LOP. Trang 19 , DIEMTHI, Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 11 Mã lớp MaLop LOP , DANGKY , BIENLAI, HOSOHOCVIEN 12 NgayThi Ngày thi DOTTHI 13 NamHoc Năm học KHOAHOC 14 NgayHoc Ngày học LOAILOP 15 NgaySinh Ngày sinh HOCVIEN 16 SiSo Sĩ số LOP 17 TenCapLop Tên Cấp lớp CAPLOP 18 ThanhTien Thành tiền BIENLAI 19 TenLop Tên lớp LOP 20 TenLoaiLop Tên Loại lớp LOAILOP 21 TenHocVien Tên Học viên HOCVIEN XepLoai Xếp loại HOSOHOCVIEN 2.4. Thiết kế giao diện 2.4.1. Các Menu : Sử dụng Menu ngang + Hệ Thống : Gồm Đăng Nhập , Đăng Xuất , Thoát . Nếu người dùng không đăng nhập thành công nút Them , Xoa , Sua bị mờ đi. Trang 20
- Xem thêm -