Tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hệ thống xuất nhập khẩu của công ty may chiến thắng

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh nghµnh c«ng nghiÖp mòi nhän mang l¹i nhiÒu lîi Ých vµ cã nh÷ng tÝnh n¨ng to lín trong viÖc trî gióp con ng-êi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t-ëng chõng nh- rÊt khã kh¨n. Mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ mét ®Êt n-íc lµ ph¸t triÓn hay kh«ng lµ dùa vµo tiªu chuÈn c«ng nghÖ. Do vËy, trong lÜnh vùc nµy lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t. §iÒu nµy ®· mang l¹i nhiÒu ph¸t minh s¸ng chÕ vµ nh÷ng c¶i tiÕn v-ît bËc. Do nh÷ng phÇn mÒm qu¶n lý ®ang dÇn trë nªn mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña nÒn kinh tÕ nªn c¸c doanh nghiÖp ®· b¾t ®Çu khëi ®éng viÖc øng dông CNTT vµo doanh nghiÖp m×nh. Nh-ng thùc tÕ t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng l¹i ch-a hoµn toµn ®-îc tin häc ho¸ trong qu¶n ly kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu c«ng ty May ChiÕn Th¾ng t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý hÖ thèng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng” lµm ®Ò tµi cña m×nh. Do thêi gian h¹n hÑp vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn trong ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n cïng gãp ‎ y kiÕn ®Ó ®Ò tµi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n Em ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Cao §×nh Thi ®· tËn t×nh h-íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I tæng quan vµ giíi thiÖu vÒ c«ng ty C«ng ty may ChiÕn Th¾ng lµ mét trong nh÷ng c«ng ty may mÆc thêi trang thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty ra ®êi trong cuéc chiÕn chèng Mü cøu n-íc (2/3/1968) tõ chç nhµ x-ëng ®¬n x¬ dét n¸t, ph©n t¸n, c¸c c¬ së c¸ch nhau ®Õn hµng chôc km, thiÕt bÞ cò l¹c hËu, sè l-îng c«ng nh©n kh«ng nhiÒu. Ngµy nay c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· trë thµnh mét doanh nghiÖp may lín, cã bÒ dµy truyÒn thèng, ®-îc trang bÞ nhiÒu thiÕt bÞ chuyªn dïng hiÖn ®¹i, nhµ x-ëng khang trang s¹ch sÏ tho¸ng m¸t. S¶n phÈm chñ yÕu ban ®Çu chØ lµ c¸c quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, trang phôc cho qu©n ®éi, ®Õn nay ®· rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i, ®Ñp, ®a d¹ng vÒ mÉu m·, chÊt l-îng cao vµ ®-îc xuÊt sang nhiÒu thÞ tr-êng cã uy tÝn nh- EU, B¾c Mü, NhËt B¶n… Hµng n¨m doanh thu cña c«ng ty ®¹t kho¶ng 45, 445 tû ®ång, nép ng©n s¸ch kho¶ng 2 tû ®ång, s¶n l-îng -íc ®¹t kho¶ng 1.510.000 s¶n phÈm may mÆc c¸c lo¹i, 4.214 m2 th¶m len, 1.050.000 ®«i g¨ng tay. §èi víi c«ng ty may ChiÕn Th¾ng th× hµng xuÊt nhËp khÈu may mÆc ®-îc chó träng hµng ®Çu. Hµng n¨m c«ng ty ®· ký kÕt ®-îc hµng tr¨m hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi. Sau ®©y lµ qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng: §Çu tiªn, c«ng ty ký hîp ®ång gia c«ng víi kh¸ch hµng, trong ®ã quy ®Þnh ®¬n gi¸, yªu cÇu chÊt l-îng, ®iÒu kiÖn thanh to¸n vµ thêi gian xuÊt hµng sang n-íc b¹n. §ång thêi ®©y lµ mÆt hµng gia c«ng nªn c«ng ty sÏ nhËp nguyªn phô kiÖn nh-: v¶i, cóc, kho¸, m¸c,… tõ chÝnh c¸c c«ng ty ®Æt hµng nµy mµ kh«ng ph¶i tù mua ë bªn ngoµi. Sau khi ký kÕt hîp ®ång, c«ng ty sÏ dùa vµo tµi liÖu kü thuËt do kh¸ch hµng ®-a ra nh-: kÝch cì quÇn ¸o, mµu s¾c vµ c¸c lo¹i v¶i phô liÖu ®Ó ®-a ra mét b¶n ®Þnh møc vÒ sè l-îng phô kiÖn cÇn cã ®Ó phÝa bªn b¹n giao phô kiÖn cho m×nh. Sau ®ã qua qu¸ tr×nh tiÕn hµnh s¶n xuÊt, c«ng ty sÏ ®-a ra mét b¶n ®Þnh møc thùc tÕ ®Ó so s¸nh víi b¶n ®Þnh møc dù kiÕn xem thõa hay thiÕu bao nhiªu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nguyªn phô liÖu ®Ó b¸o cho kh¸ch hµng ®Ó huû hoÆc tr¶ l¹i nÕu thõa hoÆc nhËp thªm nÕu thiÕu. Do ®©y lµ h×nh thøc gia c«ng cho n-íc ngoµi nªn khi nhËp nguyªn phô liÖu vÒ c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø mét kho¶n tÝnh thuÕ nµo nªn viÖc tÝnh to¸n ®Ó x©y dùng b¶ng ®Þnh møc dù kiÕn lµ rÊt quan träng. ViÖc qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu nµy, c«ng ty qu¶n lý chñ yÕu trªn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña tõng kh¸ch hµng vµ qu¶n lý dùa trªn c¸c chøng tõ. ë c«ng ty, bé phËn nµy viÖc tin häc ho¸ chØ dõng l¹i ë møc sö dông c¸c phÇn mÒm tin häc nhWord hoÆc Excel nªn viÖc cã mét phÇn mÒm ®Ó qu¶n lý viÖc xuÊt nhËp khÈu mét c¸ch chuyªn nghiÖp lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH-¬ng II C¬ së lý thuyÕt vµ ph-¬ng ph¸p luËn cña ®Ò tµi HiÖn nay, ngµnh qu¶n lÝ kinh doanh nãi chung vµ c«ng ty may ChiÕn Th¾ng nãi riªng, vÊn ®Ò ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu nh»m hoµn chØnh hÖ thèng giao dÞch vµ qu¶n lÝ hµng ho¸ cña c«ng ty, nh»m t¨ng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, gi¶m bít sè l-îng nh©n viªn qu¶n lÝ, nh»m b¶o ®¶m chÝnh x¸c vµ kh¶ n¨ng b¶o mËt, an toµn d÷ liÖu cao. V× nh÷ng lÝ do trªn nªn viÖc thay thÕ vµ n©ng cÊp hÖ thèng qu¶n lÝ kinh doanh chÝnh lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch cho ngµnh kinh doanh. §Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu nµy, em ph¶i vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ ph©n tÝch, thiÕt kÕ hÖ thèng, c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access Ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt mét HTTT 1. Sù cÇn thiÕt vµ ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét HTTT 1.1.Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn mét HTTT Mong muèn cña tÊt c¶ c¸c nhµ nhµ qu¶n lý s¸ng suèt lµ cã ®-îc mét HTTT cã chÊt l-îng tèt ®¶m b¶o tiªu chuÈn. Thùc tÕ ®Æt ra cho tæ chøc nh÷ng th¸ch thøc v« cïng khã kh¨n. §¨c biÖt khi sù c¹nh tranh ®· trë nªn khèc liÖt th× yÕu tè qu¶n lý tõ cÊp chiÕn l-îc ®Õn cÊp chiÔn thuËt ®Òu trë nªn v« cïng quan träng. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kü thuËt còng nh- phi kü thuËt. Cã thÓ tæng hîp vµ ®-a ra c¸c nh©n tè chÝnh nh- sau: o Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý o Nh÷ng yªu cÇu míi cña nhµ qu¶n lý o Sù thay ®æi cña c«ng nghÖ o Thay ®æi s¸ch l-îc chÝnh trÞ Tuú thuéc vµo yªu cÇu thùc tiÔn cña c¸c mèi quan hÖ cña c¸c nh©n tè kÓ trªn ®èi víi mét HTTT mµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm sÏ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cuèi cïng. 1.2. Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn HTTT 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi ®· cã nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt vÒ ph¸t triÓn HTTT th× cÇn ph¶i cã mét ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn cho phï hîp víi tæ chøc ®Ó tr¸nh ®-îc nh÷ng dñi do kh«ng ®¸ng cã. Cã thÓ hiÓu Ph-¬ng ph¸p nh- lµ mét tËp hîp c¸c b-íc vµ c¸c c«ng cô cho phÐp tiÕn hµnh mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mét hÖ thèng chÆt chÏ nh-ng dÔ qu¶n lý h¬n. Ph-¬ng ph¸p ®-îc ®Ò nghÞ th«ng th-êng dùa vµo ba nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: Nguyªn t¾c 1: Sö dông c¸c m« h×nh Lµ viÖc m« sö dông c¸c thùc thÓ ®· ®-îc m« h×nh ho¸ mét c¸ch trùc quan h¬n do ®ã cã thÓ n¾m b¾t ®-îc tinh thÇn cña hÖ thèng mét c¸ch tèt h¬n vµ dÔ hiÓu h¬n rÊt nhiÒu. MÆt kh¸c trªn thùc tÕ th× cã nh÷ng viÖc chóng ta kh«ng thÓ t¸c ®éng trùc tiÕp trªn ®èi t-îng mµ ph¶i th«ng qua m« h×nh. Ph-¬ng ph¸p sö dông c¸c m« h×nh còng nh÷ng -u ®iÓm næi bËt cña nã. Nguyªn t¾c 2: ChuyÓn tõ c¸i chung sang c¸i riªng Tinh thÇn cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ ®i tõ c¸i tæng thÓ ®Õn c¸i bé phËn. Nhchóng ta ®· biÕt muèn t×m hiÓu mét tæ chøc hoÆc mét doanh nghiÖp chóng ta cÇn ph¶i hiÓu biÕt ®-îc nh÷ng ho¹t ®éng chung nhÊt cu¶ tæ chøc sau ®ã chóng ta míi ®i vµo tõng bé phËn tõng chi tiÕt. Nãi theo ng«n ng÷ cña triÕt häc th× nÕu kh«ng thÊy ®-îc rõng th× kh«ng thÓ ®Õn ®ã mµ xem xÐt tõng c©y ®-îc. Nguyªn t¾c 3: ChuyÓn tõ m« h×nh vËt lý sang m« h×nh l«gic khi ph©n tÝch vµ chuyÓn tõ m« h×nh l«gic sang m« h×nh vËt lý khi thiÕt kÕ. Nh- chóng ta ®· biÕt th× khi ph©n tÝch chóng ta ph¶i vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ ®èi t-îng cÇn x¸c ®Þnh ®Ó biÕn mét lo¹t c¸c sù kiÖn c¸c c«ng viÖc rêi r¹c phi l«gic thµnh nh÷ng sù kiÖn nh÷ng c«ng viÖc cã cÊu tróc l«gic hîp lý vµ chÆt chÏ. SÏ lµ dÔ dµng h¬n cho ph©n tÝch nÕu nh- chóng ta ®i tõ m« h×nh vËt lý sang m« h×nh l«gic. Ng-îc l¹i khi thiÕt kÕ chóng ta l¹i cÇn cô thÓ ho¸ c¸c m« h×nh l«gic ®· ®-îc x©y dùng. Khi ®ã th× viÖc thùc thi m« h×nh l«gic sÏ diÔn ra ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu. 2. Vßng ®êi ph¸t triÓn cña mét HTTT HTTT ®-îc x©y dùng lµ s¶n phÈm cña hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng ®-îc gäi lµ ph¸t triÓn hÖ thèng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mét HTTT kÓ tõ khi nã sinh ra cho ®Õn khi lôi tµn gäi lµ vßng ®êi ph¸t triÓn hÖ thèng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó xem xÐt mét c¸ch trùc quan mét vßng ®êi cña mét HTTT chóng ta xem xÐt m« h×nh ®-îc x¾p xÕp theo h×nh bËc thang (hay cßn gäi lµ m« h×nh th¸c n-íc) Khëi t¹o vµ lËp kÕ ho¹ch Ph©n tÝch ThiÕt kÕ TriÓn khai VËn hµnh b¶o tr× Thêi gian M« h×nh th¸c n-íc cña vßng ®êi hÖ thèng 2.1. Khëi t¹o vµ lËp kÕ ho¹ch dù ¸n Trong giai ®o¹n nµy cÇn chó ý ®Õn hai khÝa c¹nh ®ã lµ khëi t¹o vµ lËp kÕ ho¹ch. ®ã lµ nh÷ng b-íc ®Çu c¬ b¶n v¹ch ra cho h-íng ph¸t triÓn tiÕp theo. Qua ®©y chóng ta cã thÓ biÕt ®-îc dù ¸n cã thÓ x©y dùng trong bao l©u vµ c¸c nguån lùc cÇn cho ph¸t triÓn hÖ thèng. Trong ®ã chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu nhiÖm vô còng nh- vai trß vµ tÇm quan träng cña HTTT. CÇn ph¶i xem xÐt vÒ tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ, kü thuËt, thêi gian, tÝnh ph¸p lý vµ nguån lùc con ngõêi. 2.2. Ph©n tÝch hÖ thèng PhÇn nµy nh»m x¸c ®Þnh yªu cÇu cña hÖ thèng mét c¸ch chi tiÕt h¬n. Nã ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp c¸c d÷ liÖu c¬ së cho HTTT sau nµy. Ph©n tÝch ph¶i ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®-îc c¸c yªu cÇu, nghiªn cøu yªu cÇu vµ cÊu tróc cña nã vµ t×m gi¶i ph¸p cho thiÕt kÕ ban ®Çu. 2.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ c¸c khÝa c¹nh ®· ®-îc xem xÐt vµ ph©n tÝch chóng ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ bao gåm: thiÕt kÕ logic vµ thiÕt kÕ vËt lý. 2.4. TriÓn khai hÖ thèng Bao gåm hai c«ng viÖc lín vµ cô thÓ lµ: T¹o lËp c¸c ch-¬ng tr×nh vµ cµi ®Æt vµ chuyÓn ®æi hÖ thèng. 2.5. VËn hµnh vµ b¶o tr× B¾t ®Çu vËn hµnh vµ b-íc ®Çu khai th¸c hÖ thèng. Lóc nµy chuyªn viªn chØ ®ãng vai trß ng-êi h-íng dÉn. viÖc sö dông hÖ thèng hoµn toµn do ng-êi sö dông tiÕn hµnh. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng lu«n ®-îc b¶o tr× theo kÕ ho¹ch ®Þnh tr-íc vµ khi cã nhu cÇu. 3. Kh¸i qu¸t c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn HTTT Giai ®o¹n 1: §¸nh gi¸ yªu cÇu §¸nh gi¸ yªu cÇu gióp cho viÖc cung cÊp cho l·nh ®¹o tæ chøc nh÷ng d÷ liÖu ®Ých thùc ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ thêi c¬, tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ mét dù ¸n ph¸t triÓn hÖ thèng. Giai ®o¹n nµy thùc hiÖn t-¬ng ®èi nhanh vµ kh«ng ®ßi hái chi phÝ lín. Giai ®o¹n ®¸nh gi¸ yªu cÇu bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: + LËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ yªu cÇu. + Lµm râ yªu cÇu. + §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc thi. + ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o ®¸nh gi¸ yªu cÇu. Giai ®o¹n 2: Ph©n tÝch chi tiÕt Sau khi cã sù ®¸nh gi¸ thuËn lîi vÒ yªu cÇu. Nh÷ng môc ®Ých chÝnh cña ph©n tÝch chi tiÕt lµ lµm râ c¸c vÊn ®Ò vÒ hÖ thèng ®ang nghiªn cøu, x¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn nh©n ®Ých thùc cña nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, lµm râ nh÷ng rµng buéc vµ nh÷ng ¸p dông ®èi víi hÖ thèng ®ång thêi x¸c ®Þnh râ môc tiªu cña hÖ thèng míi ®Æt ra. Th«ng qua néi dung cña b¸o c¸o chi tiÕt sÏ quyÕt ®Þnh viÖc tiÕp tôc tiÕn hµnh hay ngõng ph¸t triÓn mét hÖ thèng míi. Giai ®o¹n ph©n tÝch chi tiÕt gåm nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ sau: + LËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch chi tiÕt. + Nghiªn cøu m«i tr-êng cña hÖ thèng ®ang tån t¹i. + Nghiªn cøu hÖ thèng thùc t¹i. + ChuÈn ®o¸n vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè gi¶i ph¸p. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §¸nh gi¸ l¹i tÝnh kh¶ thi. + Thay ®æi ®Ò xuÊt cña dù ¸n. + ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o ph©n tÝch chi tiÕt. Giai ®o¹n 3: ThiÕt kÕ logic Giai ®o¹n thiÕt kÕ logic ®-îc thùc hiÖn nh»m x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn logic cña hÖ thèng th«ng tin, cho phÐp lo¹i bá ®îc c¸c vÊn ®Ò cña hÖ thèng thùc tÕ vµ ®-îc nh÷ng môc tiªu ®· ®-îc thiÕt lËp ë giai ®o¹n tr-íc. M« h×nh logic cña hÖ thèng míi sÏ bao gåm c¸c th«ng tin mµ hÖ thèng míi s¶n sinh, néi dung cña c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu, c¸c xö lý sÏ ph¶i thùc hiÖn vµ c¸c d÷ liÖu ®-îc nhËp vµo. M« h×nh logic sÏ ph¶i ®-îc n-gêi dïng xem xÐt vµ chuÈn y. Giai ®o¹n thiÕt kÕ logic bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: + ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. + ThiÕt kÕ xö lý. + ThiÕt kÕ c¸c luång d÷ liÖu vµo. + ChØnh söa tµi liÖu cho møc logic. + Hîp thøc ho¸ m« h×nh logic. Giai ®o¹n 4: §Ò xuÊt ph-¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p M« h×nh logic cña hÖ thèng míi m« t¶ c¸i mµ hÖ thèng nµy sÏ lµm. Khi m« h×nh nµy ®-îc x¸c ®Þnh vµ chuÈn y bëi ng-êi sö dông, th× c¸c ph©n tÝch viªn ph¶i nghiªng vÒ ph-¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn hÖ thèng nµy. §ã lµ viÖc x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n kh¸c nhau ®Ó cô thÓ ho¸ m« h×nh logic. Mçi mét ph-¬ng ¸n lµ mét ph¸c ho¹ cña m« h×nh vËt lý ngoµi cña hÖ thèng nh-ng ph¶i lµ mét m« t¶ chi tiÕt. TÊt nhiªn lµ ng-êi sö dông sÏ thÊy dÔ dµng h¬n khi lùa chän m« h×nh vËt lý ngoµi ®-îc x©y dùng chi tiÕt nh-ng chi phÝ t¹o ra chóng lµ rÊt lín. V× vËy, ®Ó cho ng-êi sö dông lùa chän c¸c môc tiªu ®· ®Þnh tr-íc ph©n tÝch viªn ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n: nh÷ng lîi Ých vµ chi phÝ cña tõng ph-¬ng ¸n vµ ph¶i cã nh÷ng khuyÕn nghÞ cô thÓ. Nh÷ng ngêi sö dông sÏ lùa chän ph¬ng ¸n tèi -u. C¸c c«ng ®o¹n cña cña giai ®o¹n ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p: + X¸c ®Þnh c¸c rµng buéc tin häc vµ rµng buéc tæ chøc. + X©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p. + §¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p. + ChuÈn bÞ vµ tr×nh bÇy c¸c b¸o c¸o cña giai ®o¹n ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n gi¶i ph¸p. Giai ®o¹n 5: ThiÕt kÕ vËt lý ngoµi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau khi ®· lùa chän ®-îc ph-¬ng ¸n gi¶i ph¸p giai ®o¹n tiÕp theo lµ thiÕt kÕ vËt lý ngoµi. Giai ®o¹n nµy gåm 2 tµi liÖu cÇn cã: Mét tµi liÖu bao gåm tÊt c¶ ®Æc tr-ng cña hÖ thèng míi sÏ cÇn cho viÖc thùc hiÖn kü thuËt vµ tiÕp ®ã lµ tµi liÖu cÇn cho ngêi sö dông nã m« t¶ c¶ phÇn thñ c«ng vµ c¶ nh÷ng giao diÖn víi nh÷ng phÇn tin häc ho¸. Nh÷ng c«ng ®o¹n chÝnh cña thiÕt kÕ vËt lý ngoµi gåm: + LËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ vËt lý ngoµi. + ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c giao diÖn. + ThiÕt kÕ c¸ch thøc t-¬ng t¸c víi phÇn tin häc ho¸. + ThiÕt kÕ c¸c thñ tôc thñ c«ng. + ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o vÒ thiÕt kÕ vËt lý ngoµi. Giai ®o¹n 6: TriÓn khai kü thuËt hÖ thèng KÕt thóc giai ®o¹n nµy kÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ phÇn tin häc ho¸ cña hÖ thèng th«ng tin ®ã chÝnh lµ phÇn mÒm ®-îc x©y dùng. Nh÷ng ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ giai ®o¹n nµy ph¶i cung cÊp tµi liÖu m« t¶ vÒ hÖ thèng. C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh triÓn khai kÜ thuËt lµ nh- sau: + LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn kü thuËt. + ThiÕt kÕ vËt lý trong. + LËp tr×nh. + Thö nghiÖm hÖ thèng. + ChuÈn bÞ tµi liÖu. Giai ®o¹n 7: Cµi ®Æt vµ khai th¸c §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña mét dù ¸n ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin míi. Cµi ®Æt hÖ thèng cã nghÜa lµ ph¶i chuyÓn tõ hÖ thèng cò sang hÖ thèng míi. §Ó viÖc chuyÓn ®æi nµy thùc hiÖn víi nh÷ng va ch¹m Ýt nhÊt, cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch mét c¸ch cÈn thËn. Giai ®o¹n nµy gåm c¸c c«ng ®o¹n sau ®©y: + LËp kÕ ho¹ch cµi ®Æt. + ChuyÓn ®æi. + Khai th¸c vµ b¶o tr×. + §¸nh gi¸. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cña mét HTTT a. Kh¶o s¸t b. X¸c ®Þnh yªu cÇu (M« h×nh nghiÖp vô) M« t¶ chi tiÕt chøc n¨ng BiÓu ®å ng÷ c¶nh BiÓu ®å ng÷ c¶nh miÒn nghiªn cøu Hå s¬ tµi liÖu kh¶o s¸t tæng hîp BiÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng C¸c ma trËn ph©n tÝch Danh s¸ch c¸c thùc thÓ d÷ liÖu BiÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng rót gän chi tݪt Danh s¸ch thùc thÓ d÷ liÖu rót gän Tõ ®iÓn d÷ liÖu S¬ ®å tæng qu¸t c¸c b-íc ph©n tÝch thiÕt kÕ a 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. Ph©n tÝch yªu cÇu M« t¶ chi tiÕt tiÕn tr×nh BiÓu ®å luång d÷ kiÖu vËt lý d. ThiÕt kÕ logic e. ThiÕt kÕ vËt lý §Æc t¶ lo gic mçi tiÕn tr×nh §Æc t¶ modul mçi tiÕn tr×nh, X¸c ®Þnh luång hÖ thèng BiÓu ®å luång d÷ liÖu logic c¸c møc ThiÕt kÕ biÓu mÉu b¸o c¸o ®Æc t¶ t-¬ng t¸c giao diÖn M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ §Æc t¶ CSDL vËt lý M« h×nh E- R Tõ ®iÓn d÷ liÖu Tõ ®iÓn d÷ liÖu Tõ ®iÓn d÷ liÖu S¬ ®å tæng qu¸t c¸c b-íc ph©n tÝch thiÕt kÕ b 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ngII: Ph©n tÝch thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh I. Ph©n tÝch hÖ thèng S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD – Data Flow Diagram) dïng ®Ó m« t¶ hÖ thèng th«ng tin nh- s¬ ®å luång th«ng tin nh-ng trªn gãc ®é trõu t-îng. Trªn s¬ ®å chØ bao gåm c¸c luång d÷ liÖu, c¸c xö lý, c¸c l-u tr÷ d÷ liÖu, nguån vµ ®Ých nh-ng kh«ng hÒ quan t©m tíi n¬i, thêi ®iÓm vµ ®èi t-îng chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý. S¬ ®å luång d÷ liÖu chØ ®¬n thuÇn m« t¶ hÖ thèng th«ng tin lµm g× vµ ®Ó lµm g×. Ký ph¸p dïng cho s¬ ®å luång d÷ liÖu : Ng«n ng÷ s¬ ®å luång d÷ liÖu DFD sö dông 4 lo¹i ký ph¸p c¬ b¶n: thùc thÓ, tiÕn tr×nh, kho d÷ liÖu, dßng d÷ liÖu. Tªn bé phËn Nguån hoÆc ®Ých Dßng d÷ liÖu Tªn tiÕn tr×nh xö lý TiÕn tr×nh xö lý TÖp d÷ liÖu Kho d÷ liÖu S¬ ®å DFD cã nhiÒu møc trong ®ã s¬ ®å ng÷ c¶nh (Context Diagram) thÓ hiÖn rÊt kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña hÖ thèng th«ng tin. §Ó m« t¶ chi tiÕt h¬n ta dïng kü thuËt ph©n r· s¬ ®å. B¾t ®Çu tõ s¬ ®å khung c¶nh ph©n r· ra thµnh s¬ ®å møc 1, tiÕp sau lµ møc 2… 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG Hệ thống quản lý xuất nhập khẩu quả n lý nhậ p nguyên phụ liệ u quả n lý hà ng xuấ t thố ng kê và báo cáo tìm kiế m Quản lý nhập nguyên phụ kiện lậ p đ ị nh mức nhậ p lậ p phiế u nhậ p nguyên phụ kiệ n cậ p nhậ t danh mụ c nguyên phụ kiệ n khớp với nguyên phụ kiệ n về Quả n lý hà ng xuấ t ghi nhậ n khách hà ng mới giả i quyế t đ ơn đặt hà ng lậ p phiế u xuấ t hà ng giả i quyế t xuấ t hà ng cậ p nhậ t danh mụ c hà ng thanh toán 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thố ng kê và báo cáo thố ng kê nguyên phụ kiệ n nhậ p về thố ng kê hà ng xuấ t đ i thố ng kê nguyên phụ kiệ n tồ n thố ng kê nhậ p xuấ t chi tiế t Tìm kiế m tìm kiế m phiế u nhậ p nguyên phụ kiẹ n tìm kiế m phiế u hà ng xuấ t tìm kiế m phiế u thu Sơ đ ồ ngữ cả nh Hóa đ ơn Khách hà ng Ban quả n lý Yêu cầ u đ ặ t hà ng Nguyên vậ t liệ u Yêu cầ u tìm kiế m Hợp đ ồ ng Hệ thố ng quả n lý xuấ t nhậ p khẩ u Khách hà ng Hà ng hóa Kế t quả tìm kiế m 14 Ban quả n lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đ ồ mức 0 danh mụ c phụ kiệ n danh mụ c hà ng hoá 1.0 Quả n lý nhậ p nguyên phụ kiệ n hợp đ ồ ng hợp đ ồ ng 2.0 Quả n lý xuấ t hà ng hoá đ ơn hoá đ ơn Phụ kiệ n Hà ng hóa khách hà ng phiế u thanh toán phiế u nhậ p xuấ t 3.0 Tkê, Bcáo 4.0 Tìm kiế m KQ tìm kiế m Ban quả n lý TKª, BC¸o yêu cầ u tkê, bcáo yêu cầ u tìm kiế m DM khách hà ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đ ồ phân rã mức 1(Quả n lý nhậ p nguyên phụ kiệ n) Khách hà ng Phụ kiệ n 1.1 Kiể m tra phụ kiệ n Phụ kiệ n đ ã kiể m tra Hóa đ ơn Hợp đ ồ ng Phiế u nhậ p xuấ t 1.2 Nhập nguyên phụ kiện Danh mụ c PK 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đ ồ phân rã mức 1 (Thố ng kê và báo cáo) Yêu cầ u tkê, bcáo phụ kiệ n Ban quả n lý Tkê, bcáo phụ kiệ n 3.2 Tkê, bcáo hà ng xuấ t 3.1 Tkê, bcáo phụ kiệ n yêu cầ u thố ng kê DM Khách hà ng Phiế u nhậ p xuấ t Tkê, bcáo hà ng xuấ t Yêu cầ u tkê, bcáo hà ng xuấ t Phiế u thanh toán 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đ ồ phân rã mức 1 (Tìm kiế m) Yêu cầ u tìm kiế m phụ kiệ n nhậ p Kế t quả tìm kiế m phụ kiệ n nhậ p 4.1 Tìm kiế m phụ kiệ n nhậ p Kế t quả tìm kiế m hà ng xuấ t Ban quả n lý Phiế u nhậ p xuấ t 4.2 Tìm kiế m hà ng xuấ t Kế t quả tìm kiế m hà ng xuấ t Yêu cầ u tìm kiế m hà ng xuấ t DM Khách hà ng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 1. S¬ ®å ERD # M· phô kiÖn # M· ®¬n ®Æt hµng CT - Sè l-îng DK - Ngµy nhËp DK - Sè l-îng TT - Ngµy nhËp TT # M· ®¬n ®Æt hµng CT - M· §¬n ®Æt hµng - M· hµng - Sè l-îng hµng 1 §¬n ®Æt hµng chi tiÕt N Gåm N N Phô kiÖn chi tiÕt 1 Cã Hµng ho¸ Gåm # M· phô kiÖn - Tªn phô kiÖn - §¬n vÞ - Khæ v¶i - §¬n gi¸ N 1 Gåm Phô kiÖn # M· hµng - Tªn hµng - §¬n vÞ - §¬n gi¸ 1 §¬n ®Æt hµng # M· §¬n ®Æt hµng - M· kh¸ch hµng - Ngµy ®Æt hµng - Ngµy hÑn - §Þa ®iÓm - Tr¹ng th¸i TH N Cña 1 Kh¸ch hµng # M· kh¸ch hµng - M· n-íc - Hä Tªn - §Þa chØ N Cña 1 N-íc # M· n-íc - Tªn n-íc 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. S¬ ®å DSD Phô kiÖn #M· Phô kiÖn Tªn phô kiÖn … §¬n vÞ §¬n gi¸ Phô kiÖn chi tiÕt #M· ®¬n ®Æt hµng chi tiÕt Sè l-îng DK Ngµy nhËp DK … #M· Phô kiÖn §¬n ®Æt hµng chi tiÕt #M· ®¬n ®Æt hµng Sè l-îng hµng M· hµng #M· ®¬n ®Æt hµng chi tiÕt §¬n ®Æt hµng M· kh¸ch hµng Ngµy ®Æt hµng … §Þa ®iÓm #M· ®¬n ®Æt hµng Kh¸ch hµng #M· n-íc Tªn kh¸ch hµng §Þa chØ #M· kh¸ch hµng N-íc Tªn n-íc #M· n-íc 3. C¸c b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu a. B¶ng PhuKien Kho¸ Yes No No No No Tªn tr-êng Ma_PK Ten_PK Don_vi Kho_vai Don_gia KiÓu Text Text Text Text Number KÝch cì 50 50 50 50 Long Integer M« t¶ M· phô kiÖn Tªn phô kiÖn §¬n vÞ tÝnh khæ v¶i §¬n gi¸ b. B¶ng Phu_kien_chi_tiet Kho¸ Yes No No No No No Tªn tr-êng Ma_PK Ma_ DDHCT So_luong_DK Ngay_nhap_DK Ngay_nhap_TT So_luong_TT KiÓu Text Text Number Date/Time Date/Time Number KÝch cì 50 50 Long Integer Long Integer M« t¶ M· phô kiÖn M· ®¬n ®Æt hµng chi tiÕt Sè l-îng dù kiÕn Ngµy nhËp dù kiÕn Ngµy nhËp thùc tÕ Sè l-îng thùc tÕ 20
- Xem thêm -