Tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý sách trong thư viện

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................4 PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CATHAY LIFE (VIỆT NAM)....................................................................................................5 I - Quá trình hình thành và phát triển của công ty.........................................5 II - Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Cathay life( Việt Nam)...................9 PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CATHAY LIFE( VIỆT NAM) CHI NHÁNH HÀ NỘI..........11 I - Phân tích công tác lao động tiền lương..................................................11 1. Cơ cấu lao động..................................................................................11 2. Tình hình sử dụng thời gian lao động.................................................12 II - Phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh.....13 PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI...........................................................................................15 I - Sách lược phát triển nguồn nhân lực......................................................15 II - Chiến lược kinh doanh..........................................................................15 KẾT LUẬN....................................................................................................17 SV: Nguyễn Thị Huyền 1 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế nền kinh tế thị trường nước ta đang bước vào giai đoạn mới đặc biệt là những quan điểm đổi mới quản lý Nhà Nước về kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Gắn lý luận với thực tiễn, để củng cố và bổ xung thêm phần kiến thức đã học, tiến gần hơn với thực tế hoạt động và quản lý của doanh nghiệp em đã lựa chọn thực tập tại công ty TNHH Cathay life ViÖt Nam, chi nh¸nh Hµ Néi thuộc tập đoàn tài chính Cathay- Đài Loan. Đây nơi cung cấp số liệu và tạo điều kiện cho em tìm hiểu và nghiên cứu. Trong quá trình thực tập tại công ty, em đã hiểu thêm được nhiều kiến thức thực tiễn về các hoạt động kinh doanh của công ty. Nhờ tìm hiểu tại liệu của công ty cung với sự hướng dẫn và giúp đỡ của cô Nguyễn Thị Chính cũng như các cán bộ công ty Cathay life đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo này. Báo cáo thực tập tổng hợp của em gồm có 3 phÇn chính: * PhÇn I: Giới thiệu chung về qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña công ty Cathay life( Việt Nam) * PhÇn II: Thùc tr¹ng hoạt động kinh doanh của công ty Cathay life( Việt Nam) * PhÇn III: Ph¬ng híng nhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Em xin chân thành cảm ơn ThS. NguyÔn ThÞ ChÝnh đã tận tình giúp đỡ, đồng thời đã hướng dẫn em cách hình thành ý tưởng và dàn ý chính của báo cáo này. SV: Nguyễn Thị Huyền 2 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng tập thể cán bé c«ng ty Cathay life đã giúp đỡ nhiệt tình để em hoàn thành tốt báo cáo. Nội dung của báo cáo chắc hẳn không thể không có những sai sót do kiến thức của bản thân em còn chưa nhiều và sự tham khảo tài liệu chưa được kĩ lưỡng, em rất mong nhận được sự góp ý từ phía thầy, cô và các bạn để em có thể bổ sung thêm kiến thức cho bản thân, đồng thời có thêm kinh nghiệm. Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện NguyÔn ThÞ HuyÒn SV: Nguyễn Thị Huyền 3 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH TC HHCP BHNT NHTM Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Tµi chÝnh H÷u h¹n cæ phÇn B¶o hiÓm nh©n thä Ng©n hµng th¬ng m¹i SV: Nguyễn Thị Huyền 4 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CATHAY LIFE (VIỆT NAM) I - Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty TNHH Cathay life thuộc tập đoàn tài chính khổng lồ Cathay. Sơ lược về tập đoàn tài chính Cathay: Tập đoàn tài chính Cathay có hơn 45 năm hoạt động thành công trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tín dụng, cổ phiếu và chứng khoán. Được xếp hạng thứ 389 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Tập đoàn tài chính Cathay là một trong những công ty cổ phần tài chính lớn nhất Đài loan với tổng tài sản tính đến năm 2006 lên đến 106 tỉ đô la Mĩ. Công ty hữu hạn cổ phần tài chính Cathay là công ty con của tập đoàn tài chính Cathay, được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2001 với vốn đầu tư kinh doanh là 3.870.967.000 usd. Tính đến cuối năm 2007, tổng số vốn sát nhập của công ty cổ phần tài chính Cathay đạt tới 119.354.000usd, tổng doanh thu đạt tới 3.021.290.000 usd, lãi suất là 992.258.000usd, phục vụ gần 1075 triệu khách hàng, số nhân viên khoảng 3,8 triệu người thông qua 714 điểm giao dịch kinh doanh. Công ty sẽ tiếp tục giữ gìn văn hoá”bền vững ổn định, tôn trọng kỉ cương pháp luật,tin cậy khiêm tốn” để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng đồng thời thực hiện giá trị hạt nhân cho mục tiêu kinh doanh bền vững lâu dài. Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty mẹ và các công ty con thuộc tập đoàn Cathay: SV: Nguyễn Thị Huyền 5 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tập đoàn TC Cathay C ông ty HHCPTC Cathay Công ty HHCP BHNT Cathay Công ty TNHH BHNT Cathay Công ty HHCP NHTM Cathay United Công ty HHCP BH phi nhân thọ Cathay Centur y Công ty HHCP IT God Square Công ty TNHH BHNT Cathay (Đài Loan) Công ty HHCP Công ty HHCP cố vấn quản lý Di Thái chứng khoán tổng hợp Cathay Công ty HHCP cố vấn đầu tư chứng khoán Cathay Công ty HHCP sáng nghiệp Cathay Công ty HHCP đầu tư sáng nghiệp Di Thái Công ty HHCP đầu tư sáng nghiệp Di Thái 2 Công ty bảo hiểm Cathay Bermud a Công ty TNHH BHNT Cathay (Việt Nam) S¬ lîc vÒ C«ng ty TNHH BHNT Cathay SV: Nguyễn Thị Huyền 6 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty TNHH BHNT Cathay thµnh lËp th¸ng 8 n¨m 1962. Thang 11 n¨m 1964, Cathay lµ mét trong nh÷ng c«ng ty b¶o hiÓm t nh©n ®Çu tiªn ®¹i chóng ho¸ vµ c«ng khai tµi chÝnh ë níc së t¹i. Trong bèn thËp niªn qua, víi sù hç trî ®¾c lùc cña h¬n 26000 nh©n viªn chuyªn nghiÖp, c¸c cæ ®«ng cïng m¹ng líi kh¸ch hµng réng lín, chÝnh s¸ch ch¨m sãc kh¸ch hµng chu ®¸o, c«ng ty TNHH BHNT Cathay lu«n ®¶m b¶o duy tr× ®îc møc doanh thu, tµi s¶n vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Ngµy nay, t¹i §µi Loan, c«ng ty TNHH BHNT Cathay lµ th¬ng hiÖu sè 1 trong nghµnh b¶o hiÓm nh©n thä. Cßn t¹i thÞ trêng níc ngoµi, c«ng ty ®ang tiÕp tôc më réng c¸c chi nh¸nh t¹i thÞ trêng Trung Quèc ®¹i lôc, viÖc thµnh lËp c«ng ty ë Phóc KiÕn vµ më v¨n phßng ®¹i diÖn ë B¾c Kinh ®Òu ®îc xÐt duyÖt x©y dùng. Vµ ®Æc biÖt qua h¬n hai n¨m nç lù, c«ng ty ®· trë thµnh c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä ®Çu tiªn trong níc thµnh lËp c«ng ty con t¹i ViÖt Nam. Do cè g¾ng cña toµn thÓ nh©n viªn, ®Çu n¨m 2007 phÝ b¶o hiÓm c¸c lo¹i thu vµo lµ 5.574.193.000 usd, tæng phÝ b¶o hiÓm thu vµo lµ 14.235.483.000 usd. Híng tíi t¬ng lai, c«ng ty lÊy chñ ®Ò kinh doanh lµ:” kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ, híng tíi sù hoµn h¶o”. VÒ mÆt tæ chøc, ngoµi viÖc tÝch cùc tuyÓn dông vµ båi dìng ®éi ngò nh©n tµi cã tè chÊt cao, c«ng ty sÏ tiÕp tôc yªu cÇu nh©n viªn n©ng cao kiÕn thøc chuyªn nghiÖp, coi träng ®¹o ®øc kinh doanh ®Ó g×n gi÷ vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng. C«ng ty vÉn sÏ tiÕp tôc më réng kinh doanh t¹i thÞ trêng Trung Quèc ®¹i lôc, ®ång thêi s¾p xÕp thÞ trêng kinh doanh ë ViÖt Nam ®Ó tõng bíc ph¸t triÓn thµnh c¬ cÊu tµi chÝnh tèt nhÊt cña khu vùc ch©u ¸. Lịch sử hình thành vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Cathay life ( ViÖt Nam): Sau quá trình nghiên cứu thị trường, Cathay Life tìm thấy ở Việt Nam không chỉ có nhiều điểm tương đồng với Đài Loan về văn hóa và tập tục mà còn gần nhau về mặt địa lý. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chính sách SV: Nguyễn Thị Huyền 7 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và Đài Loan cũng tương tự nhau. Do vậy, Cathay Life đã chọn Việt Nam làm nền tảng đầu tiên để mở rộng hoạt động sang khu vực Đông Nam Á và đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2004. Đến tháng 11 năm 2007, Cathay Life trở thành công ty bảo hiểm Đài Loan đầu tiên được cấp giấp phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt tới 60 triệu đô la Mỹ, bắt đầu hoạt động kinh doanh tại thành phố HCM và Hà Nội từ tháng 7 và tháng 8 năm 2008. Với hơn 45 năm kinh nghiệm tại Đài Loan, Cathay Life tự tin đem những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất của chúng tôi đến với thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhân đôi thành công của chiến lược tác động kép hai mũi nhọn “Bảo hiểm + Ngân hàng” từ những kinh nghiệm ở thị trường Đài Loan để trở thành định chế tài chính vững mạnh và đáng tin cậy nhất tại Việt Nam. C¸c mèc thêi gian quan träng: Th¸ng 10/ 2003: thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ViÖt Nam t¹i trô së chÝnh ( §µi Loan) Th¸ng 6/ 2004: thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi Tháng 2/ 2005: Đăng ký giấp phép thành lập và hoạt động Tháng 9/ 2006: Thành lập phòng nghiên cứu và phát triển thị trường Việt Nam) tại trụ sở chính (Đài Loan ) Tháng 5. 2007 Thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7. 2007 Được Vụ Bảo Hiểm duyệt chấp thuận sản phẩm bảo hiểm Tháng 11. 2007 Được cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tháng 7. 2008 Bắt đầu ra mắt sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh SV: Nguyễn Thị Huyền 8 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tháng 7. 2008 Lễ khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Tháng 8. 2008 Mở văn phòng chi nhánh tại Hà Nội. Bíc ®Çu gia nhËp thÞ trêng BHNT ViÖt Nam, Cathay sÏ tiÕp tôc duy tr× chÝnh s¸ch kinh doanh æn ®Þnh v÷ng m¹nh, cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm tµi chÝnh toµn diÖn, ®ång thêi thùc hiÖn môc tiªu trë thµnh tËp ®oµn tµi chÝnh v÷ng m¹nh nhÊt khu vùc ch©u ¸. II - Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Cathay life( Việt Nam) Do míi ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ë ViÖt Nam vµo th¸ng 11/2007 nªn c«ng ty TNHH Cathay life ViÖt Nam chØ míi cã 2 chi nh¸nh ho¹t ®éng víi nhiÖm vô chÝnh lµ ph¸t triÓn thÞ trêng. Bộ máy tổ chức quản lý kinh doanh của Chi nhánh được hoạt động theo luật doanh nghiệp. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mçi v¨n phßng khu vùc sÏ b¸o c¸o lªn tæng gi¸m ®èc cña doanh nghiÖp t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh ®oanh cña v¨n phßng ®ång thêi xin ý kiÕn chØ ®¹o cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng cña v¨n phßng khu vùc bao gåm khai th¸c ph¸t hµnh ®¬n b¶o hiÓm, thu phÝ b¶o hiÓm, gi¶i quyÕt båi thêng khiÕu n¹i theo ph©n cÊp, dÞch vô kh¸ch hµng… SV: Nguyễn Thị Huyền 9 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ nhân viên được bố trí sắp xếp như sau: C«ng ty TNHH Cathay life (ViÖt Nam) Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C¸c bé phËn chøc n¨ng Chi nh¸nh Hµ Néi Gi¸m ®èc khu vùc 1 Chi nh¸nh TP. Hå ChÝnh Minh Gi¸m ®èc khu vùc 3 Gi¸m ®èc khu vùc 2 Trëng phßng 1 Gi¸m s¸t kinh doanh Trëng phßng 2 Trëng phßng 1 Gi¸m s¸t kinh doanh §¹i Lý khai th¸c §¹i Lý khai th¸c SV: Nguyễn Thị Huyền Gi¸m ®èc khu vùc2 Gi¸m ®èc khu vùc1 Gi¸m ®èc khu vùc3 Trëng phßng 2 Gi¸m s¸t kinh doanh §¹i Lý khai th¸c 10 Gi¸m s¸t kinh doanh §¹i Lý khai th¸c Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CATHAY LIFE( VIỆT NAM) CHI NHÁNH HÀ NỘI I - Phân tích công tác lao động tiền lương 1. Cơ cấu lao động Tổng số lao động của Chi nhánh là 500 người trong đó tỉ lệ nữ chiếm 80% Biểu đồ so sánh tỉ lệ lao động nữ và nam: Sè lîng lao ®éng qu¶n lý: Đơn vị: Người SV: Nguyễn Thị Huyền Thành phần Số lượng Giám đốc 04 Phó giám đốc 04 Trưởng phòng 50 Tổng số 58 11 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguồn: Phòng tổ chức hành chính Với số lượng cán bộ quản lý 58 người chiếm 11.6%, một tỉ lệ khá cao. Cho thấy cơ chế quản lý của Chi nhánh là hơi cồng kềnh. Lực lượng cán bộ quản lý đông nhưng hiệu quả kinh doanh đạt được không tỉ lệ tương xứng cho thấy bộ phận này cần được bồi dưỡng đào tạo thêm để nâng cao năng lực trong thời kỳ kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n như hiện nay. Cơ cấu lao động theo độ tuổi Dưới 30 tuổi Từ 31 – 35 tuổi Từ 36 – 40 tuổi Từ 41 – 45 tuổi Từ 46 – 50 tuổi Từ 51 – 55 tuổi Từ 56 – 60 tuổi Tổng Nữ 78 111 96 40 48 27 Nam 15 29 27 10 15 04 Tổng số 93 140 123 50 63 31 400 100 500 Nguồn : Phòng tổ chức hành chính Víi lùc lîng lao ®éng n÷ chiÕm ®a sè vµ tËp trung ë ®é tuæi 31-45 lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty v× ë ®é tuæi nµy ngêi lao ®éng cã nhiÒu kinh nghiÖm cïng nhiÒu mèi quan hÖ. V× thÕ sÏ ph¸t triÓn rÊt tèt trong lÜnh vùc khai th¸c b¶o hiÓm. 2. Tình hình sử dụng thời gian lao động Là một doanh nghiệp níc ngoµi, hoạt động kinh doanh dịch vụ, chi nhánh tính lương theo s¶n phÈm khai th¸c ®îc. Thời gian làm việc: Mỗi tuần làm việc 5 ngày, nh©n viªn cña c«ng ty tham gia häp s¸ng tõ 8h30 ®Õn 9h30 ®Ó phæ biÕn thªm kiÕn thøc chuyªn m«n, gi¶i quyÕt th¾c m¾c vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong ngµy qua. Thêi gian cßn l¹i nh©n viªn ®i ph¸t triÓn thÞ trêng. SV: Nguyễn Thị Huyền 12 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nghỉ lễ, Tết: được nghỉ 8 ngày theo qui định của Bộ luật lao động (Tết dương lịch: 01 ngày, Tết nguyên đán: 4 ngày, Ngày chiến thắng: 1 ngày, quốc tế lao động: 01 ngày và Quốc khánh 01 ngày. Năng suất lao động của cán bộ công nhân viên được tính theo sè hîp ®ång kÝ kÕt ®îc. TiÒn l¬ng mµ mét nh©n viªn cña c«ng ty nhËn ®îc bao gåm trî cÊp tµi chÝnh, trî cÊp chuyªn cÇn, trî cÊp ®¹t chØ tiªu, hoa hång,…TiÒn l¬ng mét nh©n viªn cã ®îc phô thuéc vµo n¨ng lùc cña b¶n th©n hä, kh«ng cã giíi h¹n vÒ tiÒn l¬ng v× thÕ khuyÕn khÝch nh©n viªn ®¹t ®îc thµnh tÝch kinh doanh cao nhÊt. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tæ chhøc rÊt nhiÒu ch¬ng tr×nh thi ®ua ®Ó khuyÕn khÝch nh©n viªn kinh doanh tèt nh bèc th¨m tróng thëng, ®i du lÞch níc ngoµi,…Nhê nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®óng ®¾n ®ã mµ c«ng ty ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan trong nh÷ng th¸ng ®Çu tiªn th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam. II - Phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Lµ c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä míi gia nhËp thÞ trêng ViÖt Nam nhng bíc ®Çu c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh qu¶ kh¶ quan. V¨n phßng chi nh¸nh Hµ Néi míi b¾t ®Çu triÓn khai kinh doanh vµo th¸ng 8/2008, ®Õn 31/12/2008 ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ kinh doanh nh sau: Doanh thu phÝ b¶o hiÓm: 5.021.290.000® L·i suÊt: 895.579.000® Tæng sè hîp ®ång khai th¸c ®îc: 2400 hîp ®ång HiÖn t¹i c«ng ty ®ang triÓn khai 5s¶n phÈm lµ ThÞnh trÝ thµnh tµi b¶o gia, B¶o hiÓm ®Þnh k× cã hoµn phÝ Cathay, Thịnh an tiết kiệm ưu việt, Thịnh trí thành tài, Thịnh an tiết kiệm thông minh. Thực trạng và cơ cấu các sản phẩm BHNT mới khai thác trong năm 2008 của công ty TNHH Cathay được phản ánh qua bảng sau: SV: Nguyễn Thị Huyền 13 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2008 Sản phẩm BHNT Số hợp đồng Cơ cấu(%) ThÞnh trÝ thµnh tµi b¶o gia 800 25 B¶o hiÓm ®Þnh k× cã hoµn phÝ Cathay 120 5 Thịnh an tiết kiệm ưu việt 560 23,30 Thịnh trí thành tài 340 22,54 Thịnh an tiết kiệm thông minh. 580 24,16 2400 100,00 Tổng số Qua bảng trên ta thấy, c¸c s¶n phÈm ThÞnh trÝ thµnh tµi b¶o gia, Thịnh an tiết kiệm ưu việt, Thịnh an tiết kiệm thông minh khai th¸c ®îc lµ rÊt lín, chiÕm tuyÖt ®¹i ®a sè trong tæng lîng hîp ®ång khai th¸c míi.Qua ®ã gióp doanh nghiÖp cã ®Þnh híng ®óng ®¾n c¶i tiÕn nh÷ng s¶n phÈm mang l¹i doanh thu kh«ng cao, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng. §ång thêi gióp §¹i lý b¶o hiÓm x¸c ®Þnh ®îc kh¸ch hµng môc tiªu ®Ó tiÕn hµnh khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n. PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI I - Sách lược phát triển nguồn nhân lực 1. Bước đầu, c«ng ty sẽ tập trung xây dựng đội ngũ đại lý xuất sắc (trọng tâm là những đại lý toàn thời gian và chuyên nghiệp) th«ng qua viÖc båi dìng huÊn luyÖn cã kÕ ho¹ch ®Ó bæ sung kÜ n¨ng kinh doanh vµ kiÕn thøc qu¶n lý tµi s¶n cña nh©n viªn, dÉn d¾t nh©n viªn qu¸ ®é lªn giai ®o¹n míi, ph¸t triÓn qui m« nghÒ nghiÖp réng lín h¬n. SV: Nguyễn Thị Huyền 14 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. ThuËn theo nhu cÇu quèc tÕ ho¸, quy ho¹ch chÕ ®é qu¶n lý ®ång bé t¬ng quan vµ x©y dùng c¬ chÕ båi dìng nh©n tµi liªn quèc gi, t¨ng cêng ph¸t triÓn tµi n¨ng l·nh ®¹o cña c¸n bé, båi dâng c¸n bé trï bÞ níc ngoµi. 3. X©y dùng c¬ chÕ båi dìng nh©n tµi, t¨ng cêng ph¸t triÓn kh¶ n¨ng l·nh ®¹o cña c¸c c¸n bé, phèi hîp chÕ ®é s¸t h¹ch mang tÝnh khÝch lÖ, híng dÉn c¸c ®ång nghiÖp hoµn thµnh môc tiªu dù ®Þnh thuËn lîi. II - Chiến lược kinh doanh 1.Gi÷ l¹i c¸c chñ qu¶n khu vùc vµ nh÷ng ngêi ®· ®îc båi dìng huÊn luyÖn tèt, t¨ng cêng kh¶ n¨ng tuyÓn dông ®èi víi ngêi míi cã tè chÊt cao vµ ngêi tµi trong lÜnh vùc tµi chÝnh, nhanh chãng më réng quy m« tæ chøc, tiÕn tíi nhanh chãng tÝch luü chi phÝ b¶o hiÓm cña hîp ®ång míi. 2. Với ban lãnh đạo xuất xắc, c«ng ty sẽ vận dụng 45 năm kinh nghiệm ở Đài Loan một cách tốt nhất trong việc tiếp thị và thiết kế nên những sản phẩm độc đáo nhằm từng bước tạo một bản sắc riêng của Cathay Life trên thị trường Việt Nam. 3. Phèi hîp nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi sù thay ®æi thÞ trêng nh©n thä, nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cã søc c¹nh tranh ®Ó ®¶m b¶o søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. C¶i tiÕn nh÷ng s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi nhu cÇu ngêi ViÖt Nam ®ång thêi ph¸t huy thÕ m¹nh cña nh÷ng s¶n phÈm ®ang ®ù¬c kh¸ch hµng a thÝch. §ång thêi thêng xuyªn më c¸c líp giíi thiÖu s¶n phÈm míi cho c¸c ®¹i lý ®Ó hä hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ nh÷ng s¶n phÈm t vÊn cho kh¸ch hµng. 4. C«ng ty sẽ mở rộng kinh doanh đến những nhân viên của các công ty Đài Loan tại Việt Nam. Ngoài ra, với đà tăng trưởng của thị trường, c«ng ty cũng sẽ mở rộng bảo hiểm nhóm và bảo hiểm liên kết ngân hàng bằng cách cộng tác với Ngân hàng Indovina và ngân hàng Cathay United (Việt Nam) và khách hàng của họ SV: Nguyễn Thị Huyền 15 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A Chấp thuận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KẾT LUẬN Trong quá trình phát triển và hội nhập, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của c«ng ty lµ rÊt quan träng quan trọng. Trong phạm vi của một bài báo cáo thực tập tổng hợp, em đã cố gắng đưa ra một cách nhìn về hoạt động kinh doanh vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi cña c«ng ty. Từ kết quả phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh cña c«ng ty em đã rút ra được những mặt tích cực cần tiếp tục phát huy, đồng thời nhìn nhận một cách khách quan những hạn chế và nguyên nhân để tìm cách khắc phục, cũng như đề xuất một số giải pháp về nâng cao hiệu quả kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiên, trong giới hạn của một bản báo cáo thực tập, với thời gian hạn hẹp, và kiến thức chưa thật đầy đủ, vấn đề trình bày trong bản báo cáo này không thể tránh khỏi những hạn chế. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thày cô giáo để bản báo cáo có thể được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của cô NguyÔn ThÞ ChÝnh, nhà trường và các cán bộ đang làm việc tại c«ng ty BHNT Cathay đã giứp đỡ em rất nhiều trong quá trình hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này! Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Huyền 16 Lớp: Kinh Tế Bảo Hiểm 47A
- Xem thêm -