Tài liệu Xây dựng hệ thống tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c kÕt qu¶ nªu trong luËn v¨n lµ trung thùc vµ ch−a tõng ®−îc c«ng bè trong bÊt cø c«ng tr×nh nµo cña ng−êi kh¸c. T¸c gi¶ luËn v¨n NguyÔn NhËt B×nh 1 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi c¶m ¬n T¸c gi¶ xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn tiÕn sÜ Hµ Quang Thuþ – bé m«n C¸c HÖ Thèng Th«ng Tin, khoa C«ng NghÖ , ng−êi trùc tiÕp h−íng dÉn t¸c gi¶ trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng ý t−ëng vµ thùc hiÖn luËn v¨n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa C«ng NghÖ ®· d¹y b¶o, gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i khoa. Xin c¶m ¬n c¸c b¹n häc, c¸c ®ång nghiÖp ®· ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn quý b¸u vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh b¶n luËn v¨n cña m×nh ®Æc biÖt c¸c anh Vò §¹i Thanh, TS. NguyÔn M¹nh Hïng – c«ng ty ISA; anh Tim Stack – nhãm tin JanOS; anh George Carlin trªn diÔn ®µn security-forum ®· ñng hé nh÷ng ý t−ëng cña t«i. Cuèi cïng xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn cha mÑ vµ gia ®×nh, ®Æc biÖt ng−êi vî th©n yªu ®· th−¬ng yªu gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh luËn v¨n. 2 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn më ®Çu M¹ng tÝch cùc [7, 8, 10] lµ h−íng tiÕp cËn míi mang tÝnh s¸ng t¹o trong viÖc x©y dùng c¸c kiÕn tróc m¹ng. Trong h−íng tiÕp cËn nµy, c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng vµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch trªn m¹ng cã thÓ thùc hiÖn mét sè tÝnh to¸n trªn c¸c th«ng ®iÖp ®−îc truyÒn qua chóng. H−íng tiÕp cËn m¹ng tÝch cùc cã thÓ thùc hiÖn ®−îc do (i) viÖc c¸c øng dông ng−êi dïng hiÖn nay cho phÐp thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n trªn c¸c nót m¹ng vµ (ii) sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ m· di chó cho phÐp söa ®æi ®éng c¸c dÞch vô m¹ng. B¾t ®Çu luËn v¨n, chóng t«i tr×nh bµy tæng quan mét sè h−íng tiÕp cËn m¹ng tÝch cùc [7, http://www.security-forum.com, http://www.cs.utah.edu/flux/janos/]. Th«ng qua viÖc kh¶o s¸t c¸c vÊn ®Ò ®ang ®−îc gi¶i quyÕt vµ c¸c vÊn ®Ò míi ®Æt ra trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ m¹ng tÝch cùc, chóng t«i ®Þnh h−íng tíi viÖc ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p cho mét sè vÊn ®Ò ®ang ®−îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu vÒ m¹ng tÝch cùc quan t©m ®Õn. Mét sè néi dung ®Ò xuÊt trong luËn v¨n nµy ®· ®−îc chóng t«i trao ®æi, chia xÎ cïng víi c¸c nhµ nghiªn cøu kh¸c (George Carlin, Mongrel ...) trªn thÕ giíi trong nhãm tin http://www.security-forum.com. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chÝnh cña luËn v¨n lµ (i) kh¶o s¸t c¸c bµi b¸o khoa häc ®−îc xuÊt b¶n trong mét vµi n¨m gÇn ®©y vÒ m¹ng tÝch cùc, (ii) tham gia c¸c nhãm tin trao ®æi ý kiÕn víi c¸c t¸c gi¶ cña mét sè bµi b¸o, ®Ó tõ ®ã (iii) ®Ò xuÊt mét sè c¶i tiÕn cho c¸c m« h×nh ®· vµ ®ang ®−îc x©y dùng. Néi dung cña luËn v¨n bao gåm (i) PhÇn më ®Çu, (ii) Bèn (4) ch−¬ng néi dung, (iii) PhÇn kÕt luËn (iv) cuèi cïng lµ phÇn tµi liÖu tham kh¶o. Néi dung chÝnh cña c¸c ch−¬ng nh− sau: - Ch−¬ng mét "Giíi thiÖu m¹ng tÝch cùc" cung cÊp mét c¸i nh×n bao qu¸t vÒ c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc ®ang diÔn ra trªn thÕ giíi, m« t¶ t¸c dông cña m¹ng tÝch cùc tíi viÖc t¨ng tèc qu¸ tr×nh ®æi míi kiÕn tróc m¹ng vµ viÖc nh÷ng øng dông míi cã thÓ ®−îc x©y dùng dùa trªn ®ã. PhÇn cuèi cïng cña ch−¬ng m« t¶ nh÷ng t×m hiÓu, kh¶o s¸t vÒ c¸c c«ng viÖc, c¸c h−íng nghiªn cøu cña c¸c nhãm nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc, ®Ó tõ ®ã lùa chän vÊn ®Ò vµ ®Þnh h−íng viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã. 3 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp - Ch−¬ng hai "KiÕn tróc m¹ng tÝch cùc vµ bé c«ng cô ANTS" tr×nh bµy vÒ kiÕn tróc m¹ng tÝch cùc ®−îc x©y dùng ban ®Çu bëi bé quèc phßng Mü; C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña bé c«ng cô ANTS (Active Network Transport Toolkit), viÖc cµi ®Æt c¸c ph−¬ng thøc trong bé c«ng cô vµ ph©n tÝch kh¶ n¨ng cña bé c«ng cô ANTS trong viÖc x©y dùng c¸c øng dông. - Ch−¬ng ba "An toµn th«ng tin trªn m¹ng vµ viÖc x©y dùng m« h×nh an toµn cho m¹ng tÝch cùc". Ch−¬ng nµy tËp trung vµo viÖc ph©n tÝch vÊn ®Ò an toµn trong m¹ng tÝch cùc nh»m ®Ò xuÊt viÖc x©y dùng mét kiÕn tróc an toµn cho c¸ch tiÕp cËn m¹ng tÝch cùc nh− mét m« h×nh tham chiÕu cho viÖc x©y dùng mét m¹ng tÝch cùc an toµn. PhÇn ®Çu cña ch−¬ng sÏ ®i s©u ph©n tÝch vÊn ®Ò (gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt bµi to¸n vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan) an toµn trong liªn m¹ng m¸y tÝnh nãi chung víi mét sè vÝ dô dÉn chøng trong m¹ng Internet. TiÕp ®ã, chóng t«i ph©n tÝch m¹ng tÝch cùc vµ nh÷ng c¬ chÕ cã thÓ g©y ra nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn an toµn th«ng tin. PhÇn cuèi sÏ tr×nh bµy ®Ò xuÊt cña luËn v¨n vÒ ph−¬ng thøc x©y dùng kiÕn tróc an toµn dùa trªn m« h×nh xo¾n èc vµ mét kiÕn tróc an toµn cho c¸ch tiÕp cËn m¹ng tÝch cùc cã thÓ ®−îc sö dông lµm m« h×nh tham chiÕu cho viÖc x©y dùng m¹ng tÝch cùc an toµn. Chóng t«i ®· tr×nh bµy quan ®iÓm vÒ vÊn ®Ò vÒ an toµn m¹ng (security problem or issue) trªn trang www.security-forum.com vµ nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn ®ång t×nh cña nh÷ng ng−êi tham gia diÔn ®µn nh− George Carlin, Mongrel ... - Ch−¬ng bèn "øng dông c«ng nghÖ m¹ng tÝch cùc trong viÖc x©y dùng hÖ thèng t¸c nghiÖp qu¶n lý viÖc s¶n xu¸t ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh" sö dông nh÷ng c«ng nghÖ m¹ng tÝch cùc vµ m« h×nh an toµn th«ng tin ®· tr×nh bµy trong c¸c ch−¬ng tr−íc ®Ó ®−a ra mét ®Ò xuÊt cho viÖc xö lý hai vÊn ®Ò mÊu chèt trong hÖ thèng t¸c nghiÖp qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh lµ truyÒn th«ng h×nh ¶nh vµ x¸c thùc ng−êi sö dông. §©y lµ mét trong nh÷ng hÖ thèng quan träng nhÊt trong c¸c hÖ thèng t¸c nghiÖp cña §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ®· ®−îc nªu ra trong “KÕ ho¹ch tæng thÓ vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cña ngµnh truyÒn h×nh ViÖt Nam giai ®o¹n 1996-2000” vµ nªu l¹i trong [1 - “§Ò ¸n tin häc ho¸ c¶i c¸ch hµnh chÝnh §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005”]. Tuy 4 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp nhiªn, cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i, dù ¸n x©y dùng hÖ thèng t¸c nghiÖp qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh vÉn ch−a ®−îc thùc hiÖn v× nhiÒu lý do trong ®ã cã lý do c«ng nghÖ. Chóng t«i ®· lùa chän vµ ®Ò xuÊt mét sè c«ng nghÖ sö dông m¹ng tÝch cùc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña hÖ thèng trªn, tõ ®ã cã thÓ lµm tiÒn ®Ò cho viÖc x©y dùng hÖ thèng trong t−¬ng lai. C¸c trao ®æi cña chóng t«i t¹i http://www.cs.utah.edu/flux/janos/ tËp trung vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ trong viÖc cµi ®Æt vµ sö dông c¸c c«ng cô ®Ó x©y dùng c¸c øng dông m¹ng tÝch cùc ®· ®−îc tr×nh bµy ë ®©y. Cuèi mçi ch−¬ng lµ phÇn kÕt luËn ch−¬ng tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh yÕu ®−îc tr×nh bµy trong ch−¬ng. PhÇn kÕt luËn cña luËn v¨n tæng kÕt nh÷ng néi dung ®¹t ®−îc cña luËn v¨n vµ ®Þnh h−íng viÖc ph¸t triÓn tiÕp theo cña c¸c néi dung trong luËn v¨n ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c«ng nghÖ cho bµi to¸n “X©y dùng hÖ thèng t¸c nghiÖp qu¶n lý viÖc s¶n xu¸t ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh”. §©y lµ mét bµi to¸n thùc tÕ ®ang cÇn ®−îc gi¶i quyÕt, môc tiªu chÝnh cña t¸c gi¶ lµ ph¸t triÓn nh÷ng ®Ò xuÊt trong luËn v¨n thµnh mét dù ¸n kh¶ thi vµ cµi ®Æt t¹i §µi TruyÒn H×nh ViÖt Nam. 5 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp Môc Lôc Ch−¬ng I. Giíi thiÖu m¹ng tÝch cùc .......................................................... 13 I.1 KiÕn tróc cho phÐp t¨ng tèc viÖc ®æi míi kiÕn tróc m¹ng .........17 I.2 KiÕn tróc cho phÐp x©y dùng c¸c øng dông míi.......................19 I.2.1 Hîp nhÊt vµ ph©n bè th«ng tin ....................................................19 I.2.2 B¶o vÖ hÖ thèng m¹ng ................................................................21 I.2.3 Qu¶n lý m¹ng tÝch cùc .................................................................21 I.3 Khung cho viÖc nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc ...............................22 I.3.1 TiÕp cËn riªng biÖt víi c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch lËp tr×nh ®−îc ...22 I.3.2 TiÕp cËn tÝch hîp th«ng qua ®ãng gãi th«ng tin (capsule) ...........22 I.3.3 X©y dùng mét m« h×nh lËp tr×nh chung ........................................23 I.4 C¸c nghiªn cøu hiÖn t¹i ............................................................24 I.4.1 Massachusetts Institue of Technology.........................................24 I.4.2 University of Pennsylvania ..........................................................24 I.4.3 Bell Communication Research ....................................................25 I.4.4 Columbia University ....................................................................25 I.4.5 Carnegie Mello University............................................................25 I.4.6 C¸c nghiªn cøu kh¸c ...................................................................25 I.5 KÕt luËn ch−¬ng I......................................................................26 Ch−¬ng II. KiÕn tróc m¹ng tÝch cùc vµ bé c«ng cô ANTS ................... 27 II.1 KiÕn tróc m¹ng tÝch cùc cña DARPA ........................................27 II.1.1 C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña kiÕn tróc ..........................................27 II.1.2 Qu¸ tr×nh xö lý c¸c gãi tin ............................................................29 II.1.3 Giao thøc ®ãng tãi tin trong m¹ng tÝch cùc...................................31 6 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp II.1.4 M«i tr−êng thùc hiÖn vµ c¸c øng dông tÝch cùc............................32 II.1.5 HÖ ®iÒu hµnh m¹ng NodeOS ......................................................33 II.2 Bé c«ng cô ANTS .....................................................................35 II.2.1 C¸c thµnh phÇn trong kiÕn tróc dùa trªn ANTS ...........................35 II.2.2 KiÕn tróc gãi tin............................................................................36 II.2.3 HÖ thèng ph¸t t¸n m· ..................................................................37 II.2.4 Nót m¹ng tÝch cùc........................................................................40 II.3 Cµi ®Æt c¸c thµnh phÇn.............................................................40 II.3.1 Cµi ®Æt nót m¹ng tÝch cùc ............................................................42 II.3.2 Cµi ®Æt gãi tin tÝch cùc .................................................................44 II.3.3 Giao thøc.....................................................................................47 II.3.4 øng dông.....................................................................................47 II.3.5 Thµnh phÇn më réng ...................................................................48 II.3.6 Kªnh............................................................................................49 II.3.7 Qu¶n lý cÊu h×nh .........................................................................50 II.4 KÕt luËn ch−¬ng 2.....................................................................51 Ch−¬ng III. An toµn th«ng tin trªn m¹ng vµ viÖc x©y dùng m« h×nh an toµn cho m¹ng tÝch cùc ............................................................................ 52 III.1 VÊn ®Ò an toµn th«ng tin...........................................................52 III.1.1 Nhu cÇu b¶o vÖ tµi nguyªn vµ uy tÝn............................................53 III.1.2 B¶o vÖ d÷ liÖu..............................................................................53 III.1.3 B¶o vÖ tµi nguyªn........................................................................53 III.1.4 B¶o vÖ danh tiÕng .......................................................................53 III.1.5 C¸c kiÓu tÊn c«ng........................................................................54 III.1.6 Ph©n lo¹i kÎ tÊn c«ng ..................................................................56 7 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp III.2 X©y dùng chiÕn l−îc ®¶m b¶o an toµn th«ng tin.......................57 III.2.1 Ph©n tÝch c¸c rñi ro......................................................................58 III.2.2 . X©y dùng chÝnh s¸ch .................................................................59 III.2.3 . Thùc thi .....................................................................................59 III.2.4 . Qu¶n trÞ hÖ thèng.......................................................................60 III.2.5 . Theo dâi vµ ®¸nh gi¸ .................................................................60 III.3 An toµn th«ng tin trong m¹ng tÝch cùc ......................................61 III.3.1 Nhu cÇu ®¶m b¶o an toµn th«ng tin cña c¸c thùc thÓ..................61 III.3.2 Nót m¹ng tÝch cùc........................................................................61 III.3.3 . M«i tr−êng thùc hiÖn ..................................................................62 III.3.4 . Ng−êi sö dông ...........................................................................62 III.3.5 . øng dông tÝch cùc ......................................................................63 III.4 . Ph−¬ng ph¸p ph©n quyÒn.......................................................64 III.4.1 . ChÝnh s¸ch ph©n quyÒn.............................................................65 III.4.2 . X¸c thùc ....................................................................................65 III.4.3 . C¸c thùc thÓ vµ giÊy uû nhiÖm...................................................68 III.4.4 . KiÕn tróc gãi tin hç trî viÖc ph©n quyÒn.....................................70 III.4.5 . C¸c thµnh phÇn trong ph−¬ng ph¸p ph©n quyÒn.......................70 III.5 KÕt luËn ch−¬ng 3.....................................................................72 Ch−¬ng IV. øng dông c«ng nghÖ m¹ng tÝch cùc trong viÖc x©y dùng hÖ thèng t¸c nghiÖp qu¶n lý ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh ............................. 73 IV.1 §Æt vÊn ®Ò ................................................................................73 IV.1.1 ý nghÜa cña viÖc x©y dùng hÖ thèng ............................................73 IV.1.2M« t¶ c¸c b−íc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh .....................73 8 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp IV.1.3Nh÷ng tån t¹i trong bµi to¸n ........................................................74 IV.2 §Ò xuÊt sö dông c«ng nghÖ m¹ng tÝch cùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña bµi to¸n .....................................................................................74 IV.2.1KiÕn tróc m¹ng ph©n cÊp theo chÊt l−îng h×nh ¶nh.....................75 IV.2.2ThiÕt bÞ m¹ng sö dông trong hÖ thèng .........................................78 IV.2.3Cµi ®Æt video gateway .................................................................79 IV.2.4Thö nghiÖm viÖc chuyÓn ®æi h×nh ¶nh .........................................80 IV.3 KÕt luËn ch−¬ng 4.....................................................................81 KÕt luËn ................................................................................................. 83 Tµi liÖu tham kh¶o ........................................................................................ 85 TiÕng ViÖt .............................................................................................85 TiÕng Anh .............................................................................................85 C¸c trang web liªn quan .......................................................................86 9 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp C¸c h×nh vÏ H×nh 1. Thùc hiÖn tÝnh to¸n trong nót m¹ng tÝch cùc.......................................... 13 H×nh 2. §ãng gãi th«ng tin trong giao thøc TCP/IP............................................ 14 H×nh 3. Khai th¸c m¹ng hîp nhÊt vµ ph©n bè th«ng tin...................................... 20 H×nh 4. C¸c thµnh phÇn cña kiÕn tróc ................................................................. 28 H×nh 5. Xö lý c¸c gãi tin qua nót m¹ng tÝch cùc................................................. 29 H×nh 6. VÝ dô cµi ®Æt ANEP trong ANTS ........................................................... 31 H×nh 7. Domain bao gåm c¸c kªnh, bé nhí, n¨ng lùc xö lý cÇn thiÕt cho EE.... 34 H×nh 8. KiÕn tróc domain.................................................................................... 34 H×nh 9. KiÕn tróc capsule trong ANTS ................................................................ 36 H×nh 10. Quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ............................................................... 37 H×nh 12 C¸c líp chÝnh trong bé toolkit vµ quan hÖ gi÷a chóng.......................... 41 H×nh 13. X©y dùng kiÕn tróc an toµn .................................................................. 58 H×nh 14. M« h×nh video ph©n cÊp ....................................................................... 76 H×nh 15. S¬ ®å khèi video gateway..................................................................... 79 H×nh 16. CÊu t¹o bé chuyÓn ®æi h×nh ¶nh........................................................... 80 H×nh 17. Thö nghiÖm víi h×nh ¶nh mµu víi frame rate 30 ................................. 81 H×nh 18. Thö nghiÖm víi h×nh ¶nh ®en tr¾ng .................................................... 81 10 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp C¸c B¶ng B¶ng 1. C¸c ph−ng thøc ®−îc sö dông cho viÖc truyÒn gãi tin ........................... 43 B¶ng 2. Mét sè ngo¹i lÖ víi viÖc truyÒn gãi tin tÝch cùc..................................... 44 B¶ng 3. C¸c ph−¬ng thøc xö lý phÇn ®Çu cña gãi tin .......................................... 45 B¶ng 4. C¸c ph−¬ng thøc trong líp DataCapture ................................................ 46 B¶ng 5. C¸c ph−ng thøc trong líp Protocol......................................................... 47 B¶ng 6. C¸c ph−¬ng thøc trong líp Application ................................................. 48 B¶ng 7. Ph−¬ng thøc cña channel........................................................................ 50 B¶ng 8. Tãm t¾t c¸c mèi ®e do¹ ®èi víi c¸c thùc thÓ.......................................... 64 B¶ng 9. Kh¶ n¨ng tù b¶o vÖ cña c¸c thùc thÓ...................................................... 64 B¶ng 10. Thµnh phÇn cña gãi tin......................................................................... 70 B¶ng 11. C¸c th«ng sè video ............................................................................... 77 B¶ng 12. Mét sè chuÈn l−u tr÷ video .................................................................. 78 11 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh÷ng quy ®Þnh tr×nh bµy KiÓu ch÷ Quy ®Þnh Ch÷ nghiªng ThuËt ng÷ lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn Ch÷ trßn C¸c hµm hoÆc m· ch−¬ng tr×nh (Ch÷ trong ngoÆc) Gi¶i thÝch thuËt ng÷ ®i tr−íc C¸c thuËt ng÷ vµ viÕt t¾t ViÕt t¾t ThuËt ng÷ Gi¶i thÝch AA Active Application øng dông tÝch cùc hoÆc m· tÝch cùc ANTS Active Network Transport System Bé c«ng cô cho viÖc x©y dùng c¸c øng dông tÝch cùc ACL Access Control List Danh s¸ch ®iÒu khiÓn truy cËp Capsule Gãi tin tÝch cùc (®«i khi gäi t¾t lµ Gãi tin chøa m· ch−¬ng tr×nh, lµ gãi tin): c¸c gãi tin th«ng th−êng ®¬n vÞ th«ng tin ®−îc truyÒn trªn sÏ ®−îc gäi kÕt hîp víi tªn giao m¹ng tÝch cùc thøc nh− gãi tin IP, gãi tin TCP... EE Excutive Environment M«i tr−êng thùc hiÖn m· lÖnh MPEG Moving Picture Experts Group TiÓu ban tiªu chuÈn video NodeOS HÖ ®iÒu hµnh m¹ng tÝch cùc Ng−êi thùc hiÖn c¸c t¸c vô qu¶n trÞ Qu¶n trÞ viªn m¹ng Issue VÊn ®Ò tranh luËn Problem VÊn ®Ò cÇn gi¶i quyªt Security An toµn Process TiÕn tr×nh (qu¸ tr×nh) 12 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch−¬ng I. Giíi thiÖu m¹ng tÝch cùc Trong m¹ng tÝch cùc [7, 8, 10], c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng vµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch cã thÓ thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n trªn c¸c th«ng ®iÖp truyÒn qua chóng. VÝ dô, mét ng−êi sö dông m¹ng tÝch cùc cã thÓ göi c¸c ®o¹n m· ch−¬ng tr×nh ®Õn mét sè thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch trªn m¹ng, c¸c ®o¹n ch−¬ng tr×nh nµy sÏ ®−îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh xö lý c¸c gãi tin t−¬ng øng víi chóng. H×nh 1 cho thÊy chóng ta cã thÓ bæ xung c¸c tÝnh n¨ng míi vµo c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng trong m¹ng IP ®Ó chóng cã thÓ thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n trªn c¸c gãi tin ®−îc truyÒn qua. Nguån ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch chuyÓn m¹ch chuyÓn m¹ch tÝch cùc th«ng th−êng tÝch cùc §Ých kh¸ch chñ ng−êi dïng ng−êi dïng m¹ng m¹ng göi_IP tÝnh to¸n truyÒn_IP tÝnh to¸n thiÕt bÞ thiÕt bÞ thiÕt bÞ thiÕt bÞ nhËn_IP thiÕt bÞ H×nh 1. Thùc hiÖn tÝnh to¸n trong nót m¹ng tÝch cùc Nh÷ng thiÕt bÞ dÉn ®−êng nµy vÉn cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®−îc víi nh÷ng thiÕt bÞ th«ng th−êng kh¸c trong m¹ng, tuy nhiªn, nh÷ng thiÕt bÞ dÉn ®−êng th«ng th−êng chØ ®¬n gi¶n truyÒn nh÷ng gãi tin trªn m¹ng mµ kh«ng thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn c¸c gãi tin. ViÖc truyÒn c¸c gãi tin theo c¸ch th«ng th−êng trªn lµ trong suèt 13 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp (kh«ng thÊy ®−îc) ®èi víi c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tÝch cùc, do ®ã kh«ng lµm ¶nh h−ëng tíi viÖc tÝnh to¸n cña hÖ thèng. Chóng ta sö dông tªn gäi m¹ng tÝch cùc cho h−íng tiÕp cËn nµy v× c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng cã thÓ thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn c¸c gãi tin truyÒn qua, h¬n n÷a chóng cßn cã thÓ lµm thay ®æi néi dung cña c¸c gãi tin ®ã hoÆc sinh ra c¸c gãi tin kh¸c... C¸c tÝnh to¸n cã thÓ dùa trªn c¬ së tõng ng−êi dïng hoÆc tõng øng dông. NghÜa lµ trªn c¸c gãi tin ®−îc göi ®i t−¬ng øng víi mçi øng dông i vµ øng dông j (i ≠ j) cã thÓ cã nh÷ng tÝnh to¸n kh¸c nhau trªn cïng mét nót m¹ng. So s¸nh víi c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch gãi kh¸c vÝ dô m¹ng Internet, ta thÊy viÖc tÝnh to¸n cña c¸c m¹ng ®ã rÊt h¹n chÕ. MÆc dï c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng cã thÓ thay ®æi phÇn ®iÒu khiÓn cña c¸c gãi tin, nh−ng chóng kh«ng can thiÖp vµo phÇn d÷ liÖu cña gãi tin. H×nh 2 cho ta thÊy c¸ch thøc ®ãng gãi tin cña giao thøc TCP/IP (giao thøc ®−îc sö dông réng r·i trªn m¹ng Internet) nh− thÕ nµo. TÇng øng dông D÷ liÖu TÇng giao vËn Th«ng tin ®iÒu D÷ liÖu khiÓn TCP TÇng m¹ng TÇng liªn kÕt Th«ng tin ®iÒu Th«ng tin ®iÒu khiÓn IP khiÓn TCP Th«ng tin ®iÒu Th«ng tin ®iÒu Th«ng tin ®iÒu khiÓn Ethernet khiÓn IP khiÓn TCP D÷ liÖu D÷ liÖu Th«ng tin kiÓm tra H×nh 2. §ãng gãi th«ng tin trong giao thøc TCP/IP Tõ tÇng øng dông, d÷ liÖu ®−îc göi xuèng c¸c tÇng d−íi, mçi tÇng cã nh÷ng ®Þnh nghÜa riªng vÒ d÷ liÖu mµ nã sö dông [1]. T¹i n¬i göi, mçi tÇng coi gãi tin cña tÇng trªn göi xuèng lµ d÷ liÖu cña nã vµ thªm vµo gãi tin c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn cña m×nh sau ®ã chuyÓn tiÕp xuèng tÇng d−íi. T¹i n¬i nhËn, qu¸ tr×nh diÔn ra ng−îc l¹i, mçi tÇng l¹i t¸ch th«ng tin ®iÒu khiÓn cña m×nh ra vµ chuyÓn d÷ liÖu lªn tÇng trªn. 14 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp Kh¸i niÖm m¹ng tÝch cùc ®−îc ®−a ra th¶o luËn trong c¸c tiÓu ban nghiªn cøu cña Bé Quèc phßng Mü (DARPA) vµo nh÷ng n¨m 1994, 1995 víi môc ®Ých t×m ra mét h−íng ph¸t triÓn t−¬ng lai cho c¸c hÖ thèng m¹ng. Mét sè vÊn ®Ò tån t¹i cña c¸c m¹ng hiÖn t¹i ®· ®−îc nªu ra nh−: (i) khã tÝch hîp nh÷ng c«ng nghÖ vµ chuÈn míi vµo kiÕn tróc m¹ng, (ii) hiÖu suÊt thÊp g©y ra bëi c¸c thµnh phÇn d− thõa trong mét sè líp cña c¸c giao thøc, vµ (iii) viÖc c¸c dÞch vô m¹ng míi khã thÝch nghi ®−îc víi c¸c kiÕn tróc hiÖn t¹i. C¸c chiÕn l−îc kh¸c nhau ®· ®−îc ®−a ra, trong ®ã, m¹ng tÝch cùc cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn. Trong h−íng tiÕp cËn m¹ng tÝch cùc, c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng vµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch trªn m¹ng cã thÓ thùc hiÖn mét sè tÝnh to¸n trªn c¸c th«ng ®iÖp ®−îc truyÒn qua chóng. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn ®−îc do (i) viÖc c¸c øng dông ng−êi dïng hiÖn nay cho phÐp thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n trªn c¸c nót m¹ng vµ (ii) sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ m· di chó cho phÐp söa ®æi ®éng c¸c dÞch vô m¹ng. ý t−ëng sö dông c¸c th«ng ®iÖp mang theo m· ch−¬ng tr×nh cïng víi d÷ liÖu lµ mét b−íc tiÕn tù nhiªn cña c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi th«ng th−êng vµ cã thÓ sö dông ®Ó gióp m¹ng m¸y tÝnh thÝch nghi mét c¸ch nhanh chãng víi c¸c yªu cÇu lu«n lu«n thay ®æi. C¸ch tiÕp cËn dùa ch−¬ng tr×nh (program-base) nµy cung cÊp mét m«i tr−êng thùc thi dÔ hiÓu trªn c¸c nót m¹ng còng nh− mét nÒn t¶ng cho viÖc thÓ hiÖn hÖ thèng m¹ng nh− tæ hîp cña c¸c thµnh phÇn nhá h¬n víi nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc biÖt sau: (i) c¸c dÞch vô cã thÓ ®−îc ph©n phèi vµ cÊu h×nh phï hîp víi yªu cÇu cña c¸c øng dông, vµ (ii) cã thÓ quan s¸t tr¹ng th¸i cña toµn bé hÖ thèng m¹ng th«ng qua c¸c tÝnh chÊt cña c¸c thµnh phÇn riªng lÎ. Ch−¬ng nµy tr×nh bµy hai (2) c¸ch tiÕp cËn trong viÖc thùc hiÖn m¹ng tÝch cùc (i) thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch lËp tr×nh ®−îc (programable-switch), vµ (ii) bao gãi (capsulation). • C¸ch tiÕp cËn th«ng qua thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch lËp tr×nh ®−îc gi÷ nguyªn khu«n d¹ng cña c¸c gãi tin truyÒn trªn m¹ng vµ cung cÊp mét c¬ chÕ ®Ó t¶i c¸c ®o¹n ch−¬ng tr×nh trªn m¹ng vÒ ch¹y trªn c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng vµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch hç trî m¹ng tÝch cùc. ViÖc xö lý gãi tin ®−îc t¸ch khái viÖc thùc hiÖn tÝnh to¸n cña m¹ng tÝch cùc cho phÐp ng−êi qu¶n trÞ m¹ng lùa chän 15 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp nh÷ng ch−¬ng tr×nh ®−îc phÐp ch¹y trong m¹ng gi¶m thiÓu ®−îc rñi ro so víi viÖc mäi ng−êi dïng ®Òu ®−îc phÐp ®−a nh÷ng ch−¬ng tr×nh ch¹y vµo trong m¹ng. • Ng−îc l¹i, c¸ch tiÕp cËn bao gãi thay thÕ c¸c gãi tin thô ®éng trong c¸c kiÕn tróc m¹ng hiÖn t¹i b»ng c¸c ch−¬ng tr×nh nhá tÝch cùc ®−îc bao gãi trong c¸c gãi tin truyÒn th«ng vµ ®−îc thùc hiÖn trªn mçi nót m¹ng mµ chóng ®i qua. Ngoµi ra, d÷ liÖu cña ng−êi dïng còng cã thÓ ®−îc g¾n trong c¸c bao gãi. ViÖc nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc ®−îc “thóc ®Èy” bëi c«ng nghÖ vµ ®−îc “chê ®ãn” bëi ng−êi dïng. C¸c ch−¬ng tr×nh ng−êi dïng nh− t−êng löa (firewall), dÞch vô ®¹i diÖn web (web proxy), th«ng tin nhãm (multicast router), dÞch vô ®¹i diÖn di tró (mobile proxy), cæng video (video gateway)... thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn c¸c nót trong m¹ng. Trong nhiÒu tr−êng hîp, nh÷ng dÞch vô trªn ®−îc cµi ®Æt trªn c¸c nót m¹ng trong khi chóng l¹i thùc hiÖn nh÷ng tÝnh to¸n cña øng dông, ®iÒu nµy ph¸ vì nguyªn t¾c x©y dùng c¸c kiÕn tróc m¹ng th«ng th−êng [1]. Môc tiªu cña viÖc nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc lµ t×m c¸ch thay thÕ nh÷ng c¸ch tiÕp cËn phi thÓ thøc (do viÖc ph¸ vì c¸c nguyªn t¾c nh− ®· nªu ë trªn) bëi mét m«i tr−êng tÝnh to¸n m¹ng víi kh¶ n¨ng cho phÐp ng−êi sö dông lËp tr×nh trªn m¹ng cña hä. ViÖc ph¸t triÓn m¹nh cña c«ng nghÖ ®ãng vai trß thóc ®Èy sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña m¹ng tÝch cùc. Cho tíi gÇn ®©y, c¸c qu¶n trÞ viªn vÉn th−êng lo ng¹i viÖc lËp tr×nh trªn c¸c thiÕt bÞ m¹ng cã thÓ g©y ra nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc liªn quan ®Õn an toµn vµ hiÖu qu¶ cña kiÕn tróc. Tuy nhiªn, nh÷ng tiÕn bé cña ng«n ng÷ lËp tr×nh, tr×nh biªn dÞch vµ hÖ ®iÒu hµnh ®· cã thÓ cung cÊp ch×a kho¸ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò an toµn vµ hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn m· di tró. Ngµy nay, c«ng nghÖ tÝch cùc ®−îc ¸p dông trong nhiÒu hÖ thèng cuèi vµ ch¹y phÝa trªn líp m¹ng vÝ dô cho phÐp c¸c m¸y chñ web vµ c¸c m¸y kh¸ch trao ®æi Java applet. M¹ng tÝch cùc thóc ®Èy vµ më réng nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó sö dông trong m¹ng. Trong c¸c môc tiÕp theo cña ch−¬ng nµy, chóng t«i cung cÊp mét c¸i nh×n bao qu¸t vÒ c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc ®ang diÔn ra trªn thÕ giíi [7]. Chóng t«i m« t¶ t¸c dông cña m¹ng tÝch cùc tíi viÖc t¨ng tèc qu¸ tr×nh ®æi míi kiÕn tróc m¹ng vµ viÖc nh÷ng øng dông míi cã thÓ ®−îc x©y dùng dùa trªn ®ã. 16 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp Sau ®ã sÏ xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò th¶o luËn (issue) cã thÓ sö dông lµm khung cho viÖc nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc. Cuèi cïng, chóng ta t×m hiÓu, sÏ xem xÐt c«ng viÖc, c¸c h−íng nghiªn cøu cña c¸c nhãm nghiªn cøu m¹ng tÝch cùc, tõ ®ã lùa chän vÊn ®Ò vµ ®Þnh h−íng viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã. I.1 KiÕn tróc cho phÐp t¨ng tèc viÖc ®æi míi kiÕn tróc m¹ng §Ó lµm râ viÖc m¹ng tÝch cùc cã thÓ hç trî cho viÖc ®æi míi kiÕn tróc m¹ng nh− thÕ nµo, chóng ta cïng xem xÐt mét sè øng dông ch¹y trªn c¸c nót m¹ng g©y ra viÖc ph¸ vì nh÷ng nguyªn t¾c x©y dùng m¹ng nh− ®· nªu trong phÇn giíi thiÖu vµ c¸ch thøc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò víi m¹ng tÝch cùc: • Bøc t−êng löa: bøc t−êng löa lµ vÝ dô râ nhÊt cña viÖc ph¸ vì nguyªn t¾c x©y dùng m¹ng. Bøc t−êng löa ®−îc cµi ®Æt mét c¬ chÕ läc gãi tin ®Ó x¸c ®Þnh c¸c gãi tin cã thÓ truyÒn qua nã hoÆc bÞ chÆn. MÆc dï nã ®−îc kÕt nèi víi c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng kh¸c vµ ®−îc nh×n nhËn nh− mét thiÕt bÞ dÉn ®−êng, nh−ng b¶n chÊt, ngoµi viÖc thùc hiÖn dÉn ®−êng cho c¸c gãi tin, nã ®−îc cµi ®Æt c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông vµ c¸c thñ tôc ng−êi dïng. ViÖc n©ng cÊp bøc t−êng löa ®Ó cho phÐp sö dông c¸c giao thøc míi lµ mét trë ng¹i lín. Trong m¹ng tÝch cùc, viÖc nµy cã thÓ thùc hiÖn tù ®éng b»ng c¸ch cho phÐp c¸c øng dông cña c¸c nhµ cung cÊp ®· ®−îc chÊp nhËn tr−íc (th«ng qua mét c¬ chÕ ph©n quyÒn vÝ dô username/password hoÆc sö dông ch÷ ký ®iÖn tö) truy cËp vµo bøc t−êng löa vµ cung cÊp c¸c m« ®un cÇn thiÕt vµo trong bøc t−êng löa. • DÞch vô ®¹i diÖn web: DÞch vô ®¹i diÖn cung cÊp mét mét ph−¬ng thøc truy cËp web vµ bé nhí ®Öm (cache) web. Nhãm nghiªn cóu cña ®¹i häc Harvest [9] ®· ®−a ra mét kiÕn tróc ph©n cÊp trong ®ã c¸c nót m¹ng chøa bé ®Öm web n»m gÇn miÒn biªn cña m¹ng. HÖ thèng nµy cã thÓ ®−îc më réng b»ng c¸ch cho phÐp c¸c nót m¹ng trong kiÕn tróc n»m trong nh÷ng ®iÓm chiÕn l−îc cña m¹ng. • ThiÕt bÞ dÉn ®−êng du c−: ThiÕt bÞ dÉn ®−êng “du c−” (nomadic routers) ®−îc Kleinrock - ®¹i häc Berkeley - m« t¶ trong héi th¶o vÒ m¹ng vµ tÝnh to¸n di chó n¨m 1995 ®−îc chÌn vµo gi÷a c¸c hÖ thèng cuèi vµ m¹ng. Module nµy 17 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp qu¶n lý viÖc kÕt nèi vµo m¹ng cña c¸c ®èi t−îng sö dông ®−êng link kh¸c nhau vÝ dô kÕt nèi qua ®iÖn tho¹i vµ kÕt nèi th«ng qua m¹ng LAN, tõ ®ã quyÕt ®Þnh viÖc sö dông thªm bé ®Öm hoÆc nÐn ®−êng truyÒn khi hÖ thèng kÕt nèi vµo m¹ng th«ng qua ®−êng truyÒn tèc ®é thÊp vµ sö dông chÕ ®é an toµn nh− m· ho¸ khi ng−êi sö dông truy cËp tõ xa vµo hÖ thèng. • Cæng giao vËn: Cæng giao vËn (Transport Gateways) lµ c¸c nót n»m trong nh÷ng ®iÓm chiÕn l−îc cña m¹ng, lµ cÇu nèi víi c¸c m¹ng lín kh¸c nhau vÒ th«ng l−îng vµ cã ®é tin cËy kh¸c nhau vÝ dô ®iÓm nèi gi÷a m¹ng h÷u tuyÕn vµ m¹ng v« tuyÕn. §Ó hç trî c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn truy cËp vµo m¹ng h÷u tuyÕn, ng−êi ta sö dông c¬ chÕ TCP snooping ®Ó ghi nhí tr¹ng th¸i cña tõng kÕt nèi v« tuyÕn. • DÞch vô øng dông: C¸c cæng dÞch vô øng dông chuyªn biÖt th−êng ®−îc sö dông ®Ó hç trî mét sè øng dông vÝ dô chuyÓn m· cña c¸c ¶nh trong héi th¶o video gi÷a c¸c ng−êi dïng sö dông truy cËp m¹ng víi tèc ®é ®−êng truyÒn kh¸c nhau. Tõ viÖc nh÷ng øng dông trªn ®Òu ®ßi hái viÖc tÝnh to¸n trªn m¹ng, ta thÊy kiÕn tróc m¹ng cÇn ph¶i thÝch nghi ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ ®ã. HiÖn nay, tèc ®é c¶i tiÕn m¹ng cßn qu¸ chËm, thêi gian tõ khi x©y dùng c¸c nguyªn mÉu ®Õn khi cã thÓ triÓn khai c¸c hÖ thèng lín kÐo dµi kho¶ng m−êi (10) n¨m. Nh÷ng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn ®Ó c¶i tiÕn mét dÞch vô m¹ng bao gåm (i) tiªu chuÈn ho¸, (ii) kÕt hîp vµo trong kiÕn tróc nÒn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt phÇn cøng, vµ cuèi cïng lµ (iii) ng−êi sö dông mua vµ cµi ®Æt. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ch−a gi¶i quyÕt ®−îc cña c¸c dÞch vô Internet nh− chóng ta ®· biÕt lµ (i) multicast, (ii) më réng kh¶ n¨ng x¸c thùc vµ (iii) më réng kh¶ n¨ng di ®éng, (iv) IP phiªn b¶n 6. Giao thøc internet (IP) cho phÐp kÕt nèi c¸c hÖ thèng b»ng c¸ch cung cÊp khu«n d¹ng gãi tin chuÈn vµ mét c¬ chÕ ®¸nh ®Þa chØ ph©n cÊp [1]. MÆc dï c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng ®−îc cung cÊp bëi nhiÒu nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau, chóng ®Òu ph¶i cµi ®Æt chung giao thøc ®Ó cã thÓ truyÒn th«ng víi nhau. Nh− vËy, c¬ chÕ c¶i tiÕn IP 18 NguyÔn NhËt B×nh LuËn v¨n tèt nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c c¸ch: thay ®æi dÞch vô IP (cã nghÜa lµ thay ®æi tÊt c¶) hoÆc x©y dùng mét c¬ chÕ chång (overlay). Ng−îc l¹i, m¹ng tÝch cùc cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu ch−¬ng tr×nh vÝ dô chóng cã thÓ thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n rÊt kh¸c nhau trªn c¸c gãi tin truyÒn qua chóng. Thay v× viÖc tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dÉn ®−êng ®Òu ¸p dông mét ph−¬ng thøc tÝnh to¸n trªn tÊt c¶ c¸c gãi tin, m¹ng tÝch cùc ®Þnh nghÜa mäi nót hç trî c¸c m« h×nh tÝnh to¸n t−¬ng ®−¬ng, nh− nh÷ng mét bé lÖnh ¶o. M¹ng tÝch cùc cung cÊp mét m« h×nh trõu t−îng trong ®ã, viÖc kÕt nèi lµ tin cËy cho phÐp c¸c øng dông tuú biÕn viÖc xö lý c¸c gãi tin cho phï hîp víi yªu cÇu cña chóng. Kh¶ n¨ng t¶i c¸c dÞch vô míi vµo trong kiÕn tróc cho phÐp c¶i tiÕn c¸c qu¸ tr×nh trong ®ã kh¶ n¨ng cña c¸c dÞch vô míi sÏ phô thuéc vµo viÖc thÞ tr−êng chÊp nhËn chóng. M¹ng tÝch cùc cung cÊp mét ph−¬ng thøc ®Ó thay ®æi kiÕn tróc cña nÒn c«ng nghiÖp m¹ng, tõ c¸ch tiÕp cËn “mainframe” (trong ®ã phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®−îc ®ãng gãi l¹i víi nhau) ®Õn mét c¸ch tiÕp cËn “¶o” trong ®ã phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®−îc c¸ch t©n mét c¸ch riªng rÏ. Quan ®iÓm trõu t−îng vÒ m¹ng lËp tr×nh ®−îc cung cÊp mét nÒn t¶ng cho c¸c tÝnh to¸n cña ch−¬ng tr×nh ng−êi dïng trong kiÕn tróc, cho phÐp c¸c dÞch vô míi ®−îc ph¸t triÓn nhanh h¬n so víi viÖc tÊt c¶ c¸c nhµ cung cÊp cïng tu©n theo mét chuÈn vµ cung cÊp chung dÞch vô. I.2 KiÕn tróc cho phÐp x©y dùng c¸c øng dông míi M¹ng tÝch cùc cho phÐp x©y dùng nh÷ng øng dông míi trªn (i) th«ng tin ®−îc hîp nhÊt, (ii) c¬ chÕ b¶o vÖ, (iii) vµ hÖ thèng qu¶n trÞ I.2.1 Hîp nhÊt vµ ph©n bè th«ng tin Sè l−îng øng dông ®· ®−îc ph¸t triÓn ngµy nay lµ rÊt lín, ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c dÞch vô m¹ng ph¶i hç trî viÖc hîp nhÊt vµ ph©n bè th«ng tin. Tuy nhiªn, nh÷ng hÖ thèng hiÖn t¹i ®ang ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c dÞch vô víi sè l−îng chøc n¨ng rÊt h¹n chÕ. 19
- Xem thêm -