Tài liệu Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân sự tlu-orangehrm

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 187 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36956 tài liệu

Mô tả:

BO MAO DIJC VA DAD TAO TRUONG DAI HQC THANG LONG KHOA TOAN - TIN arallwa THANG LONG UNIVERSITY KHOA LUAN TOT NGHItP De tai: My dyng 110 thting Quan 1ST thong tin nit sv TLU-ORANGEHRM Gang vien huong din: Thac sy Mai Thiry Nga Sinh vien that hien: A11010 - Dinh Hang Nghia HA NOI - 2014 This is trial version www.adultpdf.com MVC LVC Glefl THISU CHUNG 4 DANH AYH 6 DANA M(IC BANG BLEU 10 DANI MVC DINH Nada rramr Nat; FIAT FAT II meg mau Bill WAN 12 CHUONG L 1. Mtl ti bid tau 12 1.1. DO van di 12 1.2. Huang giiti quyet 14 2. flu au 3. Sv di ding clan chat ning b. Sot 18 4. Anb x; yen au nghlfpvg vi w di that 6110; 22 nt 15 CHUONG IL Da TA 11$ THONG 24 1. Chic min Quin tfr Ca au to thee 24 2. ante naafi Quin 1 f Chfrc vg 26 3. Chirc ming Quin It Losid HQp dog lac ding 30 4. Chit sung Quin lt Cis bleb Nneb Img 32 5. Chit allag Quit 1ff CS blab Bee king 36 6. Chin slag Quin 1, Bing hi a ling 38 7. Cluitainchula#Mielmnim* 40 8. Chic min Quin It Cie blob Mak pain lung 43 This is trial version www.adultpdf.com 9. Chit ning Quoit Cis blab Gib dpy anis 46 10. Chat sing Qua ly CAE link HI ei Elio Ws 49 11. Claire sing Quin Ifs CAu lash Hi w ei Ain 52 12. Chic sing Quin 1 f Cin Ida Kt sing 54 13. Chit sing Qua ly Cis kink Qui nisi die tea 56 14. Chnt sling Quin # Cis blab Ng& KO 58 15. Chin sing Quin 15, Cis Mai Gliy play 60 16. Chit sing Quin ty tri kg& ins 62 17. Chit ning Qeis ly tag Ain toys &PM 66 It Clot sing We ifr Thing tie obis vile 72. Thong tin at thin 76 14 lid kilos hoc 76 116 so cit nhin 89 Thong tin cons viec 91 Hop dAng Ito dOng 92 Thong tin lining chi tiEt 94 19. Chas sing Bin cis &Thing lie CHLIONG ID PHA TICS & THIET IE THONG 1. Kiln hit gag tie cis Granville' 2. That hi atm sing 95 99 99 100 2.1. So 0616p phk tich 102 2.2. Sa 06 trinh ty 103 2.3. Sa de 16p chi nit 104 This is trial version www.adultpdf.com 3. That ki twr sir dlt Ma 3.1. nth ki ca sit dal* cut OnmgelIRM 106 106 3.1.1. lid& ke ca so de lieu Phan hl gin 14 108 3.1.2. Thies ke as se dtt lieu Thin be gain 1 fr tb5og tin nhin vita 110 3.1.3. This ki ca sb clit lien Phis h8 oily *He 112 3.1.4. nth ke ca sir dil lieu Ph& he theo AM ugly con 114 3.1.5. TStkEca sb dDlieuPhanhetuyMt ng 115 3.1.6. nth kE co sb d0 lieu Pan 128 Quin It bills mit 115 3.2. tat SCE ca so dtt lieu als TLU-OnmgellItM 116 3.2.1. Thief k6 co sit Mt lieu tang quan cot TLU-OrengeaRM 117 3.2.2. Thitt ki chi fiat tong bimg 119 CHUONG IV. Gil litiT H$ THONG 126 1. Mei twang cal Mt 126 2. Cia trek tint mac al spin 126 3. Cii 127 4. Ciid$tcasbdfMu 130 5. MOD 46 blab dab kk qui cal Mt 130 cote sling NET L11.41V 133 MX LK' 134 Phy lye A. Kjcb bia DEMO Ann blab. 134 Pby lye B. N$1 dung eft tip acbeloa.yad Iraq di dot ce sir dItIlfa 137 TAI usu 771A111 MAO This is trial version www.adultpdf.com 144 THI$U CHUNG Net), nay, cic ling dung cong nghe thong tin di &roc ip dung tong moi 11th Arc nghien cuu khoa hoc kJ thu$t cling nhu tong QM sting, may tinh trb thinh cling cu try glop dic lux cho con ngtrbi tong luu tit, phin tich vi xi it thong tin. Nhen thin &roc dieu nay, Tnrbng DM hoc Thing Long di chil gong img dung ding nghe thong tin tong Sc cong tic quin ly thong tin, d$c Met li quin It thong tin thin so. BM town quirt lY thong tin nhfin so li mOt trong nhOng bii toin 1E66 dung an ►bi giii dip, flail bite thiet coa n6 the hien li phii lim its thi nolo di W thOng quip ly thong tin nit so dip ling &roc mui nhu eau cisa nhi trubng. Vi do nhu quin ly viec ngbl phip, quirt It bang cham cling, glint sit thin vien, ac thong tin chi tiit v6 timg Whin vier... Voi to catch la mOt tong nhieu sinh vien long them gia hoc tip nil throng, em di guy& dinh thoc hien kh6a Win tot Qua kh6a — xiy dung he &Ong Quin lt thong tin nhin so TLU-OrangeHRM. tot nghiep, em mong mu6n stl dung nhitng kits thirc di hoc tip vi tich Ifty dugs de trinh bly mOt y Wong tq giup cho tong tic img dung tong nghe thong tin quirt it thong tin Ilan SW. Qua tlnh thoc hien xiy dung he th6ng di duqc em tii lieu boa thinh 4 chuong, g8m: Chuang L Gibi thlin bid Win Gibi thieu bid tan he thong an giii quyet. Chuang nhy phin tich kh6 khan thoc ti nhi tnrbng dung phii d6i mit lien quan &la thong tin Whin sun} d6 dua ra hubng giii guy& vi cic you au nghiep vu S he thong an phil dip img &roc. Ngoii us, tong chtrong nay, em di so do boa dvqc Sc tic shin them gia he thong, cic chin ning chinh cue he th6ng. Chuang IL DIU ti he tang This is trial version www.adultpdf.com Dec tl chi flit ve cic chic ning cila he thing glop ngubi doc co cii nhin r6 net hon vi he th6ng va hubng thiet ke. Chung III. Phan tick vi that la 14 thing Dun m kien trfic tong quan cue he thong. Tb de, m6 M thiet ke chic Wing va co sir de lieu cos he thing. Chuang IV. Chi IS 14 Hang Chi ra mei throng cai at he thing, he thing file ma np6n. M6 ti cal dit chin ning va cai dit co so& di lieu. Sau quing thbi gian thuc hien khea lukin tot nghiep, em met lin gra xin giri Ibi cam on chin thanh nhit din ThS Mai Thiry Nga. Em xin cam on c6 di tin twang vi ton tinh giup de, Minn din, to vin cho em. Nhing 9 kiin danh gia eta c6 di giap em c6 nhing dinh hubng va phin tich rb net ham di di thien he thing. Ngoiti ra, em xin cam on thiy co a dai hoc Thing Long di dlu dit va truyin dat cho em nhing kiin thus kinh nghiem gut gilt Cuei cum em xin cam on gin dInh, ben , be di giup db va too dieu kien cho em. Mic du dl co ging hit sirc thuc hien khea luin tot nghiep nhtmg nhing sai sot la (lieu lditong the nth khai. Do do, em rit mong then duqc au gap y cta thly c6, anh chi vi the ben di em co the nip Mc holm thin he then niy vi img clung vio thurc te. Hi Nei, ugly 18 thing 04 niim 2014 Sinh van Owe Bien Dinh Holing Net This is trial version www.adultpdf.com DANH MlIC Hinh I.1 So d6 T6ng quan cac chi= Wing chill alit be th6ng 19 Hinh II.1 Giao dies So d6 co 26 t6 chec Math 11.2 Giao then Them don va 26 Hinh 11.3 Giao diet) Xoa don vi 26 HIM HA Ciao diet) Danh sack chfrc vu 29 Math I1.5 Ciao then Chinh sire chiac vy 29 IBM 11.6 Ciao diOn X6a chak vu 29 Hinh 11.7 Ciao then Danh sich loM bop d6ng lao Ong 32 Hinh IL8 Ciao diem Chinh sus loaf hop ding lao dOng 32 Hinh 11.9 Giao diet' x6a loaf hop d6ng lao gang 32 Hinh 11.10 Giao 35 Danh sich mach Wong Hinh 11.11 Gifu) then Chinh sita ngach Sang 35 Hinh 11.12 Giao Men X6a ngach Mang 35 Hinh 11.13 Ciao Bien Danh sich b$c Song 37 Math 11.14 Ciao dies Chinh sUa b$c Song 38 Hinh I1.15 Giao die's X6a b$c Song 38 Hinh 1116 Giao diet' Thing he s6 Luang 40 HInh11.17 Ciao 40 Cap SS lit s8 Sang Hinh II.18 Giao diet) Danh sack mkt= Wong co s6 42 Hinh IL 19 Giao diet Chinh seta mire Wong co sir 43 H1nh IL20 Giao ctien X6a mac Song co Mt 43 Hinh IL21 Giao diet) Danh each thinh phin Wong 45 Binh IL22 Giao 46 Chhth mkt Minh phin Song Hinh IL23 Giao then X6a thinh pain Wong This is trial version www.adultpdf.com 46 Hlnh 11.24 Giao then Danh sich gib day chilli. 48 Hlnh 125 Giao din Chinh stla gib day chuin 48 Binh 11.26 Giao dien X6a gib day chuin 49 H1nh 1127 Giao then Danh sich he a giio vien 51 HIM 1128 Giao then Chink sua he s6 giio vies 51 Hlnh 1129 Giao dien Xeta he s6 giio vien 51 Hinh 1130 Giao then Quin It ciu kink loci van bin hi sa ci man 54 Hinh 1131 Giao then Quin ly ciu hhih Icy Wing 56 Hlnh 11.32 Ciao then Quin It du Binh qui trinh dio tao 58 Hunk 11.33 Giao then Quin ly ciu blab ng8n rage 60 Hinh 11.34 Gar, then Quin It du With guilt phep 62 Hinh 11.35 Giao then Danh sich Vi trf tuyen dung 65 Hinh 136 Giao then chInh sfra vj tri tuyin dung 65 Hinh 1137 Giao then X6a trf tuyin dung 66 Hlnh 11.38 Giao diet' Danh sich ung van My& dung 70 Hinh 11.39 Giao then Them ling vien tuyEn dung 71 Hinh 11.40 Ciao then Chink suit (mg vien tuy6n dung 71 Hinh II.41 Giao then Theo dOi tuyin dung ctia img vier 71 Hlnh 1142 Giao then Danh sich nit vain 74 Hinh 11.43 Ciao then tim kiem thin vien 74 Hunk 1144 Giao diet Them thin vita 75 Hinh 11.45 Ciao then Chink sfra th8ng tin nhin vien 75 Hinh 1146 Giao then X6a nhin vien 75 Hinh 11.47 Ciao then Thong tin ci thin 76 Hlnh 1148 Giao then Qui trinh dio tao 86 With 1149 Giao then Trinh dO nein net 87 This is trial version www.adultpdf.com Hinh 11.50 Giao then kg neng 87 Hinh 1151 Ciao dies gity phep 88 Binh 1152 Giao then qui trInh Ong tic 88 Int 1153 Giao ditn Cling trinh nghien cOu 89 Hinh 11.54 Giao then Dv in nghien thu 89 Hinh 1155 Giao dien H8 sa ci nhin 91 Hinh 11.56 Giao then Thong tin cling viec 92 Hinh 11.57 Giao dien Danh sich Hqp ang lao clOng 94 Hirsh 11.58 Giao dien Chinh sea hop ang Lao Ong 94 Hinh 1159 Giao then Thong tin Wong chi fiat 95 With UM pink ding teP chi lieu Sib dttY 96 Hinh 11.61 Giao dies Bio cio Luang chi fiat. 97 Minh 1162 Giao lien Bio cio Thong tin luong chi nit 98 Hinh m.l Sa 48 kik frac tong quan curt OrangeHRM 99 Hinh 1112 Sa 46 16p phis tich chirc ning Quin 19 thong tin lining chi tiEt 102 Hinh 111.3 Sa 48 trinh tv chuc nang Quin 19 thong tin thong chi tiet 104 Hirsh m 4 Sa a 16p chi tikt disc nen* Quin 15, thong tin Wang chi flit 105 Hinh 111.5 Thiet kb ca kr de lieu Phin he Quin tzi 109 Hirt 111.6 Thiet kb ccr str de lieu Phan he quin 19 thong tin nhin vile 111 Hirsh 111.7 Thiet kb ca s6 de lieu Thin he ngiy nghi 113 Hinh 111.8 Mitt ke ca ser de lieu Phan he then dth ngly cling 114 Hinh m.9 Thibt ki ca s6 de lieu Phan he tuyin dung 115 Binh m.10 Thiet ke ca dr de lieu Phan he Quin 19 hitu xuit 116 Hinh m.11 Thiet kb co se de lieu tong quan (Ma TLU OrangeHRM 118 . - H1nh IV.1 thu mac ma ngubn tong quan cea he thifong TLU-OrangeHRM This is trial version www.adultpdf.com 127 Hirsh IV.2 KEt qui chi at chat Sing gip nh$t thong tin nhiin vien — Thong tin I 1ich khoa hoc 131 flinh IV.3 KBt quA chi at chat Wing Chinh sira thong tin nhiln vien — Thong tin Wang chi tiEt 132 This is trial version www.adultpdf.com DANH M(IC BING BIEU Bang 1-1 Anh At you ciu nghiep AI vi so d6 chit nAng 23 Bang IV-1 Bang anh xa file mil ngutin — 16p thiLit ke chic ding Quin lt thong tin Wong chi tiet 129 This is trial version www.adultpdf.com DANH M(IC DINH NGHIA, Titan Nar, VIET TAT Nang HCTH HSCN HDLD CC — VC CTNC DANC V. can Thong Rink chink — T Viet tit mkt Hi so ci nhin Viit tit caa Him ding lao dung Viet tit cut Cann chat — Vien chic Viet tit can Ging trinh Wien ciru Viit tit ctla Dv in 'Wien milt This is trial version www.adultpdf.com htyp He THONG QUAN NHAN SIX TLU-ORANGEHRM CHUONG L 6167 THISU BAI TOAN L MS td bai twin 1.1. Aft Win di Taking Dal hoc Thing Long li ca str giio disc bec dal hoc ngoli Ong lop diu tier casi Viet Nam. CEng tic quin 1y thin su cia tnrbng Dai hoc Mktg Long cling gin lien volitch sir blab think, qui trinh xiy dung, phit thin cia nhi tnrbng tong tang gird down. Giai do tit nem 1988 den 1994 Ngiy 15/12/1988, BO Doi hoc vi Trung hoc chuyEn nghiep cho phip thinh lip Trung tam Dai hoc den lip Thing Long. Kt tir thou diem da din nem 1994, ca set dui throng phii thug mu& vi tranh chi su till trq cua HOi thong trq dai hoc phip - Viet. Do so thong cin b0, sinh vim can it nen nhi truing hiu nhu kheng c6 60 phon quin ly nhin sir, hinh chinh. Giai down tv nim 1994 - 2008 Ngiy 11/8/1994, Trong tim dal hoc den lip Thing Long duqc den ten thinh Taking Dal hoc din lop Thing Long theo quyet djnh sea 411/Tg mkt Thi thong Chink ph* dish diu met budc phit thin m6i eta truing. Trong giai down niy, s6 hrong cin b0, Being vien cia truing di ting len ding kid, sinh vier Ong vio throng nhieu hon. Truing Ong m6 them cic nginh dio tao mai. BO miy t6 chiccic don vj tong titling cling din ducrc xiy dung vi tirng bu6c hoin thien: cic phong ban, khoa, b0 men. Nhi throng cling di idly dung cic vitt bin phip quy phuc w cling tic quin 19 nhin su nhu quy dinh ve hop dOng lao dOng, tuyin dung cin b0, ping vien; xep Luang, fling hoc Luang, cic chinh sich bio humxi het, nghl huu, thei viec,... theo quy dthh cast lao dOng; quy dinh chirc ning nhiem vu cis cic dot vj, nhiem vu cis ping vien; chi 40 dio tao, b6i duOng can b0, Trang 12 / 146 This is trial version www.adultpdf.com HE THONG QUAN NHAN SV TLU-ORANGEHRM giing vi8n, chi dO nen gib giang, thu loo Usk. Tiring Qi b6 hi ngubi lam Gang tac quan ly nhan wir chuyen trkh. Giai down 2009 den nay Trubng hark thinh idly dung co sec mei ydi he thong ca sir vat chit, trang thief bi hien dal vi chinh tile Qua Igo sir dung cuti aim 2008, danh ddbuu mot giai (loon ph& trien mai eta truing. DOi ng0. can Ws, gang vita eta tieing ngiy cing I6n marsh ve stt hrsyng vi chit luting, s6 lircmg sinh vien tang cao. Cling vii Q6, b0 may t6 chi= Sc dun vj trong truing tang buds dime to cluk lei hoin Wen; he chting cat quy djnh, quy trinh thut hien chi dO chinh such, mak 19 thin sir cling dirge ri soot, b6 sung, sila Q61 hoin chinh hon. Ca s6 vat chit, hang thiet bi phiic va cho cang tic quin 19 nhin sir cang dirge quan tam du tu, fling clip. Tuy yay, tang tat quirt 19 When sv tai Oven Dai hoc Thong Long con ton till nhieu Iche khan nhiroc diem trong nOi dung quin ly thin sir, quy trinh quin ly than sir, bien phip vi phuong 641 quin ly nhin nr. Thir nut, ye nOi dung quin 19 Whin sir, cling tic (man 19 than sir chua thu thin) day dt thong tin ca thin do nib thu thap thong tin chua thong nhit Stang thong tin thay chin duqc cap nh#t thireing =yen (thay dui tang tin ye dja chi tai 6, DT lien lac, quan he gia dinh, trinh dO dio too chuyen man - ngoai net, doin the, chirc dank, chirc va, don vj tang tic ...); chin c6 noi dung quin 19 thong tin phimg ban, khoa, b0 mon; thong tin shin sur dm tong phang ban, b0 mon kh8ng dirge lash duo phong ban, b0 mon aim dirge cang nhu cap nh$t kip thiri, Ibm cho Ong tic BIM duo quin ly /than sir to cat don vi co sir thong du sit chua c6 nOi dung quin 19 can b0 khoa hoc, gang vien nen kh6 dank gia, phan Lich, tong hap so lieu Chi can pink va you ceu b6 tri sir dung, dao too, b6i duang yr xay dung ke hoach Oat men ngu6n than laic cue nha throng. Thu hai, vi quy trinh quail 19 thin sir (quin 19 bang, ivy& dyng, thir viec, hap d6ng, Tilling chua c6 quy trinh thtsng nbit, chat chi, chua dung 60 inh hiking Qin viec that hien chi dO Trang 13 / 146 This is trial version www.adultpdf.com HE THONG QUAN Li? MAN sly TLU-ORANGEHRM chinh sach alit nhi trubng d& ydri can b0, giing vien. He thing yin ban quip phip quy ye quail 19 thin sv (quy djnh, quy trinh) chin day &I, din den viec thvc hien not dung quin 19, quy djnh, quy trinh quan ly nhin sir khang thing nat trong cac dcrn vj co sit Thu ba, ye bier phip & phuong tien quin 19 nhin sir, Trurbng chit yeu yin sir dimg sirc ngubi thong qua Sc he thong hi so 'tin tilt yin bin. Phuung lien hi trq Ib may tilt sir dung word, excel de soon thAo yin bin, btu lit danh sick, s6 lieu ye nhin sir. Vol phuong tien vi hien phip quan 19 nhin sv nay, viec theo dOi tinh hinh nhin sy khOng chit the, tong hqp thong kt bao cio chin tri, sv phOi hqp quip 19 nhin sv gitta b0 phin chuyen trick Anti cic tan h khing clang b0, di xiy ra sal sot khi thvc hien chinh rich chi dO cho can b0, nhin vita Do di, trubng mthan xiy dung mot he thong gain 19 nhin sv nham giii guy& nhOng kh6 khan, tin tai trtn. 1.2. Hwang gidi quyit De gill quyet thvc tong ten, ahem thvc hien kh6a xin de suit phan mem img dung mang ten He thing Quin 19 Stith sv TLU-OrangeHRM. Dly Ii phin mem frog dung ph& trien tren nen tang web yi bao g8m cic chirc ring sau: • Quin 19 Ccr can t6 chirc: Chirc Sing nay gitip ngubi gain ty nim duqc ca eau t6 thirc Whin sur ail tnnlmg vi cis tbng don vj, li} do a5 hien phip gain 19, dieu hank hien quit hoot dOng eta cac don vj tong turtling. • Quin 1Sr Thong tin nhin sv: Chet ning nay cho ngubi quAn 19, sir dung Whin str nom chic thong tin ye tang can b0, giang vita, Sian vita ve bin thin, quan Ile gia dinh, trinh dO, ning lvc, sb trubng,.... phitc yv viec b6 tri sit dung him 19, hieu qui; quy hooch, dio too, bii dtrOng, thvc hien chinh stich can b0 theo quy djnh dui phip luit vi cia nhi truing. Tsang 14 / 146 This is trial version www.adultpdf.com HE THONG QUAN NHAN 57 ,1 TLU-GRANGEHRM • Quin ly Him ding lao dOng, tuyEn dung: Chirc &mg nay cho phip ni ly thong tin A sic loui how ding lao ding, qui tit* tuyEn dung; theo dii duqc ck loM hop ding lao ging, kit qui tht) vies de phut vp tong tic be tri, sip zip thin str cho tic lion vt, thur hien chi dO chinh sich Qei vt!ri ngtrbi lao Ong thing phip Mit vi quy djnh curt trubng. • Quin ly Luong: Chat Wing nay cho phip xi) ly thing tin lacing, thin biin Wong co bin, Luang dry gib cta can bO, giing vitt thin vier' co btu vi giing vier] mbi di thuc hien dung chirth sich chi dO luong QBi vii nguiri lao ding theo thing phip vi quy djnh du truing. • Bio cio Thing ke: Chirc ning nay cho phip in in cic yin bin, bio cio, thing ke, bihu min ye quail ly nbin sv. • Ngoii ra, can c6 milt so chic ning lien quan dim be thing vi ngutri dung. 2. Nu au nghifp Tir thing tin khio sit tren, nhftng yeu ciu nghiep vu ma pain mini cin phii gui quyet se nhu sau: BR1 Quin 1Y co ciu chirc BTUS Quin IY co ciu tii chirc cc/ 666 t6 chirc ctia trubng duce phin cep tb HOi ding quin tri, Ban elm hieu din cic phong ban, cic Khoa vi cac BO men. Di h8 trq quin ly co ciu to chirc, he thing cho phip Phong HCTH nh$p, st5a QM, bi sting thing tin clic don vi. BALI. Quin ly chirc vu He thing cho phep Phan HCTH thiEt lip, theo dei that' dii cic chfrc vu tong twang. Trang 15 / 146 This is trial version www.adultpdf.com H$ THONG QUAN Lt Mkt] SIJ TLU-GRANGEHRM B Quin 19 loci hqp &long lao dOng He thong cho phep Phbng HCTH tao, cep nhet thong tin cic loci hqp den lao ding. Bga Quin 19 ciu hint thong tin luong BR3.1. Quin 19 Bing s6 luong Cho ph6p Pitting HCTH thiet lap bing se Wong dya ben ranch Wong vi bee luong. BR3.2. Quin 19 mire Wong co so He thong he fro Phbng Hall tao, theo dbi they di mac Wong co se. BR3.3. Quin 19 ThBnh phin luong Cho phop Phbng HCTH thiet etc thinh phin Wong cd the c6 cic than vien. BR3.4. Quin 19 Gib day chart Giup Phbng HCTH philn loai gib day chugs lim co s6 di fish bong gib day. BR3.5. Quin 19 He se giio vien Cho Phbng HCTH thiet kip thong tin he s6 giio vien lim co s6 di fish luong gib day. BR4 Quin 19 tuyin dung ma Quin 15, 14 tri tuyin ding Cho phi!) Phbng HCTH c6 the quin 19 thong tin cic dqt tuyin dung Whin BR4.2. Quin 19 img vien Wyk dung Cho phep Phbng HCTH c6 the theo dbi giim sit qui trinh tuyen dung curt timg , Trang 16 / 146 This is trial version www.adultpdf.com 11$ THONG QUAN 1± NHAN 57 7 TLU-GRANGEHR.F4 . MI Quin 15, thing tin nhin so Cho phep Phbng HCTH to h6 sa thin vien; nhip thing tin site d6i, b6 sung kbi c6 phieu b6 sung thong tin do ci thin nhiem ke khai, cic guy& djnh bath chink (Sing Wang, dieu dOng, ky ) ho$c cdc gity tb khic kim theo chimg mink sir thay d& thong tin (nai 6, ► b6 gia dinh, sinh BR5.1. Thing tin ci thin He th6ng cho phep Phbng HMI cep nh(it thong tin ci nhin oda ling than vien. Thong tin ci nhin bao g6m: ma nhin vien, ho ten, gidi tinh, ngiy sinh, que quip, din tic, tinh Mon hem thin— BR5.2. Ly lich khoa hoc He th6ng cho phep Phbng HCTH too, citp Whit ly lick khoa hoc dia Lung When vien. LY lick khoa hoc bao gtm the thing tin: qui frith dio too, trinh dt) ngOn ngd, kl Wing, gay phep, cOng trinh nghien cou, dur in nghien ciru vi qui trinh Ong tic. BR5J. H6 sa ci thin Quin Iy lord van bin 116 so ci thin He th6ng h6 trq Phbng HCTH too cic nit loci van bin nham moo dich than loaf ck van bin h6 sa ci nhin ctia nhan vien. BR.5.3.2. H6 so ci thin He thong cho phep Phbng HCTH too, cop Met cic van bin lien quan din ding thin so. Ck van bin c6 thi bao g6m: hop d6ng lao dOng, cdc quytt djnh hanh chinh nhu tuyin dung, fling Nang nghi hvu nghi viec, di hoc... , BR5.4. Quin ly Hop d6ng lao dOng Trang 17 / 146 This is trial version www.adultpdf.com HE THONG QUAN NHAN SLT TLU-GRANGEHRM He thling cho phep Thong HCTH them, cep nh$t, theo dOi thong tin hqp ding lao deng caa tit cri nhin vien. BR5.5, Meng tin ding viec He thOng cho phep Pheing HCTH cep diet, then dei qui trinh lim viec vi cac chirc vµ oil dam nhiem eta tong nban sv. DM& Quim lt Thong tin lifting chi at He thong cho phep ?hong HCTH nh$p, sun di thong tin luong chi net ties timg nhan vien. Sau mOi liin they doi, he thing iv dOng luu cac they ddi de giap PhOng MTH then dei duct diem Bien luang. JIM Sao cao thong ke Cho phep lop, in An cic bio dm, thong ke sau: 3. • Bio cio thong tin luong chi at. • Sao cap thong tin luang gib day. se a tint quan chit ntIng he thing Trang 18 / 14.6 This is trial version www.adultpdf.com This is trial version www.adultpdf.com
- Xem thêm -