Tài liệu Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở sunflower

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo đồ án tốt nghiệp Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Vũ Anh Hùng. Khoa CNTT - ĐHDLHP. Sinh viên: Bùi Sơn Tùng. Lớp CT701 - Khoa CNTT – ĐHDLHP. Hải Phòng, 2007 Hệ thống quản lý kho hàng  Mô tả nghiệp vụ.  Phân tích thiết kế hệ thống.  Cài đặt thử nghiệm.  Mô tả nghiệp vụ  Quá trình nhập hàng: - Bộ phận của công ty gửi yêu cầu về hàng tới kho hàng thông qua phiếu đề nghị. - Kho hàng sẽ nhận hàng từ nhà cung cấp giao cho. - Dựa trên hóa đơn giao hàng thủ kho sẽ kiểm tra và ghi phiếu nhập kho.  Quá trình xuất kho: - Khi các bộ phận cần hàng thì thủ kho sẽ kiểm tra hàng và ghi phiếu xuất kho  Mô tả nghiệp vụ  Quá trình thanh toán: - Cuối tháng, nhà cung cấp sẽ yêu cầu thanh toán, kế toán sẽ lập phiếu chi để thanh toán cho nhà cung cấp.  Quá trình báo cáo: - Hàng tháng, kho hàng sẽ phải lập báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tồn kho, báo cáo quyết toán để trình ban lãnh đạo.  Phân tích thiết kế hệ thống  Mô hình nghiệp vụ.  Biểu đồ luồng dữ liệu.  Thiết kế cơ sở dữ liệu.  Mô hình nghiệp vụ • Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ. Động từ + bổ ngữ Nhận + phiếu yêu cầu mua Danh từ Phiếu yêu cầu mua Nhận dạng Bộ phận yêu cầu HSTL Tác nhân Tổng hợp + phiếu yêu cầu Báo cáo bán lẻ HSTL Gọi + hàng Nhà cung cấp Tác nhân Nhận + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng Nhà cung cấp HSTL Tác nhân Kiểm tra + hàng Hàng = Ghi + phiếu nhập kho Phiếu nhập kho HSTL Nhận + yêu cầu lấy hàng Bộ phận yêu cầu Tác nhân Kiểm tra + hàng trong kho Kho = Làm + bản tƣờng trình Bản tƣờng trình, báo hủy HSTL Giao + hàng Hàng Bộ phận yêu cầu = Tác nhân Ghi + phiếu xuất kho Phiếu xuất kho HSTL Nhận + yêu cầu thanh toán Nhà cung cấp Tác nhân Tổng hợp + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL Nhận + bản kê chi tiết Bản kê chi tiết Nhà cung cấp HSTL Tác nhân Nhận + hóa đơn tài chính Hóa đơn tài chính Nhà cung cấp HSTL Tác nhân Đối chiếu + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL Lập + giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán Ban lãnh đạo HSTL Tác nhân Lập + phiếu chi Phiếu chi HSTL Lập + báo cáo Ban lãnh đạo Báo cáo Tác nhân HSTL  Mô hình nghiệp vụ • Biểu đồ ngữ cảnh. BAN LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Báo cáo Thông tin hàng đặt Yêu cầu về hàng 0 BỘ PHẬN YÊU CẦU Hóa đơn bán lẻ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG Đáp ứng yêu cầu NHÀ CUNG CẤP Hóa đơn TC Bản kê chi tiết Phiếu chi Yêu cầu chuyển khoản, kiểm tra Thông báo kết quả NGÂN HÀNG  Mô hình nghiệp vụ • Sơ đồ phân rã chức năng. QUẢN LÝ KHO HÀNG 1.Nhập hàng 2.Xuất kho 3.Thanh toán 4.Báo cáo 1.1.Nhận phiếu yêu cầu mua 2.1.Kiểm tra hàng trong kho 3.1.Tổng hợp hóa đơn giao hàng 4.1.Báo cáo hàng nhập 1.2.Tổng hợp phiếu yêu cầu 2.2. Lập bản tƣờng trình 3.2.Đối chiếu hóa đơn 4.2.Báo cáo hàng xuất 1.3.Nhận hàng 2.3.Lập phiếu xuất kho 3.3.Lập giấy đề nghị thanh toán 4.3.Thẻ kho 3.4.Lập phiếu chi 4.4.Báo cáo tồn kho 1.4.Kiểm tra hàng 1.5.Lập phiếu nhập kho 4.5.Báo cáo quyết toán  Mô hình nghiệp vụ • Danh sách hồ sơ, tài liệu sử dụng. Ký hiệu Tên hồ sơ D8 Bản kê chi tiết D1 Phiếu yêu cầu mua D9 Giấy đề nghị thanh toán D2 Báo cáo bán lẻ D10 Phiếu chi D3 Hóa đơn giao hàng D11 Báo cáo hàng nhập D4 Phiếu nhập kho D12 Báo cáo hàng xuất D5 Bản tƣờng trình D13 Thẻ kho D6 Phiếu xuất kho D14 Báo cáo tồn kho D7 Hóa đơn tài chính D15 Báo cáo quyết toán  Mô hình nghiệp vụ • Ma trận thực thể chức năng.  Biểu đồ luồng dữ liệu Hóa đơn giao hàng BỘ PHẬN YÊU CẦU Phiếu yêu cầu mua hàng Nhận yêu cầu • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0. D4 1.0 NHẬP HÀNG D2 Phiếu nhập kho Báo cáo bán lẻ Hóa đơn giao hàng D3 Phiếu yêu cầu mua D1 Thông tin hàng Thông tin phản hồi 2.0 XUẤT KHO D5 Bản tƣờng trình D6 Phiếu xuất kho D7 Hóa đơn tài chính D8 Bản kê chi tiết Hóa đơn tài chính Bản kê chi tiết NHÀ CUNG CẤP NGÂN HÀNG Yêu cầu thanh toán Thanh toán Yêu cầu chuyển khoản 3.0 THANH TOÁN Thực hiện giao dịch Yêu cầu báo cáo BAN LÃNH ĐẠO Báo cáo D9 Phiếu đề nghị thanh toán D10 4.0 BÁO CÁO Phiếu chi D11 Báo cáo hàng nhập D12 D13 D14 D15 Báo cáo hàng xuất Thẻ kho Báo cáo tồn kho Báo cáo quyết toán  Biểu đồ luồng dữ liệu • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Tiến trình Nhập hàng). BỘ PHẬN YÊU CẦU Phiếu yêu cầu mua hàng Nhận yêu cầu 1.1 NHẬN PHIẾU YÊU CẦU D1 1.2 TỔNG HỢP PHIẾU YÊU CẦU NHÀ CUNG CẤP Đặt hàng Hóa đơn giao hàng Hàng không đạt D2 Phiếu yêu cầu mua Báo cáo bán lẻ 1.3 NHẬN HÀNG 1.4 KIỂM TRA HÀNG 1.5 LẬP PHIẾU NHẬP KHO D3 Hóa đơn giao hàng D4 Phiếu nhập kho  Biểu đồ luồng dữ liệu • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Tiến trình xuất kho). BỘ PHẬN YÊU CẦU Thông tin hàng Thông tin phản hồi 2.1 KIỂM TRA HÀNG TRONG KHO D1 Phiếu yêu cầu mua 2.2 LẬP BẢN TƢỜNG TRÌNH Thông báo nhận hàng D5 Bản tƣờng trình 2.3 LẬP PHIẾU XUẤT KHO D6 Phiếu xuất kho  Biểu đồ luồng dữ liệu • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Tiến trình Thanh toán). NHÀ CUNG CẤP Yêu cầu thanh toán Bản kê chi tiết Hóa đơn tài chính 3.1 TỔNG HỢP HÓA ĐƠN GIAO HÀNG 3.2 ĐỐI CHIẾU HÓA ĐƠN 3.3 LẬP PHIẾU YÊU CẦU THANH TOÁN Phiếu chi 3.4 LẬP PHIẾU CHI Hóa đơn giao hàng D3 Bản kê chi tiết D8 D7 D9 Hóa đơn tài chính Phiếu đề nghị thanh toán D10 Phiếu chi  Biểu đồ luồng dữ liệu • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Tiến trình Báo cáo). D4 Yêu cầu báo cáo hàng nhập Báo cáo Yêu cầu báo cáo hàng xuất Báo cáo BAN LÃNH ĐẠO Yêu cầu lập thẻ kho Thẻ kho Yêu cầu báo cáo tồn kho Báo cáo Yêu cầu báo cáo quyết toán Báo cáo 4.1 BÁO CÁO HÀNG NHẬP 4.2 BÁO CÁO HÀNG XUẤT 4.3 THẺ KHO 4.4 BÁO CÁO TỒN KHO 4.5 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Phiếu nhập kho D11 Báo cáo hàng nhập D6 Phiếu xuất kho D12 Báo cáo hàng xuất D13 Thẻ kho Báo cáo tồn kho D14 D10 D15 Phiếu chi Báo cáo quyết toán  Thiết kế cơ sở dữ liệu Mô hình E – R. • Tên nhóm Mã nhóm NHÓM HÀNG Thuộ c Tên hàng Ngày nhập n Tên kho Mã kho m n m n Số phiếu xuất Số lƣợng thực nhập 1 Quả n lý 1 THỦ KHO Ngày đặt Số lƣợng 1 Mã thủ kho Y êu cầ u Xu ất Mã nhân viên Mã số thuế Thanh toán Đơn giá Số chứng từ kèm n NHÂN VIÊN n Trình độ chuyên môn Ngày chi Lý do chi Ngày giao n Tên thủ kho Chức vụ n Số phiếu chi Số lƣợng m NHÀ CUNG CẤP Đơn giá Số phiếu yêu cầu Ngày xuất Đơn giá KHO HÀNG Số lƣợng Địa chỉ Số tài khoản Cun g cấp Thuế VAT m Số lƣợng xuất nhập Nhậ p n HÀNG HÓA Số phiếu nhập Mã nhà cung cấp Số hóa đơn nhập n Tác dụng Địa điểm Mã hàng 1 Tên nhà cung cấp Ngày cung cấp Đơn vị tính Là m việ c Tên nhân viên Mã bộ phận BỘ PHẬN 1 Tên bộ phận  Thiết kế cơ sở dữ liệu • Mô hình quan hệ.  Cài đặt thử nghiệm  Cài đặt thử nghiệm
- Xem thêm -