Tài liệu Xây dựng hệ thống quản lý bán hoa trực tuyến

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HOA TRỰC TUYẾN Ngành: Công Nghệ Thông Tin Hƣớng chuyên ngành: Quản Trị Mạng Khóa: 2007 - 2011 Giảng viên hƣớng dẫn: TS. LÊ XUÂN TRƢỜNG Sinh viên thực hiện: PHẠM THÀNH TÀI MSSV: 10701119 Lớp : TH07B1 TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2011 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự động viên và giúp đỡ của gia đình. Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Xuân Trường người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian qua để có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình dìu dắt, giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báo trong suốt thời gian chúng em học tại trường. Em xin cám ơn gia đình, bạn bè những người luôn luôn động viên và giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Mặc dù em đã cố gắng bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình nhưng do trình độ còn hạn chế và thời gian hạn hẹp nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và ban lãnh đạo để đề tài này hoàn chỉnh và mang tính thực tiễn hơn. Sinh viên Phạm Thành Tài NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................. 1 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ................................................................................... 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ TIẾNG ANH ......................................................... 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ......................................................................................... 5 1.1 Giới thiệu ................................................................................................... 5 1.2 Mục đích đề tài................................................................................................... 5 1.3 Phương pháp thực hiện ...................................................................................... 6 1.4 Phạm vi đề tài..................................................................................................... 7 1.5 Bố cục ................................................................................................................ 8 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................. 9 2.1. Giới thiệu ASP.NET ............................................................................................. 9 2.2. Giới thiệu ADO.NET .......................................................................................... 15 2.2.1. Giới thiệu chung ........................................................................................... 15 2.2.2. So sánh với phiên bản ADO ......................................................................... 15 2.2.3. Kiến trúc ADO.NET ..................................................................................... 17 2.2.4. Ý nghĩa của việc xử lý dữ liệu ngắt kết nối trong ứng dụng Web ................ 18 2.2.5. Đối tượng Connection ................................................................................. 18 2.2.6. Đối tượng Command .................................................................................... 20 2.3. Truy câ ̣p dữ liê ̣u ADO.NET ................................................................................ 23 2.4 Giới thiệu về AJAX ......................................................................................... 25 2.4.1 Giới thiệu ....................................................................................................... 25 2.4.2 Quá trình hoạt động của AJAX ..................................................................... 25 CHƢƠNG 3 : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ................................................................. 27 3.1 Phân tích yêu cầu ..................................................................................... 27 3.1.1 Xác định yêu cầu ....................................................................................... 27 3.1.2. Phân tích yêu cầu: ......................................................................................... 28 3.2 Các sơ đồ phân tích................................................................................. 30 3.2.1 Biểu đồ UseCase của hệ thống ................................................................. 30 3.2.2 Thiết kế dữ liệu ......................................................................................... 36 CHƢƠNG 4 : HIỆN THỰC CHƢƠNG TRÌNH ...................................................... 48 4.1 Giao diện website phía người dùng ......................................................... 48 4.1.1 Trang chủ................................................................................................... 48 4.1.2 Trang đăng ký khách hàng mới ................................................................ 49 4.1.3 Trang đăng nhập của khách hàng .............................................................. 50 4.1.4 Trang thay đổi thông tin cá nhân và mật khẩu .......................................... 51 4.1.5 Phần tìm kiếm sản phẩm ........................................................................... 52 4.1.6 Thống kê số lượng truy cập vào trang web ............................................... 52 4.1.7 Trang giỏ hàng .......................................................................................... 53 4.1.8 Trang chi tiết đơn đặt hàng ....................................................................... 54 4.1.9 Thanh toán qua Paypal.com ...................................................................... 55 4.1.10 Các trang thông tin về trang web bán hoa ................................................. 59 4.2 Giao diện phía người quản trị website..................................................... 60 4.2.1 Trang đăng nhập vào hệ thống .................................................................. 60 4.2.2 Trang chủ................................................................................................... 62 4.2.3 Trang quản lý nhà cung cấp ...................................................................... 62 4.2.4 Trang quản lý nhóm sản phẩm .................................................................. 63 4.2.5 Trang quản lý sản phẩm ............................................................................ 64 4.2.6 Trang quản lý nhập hoa ............................................................................. 65 4.2.7 Trang quản lý loại hoa............................................................................... 66 4.2.8 Trang quản lý khách hàng ......................................................................... 67 4.2.9 Trang quản lý nhân viên ............................................................................ 67 4.2.10 Trang quản lý đơn hàng ............................................................................ 69 4.2.11 Chức năng thống kê................................................................................... 70 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ........................................................................................... 72 5.1. Chức năng đã làm được ............................................................................. 72 5.2. Hướng phát triển ........................................................................................ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 73 PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 74 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 - Các tập tin căn bản trong ASP.NET ............................................................ 12 Bảng 2.2 - Các sự kiện của trang Web .......................................................................... 13 Bảng 2.3 - Các sự kiện ứng dụng ................................................................................. 14 Bảng 2.4 – So sánh ADO và ADO.NET ....................................................................... 16 Bảng 3.1 – Mô tả chức năng chính của người quản trị ................................................. 32 Bảng 3.2 – Mô tả chức năng chính của người dùng ...................................................... 34 Bảng 3.3 – Các thuộc tính của nhà cung cấp ................................................................. 41 Bảng 3.4 – Các thuộc tính của hoa ................................................................................ 41 Bảng 3.5 – Các thuộc tính của phiếu nhập .................................................................... 42 Bảng 3.6 – Các thuộc tính của chi tiết phiếu nhập ........................................................ 42 Bảng 3.7 – Các thuộc tính của nhóm sản phẩm ............................................................ 42 Bảng 3.8 – Các thuộc tính của sản phẩm....................................................................... 43 Bảng 3.9 – Chi tiết sản phẩm......................................................................................... 44 Bảng 3.10 – Các thuộc tính của khách hàng ................................................................ 44 Bảng 3.11 – Các thuộc tính của đơn hàng .................................................................... 45 Bảng 3.12 – Các thuộc tính của chi tiết đơn hàng ......................................................... 46 Bảng 3.13 – Các thuộc tính của nhân viên .................................................................... 46 Bảng 3.14 – Các thuộc tính của lượt truy cập ............................................................... 47 Bảng 3.14 - Danh sách các người dùng ......................................................................... 61 Hình 4.35 – Thống kê hoa ............................................................................................. 71 Bảng 3.15 – Chú thích các thành phần Usecase của hệ thống ...................................... 74 Trang 1 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Hình 2.1 - Quá trình biên dịch và thực thi trong ASP.NET .......................................... 11 Hình 2.2 – Vòng đời của trang ASP.NET ..................................................................... 13 Hình 2.3 – Mô hình kiến trúc ADO.NET ..................................................................... 17 Hình 2.4 - Thực hiện chương trình với truy nhập dữ liệu ADO.NET ........................... 25 Hình 2.5 - Ứng dụng truyền thống ( trái) và ứng dụng Ajax (phải). ............................. 26 Hình 3.1 – Mô hình chức năng người quản trị .............................................................. 31 Hình 3.2 – Mô hình chức năng của người dùng ............................................................ 34 Hình 3.3 - Mô hình quan hệ........................................................................................... 36 Hình 3.4 - Thực thể nhà cung cấp ................................................................................. 37 Hình 3.5 - Thực thể hoa ................................................................................................ 37 Hình 3.6 - Thực thể nhóm sản phẩm ............................................................................ 37 Hình 3.7 - Thực thể sản phẩm ...................................................................................... 38 Hình 3.8 - Thực thể khách hàng ................................................................................... 38 Hình 3.9 - Thực thể hình thức thanh toán..................................................................... 38 Hình 3.10 - Thực thể đơn hàng..................................................................................... 39 Hình 3.11 - Thực thể nhân viên .................................................................................... 39 Hình 3.12 - Thực thể lượt truy cập ............................................................................... 40 Hình 4.1 – Giao diện trang chủ bán hoa ........................................................................ 48 Hình 4.2 – Đăng ký làm thành viên ............................................................................... 50 Hình 4.3 – Đăng nhập vào website ............................................................................... 50 Hình 4.4 – Thay đổi thông tin cá nhân .......................................................................... 51 Hình 4.5 – Thay đổi thông tin mật khẩu ........................................................................ 52 Hình 4.6 – Tìm kiếm sản phẩm ..................................................................................... 52 Hình 4.7 – Tìm kiếm sản phẩm ..................................................................................... 52 Hình 4.8 – Số lượt truy cập vào trang web .................................................................... 53 Hình 4.9 – Chi tiết giỏ hàng .......................................................................................... 53 Hình 4.10 – Chi tiết đơn đặt hàng ................................................................................. 54 Hình 4.11 – Hoàn tất đặt hàng ....................................................................................... 55 Trang 2 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến Hình 4.11 – Đăng nhập vào tài khoản người bán tại Paypal.com ................................ 56 Hình 4.12 – Đăng nhập vào tài khoản người mua hàng ................................................ 57 Hình 4.13 – Chi tiết thanh toán tại paypal.com ............................................................. 58 Hình 4.14 – Thanh toán thành công .............................................................................. 58 Hình 4.15 – Chi tiết đơn hàng đã giao dịch thành công ................................................ 59 Hình 4.16 – Giới thiệu về công ty ................................................................................. 60 Hình 4.17 – Hướng dẫn đặt hoa .................................................................................... 60 Hình 4.18 – Giao diện đăng nhập vào trang quản trị ................................................... 61 Hình 4.19 – Thay đổi mật khẩu .................................................................................... 61 Hình 4.20 – Giao diện trang quản lý ............................................................................ 62 Hình 4.21 – Giao diện trang nhà cung cấp .................................................................... 63 Hình 4.22 – Giao diện trang nhóm sản phẩm ................................................................ 64 Hình 4.23 – Thông tin về sản phẩm .............................................................................. 65 Hình 4.24 – Thêm sản phẩm mới .................................................................................. 65 Hình 4.25 – Nhập hoa .................................................................................................... 66 Hình 4.26 – Quản lý loại hoa........................................................................................ 66 Hình 4.27 – Thêm loại hoa ........................................................................................... 67 Hình 4.28 – Quản lý thông tin khách hàng ................................................................... 67 Hình 4.29 – Quản lý nhân viên ..................................................................................... 68 Hình 4.30 – Thêm nhân viên ......................................................................................... 69 Hình 4.31 – Quản lý đơn hàng ..................................................................................... 69 Hình 4.32 – Xử lý đơn hàng .......................................................................................... 70 Hình 4.33 – Thống kê .................................................................................................... 70 Hình 4.34 – Thống kê doanh thu ................................................................................... 71 Hình 4.35 – Thống kê hoa ............................................................................................. 71 Trang 3 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ TIẾNG ANH CNTT Công nghệ thông tin Code Mã Building Xây dựng Deloying Triển khai Running Thực thi CSDL Cơ sở dữ liệu Control Điều khiển Database Cơ sở dữ liệu Download Tải về Implement Thực thi Intermediate Trung gian Language Ngôn ngữ Left Bên trái List Danh sách Logic Lập luận hợp lý Logo Biểu tượng, hình ảnh đại diện Main Chính Model Kiểu, mẩu, mô hình Password Mật khẩu Right Bên phải Session Phiên làm việc Server Máy phục vụ, máy chủ Submit Trình, đệ trình Template Khuôn mẫu Username Tên người sử dụng Web World Wide Web, thường đươ ̣c go ̣i tắ t là Web Website Là tập hợp nhiều trang web Web form Giao diện Website ASP.NET Actice Server Page Trang 4 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu Cùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng ở nước ta hiện nay theo đó nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng tăng cao , đi cùng với đó là nhu cầu về ăn uống, mua sắm, làm đẹp .... Bên cạnh đó, hiện nay cùng với sự phát triển rất nhanh của Internet với những công nghệ mới về thông tin và truyền thông mang lại cho rất nhiều thuận lợi, người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở mức phải đến tận các cửa hàng , công ty để mua hàng hóa mà mình cần, với Internet, nó đã cung cấp một dịch vụ nhanh hơn và tối ưu hơn cho người tiêu dùng như mua hàng trực tuyến, tư vấn trực tuyến và các hình thức quảng bá sản phẩm từ doanh nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của con người. Do nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng các công ty doanh nghiệp đã phát triển nhiều hình thức quảng cáo sản phẩm của mình đến khách hàng trong đó việc xây dựng các website bán hàng trực tuyến là một hình thức rất phổ biến và thành công hiện nay. Đối với người tiêu dùng, với chỉ một chiếc máy tính nối mạng internet thì họ có thể tiếp cận những công nghệ mới, tin tức, những sản phẩm mới, chọn lựa và so sánh được sản phẩm tốt nhất cần thiết cho mình và điều đặc biệt là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho việc đi lại chọn lựa sản phẩm mình mong muốn. Với việc phát triển nhanh chóng như hiện nay, và nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng cao thì việc xây dựng website quảng bá Bán Hoa Trực Tuyến là một phần hoàn toàn cần thiết và quan trọng cho các công ty, cửa hàng. 1.2 Mục đích đề tài Với nguồn hoa dồi dào tại nước ta hiện nay cùng với sự phát triển áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra những chủng loại hoa mới với nhiểu màu sắc nét đẹp riêng. Các vườn hoa nổi tiếng như Đà Lạt, Sa Đéc… với rất nhiều loại hoa đẹp đáp ứng cho hầu hết các công ty cửa hàng trong cả nước. Nhưng những loại hoa sản phẩm đẹp vẫn chưa được quảng bá tốt đến người tiêu dùng tại Việt Nam cũng như ngoài nước. Vì vậy, việc quảng bá hoa thông qua hình thức trực tuyến là 1 cách tốt để giúp các công ty, cửa hàng giới thiệu được những loại hoa và sản phẩm mới tới người tiêu dùng. Với việc xây dựng website quản lý và quảng bá bán hoa trực tuyến sẽ mang đến cho công ty, cửa hàng những thuận lợi nhất định như : giúp giới thiệu sản phẩm cũng như hình ảnh của mình đến khách hàng, quản lý được sản phẩm, các loại hoa, nhập hoa… thực hiện một cách nhanh hơn và tránh lãng phí về thời gian cũng như nhân lực, đồng thời ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. Trang 5 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến Website với chức năng cho phép người dùng đặt hàng trực tuyến qua tài khoản tại Paypal.com giúp cho việc giao dịch diễn ra một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Ngoài ra, nó giúp cho người quản lý dễ dàng hơn trong việc nắm bắt được những đơn đặt hàng cũng như việc xử lý đơn đặt hàng. Thêm vào đó, người quản lý, nhân viên tại công ty có thể thống kê được số lượng sản phẩm còn lại, doanh thu của công ty trong thời gian nhất định. 1.3 Phương pháp thực hiện Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về môi trường lập trình ASP.Net 3.5 , cách thức hoạt động cũng như việc sử dụng các control để đưa vào trang web. Thêm vào đó, tìm hiểu kỹ các điều khiển liên quan đến việc truy cập dữ liệu giữa trang web và phía cơ sở dữ liệu cũng như cách thức hoạt động của mô hình 3 lớp - xây dựng ứng dụng theo mô hình 3 lớp đơn giản và hiệu quả. Ngoài ra, còn tìm hiểu thêm các tính năng đặc điểm của ASP.Net AJAX. Thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu sử dụng Microsoft SQL Server 2005, tìm hiểu về các thành phẩn cơ bản của một cơ sở dữ liệu, cách thức truy cập dữ liệu bằng Store Procedure. Phân tích các vấn đề liên quan và cần thiết để xây dựng một website về quản lý và quảng bá bán hoa trực tuyến. Ngoài ra, xây dựng được cơ sở dữ liệu cho website.  Về phần quản lý: Thực hiện các chức năng cơ bản như việc thêm, sửa, xóa một đối tượng cụ thể. Quản lý được các thông tin về khách hàng, nhóm sản phẩm, nhà cung cấp… Quản lý được việc nhập hoa khi cần thiết. Quản lý sản phẩm : tạo mới sản phẩm, thay đổi thông tin sản phẩm, số lượng sản phẩm. o Quản lý được thông tin nhân viên cũng như cách thức phân quyền cho từng nhân viên với công việc cụ thể. o Thực hiện quản lý đơn hàng mà khách hàng đã đặt hàng, cho phép xử lý tìm kiếm đơn hàng trong khoảng thời gian nhất định, hay việc tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng của đơn hàng và 1 số tùy chọn khác. o Cho phép thực hiện các thống kê về doanh thu trong ngày, theo tháng và thống kê số lượng hoa còn tồn trong ngày đó. o o o o  Về phần quảng bá : o Hiển thị thông tin sản phẩm theo từng nhóm sản phẩm cụ thể. o Cung cấp chức năng cho khách hàng có thể đặt, mua hàng,xem giỏ hàng hiện tại. Ngoài ra, còn cung cấp các chức năng thanh toán cho người dùng lựa chọn như : thanh toán trực tuyến qua tài khoản tại Paypal.com, thanh toán trực tiếp cho nhân viên khi giao hàng. o Cho phép người dùng đăng ký tài khoản để thực hiện chức năng mua hàng. Thêm vào đó, người dùng có thể thực hiện thay đổi thông tin cá nhân của mình. Trang 6 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến o Ngoài ra, Website cung cấp chức năng tìm kiếm giúp người dùng có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng trong việc chọn hàng. 1.4 Phạm vi đề tài Đề tài nhằm mục đích phục vụ công việc quản lý kinh doanh tại một cửa hàng mua bán hoa, bao gồm những chức năng sau :  Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng: Tham khảo mô hình lập trình 3 lớp và ứng dụng các hàm kết nối, xử lý dữ liệu SQL Server để xây dựng ứng dụng chạy trên nền Web form cho phép thực hiện các chức năng: o Phân quyền cho phép nhân viên truy cập vào hệ thống với các quyền được cho phép. o Xây dựng hệ thống danh mục giúp cho người dùng có thể chọn lựa nhanh chóng. o Quản lý thêm, xóa, sửa và theo dõi các danh mục: nhân viên, nhóm sản phẩm, sản phẩm, khách hàng, loại hoa, nhà cung cấp … o Chức năng cho phép nhập hoa theo ngày. o Thực hiện việc tổng hợp và xử lý đơn hàng cho từng hóa đơn. o Thống kê được doanh thu của sản phẩm bán được theo ngày hoặc theo tháng … o Thống kê số lượng sản phẩm của từng loại sản phẩm. o Thống kê số lượng hoa còn tồn.  Xây dựng ứng dụng quảng bá hoa: Thực hiện công việc giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm qua mạng. Nhằm hỗ trợ, mở rộng phạm vi kinh doanh .Gồm các thành phần và yêu cầu chính: o Giới thiệu Công ty: Trình bày thông tin giới thiệu về Công ty, lĩnh vực hoạt động… o Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ: Cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về các sản phẩm, dịch vụ. Chúng được chia theo danh mục, mỗi danh mục có nhiều sản phẩm được trình bày dưới dạng danh sách các thành phần bao gồm hình ảnh, mô tả và giá thành. o Phần đặt hàng, giỏ hàng: Bao gồm các chức năng của giỏ hàng, đơn hàng…, giúp cho khách hàng có thể chọn hàng và đăng ký đặt mua hàng một cách dễ dàng. o Bên cạnh việc thanh toán theo hình thức thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng. Website còn cung cấp chức năng Thanh toán trực tuyến- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua tài khoản tại Paypal.com , tạo thuận lợi trong quá trình mua bán qua mạng internet. o Tìm kiếm: Cho phép tìm các sản phẩm trên website bằng các từ khóa có liên quan. Trang 7 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến 1.5 Bố cục Chương 1 – Tổng quan. Chương 2 – Cơ sở lý thuyết. Chương 3 – Phân tích hệ thống. Chương 4 – Hiện thực chương trình. Chương 5 – Kết luận. Trang 8 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Giới thiệu ASP.NET ASP.NET là công nghệ mới của Microsoft, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). ASP..NET là thế hệ tiếp theo của ASP nhưng nó không phải là phiên bản cập nhật từ ASP. ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng, dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Nó cung cấp một cách thống nhất cho mô hình phát triển ứng dụng Web. ASP.NET bao gồm những dịch vụ cần thiết cho người lập trình để xây dựng lớp cho ứng dụng Web. Ngoài ra , nó cũng cung cấp những mô hình và cấu trúc giúp vững chắc và tạo nên sự bảo mật hơn cho ứng dụng. ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common Language Runtime).  ASP.NET tích hợp với .NET Framework .NET Framework là một thành phần không thể thiếu của Windows, nó cho phép xây dựng (building), triển khai (deploying) và thực thi (running) ứng dụng và dịch vụ Web. Nó được phát triển nhằm giải quyết những vấn đề sau : o o o o o o Làm cho việc lập trình dễ dàng và nhanh hơn. Giảm thiểu số lượng mã (code). Có thể tự tạo ra mô hình lập trình. Tăng thêm tính thứ bậc của các điều khiển. Tạo ra nhiều lớp thư viện hơn. Việc hỗ trợ tốt hơn của các công cụ lập trình. .NET Framework có hay thành phần chủ yếu là : bộ thực thi ngôn ngữ chung (Common Language Runtime) và các thư viện lớp ( class) .NET Framework. o Common Language Runtime được xây dựng dựa trên các dịch vụ của hệ điều hành. Nó chịu trách nhiệm thực hiện các ứng dụng và đảm bảo cho các thành phần liên quan đều có thể đáp ứng được. o Thư viện các lớp cơ sở .NET Framework cung cấp một danh sách các lớp hướng đối tượng, có thứ bậc, có thể mở rộng và được sử dụng cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. .NET Framework được chia thành bộ các tác vụ cho từng chức năng gồm các lớp (class), các cấu trúc (structures), các giao diện (interfaces) và các lõi (core) thành phần chương trình. Trước khi sử dụng thành phần nào ta phải hiểu cơ bản về chức năng, các tổ chức của nó. Mỗi một trong hàng ngàn các tầng lớp được nhóm theo trình tự logic, Trang 9 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến thứ bậc được gọi là một không gian tên (namespace). Mỗi namespace cung cấp một tính năng.  ASP.NET là đa ngôn ngữ ASP.NET được biên dịch và thực thi dựa trên môi trường .NET, người lập trình có thể tạo ứng dụng với nhiều ngôn ngữ lập trình trong môi trường .NET. Chúng bao gồm như : Visual Basic .NET, C# và Jscript.NET. Thêm vào đó, mô hình .NET Framework thì luôn có trong bất kỳ ứng dụng ASP.NET nào. Người lập trình có thể dễ dàng sử dụng những tiện ích của các công nghệ này, bao gồm chạy trên môi trường thời gian thực của CLR, đánh máy nhanh hơn, có tính thừa kế … Điều quan trọng là các ngôn ngữ chúng ta chọn mã của nó dịch được ra mã ngôn ngữ trung gian IL (Intermediate Language). Điều đó có nghĩa là IL là ngôn ngữ của .NET và chỉ có CLR nhận biết được IL.  ASP.NET là hƣớng đối tƣợng (Object-Oriented) ASP.NET là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng sử dụng các ngôn ngữ .NET. Nó cung cấp bộ các đối tượng nhỏ và thực sự là một tầng làm việc trên nguyên lý của HTTP và HTML. Mã nguồn của chúng ta không được truy cập toàn bộ các đối tượng trong .NET Framework nhưng có thể khai thác tất cả các quy ước của một môi trường OOP (Object Oriented Programming). Chúng ta có tạo các lớp, giao diện, kế thừa các lớp… Chúng ta có thể kiểm soát được các đối tượng trong chương trình như hiển thị dữ liệu và các sự kiện của đối tượng.  ASP.NET đƣợc biên dịch Một ứng dụng ASP.NET luôn luôn được biên dịch, nó không chạy bằng mã của C# hoặc Visual Basic mà không được biên dịch trước. Một ứng dụng ASP.NET thực sự được biên dịch thông qua 2 giai đoạn: o Giai đoạn đầu tiên các mã (code) ta viết (C#, Visual Basic hoặc ngôn ngữ .NET khác) được dịch bởi Microsoft Intermediate Language (MSIL). Giai đoạn dịch này được dịch tự động khi trang web đầu tiên yêu cầu. Chúng ta có thể thực hiện dịch trước. Các tệp được dịch thành mã IL (Intermediate Language Code). o Giai đoạn tiếp theo được dịch trước khi trang Web được thực thi. Tại giai đoạn này mã IL được dịch thành bản mã máy (Native Machine Code). Giai đoạn này được gọi là Just-In-Time (JIT). Trang 10 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến Hình 2.1 - Quá trình biên dịch và thực thi trong ASP.NET  ASP.NET đƣợc lƣu trữ trên máy bởi Common Language Runtime Khía cạnh quan trọng nhất của công cụ ASP.NET là nó chạy trong môi trường thời gian thực (Runtime) của CLR (Common Language Runtime). CLR là máy ảo (virtual machine) trong Microsoft .NET, do có ngôn ngữ trung gian IL nên khi phát triển ứng dụng trên .NET, chúng ta không bị phụ thuộc vào thiết bị, có nghĩa là theo Microsoft nói thì ứng dụng .NET có thể chạy trên bất kỳ thiết bị nào có .NET Framework. Tất cả các namespace, các ứng dụng, các lớp trong bộ .NET Framework được gọi tắt là bộ quản lý mã. CLR cũng cung cấp các dịch vụ quan trọng khác như: o o o o o Quản lý bộ nhớ Thu nhặt rác Quản lý các tuyến Xử lý ngoại lệ An toàn  ASP.NET dễ dàng triển khai và cấu hình Mọi sự cài đặt .NET Framework đều cung cấp các lớp như nhau. Để triển khai ứng dụng ASP.NET chúng ta chỉ cần sao chép các tập tin vào thư mục ảo trên máy chủ (server) và máy chủ chỉ cần có .NET Framework. Việc cấu hình dễ dàng đơn giản không phụ thuộc vào IIS (Internet Information Services). Cấu hình trong ASP.NET được đặt trong tệp web.config. Tệp web.config được để cùng với thư mực chứa trang web của chúng ta. Tệp web.config không bao giờ bị khóa, chúng ta có thể truy cập bất kỳ lúc nào, việc sửa tệp này hoàn toàn dễ dạng vì chúng được lưu dưới dạng XML. Trang 11 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến  Các sự kiện trong ASP.NET 1. Một số tệp cơ bản trong ASP.NET Bảng 2.1 - Các tập tin căn bản trong ASP.NET TỆP MIÊU TẢ *.aspx Tệp này chứa toàn bộ giao diện người dùng, các tùy chọn, các đoạn code ứng dụng. *.cs Tệp này chứa các mã nguồn của C# web.config global.asax Tệp tin dạng XML chứa cấu hình cho ứng dụng ASP.NET. Nó bao gồm các cấu hình về an ninh, quản lý trạng thái, quản lý bộ nhớ… Tập tin này để khai báo các biến toàn cục và phản ứng với các sự kiện toàn cục. 2. Chu kỳ sống của trang web trong ASP.NET (ASP.NET Page Life Cycle) o Chu kỳ sống được bắt đầu khi trình duyệt yêu cầu một trang web gọi là Session. o Chu kỳ sống vẫn tiếp tục nếu:  Session đang hoạt động.  Người sử dụng tương tác với giao diện web cho đến khi kích hoạt một sự kiện.  Dữ liệu của trang (View State) wed được gửi về cho Server.  Server nhận được View State và trả lại yêu cầu từ View State. o Chu kỳ sống kết thúc khi:  Người dùng kết thúc trình duyệt.  Session kết thúc (timeout). Trang 12 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến 3. Một số các sự kiện của trang web (ASP.NET Page Event) Trình tự các sự kiện xảy ra khi thực thi một trang web. Page_PreInit() Page_Init() Page_InitComplete() Page_PreLoad() Page_Load() Page_PreRender() Page_Unload() Nếu có Postback thì phát sinh sự kiện của điều khiển như sự kiện Click của Button Hình 2.2 – Vòng đời của trang ASP.NET Bảng 2.2 - Các sự kiện của trang Web SỰ KIỆN MIÊU TẢ Pre_Init Kiểm tra thuộc tính IsPostBack khi lần đầu tiên trang web đang được xử lý. Tạo mới hoặc tạo mới lại các Control động (Dynamic Control). Thiết lập trang chủ (Master page), thuộc tính Theme. Đọc và thiết lập giá trị cho thuộc tính Profile. Trang 13 Đề Tài - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bán Hoa Trực Tuyến Init Làm nổi (Raised) sau khi các Control đã được khởi động và các Skin đã được ứng dụng. Sử dụng sự kiện này để đọc hoặc khởi tạo các thuộc tính của Control. PreLoad Đưa tất cả các trạng thái của điều khiển, và sau đó nó xử lý đưa dữ liệu lên bao gồm thuộc tính khởi tạo (Instance). Load Sử dụng sự kiện này để thiết lập thuộc tính cho Control, thiết lập các kết nối với Cơ sở dữ liệu. InitComplete Sử dụng sự kiện này để xử lý các tác vụ có yêu cầu khi tất cả các khởi tạo hoàn thành. Unload Trang được giải phóng khỏi bộ nhớ Error Khi xảy ra lỗi trong trang. DataBinding Server Control trên trang được gắn với nguồn dữ liệu. 4. Sự kiện ứng dụng (Event Application) Bảng 2.3 - Các sự kiện ứng dụng SỰ KIỆN MIÊU TẢ Application_Start Người dùng đầu tiên duyệt trang web. Application_End Khi không còn người dùng nào duyệt trang web. Application_Error Khi có lỗi xảy ra trong ứng dụng Session_Start Session_End Phương thức này được gọi mỗi khi một session được gọi, người lập trình có thể dùng phương thức này để đếm số người truy cập vào trang web. Khi người dùng đóng trình duyệt hoặc Session kết thúc (time out) Phương thức này thỉnh thoảng được gọi sau khi ứng Application_Disposed() dụng đã tắt đi và giải phóng bộ nhớ. Ví dụ về sự kiện Application_Start – đếm số người truy cập vào trang Web protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) { // Code that runs on application startup Trang 14
- Xem thêm -