Tài liệu Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm cho một sản phẩm mộc mỹ nghệ

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ®Æt vÊn ®Ò ChÊt l-îng s¶n phÈm lu«n ®-îc coi lµ sù sèng cßn cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo. ChÊt l-îng s¶n phÈm quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn hay suy vong cña mçi doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®å méc ®· ®-îc rÊt nhiÒu ng-êi quan t©m tíi kh«ng nh÷ng bëi gi¸ trÞ v¨n ho¸ x· héi mµ cßn c¶ gi¸ trÞ kinh tÕ mµ nã ®em l¹i cho ®Êt n-íc. §Æc biÖt lµ ngµnh méc mü nghÖ vµ xu h-íng ph¸t triÓn nã ngµy cµng ®-îc chó träng. S¶n phÈm méc mü nghÖ cao cÊp ngµy cµng ®-îc nhiÒu ng-êi sö dông trong vµ ngoµi n-íc. Xu h-íng s¶n xuÊt xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. §iÒu ®ã chøng tá ®å méc truyÒn thèng cña chóng ta kh«ng bÞ mai mét mµ cßn cã c¬ héi ph¸t triÓn m¹nh. Thùc tÕ cho thÊy s¶n phÈm méc truyÒn thèng tõ x-a cho ®Õn nay thùc sù lµ lo¹i h×nh s¶n phÈm méc ®-îc x· héi coi lµ ®å méc cao cÊp. Nã cã kh¶ n¨ng mang l¹i mét kh«ng gian néi thÊt sang träng, ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. Song ngµnh chÕ biÕn l©m s¶n, ngµnh méc nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ chÊt l-îng ®å méc truyÒn thèng v× nã ch-a cã tÝnh æn ®Þnh cao ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. MÆt kh¸c, gi¸ trÞ cña ®å méc cao cÊp lµ hÕt søc to lín, tÝnh æn ®Þnh nghÒ nghiÖp rÊt cao. ChÝnh v× vËy chóng ta cÇn quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn lo¹i hµng ho¸ nµy vµ cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu khoa häc ®Ó hç trî vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. Khã kh¨n ®ã do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã lý do quan träng ®ã lµ chÊt l-îng s¶n phÈm ch-a cao, khã cã thÓ ®¸p øng ®-îc nh÷ng ®ßi hái cao cña kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng n-íc ngoµi. V× vËy t×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm, nguyªn nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. Tõ ®ã lµm c¬ së ®Ó x©y dùng hå s¬ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh»m n©ng cao chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ hiÖn cã lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. §-îc sù ph©n c«ng cña khoa ChÕ biÕn L©m s¶n, bé m«n XÎ- Méc, t«i ®-îc ph©n c«ng ®Ò tµi: 1 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí “ X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm cho mét s¶n phÈm méc mü nghÖ t¹i lµng nghÒ s¶n xuÊt ®å gç ” . Sau qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ víi sù lç lùc b¶n th©n, céng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña P.GS – T.S: NguyÔn Phan ThiÕt, c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty B«ng Mai – B¾c Ninh, nay b¶n luËn v¨n cña t«i ®· hoµn thµnh. 2 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Ch-¬ng 1 Tæng Quan 1.1. Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò nghiªn cøu 1.1.1. T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n-íc Cã thÓ nãi r»ng, nöa ®Çu thÕ kû XX lµ cña m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt, cßn nöa cuèi thÕ kû XX lµ cña chÊt l-îng vµ nã ®-îc tiÕp tôc duy tr× cïng víi c«ng nghÖ sinh häc, siªu vi vµ kü thuËt sè trong thÕ kû XXI. §Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nh÷ng nhu cÇu vµ lîi Ých ngµy cµng cao cña ng-êi tiªu dïng. Trªn thÕ giíi ë nhiÒu n-íc nh- Anh, Ph¸p, Mü, Hµ Lan,…tuy ®· cã nhiÒu tæ chøc vµ tiªu chuÈn nh- ISO – 9000,…ra ®êi ®Ó ®¸p øng chÊt l-îng s¶n phÈm cña con ng-êi. MÆc dï vËy chóng vÉn t-¬ng ®èi míi mÎ ®èi víi nhiÒu n-íc ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ cßn l¹c hËu, nã sÏ Ýt ®-îc -u tiªn. VÊn ®Ò kiÓm so¸t chÊt l-îng ®· ®-îc Walter.Ashewhart – mét kü sthuéc phßng thÝ nghiÖm Bell Telephon t¹i Princeton Newjersey (Mü) lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Ò xuÊt viÖc sö dông c¸c biÓu ®å kiÓm so¸t vµo viÖc qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp vµ ®-îc coi lµ mèc ra ®êi cña hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng hiÖn ®¹i. Quality cotrol ra ®êi t¹i mü, c¸c ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông m¹nh mÏ trong lÜnh vùc qu©n sù vµ kh«ng ®-îc c¸c C«ng ty Mü ph¸t huy sau chiÕn tranh. Tr¸i l¹i, chÝnh ë NhËt B¶n, viÖc kiÓm so¸t chÊt l-îng míi ®-îc ¸p dông vµ ph¸t triÓn. Trong thÕ kû ¸p dông ®Çu tiªn vµo cuèi nh÷ng n¨m 1940 t¹i NhËt B¶n. C¸c kü thuËt kiÓm so¸t chÊt l-îng thèng kª (SQC) chØ ®-îc ¸p dông rÊt h¹n chÕ trong mét sè khu vùc s¶n xuÊt vµ kiÓm nghiÖm.{VI} 1.1.2. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n-íc Ngay tõ khi thµnh lËp Uû ban khoa häc nhµ n-íc n¨m 1959 “ Qu¶n lý kü thuËt’ ’ . Néi dung qu¶n lý trong thêi kú nµy bao gåm mét sè néi dung sau: 1. Ban hµnh vµ qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn kü thuËt trong s¶n xuÊt . 3 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2. Qu¶n lý ®o l-êng (qu¶n lý ®o l-êng, kiÓm chuÈn, kiÓm ®Þnh ®o l-êng). 3. Qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm c«ng bè tiªu chuÈn, c«ng nhËn ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng. Sau ®ã ®· cã hµng lo¹t c¸c ph¸p lÖnh, nghÞ ®Þnh vµ héi th¶o vÒ chÊt l-îng nh-: - Ph¸p lÖnh nhµ n-íc “ VÒ chÊt l-îng hµng ho¸’ ’ sè 18/1999/PLUBTVQH10. - NghÞ ®Þnh chÝnh phñ sè 86 – CP/1995/ N§ - CP “ QuyÕt ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n-íc vÒ chÊt l-îng hµng ho¸” ,… - DiÔn ®µn ISO – 9000 lÇn I (1996), lÇn II (1997) t¹i Hµ Néi; III (1998), lÇn IV (1999) t¹i TPHCM. - Gi¶i th-ëng chÊt l-îng ViÖt Nam ®-îc tæ chøc hµng n¨m tõ th¸ng 8 – 1998 ®Õn nay lµ gi¶i uy tÝn nhÊt ViÖt Nam vÒ chÊt l-îng. - Héi chî b×nh chän hµng ViÖt Nam cao do B¸o Sµi Gßn tæ chøc hµng n¨m thu hót sù chó ý cña nhµ n-íc doanh nghiÖp toµn quèc. Qua ®©y ta nhËn thÊy r»ng chÊt l-îng s¶n phÈm ®· ®-îc nhµ n-íc ta quan t©m kh¸ sím. Nh-ng vÊn ®Ò kiÓm so¸t chÊt l-îng ch-a ®-îc quan t©m thÝch ®¸ng. HiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n th× nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh. Trong bèi c¶nh chuÈn bÞ cho sù héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ, vÊn ®Ò n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng, trong ®ã n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ môc tiªu hµng ®Çu cña nhiÒu doanh nghiÖp th× míi cã thÓ ®øng v÷ng trong thÞ tr-êng néi ®Þa vµ cã thÞ phÇn ®¸ng kÓ trªn thÕ giíi {VI}. Song vÊn ®Ò vÒ kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm méc ch-a tµi liÖu nµo nãi ®Õn, nhÊt lµ ®å méc mü nghÖ cao cÊp. * T¹i tr-êng ®¹i häc L©m nghiÖp 4 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Mét vµi n¨m gÇn ®©y, ®· cã mét sè tµi liÖu nãi vÒ phÇn hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ cã mét sè sinh viªn khoa CBLS ®· tiÕn hµnh lµm luËn v¨n tèt nghiÖp nghiªn cøu vÒ: Stt Tªn ®Ò tµi NhËn xÐt Nh-îc ®iÓm -u ®iÓm Tªn t¸c gi¶ X©y dùng NguyÔn ThÞ h-íng dÉn t¹o §øc s¶n phÈm cho mét s¶n phÈm ®å méc gç t¹i c«ng ty Hoµn CÇu. - §· x©y dùng h-íng dÉn t¹o s¶n phÈm lµ tñ bÕp. - T×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. X©y dùng h-íng dÉn cho tõng c«ng ®o¹n t¹o s¶n phÈm. - T×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. X©y dùng h-íng dÉn t¹o s¶n phÈm. - X©y dùng ®-îc hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm . X©y dùng hÖ NguyÔn ThÞ thèng qu¶n lý Ngäc ¸nh chÊt l-îng phÇn t¹o s¶n phÈm ë kh©u pha ph«i, thÈm cuèn cho mét s¶n phÈm t¹i H÷u B»ng – Th¹ch ThÊt – Hµ T©y. - ChØ h-íng dÉn cho mét s¶n phÈm . - Ch-a t×m hiÓu hÕt nguyªn nh©n ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm . - Ch-a ®¸nh gi¸ hÕt c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm . - Ch-a ®-a ra mét hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng . - X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý cho mét s¶n phÈm . 5 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí X©y dùng quy TrÞnh Träng tr×nh kiÓm tra Ng÷ chÊt l-îng mét sè s¶n phÈm méc th«ng dông t¹i §ång Kþ §×nh B¶ng- B¾c Ninh. Qua c¸c tµi liÖu trªn t«i nhËn - Ph©n tÝch quy tr×nh kiÓm tra. - KiÓm tra mét sè s¶n phÈm chñ yÕu. - Ph©n tÝch ®-îc hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt. thÊy mÆc dï ®· cã - ChØ kiÓm tra cho mét s¶n phÈm . - Ch-a x¸c ®Þnh chÝnh x¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y mãc thiÕt bÞ.. nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ qu¶n lý, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm nh-ng viÖc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm cho ®å méc vÉn ch-a ®-îc ®Ò cËp ®Õn. ChÝnh v× vËy, viÖc t×m kiÕm tµi liÖu tham kh¶o nghiªn cøu ®Ó x©y dùng mét hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng cho s¶n phÈm ®å méc lµ rÊt khã kh¨n. Nh-ng víi nhu cÇu vÒ chÊt l-îng ngµy cµng cao cña ng-êi tiªu dïng ®èi víi ®å gç ®ßi hái c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c nhµ khoa häc ph¶i cïng nhau nghiªn cøu ®Ó ®-a ra mét hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng chung nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, ®¶m b¶o ®-îc n¨ng xuÊt, søc kháe cña ng-êi lao ®éng. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò ®ã, víi sù chØ dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o trùc tiÕp h-íng dÉn NguyÔn Phan ThiÕt t«i ®· thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. 1.2. Ph¹m vi ®Ò tµi - X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm cho mét s¶n phÈm lµ ghÕ mü nghÖ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm. - §Þa ®iÓm: C«ng ty B«ng Mai - Tõ S¬n - B¾c Ninh. - C¸c yÕu tè cÇn kiÓm so¸t: Nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô c¾t, c«ng nghÖ, con ng-êi vµ m«i tr-êng. 1.3. Môc tiªu nghiªn cøu X©y dùng hÖ thèng hå s¬ kü thuËt, tæ chøc s¶n xuÊt cho mét s¶n phÈm lµ ghÕ mü nghÖ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm phôc vô cho viÖc kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm nh»m n©ng cao chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.4. Néi dung chñ yÕu 6 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Tæng quan. - C¬ së lý luËn. - X©y dùng hÖ thèng (dù th¶o) kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm. - KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 1.5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu - PhÇn kh¶o s¸t thùc tÕ: Sö dông ph-¬ng ph¸p pháng vÊn, thõa kÕ vµ PRA (cã sù tham gia cña ng-êi lao ®éng). - PhÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸: Sö dông ph-¬ng ph¸p t- duy ph©n tÝch, kÕ thõa vµ chuyªn gia. - PhÇn x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm: Sö dông ph-¬ng ph¸p chuyªn gia, t- duy ph©n tÝch, kÕ thõa. 7 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ch-¬ng 2 c¬ së lý thuyÕt 2.1. C¸c kh¸i niÖm 2.1.1. ChÊt l-îng s¶n phÈm 2.1.1.1. Kh¸i niÖm ChÊt l-îng lµ kh¶ n¨ng tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh cña mét s¶n phÈm, hÖ thèng hay qu¸ tr×nh ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ nh÷ng bªn cã liªn quan. Qua kh¸i niÖm trªn ta rót ra mét vµi ®Æc ®iÓm cña kh¸i niÖm chÊt l-îng: - ChÊt l-îng ®-îc ®o bëi sù tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ nhu cÇu ®ã lu«n thay ®æi kh«ng cè ®Þnh bao giê nªn chÊt l-îng còng lu«n lu«n thay ®æi theo kh«ng gian, thêi gian, ®iÒu kiÖn sö dông. - ChÊt l-îng ®-îc ®o b»ng møc ®é ®¸p øng nhu cÇu. NÕu mét s¶n phÈm v× lý do nµo ®ã kh«ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ nh÷ng bªn cã liªn quan th× còng coi lµ kÐm chÊt l-îng cho dï nã ®-îc lµm tõ vËt liÖu tèt, mÉu m· vµ gi¸ c¶ phï hîp. §©y lµ mét kÕt luËn then chèt vµ lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ doanh nghiÖp ®Þnh ra chÝnh s¸ch, chiÕn l-îc kinh doanh cña m×nh. - ChÊt l-îng kh«ng ph¶i chØ lµ thuéc tÝnh cña s¶n phÈm, hµng ho¸ mµ ta vÉn thÓ hiÖn h»ng ngµy. ChÊt l-îng cã thÓ ®¸p øng cho mét hÖ thèng, mét qu¸ tr×nh. 8 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Mét s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt kh«ng chØ ®-îc xem xÐt ®Õn mäi ®Æc tÝnh cã ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ nã cßn ph¶i ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña c¸c bªn cã liªn quan. - Kh¸i niÖm chÊt l-îng trªn ®-îc hiÓu lµ chÊt l-îng theo nghÜa hÑp. Râ rµng khi nãi ®Õn chÊt l-îng chóng ta kh«ng thÓ bá qua c¸c yÕu tè dÞch vô sau khi b¸n, giao hµng ®óng lóc, ®óng thêi h¹n vµ gi¸ c¶. §ã lµ nh÷ng yÕu tè mµ kh¸ch hµng nµo còng quan t©m sau khi thÊy s¶n phÈm mµ hä ®Þnh mua tháa m·n nhu cÇu cña hä. Kh¸i niÖm ChÊt l-îng theo nghÜa réng ®-îc biÓu hiÖn ë tø diÖn chÊt l-îng s¶n phÈm . Yªu cÇu kh¸ch hµng Gi¸ c¶ (ph-¬ng thøc tr¶ tiÒn) Thêi gian, ph-¬ng thøc giao hµng DÞch vô sau b¸n hµng Bèn ®Ønh cña tø diÖn øng víi bèn yÕu tè kh¸c nhau nh-ng chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, khi xem xÐt tíi chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng thÓ t¸ch rêi tõng yÕu tè mét ®-îc.{1} 2.1.1. 2. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm 9 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ChÊt l-îng s¶n phÈm do rÊt nhiÒu yÕu tè quyÕt ®Þnh. Chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ, cô thÓ th× míi ®¸nh gi¸ ®-îc nh÷ng t¸c ®éng cña chóng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. Tõ ®ã tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm.  Nguyªn liÖu Nguyªn liÖu ®ãng vai trß cùc k× quan träng trong xÝ nghiÖp ph©n x-ëng chÕ biÕn. Nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra nã lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. Muèn cã s¶n phÈm chÊt l-îng tèt th× viÖc ®Çu tiªn lµ nguyªn liÖu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l-îng (D, L, bÖnh tËt,...ph¶i cã giíi h¹n) Nguyªn liÖu ph¶i ®-îc cung cÊp cho xÝ nghiÖp ®óng k× h¹n, ®óng chÊt l-îng, ®óng sè l-îng th× c¬ së ®ã míi æn ®Þnh thùc hiÖn ®-îc ®óng kÕ ho¹ch. 10 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí  YÕu tè kü thuËt – C«ng nghÖ – M¸y mãc thiÕt bÞ NÕu yÕu tè nguyªn liÖu lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÊt vµ chÊt l-îng cña s¶n phÈm th× yÕu tè kü thuËt – c«ng nghÖ – thiÕt bÞ l¹i cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, cã t¸c dông quyÕt ®Þnh viÖc h×nh thµnh chÊt l-îng s¶n phÈm. Mçi doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vÒ c«ng nghÖ. NÕu doanh nghiÖp nµo cã c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ mang tÝnh tù ®éng ho¸ cao, cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng lo¹t c¬ cÊu c«ng nghiÖp, kh¶ n¨ng bè trÝ phèi hîp m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn s¶n xuÊt tèt th× s¶n phÈm t¹o ra sÏ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu chÊt l-îng, nÕu doanh nghiÖp mµ c«ng nghÖ kÐm, m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu th× khã cã thÓ ®¶m b¶o s¶n phÈm t¹o ra ®¹t chÊt l-îng cao, phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ mÆt kinh tÕ - kü thuËt. Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ tèt, trong ®ã x¸c ®Þnh ®óng ph-¬ng h-íng ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm trªn viÖc tËn dông c«ng nghÖ hiÖn cã víi vèn ®Çu t- phï hîp lu«n t¹o s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng. Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng, chóng ta kh«ng thÓ chó träng ®æi míi yÕu tè kü thuËt - c«ng nghÖ mµ thiÕt bÞ m¸y mãc l¹i cò kü th× kh«ng thÓ ®¶m b¶o s¶n phÈm t¹o ra ®¹t chÊt l-îng theo môc tiªu ®Ò ra, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng, ®a d¹ng hãa chñng lo¹i nh»m tháa m·n nhu cÇu tiªu dïng, t¹o s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, gi¸ thµnh h¹.  Con ng-êi – M«i tr-êng Chóng ta muèn lµm ra nh÷ng s¶n phÈm tèt th× tr-íc hÕt ta ph¶i cã nh÷ng ng-êi c«ng nh©n tèt (Matshusita – s¸ng lËp C«ng ty Panasonic). Nh- vËy ®©y lµ yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, dï cho m¸y mãc thiÕt bÞ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u nh-ng tay nghÒ kÐm th× s¶n phÈm t¹o ra kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng ®Æc biÖt lµ ®èi víi nghÒ méc truyÒn thèng. §èi víi s¶n phÈm lµ méc mü nghÖ cao cÊp do cã nhiÒu chi tiÕt cong, l-în,... phøc t¹p rÊt tinh vi mµ m¸y 11 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí mãc thiÕt bÞ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc th× l¹i ®ßi hái ng-êi c«ng nh©n ph¶i cã ®«i bµn tay khÐo lÐo, giµu tÝnh s¸ng t¹o, cã con m¾t thÈm mü, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµm viÖc cµng cao h¬n. M«i tr-êng ®-îc xem lµ yÕu tè ¶nh h-ëng gi¸n tiÕp tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. Nã ¶nh h-ëng tíi søc khoÎ cña ng-êi c«ng nh©n, m«i tr-êng sèng xung quanh. Hä l¹i lµ ng-êi trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o s¶n phÈm. §èi víi s¶n phÈm méc ë hoµn thiÖn s¶n phÈm th× yÕu tè m«i tr-êng (nhiÖt ®é, ®é Èm, chÊt l-îng kh«ng khÝ,...) l¹i cµng ¶nh h-ëng lín tíi chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt s¶n phÈm. 2.1.1.3. C¸c ®Æc tÝnh s¶n phÈm * §Æc tÝnh cã thÓ l-îng ho¸ ®-îc (®o ®Õm, ®Þnh cì ®-îc, thö nghiÖm ®-îc ngay) - §é Èm: Chóng ta ®· biÕt ®é Èm tån t¹i trong gç ë d¹ng láng vµ d¹ng h¬i, ®é Èm trong gç cã mèi liªn kÕt phøc t¹p víi b¶n th©n gç. Do vËy, nã cã ¶nh h-ëng lín ®Õn c¸c tÝnh chÊt kh¸c nhau cña gç, ®Õn c¸c liªn kÕt trong s¶n phÈm, lµ nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng nøt ®Çu, cong vªnh,...TÊt c¶ lµ do sù chªnh lÖch ®é Èm gi÷a s¶n phÈm víi m«i tr-êng, gi÷a c¸c phÇn trong cïng s¶n phÈm. V× vËy, cÇn ph¶i sÊy gç, trang søc bÒ mÆt c¸ch ly víi m«i tr-êng,... - KÝch th-íc: KÝch th-íc cña s¶n phÈm ®-îc thÓ hiÖn trªn c¸c b¶n vÏ kü thuËt thiÕt kÕ ®-îc hai bªn th«ng qua. Khi biÕt kÝch th-íc cña s¶n phÈm nã gióp nhµ s¶n xuÊt chñ ®éng ®-îc nguån nguyªn liÖu, kÝch th-íc cña ph«i, l-îng d- gia c«ng, ngoµi ra cã thÓ chñ ®éng chuÈn bÞ ®-îc c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ xem cã ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n phÈm hay kh«ng ?. - Kh¶ n¨ng l¾p lÉn cña s¶n phÈm: Nãi lªn tÝnh chÝnh x¸c trong gia c«ng, dung sai khi gia c«ng ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt hµng lo¹t kh«ng nh÷ng thÕ kh¶ n¨ng l¾p lÉn cßn thÓ hiÖn ®-îc tay nghÒ, kinh nghiÖm cña ng-êi lao ®éng ®ång thêi nã cßn nãi lªn c«ng nghÖ kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ cña c¬ së s¶n xuÊt. 12 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - CÊu t¹o cña s¶n phÈm: Lµ mét ®Æc tÝnh riªng cña tõng s¶n phÈm, mçi s¶n phÈm cã cÊu t¹o, liªn kÕt, nguyªn liÖu kh¸c nhau tuú thuéc vµo ý t-ëng cña ng-êi thiÕt kÕ, yªu cÇu cña kh¸ch hµng. * C¸c ®Æc tÝnh khã hay kh«ng thÓ l-îng ho¸ ®-îc C¸c ®Æc tÝnh nµy rÊt khã ®o, ®Õm, ®Þnh cì ngay ®-îc mµ cÇn ph¶i thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh sö dông. Kh¶ n¨ng l-îng ho¸ c¸c ®Æc tÝnh nµy cña s¶n phÈm tuú thuéc vµo c«ng cô kiÓm tra, tr×nh ®é cña ng-êi kiÓm tra. Tr×nh ®é kh¸c nhau th× sÏ cã c¸ch nh×n vµ l-îng ho¸ kh¸c nhau. C¸c ®Æc tÝnh nh- khã l-îng ho¸ nh-: - TÝnh thÈm mü - KiÓu d¸ng cña s¶n phÈm - C«ng dông cña s¶n phÈm,… * C¸c yªu cÇu vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc thÓ hiÖn + Yªu cÇu kü thuËt: §©y lµ mét yªu cÇu b¾t buéc cña mét s¶n phÈm nãi chung vµ cña s¶n phÈm méc nãi riªng, yªu cÇu nµy lµ do ng-êi thiÕt kÕ, do phÝa kh¸ch hµng ®-a ra vµ nhµ s¶n xuÊt thùc hiÖn. + Yªu cÇu chøc n¨ng, c«ng dông: Mçi mét s¶n phÈm ®Òu cã nh÷ng chøc n¨ng chÝnh vµ nh÷ng chøc n¨ng phô cÇn ph¶i tho¶ m·n. §èi víi s¶n phÈm méc th× cã c¸c yªu cÇu chøc n¨ng nh-: cÊt ®ùng, ngåi, n»m,… cßn cã chøc n¨ng trang trÝ còng rÊt quan träng, tÊt c¶ ®Òu nh»m môc ®Ých phôc vô cho con ng-êi khi sö dông c¶m thÊy tho¶i m¸i, ®¶m b¶o søc khoÎ, gióp n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. + §é bÒn v÷ng: §©y lµ mét yªu cÇu chÊt l-îng gióp cho chøc n¨ng sö dông ®-îc ®¶m b¶o. ChÊt l-îng ®é bÒn v÷ng lµ nãi ®Õn c¸c mèi liªn kÕt trong s¶n phÈm nh-: méng, ®inh vÝt, c¸c mèi ghÐp, c¸c tÝnh chÊt, cÊu t¹o cña s¶n phÈm. Nãi mét c¸ch kh¸c lµ ph¶i chÞu lùc tèt ®óng theo yªu cÇu thiÕt kÕ, yªu cÇu sö dông. 13 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + ThÈm mü: Nãi ®Õn thÈm mü chóng ta ph¶i nãi ®Õn kiÓu d¸ng, mµu s¾c thÈm mü cña s¶n phÈm. Cã thÓ nãi nã lµ phÇn hån cña s¶n phÈm. ChÊt l-îng thÈm mü tèt lµm n©ng cao gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. + ChÊt l-îng gia c«ng: §é chÝnh x¸c gia c«ng nãi lªn tr×nh ®é tay nghÒ, c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ s¶n xuÊt ®-îc thÓ hiÖn qua sai sè dung sai mµ nhµ thiÕt kÕ vµ kh¸ch hµng yªu cÇu nh- lµ c¸c th«ng sè kÝch th-íc cña chi tiÕt s¶n phÈm kh«ng ®-îc v-ît qu¸ dung sai cho phÐp, kh«ng cã nh÷ng khuyÕt tËt nh- søt, nøt, mÎ, vµ c¸c yªu cÇu kh¸c. + Gi¸ c¶: Khi c¸c yªu cÇu chÊt l-îng kü thuËt cña s¶n phÈm mµ nhµ thiÕt kÕ vµ kh¸ch hµng ®-a ra ®-îc ®¸p øng th× gi¸ b¸n s¶n phÈm, ph-¬ng thøc tr¶ tiÒn cÇn ph¶i ®-îc tho¶ thuËn vµ thèng nhÊt gi÷a kh¸ch hµng vµ nhµ s¶n xuÊt sao cho ®«i bªn cïng cã lîi, tÊt c¶ ph¶i ®-îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n hîp ®ång. +Thêi gian giao hµng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh rÊt khèc liÖt bªn c¹nh c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, gi¸ c¶ ®· tho¶ thuËn th× giêi gian giao hµng, ®Þa ®iÓm giao hµng, ph-¬ng thøc ®ãng gãi vËn chuyÓn còng hÕt søc quan träng, cÇn ph¶i lµm ®óng, lµm tèt, sÏ t¹o uy tÝn cña C«ng ty ngµy mét n©ng cao, thÞ tr-êng lµm ¨n ®-îc më réng vµ bÒn v÷ng. + DÞch vô sau b¸n hµng: §Ó kh¼ng ®Þnh chÊt l-îng cña s¶n phÈm, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh th× dÞch vô b¶o hµnh, h-íng dÉn sö dông sau b¸n hµng lµ hÕt søc quan träng, cÇn ph¶i quan t©m vµ thùc hiÖn tèt gióp cho thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm ngµy mét réng lín, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng khi dïng c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty. 2.1.2. KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm 2.1.2.1. Kh¸i niÖm KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng nh- ®o ®Õm, ®Þnh cì, thö nghiÖm mét hay nhiÒu ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm qua tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kh¸c nhau råi so s¸nh nã víi yªu cÇu quy ®Þnh nh»m x¸c ®Þnh sù phï hîp cña mçi ®Æc tÝnh. 14 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2.1.2.2. ý nghÜa vµ ph¹m vi KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi bÊt kú s¶n phÈm nµo, nhê c«ng t¸c nµy mµ chóng ta cã thÓ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng s¶n phÈm mµ C«ng ty ®· s¶n xuÊt kÐm chÊt l-îng, ®óng chÊt l-îng ®Ó dÔ dµng trong viÖc ph©n cÊp h¹ng hµng ho¸ s¶n phÈm theo ®óng tiªu chuÈn vµ gi¸ trÞ cña nã. Bªn c¹nh -u ®iÓm ®ã, nã cßn cã nh-îc ®iÓm lµ khi s¶n phÈm ®· hoµn thµnh råi ta míi tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, gièng nh- viÖc xö lý “ chuyÖn ®· råi” , nªn kh«ng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Do ®ã nã chØ cã øng dông trong c«ng t¸c ph©n lo¹i s¶n phÈm. KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p nh- ph-¬ng ph¸p chuyªn gia, thèng kª vµ ph-¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc. Mçi mét ph-¬ng ph¸p ®Òu cã nh÷ng -u nh-îc ®iÓm riªng. Song tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ hiÖn cã mµ c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh lùa chän cho m×nh ph-¬ng ph¸p phï hîp. 2.1.2.3. C¸c b-íc kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm - B-íc 1: §o ®¹c, ®Þnh cì, thö nghiÖm c¸c ®Æc tÝnh. - B-íc 2: So s¸nh víi tiªu chuÈn. - B-íc 3: Ph©n lo¹i s¶n phÈm. 2.1.3. KiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm cuèi cïng lµ ch-a ®ñ ®Ó kÕt luËn vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, chØ cã thÓ tin cËy ®-îc s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®-îc kiÓm so¸t vµ theo dâi chÆt chÏ. Lµm tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t chÊt l-îng cã thÓ ®¸p øng ®-îc viÖc n©ng cao n¨ng suÊt, ®¶m b¶o chÊt l-îng. 2.1.3.1. Kh¸i niÖm KiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm lµ bao gåm c¸c ho¹t ®éng vµ kü thuËt cã tÝnh t¸c nghiÖp nh»m ®¸p øng yªu cÇu chÊt l-îng s¶n phÈm. §Ó kiÓm tra chÊt l-îng ®ßi hái chóng ta ph¶i kiÓm so¸t ®-îc mäi yÕu tè ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh t¹o ra chÊt l-îng s¶n phÈm. ViÖc kiÓm so¸t nµy chÝnh lµ viÖc mµ chóng ta ph¶i kiÓm so¸t ®-îc c¸c yÕu tè sau: 15 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - §Çu vµo. - M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô c¾t. - Ph-¬ng ph¸p vµ qu¸ tr×nh. - Con ng-êi. - M«i tr-êng. Qua viÖc kiÓm so¸t c¸c yÕu tè trªn ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é ¶nh h-ëng cña chóng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. Th«ng qua c«ng t¸c ®ã ta cã thÓ ®-a ra nhËn xÐt chÝnh x¸c vÒ t¸c ®éng cña yÕu tè ®Çu vµo, biÕt ®-îc t×nh tr¹ng cña m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng cô c¾t, biÕt ®-îc b-íc c«ng viÖc nµo, c«ng ®o¹n nµo ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tõ ®ã dù b¸o t¸c ®éng cña nã tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong t-¬ng lai vµ cã kÕ ho¹ch xö lý kÞp thêi, chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l-îng s¶n phÈm. N¾m râ kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm lµ ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã ®¶m b¶o mét c¸ch ch¾c ch¾n r»ng s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt mét c¸ch æn ®Þnh, ®¹t chÊt l-îng quy ®Þnh. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, viÖc kiÓm so¸t nµy sÏ ng¨n ngõa viÖc s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm khuyÕt tËt tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. 2.1.3.2. ý nghÜa vµ ph¹m vi Lµm tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t chÊt l-îng sÏ ng¨n ngõa ®-îc viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm khuyÕt tËt, t¨ng uy tÝn th-¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp. C¸c kü thuËt kiÓm so¸t chÊt l-îng chØ ®-îc ¸p dông h¹n chÕ trong khu vùc s¶n xuÊt vµ kiÓm tra. Nªn nã kh«ng kiÓm so¸t ®-îc tr-íc vµ sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn,…) 2.2. C¸c b-íc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng cho mét s¶n phÈm méc ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i c«ng ty B«ng mai – b¾c ninh 2.2.1. Kh¶o s¸t thùc tÕ 2.2.1.1.Nguyªn liÖu nhËp vÒ - Lo¹i gç, sè l-îng, nguån gèc?. 16 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - KÝch th-íc (®-êng kÝnh, chiÒu dµi)?. - C¸c ®Æc tÝnh (®é Èm, cÊu t¹o, c¸c ®Æc tÝnh h×nh häc,…)?. - C¸c khuyÕt tËt (nøt, sè l-îng m¾t sèng m¾t chÕt,…)?. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô (gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph-¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…)?. 2.2.1.2. C¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty PhÇn nµy ta cÇn kh¶o s¸t c¸c yÕu tè sau: - C¸c lo¹i s¶n phÈm ?. - Tû lÖ chiÕm bao nhiªu % ?. - Quy c¸ch kÝch th-íc ?. - Mµu s¾c, v©n thí ?. - Lo¹i gç ?.. - Mét vµi ®Æc ®iÓm kh¸c (Ph¼ng nh½n, ®é bãng,…)?. 2.2.2. Lùa chän s¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm chÝnh ta chän c¨n cø vµo: - ThÞ tr-êng bÒn v÷ng - Chñng lo¹i, sè l-îng. - Quy c¸ch kÝch th-íc s¶n phÈm. - Yªu cÇu chøc n¨ng. - Mµu s¾c, kiÓu d¸ng cña s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô ( gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph-¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…) - C¸c yªu cÇu vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm kh¸c. - TÊt c¶ c¸c yªu cÇu, tiªu chÝ cña s¶n phÈm ®-a ra kiÓm so¸t chØ nh»m môc ®Ých tho¶ m·n chÊt l-îng s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng vµ s¶n phÈm mÉu. 2.2.3. Kh¶o s¸t c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm C¨n cø vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ ta ph©n chia ra thµnh nh÷ng c«ng ®o¹n vµ tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸c yÕu tè theo c¸c c«ng ®o¹n.  YÕu tè nguyªn liÖu 17 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Nguyªn liÖu chÝnh Lµ nguyªn liÖu tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh nªn s¶n phÈm, vµ lµ lo¹i nguyªn liÖu chiÕm sè l-îng lín cã ¶nh h-ëng quan träng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm, (gç trßn, gç xÎ, …). Gç trßn: + Lo¹i gç, sè l-îng, nguån gèc?. + KÝch th-íc (®-êng kÝch, chiÒu dµi)?. + C¸c ®Æc tÝnh (®é Èm, cÊu t¹o, c¸c ®Æc tÝnh h×nh häc,…)?. + C¸c khuyÕt tËt (nøt, sè l-îng m¾t sèng m¾t chÕt,…)?. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô (gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph-¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…)?. Nguyªn liÖu phô §©y lµ lo¹i nguyªn liÖu tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh nªn s¶n phÈm, lµ nguyªn liÖu cã sè l-îng Ýt nh- vecni, dung m«i,... Víi c¸c nguyªn liÖu nµy cÇn quan t©m tíi mét sè yÕu tè sau: + Chñng lo¹i, sè l-îng h·ng s¶n xuÊt, thêi gian s¶n xuÊt. + C¸c ®Æc tÝnh (dung dÞch pha lo·ng, ®é nhít, thêi gian vµ ®iÒu kiÖn sèng,…). + Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô (gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph-¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…). + C¸c chó ý khi sö dông s¶n phÈm, b¶o qu¶n.  M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô c¾t C«ng viÖc cÇn kh¶o s¸t ë kh©u nµy lµ: - M¸y mãc thiÕt bÞ + Tªn m¸y vµ nhiÖm vô cña tõng m¸y?. + Th«ng sè kü thuËt cña m¸y ?. + Nguyªn lý ho¹t ®éng?. + H·ng, n¨m s¶n xuÊt ?. + §éng c¬ (c«ng suÊt, tèc ®é vßng quay,…)?. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn nã ph¶n ¸nh ®é chÝnh x¸c khi gia c«ng bÒ mÆt, ChÊt l-îng hiÖn t¹i cña m¸y mãc thiÕt bÞ. 18 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - C«ng cô c¾t C¸c lo¹i c«ng cô c¾t: L-ìi n¹o, l-ìi ®ôc, l-ìi khoan, l-ìi tiÖn, c-a ®Üa,…kh©u nµy kh¶o s¸t c¸c th«ng sè sau: + VËt liÖu lµm, h·ng, n¨m, n-íc s¶n xuÊt ?. + C¸c th«ng sè gãc ( gãc tr-íc, gãc sau, gãc mµi) ?. + ChiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu dµy ?. + Chøc n¨ng ?. + CÊu t¹o mÆt c¾t ngang?. + C¸c h- háng (nÕu cã) ?.  Qu¸ tr×nh vµ ph-¬ng ph¸p Kh¶o s¸t c¸c b-íc sau: - Quy tr×nh c«ng nghÖ t¹o s¶n phÈm?. - C¸c c«ng ®o¹n?. - C¸c b-íc c«ng viÖc?. - Tªn c¸c b-íc?. - C¸c th«ng sè ®Çu vµo vµ ®Çu ra?. - Yªu cÇu cô thÓ?.  Con ng-êi Trong b-íc nµy ta cÇn kh¶o s¸t nh÷ng yÕu tè sau + Sè c«ng nh©n, tuæi ?. + Tû lÖ nam, n÷ chiÕm bao nhiªu ?. + Møc thu nhËp ?. + Kü n¨ng tay nghÒ ng-êi thî ?. + KiÕn thøc ?. + Tæ chøc s¶n xuÊt ?.  M«i tr-êng - X¸c ®Þnh c¸c lo¹i g©y « nhiÖm ?. - T¸c ®éng cña chóng ®Õn: + M«i tr-êng kh«ng khÝ ?. + M«i tr-êng ®Êt ?. + M«i tr-êng n-íc ?. 19 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + §êi sèng céng ®ång ?. 2.2.4. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t C«ng viÖc cña kh©u nµy chÝnh lµ ta ®i xem xÐt c¸c yÕu tè kh¶o s¸t (®óng hay sai, thõa hay thiÕu) cã ¶nh h-ëng nh- thÕ nµo tíi chÊt l-îng s¶n phÈm, ®-a ra nguyªn nh©n t¹i sao t¹i vËy vµ nguyªn nh©n kh¾c phôc. 2.2.5. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng cho mét s¶n phÈm lµ ghÕ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i C«ng ty B«ng Mai – B¾c Ninh - H-íng dÉn kü thuËt §-a ra c¸i ®óng, chuÈn ®Ó ng-êi c«ng nh©n cã thÓ c¨n cø vµo ®ã tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®óng kü thuËt . - Dù b¸o khuyÕt tËt, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc cã thÓ gÆp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d-íi d¹ng b¶ng biÓu. STT KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc 20 http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -